Офіційний веб сайт

Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель

м17

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Автори: к.т.н. Шевченко О.М., к.т.н. Суходуб І.О., Буяк Н.А.

Метою роботи є підвищення рівня ефективності енерговикористання будівель шляхом удосконалення існуючих і розробки нових наукових й управлінських методів оцінювання енергоефективності та впровадження системи енергетичного менеджменту з урахуванням економічних, енергетичних та ексергетичних показників об’єктів управління на базі енергетичного рейтингу.

 Автори розвинули методичні аспекти, методи та моделі енергетичного оцінювання будівель на прикладі об’єктів галузі освіти. Обґрунтовано методику вибору джерела теплоти в комплексі з огороджувальними конструкціями будівлі на базі функції інтегральної вартості, що дає змогу враховувати зміну вартості енергоносіїв та грошей у часі. Створено динамічні моделі теплового стану та інженерних систем будівлі, досліджено ефективність систем вентиляції з теплоутилізацією.

Запропоновані підходи за рахунок використання моделі теплового комфорту дозволять визначити потреби на опалення при різних умовах комфортності, знизити енергоспоживання будівлі без шкоди здоров’ю людини. Описані методи вибору теплового захисту огороджувальних конструкцій будівлі у комплексі з джерелом теплоти дають змогу системно підходити до економічного обґрунтування проектних рішень.

Запропонований ексергетичний підхід до будівлі в цілому дає змогу аналізувати використання якості енергії як при проектуванні, так і при експлуатації. Створені динамічні моделі теплового стану приміщень дозволяють проводити аналіз переривчастих режимів роботи опалення та енергетичної ефективності системи вентиляції з теплоутилізацією.

Результати досліджень впроваджено у  Міністерстві освіти та науки України, Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Кременчуцькому національному університеті ім. Михайла Остроградського, ДП «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (м. Київ) та інших.

Кількість публікацій:87, у т.ч. за тематикою роботи  3 монографії, 43 статті (7 – у зарубіжних виданнях), 41 теза доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 11/2; Scopus – 17/2; Google Scholar – 132/6.Отримано 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Коментарі

Яковлєва Ірина Геннадіївна

Підвищення енергоефективності будівель в Україні та світі є нагальною задачею, що набуває особливої актуальності в умовах дефіциту паливно-енергетичних ресурсів. Разом з тим, теплова енергетика та сфера споживання теплової енергії в Україні сьогодні перебувають в кризовому стані, що негативно впливає на рівень енергетичної і національної безпеки країни. Саме тому тема, що піднімається у представленій роботі щодо науково-технічних та управлінських підходів до підвищення енергоефективності будівель є актуальною та має теоретичне та прикладне значення. У роботі запропоновано вирішення проблемних питань щодо підвищення енергоефективності у вищих навчальних закладах зокрема та галузі освіти України в цілому.
Робота виконана на високому науковому рівні, є актуальною. Вважаю, що робота та її автори Шевченко О.М., Суходуб І.О., Буяк Н.А. безумовно заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Лазуренко Олександр Павлович

Україна зараз знаходиться в процесі вирішення дуже важливого і актуального питання – значного, кардинального підвищення енергоефективності всіх процесів споживання різних видів енергії для суттєвого зменшення залежності від природних енергоносіїв. Це передбачає вирішення цілої низки проблем в комунальній сфері, враховуючи величезну кількість громадських будівель. Тому тема роботи та її результати є актуальними та дуже важливими у впровадженні відповідної системи енергетичного менеджменту і управлінню енергоефективністю.
Також можна відмітити значну практичну значимість наукової роботи, що підтверджено, як участю авторів в розробці національних стандартів, що присвячені енергетичній ефективності будівель, так і наявними актами впровадженнями від об’єктів галузі освіти та організацій, які займаються проблематикою підвищення енергетичної ефективності в промисловості та громадських будівлях. Результати досліджень, що наведені в роботі, можуть використовуватися при розробці багаторівневих систем управління процесами енергоспоживання та енергоефективності різних галузей; розробці стандартів щодо енергетичної ефективності будівель; проектуванні енергоефективних будівель з точки зору теплового захисту, дотримання комфортних умов та ефективності інженерних систем.
Зважаючи на значну актуальність, високий науковий рівень та значимість отриманих результатів вважаю, що наукова робота «Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель» (автори: Шевченко О.М., Суходуб І.О., Буяк Н.А.), яка висунута КПІ ім. Ігоря Сікорського, заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених в 2018 році.
Завідувач кафедри електричних станцій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» ,к.т.н, професор Лазуренко О.П.

Dr Yaroslav Grosu, Associate researcher, CIC Energigune

Scientific work "Scientific-technical and management approaches to increasing buildings energy efficiency" (authors: Shevchenko O., Sukhodub I., Buyak N.) deals with a problem of energy consumption and energy saving processes management for public buildings using the example of educational facilities. The authors proposed the multilevel energy management system in education field with the use of energy rating and certification process. On the building level management, the energy / exergy analysis is made for a complex system “heat source – human thermal comfort – building enclosures” for different building heating systems types and thermal insulation levels. The dynamic modelling of building energy consumption shows the influence of heating operation modes and technical building systems types on energy efficiency.
A high level of scientific work is confirmed by the presence of publications (Scopus database) and implementation acts.

dr. K. Valančius, Vilnius Gediminas Technical University

Scientific work “Scientific-technical and management approaches to increasing buildings energy efficiency” prepared by Shevchenko O., Sukhodub I. and Buyak N.A. is devoted to the problems of energy efficiency of public buildings. The analysis includes multi-level energy management system structure for educational facilities; building energy rating and certification; interconnections between energy source, heating system type and building envelope construction taking into account human thermal comfort; dynamic building thermal state and technical systems modelling. Such integrated approach makes this work scientifically and practically significant.

Фомічов Євген Павлович

Наукова робота Шевченко О. М., Суходуб І.О., Буяк Н.А. «Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель» присвячена питанням удосконалення та розвитку як управлінських так і інженерних підходів до підвищення енергоефективності будівель, на прикладі вищих навчальних закладів. Підвищення ефективності управління енерговикористанням будівель, що є основною метою досліджень наукової роботи, є важливою та актуальною задачею, зважаючи на проблемний стан та низький рівень енергоефективності в Україні.
Авторами розроблений комплекс підходів для можливості запровадження системи енергоменеджменту на різних рівнях галузі освіти від галузевого до локального. Ці питання виникли в процесі створення та функціонування системи енергоменеджменту НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», а також виконання науково-дослідних робіт кафедри теплотехніки та енергозбереження КПІ ім. І. Сікорського.

Робота є комплексною та виконана на високому рівні, є актуальною, тому її автори Шевченко О.М., Суходуб І.О., Буяк Н.А. заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Качан Юрій Григорович, д.т.н., професор

Наукова робота («Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель» Шевченко О.М., Суходуб І.О., Буяк Н.А.) присвячена питанням підвищення рівня ефективності енерговикористання будівель шляхом вдосконалення системи енергетичного менеджменту щодо галузі освіти, проведення енергетичного та ексергетичного аналізу системи «джерело теплоти – людина – огороджувальні конструкції» та проведення динамічного моделювання енергоспоживання громадської будівлі з урахуванням різних інженерних систем.
Високий науковий рівень роботи підтверджений наявністю публікацій в міжнародних реферованих виданнях, що індексуються в базі даних Scopus та мають високий імпакт-фактор.
Зважаючи на практичну значимість роботи, яка підтверджена актами впроваджень вважаю, що автори роботи заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 р.

Ю.Г. Качан, д.т.н., професор, завідувач кафедри електротехніки та енергоефективності Запорізької державної інженерної академії

Гусак Олександр Григорович

Робота «Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель» присвячена як створенню системи енергетичного менеджменту для управління процесами ефективності енергоспоживання об’єктів галузі освіти, так і розвитку комплексного підходу до аналізу будівлі як енергетичної системи з врахуванням умов комфортності та дослідженню ефективності утилізації теплоти в системах вентиляції.
Наявність значної кількості актів впровадження від наукових закладів, вищих навчальних закладів та об’єктів соціальної сфери свідчить про значне практичне значення роботи.
Тому вважаю, що робота є дуже важливою, а автори Шевченко О.М., Суходуб І.О., Буяк Н.А. заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Гусак О.Г., к.т.н., декан факультету технічних систем та енергоефективних технологій СумДУ

Кошлак Ганна Володимирівна д.т.н., доцент, професор кафедри

Актуальність представленої роботи визначається тим, що питання управління ефективністю енерговикористання об’єктів громадського призначення, в тому числі об’єктів закладів освіти, залишаються дискусійними та недостатньо опрацьованими. На цій підставі не було можливостей до сьогодні ефективно реалізувати процес управління. У зв’язку з цим напрямок роботи к.т.н. Шевченко О.М., к.т.н. Сухдуб І.О., Буяк Н.А., який присвячений питанням удосконалення моделей енергетичного оцінювання та аналізу комплексу будівель є актуальним для вирішення задач, що виникають в процесі управління енергоспоживанням і підвищення енергоефективності будівель.
Зважаючи на ґрунтовність та високий науковий рівень виконаних досліджень, вважаю що робота та її автори к.т.н. Шевченко О.М., к.т.н. Суходуб І.О., Буяк Н.А. заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Кошлак Г.В., д.т.н., доц., проф.

Говоров Пилип Парамонович

В Україні прийнято низку нормативних документів у сфері енергоефективності, впровадження яких потребує наукового підґрунтя. Зокрема, Закон Про енергетичну ефективність будівель, Розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів із запровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах», тощо. Тому, представлена робота є особливо актуальною для сьогодення, оскільки
присвячена розбудові системи енергоменеджменту у галузі освіти, розробці підходів до підвищення енергоефективності комплексу будівель.
Окремі положення роботи вже впроваджено на об’єктах галузі освіти та установах, що займаються питаннями підвищення енергоефективності будівель, використано в підготовці ДСТУ, що підтверджено відповідними документами. Робота виконана на високому науковому рівні.
Вважаю, що робота та її автори к.т.н. Шевченко О.М., к.т.н. Суходуб І.О., Буяк Н.А. заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Доктор технічних наук, професор, Віце-президент Академії наук вищої освіти України, керівник
Центру енергоефективних технологій Харківського національного університету міського
господарства ім. О.М.Бекетова, професор кафедри систем електропостачання та електро-
споживання міст П.П.Говоров

Турковський Володимир Григорович

Наукова робота Шевченко О.М., Суходуб І.О., Буяк Н.А. «Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель» присвячена питанню підвищення енергетичної ефективності громадських будівель шляхом впровадження ефективної системи управління процесами енергоспоживання та енергощадності, комплексного підходу до умов теплового захисту та умов комфортності у будівлях.
Результати роботи були впроваджені як в при розробці та гармонізації стандартів, так і на об'єктах соціальної сфери та в галузі освіти.
Вважаю, що робота є дуже актуальною та має значне практичне значення, а колектив авторів заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених 2018 р.
Турковський В.Г., к.т.н., доцент, Національний університет "Львівська політехніка"

Кошлак Ганна Володимирівна

Актуальність представленої роботи визначається тим, що питання управління ефективністю енерговикористання об’єктів громадського призначення, в тому числі об’єктів закладів освіти, залишаються дискусійними та недостатньо опрацьованими. На цій підставі не було можливостей до сьогодні ефективно реалізувати процес управління. У зв’язку з цим напрямок роботи к.т.н. Шевченко О.М., к.т.н. Сухдуб І.О., Буяк Н.А., який присвячений питанням удосконалення моделей енергетичного оцінювання та аналізу комплексу будівель є актуальним для вирішення задач, що виникають в процесі управління енергоспоживанням і підвищення енергоефективності будівель.
Зважаючи на ґрунтовність та високий науковий рівень виконаних досліджень, вважаю що робота та її автори к.т.н. Шевченко О.М., к.т.н. Суходуб І.О., Буяк Н.А. заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Тимофєєв Микола Васильович

Сьогодні в Україні питання ефективності використання енергетичних ресурсів гостро постало у бюджетній сфері, по-перше, через зношеність фонду будівель, по-друге, через брак фінансування на покриття комунальних витрат і проведення заходів з санації будівель, що надає актуальності науковим розробкам за напрямком підвищення ефективності управління енергоспоживанням. Тому, результати досліджень Шевченко О.М., Суходуб І.О., Буяк Н.А., що присвячені розвитку системи енергоменеджменту галузі освіти, розробці підходів до підвищення енергоефективності будівель мають науковий і практичний інтерес.
Не підлягає сумніву практичне значення результатів роботи, оскільки вони були використані для розробки нормативно практичних документів в сфері енергозбереження Міністерства освіти та науки України, автори брали участь у гармонізації низки нормативних документів, а також підготовці національного стандарту групи «Енергоефективність будівель» разом з Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій.
Крім того, результати роботи можуть бути використані спеціалістами з питань забезпечення ефективного використання ПЕР, а також в навчальному процесі для студентів енергетичних спеціальностей.
Наукова робота «Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель» стосується актуальної теми сьогодення, має високий науковий рівень і тому, автори Шевченко О.М., Суходуб І.О., Буяк Н.А. заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.
М.В. Тимофєєв, к.т.н,провід. наук. співр. ДП НДІБК, професор КНУБА

Дешко Валерій Іванович, д.т.н.

В Україні приймаються нові закони, створюється нормативна база, набуває розвитку діяльність у сфері енергоефективності будівель.
Вирішення нових завдань,підвищення рівня цієї діяльності та наближення до міжнародних стандартів вимагають відповідного наукового підгрунтя, що робить вкрай актуальним роботу, представлену Шевченко О.М., Суходуб І.О. та Буяк Н.А.
В роботі проаналізовані та вирішені проблеми управління енергоефективнгістю та організації системи енергоменеджменту, розвитку математичних моделей будівель та їх інженерних систем, ровинуто методи системного підходу до аналізу енергоефенктивності та забезпечення умов комфортності.
Результати роботи пройшли апробацію та опубліковані в Україні та на міжнародному рівні.
Робота та її автори к.т.н. Шевченко О.М., к.т.н. Суходуб І.О., Буяк Н.А. заслуговують на високу оцінку.

Сафіуліна Кадрія Рашитівна

Сьогодні питання енергоефективності та енергозбереження дуже гостро стоять на порядку денному нашого суспільства. Надмірне і нераціональне енергоспоживання веде до збільшення обсягу викидів вуглекислого газу, що негативно впливає на довкілля та призводить до кліматичних змін. Значні втрати енергоресурсів спостерігаються у житловому та громадському секторах житлово-комунального господарства України внаслідок низької енергоефективності будівель. Тому дуже актуальними є розвідки, що стосуються розробки науково-технічних та управлінських підходів до підвищення енергоефективності будівель.
Світовий досвід реалізації програм з енергоефективності в університетських містечках (програми «Green Campuses») свідчить, що університети можуть стати рушіями впровадження енергоефективних заходів у навчальних корпусах та гуртожитках, формування та поширення енергоефективного стилю життя серед студентів та персоналу вишів.
Саме такі підходи розглядаються у роботі к.т.н. Шевченко О.М., к.т.н. Суходуб І.О. та Буяк Н.А.. Вони уможливлюють поліпшити систему управління процесами енергоспоживання та енергозбереження освітньої галузі, визначити енергетичний рейтинг та провести оцінювання рівня енергоефективності ВНЗ, намітити шляхи підвищення енергоефективності, планувати обґрунтовані обсяги витрат на енергоносії, підвищити об’єктивність і оперативність моніторингу та аналізу енерговикористання тощо. Робота має теоретичну та практичну цінність, і її автори Шевченко О.М., Суходуб І.О., Буяк Н.А. заслуговують на присудження їм Премії Президента України для молодих вчених.
К.Р. Сафіуліна, к.т.н., доцент, Інститут місцевого розвитку

Дешко Валерій Іванович

В Україні приймаються нові закони, створюється нормативна база, набуває розвитку діяльність у сфері енергоефективності будівель.
Вирішення нових завдань,підвищення рівня цієї діяльності та наближення до міжнародних стандартів вимагають відповідного наукового підгрунтя, що робить вкрай актуальним роботу, представлену Шевченко О.М., Суходуб І.О. та Буяк Н.А.
В роботі проаналізовані та вирішені проблеми управління енергоефективнгістю та організації системи енергоменеджменту, розвитку математичних моделей будівель та їх інженерних систем, ровинуто методи системного підходу до аналізу енергоефенктивності та забезпечення умов комфортності.
Результати роботи пройшли апробацію та опубліковані в Україні та на міжнародному рівні.
Робота та її автори к.т.н. Шевченко О.М., к.т.н. Суходуб І.О., Буяк Н.А. заслуговують на високу оцінку.

Шовкалюк Марина Михайлівна

Робота є актуальною та має практичну цінність. Питання побудови ефективної системи енергоменеджменту є важливою проблемою для України, зважаючи на її енергозалежність і високі витрати на енергозабезпечення. В роботі наведено практичні рекомендації стосовно моніторингу, аналізу та оцінки енергоефективності будівель, визначення базового рівня енергоспоживання, оцінювання рівня теплового комфорту в приміщеннях, вибору джерела енергії з використанням функції інтегральної вартості та ін. Крім того, виконано динамічне моделювання в програмі EnergyPlus з порівнянням результатів з фактичним енергоспоживанням на потреби опалення.
Робота виконана на високому науковому рівні. За результатами досліджень захищено 3 кандидатські дисертації і видано 87 наукових праць, в тому числі 6 - у виданнях, які включені
до міжнародної наукометричної бази Scopus), автори брали участь у гармонізації української нормативної бази стосовно енергоефективності будівель з європейською. Результати роботи використовуються також у навчальному процесі КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Зважаючи на вищевикладене, вважаю проведені дослідження і рекомендації авторів, викладені в даній роботі, вартими уваги фахівців.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.