Офіційний веб сайт

Нарощування ресурсів нафти і газу шляхом раціонального використання геофлюїдодинаміки надр України

р15

Представлено Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу

 

Автори: Орлов О.О., Федоришин Д.Д., Крупський Ю.З., Федишин В.О., Лазарук Я.Г., Омельченко В.Г., Заяць Х.Б.

 

ММетою роботи є розробка тектоно-геофлюїдодинамічної концепції формування покладів нафти і газу в осадових басейнах України на основі проведення комплексних геолого-геофізичних досліджень. Розроблено наукові засади та методологію оцінки геодинамічних параметрів нафтогазоносних об’єктів в осадових басейнах України.

Розроблено і впроваджено спосіб виділення газонасичених порід-колекторів, що залягають у тонкошаруватих глинистих неогенових товщах. Створено нову теорію синтезу і генезису природних вуглеводнів у літосфері Землі, що дозволило обґрунтувати та вибрати оптимальні параметри комплексного освоєння газовугільних родовищ за допомогою потокових технологій швидкісного буріння свердловин.

Розроблені методичні та теоретичні засади прогнозування неантиклінальних пасток вуглеводнів для оптимізації основних напрямків сейсморозвідки у північній та південно-східній частинах Дніпровсько-Донецької западини.

За результатами роботи у центральній приосьовій зоні Дніпровсько-Донецької западини у відкладах мікрофауністичного горизонту прогнозується відкриття родовищ із запасами промислових категорій об’ємом понад 135 одиниць умовного палива.

Економічний ефект від впровадження – прирощено запаси газу за категоріями С1+С2 у неогенових відкладах Зовнішньої зони на 15827 млрд.м3 та ресурси газу за категорією С3 на 4,7 млрд.м3.

 

Кількість публікацій: 7 монографій, 5 посібників, 375 статей (25 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 147 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 20. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено науковим відкриттям та 13 патентами України. За даною тематикою захищено 5 докторських та 30 кандидатських дисертації.

Надіслати коментар

Коментарі

Максимчук Валентин Юхимович

Представлена колективом авторів робота спрямована на розв"язання важливої науково-технічної проблеми-нарощування ресурсів нафти і газу України.Для досягнення мети в роботі розроблено науково-методичні засади, які грунтуються на запропонованій авторами тектоно-геофлюїдодинамічній концепції формування родовищ нафти і газу у осадових басейнах. Важливим результатом роботи є відкриття на запропонованих засадах нових родовищ вуглеводнів,значне нарощення запасів газу у Дніпрово-Донецькій западині та Передкарпатському прогині. Авторами підготовлено низку монографій та підручників, 375 статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях,які широко використовуються фахівцями геологами та геофізиками у практичній роботі.Вважаю,що представлена робота заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки. Максимчук В.Ю.,д.ф.м.н., професор,директор Карпатського відділення інституту геофізики НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Кучер Степан Федорович

Кучер С.Ф., головний геолог ПАТ "Карпатське управління геофізичних робіт"

Робота, представлена на здобуття державної премії, є комплексною і завершеною розробкою, в якій охоплені як теоретичні, так і практичні питання нафтогазової галузі.
На мій погляд, цікавими в роботі є спосіб визначення нафтогазоносних прошарків у тонкошаруватому розрізі за даними набухання глин, методика визначення кількісного значення температурного коефіцієнта, що впливає на підвищення пластового тиску в природних резервуарах, а також рекомендації з практичного використання розподілу коефіцієнта аномальності початкового пластового тиску для прогнозування аномально високих пластових тисків у геологічних розрізах осадових басейнів України, перспективних на відкриття нових родовищ нафти і газу.
Вважаю, що представлена робота вносить значний вклад у нафтогазову галузь країни і заслуговує Державної премії України в галузі науки і техніки.

Prof. dr hab. inż. Jan Kuśmeirek

Praca przedstawia wyniki kompleksowych badań mających na celu rozszerzenie zasobów możliwych do odkrycia w
obszarze Ukrainy na podstawie interpretacji profili wierceń, badań sejsmicznych i geochemicznych ukierunkowanych
na geodynamiczne aspekty formowania się stref akumulacji węglowodorów. Powyższe wyniki zasługują na wysoką ocenę
i nagrodę państwową w dziedzinie nauki i techniki Ukrainy za rok 2017.

dr hab. inż. Paweł Kosakowski

Praca stanowi bardzo ważne opracowanie na temat złóż węglowodorów na terytorium Ukrainy. Opracowanie jest istotnym wkładem w rozpoznanie procesów ich powstawania, prawidłowości występowania złóż i perspektyw poszukiwawczych. Obecność badań laboratoryjnych potwierdza teoretyczne rozważania Autorów i uwiarygadnia uzyskane wyniki. Opracowanie powinno być ważnych argumentem w bieżących pracach poszukiwawczo-rozpoznawczych przedsiębiorstw naftowych.
Opracowanie ze wszech miar zasługuje na nagrodę państwową w dziedzinie nauki i techniki Ukrainy za rok 2017.

Чебан Олег Васильович

Чебан О.В. канд. геол. наук, головний геолог Львівського ІТВ ТОВ "Карпатигаз"

Колектив авторів, який подав роботу на здобуття Державної премії України дуже відомі в нафтогазовій геології фахівці, які все своє трудове життя поклали на розвиток галузі. Робота є результатом багаторічних досліджень, вражає кількість публікацій та захищених дисертацій за даною темою. В той же час робота має практичне значення - обгрунтовуються нові напрямки пошуків покладів вуглеводнів, які вже дали результати. Наукова робота та колектив авторів заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2017 році.

Солодкий Валерій Миколайович

Солодкий В.М., головний геолог ДП «Укрнаукагеоцентр»

В роботі вирішено цілу низку теоретичних та прикладних питань нафтогазової геології. Серед теоретичних здобутків авторів необхідно перш за все відзначити реконструкцію умов формування нафтогазоносних комплексів, створення їхніх геодинамічних моделей, що дало змогу суттєво уточнити геологічну будову та нафтогазоносність осадових басейнів України. На основі теоретичних досліджень розроблено методику прогнозування неантиклінальних пасток нафти і газу, з використанням якої відкриті нові родовища, прирощена значна кількість запасів вуглеводнів, обгрунтована їх ресурсна база. Робота має велике значення для енергетичної незалежності держави, тому вона заслуговує Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Фурман Віталій Васильович

Завідувач кафедри фізики Землі Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент

Подану на конкурс колективом дослідників наукову роботу вміщують багаторічні геофізичні науково практичні напрацювання Заяць ХБ, яскраво висвітлені в монографії ,,Глибинна будова надр Західного регіону України на основі сейсмічних досліджень і напрямки пошукових робіт на нафту та газ,,.В ній представлені новітні уявлення про будову і геодинамічний розвиток геологічного розрізу, наявні та перспективні і неопошуковані на нафту та газ обєкти, які під покривами Карпат можуть мати державне стратегічне значення. Монографія використовується геологами і геофізиками як в науковій так і практичній діяльності нафтогазопошукового напрямку, особливо аспірантами,студентами та інвесторами.
Представлена на конкус колективна робота заслуговує присудження їй державної премії.

Неспляк Юрій Михайлович

Авторами роботи наведені грунтовні дослідження процесів формування покладів вуглеводнів нафтогазоносних регіонів України та запропонована методика комплексного геолого-геофізичного підходу щодо пошуків, розвідки і розробки покладів вуглеводнів, що слугуватиме збільшенню ресурсної бази у відповідності до концепції розвитку газовидобувної галузі. Наукова робота представляє значний інтерес, особливо актуальна в час, коли Україна скидає ярмо енергетичної залежності. Науковий колектив і представлена робота заглуговують на отримання Державної премії в галузі науки і техніки в 2017р.

ГістьВойцицький Зіновій Ярославович

Войцицький Зіновій Ярославович, академік УНГА.

Робота, представлена на здобуття Державної премії, підготовлена відомими в нафтогазовій галузі фахівцями від науки та виробництва і є прикладом комплексного вирішення проблеми з наукового прогнозування ресурсної бази вуглеводнів, пошуків родовищ та видобування нафти і газу. На основі створених авторами методичних розробок для нафтогазоносних регіонів України обгрунтовані прогнозні ресурси вуглеводнів у кількості близько 140 млн т умовного палива в нафтовому еквіваленті, прирощені запаси газу промислових категорій 16 млрд м3, відкриті нові родовища та поклади, запропоновані та реалізовані ефективні шляхи їх розробки. З огляду на значні результати впровадження від наукових розробок вважаю, що автори представленої роботи заслуговують присвоєння їм Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Думенко Сергій Сергійович

Думенко Сергій Сергійович, директор ТОВ "Віва Експлорейшн".

Авторами сформовано новий погляд на основи геології нафти і газу,що дозволяє вирішити цілий ряд актуальних проблем галузі. Варто відмітити значне практичне значення результатів проведених досліджень для подальших геологорозвідувальних робіт на нафту і газ. Запропоновані конкретні шляхи розвитку мінерально-сировинної бази країни, що відповідає Концепції розвитку газовидобувної галузі України схваленій
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1079-р.
Робота та авторський колектив заслуговують найвищої оцінки та присудження державної премії в галузі науки і техніки України у 2017 році.

Колос Володимир Ярославович

Колос В.Я., канд.геол.наук, начальник Центру геолого-тематичних досліджень (ЦГТД) ПАТ "Укрнафта"

На здобуття Державної премії представлена велика комплексна робота з геології нафти і газу. Її теоретичні аспекти включають в себе дослідження умов формування нафтогазоперспективних товщ, геодинамічних процесів, термобаричних умов утворення вуглеводневих скупчень. У результаті розроблені теоретичні засади прогнозування неантиклінальних покладів нафти та газу, запропоновано методику комплексного геолого-геофізичного підходу до пошуків, розвідки та розробки покладів вуглеводнів у осадових басейнах України. Теоретичні дослідження, впроваджені у практику геологорозвідувальних робіт, забезпечили значний економічний ефект для паливно-енергетичної галузі держави. Вважаю, що представлена робота і авторський колектив заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2017 р.

Павлунь Микола Миколайович

Павлунь М.М. декан геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор геологічних наук, професор.

Наукова робота присвячена вирішенню надзвичайно важливої, особливо в теперішній час, проблеми забезпечення України власними енергоносіями –газом і нафтою. Ця проблема авторським колективом вивчалась, досліджувалась і вирішувалась на протязі багатьох років і навіть десятиліть. Результати опубліковані в багатьох монографіях, навчальних посібниках, статтях, тезах конференцій. Неодноразові пропозиції по напрямах робіт, як для ПАТ «Укрнафта», так і для «Укргазвидобування» доповідались на нарадах. Узагальнюючий результат, враховуючи сучасне розуміння геофлюїдодинаміки, саме і представлений в даній роботі. В результаті виконаних досліджень з урахуванням пропозицій інших установ і бурових організацій, не відчувалося недостатку об’єктів під буріння в Західному НГР, а також і в ДДЗ. Прирощено значні запаси вуглеводнів.
Робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2017 році.

Булмасов Олександр Владиславович

Булмасов О.В. головний геолог Івано-Франківської експедиції геофізичних досліджень свердловин ДГП "Укргеофизика"

Авторами проведені масштабні дослідження геологічних, геодинамічних, термобаричних та інших чинників формування покладів вуглеводнів в осадових товщах нафтогазоносних регіонів України. Як результат - розроблені методики прогнозування пасток вуглеводнів різних типів. Особливо слід відмітити, серйозну практичну значимість роботи. Надані рекомдації з вибору першочергових об"єктів пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ в ДДЗ і, як наслідок відкриття нових покладів і родовищ. Робота заслуговує присудження державної премії в галузі науки і техніки України в 2017 році.

Чепіжко Олександр Валентинович

Чепіжко Олександр Валентинович, доктор геологічних наук, професор,
професор кафедри загальної та морської геології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Задача розробки і впровадження у виробництво нових геолого-геофізичних основ виділення перспективних на нафту і газ об'єктів в осадових басейнах України є актуальною і своєчасною, а напрям обраного авторами дослідження відповідає розробкам світового рівня. Зважаючи на це, у наведеній роботі реалізовується ідея комплексного підходу до пошуків, розвідки та експлуатації нафтових і газових родовищ осадових басейнів України. Наукову новизну розробок визначає, в першу чергу, запропонована авторами методика комплексного геолого-геофізичного підходу до пошуків, розвідки та розробки нафтових і газових покладів для ефективного розкриття перспективних на нафту і газ об'єктів в осадових басейнах України. Практична значимість роботи полягає у впровадженні у виробництво комплексних заходів з виявлення та оцінки перспективних на нафту і газ об'єктів, що дозволяє приростити запаси вуглеводнів та покращити видобуток їх на відкритих родовищах нафти і газу.
Робота відповідає високому рівню світових науково-практичних досліджень та заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки України у 2017 році.

Кривонос Микола Анатолійович

Кривонос Микола Анатолійович, в.о. директора Департаменту геології та виробництва Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Надра України""

Авторами даної роботи вирішено ряд проблемних питань формування та прогнозування покладів вуглеводнів в осадових басейнах України з точки зору розуміння цих процесів. Комплексний підхід до прогнозування як традиційних, так і нетрадиційних покладів вуглеводнів на основі вивчення комплексу геофізичних досліджень в свердловинах, лабораторних досліджень кернового матеріалу порід-колекторів, вивчення властивостей пластових флюїдів значно підвищує геологічні ризики при проведенні геологорозвідувальних робіт на нафту і газ. Розроблено спосіб прогнозування величин пластових тисків на заданих глибинах до початку буріння в складчастих областях за кількісними характеристиками структур. Заслуговує на увагу розроблена Орловим О.О. математична багатофакторна модель походження аномальних пластових тисків і спосіб коригування черговості введення в буріння пошуково-розвідувальних свердловин за даними коефіцієнтів аномальності пластових тисків з метою якісного розкриття склепінь антиклінальних складок, а також спосіб обчислення тектонічних напружень в гірських масивах, аналога цього методу не існує в світі. Робота безумовно заслуговує на отримання Державної премії в галузі науки і техніки України у 2017 р.

Приходченко В.Ф.

Приходченко В.Ф., доктор геол. наук, проф., декан геологорозвідувального факультету Національного гірничого університету

Авторами вирішено декілька актуальних проблем нафтогазової геології. Зокрема, обґрунтовано зв’язок інтенсивності складкоутворення із аномально високим пластовим тиском, створено новітню модель формування надгідростатичного тиску, доведено, що утворення аномально високого пластового тиску генетично пов’язане із геодинамічними процесами при яких має місце складкоутворення перспективних на нафту і газ об’єктів, розроблено теоретичні засади прогнозування тектонічно екранованих покладів нафти і газу та встановлено природу розривних порушень і ступеня впливу на них гравітаційного тектогенезу.
Робота заслуговує присудження державної премії в галузі науки і техніки України у 2017 році.

Гуденко Віталій Миколайович

Гуденко В.М. головний геолог ГУ "Укргазпромгеофізика"

Розроблене авторами теоретичне підгрунття процесів утворення зон з аномальними пластовими тисками дозволило отримати нові методики прогнозування неантиклінальних пасток вуглеводнів, що в свою чергу оптимізує процесс пошуку нових нафто-газових родовищ. Крім цього варто відмітити актуальність розробленої нової методики виділення продуктивних інтервалів у тонкошаруватих відкладах неогену, де, через складну геологічну будову колекторів, класичні методики інтерпретації часто дають неоднозначні результати. Підсумовуючи, робота безперечно заслуговує присудження державної премії в галузі науки і техніки України в 2017 році.

Гість Чепіль Петро Михайлович

Чепіль Петро Михайлович,к.г.-м.н.,начальник відділу геології НАК "Нафтогаз України", лауреат державної премії в галузі науки і техніки України, звсл. працівник промисловості України.

Робота присвячена проблемі формування та прогнозування покладів вуглеводнів в осадових басейнах та є важливою віхою до сьогоднішнього розуміння цих процесів з позицій сучасних наукових парадигм, у тому числіі наукових здобутків авторів.Розроблені теоретичні основи утворення вуглеводнів у земній літосфкрі дозволяють оптимізувати комплексне прогнозування та освоєння як традиційних, так і нетрадиційних джерел вуглеводнів, у. тому числі і метановугільних родовищ. Важливим практичним значенням роботи є ролзроблені овторами методичні прийоми прогнозування неструктурних пасток та складнопобудованих об'єктів для пошуку вуглеводнів. Впровадження розробок авторів уже дозволило зпрогнозувати низку потенційних родовищ зі значними ресурсами вуглеводнів.Робота заслуговує присудження державної премії в галузі науки і техніки України у 2017 році.

Локтєв Андрій Валентинович

Локтєв А.В.кандидат геологічних наук, завідувач відділу ліцензування та підрахунку запасів вуглеводнів Львівського комплексного науково-дослідного центру УкрНДІгаз.

Колективом дослідників шляхом комп’ютерної обробки статистичних даних параметрів локальних структур Західного, Східного і Південного нафтогазоносних регіонів України і за її межами обґрунтований у кількісних виразах вплив тектонічних рухів на процес формування аномальних пластових тисків в осадовому чохлі земної кори. В роботі наведені важливі результати лабораторних експериментальних досліджень проведених в ІФНТУНГ і доведена можливість розущільнення теригенних порід, а в карбонатних породах - тріщиноутворення на глибині під тиском напірних флюїдів і формування порід-колекторів для утворення в них покладів вуглеводнів. Розроблений і впроваджений у підприємства спосіб прогнозування величин пластових тисків на заданих глибинах до початку буріння в складчастих областях за кількісними характеристиками структур. В роботі заслуговує уваги розроблена О.О. Орловим математична багатофакторна модель походження аномальних пластових тисків і спосіб коригування черговості вводу в буріння пошуково-розвідувальних свердловин за даними коефіцієнтів аномальності пластових тисків з метою найскорішого розкриття склепінь антиклінальних складок, а також спосіб обчислювання тектонічних напружень в гірських масивах, аналога цього методу не існує в світі. Робота претендентів відповідає високому рівню світових науково-практичних досліджень і присудження державної премії в галузі науки і техніки України у 2017 р.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.