Офіційний веб сайт

Мораль і право як соціальні регулятори у сфері публічно-приватних правовідносин

м63

Представлено Львівським державним університетом внутрішніх справ.

Автор: к.ю.н. Євхутич І.М.

На основі комплексного дослідження теоретико-правових аспектів співвідношення і взаємодії права та моралі як соціальних регуляторів з’ясовано сутнісні підстави впливу цих категорій на формування соціальних уявлень про шляхи трансформацій сучасного суспільства, обґрунтовано наукознавчу парадигму загальнотеоретичного правознавства щодо актуалізації вивчення категорій права і моралі, що дало змогу визначити роль цих суспільних чинників у формуванні соціуму та регуляції поведінки особистості.

Відстежено наукове і прикладне значення морально-правового впливу на утвердження визначальних цінніснихпринципів розбудови демократичної правової державності з активним громадянським суспільством; доведено значення прагматичних дій морально-правового механізму на вирішення ряду практичних завдань.

Обґрунтовано теоретико-концептуальні засади необхідності реформування системи правоохоронних органів, одним із шляхів якого повинно стати впровадження ефективних заходів щодо підвищення результативності взаємодії норм права і норм моралі у формуванні взаємодії між населенням та поліцією, реалізації повноважень працівників Національної поліції України в соціумі, досягнення соціально-бажаної поведінки індивідів.

Кількість публікацій: 48, у т.ч. за тематикою роботи одноосібна монографія, 2 підручники, 3 навчальні посібники, навчально-методичний посібник, довідник, 11 статей (2 – у зарубіжних виданнях), 27 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 13 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2.

Коментарі

Олег Кравців. суддя Львівського ОАС

Мораль і право у суспільстві, що розвивається теж зазнають динамічних змін. Разом вони становлять важливий соціально-правовий чинник побудови держави та становлення громадянського суспільства. Важливим є формулювання за результатами роботи обгрунтованих висновків та рекомендацій стосовно покращення якості роботи правоохоронних органів. Автор обрала складну тему, здійснила актуальне комплексне дослідження та заслуговує на призначення Премії Президента для молодих вчених.

Професор Кельман М.С.

І. Євхутич є гідним кандидатом отримання премії Президента для молодих вчених у 2018 році.

Марія Цип'ящук, викладачка, правозахисниця

Цікаве та актуальне дослідження, тема якого пронизує багато аспектів суспільного і правового життя. Як ніколи гостро питання про мораль та право постає в сучасній Україні, та й у світі.
П.Ірина якісно та всебічно розкриває обраний предмет, тож безумовно ця та інші її праці є вагоими внеском в розвиток правової науки.
Вважаю, що к.ю.н. І.М. Євхутич заслуговує на здобуття Премії Президента для молодих вчених у 2018 році.

Гресь Наталія, Сумський НАУ

Проблематика, висвітлена у наукових розробках І.Євхутич є надзвичайно актуальною.Адже мораль і право визначають способи впорядкування суспільного життя, поведінки особи у публічно-приватних правовідносинах. Дослідження взаємодії права і моралі в суспільному регулюванні має важливе значення, оскільки без урахування їх багатоаспектного зв’язку система законодавства є неефективною. Авторка є автором багатьох робіт наукових публікацій із вказаної тематики.
Вважаю, що І. М. Євхутич заслуговує на присудження Премії Президента для молодих вчених.

Стрельник Вікторія, к.ю.н., СНАУ

Положення про розуміння й сприйняття моралі та права як соціальних і суспільних явищ, як ефективних чинників регуляції суспільних відносин у їх взаємозв’язку в системі публічно-приватних правовідносин не втрачають своєї актуальності.
Подана праця є результатом пошуку, дискусії, проведених автором, є високоякісним науковим продуктом.
З огляду на викладене, вважаю, що к.ю.н. І.М. Євхутич заслуговує на призначення Премії Президента України у 2018 р.

Василенко М.Є.,к.пед.н.,доцент

У роботі підняті важливі та актуальні питання. Наведені результати дослідно-експериментальної роботи підтверджують правильність теоретичних положень, ефективність та необхідність реформаційних трансформацій щодо підвищення ефективності взаємодії норм права та норм моралі у формуванні правосвідомості працівника Національної поліції України.
Вважаю, що к.ю.н. І.М.Євхутич варто підтриматти присудженням премії Президента України.

Новосад М.С., адвокат.

Толковое аналитическое исследование ,являющееся актуальным в сегодняшнее время, автор которого -достойный кандидат на получение Премии Президента для молодых ученых в 2018 году

Вікторія Швачка, к.ю.н., доцент

Наукова робота Євхутич І.М. на тему «Мораль і право як соціальні регулятори у сфері публічно-приватних правовідносин» є актуальним глибоким аналітичним дослідженням змістових та структурно-функціональних особливостей морально-правового впливу на трансформаційні зміни в правовій системі України.
В умовах становлення демократичної, правової державності, визнання й дотримання верховенства права, інтеграції в систему загальноєвропейських ціннісних орієнтацій виникає необхідність розуміння й сприйняття моралі та права, як ефективних чинників регуляції суспільних відносин у їх взаємозв’язку в системі соціальних уявлень сучасного українського соціуму.
З урахуванням важливості та актуальності тематики наукового дослідження вважаю, що І. М. Євхутич заслуговує на присудження Премії Президента для молодих вчених.

Бойко Тарас Орестович

Ця наукова робота розвиває важливу для українського суспільства тему права та моралі. Сьогодні, на етапі інтеграції України у систему європейських цінностей та стандартів, як ніколи важливим елементом є моральна сторона права. Бо незалежно від країни формування право є відносно спільною категорією, однак відрізняє кожне національне право норми національної моралі, на яких, власне, будується національна правова система. Автор намагається віднайти зв’язок право-мораль з якісно нових поглядів та підходів, даючи нові означення багатьом явищам, які удосконалюють наше розуміння таких складних надбудов. Говорячи про різні категорії: «право», «закон», «суспільство», «свідомість» ми всеодно приходимо до спільного знаменника у виразі загальноприйнятих норм поведінки у суспільстві, навіть якщо вони не визначені державою. В тому і полягає сила суспільних відносин, що навіть не маючи державного регулятора народ існує і розвивається, тому що дилема, що вище: право чи мораль, у сучасному розумінні дає чітке рішення.
Ця праця є результатом багатьох пошуків та дискусій, які провів автор на шляху до оформлення якісного наукового продукту.
З огляду на викладене, вважаю, що к.ю.н. І.М. Євхутич заслуговує на призначення Премії Президента України у 2018 р.

Стрєльцова О.В.

В сучасних реаліях державно-політичного та суспільного розвитку України проблема співвідношення права і моралі набуває особливої актуальності, переходячи із теоретичної у практичну площину. Заслуговує на увагу виокремлений автором прикладений аспект дослідження, пов'язаний з процесом реформування системи правоохоронних органів, спрямований зокрема на підвищення взаємодії між населенням і поліцією на засадах як права, так і моралі. Саме у поєднанні правових і моральних регуляторів вбачається шлях до подолання хибних стереотипів та деформації професійної свідомості та формування ціннісних орієнтирів окремої особистості та українського суспільства загалом. Вивчення і аналіз означених процесів і факторів, які чинять на них прямий і опосередковано вплив є дійсно своєчасним, отже І.Євхутич є гідним кандидатом на отримання премії, на здобуття якої вона претендує.

Сливка Степан Степанович, д.ю.н., професор

Актуальність представленого І.М. Євхутич циклу наукових праць "Мораль і право як соціальні регулятори у сфері публічно-приватних правовідносин"свідчить про високий професійний рівень автора та значну практичну спрямованість її робіт.
Значним доробком автора слугує її одноосібна монографія, у якій автор відгукнулася на теоретико-практичну потребу становлення і розвитку нового правоохоронного органу, розглянувши в одному з розділів своєї праці низку питань, що стосуються формування правової моралі як визначальної риси особистості працівника поліції, дотримання норм права і моралі як запоруки його успішної професійної діяльності, розвитку морально-правових засад як передумов його інтелектуалізації та зростання авторитету в громадськості. Навіть з огляду на це, праця молодої дослідниці заслуговує на інтерес не лише наукової юридичної спільноти, а й практиків, передовсім тих, хто прагне поповнити свої знання із загальнотеоретичного правознавства. Наголошуючи на актуальності проблем права і моралі в юриспруденції, авторка всебічно характеризує мораль і право як складові духовної культури нації, висвітлює значення моралі і права у регуляції поведінки особистості. Особливу увагу вона приділяє аналізу взаємодії цих двох соціальних явищ як факторів у становленні правової державності, торкаючись ролі інституціоналізаційних процесів морально-правової ідентифікації особистості – працівника-професіонала поліції.
З урахуванням важливості та актуальності тематики наукового дослідження, грунтовного творчого доробку, вважаю, що І. М. Євхутич заслуговує на присудження Премії Президента для молодих вчених.
Завідувач кафедри теорії та філософії права ІНПП НУ "Львівська політехніка", доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Сливка С.С.

Вікторія Гарматюк

Як юрист Тисменицької міської ради, вважаю дану тему досить актуальною, оскільки мораль і право є соціальними регуляторами, які впливають на творення і реформи сьогодення, а також на правову свідомість громадян.
З огляду на висновки, які представленні в роботі к.ю.н. І.М.Євгутич, вважаю, що вона заслуговує на здобуття Премії Президента для молодих вчених у 2018 році.

Ксенія Чумак, к.ю.н.

Як відомо, мораль є складовим елементом, що активно впливає на розвиток всієї системи суспільства. В демократичному суспільстві мораль є опорою права на етапах його прийняття, функціонування, реалізації та захисту з боку держави. Саме рівень моральності права визначає рівень справедливості суспільства, тому тема дослидження І. Євхутич «Мораль і право як соціальні регулятори у сфері публічно-приватних правовідносин» є актуальною та такою, що дозволяє визначити рольих суспільних чинників у формуванні соціуму та регуляції поведінки особистості. Тому вважаю, що к.ю.н. І.М.Євхутич є гідним кандидатом на отриміання Премії Президента для молодих вчених у 2018 році.

Боднар Сергій Богданович, ЧНУ, каф. публічного права

Проблема взаємовпливу писаних і написаних норм є особливо актуальною в сучасних суспільних реаліях.
Тому рекомендації І.М. Євхутич, з урахуванням висновків проведеного дослідження, заслуговують на увагу та підтримку, а сама авторка є достойним кандидатом на отримання Премії Президента України для молодих вчених.

Т.С. Подорожна

Напрацювання І. Євхутич, виклалені в монографії вважаю великим науковим доробком,який є підгрунтям реалізації наоежної людиноцентриської політики Національної поліції України. Саме захист прав і свобод громадян, забезпечення правопорядку повинно стати основою реформування цього державного органу, діяльність якого залежить від правосвідомості та моральних якостей кожного працівника. З огляду на це, І. Євхутич заслуговує на одержання означеної премії.

Гуцуляк Микола

Безумовно, що обраний напрям дослідження і власне позиції та висновки, які зроблені автором в межах роботи, дають підстави стверджувати, що тема є досить актуальною. Константою є той факт, що мораль і право є основними регуляторами поведінки в суспільстві та перебувають у нерозривному зв'язку. Однак, як будь – які поняття вони мають спільні та відмінні ознаки, які і потребують певної трасформації, як в частині їх вдосконалення, так і пошуку оптимальних шляхів реалізації на практиці.
З огляду на викладене, вважаю, к.ю.н. І.М.Євхутич заслуговує на здобуття Премії Президента для молодих вчених у 2018 році.

Данилевська Ю.О.

Оскільки тема циклу наукових праць авторки, підсумком якого, беззаперечно, є її монографія, присвячена таким фундаментальним філософсько-правовим категоріям як мораль і право, то казати про її актуальність видається зайвим. Ознайомившись з монографією І. Євхутич можна зробити висновок, що амбітне завдання відшукати місце та роль моралі і права, як соціальних уявлень, в діяльності Національної поліції України авторка виконала цілком успішно. Її рекомендації щодо вдосконалення окремих напрямів діяльності Національної поліції, з урахуванням висновків проведеного дослідження, заслуговують на увагу та підтримку, а сама авторка є гідним кандидатом на отримання Премії Президента України для молодих вчених.

Гаргат В.Б.

Тема дослідження є актуальною, у зв’язку із тим, що саме мораль і право є тими соціальним регуляторами, котрі цілеспрямовано впливають на розвиток та вдосконалення свідомості, культури, активної життєвої позиції особистості як суб’єкта суспільних відносин.
Мораль і право нерозривно пов’язані між собою генезою та спільним існуванням, спробою врегулювати суспільні відносини в усіх їх протиріччях та спільностях.
Крім того, саме мораль і право формують еталони та стандарти, що формують ціннісно-нормативну орієнтацію суспільства.
Саме тому наукове дослідження на тему «Мораль і право як соціальні регулятори у сфері публічно-приватних правовідносин» дає можливість осягнути проблематику співіснування «писаних» та «неписаних» правил поведінки, їх дотримання та виконання, взаємопроникнення одного в інше.
З огляду на викладене, вважаю, к.ю.н. І.М.Євхутич заслуговує на здобуття Премії Президента для молодих вчених у 2018 році.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.