Офіційний веб сайт

Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях

р39

Представлено Інститутом вугільних енерготехнологій НАН України.

Автори: ак. Майстренко О.Ю., к.т.н. Чернявський М.В., к.т.н. Дунаєвська Н.І., к.т.н. Провалов О.Ю., к.т.н. Бабенко І.А., Кравець П.П., Моісеєнко О.В., Мірошниченко Є.С.

Роботу присвячено розробленню та впровадженню технологій часткового та повного заміщення антрациту на теплових електростанціях України іншими твердими паливами на основі досліджень процесів горіння вугілля та рослинної біомаси в пиловугільному факелі. Результати роботи забезпечують диверсифікацію паливної бази ТЕС і ТЕЦ на перехідний період, безперебійну генерацію електроенергії в умовах припинення постачання донецького антрациту, вирішують проблему переведення антрацитових енергоблоків на газове вугілля, створюють підґрунтя для нового будівництва високоефективних котлоагрегатів.

Основні наукові результати роботи, які дістали міжнародне визнання, полягають у визначенні кінетичних характеристик піролізу та горіння палив різного ступеню метаморфізму, вдосконаленні методів розрахунку динаміки вигоряння палив і паливних сумішей в умовах пиловугільного факелу, методів оцінки схильності вугільного пилу до самозаймання та вибуху.

На цій основі розроблено технології спалювання в існуючих антрацитових котлоагрегатах імпортних палив з непроектними характеристиками, сумішей антрациту з газовим вугіллям та біомасою. Їх впровадження на Зміївській, Трипільській, Слов’янській, Криворізькій ТЕС, на Дарницькій, Чернігівській, Сумській ТЕЦ, які завдяки цьому здійснювали безперебійне енергопостачання у 2014-2017 рр., дозволило замістити вітчизняним газовим вугіллям та імпортними паливами понад 4,8 млн. т антрациту, заощадити понад 60 млн. м3 газу.

На виконання Указу Президента України № 37/2017 «Про рішення РНБОУ від 16.02.2017 «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури», в стислі строки розроблено і впроваджено на Миронівській та Трипільській ТЕС технології переведення антрацитових котлоагрегатів на газове вугілля з максимальним використанням наявного обладнання. На Трипільській ТЕС вперше в світі переведений на газове вугілля антрацитовий енергоблок потужністю 300 МВт, економія коштів завдяки розробленим технічним рішенням склала 90,7 млн. грн. Загальний підтверджений економічний ефект роботи склав 274,7 млн. грн. 

Кількість публікацій: 3 монографії, 100 статей (14 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 253 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 7. Отримано патент України на винахід, 10 національних стандартів України. За даною тематикою захищено 2 докторських та 7 кандидатських дисертацій.

Коментарі

Dr. Johann Koehn, Germany

Представленная на конкурс работа «Научные основы и технологии замещения антрацита на тепловых этлектростанциях» авторского коллектива (Майстренко А. Ю., Чернявский М.В., Дунаевская Н..И., Провалов А.Ю., Моисеенко Е.В., Кравец П.П., Бабенко И.А., Мирошниченко Е.С.), возглавляемого Институтом угольных энерготехнологий НАН Украины, и с этим связвнные предваарительные исследования, разработки, производственные испытания заслуживают большого внимания и признания. Всё вместе позволяет реально решать государственные задачи в рамкахх бесперебойного снабжения промышленности и население электроэнергией и теплом. Теоретические обоснования и практическая реализация комплекса решений позволили Институту уголных энерготехнологий НАН Украины досторйно внести вклад при исполнении Указа Президиума Украины № 37/2017 «О решении СНБО от 16.02.2017 «О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усиления защиты критической инфраструктукы» и комплекс данных работ заслуживают присуждения высшей Государственной премии Украины в области наауки и техники. Данная работа ещё больше подняла авторитет Института уголных энерготехнологий НАН Украины, уже имеющего всемирного признания и уважжения.
Dr. Johann Koehn, Germany, “J. Koehn Consulting GmbH”, President

Сегін Богдан

Сегін Б.Є.

Впровадження нових технічних рішень в енергетичній галузі завжди потребує величезних інвестицій і зазвичай під силу лише країнам з розвиненою економікою. Спад світової тенденції будівництва антрацитових котлоагрегатів, пов’язаний з розвитком технологій низькотемпературного спалювання кам’яного вугілля і лігнітів з твердим шлаковидаленням, які відрізняються можливістю реалізації термодинамічних циклів з ультранадкритичними параметрами пари на енергоблоках і з відповідними збільшенням ККД та значним зменшенням викидів оксидів азоту, пройшов осторонь вітчизняної енергетики із-за відсутності необхідних інвестицій у масову заміну антрацитових енергоблоків, тому заміщення антрациту іншими твердими паливами в нашій країні не відбувалось.
Вирішення проблем диверсифікації паливної бази ТЕС і ТЕЦ, збереження безперебійної генерації електроенергії в умовах припинення постачання донецького антрациту, переведення антрацитових енергоблоків на газове вугілля для забезпечення енергетичної незалежності України стало складною комплексною задачею, яка потребувала рішень одночасно за різними напрямками з огляду на відсутність достатніх резервів видобутку газового вугілля для переведення на нього всіх антрацитових блоків, на різнорідність характеристик палива з додаткових джерел (імпортне вугілля, вуглецевовміщуючі відходи, рослинна біомаса), на різноманітність схем і стан існуючого котельного обладнання, на різні можливості генеруючих компаній по капіталовкладеннях та різні терміни реалізації проектів. Комплексне рішення потребувало удосконалення методів розрахунків процесів безпечного пилоприготування і ефективного пиловидного спалювання на основі відомих закономірностей піролізу та горіння паливних частинок різного ступеню метаморфізму і зольності, особливостей горіння паливних сумішей, кількісних критеріїв схильності вугільного пилу до самозаймання і вибуху та однорідності вугільних сумішей.
Робота «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» містить практичні рекомендації і технології розробленіавторами на основі теоретичних і експериментальних досліджень процесів горіння власноруч створених рецептур суміщення різних видів твердих палив, технології переведення антрацитових котлів на споживання газового вугілля, завдяки яким досягнуто інженерно-обгрунтований компроміс між обсягами технічного переоснащення та доступністю необхідних для цього витрат. Розроблені технології успішно пройшли перевірку на Зміївській, Трипільській, Слов’янській, Криворізькій, Миронівській ТЕС, а також на Дарницькій, Чернігівській, Сумській ТЕЦ, про що свідчать надані відгуки. Паралельно вирішено ряд важливих питань: вперше виконано комплексну оцінку ресурсної бази і можливостей нарощування видобутку вугільних підприємств, розроблено рекомендації для підвищення безпеки експлуатації пилосистем за рахунок регулювання якості вугілля, тонини розмелу та вмісту залишкової вологі вугільного пилу та інші.
За сукупністю науковихі практичних результатів, по актуальності вирішених задач і обсягам впровадження представлена робота «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» авторів: ак. Майстренко О.Ю., к.т.н. Чернявський М.В., к.т.н. Дунаєвська Н.І., к.т.н. Провалов О.Ю., к.т.н. Бабенко І.А., Кравець П.П., Моісеєнко О.В., Мірошниченко Є.С. відповідає сучасному рівню наукових і технічних знань, тенденціям науково-технічного прогресу, принципам Державної науково-технічної політики, вимогам екологічної безпеки та економічної доцільності, створюють підґрунтя для нового будівництва високоефективних котлоагрегатів на твердому паливі та заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Сегін Б.Є. - директор державного підприємства «Львівське конструкторське бюро» Міненерговугілля України

Плачков І.В.

Проблема заміщення антрациту газовим вугіллям на теплових електростанціях у світі поступово вирішується за рахунок будівництва нових високоефективних енергоблоків. В Україні ця проблема критично загострилась з початком бойових дій на сході та припиненням поставок з Донбасу антрациту і пісного вугілля, які є проектним паливом для половини ТЕС і більшості вугільних ТЕЦ. Вирішенню цієї проблеми з використанням вітчизняного газового вугілля, як на існуючих котлоагрегатах у вигляді сумішей з антрацитом, так і на антрацитових котлах, реконструйованих для спалювання газового вугілля, дуже сприяли наукові та практичні результати роботи «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях». Дуже цікавими є технологічні рішення з виготовлення на складі ТЕС однорідних паливних сумішей з характеристиками, як у пісного вугілля, реалізовані на Зміївській, Трипільській, Криворізькій ТЕС; на основі отриманого досвіду відповідні положення внесені до проекту оновлених «Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж». Завдяки технічним рішенням, представленим в роботі, вітчизняним газовим вугіллям та імпортними паливами за 4 роки заміщено понад 4,8 млн. т антрациту, заощаджено понад 60 млн. м3 газу, досягнуто значної економії при переведенні антрацитових котлоагрегатів Миронівської та Трипільської ТЕС на газове вугілля. За сукупністю наукового змісту, практичних результатів та актуальності представлена робота, безперечно, заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Плачков Іван Васильович,
Міністр палива та енергетики України у 1999 - 2000 і 2005 - 2006 років, Голова Ради Громадської спілки "Всеукраїнська Енергетична Асамблея", кандидат технічних наук

Alexei Sankovski

The aforementioned study has great importance to the energy security and economic development of Ukraine. As an active member of the international climate change negotiation process, Ukraine has committed to reducing its GHG emissions by 40% from 1990 levels before 2030. The technology developed by the authors will likely lead to decreased GHG emissions when generating the same power output by allowing to co-fire biomass with coal. It could be recommended to do more research in using biomass as an alternative fuel at specific power stations as a pre-requisite to applying to the international climate finance. Alexei Sankovski, PhD; Tetra Tech, International clean energy expert.

Д.т.н., проф. Кєсова Л.О.

Д.т.н., проф., Кєсова Любов Олександрівна
Робота «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях», що представлена Інститутом вугільних енерготехнологій НАН України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 р., є актуальною, своєчасною та має наукове і практичне значення для забезпечення експлуатації ТЕС України, які розраховані на спалювання вугілля марки АШ, в умовах обмеження поставок донецького антрациту.
За результатами багатьох експериментальних і теоретичних досліджень вугілля різного ступню метаморфізму і зольності та паливних сумішей в процесах термічної переробки Інститутом розвинуто методи розрахунку швидкості горіння вугільних частинок в пиловугільному факелі, встановлено наявність різних за реакційною здатністю видів вуглецю в вугіллі, вплив зольності на швидкість горіння та ступінь вигоряння вуглецю, визначено коефіцієнт вибухоздатності для українського енергетичного вугілля, що є основою наукової новизни представленої роботи.
Все це сприяло вирішенню критично важливих для теплових електростанцій України практичних задач, які виникали протягом останніх років, тобто: спалювання пісного вугілля ПАР з тугоплавкою золою: виготовлення на складі ТЕС і спалювання в діючих антрацитових котлах суміші антрациту з 30-35% газового вугілля; зменшення вибухоздатності та самозаймання пилу малозольного пісного вугілля на антрацитовому пилозаводі Слов’янської ТЕС. Всі задачі вирішувались шляхом оптимізації технологічних процесів та режимних параметрів.
Переведення корпусів котла ТПП-210А енергоблоку 300 МВт Трипільської ТЕС було здійснено за рахунок оригінальних технічних рішень з урахуванням досвіду Бурштинської та Вуглегірської ТЕС, які багато років працюють на газовому вугіллі, а також розробок та досліджень ЦКТІ по технології пилоподачі з високою концентрацією під розрідженням, що дозволило максимально використати наявне обладнання та забезпечило економію часу і коштів.
Вважаю, що за сукупністю наукових і практичних результатів робота «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» відповідає вимогам і заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р.

Кєсова Л.О., докт техн. наук, професор, почесний енергетик України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Фіалко Н.М. чл.-кор. НАН України, ІТТФ НАН України

Робота «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» є яскравим прикладом того, як результати багаторічних досліджень Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, започатковані академіком О.Майстренком, та накопичене глибоке розуміння процесів піролізу, горіння, пилоприготування, властивостей самозаймання вугілля за останні 4 роки буквально «вибухнули» низкою впроваджених розробок, не просто практично цінних, а й критично важливих для теплової енергетики України в умовах припинення поставок проектного вугілля з Донбасу. Дивує різноманіття об’єктів впровадження - від котлів ТЕЦ паропродуктивністю 90-230 т/год. до котлоагрегатів ТЕС паропродуктивністю 640, 950 і 2650 т/год. Викликає повагу те, що висока наукоємність розроблених технічних та технологічних рішень в кожному випадку дозволяла знаходити найбільш швидкий, маловитратний розв’язок поставлених задач, з максимальним використанням наявного обладнання ТЕС і ТЕЦ. Вважаю, що представлена робота виконана на високому науковому рівні, є надзвичайно практично важливою, зміцнює енергетичну незалежність країни і гідна присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році.

Фіалко Н.М., член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач відділу теплофізики енергоефективних теплотехнологій Інституту теплофізики НАН України

Сердюков Р.П.

Роботу «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» відрізняє глибокий науковий фундамент, який дозволив терміново і вчасно розробити і впровадити низку оригінальних технічних рішень, що забезпечили безперебійне функціонування антрацитових ТЕС і ТЕЦ України в умовах обмеження та повного припинення поставок донецького антрациту. В Україні немає іншої наукової організації, крім Інституту вугільних енерготехнологій, яка впоралась би з різноманітними задачами такого рівня складності в такі стислі терміни. Зокрема, унікальною є частина роботи, пов’язана з усуненням чинників самозаймання пилу пісного вугілля на пилозаводі Слов’янської ТЕС, від початку розрахованого виключно на спалювання антрациту з виходом летких речовин менше ніж 8%. Загалом, результати роботи за рахунок диверсифікації паливної бази зберігають регулювальні потужності вугільних електростанцій, необхідні для забезпечення сталої роботи Об’єднаної енергосистеми України, суттєво зміцнюють енергетичну незалежність країни, створюють підґрунтя для нового будівництва високоефективних котлоагрегатів. З огляду на це, вважаю що, роботу «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» можна рекомендувати для присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.
Сердюков Р.П., директор СО ПАТ «Донбасенерго» ДПР НДІ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОПРОЕКТ», канд. техн. наук, відмінник енергетики України

Киричок В.Ф.

Роботу «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» присвячено розробленню та впровадженню технологій часткового та повного заміщення антрациту на теплових електростанціях України іншими твердими паливами. В умовах припинення поставок з тимчасово окупованого Донбасу це питання є вкрай важливим і актуальним як для вітчизняних ТЕС, половина з яких була розрахована на спалювання антрациту, так і для вугільних ТЕЦ, більшість з яких мають антрацитові котлоагрегати.
Цінним є досвід авторського колективу по організації спалювання в існуючих котлоагрегатах непроектних імпортних палив, в тому числі на Дарницькій, Чернігівській та Сумській ТЕЦ, сумішей антрациту з газовим вугіллям, малозольного газового вугілля – з вуглецевміщуючим матеріалом золовідвалу ТЕС. Надзвичайно цікавими і такими, що потребують поширення, видаються розроблені авторами оригінальні технічні рішення з переведення на газове вугілля антрацитових котлоагрегатів з максимальним (котел 950 тон пари на годину, Трипільська ТЕС) або повним використанням наявного обладнання пилосистем (котли 230 тон пари на годину, Миронівська та Слов’янська ТЕС).
Без сумніву, такі розробки були б неможливими без фундаментальної наукової бази, зокрема, з особливостей горіння вуглецю, піролізу, властивостей вибухоздатності та самозаймання вугільного пилу, яку теж докладно висвітлено в роботі.
Вважаю представлені роботу достойною присудження Державної премії в галузі науки та техніки за 2018 рік

Генеральний директор ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" -
Відмінник енергетики України В.Ф. Киричок

Дроздник І.Д., к.т.н., с.н.с.

Авторському колективу роботи «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях», очолюваному Інститутом вугільних енерготехнологій (ІВЕ) НАН України, в умовах фактичного припинення поставок донецького антрациту і пісного вугілля вдалося уберегти антрацитові ТЕС і ТЕЦ від зупинки, забезпечити безперебійну генерацію електроенергії, а в зимовий сезон – і тепла.
Основою для цього стали результати експериментальних і теоретичних досліджень поведінки вугілля різного ступню метаморфізму та зольності і паливних сумішей в процесах термічної переробки – на стадіях пилоприготування, піролізу, спалювання. Встановлено наявність різних за реакційною здатністю видів вуглецю в вугіллі, визначено вплив зольності на швидкість горіння та досяжний ступінь вигоряння вуглецю. Розвинуто методи розрахунку швидкості горіння вугільних частинок в пиловугільному факелі. Вперше встановлено, що при спалюванні суміші антрациту з газовим вугіллям зменшення швидкості горіння антрациту за рахунок зниження концентрації кисню, що витрачається на горіння летких речовин газового вугілля, за умови наявності надлишку повітря може бути значною мірою компенсоване збільшенням температури факелу внаслідок згоряння летких речовин газового вугілля. Визначено вплив зольності, крупності та вмісту вологи вугільних частинок на схильність до самозаймання та вибуху, визначено коефіцієнт вибухоздатності для українського енергетичного вугілля різних вуглевидобувних підприємств, та багато іншого, що становить безумовну наукову новизну роботи.
Таке фундаментальне підґрунтя сприяло швидкому і безпомилковому вирішенню різноманітних і критично важливих для теплових електростанцій практичних задач, що виникали протягом останніх 4 років. Серед них - спалювання з рідким шлаковидаленням пісного вугілля ПАР з тугоплавкою золою, організація виготовлення на складі ТЕС і спалювання в існуючих антрацитових котлоагрегатах суміші антрациту з 30-35% газового вугілля з виходом летких речовин суміші, як у пісного вугілля, зменшення до безпечного рівня властивостей вибухоздатності та самозаймання пилу малозольного пісного вугілля на антрацитовому пилозаводі Слов’янської ТЕС. Важливо підкреслити, що ці задачі вирішувались, як правило, на існуючому обладнанні, за рахунок оптимізації технологічних процесів та режимних параметрів. Навіть таку складну задачу, як переведення котлоагрегату енергоблоку 300 МВт, було вирішено за рахунок оригінальних технічних рішень, які передбачали максимальне використання наявного обладнання, що забезпечило значну економію часу і коштів. Взагалі, унікальними рисами роботи є наукоємність розроблених технічних рішень і глибоке розуміння того, що безпечність та ефективність процесів термічної переробки на існуючому обладнанні визначається насамперед якісними і технологічними характеристиками палива.
Вважаю, що за сукупністю наукових результатів, оригінальністю і практичною цінністю розроблених технічних рішень та значимістю для забезпечення енергетичної незалежності України в кризовий період представлена робота першочергово гідна Державної премії України в галузі науки і техніки.
Дроздник І.Д., канд. техн. наук, старший науковий співробітник,завідувач вугільним відділом, ДП "Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)"

Dr.-Ing. Ruben Schakarian, Enerco engineering GmbH, Germany

The scientific works of Mr. Maistrenko created a broad basis for deep study of modern coal combustions, the dynamics of pyrolysis under high-speed heating and contributed to further investigations of coal and coal waste of different degrees of metamorphism for pulverized and fluidized bed combustion.
These scientific papers and reports of Mr. Maistrenko and his colleagues known far beyond Ukraine. Without such a deep and solid investigations, it would be impossible in such a short period of time to convert a lot of industrial and power generation boilers adjusting burning processes and the overall operations to a complete different fuel.
The power range of the boiler units rises from 230 to 2650 tons of steam per hour, a list of power plants where the technical solutions for partial and complete replacement of anthracite coal have been implemented and methods of substitution covering incineration of non-project fuels (for example, refractory ash, low calorific value, with an increased yield of volatile substances), mixtures of different fuels such as but not limited to anthracite and gaseous coal, all this contributed to a tremendous fuel saving and increasing of efficiency and last but not least to the fuel independence and flexibility of the Ukrainian power generation.
I hope that importance of the above mentioned solutions for Ukrainian power generation industry, the depth and novelty of the scientific part of the work, the unique approach and wide implementation of the technical solution, help the authors of the work "Scientific fundamentals and technologies of the replacement of anthracite on thermal power plants" to get the State Award of Ukraine for their big contribution in the national power generation industry.
I wish Ukrainian colleagues lot of further success, hope for new interesting scientific investigations and engineering solutions.

A. Pyatenko

I was familiar with the most members of this research group as well as with their main research for a long time. I collaborated with them more than 20 years before, when Yu. P. Korchevoi was the Director of this Institute and A. Maistrenko just started his PhD research. In spite that I have changed my research stream dramatically, I always was interesting in their work. First , I would like to point the high level of this research. Investigations in field od kinetics of combustion and pyrolysis of different coals, calculations and numerical modeling in processes of heat and mass transfer every time were accomplished and very high level. I also want to emphasize very high level of practical application of this work always oriented at particular needs and problems of Ukrainian power industry. Very good work.

A. Pyatenko

Principal Researcher
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Japan
Professor, Tokyo City University

Кравець Тарас Юрійович

Представлена на конкурс робота «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» доводить, що можливості вугільної енергетики в Україні навіть після припинення поставок антрациту з тимчасово окупованого Донбасу ще далеко не вичерпані. Справа в тому, що при збільшенні виробництва електроенергії з атомних електростанції та з альтернативних джерел, а також зі збільшенням посушливості літніх місяців, що зменшує можливості ГЕС та ГАЕС, саме на вугільні електростанції припадає основний тягар регулювання навантаження. Авторам роботи фактично вдалось відновити виробництво електроенергії на антрацитових ТЕС і ТЕЦ за рахунок використання як імпортованих низькореакційних палив з непроектними для існуючих котлоагрегатів характеристиками, так і вітчизняного газового вугілля. Для цього на основі накопичених фундаментальних знань про основні закономірності процесів піролізу та горіння, вдосконалених методів розрахунків, глибокого розуміння процесів пилоприготування і пиловидного спалювання було розроблено і впроваджено цілу низку технологічних і технічних рішень, - від створення паливних сумішей із заданими характеристиками до реконструкції антрацитового котлоагрегату блоку 300 МВт з переведенням на газове вугілля. В кожному випадку особлива увага приділялась збереженню діапазону регулювання навантаження енергоблоків.
Загалом за останні 4 роки впровадження цих рішень дозволило замістити вітчизняним газовим вугіллям та імпортними паливами понад 4,8 млн. т антрациту, забезпечити безперебійну видачу електроенергії, а в опалювальні сезони – безперебійне теплопостачання таких міст і селищ, як Українка, Чернігів, Суми, Слобожанське, Миколаївка, Дарницького району м. Києва. Цікавими є і перспективні розробки авторів, зокрема, щодо спільного спалювання вугілля з рослинною біомасою в існуючих котлоагрегатах.
Загалом, робота є актуальною, цілісною, науково змістовною, практично значущою і цілком достойною присудження Державної премії в галузі науки і техніки у 2018 р.
Заступник завідувача кафедри Теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій Національного університету "Львівська політехніка", к.т.н., доцент Кравець Т.Ю.

Браславец Елена Николаевна

Представленная на конкурс работа «Научные основы и технологии замещения антрацита на тепловых электростанциях» решает остроактуальную задачу топливообеспечения и бесперебойной генерации электроэнергии в условиях прекращения поставок донецкого антрацита и тощего угля, от которых зависят половина из действующих тепловых электростанций Украины.
Вопросы, которые решаются в работе, имеют комплексный характер, выходят далеко за узкоотраслевые рамки, многие технические и технологические решения найдены впервые в мире. Например, до сих пор считалось, что на складе ТЭС невозможно организовать изготовление однородной топливной смеси с заданными характеристиками из таких принципиально различных топлив, как антрацит и газовый уголь, - теперь такие смеси изготавливают на существующем оборудовании складов и успешно сжигают на Змиевской и Криворожской ТЭС без реконструкции котлоагрегатов.
Новым и практически важным является также нахождение способа регулирования взрыво и пожароопасных характеристик угольной пыли за счет управления качеством угольной продукции и крупностью пыли.
В целом, с учетом актуальности и полноты решенных задач, проработки научного фундамента и объема практически реализованных технических решений, работа, безусловно, заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Браславец Елена Николаевна, и.о. директора ФИЛИАЛА «УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТОРЛЯ КАЧЕСТВА УГЛЯ И СТАНДАРТОВ» ЧАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ».

Римар Т.М.

Робота «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» має високий науковий та практичний рівень, вирішує гостро актуальну на цей час задачу безперебійної генерації електроенергії в умовах припинення постачання донецького антрациту внаслідок бойових дій на сході України. Кожне розроблене і впроваджене технічне рішення ґрунтується на результатах фундаментальних досліджень кінетичних характеристик піролізу та горіння палив різного ступеню метаморфізму, вдосконалених авторами методів розрахунку динаміки вигоряння палив і паливних сумішей в умовах пиловугільного факелу, методів оцінки схильності вугільного пилу до самозаймання та вибуху.
Серед оригінальних технічних рішень, застосованих вперше в світі, слід відзначити заміщення 30-38% антрациту у вугільних сумішах, які мають характеристики, подібні до пісного вугілля, а отже, можуть спалюватись в існуючих котлоагрегатах, спроектованих під низькореакційне паливо, без їх затратної реконструкції. При цьому покращуються техніко-економічні характеристики спалювання. Завдяки цьому рішенню Зміївська ТЕС у 2016 році змогла розширити свою паливну базу в півтора рази, в цьому році воно успішно апробоване і на Криворізькій ТЕС. Також вперше здійснене переведення антрацитового енергоблоку 300 МВт на спалювання газового вугілля, яке в достатніх обсягах видобувається в Дніпропетровській області та у львівсько-волинському басейні. Важливо зазначити, що переведення виявилось менш витратним і довгим, ніж очікувалось, за рахунок максимального використання існуючого обладнання котлоагрегатів і пилосистем. Цей досвід заслуговує на використання і на інших ТЕС, що мають подібні котлоагрегати, в тому числі на ТЕС ДТЕК, - Криворізькій та Придніпровській.
Вважаю, що робота цілком заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Директор ТОВ "Електроналадка" Римар Тарас Миколайович,к.е.н.

Наливайко Ірина Сергіївна

З тимчасовою окупацію східної частини Донбасу, де видобувається антрацит і пісне вугілля, половина теплових електростанцій України фактично залишилась без палива. Здавалося б, натомість мав зрости попит на енергетичне вугілля газової групи, яке видобувається у львівсько-волинському басейні.
Але для цього потрібно було привести технічні можливості існуючих котлоагрегатів з безпечного пилоприготування та ефективного спалювання у відповідність до технологічних та якісних характеристик львівсько-волинського вугілля.
Робота «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» вирішує цю проблему в двох напрямках: технічного переоснащення антрацитових котлоагрегатів та складання паливних сумішей із заданими характеристиками, які можуть спалюватись на існуючих котлах. Це, з одного боку, забезпечує безперебійну генерацію електроенергії ТЕС, з іншого – дає необхідний ринок збуту для вугільних підприємств, необхідний для забезпечення їх рентабельності та сталого розвитку вугільної галузі. Робота, безумовно, актуальна, науково наповнена, практично важлива, і заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки за 2018 рік.
Наливайко Ірина Сергіївна, начальник ВП Управління технічного контролю якості ДП "Львіввугілля"

Борисов Микола Андрійович

Робота авторів Майстренко О.Ю., Чернявський М.В., Дунаєвська Н.І., Провалов О.Ю., Бабенко І.А., Кравець П.П., Моісеєнко О.В., Мірошниченко Є.С. є надзвичайно актуальною та дуже важливою для забезпечення розвитку економіки і забезпечення енергонезалежності України. За останні три роки в країні, по відомим причинам виник значний дефіцит твердого палива для ТЕС, особливо марок "А" та "П". Тому вирішення проблеми заміщення донецького антрациту і пісного вугілля на ТЕС та ТЕЦ наразі є пріоритетною задачею для України.
Авторами роботи виконано:
− розробку заходів щодо заміщення антрациту на ТЕС України та переведення їх на газове вугілля;
− комплексну оцінку ресурсної бази та розроблені заходи щодо нарощування видобутку на вугільних підприємств Міненерговугілля України та ДТЕК;
− розробку рішень з підготовки та спільного спалювання твердої рослинної біомаси з антрацитом та технічних рішень для будівництва нових високоефективних енергоблоків на газовому вугіллі.
За результатами впровадження технічних рішень даної роботи наразі досягнуто значного економічного ефекту на ТЕС України.
Вважаю, що дана робота заслуговує нагородження Державною премією у галузі науки і техніки.

Начальник відділу аналізу проектів та моніторингу програм розвитку генерації НПЦР ОЕС України ДП «НЕК «Укренерго», заслужений енергетик України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, к.т.н. Борисов Микола Андрійович

Мірошниченко Д.В., д.т.н., с.н.с.

Робота «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» має всі необхідні складові для відзначення її Державною премією України в галузі науки і техніки в 2018 році, а саме: результати роботи відповідають сучасному рівню наукових і технічних знань, тенденціям науково-технічного прогресу, принципам Державної науково-технічної політики, вимогам екологічної безпеки та економічної доцільності. Практична значимість розроблених технічних рішень та технологій підтверджена 17 (!) актами впровадження, наданими Зміївською, Трипільською, Слов’янською, Криворізькою, Миронівською ТЕС, Дарницькою, Чернігівською, Сумською ТЕЦ, ТОВ «Спецтермомонтаж-Енерго», а сукупний економічний ефект від впроваджених технологій та технологічних рішень лише за наданими актами складає 274,7 (!) млн. грн.
Вважаю, що робота «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» та її автори (Майстренко О.Ю.,Чернявський М.В, Дунаєвська Н.І., Провалов О.Ю., Моісеєнко О.В., Кравець П.П., Бабенко І.А., Мірошниченко Є.С.) заслуговують Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.
Мірошниченко Д.В.
Завідувач кафедри «Технології переробки нафти, газу та твердого палива» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Нагорський Олександр Миколайович

Знайомство з результатами роботи «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» зміцнило високий авторитет Інституту вугільних енерготехнологій НАН України серед енергетиків. Цей авторитет закладався ще в 90-і роки роботами О.Майстренка, майбутнього академіка НАН України, з дослідження кінетики горіння вугілля та з наукових основ спалювання вугілля в ЦКШ. Приємно бачити, що після його передчасної смерті започатковані ним фундаментальні дослідження та прикладні розробки в галузі вугільної енергетики не тільки не загальмувались, а й набули подальшого розвитку його співробітниками та учнями.
Ситуація, в якій опинились антрацитові електростанції в умовах припинення поставок проектного палива з Донбасу, була важкою і неочікуваною. Нестандартна ситуація потребувала швидких нестандартних рішень. Серед таких рішень, розроблених і впроваджених авторським колективом роботи, - організація виготовлення на складі Криворізької ТЕС і спалювання в існуючих котлоагрегатах однорідної суміші імпортованого антрациту з газовим вугіллям місцевого видобутку з характеристиками суміші, як у проектного пісного вугілля; переведення антрацитового котла №10 Миронівської ТЕС на спалювання газового вугілля із збереженням сушильного агенту-повітря, без зміни складу і конструкції елементів обладнання, за рахунок лише режимних заходів. Виконані авторами розрахунки та втілені рекомендації повністю підтверджені при експлуатації котлів. Значний інтерес становить також досвід описаного в роботі технічного переоснащення складного антрацитового котлоагрегату ТПП-210А блоку 300 МВт Трипільської ТЕС, оригінальні технічні рішення для якого з максимальним використанням наявного обладнання розроблені авторами роботи.
Вважаю, що представлена робота виконана на високому науковому рівні, має беззаперечну практичну цінність, заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки у 2018 році, і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю авторського колективу з енергетиками ТОВ «ДТЕК Енерго».

Нагорський О.М., генеральний директор ТОВ «ДТЕК Східенерго», заслужений енергетик України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Меженний Сергій Якович

Роботу авторського колективу, очолюваного Інститутом вугільних енерготехнологій НАН України, присвячено вирішенню надзвичайно актуальної проблеми, яка виникла внаслідок припинення поставок донецького вугілля, пошуку шляхів заміщення обсягів використання антрациту на половині вітчизняних теплових електростанцій за умови виконання балансу виробництва та споживання електроенергії. Теплові електростанції, більшість котлоагрегатів на яких спроектовані саме на спалювання антрациту і пісного вугілля з донецького басейну, виконують головну функцію в регулюванні потужності ОЕС України. Фактично, протягом останніх років автори роботи оперативно розробили теоретичні засади заміщення дефіцитного вугілля, які впровадили для Зміївської, Трипільської, Слов’янської, Криворізької, Миронівської ТЕС, Дарницької, Чернігівської, Сумської ТЕЦ. Завдяки активному впровадженню терміново розроблених технічних рішень зазначені генеруючі потужності змогли частково або повністю замістити донецький антрацит імпортним вугіллям та вітчизняним газовим вугіллям, яке за одним або кількома показниками відрізнялось від експлуатаційних вимог котлоагрегатів та забезпечили безперебійне енерго- і теплопостачання.
В основу даної роботи покладено багаторічні експериментальні дослідження процесів спалювання твердого палива та розроблені теоретичні засади ефективного спалювання непроектних видів палива за умови збереження техніко-економічних показників енергоблоків, вирішення проблем дефіциту твердого палива на об’єктах генерації електроенергії, що особливо актуально в осінньо-зимовий період. Тому дана робота отримала широке практичне впровадження в енергогенеруючих компаніях України.
Вважаю, що за сукупністю наукових і практичних результатів, робота, безсумнівно, заслуговує найвищої оцінки, відповідає вимогfv lj робіт, які подаються на здобуття Державної премій України в галузі науки і техніки та заслуговує на підтримку.

Меженний Сергій Якович – к.т.н., с.н.с., заслужений енергетик України, начальник департаменту стандартизації та нормативного забезпечення НПЦР ОЕС України ДП «НЕК «Укренерго».

Руппа В.В.

В работе «Научные основы и технологии замещения антрацита на тепловых электростанциях» большой интерес представляют как фундаментальная часть, посвященная вопросам кинетики горения, пиролиза при скоростном нагреве угля, совершенствованию методов расчета динамики выгорания пылеугольного факела, факторам взрывоопасности угольной пыли, так и опыт практического внедрения технических решений по сжиганию топливных смесей и перевода антрацитовых котлоагрегатов на сжигание газовых углей с максимальным использованием существующего оборудования. Многое из того, что отражено в работе, сделано впервые в мире. Работа в целом является очень актуальной для Украины, но также и для таких стран, как Польша, где угольная энергетика занимает значительное место в общей генерации электроэнергии.

Считаем, что работа «Научные основы и технологии замещения антрацита на тепловых электростанциях» достойна присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2018 год.

Руппа Віктор Васильович - технічний директор ПАТ "Донбасенерго".

Вацлав Хоіна фірма МСЕ, Хелм, Польща

Роботу «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» присвячено технічним рішенням як з використанням паливних сумішей та імпортних палив з непроектними характеристиками на існуючих антрацитових котлоагрегатах, так і з переведення антрацитових котлів на спалювання газового вугілля та з нового будівництва сучасних енергоблоків на газовому вугіллі. На нашу думку, одержані в роботі наукові та практичні результати з підвищення ефективності та безпеки пилоприготування кам’яного вугілля є корисними та важливими для всіх фахівців в галузі вугільної енергетики. Зокрема, вони підтверджують можливість і доцільність, відкривають перспективу широкого впровадження сучасних середньохідних вертикальних млинів з прямим вдуванням вугільного пилу в пальники.
Викликає повагу перелік теплових електростанцій і ТЕЦ, де за короткий період впроваджено технічні рішення авторського колективу, які дозволили безперебійно забезпечувати електроенергією та теплом населення і промисловість в умовах припинення поставок донецького антрациту і пісного вугілля.
Вважаємо, що представлена робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік, а її результати потребують публікації європейськими мовами для піднесення світового авторитету української фундаментальної та прикладної енергетичної науки.
Yevhen Miroshnychenko – Головний Спеціаліст Інженер Енергетик
д-р інж. Вацлав Хоіна – Заступник Голови Правління
MCE sp. z o.o.
ul Stanislawa Moniuszki 3, 22-100 Chełm, Polska

Давидович К.Г. заступник головного інженера ПрАТ ТЕХЕНЕРГО

В умовах агресії Росії та окупації нею частини Донецької та Луганської областей, перед енергетикою України виникла величезна проблема забезпечення теплової електрогенерації паливом, знаходження альтернативи вугіллю АШ для багатьох теплоелектростанцій. Перехід роботи їх котлів на не проектне паливо - складне технічне завдання, яке практично не можна вирішити без наукового підґрунтя. Співробітники Інституту вугільних енерготехнологій, спільно з спеціалістами електростанцій, проектних та впроваджувальних організацій, заклали надійний фундамент в розв'язання цього завдання, завдяки чому українська енергетика забезпечує безперебійну роботу промисловості та побутові проблеми населення країни. З цієї точки зору тяжко переоцінити вклад спеціалістів інституту в життєздатність нашої країни. З огляду на вищезазначене вважаю роботу «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» гідною присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

Сулейменов К.А.

Работы научной школы Александра Майстренко с сотрудниками в области кинетики горения и газификации угля и технологий сжигания угля в кипящем слое известны в Казахстане более 30 лет. Мы также всегда с большим интересом следили за публикациями Института угольных энерготехнологий НАН Украины, в том числе Николая Чернявского, Наталии Дунаевской, Алексея Провалова, в области фундаментальных исследований пиролиза при скоростном нагреве угля, совместного пылевидного сжигания угольных смесей и угля с биомассой, факторов взрывоопасности угольной пыли. С представлением работы «Научные основы и технологии замещения антрацита на тепловых электростанциях» на соискание Государственной премии можно с удовлетворением отметить, что накопленные за много лет научные результаты блестяще воплотились в практическую реализацию.
Следует отметить, что вопрос перехода с антрацита на газовый уголь является магистральной линией мировой энергетики. Использование более дешевого газового угля позволяет не только существенно повысить экономические показатели тепловых электростанций, но также значительно улучшить их экологические характеристики. Поэтому в данной работе ценен не только непосредственно полученный экономический эффект, но и те перспективы, которые открываются при применении разработанных авторским коллективом технологических решений по сжиганию смесей антрацита с газовым углем и с растительной биомассой, по снижению взрывоопасности пылесистем за счет управления качеством газового угля и характеристиками угольной пыли, технических решений по переводу котлов ТЭЦ и крупных антрацитовых энергоблоков ТЭС на сжигание газового угля с максимальным использованием существующего оборудования.
Очень важно, что разработанные технические и технологические решения отработаны и внедрены на широком спектре энергетического оборудования – от котлоагрегатов ТЭЦ паропроизводительностью 90-230 т/ч до энергоблоков ТЭС электрической мощностью 200, 300, 800 МВт. Мы ожидаем от коллег из Института угольных энерготехнологий перевода текста работы на русский или английский язык для более глубокого ознакомления с результатами и надеемся на продолжение сотрудничества в области твердотопливной энергетики.
Считаю, что по совокупности научных и прикладных результатов, по актуальности решенных задач и широте области внедрения представленная работа, несомненно, заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2018 год.

Сулейменов К.А. доктор технических наук, профессор, директор Департамента энерготехнологий Научно- исследовательского инжинирингового Центра «Eurasion Resourses Group», г. Астана, Республика Казахстан

Володимир Петрович Маслов

Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми заміщення дефіцитного антрациту на вітчизняну сировинну базу. Особливість роботи полягає в науковому обгрунтуванні та інноваційному підході авторів роботи. Наукова новизна підтверджена винаходом та висвітлена як в монографіях, так і в публікаціях в фахових виданнях. Можна стверджувати, що робота має світовий науковий та практичний рівень.
Розроблені авторами практичні рекомендації та технології пройшли перевірку на Зміївській, Трипільській, Слов’янській, Криворізькій ТЕС, на Дарницькій, Чернігівській, Сумській ТЕЦ, які завдяки цьому здійснювали безперебійне енергопостачання у 2014-2017 рр., дозволило замістити вітчизняним газовим вугіллям та імпортними паливами понад 4,8 млн. т антрациту, заощадити понад 60 млн. м3 газу.
Відповідно до Указу Президента України № 37/2017 «Про рішення РНБОУ від 16.02.2017 «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури», в стислі строки розроблено і впроваджено на Миронівській та Трипільській ТЕС технології переведення антрацитових котлоагрегатів на газове вугілля з максимальним використанням наявного обладнання. На Трипільській ТЕС вперше в світі переведений на газове вугілля антрацитовий енергоблок потужністю 300 МВт, економія коштів завдяки розробленим технічним рішенням склала 90,7 млн. грн. Загальний підтверджений економічний ефект роботи склав 274,7 млн. грн.
Можна зробити висновок, що робота «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» авторів: ак. Майстренко О.Ю., к.т.н. Чернявський М.В., к.т.н. Дунаєвська Н.І., к.т.н. Провалов О.Ю., к.т.н. Бабенко І.А., Кравець П.П., Моісеєнко О.В., Мірошниченко Є.С., що представлено Інститутом вугільних енерготехнологій НАН України, є визначним досягненням вітчизняної науки, результати якої успішно впроваджено в енергетику України.

В.П.Маслов, д.т.н., проф., Лауреат Держаної премії України в галузі науки і техніки, зав. відділу Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Басок Борис

Теплова енергетика вважається галуззю, в якій знаходження нових технічних рішень потребує величезних інвестицій і під силу лише країнам з потужною економікою. Представлена на конкурс робота «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» дає приклад розвитку теплової енергетики за рахунок наукоємних інноваційних технічних рішень. Багато чого в цій роботі зроблено вперше в світі, як то: спалювання сумішей антрациту з газовим вугіллям, переведення антрацитового енергоблоку 300 МВт на спалювання газового вугілля з максимальним використанням існуючого обладнання. Крім значного економічного ефекту, впроваджені технології та технічні рішення мають велике соціально-економічне значення, дають надію на відновлення України як великої енергетичної держави.
Бажаю авторському колективу творчої наснаги і вважаю, що робота заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

член-кор. НАН України, Інститут технічної теплофізики НАН України

Мохор В.В.

Теплові електростанції - це основне джерело можливостей регулювання графіку навантаження електроенергетичної системи України. При вимушеному скороченні їх потужностей Україна змушена була б або купувати регулюючі потужності за кордоном, або вводити графіки обмеження споживання. Негативні наслідки обох цих рішень вочевидь є неприйнятними. Проте, внаслідок тимчасової окупації Донбасу, значна частина теплової генерації України опиналась сам на сам з проблемою критичного дефіциту проектного палива. І ця проблема потребувала пошуку нагальних науково-технологічних рішень, бо інакше мова йшла б про необхідність реалізації жорстких політичних і соціально-економічних сценаріїв.
Наукові і технічні результати рецензованої роботи дозволили вирішити проблему критичного дефіциту за рахунок доступних палив. Зокрема, за рахунок запропонованих авторами технологій спалювання непроектного вугілля, рецептур суміщення різних видів твердих палив і залучення допаливної бази антрацитових ТЕС вдалось замістити близько 5 млн.т. вітчизняного антрациту. На підставі технічних рішень, запропонованих авторами, на газове вугілля було переведено 5 енергоблоків ТЕС, в тому числі найбільший, – потужністю 300 МВт, - на Трипільській ТЕС.
Все це дає ґрунтовні підстави розглядати «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» як сучасний приклад розв'язання науковим шляхом однієї з нагально-актуальних проблем енергетичної безпеки держави України в цілому. І в цьому сенсі робота «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» є такою, що безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Мохор Володимир Володимирович,член-кореспондент НАН України, директор Інституту проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є. Пухова НАН України, доктор технічних наук, професор.

Пілов П.І.

Робота авторів: ак. Майстренко О.Ю., к.т.н. Чернявського М.В., к.т.н. Дунаєвської Н.І., к.т.н. Провалова О.Ю., к.т.н. Бабенко І.А., Кравця П.П., Моісеєнко О.В., Мірошниченко Є.С. «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях», що подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 році, є надзвичайно актуальною і важливою с точки зору забезпечення належного рівня енергетичної безпеки країни.
Роботу присвячено розробленню та впровадженню технологій часткового та повного заміщення антрациту на теплових електростанціях України іншими твердими паливами на основі досліджень процесів горіння вугілля та рослинної біомаси в пиловугільному факелі. Результати роботи забезпечують диверсифікацію паливної бази ТЕС і ТЕЦ на перехідний період, безперебійну генерацію електроенергії в умовах припинення постачання донецького антрациту, вирішують проблему переведення антрацитових енергоблоків на газове вугілля, створюють підґрунтя для нового будівництва високоефективних котлоагрегатів.
Робота має комплексний науково-практичний характер, кожне розроблені її авторами технічні рішення базуються на фундаментальній науковій основі, на глибокому розумінні процесів підготовки та спалювання вугілля, що мінімізувало ризики при їх впровадженні. Вражає перелік ТЕС і ТЕЦ, де за короткий період авторським колективом вирішено величезний обсяг нестандартних задач, що виникли внаслідок бойових дій на сході країни та припинення постачання донецького антрациту. Робота беззаперечно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Доктор технічних наук, професор Національного технічного університету, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч України в галузі науки і техніки
Пілов П.І.
4.05.2018 р.

Калінчак В.В., Черненко О.С., Копійка О.К.

Актуальність та своєчасність впровадження результатів роботи «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» не викликає сумнівів. Незважаючи на те, що частка використання біопалива і енергії з поновлюваних джерел в українській теплоенергетиці, згідно з заявами Кабінету міністрів України і Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, з кожним роком зростає, суттєвий обсяг енергії в паливному балансі держави припадає саме на її традиційні джерела. Починаючи з 2014 року, у відповідь на загрозу надійності теплоенергетичної безпеки України, постала нагальна необхідність переведення ТЕС з коштовного природного газу чи дефіцитного донецького антрациту на спалювання газового вугілля та комбінованих рослинних сумішей у вигляді пиловугільного факелу. Отриманий ситуаційний виклик, що вимагав успішного вирішення в короткі терміни поставлених завдань широкого спектру, був прийнятий командою науковців високої кваліфікації, яка спромоглася провести скоординований науковий пошук зразу по декількох напрямках: визначення термокінетичних характеристик піролізу та динаміки горіння вугілля різного метаморфізму та рослинної біомаси; вдосконалення методів розрахунку динаміки горіння палив і паливних сумішей в умовах пиловугільного факелу; розробка методів і визначення характеристик самозаймання і вибуху вугільного пилу. Результати цих цілеспрямованих досліджень, безумовно отримали й міжнародне визнання.
Слід зазначити, що задача із заміни природного газу і антрациту на українське газове вугілля є актуальною не тільки для теплоенергетичної галузі, а також і в металургійному виробництві, де наразі ефективно впроваджується технологія заміни природного газу при вдуванні і спалюванні в фурменому вогнищі доменної печі на вугільне паливо, із застосуванням технологічної схеми пиловугільного факелу. Також горіння вугілля в умовах пиловугільного факелу використовується для нагрівання вогнетривкого порошку при факельному торкретуванні футеровки кисневого конвертера. Безумовно такими, що є в тренді світової науки й економіки, є й комплексні дослідження дисперсних систем рідких та твердих біопалив другого і третього покоління, ефективне спалювання яких в енергосилових установках неможливо без повного розуміння механізмів фізико – хімічних процесів. Всі ці процеси активно вивчаються вченими кафедри теплофізики (фізика теплоенергетичних і хімічних процесів) Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, науковцями Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь), а їх результати успішно впроваджуються у виробництво на металургійних комбінатах. Використання більш дешевого українського газового вугілля зменшує собівартість сталі, але безумовно потребує інвестицій як у вугільну промисловість так і для проведення комплексних наукових досліджень впливу термокінетичних властивостей на механізми стійкого горіння пиловугільного факелу в умовах фурмених вогнищ доменних печей та гарячого ремонту футеровки кисневих конвертерів.
Отримані здобувачами результати роботи є особливо важливими, оскільки представляють неоцінимий внесок в розвиток наукових основ динаміки горіння диспергованих палив і мають практичне впровадження на ТЕС і ТЕЦ в різних областях України зі значним досягнутим економічним ефектом. Тому вважаємо, що робота «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» заслуговує присудження їй Державної премії в галузі науки і техніки.

Відгук підписали співробітники ОНУ імені І.І. Мечникова:
Калінчак В.В., проф., д.ф.-м.н., завідувач кафедрою теплофізики
Черненко О.С., к.ф.-м.н., доц. кафедри теплофізики
Копійка О.К., к.ф.-м.н., доц., зав. відділом інновацій і трансферу технологій НДЧ ОНУ.

Куріс Юрій Володимирович, д.т.н., професор, м. Запоріжжя

Представлена до розгляду робота: «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях».

На мій погляд актуальність роботи безсумнівна, а практична значимість підтверджена впровадженням на багатьох підприємствах.
Важливим фактором впливу на енергетику та економіку України є істотне збільшення цін на імпортні енергоносії, а використання вугільних енерготехнологій це майбутні технології нашої країни.

Вдячний співробітникам Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, які продовжують у теперішній час працювати та вдосконалювати наукові думки поширені в свій час, моїм науковим консультантом: Академіком НАН України Майстренко О. Ю.

Велика кількість наведених за темою статей підтверджують важливість наведеної тематики, а захищена кількість кандидатських дисертацій, підтверджує втілення наукових результатів у життя.

Вважаю, що подана робота: «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» та її автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Куріс Юрій Володимирович
Доктор технічних наук, професор
Академік АІН України
Запорізька державна інженерна академія

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.