Офіційний веб сайт

Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України

р17

Представлено Дочірнім підприємством "Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості" НАК "Нафтогаз України".

 

Автори: Зарубін Ю.О., Дорошенко В.М., Гришаненко В.П., Прокопів В.Й., Бойко В.С., Мойсишин В.М., Стогній О.В., Гунда М.В.

 

Робота виконана колективом вчених і виробничників України і присвячена вирішенню актуальної проблеми – забезпеченню енергетичної незалежності України за рахунок ефективного освоєння власних паливно-енергетичних ресурсів.

Розроблено та впроваджено у виробництво науково-методичні основи удосконалення систем розробки родовищ вуглеводнів. На підґрунті теоретичних та експериментальних досліджень розроблено технології та засоби багатоцільового призначення, спрямовані до адресної дії на невироблені або передчасно обводнені інтервали пластів, що виявлені на підставі сучасних геофізичних, гідродинамічних та індикаторних досліджень.

Удосконалено технологію буріння горизонтальних свердловинза рахунок мінімізації енергоємності процесу руйнування гірської породи. Обґрунтовано проектні технологічні рішення з удосконалення існуючих систем розробки покладів вуглеводнів. Сформовано основні напрями формування балансу природного газу в Україні та розраховано обсяги вуглеводневих ресурсів власного видобутку для паливозабезпечення економіки України.

За рахунок впровадження результатів роботи у виробництво додатковий видобуток нафти  склав 1,21 млн. т; очікуваний додатковий видобуток складає 3,32 млн. т нафти та 4,71 млрд.куб. м газу. Фактичний прибуток склав  понад  1,36 млрд. грн.; додатковий очікуваний прибуток – 1,8 млрд. грн.

 

Кількість публікацій: 18 монографій, 230 статей (33 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 38 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 9 патентами України та міжнародним патентом.

Надіслати коментар

Коментарі

Кудряшов А.А., зам.директора БелНИПИнефть

Результаты внедрения научно-технических разработок представленных в работе «Совершенствование процессов добычи нефти и газа как составляющая энергетической безопасности Украины» на месторождениях РУП «ПО «Белоруснефть» позволяют сделать вывод о высокой технико-экономической эффективности и значимости данной работы для совершенствования систем разработки месторождений нефти и газа. Работа заслуживает наивысшей оценки, а коллектив авторов заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2017 года

Повжик Петр. Зам.ген.директора РУП ПО Белоруснефть, к.т.н.

Работа «Совершенствование процессов добычи нефти и газа как составляющая энергетической безопасности Украины» выполнена на высоком научно-техническом уровне и имеет большое значение для отраслевой науки, а коллектив авторов заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2017 года

Василів О.І. нач.ВВНйГ,таБС НГВУ "Долинанафтогаз"

Підтримую колектив авторів та їхню наукову роботу, яка заслуговує на здобуття Державної премії України в області науки і техніки 2017 р. Дана наукова робота є результатом багаторічної праці видатних науковців і виробничників та надзвичайно актуальна для забезпечення енергетичної незалежності України.

Олександр Дорошенко

Враховуючи актуальність проблеми, якій присвячено роботу, науковий рівень проведених досліджень, достатній ступінь обґрунтування основних висновків та науково-практичне значення, дана робота цілком заслуговує на здобуття Державної премії України в області науки і техніки 2017 р.

Білан Т.Р., к.т.н.

Підтримую дану роботу, яка є актуальною. Вирішена важлива для України проблема підвищення рівня енергетичної безпеки за рахунок збільшення обсягів видобутку власних паливно-енергетичних ресурсів, зокрема - вуглеводнів. Вважаю, що колектив авторів заслуговує на присудження Державної премії України в області науки і техніки.

Вантух Микола , головний геолог НГВУ "Бориславнафтогаз"

Вислувлюю підтримку колективу науковців, щодо впровадження науково-технологічних засобів та методів підвищення енергонезалезності України. Частина із запропонованих нововітніх методів, а саме буріння свердловин з горизонтальним закінченням стовбуру, на даний час, вже впроваджується на Верхньомасловецькому родовищі Бориславського НПР, за рахунок чого досягнуто збільшення видобутку вуглеводнів. Автори заслуговують на відзначення їхньої прації Державною премією в галузі науки та техніки.

Мельников Олександр , нач. ВРРНіГ НГВУ "Бориславнафтогаз"

Авторами наведені заходи та перспективи підвищення ефективності використання власних паливно-енергетичних ресурсів, у першу чергу, за рахунок збільшення рівнів видобутку нафти і газу з існуючих родовищ, з метою досягнення енергонезалежності нашої країни, що заслуговує на відзначення.

Сергій Гедзик, головний геолог НГВУ "Долинанафтогаз"

Підтримую авторів наукової роботи "Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України" на здобуття Державної премії України в області науки і техніки 2017 року. Ця робота є результатом багаторічної праці видатних фахівців нафтогазової галузі. Впровадження результатів роботи в виробництво дало суттєвий додатковий видобуток вуглеводнів, тому вона заслуговує високої оцінки від Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

Олег Слободян, головний геолог НГВУ "Надвірнанафтогаз"

Робота актуальна та має велике наукове значення та практичну цінність. Реалізація представлених в роботі технологічних рішень дозволить досягнути значного додаткового видобутку та сприятиме підвищенню енергетичної безпеки держави та ефективному використанню паливно-енергетичних ресурсів України.
Необхідно підтримати авторів наукової роботи на здобуття Державної премії України в області науки і техніки 2017 р.

Кляшторний Сергій Тарасович, НГВУ "Надвірнанафтогаз"

Колективом відомих авторів запропонована готова до впровадження, випробувана на практиці, дієва програма збільшення обсягів видобутку вуглеводнів на території України. Наведені методики прогнозування та моніторингу видобутку дозволяють дати адекватну оцінку перспективності того чи іншого родовища з подальшим складанням бізнес-проекту по його розробці.
Безперечно автори даної роботи заслуговують на здобуття Державної премії

Тарас Паньків

Підтримую колектив авторів та їхню наукову роботу. На мою думку вона є надзвичайно актуальною, оскільки спрямована на підвищення ефективності використання власних паливно-енергетичних ресурсів, у першу чергу, за рахунок збільшення рівнів видобутку нафти і газу з існуючих родовищ України. Дана праця заслуговує на здобуття Державної премії України.

Стелюк А.О., к.т.н., Институт электродинамики

В условиях особенностей режимов работы ОЭС Украины на востоке страны обеспечение энергетической независимости приобретает особую актуальность. Работа выполнена авторским колективом, имеющего опыт работы в энергетической сфере, и заслуживает на присуждение Государственной премии в области науки и техники.

Подолець Р.З., к.е.н., зав. сектором, ІЕП НАНУ

Підтримую! Простими словами - колектив давно працює над тематикою і є очевидні прикладні результати. Тобто приклад класичної галузевої науки, якою вона повинна бути, а не імітація науковоподібної діяльності з дипломом МБА за три місяці.

Павловський В.В., д.т.н., Інститут електродинаміки НАНУ

Робота “Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України” вирішує на науковому рівні системну енергетичну проблему нашої країни, а саме - формування енергетичного балансу України. При цьому, дістали подальшого розвитку оптимізаційні моделі паливозабезnечення енергетики, які оригінально враховують взаємовплив підсистем нафто-газового та вугільного комплексів. Подальший розвиток запропонованих авторами підходів та поширення їх на сектори атомної та відновлювальної енергетики строює принципову можливість формування комплексного енергетичного балансу країни та короткострокову та довгострокову перспективу, що стратегічно збільшує енергетичну безпеку України.

Приходченко О.Є.

Наукова робота авторів Зарубін Ю.О., Дорошенко В.М., Гришаненко В.П., Прокопів В.Й., Бойко В.С., Мойсишин В.М., Стогній О.В., Гунда М.В. «Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України» присвячена актуальним проблемам енергонезалежності країни.
Перевага цієї роботи полягає в тому, що вона створена колективом визначних науковців і виробничників, що є важливим для практичного використання її результатів і напрацювань на практиці у виробництві, а це у свою чергу може стати вирішальним на сьогоднішній день для забезпечення України власними енергетичними ресурсами.
Безперечно, можна зробити висновок, що представлена робота має велике наукове значення та практичну цінність і заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Акульшин Олександр Олексійович, д.т.н ПАТ "УКРНГІ"

Представлена робота є результатом багаторічної наукової діяльності авторів і чітко спрямована на впровадження у виробництво починаючи від ефективного будівництва нафтогазовидобувних свердловини та оптимальної розробки родовищ вуглеводнів до підвищення продуктивності окремо взятої свердловини в умовах рішення гострої проблеми забезпечення енергетичної незалежності України.
Думаю, що колектив 4-х докторів технічних наук і 3-х кандидатів наук, маючи відомі мені наукові і практичні здобутки цілком заслуговують особливу оцінку, а саме присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Ростислав Сенів, ген. директор ТОВ НГДК "Кумран"

Багатьох авторів цієї роботи знаю вже багато років, як спеціалістів найвищого фаху в нафтогазовій галузі. Забезпечення власними енергетичними ресурсами сьогодні майже дорівнює незалежності держави, тому колективна праця авторів, що додала до цього суттєвий внесок, заслуговує на високу оцінку держави.

Гість Чепіль П.М., к.г.-м.н., начальник відділу геології НАК

Освоєння родовищ вуглеводнів, особливо виснажених і важковидобувних,ефективно вирішується розробленими авторами вітчизняними технологіями та засобами багатоцільового призначення.Вони оптимально адаптовані та спеціально розроблені до гірничо-геологічних умов нафтогазоносних басейнів України. Їх ефективність уже підтверджена обсягами видобутих вуглеводнів, що реально забезпечує енергобезпеку деджави. Робота заслуговує високої оцінки з боку держави, у т.ч. і державної премії України в галузі науки і техніки.

Ростислав Матушек

Робота охоплює широке коло теоретичних та експериментальних досліджень з метою підвищення ефективності використання нафто-газових родовищ від методики прогнозування та моніторингу видобутку вуглеводнів до розробок комплексу технологій впливу на привибійну зону і нових технологічних рішень для вдосконалення (мінімізації енергоємності) процесу буріння свердловин. Представлені розробки впроваджені на виробництві. Вважаю виконану роботу такою, що заслуговує на здобуття Державної премії, особливо з огляду на сучасні економічні і політичні обставини.

Височанський З.М.

Роботи актуальні і опробуванні з відмінним результатом і повинні бути оцінені по заслугам.

Зазуляк О.М., нач. відділу ІГДД НДПІ ПАТ "Укрнафта"

Необхідно підтримати авторів наукової роботи на здобуття Державної премії 2017 р. Теоретична і практична робота підтверджена суттєвим додатковим видобутком нафти і газу.

Патра Володимир Данилович, директор НВП "Нафтовик"

Вважаю за потрібне підтримати авторів наукової роботи на здобуття Державної премії 2017 р. Проведена велика теоретична і практична робота по забезпеченні енергетичної незалежності України. Отримано відмінний результат з видобутку додаткової нафти. Автори заслуговують присудження їм цієї великої нагороди.

Багнюк Михайло Микитович, к.г.н.

Запропоновані авторським колективом науково-методичні основи удосконалення систем розробки виснажених родовищ нафти і газу, апробовані на практиці, забезпечують суттєвий приріст видобутку вуглеводнів. В певній мірі це сприяє енергетичній незалежності України. З цих міркувань представлена ДП «Науканафтогаз» робота заслуговує присудження Державної премії України в області науки і техніки 2017 р.

Наливайко Александр Иванович, к.т.н., доцент

Поддерживаю представленную на высоком научно-техническом уровне Дочерним предприятием "Научно-исследовательский институт нефтегазовой промышленности" Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" (ДП "Науканефтегаз")на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники 2017 года научную работу "Совершенствование процессов добычи нефти и газа как составляющая энергетической безопасности Украины".
Многолетняя работа с д.т.н. Зарубиным Ю.А. и д.т.н. Дорошенко В.М., по совместным программам исследования технологий и методов интенсификации(например рспоряжение №3н-8-354 от 20.11.2003г. ПАТ"Укрнефть")позволяет мне утверждать, что данная работа имеет большое значения для отраслевой науки, а коллектив авторов заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2017 года.

Горбунов Валерій, к г-м. н., доцент

Робота, що представлена ДП "Науканафтогаз" на здобуття Державної премії 2017 року, є результатом багаторічної праці видатних фахівців нафтогазової галузі. Присвячена вирішенню надзвичайно актуальної проблеми розвитку енергетичної незалежности України, дана робота містить вагомо обгрунтовані конструктивні рекомендації щодо ефективного використання наявного паливно-енергетичного потенціалу і заслуговує високої оцінки з боку спеціалістів і уповноважених органів Держави.

гость

от Сміха можно и посмеяться
гость

Мислюк М.А., д.т.н., професор

Підтримую представлену ДП "Науканафтогаз" наукову роботу на здобуття Державної премії 2017 року, як надзвичайно актуальну для забезпечення енергетичної незалежності України за рахунок ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

Резанов Александр Андреевич

Коллективом авторов предложена конкретная программа обеспечения энергетической независимости Украины. Важно, что она апробирована на практике и доказана ее состоятельность. Работа, безусловно, заслуживает достойной оценки от Комитета по Государственным премиям в области науки и техники. Выпускник Ивано-Франковского института нефти и газа 1972 года Александр Резанов.

Петро Сміх, к.т.н., Польща

Бажаю цьому визначному колективу та їхній праці отримати заслужену оцінку від Комітету та Держави. Бажаю всім, від кого це залежить, в найкоротший період приступити до масштабної імплементації розроблених технологій та засобів, які неодноразово були підтверджені на пілотних проектах, і які у випадку реалізації змогли б наблизити енергетичну незалежність України. Пріоритетні проекти мають бути не тільки відзначені, а й підтримані Державою і реалізовані без зволікань. Успіхів у вашій нелегкій праці!

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.