Офіційний веб сайт

Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії

м1

Представлено Київським національним університетом технологій та дизайну

Автор: Васильчук Є.О., д.політ.н.

На основі теоретичних досліджень автором визначено ідейно-політичну сутність молодіжного політичного радикалізму та екстремізму в Україні, встановлено його об'єктивні умови і чинники ескалації, сформовано рекомендації щодо профілактики, запобігання та протидії цим явищам у молодіжному середовищі України.

Проведено ґрунтовний аналіз культурно-ідеологічних засад політичного радикалізму та екстремізму в Україні, досліджено механізми формування радикалістських ідеологічних доктрин, виявлено ремінісценції, алюзії та прямі текстуальні запозичення з різноманітних ідеологічно ангажованих творів.

Здійснено структурування та аналіз загроз національній безпеці України з боку екстремістських спільнот і саморадикалізованих осіб. Сформовано базові концептуальні засади дослідження виявів політичного радикалізму та екстремізму у реальному політичному житті України.

Запропоновано рекомендації щодо профілактики, запобігання та протидії цим явищам у молодіжному середовищі України.

Отримані результати впроваджено у діяльність 8 науково-дослідних і навчальних установ та органів державної влади, що підтверджується відповідними довідками та актами.

 

Кількість публікацій: 57, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 39 статей (13 – у зарубіжних виданнях), 16 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 23 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс =3.

Надіслати коментар

Коментарі

С.Г. Денисюк, д.політ.н., професор

Сьогодні політичний радикалізм і екстремізм посідають чільне місце в системі загроз безпечному існуванню людини, демократичному розвитку суспільства й Української держави. Ці поняття часто ототожнюються з політичною діяльністю, що має ті чи інші риси екстремізму: ксенофобією, тероризмом, терором тощо.
Проте загалом під цими термінами розуміють схильність до крайніх дій та ідей. На практиці їх основні форми реалізації (метод і ідея) властиві будь-якій політичній системі: адже навіть у тоталітарних режимах спостерігається певна різноманітність проявів політичної поведінки, а відповідно — найбільш віддалені від прийнятних моделей логічно вважатимуться крайніми, тобто екстремістськими або радикальними. Тому актуальним видається, зокрема, з’ясування причин ескалації політичного екстремізму.
На практиці екстремістські угруповання, використовуючи актуальні соціально-економічні та політичні проблеми, застосовуючи популістські методи політичної боротьби, здобувають певну підтримку серед населення. Схильність таких угруповань до спрощення значущих суспільно-політичних проблем, підриву авторитету влади, до використання протестних настроїв населення, кризи міжнаціональних відносин, несформованості демократичної політичної культури зумовлюють спалахи насильства, поширення сепаратистських рухів, загалом проблеми демократичного розвитку України.
Радикалістські настанови і екстремістські настрої часто панують саме в молодіжному середовищі, що спричиняє появу неформальних груп та ініціатив, субкультурних спільнот. Це може сприяти реалізації молоді як у різних формах творчості, так і у деструктивних політизованих соціальних практиках. Тому звернення Є. Васильчука до аналізу сутності політичного радикалізму та екстремізму, закономірностей і особливостей їх поширення серед української молоді є цілком виправданим.
Загалом автор продемонстрував достатню обізнаність із науковим дослідженням проблеми, ґрунтовне знання доробку як вітчизняних, так і зарубіжних учених. Автор проявив належну повагу до наукового спадку й водночас здатність розвивати здобутки попередників, той фундамент, на якому будувалась рецензована робота. Проте Є. Васильчук провів системне дослідження ідеологічних аспектів політичного радикалізму та екстремізму, тенденцій і закономірностей їх поширення в молодіжному середовищі України, що безумовно є оригінальним і актуальним. З огляду на це, ґрунтовне вивчення молодіжного політичного радикалізму та екстремізму в сучасній Україні, ідейно-культурних, релігійних й субкультурних витоків екстремістських спільнот обумовлює актуальність теми дисертації та її цінність для розвитку політичної науки.
Монографії та наукові статті Є. Васильчука, які стали основою представленої роботи, написані доступно, цікаво і динамічно. Детально проаналізовані теоретико-методологічні засади дослідження молодіжного політичного радикалізму та екстремізму, зокрема, закономірності та особливості їх поширення, політико-правова сутність загроз і викликів національній безпеці України з боку суб’єктів радикалізму та екстремізму.
Слушним є звернення автора до аналізу радикалістських ідеологічних проектів, що вирізняються своєю революційністю і контркультурною спрямованістю, і максимально орієнтовані на демонстративне протиставлення наявній системі суспільних відносин з метою розширення соціополітичного простору для власного позиціонування й поширення власних ідей. Контркультурні ідеї сприяють визначенню загальних рис образу уявного «ворога» або зовнішнього подразника, на якого спрямовується агресивна енергія молодих радикалів.
Заслугою Є. Васильчука є аналіз підвищеної криміногенності суб’єктів екстремізму, що зумовлює транснаціональний характер їхньої діяльності. Це сприяє значному підвищенню їхньої життєстійкості через налагодження системи ресурсного забезпечення.
На підставі аналізу програмно-ідеологічних документів дисертантом здійснено ґрунтовний аналіз ідейно-культурних джерел екстремістських спільнот, обґрунтовано авторську класифікацію екстремістського середовища.
Вагомим для політичної науки є здійснений автором аналіз об’єктивних чинників ескалації у сучасному молодіжному середовищі України. Залучивши чималу кількість статистичного матеріалу, Є. Васильчук розкрив особливості впливу цих чинників на молодіжне середовище України і сформулював авторське твердження, що суспільні трансформації 1990-х рр. зумовили появу низки економічних катаклізмів, які спричинили ескалацію напруження у сфері міжнаціональних та етноконфесійних відносин, каталізували поляризацію політичної системи суспільства та призвели до соціокультурної кризи, яка негативно позначилася на соціальному розвитку сучасної молоді.
Автор слушно стверджує, що укорінення в масовій та індивідуальній свідомості нігілістичних настанов спричинено корумпованістю правоохоронних органів і судової системи, криміналізацією різних сфер суспільного життя. Такі настанови згодом конституюються в насильницькі, екстремістські методи досягнення цілей, які здатні забезпечити швидке розв’язання накопичених у суспільстві проблем. Крім того, можна погодитись, що соціально-економічним підґрунтям політичного радикалізму та екстремізму в молодіжному середовищі України є кризові економічні й соціальні чинники.
Вдалим видається і здійснений автором аналіз інституційно-правового забезпечення профілактики, запобігання і протидії виявам екстремізму в Україні. Автор продемонстрував високу обізнаність із вітчизняною і закордонною нормативною базою, знання європейського і пострадянського досвіду діяльності органів державної влади та управління у сфері протидії цим виявам. Цілком слушним видається авторський висновок про те, що відсутність належного правового унормування антиекстремістської діяльності держави негативно позначається на інституційному забезпеченні протидії суб’єктам екстремізму.
Головній меті та конкретним завданням дослідження відповідають основні здобутки наукової новизни роботи: здійснено комплексне дослідження виявів радикалізму та екстремізму в молодіжному середовищі України; проаналізовано закономірності й тенденції їх поширення, що зумовлено невизначеним соціальним статусом молодої людини, кризовими соціально-економічними, політичними та духовно-культурними чинниками у перехідному суспільстві; проаналізовано сугестивні можливості субкультурних і релігійних джерел політичного радикалізму та екстремізму в Україні; здійснено структурування та аналіз загроз національній безпеці України з боку екстремістських спільнот і саморадикалізованих осіб; розроблено перспективні шляхи законодавчого забезпечення профілактики і запобігання виявам політичного радикалізму та екстремізму, запропоновано освітні, соціокультурні та інформаційно-психологічні технології протидії цьому явищу в молодіжному середовищі, спрямовані на консолідацію зусиль органів державної влади та громадських інституцій щодо поширення освітньо-виховного впливу на молодих людей з метою формування у них принципів толерантності, терпимості, миролюбності, доброзичливості, готовності допомагати іншим.
Варто відмітити використання автором широкого методологічного інструментарію, що дозволило забезпечити обґрунтованість і достовірність наукових результатів. Неупередженість та незалежність наукових суджень забезпечують принципи науковості, об’єктивності, всебічності, ідейного плюралізму, соціального детермінізму, діалектики, історизму, цілісності, системності, комплексності та інші. Зокрема, застосування аналізу дозволило здійснити ідейно-політичну класифікацію екстремістського середовища в Україні. Використання методів індукції та дедукції дозволило дослідити найпоширеніші вияви радикалізму та екстремізму в суспільному житті. Вивчення ідейно-культурних джерел радикалістських ідеологічних доктрин, процесів формування інтолерантних ідей у свідомості здійснювалися за допомогою психологічного підходу. Політико-комунікативний метод дозволив виявити тенденції субкультуризації екстремістських угруповань, установити механізми конспірування їхньої діяльності тощо.
Співзвучний сучасним тенденціям суспільно-політичного розвитку, науковий доробок Є. Васильчука має важливе теоретико-прикладне значення. Автору вдалось бути переконливим і водночас коректним у власному теоретизуванні щодо понять «радикалізм», «екстремізм», «тероризм», визначенні соціокультурних чинників та суспільно-політичних детермінант відтворення екстремістських настроїв у молодіжному середовищі України тощо. Загалом, як за структурою, так і виконанням робота справляє позитивне враження, а її основні положення можуть стати теоретико-методологічною базою для досліджень, пов’язаних із поширенням різноманітних політичних аномалій у суспільстві, для розроблення лекційних курсів і спецкурсів зі соціально-політичних дисциплін тощо. Висновки дисертації видаються цілком об’єктивними і переконливими, їх варто використати у науково-експертній та аналітико-прогностичній діяльності при формуванні державної політики у сфері профілактики, запобігання і протидії загрозам національній безпеці України з боку саморадикалізованих осіб, молодіжних екстремістських спільнот і терористичних угруповань.
Високий фаховий рівень представленої роботи підтверджується значною кількістю документів про практичне впровадження її результатів. Так, матеріали наукового доробку Є. Васильчука активно використовуються у навчальному процесі у ВНЗ, які готують фахівців у сфері правоохоронної діяльності. Обрана проблематика для автора є не лише професійною, а й громадянською позицією. Глибоке розуміння процесів радикалізації і поширення екстремістських практик у сучасному українському суспільстві та їхніх можливих негативних наслідків знайшло відображення у його виступі на парламентських слуханнях у Верховній Раді України, які відбулися у листопаді 2016 р.
Зважаючи на викладене, підтримую роботу «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконану доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Доктор політичних наук, професор, професор кафедри суспільно-політичних наук, директор Інституту соціально-гуманітарних наук Вінницького національного технічного університету С.Г. Денисюк

І.В. Алєксєєнко, д.політ.н., професор

Безпечне існування є однією з базових потреб індивіда та суспільства. Ескалація суспільно-політичної напруженості у східних регіонах нашої держави та спроби дестабілізації політичної ситуації в Україні у цілому через збурення протестних настроїв найбільш депривованих прошарків об’єктивно актуалізують науковий пошук у цій царині задля вироблення ефективних механізмів щодо профілактики, запобігання і протидії цим явищам.
Небезпечність екстремізму полягає в підвищенні рівня конфліктності у взаємовідносинах між різними соціальними й національними групами, провокуванні застосування насильницьких дій з метою досягнення політичних цілей.
Задля досягнення певних політичних цілей суб’єктами екстремістської діяльності можуть застосовуватися різні методи насильницького характеру, що завдають шкоди життю і здоров’ю громадян.
Проте потреба в захищеності держави внаслідок поширення загроз і викликів її національній безпеці з боку суб’єктів екстремістської діяльності резонує з відсутністю відповідних розробок щодо попередження та нейтралізації цих деструктивних впливів.
З огляду на це, науковий доробок доктора політичних наук Євгена Васильчука є своєчасним і актуальним дослідженням.
У низці наукових статей і монографіях «Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України» та «Російський екстремізм в Україні» автор показує, що ескалація різноманітних соціально деструктивних практик є характерним, насамперед, для транзитивних суспільств, зокрема, й для України, що цілком закономірно спричинює перенесення соціальної активності депривованих окремих індивідів і маргінальних прошарків населення у кримінальну площину, актуалізацію протестної політичної культури і протестної поведінки.
На конкретних прикладах він доводить, що суспільна небезпечність екстремізму обумовлюється його соціально-конфліктною природою і посилюється впливом соціально-економічних, соціокультурних, політичних і духовно-ідеологічних чинників. Екстремістська практика окремих суб’єктів суспільно-політичного життя спричиняє використання ними терористичних методів для досягнення власних цілей, що складає особливі загрози сучасним суспільствам.
На особливу увагу сучасних дослідників політичного радикалізму та екстремізму, поза сумнівом, заслуговує здійснений автором аналіз ідейно-політичного підґрунтя екстремістського середовища сучасної України.
Особливості проведеного ним дослідження ідеологічних доктрин радикальних та екстремістських рухів переконливо доводить виняткову обізнаність автора у найдрібніших нюансах ідеології цих угруповань, дозволяє сучасним науковцям глибше зрозуміти ідейно-політичні тренди сучасного радикалізму та екстремізму.
Варто відзначити і практичну спрямованість представленого дослідження.
Матеріали цього наукового доробку, як випливає із документів про впровадження, активно використовуються у навчальному процесі у ВНЗ, які готують фахівців у сфері правоохоронної діяльності.
У цілому, робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконана доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, є помітним явищем у вітчизняній політичній науці і заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Доктор політичних наук, професор,
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
І.В. Алєксєєнко

В.І. Бортніков, д.політ.н., професор

У сучасних умовах екстремізм є реальною загрозою для національної безпеки будь-якої держави. Особливо небезпечним є використання екстремістами терористичних методів досягнення своїх цілей. Під загрозою вчинення терористичних актів опиняються життя і здоров’я, конституційні права і свободи громадян, територіальна цілісність та конституційний лад у державі.
Терористична активність окремих суб’єктів політики сприяє дискредитації держави та її інституцій, посилює дезінтеграційні процеси і відцентрові, сепаратистські тенденції. Зрештою це може призвести до колапсу системи державного управління та втрати керованості суспільними процесами. Використовуючи терористичні акти як інструмент залякування, тиску і шантажу, сучасні екстремісти домагаються девальвації авторитету органів державної влади серед населення, послаблення їхніх регулятивних і охоронних функцій.
Аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні вказує на те, що політичний екстремізм став довготривалим чинником суспільного розвитку. Це вимагає від держави вироблення стратегії протидії та виконання на її основі комплексу практичних заходів для попередження та припинення екстремістських виявів.
Зважаючи на це, представлений науковий доробок доктора політичних наук Євгена Васильчука є актуальним і своєчасним дослідженням. Ознайомлення із його науковими працями показує, що автор розглядає екстремізм як багатовимірне суспільно-політичне явище, що поєднує специфічні ідеологічні продукти, стилістичні особливості та політичну практику, орієнтовану на силові, насильницькі способи розв’язання суспільних проблем.
Викликає інтерес пілотна монографія за цією проблематикою «Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України». У цій роботі Євген Васильчук подає комплексний аналіз політичного екстремізму в Україні, розглядає специфіку ідеологічних доктрин його суб’єктів, показує причини його ескалації. У межах зазначеної монографії автором обґрунтовано перспективні шляхи профілактики, запобігання і протидії цьому явищу.
На увагу наукового товариства заслуговує і інша монографія з представленого наукового доробку «Російський екстремізм в Україні». У цій роботі автором ґрунтовно проаналізовано сутність російського екстремізму як суспільно-політичного феномену, простежено ідеологічну еволюцію та особливості інституціоналізації російських екстремістських об’єднань в Україні, досліджено політико-правові аспекти загроз і викликів українській державності з боку російських екстремістських об’єднань та виявлено тенденції деструктивної діяльності суб’єктів російського екстремізму в Україні.
Варто наголосити на практичній спрямованості цього наукового дослідження. Його матеріали, як випливає із документів про впровадження, активно використовуються у навчальному процесі у ВНЗ, які відносяться до системи Міністерства внутрішніх справ, та застосовуються для проведення занять із особовим складом правоохоронних органів, чиї підрозділи відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України у зоні АТО.
З огляду на викладене, вважаю, що робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконана доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та державного управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки В.І. Бортніков

Т.В. Сидорук, д.політ.н.

У світлі останніх політичних подій серед найбільш актуальних викликів і загроз національній безпеці України вагоме місце посідають вияви політичного радикалізму та екстремізму. Діяльність окремих радикально налаштованих осіб і екстремістських угруповань спрямовується на дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні, що призводить до поглиблення поляризації політичної системи, зростання рівня конфліктності у відносинах між окремими соціальними групами та ескалації насильства у суспільстві. Зважаючи на це, перед органами державної влади та управління постає необхідність розроблення і впровадження ефективних технологій запобігання і протидії цьому явищу. У цьому контексті представлений науковий доробок доктора політичних наук Євгена Васильчука є актуальним і своєчасним.
У низці наукових публікацій, зокрема, монографіях «Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України» та «Російський екстремізм в Україні», автор докладно проаналізував причини, чинники ескалації, ідейно-культурні джерела політичного радикалізму та екстремізму в Україні. Це дало йому змогу розробити науково обґрунтовані практичні рекомендації щодо запобігання і протидії цьому явищу. Наведені узагальнення та висновки відображають об’єктивний аналіз проблеми, відповідають змісту дослідження, є логічними та науково обґрунтованими.
Необхідно відзначити практичну спрямованість представленого наукового дослідження. Матеріали цього доробку впроваджено у науково-дослідну та навчальну діяльність відомчих ВНЗ, які готують фахівців у сфері правоохоронної діяльності.
Досліджувана проблематика знайшла своє відображення і у виступі автора на парламентських слуханнях «Ціннісні орієнтації сучасної молоді», які відбулися 2 листопада 2016 р. у Верховній Раді Україні. Автор, глибоко розуміючи проблеми радикалізації сучасного українського суспільства та можливі негативні наслідки цього процесу, вказав на необхідність і невідкладність вжиття дієвих заходів щодо зниження градусу соціального напруження у молодіжному середовищі.
Таким чином, з урахуванням викладеного, необхідно констатувати, що робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконана доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія» Т.В. Сидорук

О.М. Рудакевич, д.політ.н., професор

Події останніх років переконливо засвідчують, що використання неправових, насильницьких способів політичної боротьби, є стійкою тенденцією розвитку суспільно-політичних процесів у низці пострадянських держав. Розбалансованість системи державного управління та суспільно-політичних відносин, нестабільність соціально-економічної ситуації, криза традиційної системи цінностей, невизначеність соціальної ролі і статусу значної частини населення України, особливо молодої генерації, зумовили появу та розвиток такого феномену як молодіжний політичний радикалізм і екстремізм. Недостатня вивченість цього феномена, множинність і варіативність його виявів у реальному житті суттєво ускладнюють розроблення і впровадження в практику діяльності компетентних органів держави, що забезпечують національну безпеку України, технологій запобігання та протидії цим явищам.
Саме тому робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», що виконана молодим науковцем, доктором політичних наук Є. О. Васильчуком, є актуальною як з теоретичної , так і практичної точок зору. Важливо підкреслити, що проблема поширення радикалістських ідей та похідних від них екстремістських практик має певний ступінь опрацювання в науковій літературі, тим не менш, автор представленого дослідження прагнув надати оригінальне трактування процесам зародження і впливу на безпеку країни подібних деструктивних явищ. Все це, безумовно, свідчить про наукову значущість цієї роботи.
У низці наукових публікацій, в т.ч. в монографіях «Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України» (Васильчук Є. О. Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України : монографія / Є. О. Васильчук. Черкаси : Ольга Вовчок, 2015. – 414 с.) і «Російський екстремізм в Україні» (Васильчук Є. О. Російський екстремізм в Україні : монографія / Є. О. Васильчук. Черкаси : Ольга Вовчок, 2015. – 118 с.) автор подає комплексне дослідження питань молодіжного радикалізму та екстремізму з врахуванням нових історичних реалій, в т.ч. пов’язаних з Революцією Гідності та українсько-російською війною.
Аналізуючи сутність політичного екстремізму, автор констатує, що поява і діяльність різноманітних екстремістських організацій і груп в Україні стали наслідками ескалації напруженості у сфері етноконфесійних відносин, стрімкого падіння рівня життя населення, поглиблення соціальних антагонізмів і зниження дієздатності органів державної влади та управління.
Вирізняється своєю новизною і глибиною аналізу авторське дослідження структурно-ідеологічної еволюції екстремістських об'єднань. На підставі проведеного аналізу Є.О. Васильчук показує, що формування контурів і образу «ворога» в екстремістських ідеологічних продуктах відіграє структуроутворюючу роль. Як правило, ворожими елементами визнаються окремі особи або соціальні формування, які наділяються низкою негативних рис, що пов’язуються з їхнім етнонаціональним походженням, конфесійною належністю або професійною діяльністю.
Заслуговує на увагу дослідження автором політико-правових аспектів загроз і викликів українській державності з боку російських екстремістських об'єднань. Автор аргументовано зазначає, що екстремізм як комплекс загроз і викликів національній безпеці України може виявлятися у здійсненні таких дій, як спроби насильницької зміни основ конституційного ладу і посягання на територіальну цілісність країни; посягання на безпеку держави; спроби створення незаконних воєнізованих і збройних формувань, організація та забезпечення їхньої участі у масових заворушеннях, регіональних військових конфліктах, провокаціях силових зіткнень з правоохоронними органами тощо.
У цілому, представлена робота виконана на високому науково-теоретичному рівні, заслуговує на належну увагу з боку органів публічної влади, інституцій громадянського суспільства та наукового співтовариства, а тому може бути відзначена Премією Президента України для молодих учених.

Доктор політичних наук, професор, академік Академії політичних наук, професор кафедри філософії та політології Тернопільського національного економічного університету О. М. Рудакевич

С,А. Асланов, д.політ.н.

Сьогодні Україна опинилася перед специфічними викликами і загрозами її національній безпеці. Розгортання процесів модернізації державно-владної системи України вимагає вибудовування ефективної та дієвої системи протидії внутрішнім та зовнішнім дестабілізаційним чинникам, викликам із боку екстремістськи налаштованих осіб, сепаратистських угруповань і терористичних організацій.
На тлі неприхованої військової агресії Російської Федерації щодо України відбувається стрімка активізація різноманітних деструктивних угруповань, які ставлять за мету поглибити дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в окремих регіонах України. Ця руйнівна діяльність знаходить свій вияв в ескалації збройного насильства і поляризації інтересів різних груп населення, супроводжується спробами дезорганізувати і блокувати діяльність місцевих органів державної влади з метою здійснення тиску на вище політичне керівництво України задля ухвалення управлінських рішень в інтересах держави-агресора.
З огляду на це, робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконана доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, є своєчасною і актуальною. Ознайомлення з цією роботою показує, що автором здійснено системний аналіз виявів політичного екстремізму в Україні, досліджено ідеологічні доктрини суб’єктів екстремістської діяльності, встановлено причини ескалації та обґрунтовано перспективні шляхи профілактики, запобігання і протидії цьому явищу.
Особливої ваги додає практична спрямованість цього наукового доробку. Матеріали дослідження, як випливає з документів про впровадження, активно використовуються у навчальному процесі у ВНЗ, які готують фахівців у сфері правоохоронної діяльності. Увагу привертає монографія «РОСІЙСЬКИЙ ЕКСТРЕМІЗМ В УКРАЇНІ», у якій автором на широкому фактологічному і першоджерельному матеріалі проаналізовано специфіку розгортання діяльності російських екстремістських угруповань в окремих регіонах України та показано напрямки їхньої руйнівної діяльності.
Автор демонструє високу обізнаність із досліджуваної проблематики, яка є для нього не лише професійною, а й громадянською позицією. Глибоке розуміння процесів радикалізації і поширення екстремістських практик у сучасному українському суспільстві та їхніх можливих негативних наслідків знайшло відображення у його виступі на парламентських слуханнях у Верховній Раді України, які відбулися у листопаді 2016 р.
Зважаючи на викладене, підтримую роботу «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконану доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, на присудження здобуття Премії Президента України для молодих учених.

Доктор політичних наук, доцент, професор кафедри політології і державного управління
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», академік Української академії політичних наук С.А. Асланов

М.В. Лазарович, д.політ.н., професор

Аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні засвідчує, що політичний екстремізм став довготривалим чинником суспільного розвитку. Суспільна небезпечність його суб’єктів підсилюється схильністю до соціальної мімікрії та варіативністю виявів у реальному житті, що набувають характеру гострих громадянських конфліктів (зростання групових порушень громадського порядку, неконтрольоване поширення зброї та її використання для вирішення конфліктних ситуацій, масові зворушення тощо) і створюють живильне середовище для суттєвого розширення соціальної бази політичного екстремізму та його переростання в терористичну діяльність. Попри спрямовані на локалізацію і нейтралізацію цього явища зусилля міжнародних інституцій, правоохоронних і безпекових органів, зазначені обставини забезпечують відносно високу соціальну стійкість та стабільність існування його суб’єктів.
У свою чергу, це вимагає від держави вироблення стратегії протидії та виконання на її основі комплексу практичних заходів для попередження та припинення екстремістських виявів на основі дослідження і вивчення програмно-ідеологічних засад діяльності суб’єктів екстремізму, психологічних мотивацій, поведінкових стереотипів та патернів колективних дій їх учасників.
У цих складних суспільно-політичних умовах суттєво підвищується значення науково-дослідних праць, присвячених проблемам запобігання і протидії викликам та загрозам національній безпеці України з боку саморадикалізованих осіб, підтримуваних ззовні екстремістських спільнот і терористичних угруповань, які розгорнули свою руйнівну діяльність на сході нашої держави.
Зважаючи на вищенаведені обставини, комплексне дослідження доктора політичних наук Євгена Васильчука є актуальним і своєчасним. Ознайомлення з цим науковим доробком доводить, що автор здійснив системний аналіз виявів політичного екстремізму в Україні. Науково значущою є його пілотна монографія за цією проблематикою «Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України», у межах якої автором здійснено системний аналіз виявів політичного екстремізму в Україні, досліджено ідеологічні доктрини суб’єктів екстремістської діяльності, встановлено причини ескалації та обґрунтовано перспективні шляхи профілактики, запобігання і протидії цьому явищу.
На окрему увагу науково-експертної спільноти заслуговує і інша монографія Євгена Васильчука «Російський екстремізм в Україні». У цій роботі автором ґрунтовно проаналізовано сутність російського екстремізму як суспільно-політичного феномену, простежено ідеологічну еволюцію та особливості інституціоналізації російських екстремістських об’єднань в Україні, досліджено політико-правові аспекти загроз і викликів українській державності з боку російських екстремістських об’єднань та виявлено тенденції деструктивної діяльності суб’єктів російського екстремізму в Україні.
Практична спрямованість цього наукового доробку в умовах українського сьогодення є очевидною. Його матеріали активно використовуються у навчальному процесі у ВНЗ, які готують фахівців у сфері правоохоронної діяльності, та застосовуються для проведення занять із особовим складом правоохоронних органів, чиї підрозділи відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України у зоні АТО.
Підсумовуючи викладене, підтримую роботу «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконану доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, на присудження здобуття Премії Президента України для молодих учених.

Доктор політичних наук, професор, професор кафедри документознавства,інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету, Заслужений працівник освіти України М.В. Лазарович

Є.В. Перегуда, д.політ.н., професор

Трансформації українського суспільства на початку 1990-х рр. супроводжувались переформатуванням соціальної реальності, зміною статусу і диспозиції окремих осіб і соціальних груп, що сприяло появі нових політичних еліт та створенню умов для перерозподілу владних повноважень між ними. Невизначеність суспільно-політичної ситуації, економічна криза, деформація звичних духовно-культурних та ідеологічних стереотипів, офіційно проголошений курс на ідейно-світоглядний плюралізм і свободу совісті, слабкість офіційних державних інститутів зумовили появу та розвиток нових ідей і політичних практик, які тривалий час перебували під гласною або негласною забороною. Підтримку серед маргіналізованих прошарків населення отримали крайні форми політичної участі та поведінки, які створювали ілюзію реалізації можливостей щодо швидкого та ефективного розв’язання існуючих соціальних суперечностей. Своєю чергою, це спричинило радикалізацію політичної свідомості значної частини населення та зумовило появу окремих осіб та груп, які схилялися до найбільш радикальних та безкомпромісних дій, вважаючи застосування насильства допустимим і найбільш ефективним елементом політичної боротьби.
На особливу увагу, поза сумнівом, заслуговують сьогодні події на Сході України. Аналіз цих подій доводить, що ескалація збройного насильства і дестабілізація внутрішньополітичної ситуації в Україні досягається через застосування диверсійно-підривних та терористичних методів суб’єктами екстремізму. Серед них найбільш поширеними є розгортання партизанської війни в міських умовах, створення та ресурсне забезпечення діяльності незаконних збройних і воєнізованих формувань, активізація терористичної діяльності на об’єктах соціальної, господарської та військової інфраструктури задля залякування населення та здійснення впливу на процес ухвалення державно-управлінських рішень в інтересах держави-агресора. У цьому контексті особлива увага проросійських екстремістів зосереджується на перешкоджанні діяльності підрозділів Збройних Сил України, правоохоронних і безпекових органів, добровольчих з’єднань, які беруть участь у здійсненні антитерористичних заходів.
Зважаючи на це, представлене дослідження молодого науковця, доктора політичних наук Євгена Васильчука є актуальною і своєчасною роботою. У межах монографій «Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України» та «Російський екстремізм в Україні» автором проведено ґрунтовний аналіз культурно-ідеологічних засад політичного радикалізму та екстремізму в Україні, досліджено механізми формування радикалістських ідеологічних доктрин, виявлено ремінісценції, алюзії та прямі текстуальні запозичення з різноманітних ідеологічно ангажованих творів. Здійснено структурування та аналіз загроз національній безпеці України з боку екстремістських спільнот і саморадикалізованих осіб. Сформовано базові концептуальні засади дослідження виявів політичного радикалізму та екстремізму у реальному політичному житті України. Запропоновано рекомендації щодо профілактики, запобігання та протидії цим явищам у молодіжному середовищі України.
У сучасних складних суспільно-політичних умовах, у яких перебуває Україна, значущість цього наукового доробку посилюється його практичною спрямованістю. Матеріали дослідження впроваджено у навчальну і науково-дослідну діяльність відомчих ВНЗ, які готують фахівців у сфері правоохоронної діяльності. Також вони застосовуються у системі позавузівського навчання особового складу правоохоронних органів, які беруть участь у забезпеченні конституційного порядку у зоні АТО.
З огляду на це, вважаю, що робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконана доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук Київського національного університету будівництва і архітектури Є.В. Перегуда

Б.Л. Дем'яненко, д.політ.н., професор

Події, які відбуваються сьогодні на Сході України, переконливо доводять реальність загроз і викликів національній безпеці нашої держави з боку різноманітних екстремістських і терористичних угруповань. З огляду на це, представлена робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії» доктора політичних наук Є.О. Васильчука є, поза сумнівом, своєчасним і актуальним дослідженням, що вирізняється оригінальністю творчих підходів та змістовною насиченістю.
Новизна пропонованого дослідження обумовлюється, насамперед, тим, що автор, спираючись на значний фактичний матеріал, опубліковані джерела і літературу, здійснив комплексний аналіз закономірностей й тенденцій поширення політичного радикалізму та екстремізму в Україні. Отримані ним результати дозволили сформулювати цілком обґрунтований висновок про зумовленість цих явищ невизначеним соціальним статусом людини, кризовими соціально-економічними, суспільно-політичними та духовно-культурними чинниками у перехідному українському суспільстві.
Значний інтерес для дослідників представляє монографія Є.О. Васильчука «Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України». Вона є вдалою спробою системного дослідження ідейно-політичної сутності, особливостей поширення. Визначення місця політичного радикалізму та екстремізму серед викликів і загроз національній безпеці України.
Помітний інтерес для сучасних науковців становить здійснений Є.О. Васильчуком аналіз наявних в екстремістському середовищі політико-ідеологічних доктрин. Демонструючи належну обізнаність у нюансах ідеологічної діяльності радикальних і екстремістських угруповань, автор на конкретних прикладах демонструє еклектичність і мозаїчність екстремістських ідейно-політичних доктрин, що вибудовуються на значній кількості ремінісценцій, алюзій та прямих текстуальних запозиченнях з різноманітних літературних, ідеологічно ангажованих творів.
Не викликає заперечень й проведений автором аналіз чинників ескалації радикалістських ідей та екстремістських практик. Спираючись на статистичні показники і результати соціологічних досліджень, він показує, які саме невирішені проблеми зумовлюють актуалізацію протестної активності депривованих прошарків населення.
Ґрунтовністю вирізняється авторський підхід до аналізу інституційно-правового забезпечення політики держави у сфері профілактики, запобігання і протидії виявам політичного радикалізму та екстремізму в Україні, його відповідності міжнародним правовим стандартам щодо здійснення превентивно-профілактичних заходів.
Заслуговує на особливу увагу і монографія «Російський екстремізм в Україні». У цій роботі автор, демонструючи високу обізнаність з предметом дослідження, пропонує об’єктивний аналіз сутності і виявів російського екстремізму, показує специфіку ідеологічної еволюції та інституціоналізації екстремістських об’єднань в Україні, указує на політико-правові аспекти загроз і викликів українській державності з боку екстремістських об’єднань та аналізує тенденції деструктивної діяльності суб’єктів російського екстремізму в Україні.
Матеріали цього доробку автора становлять неабияку теоретичну й практичну значущість як для вчених-суспільствознавців, так і для органів державної влади. Окрім змістовної насиченості, це підтверджується значною кількістю документів, що засвідчують впровадження результатів дослідження, та реалізований автором проект, підтриманий грантом Президента України для обдарованої молоді.
Зважаючи на викладене, констатую, що робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконана доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, заслуговує на присудження здобуття Премії Президента України для молодих учених.

Доктор політичних наук, професор, декан історичного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Б.Л. Дем'яненко

Н.П. Гедікова, д.політ.н., професор

Радикалізація міжнаціональних та етноконфесійних відносин, поширення виявів екстремізму у сучасному українському суспільстві є однією із найвагоміших загроз національній безпеці України. Тиражування радикалістських, інтолерантних ідей окремими суб’єктами політики, застосування ними насильницьких методів політичної боротьби сприяє поширенню алармістських і протестних настроїв серед населення, зумовлює ескалацію суспільно-політичного напруження в державі, що, у свою чергу, суттєво ускладнює проведення соціально-економічної та політичної модернізації країни.
Зважаючи на це, з точки зору необхідності розроблення ефективних механізмів запобігання і протидії виявам екстремізму в Україні, робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії» доктора політичних наук Є.О. Васильчука є важливим і актуальним науковим дослідженням.
Ознайомлення із науковими статтями, монографіями «Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України» та «Російський екстремізм в Україні» засвідчує, що автор спирається на значний масив досліджень, що стосуються проблематики поширення радикалізму та екстремізму, залучаючи найбільш значущі здобутки вітчизняних і закордонних науковців, і вводячи до наукового обігу нові і маловідомі науковій громадськості джерела.
Актуальним, на наш погляд, є авторський аналіз сутності політичного радикалізму та екстремізму у системі викликів і загроз національній безпеці України. Серед сучасних дослідницьких підходів Є.О. Васильчук виокремлює соціально-філософський, соціологічний, культурологічний, політико-правовий та історико-політологічний напрями, підкреслюючи, що дослідження сутності політичного радикалізму та екстремізму у такій методологічній площині обумовлюється мінливістю, варіативністю виявів цього феномену, його надзвичайно високою здатністю до мімікрії та адаптації у сучасних умовах. Відповідно, сформовані у академічній науці найбільш загальні уявлення про сутність цього явища, не вичерпують усього різноманіття виявів цих феноменів у реальному житті. Це, у свою чергу, вимагає здійснення глибинного аналізу зазначеного явища, використовуючи можливості міждисциплінарного дослідницького апарату.
Для дослідників феномену політичного радикалізму та екстремізму безумовний інтерес становить здійснений автором аналіз його ідейно-культурних джерел. На широкому фактологічному матеріалі автор показує особливості формування логіки нетерпимості і ворожнечі у радикалістських ідеологічних доктринах, визначаючи при цьому специфічні взаємозв’язки їх структурно-функціональних елементів. У цьому контексті оригінальною видається авторська точка зору щодо висвітлення тенденцій субкультуризації екстремістських угруповань, використання ними релігійних ідей і практик для посилення єдності і згуртованості своїх лав, втягнення у свою протиправну діяльність нових активістів.
Закликаючи до дискусії зацікавлених науковців, він, на наше переконання, цілком правильно вказує на необхідність виявлення першопричин і чинників ескалації політичного радикалізму та екстремізму задля розроблення ефективних стратегій запобігання і протидії цьому явищу. Здійснений Є.О. Васильчуком ґрунтовний аналіз соціально-економічних, соціокультурних, суспільно-політичних та духовно-ідеологічних чинників відтворення радикалістських ідей та похідних від них екстремістських практик дозволив йому сформулювати цілком правильні висновки про те, що каталізаторами екстремістських виявів в українському суспільстві є стрімка маргіналізація різних соціальних груп; порушення процесу соціалізації та адаптації сучасного молодого покоління; відчуження молоді від політичних процесів, поширення абсентеїстських настанов та відмова від демократичних форм політичної участі тощо.
Розвиваючи вищезазначені положення, Є.О. Васильчук досить вдало аналізує стан сучасного інституційно-правового забезпечення запобігання і протидії поширенню політичного радикалізму та екстремізму в Україні. Автор зазначає, що центральною проблемою лишається відсутність системи антиекстремістського законодавства в Україні, яке має поєднувати репресивно-правові можливості держави і визначати порядок реалізації системи профілактики виявів екстремізму.
Варто відзначити, що отримані Є.О. Васильчуком наукові висновки є значущими і можуть бути використані в процесі подальшого розроблення проблематики молодіжного політичного радикалізму та екстремізму. Пропонована робота вирізняється своєю новизною, глибоким і аргументованим аналізом залучених джерел, обґрунтованими й переконливими висновками. Вона помітно розширює наукові уявлення про досліджувану проблематику і поза сумнівом є позитивним внеском у сучасну політичну науку.
Робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконана доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Доктор політичних наук, професор, професор кафедри політичних наук і права Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського" Н.П. Гедікова

І.О. Поліщук, д.політ.н., професор

Останні події в Луганській і Донецькій областях переконливо доводять, що руйнівний характер виявів екстремізму та тероризму перетворив їх суб’єктів на вагомий чинник дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, який загрожує стабільному функціонуванню владно-політичної системи, створює потенційну небезпеку для суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.
Попри очевидну реальність зазначених загроз для держави в українській науці дослідження феномену політичного радикалізму та екстремізму має спорадичний, фрагментарний характер. Наявні наукові праці здебільшого присвячено висвітленню найбільш загальних сутнісних рис екстремізму без заглиблення у його вітчизняну специфіку. Через це актуальність пропонованого дослідження Є.О. Васильчука, присвячене проблемам ескалації радикалістських ідей та екстремістських практик в Україні, є беззаперечною.
Системний характер цих загроз обумовлює необхідність вироблення і впровадження дієвих механізмів і стратегій запобігання і протидії цим виявам, що, у свою чергу, потребує належного аналізу цього явища, виявлення його сутнісних рис та ідейно-політичної спрямованості, фіксації тактики дій екстремістських угруповань тощо. Саме ці проблемні питання розв’язує у представленому науковому доробку Є.О. Васильчук. Очевидним є прагнення автора надати системне бачення цих проблем, пов’язуючи свою наукову працю із конкретними соціополітичними реаліями.
Хочеться відзначити вагомість авторського аналізу ідейно-культурних, субкультурних і релігійних джерел політичного радикалізму та екстремізму. Аналізуючи і класифікуючи радикалістські течії, автор демонструє виняткові знання першоджерел та ідейно-політичної налаштованості суб’єктів екстремізму. Пропоновані ним класифікаційні схеми екстремістського середовища є вдалими і відображають провідні ідейно-політичні тренди вітчизняних радикалів.
Вбачаючи одним із своїх завдань виявлення причинної обумовленості ескалації екстремістських практики у молодіжному середовищі, автором здійснено цілком об’єктивний аналіз суспільних чинників, що безпосередньо впливають на поширення цих соціально деструктивних ідей серед української молоді.
Автор справедливо підкреслює необхідність вдосконалення державної молодіжної політики в Україні задля забезпечення молоді належними умовами для її соціального становлення й адаптації до суспільних процесів, домінування цінностей вітчизняної духовної культури, виховання принципів толерантності та взаємоповаги.
Заслуговують на увагу й авторські пропозиції щодо заходів несилового впливу, що сприятимуть деактуалізації екстремістської активності молоді. Є.О. Васильчук обґрунтовано наголошує на посиленні профілактичного складника у діяльності органів державної влади та управління України щодо нейтралізації цих згубних впливів на молодих людей.
Загалом ми притримуємося думки про те, що робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконана доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Професор кафедри соціології та політології Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, доктор політичних наук, професор І.О. Поліщук

В.М. Тертишник, д.ю.н., професор

Аналіз суспільно-політичних та економічних реалій в Україні засвідчує, що політичний радикалізм та екстремізм є сукупністю соціально-деструктивних і дестабілізаційних впливів, які створюють реальну загрозу національній безпеці Української держави. Активізація його суб’єктів у східних регіонах України супроводжується ескалацією збройного насильства, спробами дезорганізації та блокування діяльності органів державної влади й управління для здійснення тиску на політичне керівництво України. В умовах розгортання гібридної війни та активної протидії нашої держави політичній експансії, суб’єкти екстремізму фактично є «п’ятою колоною», яка спрямовує свою діяльність на дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації, послаблення обороноздатності України.
Особливої актуальності набувають проблеми молодіжного політичного радикалізму та екстремізму, які мають політичні, соціальні, економічні, психологічні та педагогічні, кримінологічні і правові аспекти. Між тим дані проблеми ще не отримали належного системного наукового аналізу.
Недостатня увага з боку державних, правоохоронних і безпекових органів до діяльності екстремістських угруповань дозволила останнім відкрито розгорнути діяльність своїх філій на території України, за допомогою яких здійснювалася активна пропаганда ідей сепаратизму і збройної боротьби, відбувалася мобілізація активістів для участі в акціях екстремістської спрямованості. Відсутність із боку вповноважених органів держави своєчасної локалізації та нейтралізації цієї деструктивної практики фактично створила умови для активізації сепаратистських сил, заснування незаконних збройних і воєнізованих формувань, розгортання терористичної діяльності в окремих регіонах України.
Зазначені обставини об’єктивно актуалізують науковий пошук у сфері розроблення і впровадження ефективних технологій з профілактики, запобігання і протидії виявам екстремізму в Україні. З огляду на це, представлена наукова праця доробок молодого науковця, доктора політичних наук Євгена Васильчука є комплексним дослідженням, у якому визначено ідейно-політичну сутність молодіжного політичного радикалізму та екстремізму в Україні, встановлено його об'єктивні умови і чинники ескалації, сформовано рекомендації щодо профілактики, запобігання та протидії цим явищам у молодіжному середовищі України.
Значний інтерес викликає його монографія за цією проблематикою «Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України». У межах цієї роботи автором проведено комплексний аналіз виявів політичного екстремізму в Україні, досліджено ідеологічні доктрини суб’єктів екстремістської діяльності, встановлено причини ескалації та обґрунтовано перспективні шляхи профілактики, запобігання і протидії цьому явищу.
Видана у 2015 р. монографія «Російський екстремізм в Україні» заслуговує на особливу увагу представників науково-експертного середовища. У цій роботі автор, демонструючи високу обізнаність, надає об’єктивний і неупереджений аналіз сутності російського екстремізму як суспільно-політичного феномену, показує специфіку ідеологічної еволюції та інституціоналізації екстремістських об’єднань в Україні, вказує на політико-правові аспекти загроз і викликів українській державності з боку екстремістських об’єднань та аналізує тенденції деструктивної діяльності суб’єктів російського екстремізму в Україні.
У сучасних складних суспільно-політичних умовах науково-теоретична цінність пропонованого дослідження, безумовно, посилюється його практичною значущістю. Матеріали дослідження використовуються у навчальному процесі у ВНЗ, які готують фахівців у сфері правоохоронної діяльності, та застосовуються для проведення занять із особовим складом правоохоронних органів, чиї підрозділи відстоюють сьогодні суверенітет і територіальну цілісність України у зоні АТО.
Свою наукову і громадянську позицію автор цього дослідження засвідчив, виступаючи у листопаді 2016 р. на парламентських слуханнях у Верховній Раді України. Спираючись на результати власних досліджень, автор, зокрема, звернув увагу керівництва Української держави на необхідність і невідкладність вжиття дієвих заходів, спрямованих на нейтралізацію радикалістських та інтолерантних практик в сучасному українському суспільстві.
Враховуючи вищенаведені обставини, підтримую роботу «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», виконану доктором політичних наук Є.О. Васильчуком, на присудження здобуття Премії Президента України для молодих учених.

Доктор юридичних наук, професор, академік Академії політичних наук України, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Університету митної справи та фінансів В.М. Тертишник

ГістьОлег Собченко, учасник АТО

Корсунь-Шевченківська Спілка учасників АТО об’єднує у своїх лавах справжніх патріотів, які брали активну участь у Революції Гідності, відстоювали суверенітет та територіальну цілісність України від російської агресії. Кожен із нас пройшов важкі випробування війною. Перебуваючи у зоні АТО, ми мали змогу пересвідчитись, що російський агресор використовує форми і методи війни, несумісні із нормами міжнародного права. Ним широко практикується використання різноманітних найманців, екстремістських і терористичних груп, незаконних збройних формувань, які виконують диверсійно-розвідувальні завдання щодо порушення нормального функціонування об’єктів соціальної, господарської та військової інфраструктури. Ціною цих руйнівних дій є життя і здоров’я тисяч українців, які беруть безпосередню участь у відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності Української держави.
З огляду на це, вважаємо, що сучасні науковці мають широко інформувати українське суспільство про сутність і специфіку російської агресії. Це дозволить виробити імунітет у населення нашої держави до російської пропаганди, суттєво підвищити рівень патріотизму молодого покоління. Об’єктивний аналіз подій, що відбуваються зараз на Сході України, потрібен і керівництву держави задля розроблення і ухвалення управлінських рішень щодо локалізації і нейтралізації загроз національній безпеці і обороноздатності Української держави.
Враховуючи це, вважаємо, що наукові праці молодого науковця, справжнього патріота України, доктора політичних наук Євгена Васильчука є актуальними і своєчасними. Ознайомлення із його працями засвідчує, що попри свій молодий вік цей дослідник є фахівцем в обраній проблематиці. Актуальність його наукового доробку важко переоцінити.
Підтримуємо його кандидатуру на присудження Премії Президента для молодих учених і просимо шановний Комітет врахувати нашу позицію!

Олег Собченко, учасник бойових дій на Сході України, Корсунь-Шевченківська Спілка учасників АТО

Мироненко П.В., д. політ. н.

Мироненко П.В., доктор політичних наук

Аналіз останніх подій, що відбуваються на Сході України, показує, що країна–агресор використовує некласичні, гібридні методи воєнно-політичного впливу, які суперечать нормам міжнародного права і звичаям ведення війни.
Серед цих методів чільне місце посідає використання різноманітних екстремістських угруповань, терористичних груп, створюваних ними незаконних збройних формувань у якості інструмента дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.
Завданням цих угруповань, діяльність яких координується ззовні, передбачає здійснення силового та ідейно-політичного впливу на вищі органи державної влади України. Ціною цієї деструктивної діяльності є життя і здоров’я тисяч українців, які беруть безпосередню участь у відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності Української держави.
З огляду на це, науковий доробок доктора політичних наук Євгена Васильчука, присвячений дослідженню діяльності екстремістських угруповань в Україні, є актуальним і своєчасним. Привертає увагу його монографія «РОСІЙСЬКИЙ ЕКСТРЕМІЗМ В УКРАЇНІ», у якій автором на широкій першоджерельній базі і значному фактологічному матеріалі здійснено ґрунтовний аналіз ідейно-політичних засад, тенденцій і специфіки діяльності керованих із-зовні екстремістських угруповань.
Беззаперечно, наукові праці такого роду мають не лише науково-теоретичну цінність, а й неабияку практичну значущість для інформування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань України, які сьогодні беруть участь у витісненні російського агресора з української землі.
Враховуючи викладене, вважаю, що науковий доробок доктора політичних наук Євгена Васильчука гідний відзначення високою нагородою.

Петро Володимирович Мироненко, доктор політичних наук, президент Громадської організації «Академія політичних наук»

Леонід Васильович Чупрій, доктор політичних наук, професор

Тема наукових досліджень доктора політичних наук Євгена Васильчука є надзвичайно актуальною і своєчасною.
Гібридні методи війни, які застосовує Російська Федерація проти України, зокрема, передбачають використання різноманітних спроб дестабілізації внутрішньополітичної ситуації у нашій країні. Серед них чільне місце посідає активізація діяльності різноманітних радикальних та екстремістських рухів. З огляду на це, для представників вітчизняної науково-експертної спільноти є нагальною необхідність всебічного вивчення цих впливів з метою вироблення ефективних механізмів і технологій їхньої локалізації та нейтралізації.
У представленому циклі наукових праць особливу увагу привертає монографія «РОСІЙСЬКИЙ ЕКСТРЕМІЗМ В УКРАЇНІ». На значній джерельній базі і конкретних фактах автор розкриває ідейно-політичну сутність, особливості розгортання діяльності та політико-правові аспекти загроз і викликів українській державності з боку російських екстремістських об’єднань. У цій роботі надано ґрунтовний аналіз тенденцій деструктивної діяльності суб’єктів російського екстремізму на території України.
Загалом, окрім наукової значущості праці Євгена Васильчука відзначаються своєю практичною орієнтованістю. Підтвердженням цього є наявність конкретних результатів впровадження його наукових здобутків.
Враховуючи вищевикладене, вважаю, що цикл наукових праць «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії» є вагомим внеском у розвиток української політичної науки, а його автор доктор політичних наук Євген Васильчук заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Леонід Васильович Чупрій, доктор політичних наук, професор кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою НАДУ при Президентові України, професор кафедри соціології та політології НАУ

Пелехатий Андрій Олегович, к.е.н.

Ескалація збройного насильства на сході України через розгортання діяльності різноманітних підтримуваних із-зовні незаконних воєнізованих формувань доводить, що екстремізм став однією із найвагоміших загроз національній безпеці Української держави.
Особливе занепокоєння викликає втягнення молодих людей до лав різноманітних екстремістських угруповань, які відкрито пропагують і відстоюють практику збройного насильства для досягнення своїх ефемерних цілей.
Враховуючи ці обставини, цикл наукових праць доктора політичних наук Євгена Васильчука «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії» є своєчасним та актуальним комплексним дослідженням.
Автор продемонстрував глибокі системні знання із досліджуваної проблематики. Ознайомлення із рефератом засвідчує, що ця робота є комплексним науковим дослідженням, яке всебічно розкриває сутність екстремістських і терористичних загроз національній безпеці України.
Зазначений цикл наукових праць вирізняється своєю практичною спрямованістю, про що свідчать документи щодо впровадження його результатів.
З огляду на викладене, підтримую кандидатуру доктора політичних наук Євгена Васильчука на здобуття високої нагороди.

Андрій Олегович Пелехатий, к.е.н., голова Ради молодих вчених ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Дубов Д.В., д.політ.н.

Аналіз актуальної суспільно-політичної ситуації в Україні доводить, що серед викликів і загроз національній безпеці України вагоме місце посідають вияви політичного екстремізму.
Радикально налаштовані індивіди та екстремістські угруповання, які використовують терористичні методи, спрямовують свою діяльність на дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні. Своєю чергою, це зумовлює поглиблення поляризації політичної системи, зростання рівня конфліктності у відносинах між окремими соціальними групами та ескалації насильства в українському суспільстві.
З огляду на це, перед експертами-безпекознавцями, органами державної влади та управління постає необхідність розроблення і реалізації ефективних технологій запобігання і протидії цим загрозам національній безпеці Української держави. Саме тому заявлений цикл наукових праць доктора політичних наук Євгена Васильчука «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», безперечно, є актуальним і своєчасним.
Ознайомлення із рефератом цієї роботи засвідчує, що автор здійснив оригінальний комплексний аналіз екстремістських викликів і загроз. Значущість цього дослідження підкреслюється його практичною спрямованістю. Сформовані автором рекомендації щодо локалізації і нейтралізації деструктивного впливу екстремістських угруповань використовуються у навчальному процесі відомчих ВНЗ, що готують фахівців із правоохоронної діяльності. Також вони впроваджені у поточну діяльність окремих органів державної влади.
Зважаючи на вищезазначені обставини, підтримую кандидатуру доктора політичних наук Євгена Васильчука на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Дубов Д.В., доктор політичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інформаційної безпеки та розвитку інформаційного суспільства Національного інституту стратегічних досліджень

Вільчинська Ірина Юріївна, доктор політичних наук, професор

Безпеково-політологічні розробки доктора політичних наук Євгена Васильчука, присвячені розкриттю проявів політичного радикалізму та екстремізму, вирізняються своєю актуальністю, науковою новизною та оригінальністю.
Автор на широкій джерельній базі та фактологічному матеріалі розкриває сутність екстремістських і терористичних загроз для України, аналізує механізми формування радикалістських ідеологічних доктрин і пропонує власні рекомендації щодо нейтралізації цих згубних впливів на соціальну атмосферу сучасного українського суспільства.
Своєчасність і практична значущість пропонованого циклу наукових праць не викликає заперечень. Це, зокрема, підтверджується впровадженням результатів досліджень Є. Васильчука у діяльність вищих навчальних закладів, які готують фахівців у галузі правоохоронної діяльності, та використанням його напрацювань у діяльності органів державної влади. Тому, поза сумнівом, науковий доробок Євгена Васильчука є гідним внеском у розвиток української політичної науки.
Зважаючи на викладене, підтримую цикл наукових праць «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії» на здобуття Премії Президента України для молодих учених.

Ірина Юріївна Вільчинська, доктор політичних наук, професор

Гість

Олег Батрименко, доктор політичних наук, доцент

Цикл наукових праць доктора політичних наук Євгена Васильчука «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії» заслуговує на особливу увагу академічного середовища.
В умовах ескалації суспільно-політичної напруженості, посилення екстремістських і терористичних загроз і викликів національній безпеці України, об’єктивно актуалізується значущість наукових праць, які розкривають сутність, ідейно-політичні характеристики політичного екстремізму та чинники його ескалації.
Представлений науковий доробок, присвячений цим проблемам, дозволяє не лише широко інформувати українське суспільство про специфіку цих загроз, а й виробити рекомендації, які є корисними для органів державної влади, правоохоронних органів тощо. Свідченням значущості і практичної орієнтованості цього циклу наукових праць є беззаперечно, факт впровадження результатів наукових досліджень Євгена Васильчука у навчальну і науково-дослідну діяльність вищих навчальних закладів, які готують фахівців із правоохоронної діяльності, та поточну діяльність органів державної влади.
Автор демонструє високий рівень обізнаності з
досліджуваних проблем, об’єктивно і незаангажовано розкриває їх сутність та специфіку.
Підтримую кандидатуру доктора політичних наук Євгена Васильчука на здобуття Премії Президента України для молодих учених.

Олег Батрименко, доктор політичних наук, професор кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Роман Шпильовий

З доктором політичних наук Євгеном Васильчуком співпрацюємо із 2015 р.
В цей неспокійний час безпекознавчі студії Євгена Олеговича Васильчука набувають неабиякої актуальності та практичної значущості.
У 2014 р. ним було започатковано серію «ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ». Монографії з цієї серії присвячені дослідженню екстремістських загроз національній безпеці Української держави. Його книги «Російський екстремізм в Україні», «Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України», «Субкультурний молодіжний радикалізм» неодноразово експонувались на престижних книжкових виставках і вже давно знайшли свого вдячного читача і поціновувача.
Наразі Євгеном Олеговичем започатковано новий творчий проект «АЛЬТЕРНАТИВНА СТРАТЕГІЯ», у межах якого вже готується до друку чергова монографія під назвою «НЕЗАКОННІ ВОЄНІЗОВАНІ ТА ЗБРОЙНІ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ».
У межах спільного ПРОЕКТУ я займаюсь розробкою дизайну цієї книги. З Євгеном Олеговичем працювати одне задоволення!
Тексти його книг завжди вирізняються своєю науковою лаконічністю, строгістю викладу і виваженістю аналізу досліджуваних проблем. Кожна його монографія – це своєрідна аналітична безпекова розробка, орієнтована на висвітлення актуальних загроз і викликів національній безпеці Української держави.
Вважаю, що саме такі науковці-новатори складають сьогодні наукову еліту нашої держави.
Підтримую Євгена Олеговича та щиро бажаю йому перемоги!

Роман Шпильовий,
«ROMAN’S WORK»

Забєліна І.О., кандидат політичних наук, доцент

Ознайомлення із науковими працями доктора політичних наук Є.О. Васильчука засвідчує актуальність і практичну значущість його досліджень. Автор тривалий час спеціалізується на дослідженні проблем запобігання і протидії політичному радикалізму та екстремізму в Україні.
Результати своєї науково-дослідної діяльності він спрямовує у практичне русло. Так, його наукові праці активно використовуються у навчальному процесі у ВНЗ, які готують фахівців у галузі правоохоронної діяльності. Сформовані авторські рекомендації щодо зниження дестабілізаційного впливу радикальних молодіжних спільнот впроваджено у діяльність органів державної влади.
Знайомство із його науковими працями показує, що для автора обрана проблематика є не лише сферою наукових інтересів, а й професійною і громадянською позицією, яку він намагається донести до українського суспільства.
Свідченням цього є виступ доктора політичних наук Є.О. Васильчука на парламентських слуханнях у Верховній Раді України 2 листопада 2016 р. Автор, глибоко розуміючи проблеми радикалізації сучасного українського суспільства та можливі наслідки цих тенденцій, у своєму виступі звернув увагу керівництва держави на необхідність вжиття невідкладних заходів щодо зниження градусу соціального напруження у нашому соціумі.
Зважаючи на значний науковий доробок, практичну значущість і реальні практичні результати впровадження підтримую кандидатуру доктора політичних наук Є.О. Васильчука на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Алла Лисенко, кандидат історичних наук, доцент

Наукові дослідження доктора політичних наук Євгена Олеговича Васильчука, поза сумнівом, є актуальними та практично значущими. Фактично, він є одним із небагатьох безпекознавців України, які у своєму творчому доробку мають такі вагомі наукові результати і досягнення.
Його монографії, присвячені дослідженню політичного екстремізму, є широко відомими науковому та читацькому загалу як в Україні, так і за її межами. Проблема розробки адекватних механізмів запобігання і протидії виявам політичного екстремізму в Україні для автора - це не просто тема наукових досліджень, а його громадянська і професійна позиція, якої він притримується багато років.
2 листопада 2016 р. доктор політичних наук Євген Васильчук виступив з трибуни Верховної Ради України щодо поглиблення загроз радикалізації нашої молоді та необхідності упередження цих процесів.
Автор справжній професіонал своєї справи і щирий патріот України. Підтримую його кандидатуру і прошу шановний Комітет належно оцінити його вагомі наукові здобутки!

Сиченко В.В.

Сиченко В.В., доктор наук з державного управління

Неконвенціональні форми політичної участі набувають значного поширення серед окремих суб’єктів політичного життя в Україні. Їхні орієнтації на недемократичні, силові сценарії приходу до влади доводять, що політичний радикалізм та екстремізм на сьогодні є вагомими загрозами національній безпеці України. Необхідність вироблення ефективних механізмів запобігання і протидії поширенню цих явищ обумовлює необхідність вивчення першопричин їх появи, тенденцій розвитку та особливостей маніфестації у суспільному житті, що, у свою чергу, підкреслює актуальність і значущість наукових досліджень доктора політичних наук Є.О. Васильчука.
Новизна цього наукового доробку полягає у тому, що автор здійснив комплексне, системне дослідження феномену політичного радикалізму та екстремізму в Україні. Ним здійснено ґрунтовний та всебічний аналіз сутності політичного радикалізму та екстремізму як комплексу загроз і викликів національній безпеці України, ідейно-культурних витоків радикалістських політичних доктрин, чинників ескалації інтолерантних настроїв та екстремістських практик у молодіжному середовищі України тощо.
Загалом, реферат наукової роботи Васильчука Є.О. свідчить про те, що автор досяг задекларованої мети дослідження. Досліджувана ним наукова проблема вирішена на високомунауковомурівні.
Враховуючи вищевикладене, вважаю, що представлена доктором політичних наук Васильчуком Євгеном Олеговичем наукова робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії» заслуговує на присудження Премії Президента для молодих учених.

Віктор Сиченко, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, Заслужений працівник освіти України

Руслан Куниця

Руслан Куниця, підполковник запасу, СБСМ «Грифон» МВС України

Коротко хочу охарактеризувати науковий доробок доктора політичних наук Євгена Васильчука.

Результати його наукових праць для нас, працівників спецпідрозділів МВС України, є значущими, насамперед, через свою практичну орієнтованість.
У свій час окремі матеріали його досліджень були використані у нашому підрозділі для занять із професійної підготовки із особовим складом. Обґрунтовані автором рекомендації дозволили надати ґрунтовні роз’яснення працівникам підрозділу щодо специфіки інспірованих радикально налаштованими політичними силами можливих інцидентів під час проведення масових заходів, вжиття невідкладних заходів щодо упередження групових порушень громадського порядку, причин та можливих наслідків виникнення таких інцидентів.
Сьогодні, враховуючи ескалацію екстремізму на сході України, наукові праці Євгена Васильчука, є особливо актуальними і практично орієнтованими. Особовий склад спецпідрозділів МВС України, задіяний на виконанні оперативно-службових завдань у зоні АТО, має володіти належними знаннями щодо специфіки діяльності екстремістських угруповань, незаконних воєнізованих і збройних формувань, які розгорнули свою підривну діяльність в окремих районах Донецької та Луганської областей. Це дозволяє вживати своєчасних і ефективних упереджувальних заходів із протидії цим загрозам.
Підтримуємо автора і нашого лектора та бажаємо йому перемоги!

Руслан Куниця, колишній заступник командира – начальник штабу СБСМ «Грифон» МВС України, підполковник міліції запасу

Гунько П.М.

У час російсько-української війни агресором використовуються некласичні, гібридні методи ведення військових дій. Серед них чільне місце посідає використання різноманітних екстремістських та терористичних угруповань, які під контролем російських спеціальних служб і розвідувальних органів, виступають інструментом дестабілізації суспільно-політичної ситуації на сході України, здійснюючи акти терору та диверсії на об’єктах соціальної та військової інфраструктури у зоні АТО.
Зазначена ситуація об’єктивно вимагає вироблення адекватних і ефективних методів запобігання і протидії діяльності проросійських екстремістських та терористичних угруповань задля своєчасної локалізації і нейтралізації загроз національній безпеці України.
З огляду на це, наукові праці доктора політичних наук Є.О. Васильчука, поза сумнівом, заслуговують на увагу і підтримку наукової спільноти. Саме Є.О. Васильчук одним із перших у своїх наукових працях вказав на реальність загроз для національної безпеки України з боку суб’єктів екстремізму.
Його наукові дослідження відзначаються новизною і оригінальністю, а в умовах агресії Російської Федерації проти України, використання гібридних методів ведення війни, вони мають і неабияку практичну значущість.
Інформаційно насиченою і змістовною, зокрема, є його монографія «РОСІЙСЬКИЙ ЕКСТРЕМІЗМ В УКРАЇНІ». У ній автор здійснив комплексний аналіз особливостей зародження і розгортання діяльності на сході України філій російських екстремістських угруповань, які фактично склали живильне середовище для появи терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР». Цей матеріал є, безперечно, корисним для працівників правоохоронних органів, які сьогодні виконують бойової завдання у зоні АТО.

Підтримую автора на здобуття високої нагороди та бажаю подальших творчих здобутків.

П.М. Гунько, к.пед.н., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Андрій Блануца, к.і.н., с.н.с.

У сучасному науковому дискурсі наукові праці доктора політичних наук Євгена Васильчука заслуговують на особливу увагу.
Важливі і водночс епохальні для сьогодення чинники, які впливають на державотворчий процес в Україні, такі як: розгортання російської військової агресії проти України, диверсійно-підривна діяльність терористичних угруповань на Сході нашої держави актуалізують необхідність докладного вивчення феномену політичного радикалізму та екстремізму задля вироблення дієвих механізмів діагностики, запобігання і протидії цим явищам.
Пронозовано Євген Васильчук у своїх монографіях і численних статтях ще у 2012 2013 рр. вказував на реальність загроз для національної безпеки України з боку російських екстремістських угруповань, які розгорнули свої філії у східних регіонах нашої держави.
У листопаді 2015 р. у Будинку вчених НАН України за участю наукової громадськості було проведено презентацію його монографій «РОСІЙСЬКИЙ ЕКСТРЕМІЗМ В УКРАЇНІ» та «ПОЛІТИЧНИЙ РАДИКАЛІЗМ ТА ЕКСТРЕМІЗМ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ», які фактично стали першими в Україні комплексними науковими працями за цією проблематикою, викликали живе зацікавлення присутніх і отримали схвальні відгуки.
Результати його досліджень мають не лише теоретичну цінність, а й практичну значущість, адже активно використовуються для занять із особовим складом правоохоронних органів, чиї підрозділи перебувають сьогодні у зоні АТО.
За цією проблематикою Євген Васильчук захистив кандидатську і докторську дисертації. Схвальні відгуки на його дослідження надійшли не лише від поважних науковців України, особисто обізнаних із його напрацюваннями, а й з великих університетських центрів США, Австрії, Італії.
З огляду на викладене, вважаю, що представлена наукова робота доктора політичних наук Євгена Васильчука, є актуальною і заслуговує на відзначення високою державною нагородою.

Андрій Блануца, к.і.н., с.н.с., Інститут історії НАН України, голова Клубу молодих вчених НАН України.

Стадник І.Ю., к.і.н., доц.

Євген Васильчук досліджує феномен політичного радикалізму та екстремізму, починаючи із 2000-х рр.
У фокусі його уваги тривалий час перебували питання, пов’язані із діяльністю різноманітних російських екстремістських угруповань на території України. Власне ця проблематика стала основою його кандидатської дисертації, захищеної у 2010 р. Через шість років у віці 32 роки він блискуче захистив докторську дисертацію, присвячену дослідженню екстремістських викликів і загроз національній безпеці Української держави.
Сьогодні у час гібридної війни Росії проти України значущість праць доктора політичних наук Євгена Васильчука важко переоцінити. У його монографіях «РОСІЙСЬКИЙ ЕКСТРЕМІЗМ В УКРАЇНІ» та «ПОЛІТИЧНИЙ РАДИКАЛІЗМ ТА ЕКСТРЕМІЗМ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ» та численних наукових публікаціях проведено ґрунтовний аналіз зародження і розвитку екстремістських і терористичних угруповань на території України, визначено їхні ідеологічні пріоритети та чинники ескалації політичного насильства в сучасному українському суспільстві.
Беззаперечна актуальність, оригінальність і новизна його наукових праць посилюється практичною спрямованістю.
Автор особисто неодноразово брав участь у навчальних заходах із особовим складом правоохоронних органів, працівники яких сьогодні виконують бойові завдання у зоні АТО. Результати його досліджень впроваджено у навчальну і науково-дослідну діяльність низки установ. Відгуки на його докторське дослідження надійшли із США, Італії, Австрії, що свідчить і про актуальність його праць, і про науковий авторитет самого дослідника, який своєю невтомною працею підносить значення української науки у світі.
З огляду на це, прошу шановний Комітет підтримати наукову роботу доктора політичних наук Євгена Васильчука, висунену на здобуття Премії Президента для молодих учених.

З повагою
Ірина Стадник, к.і.н., доц., завідувач кафедри історії України та суспільних дисциплін Черкаського державного технологічного університету

Скляренко Т.В., ЧМЦСССДМ

Співпраця Черкаського міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді (Центр) з Євгеном Васильчуком розпочалася з 2014 року, коли спільними зусиллями Центру, працівниками кримінально-виконавчої інспекції, відділів кримінальної міліції у справах дітей ми організували літній табір для підлітків і молоді, які перебувають у конфлікті з законом. Під час проведення табору інтерактивні заняття, тренінги на теми: «Зниження дестабілізаційного впливу суб’єктів екстремізму на молодіжне середовище», «Підліток і молодіжна субкультура», «Екстремістки угрупування, їх загубленість», «Звичаї та традиції українського народу», «Проблеми профілактики екстремізму і молодіжному середовищі», «Антигромадська природа екстремізму в будь-яких його формах» змінювалися на спортивні змагання з баскетболу, на майстер-класи з пітбоксінгу і паркуру. Бесіди про любов і відповідальність, людську гідність, життєві цінності. Учасниками заходів була учнівська молодь віком від 14 до 23 років із кризових сімей, молоді особи, засуджені до покарання без позбавлення волі, які є потенційними об’єктами деструктивного впливу з боку молодіжних екстремістких спільнот. За результатами проведених занять і тренінгів спеціалісти Центру та працівники кримінально-виконавчої інспекції, відділів кримінальної міліції у справах дітей відмітили зменшення проявів агресивної поведінки підлітків, мінімізацію негативної поведінки в соціумі, що дало змогу змінити поведінку молоді на краще, надати можливість знайти себе в творчості та спорті. Вважаю, що подібний унікальний досвід симбіозу практиків та науковця має бути відмічений з боку Держави.

Скляренко Тетяна Віталіївна, директор Черкаського міського центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді.

Білан С.О., д-р. іст. н., проф.

Сучасна Україна перейшла в новітню добу історії, а її народ отримав унікальний шанс побудувати державу, що вимагає свідомого вибору та пошуку сучасних напрямів поступу, першочергових пріоритетів та індикаторів належних оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-правових умов становлення та розвитку громадянського суспільства.
Українське суспільство, як і будь-яке інше, практично на одну третину складається з молоді, тому не дивно, що питання, пов’язане з роллю молоді у суспільному житті нашої держави, є настільки актуальним.
У цьому контексті робота доктора політичних наук Є.О. Васильчука «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», метою якої є обґрунтування природи та виявів молодіжного радикалізму та екстремізму у політичному житті сучасного українського суспільства, в якій на основі теоретичних досліджень автором визначено ідейно-політичну сутність молодіжного політичного радикалізму та екстремізму в Україні, встановлено його об'єктивні умови і чинники ескалації, сформовано рекомендації щодо профілактики, запобігання та протидії цим явищам у молодіжному середовищі України, викликає особливий науковий, пізнавальний та практичний інтерес.
Дане дослідження є серйозною працею, що характеризується концептуальністю, комплексністю та цілісністю розв’язання досліджуваної проблеми, в якій автор переконливо та обґрунтовано довів, що молодь – це не просто визначна рушійна сила суспільного розвитку, яка вже завтра почне впливати на головні напрямки існування держави, а й індикатор провідних цілісних процесів, що відбуваються в нашій державі, оскільки закладає фундамент та орієнтири не лише для загального розвитку України, а й парадигму сучасної соціально-політичної та просторово-територіальної організації світу.
З огляду на вище зазначене, та враховуючи актуальність, новизну та вагомість здобутих наукових результатів, вважаю, що доктор політичних наук, Є.О. Васильчук заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених.

Білан Сергій Олексійович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії ї політології Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

Верхотурова М. А.

У жовтні 2016 р. брала участь у міжнародній науковій конференції “V міждисциплінарні гуманітарні читання”, що проходила у Будинку вчених НАН України в Києві.
Одним із доповідачів був доктор політичних наук Євген Васильчук. Тема його доповіді стосувалась тенденцій поширення політичного радикалізму та екстремізму. Враження від його виступу виключно позитивні. Автор тривалий час досліджує феномен політичного радикалізму та екстремізму, чудово орієнтується у механізмах формування і особливостях радикалістських ідеологічних доктрин, нюансах законодавчого забезпечення запобігання і протидії виявам екстремізму в Україні. Надзвичайно важливим є й авторські рекомендації щодо здійснення заходів із профілактики екстремізму серед молоді.
У світлі подій, що відбуваються сьогодні на сході нашої держави, проблематика його досліджень є, безперечно, актуальною і важливою.
Підтримую автора на здобуття високої нагороди!

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.