Офіційний веб сайт

Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України

р17

Представлено Дочірнім підприємством "Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості" НАК "Нафтогаз України".

 

Автори: Зарубін Ю.О., Дорошенко В.М., Гришаненко В.П., Прокопів В.Й., Бойко В.С., Мойсишин В.М., Стогній О.В., Гунда М.В.

 

Робота виконана колективом вчених і виробничників України і присвячена вирішенню актуальної проблеми – забезпеченню енергетичної незалежності України за рахунок ефективного освоєння власних паливно-енергетичних ресурсів.

Розроблено та впроваджено у виробництво науково-методичні основи удосконалення систем розробки родовищ вуглеводнів. На підґрунті теоретичних та експериментальних досліджень розроблено технології та засоби багатоцільового призначення, спрямовані до адресної дії на невироблені або передчасно обводнені інтервали пластів, що виявлені на підставі сучасних геофізичних, гідродинамічних та індикаторних досліджень.

Удосконалено технологію буріння горизонтальних свердловинза рахунок мінімізації енергоємності процесу руйнування гірської породи. Обґрунтовано проектні технологічні рішення з удосконалення існуючих систем розробки покладів вуглеводнів. Сформовано основні напрями формування балансу природного газу в Україні та розраховано обсяги вуглеводневих ресурсів власного видобутку для паливозабезпечення економіки України.

За рахунок впровадження результатів роботи у виробництво додатковий видобуток нафти  склав 1,21 млн. т; очікуваний додатковий видобуток складає 3,32 млн. т нафти та 4,71 млрд.куб. м газу. Фактичний прибуток склав  понад  1,36 млрд. грн.; додатковий очікуваний прибуток – 1,8 млрд. грн.

 

Кількість публікацій: 18 монографій, 230 статей (33 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 38 (згідно з базою даних Google Scholar). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 9 патентами України та міжнародним патентом.

 

Громадське обговорення роботи відбудеться 29 вересня 2017 року о 13.30 на засіданні Вченої ради Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за адресою: м. Полтава, Першотравневий просп., 24.

Надіслати коментар

Коментарі

Вергельська Н.В., д.г.н., ІГН НАН України

Представлена робота «Науково-технологічні засоби та
методи забезпечення енергетичної незалежності України» є результатом багаторічної праці, яка ґрунтується на теоретичних та експериментальних дослідженнях, що виконані авторським колективом. Запропоновані технологічні рішення та засоби багатоцільового призначення, спрямовані на впровадження у виробництво та оптимальну розробку родовищ вуглеводнів, довели свою ефективність на практиці. Дана робота є надзвичайно актуальною і важливою для забезпечення енергетичної незалежності України за рахунок ефективного освоєння власних паливно-енергетичних ресурсів. Робота виконана на високому науково-технічному рівні і безсумнівно заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Тимах Роман

Колектив авторів Зарубін Ю.О., Дорошенко В.М., Гришаненко В.П., Прокопів В.Й., Бойко В.С., Мойсишин В.М., Стогній О.В., Гунда М.В. ґрунтуючись на власному багатому теоретичному та практичному досвіді, взявши на озброєння потужний науковий потенціал Дочірнього підприємства "Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості" НАК "Нафтогаз України" в роботі «Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України» запропонували чіткі та конкретні напрямки для досягнення стратегічної мети – енергетичної незалежності України. Удосконалення систем розробки, залучення невироблених та обводнених інтервалів пластів, удосконалення технології буріння свердловин, техніко-економічні дослідження та багато іншого, що вже впроваджено у виробництво це ті засоби та методи, які на думку авторів, забезпечать вирішення поставленої задачі. Робота виконана на високому науково-технічному рівні, цікава, актуальна та заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Тимах Р.В. Нач.сектору науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, НТВ, ПАТ "Укргазвидобування".

Куровець Сергій

Робота «Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України» виконана колективом вчених і виробничників України і присвячена вирішенню актуальної проблеми – забезпеченню енергетичної незалежності України за рахунок ефективного освоєння власних паливно-енергетичних ресурсів.
Авторським колективом розроблено та впроваджено у виробництво науково-методичні основи удосконалення систем розробки родовищ вуглеводнів. На підґрунті теоретичних та експериментальних досліджень було розроблено технології та засоби багатоцільового призначення, спрямовані до адресної дії на невироблені або передчасно обводнені інтервали пластів, що виявлені на підставі сучасних геофізичних, гідродинамічних та індикаторних досліджень. Сформовано основні напрями формування балансу природного газу та розраховано обсяги вуглеводневих ресурсів власного видобутку для економіки України.

Представлена робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 р.

Доктор геологічних наук, завідувач кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ Куровець Сергій Сергійович

Irena Matyasik

2. Работа «Совершенствование процессов добычи нефти и газа как составляющая энергетической безопасности Украины» выполнена на высоком научно-техническом уровне и имеет большое значение для нефтегазовой науки, разработанные научно-методические подходы и технологии нашли широкое применение не только в Украине, а и в Польше и других странах. Данная работа и коллектив авторов заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2017 года

Карпенко О.М., д.гео.н., професор, КНУ імені Тараса Шевченка

Робота “Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України” є результатом теоретичних і практичних розробок, технологічних рішень, багаторічних наукових досліджень колективу відомих вчених. Без сумніву, подібні роботи повинні займати приоритетні позиції відносно підтримки з боку державних установ, влади та відповідних міністерств. Ефективність даних досліджень, наукових наробок доведена на практиці і є важливою складовою заходів щодо забезпечення енергетичної незалежності України. Представлена робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Коваль Анатолій Миколайович

Коваль А.М., кандидат геологічних наук, Головний вчений секретар Української нафтогазової академії
Наукова робота авторів Зарубін Ю.О., Дорошенко В.М., Гришаненко В.П., Прокопів В.Й., Бойко В.С., Мойсишин В.М., Стогній О.В., Гунда М.В. «Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України» стосується найактуальнішого питання, енергетичної незалежності української держави, та сприяє вирішенню однієї з найважливіших проблем освоєння паливно-енергетичних ресурсів країни - розробки родовищ вуглеводнів. Колектив авторів, який складається з досвідчених фахівців галузі, заслуговує на здобуття Державної премії України в області науки і техніки 2017 р.

Іван Яремко - головний інженер НГВУ "Долинанафтогаз"

Наукова робота авторів Зарубін Ю.О., Дорошенко В.М., Гришаненко В.П., Прокопів В.Й., Бойко В.С., Мойсишин В.М., Стогній О.В., Гунда М.В. «Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України» є особливо важливою , тому що є кроком до вирішення питання енергонезалежності держави .
Робота виконана колективом науковців і виробничників, а це значить що вона може бути предметом практичного використання у виробництві.
Представлена робота є цінною як для науки , так і для виробництва , має велику практичну цінність і заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Яковлев Віталій Васильович

Підвищення ефективності систем управління видобутком нафтогазових ресурсів України з метою забезпечення енергетичної незалежності держави є надважливою задачею на сучасному етапі захисту незалежності України. В представленій роботі застосован комплексний підхід до вирішення цих питань та отримані значні наукові результати з інтенсифікації видобутку вуглеводнів та обмеженню водоприпливів в видобувні свердловини, що дозволило отримати додатково мільйони тон нафти та мільярди кубічних метрів газу. Вважаю, що за своїм науковим рівнем та практичною значимостю представлена робота безумовно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року. доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Наумко Ігор Михайлович

Роботу “Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України”, що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року, присвячено розв’язанню однієї з найзлободенніших проблем енергетичної безпеки України – обґрунтованому підвищенню рівня забезпеченості народно-господарського комплексу власними паливно-енергетичними ресурсами. Вирішення цього стратегічного завдання має ґрунтуватися на нових концептуальних підходах до окресленої проблеми. В цьому контексті авторами створено наукові засади підвищення продуктивності нафтових і газових свердловин та нові способи усунення ускладнень під час їхньої експлуатації, нові технології, ефективні матеріали і реагенти з промисловою реалізацією, які забезпечили отримання прибутку понад 1,36 млрд. гривень підприємствами нафтогазового сектору енергетичної галузі України.
Зважаючи на актуальність, фундаментальність, наукові новації, практичну значимість і широке міжнародне визнання, вважаю, що подана робота (претенденти Ю. О. Зарубін, В. М. Дорошенко, В. М. Гришаненко, В. Й. Прокопів, В. С. Бойко, В. М. Мойсишин, О. В. Стогній, М. В. Гунда), матеріали якої уособлюють рівень світових досягнень, заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року.

Доктор геологічних наук, завідувач відділу геохімії глибинних флюїдів Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України І. М. Наумко

Венгльовський М.М. головний інженер НГВУ "Полтаванафтогаз"

На сьогоднішній день питання енергетичної незалежності є чи не найважливішим пунктом в стратегії економічного розвитку України та основним завданням розвитку сучасного паливно-енергетичного комплексу.
В представленій праці “Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України” розроблено конкретна програма та надано конструктивні рекомендації щодо ефективного використання наявного паливно-енергетичного потенціалу. Колектив авторів провів велику роботу, що заслуговує високої оцінки з боку спеціалістів і уповноважених органів Держави.

Максімов А.Л., Головний геолог НГВУ "Полтаванафтогаз"

На сучасному етапі розвитку нафтовидобувної галузі світу чільне місце посідають методи підвищення нафтовилучення, які дозволяють значно збільшити ефективність розробки виявлених родовищ. Особливо це стосується родовищ з ускладненими геолого-технічними умовами, до яких відноситься велика частина родовищ України. Авторами роботи «Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України» проаналізовано і систематизовано великий об'єм інформації, видані заключні рекомендації та побудовані діючі геолого-технологічні моделі покладів вуглеводнів, удосконалені системи збору і викладено наступні шляхи розвитку нафтогазопромислової галузі України. З практичної точки зору робота однозначно заслуговує Державної премії 2017 року, враховуючи вже її економічну ефективність для енергетичної незалежності України.

Зав. відділу Ін-т вугільних енерготехнологій НАН України

Необхідність нарощування та інтенсифікації видобутку власних енергоресурсів - нафти та газу - є актуальним завданням розвитку сучасного паливно-енергетичного комплексу України. Підгрунтям успішності вирішення такої науково-прикладної проблеми є науково-обгрунтований та системний підхід. Саме на це і орієнтована надана на розгляд робота, основною метою якої є розроблення та впровадження практичних науково-технологічних засобів та методів, які сприятимуть підвищенню енергетичної незалежності України. Це досягається за рахунок ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, у першу чергу, за рахунок збільшення рівнів видобутку нафти і газу з існуючих родовищ України. Отримані науково-технічні результати та їх практична значимість дозволяють рекомендувати авторський колектив роботи "Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України" на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Семенюк Володимир, Головний геолог ТОВ «Смарт Енерджі»

Представлена робота “Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України” фокусується на головних факторах, що впливають на ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів, зокрема ефективного використання існуючих запасів вуглеводнів. Запропоновані авторами підходи мають цінне наукове, а головне практичне значення. Підтримую колектив авторів та їхню наукову роботу на здобуття Державної премії 2017 року.

Яремійчук Р. С

Автори поданої на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки є визначними відомими в УКраїні і поза її межами науковцями і практиками. Їхні теоретичні і експериментальні дослідження знайшли широке застосування в практиці нафтогазовидобування, що забезпечує збільшення припливу вуглеводнів до свердловин та зменшує приплив води. Ці фактори істотно впливають на оптимальну розробку нафтових і газових родовищ, тим самим вирішуючи енергетичну незалежність нашої держави. Вважаю, що подана робота на здобуття Державної прмії заслуговує її.

Вячеслав Філатов, RE Business Manager, SCHLUMBERGER

Склад авторів данної роботи: Зарубін Ю.О., Дорошенко В.М., Гришаненко В.П., Прокопів В.Й., Бойко В.С., Мойсишин В.М., Стогній О.В., Гунда М. поєднує в собі фахівців найвищого рівня як у теоретичній-науковій так і практичній-видобувній галузях. Це дозволяє на всіх рівнях заглиблено розглянути представлену проблему незалежності нашого енергетичного ринку. Безперечно, висновки та пропозиції авторського коллективу заслуговують на детальне розглянення та прийняття до впровадження.
Особисно впевнений, що колектив авторів та данна робота "Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України" заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Семчук Ярослав Михайлович, д.т.н., професор

Наукова робота, яка представлена на здобуття Державної премії 2017 року присвячена забезпеченню енергетичної незалежності України за рахунок ефективного освоєння власних паливно-енергетичних ресурсів. В ній розроблено та впроваджено у виробництво науково-методичні основи удосконалення систем розробки родовищ вуглеводнів, а також розроблено технології та засоби багатоцільового призначення, спрямовані до адресної дії на невироблені або передчасно обводнені інтервали пластів, що виявлені на підставі сучасних геофізичних, гідродинамічних та індикаторних досліджень.
Підтримую роботу і вважаю, що автори заслуговують присудження їм цієї нагороди!
З повагою, Семчук Ярослав Михайлович, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, д.т.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Кудряшов А.А., зам.директора БелНИПИнефть

Результаты внедрения научно-технических разработок представленных в работе «Совершенствование процессов добычи нефти и газа как составляющая энергетической безопасности Украины» на месторождениях РУП «ПО «Белоруснефть» позволяют сделать вывод о высокой технико-экономической эффективности и значимости данной работы для совершенствования систем разработки месторождений нефти и газа. Работа заслуживает наивысшей оценки, а коллектив авторов заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2017 года

Повжик Петр. Зам.ген.директора РУП ПО Белоруснефть, к.т.н.

Работа «Совершенствование процессов добычи нефти и газа как составляющая энергетической безопасности Украины» выполнена на высоком научно-техническом уровне и имеет большое значение для отраслевой науки, а коллектив авторов заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2017 года

Василів О.І. нач.ВВНйГ,таБС НГВУ "Долинанафтогаз"

Підтримую колектив авторів та їхню наукову роботу, яка заслуговує на здобуття Державної премії України в області науки і техніки 2017 р. Дана наукова робота є результатом багаторічної праці видатних науковців і виробничників та надзвичайно актуальна для забезпечення енергетичної незалежності України.

Олександр Дорошенко

Враховуючи актуальність проблеми, якій присвячено роботу, науковий рівень проведених досліджень, достатній ступінь обґрунтування основних висновків та науково-практичне значення, дана робота цілком заслуговує на здобуття Державної премії України в області науки і техніки 2017 р.

Білан Т.Р., к.т.н.

Підтримую дану роботу, яка є актуальною. Вирішена важлива для України проблема підвищення рівня енергетичної безпеки за рахунок збільшення обсягів видобутку власних паливно-енергетичних ресурсів, зокрема - вуглеводнів. Вважаю, що колектив авторів заслуговує на присудження Державної премії України в області науки і техніки.

Вантух Микола , головний геолог НГВУ "Бориславнафтогаз"

Вислувлюю підтримку колективу науковців, щодо впровадження науково-технологічних засобів та методів підвищення енергонезалезності України. Частина із запропонованих нововітніх методів, а саме буріння свердловин з горизонтальним закінченням стовбуру, на даний час, вже впроваджується на Верхньомасловецькому родовищі Бориславського НПР, за рахунок чого досягнуто збільшення видобутку вуглеводнів. Автори заслуговують на відзначення їхньої прації Державною премією в галузі науки та техніки.

Мельников Олександр , нач. ВРРНіГ НГВУ "Бориславнафтогаз"

Авторами наведені заходи та перспективи підвищення ефективності використання власних паливно-енергетичних ресурсів, у першу чергу, за рахунок збільшення рівнів видобутку нафти і газу з існуючих родовищ, з метою досягнення енергонезалежності нашої країни, що заслуговує на відзначення.

Сергій Гедзик, головний геолог НГВУ "Долинанафтогаз"

Підтримую авторів наукової роботи "Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України" на здобуття Державної премії України в області науки і техніки 2017 року. Ця робота є результатом багаторічної праці видатних фахівців нафтогазової галузі. Впровадження результатів роботи в виробництво дало суттєвий додатковий видобуток вуглеводнів, тому вона заслуговує високої оцінки від Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

Олег Слободян, головний геолог НГВУ "Надвірнанафтогаз"

Робота актуальна та має велике наукове значення та практичну цінність. Реалізація представлених в роботі технологічних рішень дозволить досягнути значного додаткового видобутку та сприятиме підвищенню енергетичної безпеки держави та ефективному використанню паливно-енергетичних ресурсів України.
Необхідно підтримати авторів наукової роботи на здобуття Державної премії України в області науки і техніки 2017 р.

Кляшторний Сергій Тарасович, НГВУ "Надвірнанафтогаз"

Колективом відомих авторів запропонована готова до впровадження, випробувана на практиці, дієва програма збільшення обсягів видобутку вуглеводнів на території України. Наведені методики прогнозування та моніторингу видобутку дозволяють дати адекватну оцінку перспективності того чи іншого родовища з подальшим складанням бізнес-проекту по його розробці.
Безперечно автори даної роботи заслуговують на здобуття Державної премії

Тарас Паньків

Підтримую колектив авторів та їхню наукову роботу. На мою думку вона є надзвичайно актуальною, оскільки спрямована на підвищення ефективності використання власних паливно-енергетичних ресурсів, у першу чергу, за рахунок збільшення рівнів видобутку нафти і газу з існуючих родовищ України. Дана праця заслуговує на здобуття Державної премії України.

Стелюк А.О., к.т.н., Институт электродинамики

В условиях особенностей режимов работы ОЭС Украины на востоке страны обеспечение энергетической независимости приобретает особую актуальность. Работа выполнена авторским колективом, имеющего опыт работы в энергетической сфере, и заслуживает на присуждение Государственной премии в области науки и техники.

Подолець Р.З., к.е.н., зав. сектором, ІЕП НАНУ

Підтримую! Простими словами - колектив давно працює над тематикою і є очевидні прикладні результати. Тобто приклад класичної галузевої науки, якою вона повинна бути, а не імітація науковоподібної діяльності з дипломом МБА за три місяці.

Павловський В.В., д.т.н., Інститут електродинаміки НАНУ

Робота “Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України” вирішує на науковому рівні системну енергетичну проблему нашої країни, а саме - формування енергетичного балансу України. При цьому, дістали подальшого розвитку оптимізаційні моделі паливозабезnечення енергетики, які оригінально враховують взаємовплив підсистем нафто-газового та вугільного комплексів. Подальший розвиток запропонованих авторами підходів та поширення їх на сектори атомної та відновлювальної енергетики строює принципову можливість формування комплексного енергетичного балансу країни та короткострокову та довгострокову перспективу, що стратегічно збільшує енергетичну безпеку України.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.