Офіційний веб сайт

Наукове обґрунтування та впровадження технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур

м43

Представлено Інститутом водних проблем і меліорації НААН України.

Автор: д.с.-г.н. Шатковський А.П., Черевичний Ю.О.

Авторами розвинуто  теорію та методи оперативного управління краплинним зрошенням на основі інструментально-вимірювальних комплексів, теорії програмування врожайності сільськогосподарських культур на зрошуваних землях у частині оптимального вологозабезпечення рослин.

Вперше для умов Степу України  встановлено закономірності режимів зрошення та процесів водоспоживання сільськогосподарських культур залежно від передполивної вологості ґрунту. Побудовано математичні залежності «Водоспоживання – Врожайність», встановлено закономірності формування продукційних процесів та врожайності сільськогосподарських культур залежно від рівня вологозабезпечення.

Технології краплинного зрошення сільськогосподарських культур впроваджено у 12 агрогосподарствах. Розроблені «Методичні рекомендації з проведення польових досліджень за краплинного зрошення» використовуються  установами  системи НААН. Техніко-економічні показники розробок відповідають кращим зарубіжним аналогам. Потенційна потреба у впровадженні цього способу поливу складає понад 250 тис. га.

На сьогодні, завдяки науковим розробкам авторів роботи, площі краплинного зрошення складають біля 70 тис. га., економічний ефект від впровадження технологій краплинного зрошення складає понад 700 млн грн.

Кількість публікацій: 250, у т.ч. за тематикою роботи 6 монографій, навчальний посібник, 150 статей (7 – у зарубіжних виданнях), 26 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно  з базами даних складає відповідно: Scopus – 1/1;  Google Scholar – 110/5. Отримано 7 патентів України на корисну модель та свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

Коментарі

Коваленко Петро Іванович, академік НААН, РАН, Georgofili

Наукові дослідження та розробки з різних аспектів застосування краплинного зрошення, виконані під керівництвом д.с.-г.н. Шатковського А.П., за участі зав. Брилівським дослідним полем ІВПіМ Черевичного Ю.О., виконані на високому рівні. Більшість цих розробок є впровадженими у агрогосподарствах півдня України на значних площах. Вагомим результатом вважаю удосконалену авторами методику проведення досліджень для умов краплинного зрошення, яку успішно використовують НДУ системи НААН. Робота широко апробована, а її результати висвітлено у сотнях наукових праць, у т.ч. - у закордоннних виданнях. Все це дає підстави рекомендувати цю роботу на здобуття Премії Президента для молодих вчених за 2018 рік.

Балюк Святослав Антонович, докт. с.-г. наук, академік НААН

Безсумнівно, з огляду на зміни клімату у бік посушливості, а також потійне здорожчання вартості послуг з подачі води для зрошення, представлена робота є актуальною на сучасному етапі розвитку аграрного сектора економіки. Авторами на основі експериментальних досліджень розроблено технології краплинного зрошення цілого ряду с/г культур, які останніми роками широко впроваджено у виробництво. Вважаю, що представлена робота заслуговує на присудження Премії Президента для молодих вчених 2018 р.

Тараріко Олександр Григорович, академік НААН

Робота цінна. Має не тільки теоретичне і практичне, але й природоохоронне значення. Достатньо публікацій та об`ємів впровадження в практичну діяльність. Безумовно роботу високо оцінюю і підтримую.

Коковіхін Сергій, доктор с.-г. наук, професор, ІЗЗ НААН

Краплинне зрошення є одним найбільш високотехнологічних способів штучного зволоження, який внаслідок багатьох переваг в останні 20-30 років з успіхом замінює традиційні способи поливу – дощування, по борознах, затопленням та ін. Вагомою перевагою краплинного зрошення є можливість проведення поливів відповідно до водоспоживання рослин за окремими фазами росту й розвитку з мінімальними витратами поливної води.
Мікрозрошення забезпечує оптимізацію водного режиму ґрунту, завдяки підтриманню його вологості на високому рівні протягом вегетації в зоні розташування основної маси кореневої системи. Крім того, воно за своєю суттю є водоощадним, оскільки при його застосуванні для отримання однакового рівня врожайності витрачається в 2-3 рази менше поливної води, ніж за інших способів поливу. Стосовно ґрунтозахисної функції, то і в цьому краплинне зрошення має суттєву перевагу перед поверхневими поливами та дощуванням, особливо при застосуванні води обмежено придатної для зрошення.
Слід відзначити, що краплинне зрошення є економічно вигідним при вирощуванні овочевих, баштанних та інших культур, коли чистий прибуток може складати десятки тисяч грн, а рентабельність перевищує 100-120%. Вважаю, що автори мають високий науковий та практичний рівень, потужний потенціал для роботи над оптимізацією інноваційних технологій штучного зволоження до яких належить краплинне зрошення, тому повною мірою заслуговують на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Зосимчук Микола Дмитрович, к.с.-г.н., СДС ІВПіМ НААН

Робота Шатковського А.П. і Черевичного Ю.О. з наукового обґрунтування технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур є актуальною, має наукову новизну та практичну цінність для сільгоспвиробників. Представлена робота має комплексний характер і направлена на удосконалення методів оперативного управління системами краплинного зрошення. Окремо слід слід зазначити, що у зв’язку із кліматичними змінами у зоні Полісся (яка до речі вважається зоною надлишкового зволоження) в останні роки відмічено систематичну нестачу опадів та збільшення теплозабезпеченості вегетаційного періоду, що є передумовою впровадження краплинного зрошення навіть в цій грутово-кліматичній зоні. Вцілому робота виконана на високому науково-методичному рівні, а її основні положення та висновки не викликають жодних сумнівів. Результати роботи оприлюднені у фахових виданнях, на їх основі видано низку практичних рекомендацій виробництву.
Вважаю, що ця робота заслуговує на премію Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Нечипоренко Олександр, к.е.н.,доцент,п. н.с. ННЦ ІАЕ ННААН

Глобальні виклики кліматичних змін та обмеженності водних ресурсів створюють загрозу продовольчій безпеці багатьох країн всіту. За цих умов інноваційний розвиток саме краплинного зрошення сільськогосподарських культур матиме пріоритетне значення. Актуальні наукові дослідження Шатковського А.П.і Черевичного Ю.О. стосовно оптимізації вологозабезпечення рослин знаходять своє практичне примінення, насамперед, завдяки можливостям суттєвого заощадження поливного і енергетичного ресурсів та програмування урожайності культур. Зважаючи на очевидну результативність роботи вона заслуговує на високу оцінку.

Мельничук Федір, к.с-г.н., директор ДП "ЦНЛ" ІВПіМ НААН

Знайомий з роботами претендентів особисто – неодноразово відвідував Дні поля, які проходили на базі Брилівського дослідного поля (Херсонська область). Особливо цінними є розроблені ними технології краплинного зрошення таких сільськогосподарських культур, як кукурудза на зерно, соя, буряк цукровий, томат розсадний. На теренах України ці досліди є піонерними, проведені на високому методологічному рівні та з використанням сучасного інструментарію. Важливим аспектом роботи вважаю широке впровадження розробок на тисячах гектарів. Вважаю, що автори представленої роботи «Наукове обґрунтування технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур» цілком заслуговують на отримання Премії Президента для молодих вчених 2018 року.

Федорчук Михайло Іванович, д.с.-г.н., професор МНАУ

Розробка науково-методичних основ та наукове обґрунтування параметрів технологій краплинного зрошення сільсько-господарських культур є актуальним питанням сьогодення. В цілому, рівень розробок, отриманих в рамках виконання роботи, відповідає кращим зарубіжним аналогам. Значним є і економічний ефект від впровадження технологій краплинного зрошення.
Результати досліджень щодо водоспоживання, режимів зрошення, а також розроблені норми водопотреби с.-г. культур, широко застосовуються при проектуванні нових систем краплинного зрошення у зоні Степу. Вважаю, що предствлена робота заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Турченюк Василь Олександрович, к.т.н, НУВГП

Робота грунтується на результатах польових досліджень технології краплинного зрошення в умовах Степу України. Отримані авторами результати направлені на раціональне використання водних ресурсів,покращення еколого-меліоративного стану зрошуваних земель, розроблення водоощадних технологій краплинного зрошення, встанолвлення залежностей між водоспоживанням с/г культур та їх продуктивністю. Робота містить наукову новизну та практичну значимість, тому заслуговує на здобуття Державної премії Укрпаїни в галузі науки і техніки.

Рябков Сергій, к.с.-г.н., директор ДП "ПТБ" ІВПіМ НААН

Важливо, що робота має практичне значення, а одержані результати полягають в розробленні та вдосконаленні технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур, які забезпечують формування оптимальної продуктивності рослин за умови збереження екологічної стійкості меліорованих агроландшафтів. Представлена робота є актуальною і заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Погорілий Сергій Петрович, к.т.н., с.н.с., ННЦ "ІМЕСГ"

Зі збільшенням чисельності населення нашої планети та глобальним потеплінням, наукові дослідження, які присвячені вирішенню питання забезпеченню сталих врожаїв сільськогосподарських культур та продовольчої безпеки нашої країни є актуальними та нагальними. Одним з шляхів вирішення згаданих питань є використання в сільськогосподарському виробництві технологій краплинного зрошення, що з розвитком наукового прогресу дає можливість адресно забезпечувати рослини необхідною кількістю вологи та зменшити її непродуктивні витрати. Авторами розроблено науково-методичні основи та науково обґрунтовано параметри технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур, які забезпечують формування оптимальної продуктивності рослин за умови збереження екологічної стійкості меліорованих агроландшафтів.
Робота д.с.-г.н. Шатковського А.П. і Черевичного Ю.О. виконана на високому науковому та практичному рівні і заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки для молодих вчених.

Хоменко Андрій Володимирович директор ТОВ "Україна Агропром"

Мені як виробнику дуже приємно, що наука не стоїть осторонь і допомогає нам своїми дослідами і рекомендаціями. за умов постійного здорощення ресурсів, серед яких вода займає велику долю, ці досліди набувають великою значимості і є дуже актуальними. Щіро вам дякую за вашу працю.

Дудка Вадим Володимирович, компанія АгроАналіз

Від імені сільгоспвиробників хочу подякувати науковцям за цю роботу. Стрімкий розвиток технологій агровиробницьтва в Україні вже зараз призвів до запровадження технологій крапельного зрошення на сотнях тисяч гектарів. Але відсутність надійних алгоритмів розрахунку поливних норм згідно потреб кожної культури, у багатьох випадках призводило до значних втрат врожаю та розчарування аграріїв у доцільності подальшого розвитку цього напрямку. Проведені авторами дослідження та розробка надійних методів оптимізації режиму зрошення відкриває реальні можливості для виробників у вирішенні ціх проблем. Автори цілком заслуговують на Державну премію Президента України за високий науковий рівень проведення важливих та актуальних дослідів.

Доронін Андрій Володимирович, к.е.н., с.н.с., НААН

Вже чітко простежуються зміни клімату на планеті Земля, а сільське господарство є найбільш залежною та уразливою галуззю від погодних умов. Тому питання відновлення зрошення і побудова нових зрошувальних систем є актуальною проблемою, від вирішення якої залежить продовольча безпека України. Авторами розвинуто теорію та методи оперативного управління краплинним зрошенням на основі інструментально-вимірювальних комплексів, теорії програмування врожайності сільськогосподарських культур на зрошуваних землях у частині оптимального вологозабезпечення рослин. Представлена робота є актуальною і заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Лавренко С.О., доцент, заслужений винахідник України, ХДАУ

Проведена експериментальна робота у зоні Степу України з 2002 по 2016 рр., яка включала 15 одно-, дво- і трифакторних короткотермінових польових дослідів з овоче-баштанними (цибуля ріпчаста, томат, перець солодкий, баклажан, кукурудза цукрова, картопля, кавун), технічними, зерновими та зернобобовими (буряк цукровий, соя, кукурудза, рис) сільськогосподарськими культурами дозволила Шатковському А.П. та Черевичному Ю.О. розробити науково-методичні основи параметрів технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур. Вважаю, що автори заслуговують на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Boris Faybishenko, Berkeley Lab, UC Berkeley, CA

Although the drip irrigation has been successfully used in many countries for years, the authors have designed, tested and applied a world class drip irrigation system for agricultural lands in Ukraine. This system waters crops one drop at a time, more efficiently and effectively than earlier methods. For the period of seven years of testing in different regions of Ukraine, the developed drip irrigation system has not caused any accumulation of nitrates or other fertilizers in the soil profile, with no washing out organic components from the topsoil and no changes in the soil density. The drip irrigation is saving hundreds of millions of gallons of water every day, and a a farmer can control the timing and amount of watering, delivering only as much water as a crop requires. Drip irrigation can drastically reduce a farm’s water consumption while increasing crop yield, compared with conventional irrigation methods. The authors demonstrated an outstanding performance of the developed drip irrigation system, and I believe the team should have recognition for their hard work and so are worthy of an award.

Лиховид Павло Володимирович, кандидат с.-г. наук, ІЗЗ НААН

Робота Шатковського А. П. і Черевичного Ю. О. є безумовно актуальною. Авторами виконано ряд наукових досліджень, результати яких сприятимуть вирішенню проблеми забезпечення сталого розвитку зрошуваного землеробства в сучасних агровиробничих і ґрунтово-кліматичних умовах. Робота авторів має високе науково-практичне значення, є цікавою не тільки для сучасної аграрної науки, але й для виробництва, що підтверджується широким практичним впровадженням розробок авторів у ряді сільськогосподарських підприємств різних форм власності. Наукові розробки Шатковського А. П. і Черевичного Ю. О. сприятимуть впровадженню у виробництво сучасних способів зрошення сільськогосподарських культур, що підвищуватиме ефективність використання зрошуваної ріллі та економічну ефективність вирощування вибагливих до вологозабезпечення культур. Вважаю, що автори заслуговують на Премію Президента України для молодих вчених 2018 року.

Шабля Олександр Сергійович, к.е.н. ПДСДС ІВПіМ НААН

Робота Шатковського А.П. і Черевичного Ю.О. з наукового обгрунтування технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур є актуальною і має наукову новизну.
Отримані результати дають можливість відчизняним виробника сільськогосподарської продукції ефективно, науково-обгрунтовано використовувати зрошувальні системи.
Більшість результатів досліджень авторів широко впроваджена, економічний ефект від цього достатньо високий і складає понад 15 млн. грн.
Вважаю, що представлена наукова робота. Шатковського А.П. і Черевичного Ю.О. виконана на високому рівні і заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки для молодих вчених.

Лавриненко Ю.О. - член-кор. НААН доктор с.-г. наук професор,

З роботами Шатковського А.П., Черевичного Ю.О безпосередньо ознайомлений в польових умовах, на наукових конференціях, публікаціях. У наведених працях розкрите актуальне на сьогодні питання наукового обґрунтування технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур. Роботи, які об’єднано у цикл праць, комплексно розкривають всі складові розглянутого питання: концептуальні засади розвитку, наукові технологічні дослідження, екологічні аспекти, практичні рекомендації.
Наукова складова робіт полягає у розкритті закономірностей водного обміну, водоспоживання і транспірації рослин в умовах краплинного способу зрошення залежно від ряду факторів (рівня передполивної вологості ґрунту, системи удобрення, схеми сівби, метеорологічних параметрів тощо). Ці дослідження дозволили встановити оптимальні варіанти зволоження ґрунтів з точки зору витрат поливної води на формування одиниці продукції. Встановлено закономірності росту і розвитку надземних частин рослин і кореневої системи, формування продуктивних органів залежно від рівня передполивної вологості ґрунту.
Розроблені Шатковським А.П., Черевичним Ю.О. технології краплинного зрошення різних сільськогосподарських культур широко впроваджено в Україні та на теренах СНД і показали значну економічну ефективність.
Підсумовуючи, вважаю, що представлений цикл наукових праць «Наукове обґрунтування та впровадження технологій краплинного зрошення с.-г. культур» (автори – Шатковський А.П., Черевичний Ю.О.) заслуговує на здобуття премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Пастухов Валерій Іванович, д.т.н., професор, ХНТУСГ

Тема роботи актуальна, тому що пов’язана з розробкою і впровадженням ресурсоощадних і енергозберігаючих технологій виробництва продукції рослинництва. На підставі глибоких теоретичних і методологічних досліджень розроблено систему діагностування і режимів краплинного зрошення сільськогосподарських культур. Робота має велике практичне значення і конкретні результати ефективного впровадження. Комплексні агробіологічні дослідження авторів дозволили їм розробити новиі технічні рішення, націлені на широке застосування краплинного зрошення в Україні. Робота д.с.-г.н. Шатковського А.П. і Черевичного Ю.О. виконана на високому рівні і заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки для молодих вчених.

Ушкаренко Віктор Олександрович, академік НААН

З роботою знайом особисто. Авторами розвинуто теорію та методи оперативного управління краплинним зрошенням на основі інструментально-вимірювальних комплексів, теорії програмування врожайності сільськогосподарських культур на зрошуваних землях у частині оптимального вологозабезпечення рослин. Вважаю, що автори заслуговують на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Одинцова Валентина Анатоліївна, кан.біол.наук, МДСС ІС НААН

Системний підхід щодо розробки та обґрунтування параметрів технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур з метою підвищення їх врожайності дав змогу авторам Шатковському А.П., Черевичному Ю.О. запропонувати науково обґрунтований метод оперативного управління локальним зволоженням, виявити закономірності процесів водоспоживання й формування продуктивності низки сільськогосподарських культур, надати економічну та біоенергетичну ефективність технологій їх вирощування. У запропонованій роботі доведено, що в умовах недостатнього вологозабезпечення застосування запропонованих технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур сприяло підвищенню врожаю та поліпшенню якості отриманої продукції. Цінність даної роботи полягає не тільки у практичному значенні, а й в теоретичному аспекті щодо удосконалення методики закладання і проведення польових досліджень за умов краплинного зрошення.
Вважаємо, що автори роботи Шатковський А.П. і Черевичний Ю.О. заслуговують на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Онопрієнко Дмитро Михайлович, перший проректор Дніпровського

Робота Шатковського А.П. і Черевичного Ю.О. з наукового обгрунтування технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур є актуальною і має наукову новизну. Робота носить комплексний характер і направлена на удосконалення методів оперативного управління системами краплинного зрошення. Результати роботи опубліковані у фахових виданнях, використані як в практичних рекомендаціях виробництву, так і в освітньому процесі при підготовці бакалаврів і магістрів для агропромислового і водогосподарського комплексів України.
Вважаю, що ця робота заслуговує на премію Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Anastasiia Amari, The Ohio State University, USA

The presented work gives significant step in the operational management of drip irrigation system. The developed and improved technologies ensure the optimal productivity of agricultural crops that have been implemented at the agricultural enterprises. It's actually important, that developed technologies provide the condition of ecological stability of reclaimed agro-landscapes of Ukraine’s steppe zone. This work deserves the State Prize of Ukraine in science and technology.

Гамаюнова Валентина Василівна, д.с.-г.н., професор МНАУ

Наукова робота авторів є результатом тривалих досліджень, які проведено впродовж 2002-2016 рр. в умовах Степу України та базуються на розв'язанні і впровадженні важливих проблем і розробок стосовно технологій краплинного зрошення.
У процесі виконання наукової роботи проведено дослідження з багатьма основними культурами, визначено закономірності режимів зрошення, продукційних процесів, формування рівнів урожайності з побудовою математичних і сатистичних моделей тощо. Важливо, що автори удосконалили методику досліджень та розробили нові методичні підходи до вивчення режимів краплинного зрошення.
На основі досліджень авторами розроблено інформаційно-дорадчу систему з планування та управління режимами краплинного зрошення, розроблено проектні норми водопотреби для краплинного зрошення, визначено кореляційні зв'язки між водоспоживанням овочевих культур та рівнем їх урожайності тощо.
Позитивно, що більшість результатів досліджень авторів широко впроваджена, економічний ефект від цього достатньо високий і складає понад 15 млн. грн., вони також достатньо висвітлені в наукових публікаціях різних рівнів та підтверджені патентамит на корисні моделі та свідоцтвами про реєстрацію авторського права на твір.
Вважаю, що представлена наукова робота заслуговує на високу оцінку та здобуття Премії Президента для молодих вчених.

Шумигай Інна Вікторівна, к.с-г.н. ІАЕ НААН

Нині у більшості регіонах країни відчувається дефіцит водних ресурсів, що стимулює до переходу в усіх сферах водоспоживання на водозберігаючі технології водокористування. Особливо відчутні результати економії води можуть бути досягнуті у зрошуваному землеробстві. Застосування технологій краплинного зрошення дає змогу не тільки реалізувати високу продуктивність культур, а й стабілізувати за роками їх врожайність, зберігаючи високу якість і конкурентоспроможність продукції, про що зазначалось у представлених дослідженнях. Загалом, робота виконана на високому рівні, оскільки присвячена багатьом важливим питанням та заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Грановська Людмила Миколаївна, доктор економічних наук, проф

В умовах глобальних змін клімату та світових проблем, пов'язаних с недостатньою кількістю якісних водних ресурсів н тільки для сільського господарства, наукові напрацювання авторів є атуальними, своєчасними та важливим для аграрного сектору економіки.Результати наукових досліджень є вагоми не тільки для виробництва, але і для науки і заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Dr. Antanas Ronis, Institute of Agricalture, Lithuania

In this scientific paper the parameters of drip irrigation’s technology of agricultural crops are scientifically proved. In particular, by the researchers were found out that the optimal range of moistening under the drip irrigation for the majority of crops is a narrow interval from 85 to 95 % from the minimum moisture-holding capacity (MMHC) of the soil, what predicts an irrigation with the relatively small norms (40-75 m3/ha), with a simultaneous reduction of the inter-irrigation periods.
Developed the method for drip irrigation’s management based on the use of iMetos® soil moisture stations, as well as improved the methods for assigning of irrigation terms through the control of the physiological state of plants.
It is important that the results of the work have been implemented at many agricultural enterprises of the Steppe zone of Ukraine.
The work deserves the Presidential Award for young scientists.

Дем'янюк О.С., д.с.-г.н., заслужений працівник с.г. України

В умовах змін клімату, які вже наочно простежуються на території України, актуальним є дослідження і впровадження у сільськогосподарське виробництво нових технологій, у т.ч. і крапельного зрошення. Тому науковий доробок д.с.-г.н. Шатковського А.П. і Черевичного Ю.О. заслуговує на високу оцінку, має теоретичне і практичне значення та заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених за 2018 рік.

Дудченко Катерина Володимирівна, к. с.-г. н., Інститут рису

Розробки, представлені у даній роботі є безумовно актуальними та важливими як для науковців, так і для виробничників, про що свідчить широке впровадження результатів досліджень. Безумовно, робота заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.