Офіційний веб сайт

Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії

м1

Представлено Київським національним університетом технологій та дизайну

Автор: Васильчук Є.О., д.політ.н.

На основі теоретичних досліджень автором визначено ідейно-політичну сутність молодіжного політичного радикалізму та екстремізму в Україні, встановлено його об'єктивні умови і чинники ескалації, сформовано рекомендації щодо профілактики, запобігання та протидії цим явищам у молодіжному середовищі України.

Проведено ґрунтовний аналіз культурно-ідеологічних засад політичного радикалізму та екстремізму в Україні, досліджено механізми формування радикалістських ідеологічних доктрин, виявлено ремінісценції, алюзії та прямі текстуальні запозичення з різноманітних ідеологічно ангажованих творів.

Здійснено структурування та аналіз загроз національній безпеці України з боку екстремістських спільнот і саморадикалізованих осіб. Сформовано базові концептуальні засади дослідження виявів політичного радикалізму та екстремізму у реальному політичному житті України.

Запропоновано рекомендації щодо профілактики, запобігання та протидії цим явищам у молодіжному середовищі України.

Отримані результати впроваджено у діяльність 8 науково-дослідних і навчальних установ та органів державної влади, що підтверджується відповідними довідками та актами.

 

Кількість публікацій: 57, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 39 статей (13 – у зарубіжних виданнях), 16 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 23 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс =3.

Надіслати коментар

Коментарі

ГістьОлег Собченко, учасник АТО

Корсунь-Шевченківська Спілка учасників АТО об’єднує у своїх лавах справжніх патріотів, які брали активну участь у Революції Гідності, відстоювали суверенітет та територіальну цілісність України від російської агресії. Кожен із нас пройшов важкі випробування війною. Перебуваючи у зоні АТО, ми мали змогу пересвідчитись, що російський агресор використовує форми і методи війни, несумісні із нормами міжнародного права. Ним широко практикується використання різноманітних найманців, екстремістських і терористичних груп, незаконних збройних формувань, які виконують диверсійно-розвідувальні завдання щодо порушення нормального функціонування об’єктів соціальної, господарської та військової інфраструктури. Ціною цих руйнівних дій є життя і здоров’я тисяч українців, які беруть безпосередню участь у відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності Української держави.
З огляду на це, вважаємо, що сучасні науковці мають широко інформувати українське суспільство про сутність і специфіку російської агресії. Це дозволить виробити імунітет у населення нашої держави до російської пропаганди, суттєво підвищити рівень патріотизму молодого покоління. Об’єктивний аналіз подій, що відбуваються зараз на Сході України, потрібен і керівництву держави задля розроблення і ухвалення управлінських рішень щодо локалізації і нейтралізації загроз національній безпеці і обороноздатності Української держави.
Враховуючи це, вважаємо, що наукові праці молодого науковця, справжнього патріота України, доктора політичних наук Євгена Васильчука є актуальними і своєчасними. Ознайомлення із його працями засвідчує, що попри свій молодий вік цей дослідник є фахівцем в обраній проблематиці. Актуальність його наукового доробку важко переоцінити.
Підтримуємо його кандидатуру на присудження Премії Президента для молодих учених і просимо шановний Комітет врахувати нашу позицію!

Олег Собченко, учасник бойових дій на Сході України, Корсунь-Шевченківська Спілка учасників АТО

Мироненко П.В., д. політ. н.

Мироненко П.В., доктор політичних наук

Аналіз останніх подій, що відбуваються на Сході України, показує, що країна–агресор використовує некласичні, гібридні методи воєнно-політичного впливу, які суперечать нормам міжнародного права і звичаям ведення війни.
Серед цих методів чільне місце посідає використання різноманітних екстремістських угруповань, терористичних груп, створюваних ними незаконних збройних формувань у якості інструмента дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.
Завданням цих угруповань, діяльність яких координується ззовні, передбачає здійснення силового та ідейно-політичного впливу на вищі органи державної влади України. Ціною цієї деструктивної діяльності є життя і здоров’я тисяч українців, які беруть безпосередню участь у відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності Української держави.
З огляду на це, науковий доробок доктора політичних наук Євгена Васильчука, присвячений дослідженню діяльності екстремістських угруповань в Україні, є актуальним і своєчасним. Привертає увагу його монографія «РОСІЙСЬКИЙ ЕКСТРЕМІЗМ В УКРАЇНІ», у якій автором на широкій першоджерельній базі і значному фактологічному матеріалі здійснено ґрунтовний аналіз ідейно-політичних засад, тенденцій і специфіки діяльності керованих із-зовні екстремістських угруповань.
Беззаперечно, наукові праці такого роду мають не лише науково-теоретичну цінність, а й неабияку практичну значущість для інформування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань України, які сьогодні беруть участь у витісненні російського агресора з української землі.
Враховуючи викладене, вважаю, що науковий доробок доктора політичних наук Євгена Васильчука гідний відзначення високою нагородою.

Петро Володимирович Мироненко, доктор політичних наук, президент Громадської організації «Академія політичних наук»

Леонід Васильович Чупрій, доктор політичних наук, професор

Тема наукових досліджень доктора політичних наук Євгена Васильчука є надзвичайно актуальною і своєчасною.
Гібридні методи війни, які застосовує Російська Федерація проти України, зокрема, передбачають використання різноманітних спроб дестабілізації внутрішньополітичної ситуації у нашій країні. Серед них чільне місце посідає активізація діяльності різноманітних радикальних та екстремістських рухів. З огляду на це, для представників вітчизняної науково-експертної спільноти є нагальною необхідність всебічного вивчення цих впливів з метою вироблення ефективних механізмів і технологій їхньої локалізації та нейтралізації.
У представленому циклі наукових праць особливу увагу привертає монографія «РОСІЙСЬКИЙ ЕКСТРЕМІЗМ В УКРАЇНІ». На значній джерельній базі і конкретних фактах автор розкриває ідейно-політичну сутність, особливості розгортання діяльності та політико-правові аспекти загроз і викликів українській державності з боку російських екстремістських об’єднань. У цій роботі надано ґрунтовний аналіз тенденцій деструктивної діяльності суб’єктів російського екстремізму на території України.
Загалом, окрім наукової значущості праці Євгена Васильчука відзначаються своєю практичною орієнтованістю. Підтвердженням цього є наявність конкретних результатів впровадження його наукових здобутків.
Враховуючи вищевикладене, вважаю, що цикл наукових праць «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії» є вагомим внеском у розвиток української політичної науки, а його автор доктор політичних наук Євген Васильчук заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Леонід Васильович Чупрій, доктор політичних наук, професор кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою НАДУ при Президентові України, професор кафедри соціології та політології НАУ

Пелехатий Андрій Олегович, к.е.н.

Ескалація збройного насильства на сході України через розгортання діяльності різноманітних підтримуваних із-зовні незаконних воєнізованих формувань доводить, що екстремізм став однією із найвагоміших загроз національній безпеці Української держави.
Особливе занепокоєння викликає втягнення молодих людей до лав різноманітних екстремістських угруповань, які відкрито пропагують і відстоюють практику збройного насильства для досягнення своїх ефемерних цілей.
Враховуючи ці обставини, цикл наукових праць доктора політичних наук Євгена Васильчука «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії» є своєчасним та актуальним комплексним дослідженням.
Автор продемонстрував глибокі системні знання із досліджуваної проблематики. Ознайомлення із рефератом засвідчує, що ця робота є комплексним науковим дослідженням, яке всебічно розкриває сутність екстремістських і терористичних загроз національній безпеці України.
Зазначений цикл наукових праць вирізняється своєю практичною спрямованістю, про що свідчать документи щодо впровадження його результатів.
З огляду на викладене, підтримую кандидатуру доктора політичних наук Євгена Васильчука на здобуття високої нагороди.

Андрій Олегович Пелехатий, к.е.н., голова Ради молодих вчених ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Дубов Д.В., д.політ.н.

Аналіз актуальної суспільно-політичної ситуації в Україні доводить, що серед викликів і загроз національній безпеці України вагоме місце посідають вияви політичного екстремізму.
Радикально налаштовані індивіди та екстремістські угруповання, які використовують терористичні методи, спрямовують свою діяльність на дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні. Своєю чергою, це зумовлює поглиблення поляризації політичної системи, зростання рівня конфліктності у відносинах між окремими соціальними групами та ескалації насильства в українському суспільстві.
З огляду на це, перед експертами-безпекознавцями, органами державної влади та управління постає необхідність розроблення і реалізації ефективних технологій запобігання і протидії цим загрозам національній безпеці Української держави. Саме тому заявлений цикл наукових праць доктора політичних наук Євгена Васильчука «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», безперечно, є актуальним і своєчасним.
Ознайомлення із рефератом цієї роботи засвідчує, що автор здійснив оригінальний комплексний аналіз екстремістських викликів і загроз. Значущість цього дослідження підкреслюється його практичною спрямованістю. Сформовані автором рекомендації щодо локалізації і нейтралізації деструктивного впливу екстремістських угруповань використовуються у навчальному процесі відомчих ВНЗ, що готують фахівців із правоохоронної діяльності. Також вони впроваджені у поточну діяльність окремих органів державної влади.
Зважаючи на вищезазначені обставини, підтримую кандидатуру доктора політичних наук Євгена Васильчука на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Дубов Д.В., доктор політичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інформаційної безпеки та розвитку інформаційного суспільства Національного інституту стратегічних досліджень

Вільчинська Ірина Юріївна, доктор політичних наук, професор

Безпеково-політологічні розробки доктора політичних наук Євгена Васильчука, присвячені розкриттю проявів політичного радикалізму та екстремізму, вирізняються своєю актуальністю, науковою новизною та оригінальністю.
Автор на широкій джерельній базі та фактологічному матеріалі розкриває сутність екстремістських і терористичних загроз для України, аналізує механізми формування радикалістських ідеологічних доктрин і пропонує власні рекомендації щодо нейтралізації цих згубних впливів на соціальну атмосферу сучасного українського суспільства.
Своєчасність і практична значущість пропонованого циклу наукових праць не викликає заперечень. Це, зокрема, підтверджується впровадженням результатів досліджень Є. Васильчука у діяльність вищих навчальних закладів, які готують фахівців у галузі правоохоронної діяльності, та використанням його напрацювань у діяльності органів державної влади. Тому, поза сумнівом, науковий доробок Євгена Васильчука є гідним внеском у розвиток української політичної науки.
Зважаючи на викладене, підтримую цикл наукових праць «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії» на здобуття Премії Президента України для молодих учених.

Ірина Юріївна Вільчинська, доктор політичних наук, професор

Гість

Олег Батрименко, доктор політичних наук, доцент

Цикл наукових праць доктора політичних наук Євгена Васильчука «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії» заслуговує на особливу увагу академічного середовища.
В умовах ескалації суспільно-політичної напруженості, посилення екстремістських і терористичних загроз і викликів національній безпеці України, об’єктивно актуалізується значущість наукових праць, які розкривають сутність, ідейно-політичні характеристики політичного екстремізму та чинники його ескалації.
Представлений науковий доробок, присвячений цим проблемам, дозволяє не лише широко інформувати українське суспільство про специфіку цих загроз, а й виробити рекомендації, які є корисними для органів державної влади, правоохоронних органів тощо. Свідченням значущості і практичної орієнтованості цього циклу наукових праць є беззаперечно, факт впровадження результатів наукових досліджень Євгена Васильчука у навчальну і науково-дослідну діяльність вищих навчальних закладів, які готують фахівців із правоохоронної діяльності, та поточну діяльність органів державної влади.
Автор демонструє високий рівень обізнаності з
досліджуваних проблем, об’єктивно і незаангажовано розкриває їх сутність та специфіку.
Підтримую кандидатуру доктора політичних наук Євгена Васильчука на здобуття Премії Президента України для молодих учених.

Олег Батрименко, доктор політичних наук, професор кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Роман Шпильовий

З доктором політичних наук Євгеном Васильчуком співпрацюємо із 2015 р.
В цей неспокійний час безпекознавчі студії Євгена Олеговича Васильчука набувають неабиякої актуальності та практичної значущості.
У 2014 р. ним було започатковано серію «ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ». Монографії з цієї серії присвячені дослідженню екстремістських загроз національній безпеці Української держави. Його книги «Російський екстремізм в Україні», «Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України», «Субкультурний молодіжний радикалізм» неодноразово експонувались на престижних книжкових виставках і вже давно знайшли свого вдячного читача і поціновувача.
Наразі Євгеном Олеговичем започатковано новий творчий проект «АЛЬТЕРНАТИВНА СТРАТЕГІЯ», у межах якого вже готується до друку чергова монографія під назвою «НЕЗАКОННІ ВОЄНІЗОВАНІ ТА ЗБРОЙНІ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ».
У межах спільного ПРОЕКТУ я займаюсь розробкою дизайну цієї книги. З Євгеном Олеговичем працювати одне задоволення!
Тексти його книг завжди вирізняються своєю науковою лаконічністю, строгістю викладу і виваженістю аналізу досліджуваних проблем. Кожна його монографія – це своєрідна аналітична безпекова розробка, орієнтована на висвітлення актуальних загроз і викликів національній безпеці Української держави.
Вважаю, що саме такі науковці-новатори складають сьогодні наукову еліту нашої держави.
Підтримую Євгена Олеговича та щиро бажаю йому перемоги!

Роман Шпильовий,
«ROMAN’S WORK»

Забєліна І.О., кандидат політичних наук, доцент

Ознайомлення із науковими працями доктора політичних наук Є.О. Васильчука засвідчує актуальність і практичну значущість його досліджень. Автор тривалий час спеціалізується на дослідженні проблем запобігання і протидії політичному радикалізму та екстремізму в Україні.
Результати своєї науково-дослідної діяльності він спрямовує у практичне русло. Так, його наукові праці активно використовуються у навчальному процесі у ВНЗ, які готують фахівців у галузі правоохоронної діяльності. Сформовані авторські рекомендації щодо зниження дестабілізаційного впливу радикальних молодіжних спільнот впроваджено у діяльність органів державної влади.
Знайомство із його науковими працями показує, що для автора обрана проблематика є не лише сферою наукових інтересів, а й професійною і громадянською позицією, яку він намагається донести до українського суспільства.
Свідченням цього є виступ доктора політичних наук Є.О. Васильчука на парламентських слуханнях у Верховній Раді України 2 листопада 2016 р. Автор, глибоко розуміючи проблеми радикалізації сучасного українського суспільства та можливі наслідки цих тенденцій, у своєму виступі звернув увагу керівництва держави на необхідність вжиття невідкладних заходів щодо зниження градусу соціального напруження у нашому соціумі.
Зважаючи на значний науковий доробок, практичну значущість і реальні практичні результати впровадження підтримую кандидатуру доктора політичних наук Є.О. Васильчука на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Алла Лисенко, кандидат історичних наук, доцент

Наукові дослідження доктора політичних наук Євгена Олеговича Васильчука, поза сумнівом, є актуальними та практично значущими. Фактично, він є одним із небагатьох безпекознавців України, які у своєму творчому доробку мають такі вагомі наукові результати і досягнення.
Його монографії, присвячені дослідженню політичного екстремізму, є широко відомими науковому та читацькому загалу як в Україні, так і за її межами. Проблема розробки адекватних механізмів запобігання і протидії виявам політичного екстремізму в Україні для автора - це не просто тема наукових досліджень, а його громадянська і професійна позиція, якої він притримується багато років.
2 листопада 2016 р. доктор політичних наук Євген Васильчук виступив з трибуни Верховної Ради України щодо поглиблення загроз радикалізації нашої молоді та необхідності упередження цих процесів.
Автор справжній професіонал своєї справи і щирий патріот України. Підтримую його кандидатуру і прошу шановний Комітет належно оцінити його вагомі наукові здобутки!

Сиченко В.В.

Сиченко В.В., доктор наук з державного управління

Неконвенціональні форми політичної участі набувають значного поширення серед окремих суб’єктів політичного життя в Україні. Їхні орієнтації на недемократичні, силові сценарії приходу до влади доводять, що політичний радикалізм та екстремізм на сьогодні є вагомими загрозами національній безпеці України. Необхідність вироблення ефективних механізмів запобігання і протидії поширенню цих явищ обумовлює необхідність вивчення першопричин їх появи, тенденцій розвитку та особливостей маніфестації у суспільному житті, що, у свою чергу, підкреслює актуальність і значущість наукових досліджень доктора політичних наук Є.О. Васильчука.
Новизна цього наукового доробку полягає у тому, що автор здійснив комплексне, системне дослідження феномену політичного радикалізму та екстремізму в Україні. Ним здійснено ґрунтовний та всебічний аналіз сутності політичного радикалізму та екстремізму як комплексу загроз і викликів національній безпеці України, ідейно-культурних витоків радикалістських політичних доктрин, чинників ескалації інтолерантних настроїв та екстремістських практик у молодіжному середовищі України тощо.
Загалом, реферат наукової роботи Васильчука Є.О. свідчить про те, що автор досяг задекларованої мети дослідження. Досліджувана ним наукова проблема вирішена на високомунауковомурівні.
Враховуючи вищевикладене, вважаю, що представлена доктором політичних наук Васильчуком Євгеном Олеговичем наукова робота «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії» заслуговує на присудження Премії Президента для молодих учених.

Віктор Сиченко, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, Заслужений працівник освіти України

Руслан Куниця

Руслан Куниця, підполковник запасу, СБСМ «Грифон» МВС України

Коротко хочу охарактеризувати науковий доробок доктора політичних наук Євгена Васильчука.

Результати його наукових праць для нас, працівників спецпідрозділів МВС України, є значущими, насамперед, через свою практичну орієнтованість.
У свій час окремі матеріали його досліджень були використані у нашому підрозділі для занять із професійної підготовки із особовим складом. Обґрунтовані автором рекомендації дозволили надати ґрунтовні роз’яснення працівникам підрозділу щодо специфіки інспірованих радикально налаштованими політичними силами можливих інцидентів під час проведення масових заходів, вжиття невідкладних заходів щодо упередження групових порушень громадського порядку, причин та можливих наслідків виникнення таких інцидентів.
Сьогодні, враховуючи ескалацію екстремізму на сході України, наукові праці Євгена Васильчука, є особливо актуальними і практично орієнтованими. Особовий склад спецпідрозділів МВС України, задіяний на виконанні оперативно-службових завдань у зоні АТО, має володіти належними знаннями щодо специфіки діяльності екстремістських угруповань, незаконних воєнізованих і збройних формувань, які розгорнули свою підривну діяльність в окремих районах Донецької та Луганської областей. Це дозволяє вживати своєчасних і ефективних упереджувальних заходів із протидії цим загрозам.
Підтримуємо автора і нашого лектора та бажаємо йому перемоги!

Руслан Куниця, колишній заступник командира – начальник штабу СБСМ «Грифон» МВС України, підполковник міліції запасу

Гунько П.М.

У час російсько-української війни агресором використовуються некласичні, гібридні методи ведення військових дій. Серед них чільне місце посідає використання різноманітних екстремістських та терористичних угруповань, які під контролем російських спеціальних служб і розвідувальних органів, виступають інструментом дестабілізації суспільно-політичної ситуації на сході України, здійснюючи акти терору та диверсії на об’єктах соціальної та військової інфраструктури у зоні АТО.
Зазначена ситуація об’єктивно вимагає вироблення адекватних і ефективних методів запобігання і протидії діяльності проросійських екстремістських та терористичних угруповань задля своєчасної локалізації і нейтралізації загроз національній безпеці України.
З огляду на це, наукові праці доктора політичних наук Є.О. Васильчука, поза сумнівом, заслуговують на увагу і підтримку наукової спільноти. Саме Є.О. Васильчук одним із перших у своїх наукових працях вказав на реальність загроз для національної безпеки України з боку суб’єктів екстремізму.
Його наукові дослідження відзначаються новизною і оригінальністю, а в умовах агресії Російської Федерації проти України, використання гібридних методів ведення війни, вони мають і неабияку практичну значущість.
Інформаційно насиченою і змістовною, зокрема, є його монографія «РОСІЙСЬКИЙ ЕКСТРЕМІЗМ В УКРАЇНІ». У ній автор здійснив комплексний аналіз особливостей зародження і розгортання діяльності на сході України філій російських екстремістських угруповань, які фактично склали живильне середовище для появи терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР». Цей матеріал є, безперечно, корисним для працівників правоохоронних органів, які сьогодні виконують бойової завдання у зоні АТО.

Підтримую автора на здобуття високої нагороди та бажаю подальших творчих здобутків.

П.М. Гунько, к.пед.н., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Андрій Блануца, к.і.н., с.н.с.

У сучасному науковому дискурсі наукові праці доктора політичних наук Євгена Васильчука заслуговують на особливу увагу.
Важливі і водночс епохальні для сьогодення чинники, які впливають на державотворчий процес в Україні, такі як: розгортання російської військової агресії проти України, диверсійно-підривна діяльність терористичних угруповань на Сході нашої держави актуалізують необхідність докладного вивчення феномену політичного радикалізму та екстремізму задля вироблення дієвих механізмів діагностики, запобігання і протидії цим явищам.
Пронозовано Євген Васильчук у своїх монографіях і численних статтях ще у 2012 2013 рр. вказував на реальність загроз для національної безпеки України з боку російських екстремістських угруповань, які розгорнули свої філії у східних регіонах нашої держави.
У листопаді 2015 р. у Будинку вчених НАН України за участю наукової громадськості було проведено презентацію його монографій «РОСІЙСЬКИЙ ЕКСТРЕМІЗМ В УКРАЇНІ» та «ПОЛІТИЧНИЙ РАДИКАЛІЗМ ТА ЕКСТРЕМІЗМ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ», які фактично стали першими в Україні комплексними науковими працями за цією проблематикою, викликали живе зацікавлення присутніх і отримали схвальні відгуки.
Результати його досліджень мають не лише теоретичну цінність, а й практичну значущість, адже активно використовуються для занять із особовим складом правоохоронних органів, чиї підрозділи перебувають сьогодні у зоні АТО.
За цією проблематикою Євген Васильчук захистив кандидатську і докторську дисертації. Схвальні відгуки на його дослідження надійшли не лише від поважних науковців України, особисто обізнаних із його напрацюваннями, а й з великих університетських центрів США, Австрії, Італії.
З огляду на викладене, вважаю, що представлена наукова робота доктора політичних наук Євгена Васильчука, є актуальною і заслуговує на відзначення високою державною нагородою.

Андрій Блануца, к.і.н., с.н.с., Інститут історії НАН України, голова Клубу молодих вчених НАН України.

Стадник І.Ю., к.і.н., доц.

Євген Васильчук досліджує феномен політичного радикалізму та екстремізму, починаючи із 2000-х рр.
У фокусі його уваги тривалий час перебували питання, пов’язані із діяльністю різноманітних російських екстремістських угруповань на території України. Власне ця проблематика стала основою його кандидатської дисертації, захищеної у 2010 р. Через шість років у віці 32 роки він блискуче захистив докторську дисертацію, присвячену дослідженню екстремістських викликів і загроз національній безпеці Української держави.
Сьогодні у час гібридної війни Росії проти України значущість праць доктора політичних наук Євгена Васильчука важко переоцінити. У його монографіях «РОСІЙСЬКИЙ ЕКСТРЕМІЗМ В УКРАЇНІ» та «ПОЛІТИЧНИЙ РАДИКАЛІЗМ ТА ЕКСТРЕМІЗМ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ» та численних наукових публікаціях проведено ґрунтовний аналіз зародження і розвитку екстремістських і терористичних угруповань на території України, визначено їхні ідеологічні пріоритети та чинники ескалації політичного насильства в сучасному українському суспільстві.
Беззаперечна актуальність, оригінальність і новизна його наукових праць посилюється практичною спрямованістю.
Автор особисто неодноразово брав участь у навчальних заходах із особовим складом правоохоронних органів, працівники яких сьогодні виконують бойові завдання у зоні АТО. Результати його досліджень впроваджено у навчальну і науково-дослідну діяльність низки установ. Відгуки на його докторське дослідження надійшли із США, Італії, Австрії, що свідчить і про актуальність його праць, і про науковий авторитет самого дослідника, який своєю невтомною працею підносить значення української науки у світі.
З огляду на це, прошу шановний Комітет підтримати наукову роботу доктора політичних наук Євгена Васильчука, висунену на здобуття Премії Президента для молодих учених.

З повагою
Ірина Стадник, к.і.н., доц., завідувач кафедри історії України та суспільних дисциплін Черкаського державного технологічного університету

Скляренко Т.В., ЧМЦСССДМ

Співпраця Черкаського міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді (Центр) з Євгеном Васильчуком розпочалася з 2014 року, коли спільними зусиллями Центру, працівниками кримінально-виконавчої інспекції, відділів кримінальної міліції у справах дітей ми організували літній табір для підлітків і молоді, які перебувають у конфлікті з законом. Під час проведення табору інтерактивні заняття, тренінги на теми: «Зниження дестабілізаційного впливу суб’єктів екстремізму на молодіжне середовище», «Підліток і молодіжна субкультура», «Екстремістки угрупування, їх загубленість», «Звичаї та традиції українського народу», «Проблеми профілактики екстремізму і молодіжному середовищі», «Антигромадська природа екстремізму в будь-яких його формах» змінювалися на спортивні змагання з баскетболу, на майстер-класи з пітбоксінгу і паркуру. Бесіди про любов і відповідальність, людську гідність, життєві цінності. Учасниками заходів була учнівська молодь віком від 14 до 23 років із кризових сімей, молоді особи, засуджені до покарання без позбавлення волі, які є потенційними об’єктами деструктивного впливу з боку молодіжних екстремістких спільнот. За результатами проведених занять і тренінгів спеціалісти Центру та працівники кримінально-виконавчої інспекції, відділів кримінальної міліції у справах дітей відмітили зменшення проявів агресивної поведінки підлітків, мінімізацію негативної поведінки в соціумі, що дало змогу змінити поведінку молоді на краще, надати можливість знайти себе в творчості та спорті. Вважаю, що подібний унікальний досвід симбіозу практиків та науковця має бути відмічений з боку Держави.

Скляренко Тетяна Віталіївна, директор Черкаського міського центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді.

Білан С.О., д-р. іст. н., проф.

Сучасна Україна перейшла в новітню добу історії, а її народ отримав унікальний шанс побудувати державу, що вимагає свідомого вибору та пошуку сучасних напрямів поступу, першочергових пріоритетів та індикаторів належних оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-правових умов становлення та розвитку громадянського суспільства.
Українське суспільство, як і будь-яке інше, практично на одну третину складається з молоді, тому не дивно, що питання, пов’язане з роллю молоді у суспільному житті нашої держави, є настільки актуальним.
У цьому контексті робота доктора політичних наук Є.О. Васильчука «Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії», метою якої є обґрунтування природи та виявів молодіжного радикалізму та екстремізму у політичному житті сучасного українського суспільства, в якій на основі теоретичних досліджень автором визначено ідейно-політичну сутність молодіжного політичного радикалізму та екстремізму в Україні, встановлено його об'єктивні умови і чинники ескалації, сформовано рекомендації щодо профілактики, запобігання та протидії цим явищам у молодіжному середовищі України, викликає особливий науковий, пізнавальний та практичний інтерес.
Дане дослідження є серйозною працею, що характеризується концептуальністю, комплексністю та цілісністю розв’язання досліджуваної проблеми, в якій автор переконливо та обґрунтовано довів, що молодь – це не просто визначна рушійна сила суспільного розвитку, яка вже завтра почне впливати на головні напрямки існування держави, а й індикатор провідних цілісних процесів, що відбуваються в нашій державі, оскільки закладає фундамент та орієнтири не лише для загального розвитку України, а й парадигму сучасної соціально-політичної та просторово-територіальної організації світу.
З огляду на вище зазначене, та враховуючи актуальність, новизну та вагомість здобутих наукових результатів, вважаю, що доктор політичних наук, Є.О. Васильчук заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених.

Білан Сергій Олексійович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії ї політології Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

Верхотурова М. А.

У жовтні 2016 р. брала участь у міжнародній науковій конференції “V міждисциплінарні гуманітарні читання”, що проходила у Будинку вчених НАН України в Києві.
Одним із доповідачів був доктор політичних наук Євген Васильчук. Тема його доповіді стосувалась тенденцій поширення політичного радикалізму та екстремізму. Враження від його виступу виключно позитивні. Автор тривалий час досліджує феномен політичного радикалізму та екстремізму, чудово орієнтується у механізмах формування і особливостях радикалістських ідеологічних доктрин, нюансах законодавчого забезпечення запобігання і протидії виявам екстремізму в Україні. Надзвичайно важливим є й авторські рекомендації щодо здійснення заходів із профілактики екстремізму серед молоді.
У світлі подій, що відбуваються сьогодні на сході нашої держави, проблематика його досліджень є, безперечно, актуальною і важливою.
Підтримую автора на здобуття високої нагороди!

Мацыевіч М., к.ф.н., дацэнт

Актуальнасць манаграфіі Я. А. Васільчук «Палітычны радыкалізм і экстрэмізм у маладзежным асяроддзі Украіны» абумоўлена не толькі недастатковым вывучэннем саміх феноменаў радыкалізму і экстрэмізму, але і тэндэнцыяй іх найбольш вострай праявы ў перыяды змены эпох, кардынальнай трансфармацыі сацыяльна-палітычных сістэм. Сучасная палітычная навука не можа паскардзіцца на адсутнасць паліталагічных даследаванняў па дадзенай тэматыцы. Аднак большасць з іх тычыліся альбо юрыдычнага боку вырашэння праблемы, альбо пытанняў сацыякультурнай ідэнтычнасці ці псіхалагічных обусловленностей фарміравання субкультур. Я. А. Васільчук разгледзіў праблемы экстрэмізму і радыкалізму ў шырокім кантэксце. Менавіта сістэмны падыход дазваляе аўтару выявіць асаблівасці ўзнікнення падобных з'яў у Украіне і свеце ў цэлым, прасачыць іх дынаміку, вырашыць шэраг іншых даследчых задач. Праца Е. А. Васільчук можа лічыцца першым ва ўкраінскай навуковай літаратуры комплексным даследаваннем праблем экстрэмізму і радыкалізму ў маладзёжным асяроддзі.

Гість

Манаграфія Я.А. Васільчука «Палітычны радыкалізм і экстрэмізм у маладзёжным асяроддзі Украіны» ў кантэксце лавінападобнага павелічэння радыкальных субкультур ўяўляе асаблівую каштоўнасць. У манаграфіі аўтарам на аснове сістэмнага аналізу паслядоўна раскрываецца ўплыў розных ідэалагічных дактрын на сацыяльную дзейнасць і патэнцыйную палітычную актыўнасць найбольш актыўнай групы любога грамадства – моладзі.
Акцэнтуючы ўвагу на інструментальнай функцыі падобнага роду ідэалогій і субкультур, Я.А. Васільчук адзначае, што ў выпадку ўжывання іх у якасці інструмента супрацьпастаўлення і маніпуляцыі з мэтавай аўдыторыяй (у першую чаргу, моладзі), яны набываюць дэструктыўны характар, прадстаўляючы пагрозу нацыянальнай бяспекі краіны. Адметнай рысай дадзенай пазіцыі ад многіх работ іншых украінскіх аўтараў з'яўляецца тое, што ў ёй, у першую чаргу, абгрунтоўваецца думка аб неабходнасці ўласнага інфармацыйнага, палітычнага і сацыякультурнага развіцця як максімальна эфектыўнага метаду супрацьдзеяньня дэструктыўным уплывам і тэндэнцыям.
Асобна хочацца адзначыць шырокую источниковую базу і аб'ём вывучаных аўтараў навуковых прац, афіцыйных дакументаў, тэматычных інтэрнэт-крыніц. Фактычна сам агляд літаратуры па вывучаемай тэме (раздзел 1.1 «Сучасні підходи до явища політичного радикалізму та екстремізму») уяўляе сабой самастойнае навуковае даследаванне і носіць не проста характар апісання, а адзначаны глыбокім тэарэтычным аналізам існуючых метадалагічных падыходаў, тэрміналогіі, дынамікі тэматычнай накіраванасці.
Агульнай (і, нажаль, вельмі частай) памылкай многіх айчынных грамадазнаўцаў (сацыёлагаў, палітолагаў, філосафаў, гісторыкаў) з'яўляецца звужэнне прадметнага поля даследавання: разгляд толькі аднаго з аспектаў тых ці іншых з'яў без уліку іх шматмернай сацыяльнай прыроды. Міждысцыплінарны падыход Я.А. Васільчука, які разглядае з'явы радыкалізму і экстрэмізму ва узаемасувязі і узаемаабумоўленасці сацыякультурных, сацыяльных і палітычных працэсаў, становіцца асновай пры даследаванні ўсіх бакоў сучаснага грамадскага жыцця.

С.М. Алейніква, загадчык аддзела тэхналогій кадравай работы НДІ тэорыі і практыкі дзяржаўнага кіравання Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, к.с.н.

Чернобай А.И.

Исследования, проведенные доктором политических наук Е.О.Васильчуком, результаты которых отражены им в серии публикаций в научных изданиях, в т.ч. в монографиях «Политический радикализм и экстремизм в молодежной среде Украины» и «Российский экстремизм в Украине», чрезвычайно актуальны в современных условиях, когда часть граждан наших стран, преимущественно из числа молодежи, оказалась подвержена радикальным идеям.
Несомненно, указанные материалы еще длительное время будут широко востребованы не только в научных кругах, но и в органах государственного управления, государственных органах системы обеспечения безопасности.
Строго научный стиль и одновременно доступность изложения исследуемых вопросов, научная новизна, высокая теоретическая и практическая значимость проведенных исследований позволяют поддержать кандидатуру доктора политических наук Е.О.Васильчука на соискание Премии Президента Украины для молодых ученых.
Чернобай А.И., главный советник Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь

dr Grazyna Durka Akademia Pomorska

Z doktorem nauk politycznych Jewgienijem Wasylczukiem wspólnie opracowywaliśmy problem rozprzestrzeniania się idei subkultur w środowisku młodzieżowym i ich wpływu na proces radykalizacji postaw współczesnej młodzieży. Idee naukowe prezentowane przez J. O. Wasylczuka, bezwarunkowo mają nowatorski charakter, wyróżniają się swoją aktualnością i oryginalnością.
Energiczna działalność naukowo-badawcza i aktywność obywatelska doktora nauk politycznych Jewgienija Wasylczuka pozwoliły mu stworzyć kompleksowe prace naukowe wszechstronnie opisujące procesy prowadzące do rozpowszechnienia radykalistycznych ideologii i ekstremistycznych praktyk w środowisku młodzieżowym.
Problematyka jego badań naukowych jest charakterystyczna nie tylko dla Ukrainy, ale i dla całego cywilizowanego europejskiego świata w ogólności, dlatego jego prace nabierają szczególnego znaczenia i mają naukowo-praktyczne ukierunkowanie. Wśród jego prac szczególnie chcemy wyróżnić monografię "Polityczny radykalizm i ekstremizm w środowisku młodzieżowym Ukrainy", będącą w rzeczywistości pierwszą systemową pracą naukową na ten temat.
W związku z tym popieram kandydaturę doktora nauk politycznych Jewgienija Wasylczuka na przyznanie mu Nagrody Prezydenta Ukrainy dla młodych naukowców, a samemu autorowi życzę dalszych sukcesów.

Иван Афанасьев, кандидат филологических наук, доцент

С исследованиями доктора политических наук Е.О. Васильчука, посвященными политическому радикализму и экстремизму в молодежной среде Украины, мне впервые довелось познакомиться в научных изданиях Республики Беларусь. Фундаментальный характер работ в сочетании с их явной практической направленностью обусловил востребованность выводов и рекомендаций автора в профессиональном сообществе Беларуси, что подтверждено внедрением результатов проведенного исследования в учебных заведениях системы МВД и Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Даже одного этого обстоятельства достаточно для того, чтобы рекомендовать доктора политических наук Е.О. Васильчука на соискание Премии Президента Украины для молодых ученых, и мне хочется пожелать Евгению Олеговичу успехов в достижении поставленной цели.
С другой стороны, полагаю важным и необходимым высказаться по существу научной проблематики, которую разрабатывает автор представленного на конкурс исследования.
Моя профессиональная деятельность на протяжении нескольких десятилетий связана с русской литературой и культурой. Их открытость иным национальным традициям позволила нашей кафедре русской и мировой литературы провести несколько научных конференций при участии и практическом содействии академика Н.Г. Жулинского и его коллег из Института литературы имени Т.Г. Шевченко, профессора Иоахима Феста из Германии (которого имел честь знать лично) и других досточтимых специалистов, составляющих гордость своих национальных культур и сообществ. Говорю это не ради рекламы собственных достижений, значение которых никоим образом не преувеличиваю, но исключительно для того, чтобы избежать каких бы то ни было недомолвок и недоразумений после моего признания, к которому каждый участник обсуждения волен отнестись так, как сочтет нужным.
Считаю принципиальным подтвердить, что к понятию «русский мир» в его духовном смысле отношусь с глубоким, исконным уважением, но одновременно отдаю себе отчет в том, что первейшим и самым коварным врагом истинного «русского мира» становится собственно российский экстремизм, как, впрочем, и любое другое радикальное национальное течение, порожденное асоциальной или маргинальной средой. Эта среда никогда не услышит гуманиста Достоевского с его глубочайшей мыслью из «Пушкинской речи» о всемирной отзывчивости русской культуры, но с готовностью примет его в качестве необходимого врага и глашатая «имперского шовинизма».
Вот почему мне представляется неизбежным появление у Е.О. Васильчука трудов, которые словно зеркально отражают трагические перипетии массового национального сознания в кризисную эпоху: «Политический радикализм и экстремизм в молодежной среде Украины» и «Российский экстремизм в Украине». По большому счету речь идет об изучении механизмов опосредования идей, изначально – благородных, гуманистических, плодотворных, которые в условиях социального неблагополучия и распада государственных институтов способны превратиться в свою противоположность: агрессивную, разрушительную, губительную. Как бы парадоксально это не прозвучало, но при всех государственно-политических противоречиях и даже конфликтах сегодняшнего дня братские славянские народы Украины, Беларуси и России решают общие насущные задачи в мировоззренческой сфере. Угрозы, порожденные ХХ веком и предельно обострившиеся в ХХІ-м, профессор И. Фест, не всуе помянутый мною, на примере Германии первой трети минувшего столетия связал с трагическими издержками стремительной модернизации традиционного общества. Е.О. Васильчук, исследуя природу молодежного экстремизма в современной Украине, ищет его истоки в персонах и воззрениях, мистическая экзальтированность которых стала неодолимым искушением для германского и европейского духа столетие назад и явила свой нерастраченный запал дню сегодняшнему. И хотя огонь, как известно, пожирает себя сам, риск всеобщего пожара слишком велик, чтобы подбрасывать в костер новые поленья.
Социализация среды, сочетающая государственное регулирование общественных процессов и просвещение, освобожденное от политической ангажированности, – тот универсальный рецепт, в определении которого научный труд Е.О. Васильчука играет важную роль и заслуживает поддержки.

Иван Николаевич Афанасьев, заведующий кафедрой русской и мировой литературы Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, кандидат филологических наук, доцент. Республика Беларусь.

Olga Pavlovskaya, PhD in Philosophical sciences

In the context of contemporary social transformations, taking place at both the international and regional levels, the presented work of Grand PhD in Political sciences E. O. Vasil'chuk "Political radicalism and extremism among young people of Ukraine" is extremely relevant and in demand socially and politically. The lately spreading of radicalist and extremist attitudes and actions pose a serious threat to national and global security, it gives the negative impact on the moral and psychological society state and it is regarded as a destructive factor in the personal development of man. It is worthy to note particularly the importance of social and practical significance of fulfilled by the author studies of the phenomenon of radicalism in terms of its spread among young people. Namely the consciousness of young people is an area of risk, due to their age characteristics and the lack of experience, young people can easily fall under the influence of various factors, including those representing a serious risk.
In the philosophical and theoretical terms, a deep and well-reasoned analysis of the phenomenon of radicalism is represented as a set of ideas and actions aimed at a radical change of the existing social, political, religious relations, its expression in highly illegal forms – extremism and terrorism, regularities and trends of its spread in modern political life. From political point of view, the fulfilled by E. O. Vasil'chuk reasonable analysis of the cultural and ideological foundations of political radicalism and extremism in the Ukrainian society, revealing its religious and subcultural roots, developed classification of radical extremist movements are of scientific interest. The widespread use of factual material which allows getting a specific representation about occurring political processes in the Ukrainian society and peculiarities of their reflection in the youth environment should be attributed to the advantages of the presented work. The author substantiates promising ways of legislative provision preventing various manifestations of political radicalism and extremism, offers educational, socio-cultural, informational and psychological technologies to counter these phenomena among youth.
In general, the relevance, high scientific and theoretical level, social and practical significance of the investigations of the Grand PhD in Political sciences E. O. Vasil'chuk on the problem of youth political radicalism and extremism in the Ukrainian society is a ponderable basis for the award of the President of Ukraine Prize for young scientists.

Olga Pavlovskaya, leading researcher,
PhD in Philosophical sciences, Assoc. Prof.
Institute of Philosophy of NAS of Belarus
Minsk, Republic of Belarus

Кириченко О.В., д.ю.н., доцент

Сепаратизм і екстремізм являють собою реальну загрозу будь-якій державі, і рівень їх суспільної небезпеки постійно зростає. Ці явища є багатогранними, не мають меж і національностей, володіють дивовижною спроможністю пристосуватися до найменших змін у політичному житті світової спільноти. Радикально налаштовані сили намагаються використовувати труднощі, пов’язані з накопиченням багатьох нерозв’язаних політичних та соціальних проблем, у своїх вузькокорпоративних цілях. Терористи та екстремісти намагаються встановити контроль за цілими країнами або діяльністю керівників держави, контролювати наркобізнес, незаконний продаж зброї, заволодіти зброєю масового ураження тощо. Зазначені тенденції характерні й для України. Тому на сьогодні є актуальним дослідження проблем протидії політичному радикалізму та екстремізму.
Наукові роботи доктора політичних наук Є.О. Васильчука, у тому числі й монографії «Політичний радикалізм та екстремізм в молодіжному середовищі України» та «Російський екстремізм в Україні», присвячені проблемам природи та виявів радикалізму та екстремізму в молодіжному середовищі, встановлення їхньої ідейно-політичної сутності, визначення об’єктивних умов і чинників ескалації, особливостей і тенденцій поширення, а також протидії цим негативним явищам. Дослідження сприяло розробці авторської концепції осмислення світоглядних, ідейних та політико-культурних основ радикалізму й екстремізму у політичному житті суспільства, що розвиває сучасні загальнотеоретичні уявлення про сутність і проблемні питання розвитку політичної культури та ідеології.
Враховуючи зазначене, підтримую кандидатуру доктора політичних наук Є.О. Васильчука щодо отримання премії Президента України для молодих учених.
Кириченко О.В., доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Людмила Чернова, к.філос.н., доц.

Доктор політичних наук Є.О. Васильчук є одним із небагатьох науковців, які сфокусували свою дослідницьку увагу на проблемах радикалізації нашої молоді та вироблення інформаційно-психологічних технологій запобігання цим процесам.
У квітні 2016 р. мені довелось побувати на захисті його докторської дисертації. Враження суперпозитивні!! Він чудово орієнтується у найдрібніших нюансах ідеологічних доктрин радикальних спільнот, виявляє високу обізнаність у тенденціях поширення екстремістських практик в Україні. Також вражають його енциклопедичні знання щодо діяльності екстремістських спільнот і терористичних угруповань у європейських країнах та на Близькому Сході.
Підтримую кандидатуру автора на відзначення цією високою нагородою!

Людмила Чернова, практикуючий психолог, кандидат філософських наук, доцент

І.А.Фареній, доктор історичних наук, професор

Чвертьстолітні проблеми розвитку незалежної України закономірно штовхають певну частину громадськості до радикальних шляхів їх подолання. Водночас відповідні засоби вирішення питань суспільного життя здатні лише прискорювати накопичення негараздів. Тому слід позитивно оцінити спробу Є.О.Васильчука спеціально дослідити явище молодіжного політичного екстремізму, яка вже вилилася в ряд досить об’ємних праць.
У монографіях і статтях Є.О.Васильчука представлена цілісна узагальнююча картина досліджуваної ним проблеми. Серед результатів дослідження – класифікація, систематизація проявів молодіжного радикалізму та екстремізму, тенденції політичної поведінки відповідно налаштованого соціального середовища. Немаловажливим також є сам факт актуалізації у публікаціях Є.О.Васильчука порушеної проблеми, яка має безпосередній вплив на долю держави і суспільства. Кожен, хто проявляє інтерес до питань молодіжного радикалізму та екстремізму, знайде в згаданих працях конкретні дані про зміст цього складного соціокультурного та політичного явища.
Буде справедливим належно оцінити здобутки науковця і підтримати його подальший творчий шлях премією глави держави для молодих вчених.

І.А.Фареній, доктор історичних наук, професор, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Олуксандра Ляшенко

Результати наукових досліджень доктора політичних наук Є.О. Васильчука, поза сумнівом, є актуальними і своєчасними. У час гібридної війни Росії проти України, за якої агресором широко використовуються різноманітні інструменти дестабілізації суспільно-політичної ситуації, перед вченими-безпекознавцями об’єктивно постає завдання вироблення адекватних, науково обґрунтованих механізмів запобігання і деескалації інспірованого ззовні політичного насильства.
З огляду на це, наукові праці Є.О.Васильчука є актуальними і своєчасними. Його монографії «Російський екстремізм в Україні» та «Політичний радикалізм та екстремізм в молодіжному середовищі України», серія статей за цією проблематикою комплексно розкривають особливості зародження і розгортання діяльності екстремістських угруповань на території України, ілюструють особливості загроз і викликів національній безпеці нашої держави з боку екстремістів, репрезентують специфіку переростання екстремізму у терористичну діяльність. У своїх наукових працях Є.О. Васильчук не лише аналізує діяльність екстремістських спільнот на території України, а й обґрунтовує конкретні рекомендації щодо локалізації та нейтралізації їхнього згубного впливу на соціальну атмосферу українського суспільства.
Враховуючи актуальність і наукову новизну наукової роботи доктора політичних наук Є.О. Васильчука, підтримую його кандидатуру на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Лисун С.М., майор міліції запасу

Одним із основних завдань, покладених на спецпідрозділи МВС України, є забезпечення охорони громадського порядку під час проведення масових заходів і запобігання виникненню масових безпорядків. Підготовка особового складу передбачає оволодіння не лише тактико-спеціальними знаннями, а й розуміння кожним працівником підрозділу причин і мотивацій скоєння правопорушень, що загрожують громадській безпеці. З огляду на це, наукові праці доктора політичних наук Є.О. Васильчука, присвячені дослідженню діяльності екстремістських угруповань на території України, перш за все, вирізняються своєю практичною значимістю.
Дослідження Є.О. Васильчука є корисними для проведення занять із професійної підготовки з особовим складом, адже є інформаційно насиченими і дозволяють працівникам спецпідрозділів МВС України глибше зрозуміти причини радикалізації окремих суб’єктів політичного життя і виробити тактику поведінки в умовах суттєвого ускладнення оперативної обстановки.
З урахуванням цього, підтримую кандидатуру Є.О. Васильчука на здобуття високої нагороди.

С.М. Лисун, учасник бойових дій, майор міліції запасу, ветеран спецпідрозділу «Сокіл» МВС України

Наргиза Мураталиева, к.п.н., доцент

В свете последних событий на мировой арене тема политического радикализма и экстремизма в молодежной среде актуальна на всем постсоветском пространстве. При этом доктор политических наук Е.О. Васильчук провел весьма глубокое изучение и рассмотрение данной проблематики в Украине. Автору удалось продемонстрировать сильные знания как в теоретических вопросах понятия "экстремизм", так и вопросах молодежной маргинализации. Его исследование отличается новизной и практической направленностью, особенно для государственных органов страны, деятельность которых направлена на поддержание стабильности и правопорядка.
С учетом вышеизложенного, поддерживаю кандидатуру доктора политических наук Е.О. Васильчука на соискание Премии Президента Украины для молодых ученых.
Кандидат политических наук, доцент Кыргызско-Российского славянского университета,
Мураталиева Н.Т.
Кыргызстан, Бишкек.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.