Офіційний веб сайт

Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини

р17

Представлено Інститутом біології клітини НАН України.

Автори: чл.к Стойка Р.С., д.х.н. Заіченко О.С., д.б.н. Лук'янова Н.Ю., д.б.н. Матишевська О.П., д.ф.-м.н. Прилуцький Ю.І., д.б.н. Панчук Р.Р., к.ф.-м.н. Абрамов М.В., к.б.н. Пірко Я.В.

В роботі представлено основні принципи створення нових багатофункціональних наноматеріалів, описано шляхи синтезу цих матеріалів з полімерною (органічною) чи мінеральною основою, оцінено біо- та еко-безпечність їх використання.

 Авторами створено й охарактеризовано нові вітчизняні багатофункціональні наноматеріали різної природи:  функціональні поверхнево-активні олігомери та полімери і надмолекулярні наноструктури на їх основі для доставки у клітину протипухлинних препаратів або ДНК; нанокомплекси C60 фулерену з іммобілізованими лікарськими препаратами; 3феромагнітні наночастинки з іммобілізованими протипухлинними препаратами і феромагнітні мікрочастинки з іммобілізованими антитілами для фракціонування суспензії пухлинних клітин чи специфічних білкових молекул за їхньою спорідненістю до антитіл;) металеві наночастинки срібла, золота, а також біметалічні (Ag/Au) наночастинки.

Здійснено молекулярний дизайн та синтез цих наноматеріалів, а також оцінено їхню дію як медичних препаратів. Визначено еко-безпечність полімерних металовмісних наноматеріалів.

Результати дослідження мають значення як для фундаментальної біології,  так і медицини, зокрема онкології, травматології і кардіології. Показано, що створені наноматеріали підвищують ефективність дії лікарських препаратів завдяки зниженню їх діючої дози із забезпеченням рівноцінного лікувального ефекту. Встановлено, що лікарські препарати, іммобілізовані на створених наноносіях, швидше проникають у клітини і довше зберігають свої фізико-хімічні та біологічні властивості.

Кількість публікацій: 16 монографій (13 - закордонних), 264 статті (150 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 1856/22; Scopus – 2091/25; Google Scholar – 3190/31. Отримано 20 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 5 докторських та 17 кандидатських дисертацій.

Коментарі

П.П. Горбик

Авторами створено й охарактеризовано ряд нових вітчизняних багатофункціональних наноматеріалів, розроблено засади їх молекулярного дизайну та синтезу, оцінено їх дію як медичних препаратів та визначено еко-безпечність. Створені наноматеріали підвищують ефективність дії лікарських препаратів завдяки зниженню їх діючої дози із забезпеченням лікувального ефекту, а лікарські препарати, іммобілізовані на створених наноносіях, швидше проникають у клітини і довше зберігають свої фізико-хімічні та біологічні властивості. Фундаментальні результати дослідженнь є важливими для біології, медицини, зокрема онкології, травматології і кардіології.
Зважаючи на здобутки авторів, вважаю, що робота «Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Завідувач відділу наноматеріалів Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки доктор фіз.-мат. наук проф. П.П. Горбик

Власенко В.І.

З великим інтересом ознайомилась із змістом роботи «Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини».
Метою роботи була розробка принципів створення поліфункціональних поверхнево-активних наноматеріалів медичного призначення.
Важливо, що новий вид розроблених авторами металовмісних наноматеріалів дає можливість знизити дози лікарських препаратів із збереженням лікувального ефекту.
Результати цієї роботи є беззаперечно важливими для впровадження в лікарську практику в Україні. Автори довели, що розроблені ними наноматеріали мають широкий спектр застосування.
20 патентів України на винаходи доводять, що робота має наукову новизну та є потенційно важливою для виробництва в Україні ефективних протипухлинних препаратів. Цей висновок підтверджується розробкою «Тимчасового технічного регламенту», який зареєстрований належним чином.
Вражає також кількість публікацій (монографій, статей), особливо закордонних, та високий індекс Хірша, що свідчить про значний інтерес наукової спільноти до цієї роботи.
Я певна, що автори циклу робіт „Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини” безумовно заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.

Власенко В.І. к.т.н., зав. Проблемної лабораторії синтетичних волокон і матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2014р.

Дорошкевич Александр

Цикл работ «Новые многофункциональные наноматериалы для биологии и медицины» авторов Стойка Р.С., Заиченко О.С., Лукьянова Н.Ю., Матышевская О.П., Прилуцкий Ю.И., Панчук Р.Р., Абрамов М.В., Пирко Я.В. посвящен использованию наноматериалов различной природы для решения проблем фундаментальной биологии и медицины. Авторским коллективом разработаны новые материалы и технологии, которые позволяют многократно снизить стоимость и повысить эффективность лечения онкобольных. Таким образом работа имеет также важное социальное значение. В работе использован комплексный междисциплинарный подход для решения наиболее важных задач современной онкологии, в частности, эффективности доставки и функциональности медицинских препаратов. Следует отметить чрезвычайно высокий научный уровень работ. Большинство трудов цитируется ведущими мировыми базами данных, как SCOPUS и WEB OF SCIENCE, а импакт фактор отдельных журналов с публикациями авторов достигает значения 7-8 (журналы «Chemistry of Materials» (IF=8,238), «Nano Research» (IF=7.354). Представленные результаты реализованы практически в виде конкретных препаратов и материалов, проведены их клинические испытания. Последний факт и широкий спектр использованных в исследованиях наноматериалов и технологических приемов свидетельствует о том, что проведенные исследования носят целостный, оконченный характер. Представленный цикл работ – состоявшийся актуальный и общественно востребованный научный труд высокого уровня. Считаю, что его авторы заслуживают присуждения им Государственной премии Украины в области науки и техники.

Н.с. ДонФТИ им А.А. Галкина НАН Украины, к.ф.-м.н, Дорошкевич А.С.

Проф. Кліщ І.М.

Цикл робіт "Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини", представлених на здобуттфя Державної премії України, безсумнівно є новаторським підходом до такої важливої проблеми біології і медицини, як адрексна доставка ліків у клітини-мішені. Авторами не тільки отримані нові поверхнево-активні полімери і надмолекулярні наноструктури, а й проведена перевірка їх ефективності в доклінічних дослідженнях in vitro ита in vivo. Важливим ефектом отриманих матеріалів є їхня здатність запобігати розвитку множиннолї медикаментозної резистентності лікарських зхасобів, що є особливо важливим у сучасній медицині, а особлтво при проведенні антибіотикотерапії. Слід відзначити також високий рівень оприлюденння отриманих авторами результатів - результати представлені у 16 монографіях, з яких 13 видані за кордоном, 264 оригінальних статтях, з яких 201 стаття у журналах бази SCOPUS, 38 патентах України на винахід. Дуже важливуим є практичне втілення напрацювань авторів, а саме виробництво протезів-кінцівок, що особливо важливо для лікування військовослужбовців, котрі постраждали під час проведення бойових дій.
Вважаю, що цикл робіт авторів Стойки Р.С., Заіченка О.С., Лук'янової Н.Ю., Матишевської О.П., Прилуцького Ю.І., Панчука Р.Р., Абрамова М.В. і Пірка Я.В.«Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

І. Кліщ, проректор з наукової роботи ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачеського МОЗ України"

Смертенко Петро

Цикл робіт під назвою "Нові багатофункціональні матеріали для біології і медицина" групи авторів у складі Стойка Р.С., Заіченко О.С., Лук'янова Н.Ю., Матишевська О.П., Прилуцький Ю.І., Панчук Р.Р., Абрамов М.В., Пірко Я.В. вирішив комплекс задач по розробці, дослідженню та впровадженню нового класу матеріалів - наночастинок, які застосовуються для доставки ліків у визначені місця онкохворих. Проблема розглянута досить широко: створено основи виготовлення наночастинок, розроблено технологію застосування наночастинок, проведено велику кількість експериментів in vitro та in vivo, які підтвердили правильний вибір багатофункціональних матеріалів для біології та медицини. Авторів циклу робіт можна привітати з досягненням видатного результату на стику фізики, біології, медицина та інформаційних технологій.

Вважаю за доцільне відзначити представлену роботу Державною премією України в галузі науки та техніки.

Петро Смертенко, канд. фіз.-мат. наук, Національний координатор програми EUREKA з 1999 по 2011 рр., Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки та техніки,

Vasil Garamus

Anticancer treatment is very difficult task of modern science. Authors of project "New Multifunctional Nanomaterials for Biology and Medicine" use the latest achievements of different scientific areas to construct the proper medicine based on nanocarriers. The main advantage of project that the different types of nanocariers are applied from polymers via magnetic nanoparticles to fullerenes. Authors used systematic approach, which included careful investigation from synthesis to characterisation carriers and drug loading plus drug release. Here authors take the advantage of modern large scale facilities such synchrotrons to get inside information on drug nanocariers design with further move into application. The project shows outstanding scientific results, which are well accepted and actively used by wide scientific community. It is great pleasure for me strongly support this application for State Award of Ukraine in Science and Technology.

Dr. Vasil Garamus (Vasyl Haramus), Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Centre for Materials and Coastal Research, D-21502 Geesthacht, Germany

Капралов О. О.

Цикл робіт «НОВІ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ НАНОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ», представлений колективом авторів (Стойка Р.С., Заіченко О.С., Лук'янова Н.Ю., Матишевська О.П., Прилуцький Ю.І., Панчук Р.Р., Абрамов М.В., Пірка Я.В.) присвячений актуальній задачі, над вирішенням якої працюють учені багатьох країн – створенню нанотехнологічних платформ для адресної доставки ліків та зниження їх побічних ефектів, особливо у разі хіміотерапії. Основним недоліком хіміотерапії є те, що препарати погано поглинаються раковими клітинами, а термін їх утримання у клітинах є недостатнім для їх знищення. Завдяки унікальним розмірам та можливості модифікації поверхні наночастинки ідеально підходять для створення таких платформ. Суттєвою перевагою створеного авторами полімерного наноносія є можливість його одночасної біо-функціоналізації протипухлинним препаратом, антитілами, векторними молекулами, які покращують адресність дії комплексу. Авторами продемонстровано також посилення дії протипухлинних ліків за доставки у клітини-мішені феромагнітними частинками, С60 фулереном, можливість застосування фотозбудженого С60 фулерену для індукції апоптичної загибелі ракових клітин з множинною резистентністю до протипухлинних препаратів. Отримані авторами результати мають важливе значення для інтенсифікації досліджень щодо застосування наноматеріалів у різних галузях медицини. Вважаю, що цикл праць Стойки Р.С., Заіченка О.С., Лук'янової Н.Ю., Матишевської О.П., Прилуцького Ю.І., Панчука Р.Р., Абрамова М.В. і Пірка Я.В. «Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини» заслуговує на присуджeння Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Dr.Oleksandr Kapralov, PhD, Dr.Sc.
University of Pittsburgh, USA

М. В. Ручко

Цикл праць «НОВІ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ НАНОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ» є узагальненням багаторічних досліджень авторів у галузі, яка бурхливо розвивається у світі упродовж останніх років – створення препаратів нового покоління, які здатні забезпечити адресну доставку ліків, їх накопичення у клітині-мішені, зниження побічних ефектів, ініціацію апоптичної загибелі злоякісних клітин з множинною резистентністю до протипухлинних препаратів. Створені та охарактеризовані авторами багатофункціональні наноматеріали є перспективними для використання у різних галузях біології та медицини. Актуальність та високий науковий рівень роботи підтверджено високими наукометричними показниками – 201 статтею у журналах бази даних SCOPUS (імпакт-фактор 300,2), сумарним індексом Хірша (69), кількістю цитувань (2112), монографіями та патентами України на винахід. Вважаю, що цикл праць Стойки Р.С., Заіченка О.С., Лук'янової Н.Ю., Матишевської О.П., Прилуцького Ю.І., Панчука Р.Р., Абрамова М.В. і Пірка Я.В. «Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини» заслуговує на присуджeння Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Михайло Ручко, кандидат біологічних наук, професор відділу фармакології
Університету Південної Алабами, США

Сибірний А.А.

Оцінюючи цикл праць «Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини», представлений на здобуття державної премії України в галузі науки і техніки колективом авторів у складі: Стойка Р.С., Заіченко О.С., Лук'янова Н.Ю., Матишевська О.П., Прилуцький Ю.І., Панчук Р.Р., Абрамов М.В., Пірко Я.В., хочу, перш за все, відзначити високий науковий рівень цієї актуальної наукової роботи. Адже серед представлених в циклі статей - стаття в журналі «Chemistry of Materials» з імпакт-фактором 8,238, «Nano Research» - 7.354, 6 статей у журналі «Journal of Biomedical Nanotechnology», 5 з яких мають імпакт-фактор 7,578 і 1 стаття – 5,338 ), а також статті у журналі «Free Radic Biol Med» (імпакт-фактор - 5,60), 2 статті у журналі «Carbon» (імпакт-фактор - 5,378), 1 стаття у журналі «J Med Chem» (імпакт-фактор - 5,447), 1 стаття у журналі «J Nanobiotechnology» (імпакт-фактор - 4.946) і багато інших статей у престижних міжнародних наукових виданнях з високим рейтингом. Високим є сумарний індекс цитувань представлених робіт, лідерами серед яких є статті в журналі «Carbon», 2004 (123 цитування), «Carbon», 2006 (63 цитування), «Comput. Mater. Sci.», 2000 (56 цитувань), «Journal of Biomedical Nanotechnology», 2011 (52 цитування). Варто підкреслити, що дослідження цих робіт проведені переважно в Україні, про що свідчить місце роботи кореспондуючих авторів статей. Це означає, що представлені в циклі праць результати досліджень має міжнародне визнання. Разом з тим, необхідно зазначити, що представлені у циклі праць результати мають також і прикладне значення, про що свідчать Патенти, більша частина з яких є Патентами на винахід. Крім того, більшість синтезованих авторами наноматеріалів пройшли пре-клінічне випробування на лабораторних тваринах, у т.ч. з експериментальними пухлинами. Принципи створення нових нано(мікро) матеріалів були також покладені в основу технології виготовлення вітчизняних протезів кінцівок і це виробництво успішно діє в місті Дніпрі. Серед спів-авторів подання – 2 співробітники очолюваного мною Інституту біології клітини НАН України. Це – Стойка Р.С., член-кореспондент НАН України, який вже протягом тривалого часу перебуває серед наукових лідерів нашого інституту, і Панчук Р.Р., доктор біологічних наук, стар. наук. співр. у Відділі, керованому Стойкою Р.С., до речі, він має 35 років і є єдиним молодим вченим в авторському колективі циклу праць. Результати циклу праць вдало і вчасно висвітлені у колективній монографії «Багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини: молекулярний дизайн, синтез і застосування» («Наукова Думка», 2017 р. (364 с.), науковим редактором якої є співавтор циклу праць, член-кореспондент НАН України Стойка Р.С.
Підсумовуючи, вважаю, що цикл праць «Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини» мaє значну цінність як для фундаментальних наук (хімія, фізика, біологія), так і для практики, а саме для медицини, хімічної і біотехнології і тому заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Єфімова С.Л.

Вважаю за потрібне підтримати цикл робіт «Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини», яку висунуто на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Роботу є дуже своєчасною та належить до одного з актуальніших напрямків розвитку науки не тільки в Україні, але й в світі, - створення новітніх лікарських засобів для лікування найбільш агресивних захворювань. Застосування наноматеріалів є новітнім підходом у цієї галузі, яка отримала назву тераностика (терапія + діагностика). Використання наноматеріалів надає змогу забезпечити спрямовану доставку лікарського компоненту до органу-мішені, істотно знизити концентрації лікарських засобів, уникнути резистентності, проводити моніторінг доставки лікарського компоненту, тощо. Сильною стороною роботи є комплексний підхід до реалізації завдань: синтез наноматеріалів та їх комплексів з лікарськими засобами, зокрема протипухлинними, та їх всебічне тестування. Такій комплексний підхід, а також команда високопрофесійних вчених фізиків, хіміків та біологів дозволили довести, що підвищену ефективність дії таких препаратів. Вважаю, що робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки як дуже актуальна та з великим потенціалом практичного використання її результатів.

д.ф.-м.н., с.н.с. Єфімова С.Л., провідний науковий співробітник Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, відділ наноструктурних матеріалів

Шкорбатов Ю.Г., д.б.н., проф. каф. м.б. ХНУ ім. В.Н.Каразіна

У циклі робіт на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки «Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини» під загальним керівництвом члена-кореспондента НАН України, д.б.н. Стойки Ростислава Стефановича, вирішено багато суто наукових а також практичних проблем. Фактично, роботи, що об’єднані у цьому цикли, створили окрему гілку досліджень у сучасній біології в Україні, яка відповідає світовому науковому рівню. Характерною рисою цих досліджень є те, що вони ведуться «широким фронтом», тобто охоплюють різні сторони молекулярно-біологічних, біохімічних, генетичних, фізіологічних та морфологічних змін у клітинах за умов дії наноматеріалів, які досліджуються. Важливо, що ці дослідження доповнюються дослідженнями на рівні організму, що дає змогу спостерігати повну картину біологічного впливу наноматеріалів. Дуже корисні наслідки цього циклу робіт для медицини очевидні, можна тільки побажати повного втілення практичних висновків проведених робіт у медичну практику. Публікації за результатами циклу робіт дуже добрі. Все це дає мені змогу висказати мою впевненість у тому, що цикл робіт «Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини» заслуговує на Державну премію України в галузі науки і техніки.

проф. Сибірна Н.О.

Ознайомившись з матеріалами, викладеними у циклі праць на тему «Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини» (автори циклу: Стойка Р.С., Заіченко О.С., Лук'янова Н.Ю., Матишевська О.П., Прилуцький Ю.І., Панчук Р.Р., Абрамов М.В., Пірко Я.В.), представленому на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, хочу висловити свою повну підтримку цьому поданню.
Аргументи на користь такого рішення наступні:
1) цикл праць, що подається до Державного комітету, стосується актуальних питань сучасної фармакології, травматології і біотехнології, оскільки в ньому розроблена стратегія створення нових істинних наноматеріалів для підвищення ефективності дії лікувальних субстанцій;
2) робота є мультидисциплінарною, бо в ній задіяні дослідники з різних галузей природничих наук – біології, хімії, фізики, біофізики, медицини, що підвищує її наукову і науково-практичну цінність;
3) більшість зі створених нових багатофункціональних матеріалів пройшли біо-тестування не лише in vitro, але й in vivo, тобто за умов пре-клінічного дослідження;
4) робота має значний міжнародний резонанс, про що свідчать чисельні статті співавторів циклу праць, опубліковані у престижних міжнародних журналах, серед яких понад 20 статей містяться у журналах з імпакт-фактором понад 5, що є дуже високим науковим показником.
Співавтори подання Р.С. Стойка, О.С. Заіченко і Р.Р. Панчук вже тривалий час працюють над новими синтетичними багатофункціональними наноматеріалами, що мають полімерну, а деякі з цих матеріалів міють мінеральну основу. У циклі праць вперше оцінено їхню біо- та еко-безпечніть і визначено їхню цитотоксичну дію на пухлинні клітини ссавців. При цьому було опубліковано велику кількість робіт у високорейтингових міжнародних журналах. Вперше встановлено здатність цих комплексів долати разом з протипухлинними ліками різні прояви резистентності клітин до дії протипухлинних ліків.
Отже, рeзультати, представлені у циклі праць на тему «Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини» (Автори: Стойка Р.С., Заіченко О.С., Лук'янова Н.Ю., Матишевська О.П., Прилуцький Ю.І., Панчук Р.Р., Абрамов М.В., Пірко Я.В.), мaють великe значення як для фундаментальної біології і хімії, так і для медицини, у першу чергу, онкології. Важливо також підкреслити, що створені в роботі нанорозмірні носії зменшують негативні побічні ефекти дії цих ліків в організмі.
Тому я підтримую цикл праць «Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини» на здобуття державної премії України в галузі науки і техніки.

Вячеслав Володимирович Данчук

Робота «НОВІ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ НАНОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ», представлена колективом авторів (Стойка Р.С., Заіченко О.С., Лук'янова Н.Ю., Матишевська О.П., Прилуцький Ю.І., Панчук Р.Р., Абрамов М.В., Пірка Я.В.)є результати багаторічних досліджень українських вчених і вносять вагомий внесок, як у біохімію в цілому, так і у боротьбу з багатьма захворюваннями людини. Зявляється черговий шанс терапевтичного лікування онкохворих. Нанотехнології уже зробили свій внесок у розвиток промисловості, однак найбільші очікування у людей від їх використання у медицині. Запуск процесу апоптозу в ураженій клітині не тільки оздоровлює в цілому організм, а й робить процес одужання онкохворих керованим і це є безумовно новий крок.
Вважаю, що представлений цикл праць заслуговує найвищої оцінки, а його автори присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Заступник директора Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК НУБІП України,доктор сільськогосподарських наук, професор Данчук В.В.

Оксана Станіславівна Заячківська

Цим хочу відзначити цикл праць (автори: Стойка Р.С., Заіченко О.С., Лук'янова Н.Ю., Матишевська О.П., Прилуцький Ю.І., Панчук Р.Р., Абрамов М.В., Пірко Я.В.) на тему "Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини», як такий, що без сумніву заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки. Я знайома з роботами цього циклу, оскільки один із його співавторів (член-кореспондент НАН України Стойка Р.С.) співпрацює зі мною як професор кафедри нормальної фізіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, яку я очолюю. На прохання нашої кафедри професор Стойка Р.С. розробив новий елективний курс «Moлeкулярна фізіології і сучасні біотехнології в медицині», до якого в тому числі увійшли матеріали за результатами досліджень зі створення нових багатофункціональних наноматеріалів для використання у біології і медицині. Завдяки цьому курсу, який протягом семестру прослуховують понад 120 студентів медичного факультету нашого університету, майбутні лікарі одержують знання про нові матеріали на полімерній і неорганічній основі, у першу чергу, знання про так-звані «розумні» або «інтелектуальні» ліки. Крім того, ми регулярно обмінюємося науковою інформацією під час спільних семінарів Лікарської та Біохемічної комісії Наукового Товариства Шевченка. До речі, фактично за матеріалами циклу праць, що подається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, професор Стойка Р.С. зробив пленарну доповідь на 1-му міжнародному науково-практичному симпозіумі «Medicine Update 2017 Smart Lion” на тему «Як багатофункціональний наноносій робить ліки «розумними»?» (див. Медичні Науки: Праці Наукового Товариства імені Шевченка, 2017, XLIX, 1, С. 48-52). Отже, цикл праць, який подається на Державну премію України в галузі науки і техніки, має не лише наукове і прикладне значення, але й загально-освітнє значення, у першу чергу для студентів і аспірантів вищих навчальних закладів України. Тому я повністю підтримую присудження Державної премії України в галузі науки і техніки циклу праць на тему "Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини».
Завідувач кафедри нормальної фізіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, доктор медичних наук, професор Заячківська О.С.

Валерий Ушкалов

Робота «НОВІ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ НАНОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ», представлена колективом авторів (Стойка Р.С., Заіченко О.С., Лук'янова Н.Ю., Матишевська О.П., Прилуцький Ю.І., Панчук Р.Р., Абрамов М.В., Пірка Я.В.)присвячена надзвичайно актуальній проблемі сьогодення - вивченню біологічних ефектів використання органічних і неорганічних наноматеріалів з метою визначення їх біологічної та екологічної безпеки та можливості їх використання у експериментальній біології та медичній практиці.
В межах представлених досліджень авторами створені й охарактеризовані нові багатофункціональні наноматеріали: функціональні поверхнево-активні олігомери та полімери і надмолекулярні наноструктури на їх основі, функціоналізовані поліетиленгліколем, фосфоліпідом, а також протипухлинними препаратами чи ДНК; нанокомплекси фулерену з іммобілізованими лікарськими препаратами; феромагнітні наночастинки з іммобілізованими протипухлинними препаратами і феромагнітні мікрочастинки з іммобілізованими антитілами для фракціонування суспензії пухлинних клітин чи специфічних білкових молекул за їхньою спорідненістю до антитіл; металеві наночастинки срібла, золота, тощо.
Експериментально продемонстровано підвищену адресність та ефективність дії протипухлинних препаратів, іммобілізованих на створених наноносіях, з одночасним зниженням ефектів токсичності щодо нормальних тканин і органів. Отримані результати є підгрунттям для розробки нових ефективних протипухлинних засобів.
Результати досліджень висвітлені у чисельних закордонних наукових публікаціях (13 монографіях та 150 статтях).
Про безперечну актуальність виконаних досліджень свідчить наукометричні показники публікацій та низка дисертаційних досліджень за напрямом роботи.
Впевнений, що отримані авторами результати дадуть підгрунття для наукових досліджень щодо використання наноматеріалів і в інших галузях народного господарства.

Вважаю, що цикл праць Стойки Р.С., Заіченка О.С., Лук'янової Н.Ю., Матишевської О.П., Прилуцького Ю.І., Панчука Р.Р., Абрамова М.В. і Пірка Я.В. «Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини» заслуговують на присуджeння Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Директор Української лабораторії якості і безпенки продукції АПК НУБіП України, доктор ветеринарних наук, професор, чл.кор. НААН Ушкалов В.О.

Лихолат Ю.В., д-р біол. наук, проф.

Цикл робіт “Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини”, які представлені на здобуття Державної премії України вважаю піонерними і актуальними як в Україні, так і за її межами. Дослідження властивостей наноматеріалів відкриває нові можливості для їх біологічного та медичного застосування як потенційно лікувальних препаратів. Значний доробок авторів у сфері нанотехнологій дозволяє значно прискорити адресну доставку ліків у клітини-мішені та ініціювати їх апоптичну загибель.
Вважаю, що представлений цикл праць заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки та представляє значний інтерес для фахівців та підвищення освітнього рівня студентської молоді.
Лихолат Ю.В. д.б.н., професор, завідувач кафедри фізіології та інтродукції рослин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Іскра Р.Я., д. біол. наук

У циклі наукових праць за темою «Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини», що подаються на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, узагальнено результати експериментальних робіт, а також монографій і патентів, опублікованих за участю провідних вчених України. Автори створили й охарактеризували нові вітчизняні багатофункціональні наноматеріали різної природи, довели, що вони покращують адресність дії протипухлинних препаратів, знижують життєздатність пухлинних клітин із множинною медикаментозною резистентністю, сприяють зменшенню негативних побічних наслідків, зокрема токсичності щодо нормальних тканин і органів, що й підтверджує актуальність і необхідність цих праць. Використання нанокомплексів, що містять доксорубіцин чи цисплатин, для лікування онкохворих дозволить підвищити ефективність їх лікування і, що особливо важливо, зменшить негативні побічні ефекти, характерні для дії вільного доксорубіцину чи цисплатину, тому це матиме суттєве медико-біологічне значення. Значний економічний ефект представленого циклу праць базується на розробленні нових вітчизняних лікарських препаратів на основі біосумісних наноматеріалів, що здатні замінити відповідні імпортні препарати, які є малодоступні населенню України через їх високу ціну.
Таким чином, я вважаю, що цикл праць Стойки Р.С., Заіченка О.С., Лук'янової Н.Ю., Матишевської О.П., Прилуцького Ю.І., Панчука Р.Р., Абрамова М.В. і Пірка Я.В. за темою «Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини» заслуговує присуджeння Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Р. Я. Іскра, доктор біологічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту біології тварин НААН України.

Романько М.Є.

Сучасні досягнення нанобіотехнологій значною мірою позначилися на розвитку фундаментальної біології, медицини і сільського господарства. Однак, для домінуючої кількості наноматеріалів екотоксикологічна характеристика повністю відсутня, або не має єдиної думки серед учених щодо її інтепретування. Такі дослідження проводяться у багатьох країнах світу, а також у рамках діяльності міжнародних організацій (ВООЗ, ФАО, ILSI тощо). Колективом вітчизняних учених складено цикл наукових робіт «Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини», яку подано на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Авторами розкрито основні принципи створення й охарактеризовано нові багатофункціональні наноматеріали різної природи: з полімерною (органічною) чи мінеральною основою. За результатами методологічно вивірених досліджень авторами доведено біо- і екологічну безпечність полімерних металовмісних наноматеріалів, що є безперечно необхідною компонентою доклінічних випробувань новітніх матеріалів, які за швидкого розвитку нанотехнологій можуть нести потенційну небезпеку через здатність пошкоджувати біомембрани, впливати на функції біомолекул, що призводить до порушення регуляторних процесів і апоптозу клітини.
Водночас науково-практичне значення цієї роботи значно більше, оскільки її результати також важливі і в клінічному аспекті, є цікавим інноваційним сегментом для практики гуманної і ветеринарної медицини, та які доцільно втілювати у спільних дослідженнях за тематикою поданого циклу робіт.
Тому, вважаю, що представлений цикл праць заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки та може являти інтерес до розгляду можливості реалізації їх використання і подальшого випробування. Романько Марина Євгенівна, кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії токсикологічного моніторингу Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» Національної академії аграрних наук України.

Оробченко О.Л., доктор ветеринарних наук

У циклі наукових праць «Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини», який поданий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки розкрито основні принципи створення нових багатофункціональних наноматеріалів; описані шляхи синтезу цих матеріалів на полімерній (органічній) або мінеральній основі; що найважливіше, оцінено біо- та еко-безпечність їх використання; а також продемонстровано ефективність їх застосування у біології та медицині.
Значний арсенал розробок у сфері нанотехнологій, представлений авторами, дозволяє суттєво підвищити ефективність дії ліків, які доставляються наночастинками, і 10-кратно знизити їх діючу дозу зі збереженням терапевтичного ефекту; значно прискорити адресну доставку ліків у клітини-мішені та ініціювати їх апоптичну загибель; подолати біологічні бар’єри, пов’язані з множинною медикаментозною резистентністю пухлинних клітин; знизити негативні побічні ефекти протипухлинних ліків в організмі (кардіо-, гепато- і нефротоксичність); пролонгувати дію протипухлинних чинників в організмі.
Окрім адресної доставки ліків, важливим напрямом роботи є впровадження у виробництво протезів-кінцівок на основі нових синтетичних нано- і мікророзмірних матеріалів. Дана технологія є конкурентоздатною за ціною, безпечністю, екологічними показниками.
Враховуючи важливість, своєчасність і соціально-економічну направленість вищевказаних розробок на основі наноматеріалів, вважаю, що цикл праць Р.С. Стойки, О.С. Заіченка, Н.Ю. Лук'янової, О.П. Матишевської, Ю.І. Прилуцького, Р.Р. Панчука, М.В. Абрамова та Я.В. Пірка заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Влізло В.В., академік НААН України

Я добре знайомий з дослідженнями, які проводяться під керівництвом члена-кореспондента НАН України Стойки Р.С. (Інститут біології клітини НАН України) і доктора хімічних наук Заіченка О.С. (Національний Університет «Львівська Політехніка»), а також з циклом їх праць на тему «Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини», що подаються на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Це – провідні вчені України в галузі створення наноматеріалів для біомедичного застосування. Автори добре відомі за кордоном, про що свідчать їхні публікації у міжнародних журналах з високим науковим рейтингом, а також участь іноземних вчених західних країн у співавторстві цих статей.
Випускники НУ «Львівська політехніка», зокрема ті, що робили свої курсові і дипломні роботи під керівництвом д.х.н. Заіченка О.С., добре проявили себе в Інституті біології тварин НААН України. Як приклад можна назвати дисертаційну роботу Іваницької Л.А. на тему «Вміст фізіологічного пріона у пріон-реплікувальних органах щурів за дії олігонуклеотидів, комплементарних до мРНК пріона, та олігомерних синтетичних сполук катіонного типу», виконану і захищену в нашому Інституті за спеціальністю «біохімія».
Здійснений авторами циклу праць синтез нових багатофункціональних наноматеріалів з полімерною (органічною) основою є біо- та еко-безпечними, мають ефективну токсичну дію на пухлинні клітини ссавців, у зв’язку з цим пріоритетні та актуальні для української науки та практики.
Підтримую цикл праць Стойки Р.С., Заіченка О.С., Лук'янової Н.Ю., Матишевської О.П., Прилуцького Ю.І., Панчука Р.Р., Абрамова М.В. і Пірка Я.В. «Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини» для присуджeння Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.
Директор Інституту біології тварин НААН України,
академік НААН України В.В. Влізло

Гуреєва С.М., д-р фарм. наук

Вітчизняна розробка високоефективних полімерних та полімер-неорганічних нанорозмірних носіїв та водних систем адресної доставки ряду протипухлинних препаратів та нуклеїнових кислот для терапії та генної інженерії, створених в результаті багаторічної співпраці українських хіміків, біологів та онкологів викликає великий інтерес і є дуже актуальною сьогодні. Безперечно, що представлений на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки цикл праць «НОВІ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ НАНОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ» є серед пріоритетів розвитку не лише Української, але і Світової біології, медицини та біотехнології. Лабораторними та доклінічними експериментальними дослідженнями доведено, що нові полімери та наночастинки є універсальними нанорозмірними функціональними носіями, які забезпечують адресність та пролонгацію дії широкого ряду протипухлинних препаратів, в тому числі, водо-нерозчинних, здійснюють ефективну терапію при суттєво меншій дозі, здатні долати набуту резистентність клітин до дії ліків, сприяють зменшенню негативних побічних ефектів. Розрахункова ціна систем доставки доксорубіцину і цисплатину суттєво нижча за вартість імпортних препаратів, найбільш вживаних у сучасній протипухлинній хіміотерапії. Попередній технологічний досвід авторів розробки свідчить про реальність, комерційну та технічну спроможність промислового впровадження нових препаратів. Тому, вважаю, що представлений цикл праць заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки та може являти інтерес до розгляду можливості реалізації їх виробництва на одному із фармацевтичних підприємств України, не виключаючи й ПАТ Фармак.
Гуреєва Світлана Миколаївна, доктор фармацевтичних наук, начальник центральної лабораторії фармацевтичної розробки ПАТ Фармак.

Проф. О.В. Хоменко

Цикл праць «Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини» присвячено актуальній науково-технічній проблемі використання нанорозмірних систем в галузі біомедицини. Це пов’язане з тим, що дослідження поведінки нанорозмірних об’єктів дозволяє звузити область досліджуваних параметрів та спрогнозувати імовірні результати експерименту. Зокрема, в роботі показано, що металеві наночастинки (НЧ) можуть бути використані при вирішенні багатьох прикладних завдань від контролю проходження реакцій до адресної доставки ліків. Зважаючи на те, що в експерименті нанооб’єктам часто неможливо задавати потрібну поведінку, особливої актуальності в наш час набувають методи аналізу, що дозволяють прогнозувати еволюцію властивостей НЧ, колективні процеси їх самоорганізації в наноструктури, режими руху НЧ, їх взаємодію з навколишнім середовищем тощо. Експериментально доведено існування декількох режимів руху ансамблів НЧ, між якими у процесі взаємодії з зовнішнім полем та зі зміною внутрішньої енергії відбуваються переходи. Особливої уваги заслуговує представлення у циклі праць технології одержання досліджуваного композиту магнітних наночастинок із цисплатином. Таким чином, з огляду на високий науковий рівень досліджень, які провели автори, вважаю, що робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

О.В. Хоменко, професор кафедри прикладної математики та моделювання складних систем Сумського державного університету, доктор фіз.-мат. наук, професор

В.А. Татаренко, д.ф.-м.н., проф., чл.-к. НАНУ

У поданому на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки циклі праць "Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини" запропоновано та розвинуто низку комплексних підходів щодо розробки, характеризації та впровадження складних наномасштабних матеріалів біомедичного призначення, які адекватно враховують основні характерні біохімічні (та й реологічні) риси поведінки синтезованих речовин на органічній (полімерній) або/та мінеральній основі. Підґрунтям цих підходів є синергізм дії різноманітних чинників функціоналізації створених авторами біосумісних нанокомплексів різної природи.
Наприклад, авторами детально виконано характеризацію колоїдних розчинів стабілізованих нанорозмірних частинок магнетиту, що втілюються для контрольованої протипухлинної дії на клітини карциноми молочної залози людини, Ерліхової асцитної пухлини та Геренової карциноми, із урахуванням (на відміну від розробок багатьох інших колективів) індукованих процесів некрозу й апоптозу клітин (зокрема, задля пригнічення неґативних побічних ефектів протипухлинних ліків в організмі — кардіо-, гепато- і нефротоксичности тощо).
Значну кількість експериментальних результатів підтверджено практичними спостереженнями та випробуваннями у багатьох лабораторіях.
Цей цикл праць є результатом багаторічної роботи вчених України — біологів, хіміків та фізиків, але актуальність його не викликає сумніву, оскільки запропоновані в ньому вітчизняні лікарські препарати з підвищеною ефективністю дії становлять потужній арсенал (наномасштабних носіїв протипухлинних ліків, органічно-неорганічних гібридних нанокомпозицій для пришвидшення реґенерації кісткових дефектів ув умовах остеопорозу, мікро- та нанорозмірних полімерних матеріалів протезів кінцівок тощо) для розвитку медицини з вагомим соціально-економічним ефектом.
Статті цього циклу мають високі індекси цитування та індекс Гірша, що свідчить про схвальну оцінку одержаних результатів науковою спільнотою та їхню корисність для подальшого застосування медиками.
Тому вважаю, що цикл праць Р.С. Стойки, О.С. Заіченка, Н.Ю. Лук'янової, О.П. Матишевської, Ю.І. Прилуцького, Р.Р. Панчука, М.В. Абрамова та Я.В. Пірка заслуговує на присудження високої нагороди — Державної премії України в галузі науки і техніки.

В.А. Татаренко, чл.-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. н., проф.,
заст. директора з наукової роботи Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2015 р.

Prof. Dr. Andrij Pich

Project "New Multifunctional Nanomaterials for Biology and Medicine" focuses on the development of new functional oligomers, polymers and polymer nanostructures as carriers for delivery of drugs or DNA to tumor cells. Authors published series of papers presenting a systematic approach from the molecular design of polymer carriers with specific properties to the applications in biological systems. In their fundamental works authors address several challenges of the tumor therapy like targeted delivery and controlled release of active ingredients, biocompatibility and biodistribution of polymer carrier systems. The scientific achievements are sound and provide important contribution to the development of new anti-cancer therapies. I support strongly this application for the Science and Technology Award.

Prof. Dr. Andrij Pich, RWTH Aachen University, DWI-Leibniz Institute for Interactive Materials e.V. , Germany

Мінченко О.Г.

Колектив авторів циклу праць "НОВІ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ НАНОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ", поданих на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, підсумував та узагальнив багаторічну кропітку наукову роботу, яка проводилась у провідних установах України. Цей цикл праць має як вагоме фундаментальне значення, так і прикладне. Використання створених нанокомплексів, що містять доксорубіцин чи цисплатин, може підвищити ефективність лікування, суттєво здешевить його і зменшить негативні побічні ефекти цих препаратів. Налагоджено виробництво протезів-кінцівок на основі нових синтетичних нано- і мікророзмірних матеріалів, що особливо важливо для ефективного забезпечення протезами військових, які постраждали під час АТО. Впровадження у виробництво запропонованих авторами оригінальних розробок на основі нанструктурованих поліфункціональних матеріалів дозволить створити вітчизняну продукцію, здатну конкурувати з імпортною і яка стане більш доступною для широких верст населення.
Вважаю, що представлений цикл праць заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

О.Г. Мінченко, чл.-кор. НАН України, проф., д.б.н., завідувач відділу молекулярної біології Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Малюкін Ю.В.

Поданий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки цикл праць «НОВІ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ НАНОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ» є підсумком багаторічних і цілеспрямованих наукових досліджень, які проводили фахівці в галузі хімії, фізики та біології різних інституцій України. Наукова концепція, покладена в основу цього циклу праць, є глибоко обгрунтованою і безперечно є суттєвим кроком у розвитку вітчизняної як фундаментальної, так і прикладної НАНОнауки. Так, авторами створені й охарактеризовані нові біосумісні нанокомплекси, які підвищують ефективність дії протипухлинних препаратів завдяки зниженню їх діючої дози із забезпеченням рівноцінного лікувального ефекту, випробувано нові гібридні полімер-неорганічні композиції для прискорення регенерації кісткових дефектів, на основі нових синтетичних нано- і мікророзмірних матеріалів розпочато виробництво протезів-кінцівок, що особливо важливо наразі для ефективного забезпечення протезами військових, котрі постраждали під час проведення АТО.
Вважаю, що цей цикл праць заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Ю.В. Малюкін, чл.-кор. НАН України, проф., д.ф.-м.н, зав. відділу наноструктурованих матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів НАНУ, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Суходуб Л.Ф.

Дизайн, створення та застосування потенційних біологічно активних наноматеріалів – один із пріоритетів розвитку сучасної світової нанобіології та наномедицини. З цієї точки зору поданий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки цикл праць «НОВІ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ НАНОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ» є практично важливим і актуальним. Авторами створені й охарактеризовані нові багатофункціональні наноматеріали різної природи. Експериментально доведено, що вони покращують адресність дії протипухлинних препаратів, сприяючи зменшенню негативних побічних наслідків. Встановлено, що лікарські препарати, іммобілізовані на створених наноносіях, швидше проникають у клітини і довше зберігають свої фізико-хімічні та біологічні властивості. Розрахункова ціна створених нанокомплексів доксорубіцину і цисплатину суттєво нижча за вартість імпортних лікувальних засобів, які є найбільш вживаними у сучасній протипухлинній хіміотерапії. Тому їх використання матиме суттєве медико-соціальне значення. Розроблено науково-технічну документацію, необхідну для виробництва біоматеріалів для адресної доставки протипухлинних ліків. Використовуючи унікальну розробку, запатентовану авторами циклу праць, ТОВ «Спецконтракт» (Київ) налагодило на Дніпропетровському казенному експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві (Дніпро) і заводі «Армопласт» (Северодонецьк) виробництво протезів-кінцівок, що особливо важливо для лікування військовослужбовців, котрі постраждали під час проведення АТО.
Вважаю, що представлений цикл праць заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Л.Ф. Суходуб, чл.-кор. НАН України, проф., д.ф.-м.н, завідувач кафедри біофізики, біохімії, фармакології та бімолекулярної інженерії Медичного інституту Сумського державного університету

Марченко О.А.

Цикл праць на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки «НОВІ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ НАНОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ» є результатом багаторічних комплексних досліджень з пошуку, створення, характеризування та практичного застосування багатофункціональних біонаноматеріалів, які проведені на високому науковому рівні і представлені у 16 монографіях, у т.ч. 13 виданих за кордоном, 264 оригінальних статтях, у т.ч. 201 статті у журналах бази SCOPUS, 38 патентах України на винахід. Зокрема, авторами створено нові функціональні поверхнево-активні олігомери та полімери і надмолекулярні наноструктури на їх основі, біосумісні феромагнітні наночастинки та нанокомплекси C60 фулерену з іммобілізованими протипухлинними препаратами і антитілами, опубліковано «Тимчасовий технологічний регламент на виробництво речовини», затверджено 3 Акти впровадження, у т.ч. 2 – на підприємcтвах України та 1 методичні рекомендації.
Вважаю, що висококваліфікований авторський колектив цього циклу праць без сумніву заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

О.А. Марченко, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н, завідувач відділу фізичної електроніки Інституту фізики НАН України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Фрицький І.О.

Цикл робіт Стойки Р.С., Заіченка О.С., Лук'янової Н.Ю., Матишевської О.П., Прилуцького Ю.І., Панчука Р.Р., Абрамова М.В., Пірка Я.В. присвячений розробці принципів створення та шляхів одержання нових функціональних наноматеріалів, перспективних для медико-біологічного застосування. Основні наукові напрямки цього мультидисциплінарного дослідження знаходяться на найсучасному світовому рівні досліджень в галузі нанохімії та нанотехнологій, а низка принципових напрямів роботи не має аналогів. Важливе місце в роботі посідає створення гібридних наноматеріалів, що покращують адресність дії лікарських, зокрема протипухлинних препаратів, що сприяє зменшенню негативних побічних наслідків дії фармацевтичних засобів. Все це визначає високу актуальність представленої роботи. Найбільш вражаюсь результати досліджень авторів по розробкці нових багатофункціональних наноматеріалів для доставки протипухлинних препаратів і ДНК у клітини-мішені. Результати представленого циклу робіть мають великий потенціал практичного використання у різних галузях медицини.
Вважаю, що цикл робіт „ Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини” виконаний на рівні кращих світових аналогів, а його автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.

Зав. кафедри фізичної хімії
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
Заслужений діяч науки і техніки України,
Лауреат Державної премії Україні в галузі науки і техніки,
д.х.н., проф. Фрицький І.О.

Проф. Мінаєв Б.П.

Цикл міждисциплінарних праць, представлений на здобуття Державної премії України, охоплює широке коло суто хімічних, мікробіологічних та медичних проблем, присвячених синтезу нових полімерів та наноматеріалів для застосування у біомедицині. Отримані нові поверхнево-активні полімери і надмолекулярні наноструктури і перевірена їх ефективність в фармакології, діагностиці та в клінічних дослідженнях. Синтезовані "едвансд" матеріали здатні долати множинну медикаментозну резистентність при провадженні ліків до клітин-мішеней. Вони сприяють створенню водорозчинних форм лікарських препаратів, а також слугують засобами для візуалізації шляхів доставки ліків, що дуже важливо для сучасної фармакології і біомедицині. Створені нанокомплекси фулерену з іммобілізованими ліками, поверхнево-активні полімери і наноструктури на їх основі, функціоналізовані поліетиленгліколем, фосфоліпідом, а також протипухлинними препаратами і ДНК. Дуже великий внесок створен в нано-медицину:нано-частинки срібла, золота та феромагнітні мікрочастинки з іммобілізованими антитілами слугують для фракціонування суспензії пухлинних клітин. Без сумнівів робота заслуговує на Державну премію України в галузі науки та техніки.

Мінаєв Б.П. доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри хімії та нано-матеріалознавства Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, заслужений діяч науки і техніки України

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.