Офіційний веб сайт

Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях

р39

Представлено Інститутом вугільних енерготехнологій НАН України.

Автори: ак. Майстренко О.Ю., к.т.н. Чернявський М.В., к.т.н. Дунаєвська Н.І., к.т.н. Провалов О.Ю., к.т.н. Бабенко І.А., Кравець П.П., Моісеєнко О.В., Мірошниченко Є.С.

Роботу присвячено розробленню та впровадженню технологій часткового та повного заміщення антрациту на теплових електростанціях України іншими твердими паливами на основі досліджень процесів горіння вугілля та рослинної біомаси в пиловугільному факелі. Результати роботи забезпечують диверсифікацію паливної бази ТЕС і ТЕЦ на перехідний період, безперебійну генерацію електроенергії в умовах припинення постачання донецького антрациту, вирішують проблему переведення антрацитових енергоблоків на газове вугілля, створюють підґрунтя для нового будівництва високоефективних котлоагрегатів.

Основні наукові результати роботи, які дістали міжнародне визнання, полягають у визначенні кінетичних характеристик піролізу та горіння палив різного ступеню метаморфізму, вдосконаленні методів розрахунку динаміки вигоряння палив і паливних сумішей в умовах пиловугільного факелу, методів оцінки схильності вугільного пилу до самозаймання та вибуху.

На цій основі розроблено технології спалювання в існуючих антрацитових котлоагрегатах імпортних палив з непроектними характеристиками, сумішей антрациту з газовим вугіллям та біомасою. Їх впровадження на Зміївській, Трипільській, Слов’янській, Криворізькій ТЕС, на Дарницькій, Чернігівській, Сумській ТЕЦ, які завдяки цьому здійснювали безперебійне енергопостачання у 2014-2017 рр., дозволило замістити вітчизняним газовим вугіллям та імпортними паливами понад 4,8 млн. т антрациту, заощадити понад 60 млн. м3 газу.

На виконання Указу Президента України № 37/2017 «Про рішення РНБОУ від 16.02.2017 «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури», в стислі строки розроблено і впроваджено на Миронівській та Трипільській ТЕС технології переведення антрацитових котлоагрегатів на газове вугілля з максимальним використанням наявного обладнання. На Трипільській ТЕС вперше в світі переведений на газове вугілля антрацитовий енергоблок потужністю 300 МВт, економія коштів завдяки розробленим технічним рішенням склала 90,7 млн. грн. Загальний підтверджений економічний ефект роботи склав 274,7 млн. грн. 

Кількість публікацій: 3 монографії, 100 статей (14 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 253 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 7. Отримано патент України на винахід, 10 національних стандартів України. За даною тематикою захищено 2 докторських та 7 кандидатських дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

Меженний Сергій Якович

Роботу авторського колективу, очолюваного Інститутом вугільних енерготехнологій НАН України, присвячено вирішенню надзвичайно актуальної проблеми, яка виникла внаслідок припинення поставок донецького вугілля, пошуку шляхів заміщення обсягів використання антрациту на половині вітчизняних теплових електростанцій за умови виконання балансу виробництва та споживання електроенергії. Теплові електростанції, більшість котлоагрегатів на яких спроектовані саме на спалювання антрациту і пісного вугілля з донецького басейну, виконують головну функцію в регулюванні потужності ОЕС України. Фактично, протягом останніх років автори роботи оперативно розробили теоретичні засади заміщення дефіцитного вугілля, які впровадили для Зміївської, Трипільської, Слов’янської, Криворізької, Миронівської ТЕС, Дарницької, Чернігівської, Сумської ТЕЦ. Завдяки активному впровадженню терміново розроблених технічних рішень зазначені генеруючі потужності змогли частково або повністю замістити донецький антрацит імпортним вугіллям та вітчизняним газовим вугіллям, яке за одним або кількома показниками відрізнялось від експлуатаційних вимог котлоагрегатів та забезпечили безперебійне енерго- і теплопостачання.
В основу даної роботи покладено багаторічні експериментальні дослідження процесів спалювання твердого палива та розроблені теоретичні засади ефективного спалювання непроектних видів палива за умови збереження техніко-економічних показників енергоблоків, вирішення проблем дефіциту твердого палива на об’єктах генерації електроенергії, що особливо актуально в осінньо-зимовий період. Тому дана робота отримала широке практичне впровадження в енергогенеруючих компаніях України.
Вважаю, що за сукупністю наукових і практичних результатів, робота, безсумнівно, заслуговує найвищої оцінки, відповідає вимогfv lj робіт, які подаються на здобуття Державної премій України в галузі науки і техніки та заслуговує на підтримку.

Меженний Сергій Якович – к.т.н., с.н.с., заслужений енергетик України, начальник департаменту стандартизації та нормативного забезпечення НПЦР ОЕС України ДП «НЕК «Укренерго».

Руппа В.В.

В работе «Научные основы и технологии замещения антрацита на тепловых электростанциях» большой интерес представляют как фундаментальная часть, посвященная вопросам кинетики горения, пиролиза при скоростном нагреве угля, совершенствованию методов расчета динамики выгорания пылеугольного факела, факторам взрывоопасности угольной пыли, так и опыт практического внедрения технических решений по сжиганию топливных смесей и перевода антрацитовых котлоагрегатов на сжигание газовых углей с максимальным использованием существующего оборудования. Многое из того, что отражено в работе, сделано впервые в мире. Работа в целом является очень актуальной для Украины, но также и для таких стран, как Польша, где угольная энергетика занимает значительное место в общей генерации электроэнергии.

Считаем, что работа «Научные основы и технологии замещения антрацита на тепловых электростанциях» достойна присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2018 год.

Вацлав Хоіна фірма МСЕ, Хелм, Польща

Роботу «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» присвячено технічним рішенням як з використанням паливних сумішей та імпортних палив з непроектними характеристиками на існуючих антрацитових котлоагрегатах, так і з переведення антрацитових котлів на спалювання газового вугілля та з нового будівництва сучасних енергоблоків на газовому вугіллі. На нашу думку, одержані в роботі наукові та практичні результати з підвищення ефективності та безпеки пилоприготування кам’яного вугілля є корисними та важливими для всіх фахівців в галузі вугільної енергетики. Зокрема, вони підтверджують можливість і доцільність, відкривають перспективу широкого впровадження сучасних середньохідних вертикальних млинів з прямим вдуванням вугільного пилу в пальники.
Викликає повагу перелік теплових електростанцій і ТЕЦ, де за короткий період впроваджено технічні рішення авторського колективу, які дозволили безперебійно забезпечувати електроенергією та теплом населення і промисловість в умовах припинення поставок донецького антрациту і пісного вугілля.
Вважаємо, що представлена робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік, а її результати потребують публікації європейськими мовами для піднесення світового авторитету української фундаментальної та прикладної енергетичної науки.
Yevhen Miroshnychenko – Головний Спеціаліст Інженер Енергетик
д-р інж. Вацлав Хоіна – Заступник Голови Правління
MCE sp. z o.o.
ul Stanislawa Moniuszki 3, 22-100 Chełm, Polska

Давидович К.Г. заступник головного інженера ПрАТ ТЕХЕНЕРГО

В умовах агресії Росії та окупації нею частини Донецької та Луганської областей, перед енергетикою України виникла величезна проблема забезпечення теплової електрогенерації паливом, знаходження альтернативи вугіллю АШ для багатьох теплоелектростанцій. Перехід роботи їх котлів на не проектне паливо - складне технічне завдання, яке практично не можна вирішити без наукового підґрунтя. Співробітники Інституту вугільних енерготехнологій, спільно з спеціалістами електростанцій, проектних та впроваджувальних організацій, заклали надійний фундамент в розв'язання цього завдання, завдяки чому українська енергетика забезпечує безперебійну роботу промисловості та побутові проблеми населення країни. З цієї точки зору тяжко переоцінити вклад спеціалістів інституту в життєздатність нашої країни. З огляду на вищезазначене вважаю роботу «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» гідною присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

Сулейменов К.А.

Работы научной школы Александра Майстренко с сотрудниками в области кинетики горения и газификации угля и технологий сжигания угля в кипящем слое известны в Казахстане более 30 лет. Мы также всегда с большим интересом следили за публикациями Института угольных энерготехнологий НАН Украины, в том числе Николая Чернявского, Наталии Дунаевской, Алексея Провалова, в области фундаментальных исследований пиролиза при скоростном нагреве угля, совместного пылевидного сжигания угольных смесей и угля с биомассой, факторов взрывоопасности угольной пыли. С представлением работы «Научные основы и технологии замещения антрацита на тепловых электростанциях» на соискание Государственной премии можно с удовлетворением отметить, что накопленные за много лет научные результаты блестяще воплотились в практическую реализацию.
Следует отметить, что вопрос перехода с антрацита на газовый уголь является магистральной линией мировой энергетики. Использование более дешевого газового угля позволяет не только существенно повысить экономические показатели тепловых электростанций, но также значительно улучшить их экологические характеристики. Поэтому в данной работе ценен не только непосредственно полученный экономический эффект, но и те перспективы, которые открываются при применении разработанных авторским коллективом технологических решений по сжиганию смесей антрацита с газовым углем и с растительной биомассой, по снижению взрывоопасности пылесистем за счет управления качеством газового угля и характеристиками угольной пыли, технических решений по переводу котлов ТЭЦ и крупных антрацитовых энергоблоков ТЭС на сжигание газового угля с максимальным использованием существующего оборудования.
Очень важно, что разработанные технические и технологические решения отработаны и внедрены на широком спектре энергетического оборудования – от котлоагрегатов ТЭЦ паропроизводительностью 90-230 т/ч до энергоблоков ТЭС электрической мощностью 200, 300, 800 МВт. Мы ожидаем от коллег из Института угольных энерготехнологий перевода текста работы на русский или английский язык для более глубокого ознакомления с результатами и надеемся на продолжение сотрудничества в области твердотопливной энергетики.
Считаю, что по совокупности научных и прикладных результатов, по актуальности решенных задач и широте области внедрения представленная работа, несомненно, заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2018 год.

Сулейменов К.А. доктор технических наук, профессор, директор Департамента энерготехнологий Научно- исследовательского инжинирингового Центра «Eurasion Resourses Group», г. Астана, Республика Казахстан

Володимир Петрович Маслов

Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми заміщення дефіцитного антрациту на вітчизняну сировинну базу. Особливість роботи полягає в науковому обгрунтуванні та інноваційному підході авторів роботи. Наукова новизна підтверджена винаходом та висвітлена як в монографіях, так і в публікаціях в фахових виданнях. Можна стверджувати, що робота має світовий науковий та практичний рівень.
Розроблені авторами практичні рекомендації та технології пройшли перевірку на Зміївській, Трипільській, Слов’янській, Криворізькій ТЕС, на Дарницькій, Чернігівській, Сумській ТЕЦ, які завдяки цьому здійснювали безперебійне енергопостачання у 2014-2017 рр., дозволило замістити вітчизняним газовим вугіллям та імпортними паливами понад 4,8 млн. т антрациту, заощадити понад 60 млн. м3 газу.
Відповідно до Указу Президента України № 37/2017 «Про рішення РНБОУ від 16.02.2017 «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури», в стислі строки розроблено і впроваджено на Миронівській та Трипільській ТЕС технології переведення антрацитових котлоагрегатів на газове вугілля з максимальним використанням наявного обладнання. На Трипільській ТЕС вперше в світі переведений на газове вугілля антрацитовий енергоблок потужністю 300 МВт, економія коштів завдяки розробленим технічним рішенням склала 90,7 млн. грн. Загальний підтверджений економічний ефект роботи склав 274,7 млн. грн.
Можна зробити висновок, що робота «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» авторів: ак. Майстренко О.Ю., к.т.н. Чернявський М.В., к.т.н. Дунаєвська Н.І., к.т.н. Провалов О.Ю., к.т.н. Бабенко І.А., Кравець П.П., Моісеєнко О.В., Мірошниченко Є.С., що представлено Інститутом вугільних енерготехнологій НАН України, є визначним досягненням вітчизняної науки, результати якої успішно впроваджено в енергетику України.

В.П.Маслов, д.т.н., проф., Лауреат Держаної премії України в галузі науки і техніки, зав. відділу Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Басок Борис

Теплова енергетика вважається галуззю, в якій знаходження нових технічних рішень потребує величезних інвестицій і під силу лише країнам з потужною економікою. Представлена на конкурс робота «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» дає приклад розвитку теплової енергетики за рахунок наукоємних інноваційних технічних рішень. Багато чого в цій роботі зроблено вперше в світі, як то: спалювання сумішей антрациту з газовим вугіллям, переведення антрацитового енергоблоку 300 МВт на спалювання газового вугілля з максимальним використанням існуючого обладнання. Крім значного економічного ефекту, впроваджені технології та технічні рішення мають велике соціально-економічне значення, дають надію на відновлення України як великої енергетичної держави.
Бажаю авторському колективу творчої наснаги і вважаю, що робота заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

член-кор. НАН України, Інститут технічної теплофізики НАН України

Мохор В.В.

Теплові електростанції - це основне джерело можливостей регулювання графіку навантаження електроенергетичної системи України. При вимушеному скороченні їх потужностей Україна змушена була б або купувати регулюючі потужності за кордоном, або вводити графіки обмеження споживання. Негативні наслідки обох цих рішень вочевидь є неприйнятними. Проте, внаслідок тимчасової окупації Донбасу, значна частина теплової генерації України опиналась сам на сам з проблемою критичного дефіциту проектного палива. І ця проблема потребувала пошуку нагальних науково-технологічних рішень, бо інакше мова йшла б про необхідність реалізації жорстких політичних і соціально-економічних сценаріїв.
Наукові і технічні результати рецензованої роботи дозволили вирішити проблему критичного дефіциту за рахунок доступних палив. Зокрема, за рахунок запропонованих авторами технологій спалювання непроектного вугілля, рецептур суміщення різних видів твердих палив і залучення допаливної бази антрацитових ТЕС вдалось замістити близько 5 млн.т. вітчизняного антрациту. На підставі технічних рішень, запропонованих авторами, на газове вугілля було переведено 5 енергоблоків ТЕС, в тому числі найбільший, – потужністю 300 МВт, - на Трипільській ТЕС.
Все це дає ґрунтовні підстави розглядати «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» як сучасний приклад розв'язання науковим шляхом однієї з нагально-актуальних проблем енергетичної безпеки держави України в цілому. І в цьому сенсі робота «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» є такою, що безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Мохор Володимир Володимирович,член-кореспондент НАН України, директор Інституту проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є. Пухова НАН України, доктор технічних наук, професор.

Пілов П.І.

Робота авторів: ак. Майстренко О.Ю., к.т.н. Чернявського М.В., к.т.н. Дунаєвської Н.І., к.т.н. Провалова О.Ю., к.т.н. Бабенко І.А., Кравця П.П., Моісеєнко О.В., Мірошниченко Є.С. «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях», що подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 році, є надзвичайно актуальною і важливою с точки зору забезпечення належного рівня енергетичної безпеки країни.
Роботу присвячено розробленню та впровадженню технологій часткового та повного заміщення антрациту на теплових електростанціях України іншими твердими паливами на основі досліджень процесів горіння вугілля та рослинної біомаси в пиловугільному факелі. Результати роботи забезпечують диверсифікацію паливної бази ТЕС і ТЕЦ на перехідний період, безперебійну генерацію електроенергії в умовах припинення постачання донецького антрациту, вирішують проблему переведення антрацитових енергоблоків на газове вугілля, створюють підґрунтя для нового будівництва високоефективних котлоагрегатів.
Робота має комплексний науково-практичний характер, кожне розроблені її авторами технічні рішення базуються на фундаментальній науковій основі, на глибокому розумінні процесів підготовки та спалювання вугілля, що мінімізувало ризики при їх впровадженні. Вражає перелік ТЕС і ТЕЦ, де за короткий період авторським колективом вирішено величезний обсяг нестандартних задач, що виникли внаслідок бойових дій на сході країни та припинення постачання донецького антрациту. Робота беззаперечно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Доктор технічних наук, професор Національного технічного університету, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч України в галузі науки і техніки
Пілов П.І.
4.05.2018 р.

Калінчак В.В., Черненко О.С., Копійка О.К.

Актуальність та своєчасність впровадження результатів роботи «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» не викликає сумнівів. Незважаючи на те, що частка використання біопалива і енергії з поновлюваних джерел в українській теплоенергетиці, згідно з заявами Кабінету міністрів України і Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, з кожним роком зростає, суттєвий обсяг енергії в паливному балансі держави припадає саме на її традиційні джерела. Починаючи з 2014 року, у відповідь на загрозу надійності теплоенергетичної безпеки України, постала нагальна необхідність переведення ТЕС з коштовного природного газу чи дефіцитного донецького антрациту на спалювання газового вугілля та комбінованих рослинних сумішей у вигляді пиловугільного факелу. Отриманий ситуаційний виклик, що вимагав успішного вирішення в короткі терміни поставлених завдань широкого спектру, був прийнятий командою науковців високої кваліфікації, яка спромоглася провести скоординований науковий пошук зразу по декількох напрямках: визначення термокінетичних характеристик піролізу та динаміки горіння вугілля різного метаморфізму та рослинної біомаси; вдосконалення методів розрахунку динаміки горіння палив і паливних сумішей в умовах пиловугільного факелу; розробка методів і визначення характеристик самозаймання і вибуху вугільного пилу. Результати цих цілеспрямованих досліджень, безумовно отримали й міжнародне визнання.
Слід зазначити, що задача із заміни природного газу і антрациту на українське газове вугілля є актуальною не тільки для теплоенергетичної галузі, а також і в металургійному виробництві, де наразі ефективно впроваджується технологія заміни природного газу при вдуванні і спалюванні в фурменому вогнищі доменної печі на вугільне паливо, із застосуванням технологічної схеми пиловугільного факелу. Також горіння вугілля в умовах пиловугільного факелу використовується для нагрівання вогнетривкого порошку при факельному торкретуванні футеровки кисневого конвертера. Безумовно такими, що є в тренді світової науки й економіки, є й комплексні дослідження дисперсних систем рідких та твердих біопалив другого і третього покоління, ефективне спалювання яких в енергосилових установках неможливо без повного розуміння механізмів фізико – хімічних процесів. Всі ці процеси активно вивчаються вченими кафедри теплофізики (фізика теплоенергетичних і хімічних процесів) Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, науковцями Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь), а їх результати успішно впроваджуються у виробництво на металургійних комбінатах. Використання більш дешевого українського газового вугілля зменшує собівартість сталі, але безумовно потребує інвестицій як у вугільну промисловість так і для проведення комплексних наукових досліджень впливу термокінетичних властивостей на механізми стійкого горіння пиловугільного факелу в умовах фурмених вогнищ доменних печей та гарячого ремонту футеровки кисневих конвертерів.
Отримані здобувачами результати роботи є особливо важливими, оскільки представляють неоцінимий внесок в розвиток наукових основ динаміки горіння диспергованих палив і мають практичне впровадження на ТЕС і ТЕЦ в різних областях України зі значним досягнутим економічним ефектом. Тому вважаємо, що робота «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» заслуговує присудження їй Державної премії в галузі науки і техніки.

Відгук підписали співробітники ОНУ імені І.І. Мечникова:
Калінчак В.В., проф., д.ф.-м.н., завідувач кафедрою теплофізики
Черненко О.С., к.ф.-м.н., доц. кафедри теплофізики
Копійка О.К., к.ф.-м.н., доц., зав. відділом інновацій і трансферу технологій НДЧ ОНУ.

Куріс Юрій Володимирович, д.т.н., професор, м. Запоріжжя

Представлена до розгляду робота: «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях».

На мій погляд актуальність роботи безсумнівна, а практична значимість підтверджена впровадженням на багатьох підприємствах.
Важливим фактором впливу на енергетику та економіку України є істотне збільшення цін на імпортні енергоносії, а використання вугільних енерготехнологій це майбутні технології нашої країни.

Вдячний співробітникам Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, які продовжують у теперішній час працювати та вдосконалювати наукові думки поширені в свій час, моїм науковим консультантом: Академіком НАН України Майстренко О. Ю.

Велика кількість наведених за темою статей підтверджують важливість наведеної тематики, а захищена кількість кандидатських дисертацій, підтверджує втілення наукових результатів у життя.

Вважаю, що подана робота: «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» та її автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Куріс Юрій Володимирович
Доктор технічних наук, професор
Академік АІН України
Запорізька державна інженерна академія

Драган Г. С.

Позитивно оцінюю представлення роботи на отримання Державної премії в галузі науки і техніки, так як автори вирішили важливу проблему енергетики України,а саме: заміщення дефіцитного палива в умовах енергетичного голоду. Результати досліджень відомі в широких наукових колах і впроваджені на теплових електростанціях. Авторський колектив включає фахівців високого рівня, які заслуговують присудження Державної премії.
Директор НДІ фізики ОНУ імені І.І.Мечникова, д.ф.-м.н.,проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д.т.н., проф., І.Я. Сігал, к.т.н., А.В. Сміхула

Зважаючи на те, що починаючи з 2014 року відбуваються суттєві зміни в паливозабезпеченні вугільних ТЕС та ТЕЦ України, зокрема, зменшення надходження антрацитового та пісного вугілля, яке не видобувається на неокупованих територіях України, актуальність вищевказаної роботи не викликає сумніву, а сама робота без перебільшення є вагомим вкладом в забезпечення енергетичної безпеки України. Метою роботи є розробка та впровадження нових технологій переобладнання існуючих котлів енергоблоків ТЕС на використання непроектних видів палив, зокрема, спалювання в котлах які призначені для антрацитового та пісного вугілля – газового, використання сумішей різних марок вугілля та навіть рослинної біомаси, що дозволяє зменшити споживання дефіцитного вугілля А та П. Ще більшу вагу роботі надає масштаб впровадження результатів роботи – Зміївська, Трипільська, Слов’янська, Криворізька, Миронівська ТЕС, Дарницька, Чернігівська, Сумська ТЕЦ та ТОВ «Спецтермомонтаж-Енерго». Єдине, що з реферату роботи не ясно чи досліджували автори як впливає спалювання утворених сумішей антрациту і інших палив на утворення та викид оксидів азоту до атмосфери.
Враховуючи, що в роботі досліджено багато наукових питань та вирішено важливі для України практичні задачі на вугільних ТЕС та ТЕЦ України, вважаємо, що вищевказана робота неодмінно заслуговує та потребує присудження в 2018 році Державної премії України в галузі науки і техніки.

Доктор технічних наук, професор,
Заслужений діяч науки та техніки України,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
Провідний науковий співробітник Інституту газу НАН України,
/Сігал Ісаак Якович/.

Заступник директора з наукової роботи Інституту газу НАН України,
Кандидат технічних наук,
/А.В. Сміхула/.

Новосельцев О.В.

Склалось так, що після розвалу СРСР наукові центри з процесів горіння твердого палива залишились в Москві, Санкт-Петербурзі, на Уралі, в Казахстані. Відповідну наукову школу в Україні довелось розпочинати з нуля, в чому велика заслуга академіка О. Майстренка. Тому бачити його ім’я, хоч і посмертно, в авторському колективі роботи «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» видається дуже справедливим. Саме результати фундаментальних досліджень кінетики процесів горіння вугілля стали підґрунтям глибокого розуміння топкових процесів, на основі якого розроблені оригінальні технічні та технологічні рішення з безпечного та ефективного спалювання в існуючих котлоагрегатах непроектних імпортних палив, вугільних сумішей, з переведення антрацитових котлоагрегатів на спалювання вітчизняного газового вугілля з максимальним використанням існуючого обладнання. За сукупністю фундаментальних і прикладних результатів, за практичним значенням розроблених і впроваджених технічних рішень для безперебійного функціонування теплової енергетики в умовах припинення постачання донецького антрациту, за перспективністю наукового підходу для подальшого розвитку вітчизняної енергетики робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Новосельцев О.В., д.т.н., чл.-кор. НАН України, пров. наук. співр. Інституту технічної теплофізики НАН України.

Полулях О.Д.

Зазначена робота колективу авторів (авторів ак. О. Ю. Майстренко, к. т. н. М. В. Чернявський, к. т. н. Н. І. Дунаєвська, к. т. н. О. Ю. Провалов, к. т. н. І. А. Бабенко, П. П. Кравець, О. В. Моісеєнко, Є. С. Мірошниченко) на цей час має велику актуальність, наукову новизну щодо розширення паливної бази ТЕС за рахунок використання вітчизняного кам'яного вугілля марок ДГ, Г, ГЖ, ГЖП в антрацитових котлоагрегатах ТЕС та поступове заміщення дефіцитного антрациту на вугілля кам'яне. Результати роботи забезпечили безперебійну роботу ТЕС і ТЕЦ в умовах обмеження та повного припинення поставок Українського антрациту і пісного вугілля. Вважаю, що робота "Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях" заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Доктор техн. наук, професор Полулях Олександр Данилович

Красник В.Г.

Дуже приємно бачити серед авторського колективу роботи «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» представників як фундаментальної науки, так і енергетичної та вугільної галузей. Сама ж робота, яка поєднує вагомі результати наукових досліджень з актуальними і практично цінними технічними рішеннями, розробленими на їх основі, зайвий раз свідчить про те, що ефективне та безпечне використання твердого палива починається з паливо підготовки, яка, будучи виконана належним чином, дозволяє спалювати на існуючому обладнанні вугілля з непроектними характеристиками, навіть непроектних марок, що дуже суттєво розширює паливну базу теплової енергетики України. Результати роботи, які багато в чому забезпечили безперебійну роботу ТЕС і ТЕЦ в умовах обмеження і повного припинення поставок донецького антрациту і пісного вугілля, доводять перспективність відродження та спільного, координованого розвитку вугільної та енергетичної галузей в Україні навіть в умовах збільшеної уваги до відновлюваних джерел енергії. Вважаю, що робота заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Красник В.Г. В.о.генерального директора ДП "НТЦ "Вуглеінновація", д.т.н., проф.

Буляндра Олексій Федорович

Виконане в роботі «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» авторів ак. О. Ю. Майстренко, к. т. н. М. В. Чернявський, к. т. н. Н. І. Дунаєвська, к. т. н. О. Ю. Провалов, к. т. н. І. А. Бабенко, П. П. Кравець, О. В. Моісеєнко, Є. С. Мірошниченко розроблення та впровадження технологій часткового та повного заміщення антрациту на теплових електростанціях України іншими твердими паливами має безперечну актуальність та практичну цінність для енергетики України. Створення технологій проведено на основі теоретичних та експериментальних досліджень процесів горіння вугілля різного ступеня метаморфізму та рослинної біомаси в пиловугільному факелі.
Результати роботи впроваджено на українських теплових електростанціях, а саме на Зміївській, Трипільській, Слов’янській, Криворізькій, Миронівській ТЕС, на Дарницькій, Чернігівській та Сумській ТЕЦ. Це дозволило забезпечити безперебійне паливопостачання на цих ТЕС і ТЕЦ у 2014-2017 рр.
Вважаю, що робота «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки техніки за 2018 рік у розділі «Енергетика та екологія».
Буляндра О. Ф., д. т. н., професор кафедри теплоенергетики та холодильної техніки НУХТу.

Засядько Я.І.

Маючи певне уявлення стосовно ствно справ у вугільній енергетиці країн ЄС, можу з певністю стверджувати, що пропонована робота відповідає найвищим європейським стандартам. Слід зазначити, що порівняно скромний за обсягом реферат роботи не відображає масштабів виконаних наукових досліджень, які у своєму розвитку прстягаються від детальних дослідів на експериментальних установках, через розробку теоретичних концептуальних положень до досліджень на пілотних стендах, і аж до натурних випробувань на діючих блоках елекьтростанцій. Принагідно хотілося б зазначити, що авторами отримано низку результатів, які відзначаються беззаперечною науковою новизною. Серед них, насамперед, основні закономірності та кінетичні характеристики горіння частинок коксового залишку українського енергетичного вугілля різного ступеню метаморфізму, а також встановлена наявність різних за реакційною здатністю видів вуглецю у вугіллі. Вкрай позитивним є той факт, що авторам роботи вдалося знайти інженерно-обгрунтований компроміс між обсягами планованої реконструкції та доступністю витрат на неї. Безперечно, аналізована робота відзначається критичною актуальність та значенням у сенсі забезпечення національнох енергетичної безпеки, має усі підстави для щонайширшого тиражування, а також сприяє суттєвій реабілітації навколишнього середовища.
Видається цілком обгрунтованим присудження даній роботі Державної премії України 2018 року.
Засядько Я.І. к.т.н. професор НУХТ

Шендрік Тетяна Георгіївна, д. хім.наук, гол.наук. співр., пр

Як фахівець - вуглехімік я знайома та співпрацюю з основними розробниками пропонованого проекту майже 30 років. Можу свідчити, що колектив Інституту є беззаперечним авторитетом в галузі паливної енергетики України. Аналізуючи реферат і добре знаючи публікації та основні досягнення авторів, можу стверджувати, що створений нині комплексний колектив з науковців і практиків вугільної теплоенергетики адекватно і ефективно реагує на сучасні виклики і проблеми однієї з найбільш потужних галузей, що визначають національну безпеку країни. Завдяки найвищому рівню професіоналізму авторів розробки, що висувається на конкурс, незважаючи на цілу низку сучасних проблем, ними знайдено потрібні технічні рішення для створення нової сировинної бази вугільної теплоенергетики (в тому числі із залученням вуглецевмісного матеріалу золоотвалів), підібрано оптимальні режими спалювання комплексної сировини. Саме таке оперативне реагування фахівців, що висуваються за здобуття Державної премії, на потреби сьогодення дозволило країні пережити у теплі декілька останніх важких зим, заощадивши при цьому чималі (майже 275 млн. грн!) кошти та ще й поліпшити стан довкілля за рахунок зменшення викидів NOx.
Вважаю, що настав той час і склалися такі обставини, коли саме ця розробка «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» має бути відзначена Державною премією України в галузі в 2018 році у розділі «Енергетика та екологія».

Белоусов Е.В.

Развитие угольных технологий в энергетике Украины, это, прежде всего, инвестиции в будущее. Следует понимать, что проблемы, с которыми сегодня сталкивается наша страна, в обозримом будущем встанут и перед другими странами и тот, кто на тот момент будет владеть отработанными и апробированными технологиями будет иметь значительное преимущества, в том числе и в плане экспорта этих самых технологий. В этой связи считаю правильным поддержать на государственном уровне работу коллектива авторов Института угольных энерготехнологий НАН Украины «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» и присудить им государственную премию Украины в области науки и техники.
Декан факультета Судовых энергетических установок, к.т.н., доц. Белоусов Е.В.

Клуб м.в.

Перебуваючи в с.м.т.Комсомольське (Нині Слобожанське) - Зміівська ТЕС два роки тому (Електростанція була зупинена повністю) бачив тривогу в очах співробітників електростанціі та жителів селища- що далі, зарплат не буде, тепла не буде, будуть звільнення і як далі жити. Роботи виконані колективом претендентів на Державну премію разом з іншими фахівцями понизили соціальне напруження і заслуговують присвоєння Державноі преміі 2018 року.
Лауреат Державноі преміі в галузі науки і техніки 2012 року Клуб Михайло Васильович.

Клуб м.в.

Впроваджені роботи дозволили в умовах дефіциту вугілля антрацитовоі групи забезпечити працездатність котлів на газовому вугіллі, забезпечити подачу тепла населенню тощо. Робота актуальна і колектив заслуговує Державноі преміі Украіни.
Лауреат Державноі преміі 2012 року Клуб Михайло Васильович.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.