Офіційний веб сайт

Моделі та методи кібернетичного захисту конфіденційної інформації в інформаційно-комунікаційних системах

М54

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

 Автори: к.т.н. Прогонов Д.О., к.т.н.  Яковлєв С.В., к.т.н. Барановський О.М.

Авторами сформовано концептуальні засади захисту інформації з обмеженим доступом при передачі даних між елементами критичної інформаційної інфраструктури.

Розроблено високоточні методи виявлення короткотривалих змін статистичних, кореляційних та фрактальних характеристик інформаційних потоків. Дані методи дозволили суттєво підвищити точність виявлення аномальних дій користувачів інформаційно-комунікаційних систем при зменшенні часу аналізу потоків.

Запропоновано нову методику виявлення прихованої передачі конфіденційних даних при обміні повідомленнями між користувачами інформаційно-телекомунікаційних систем.

Методика дає можливість з високою точністю (більше 0,95) виявляти приховані повідомлення (стеганограми) в умовах обмеженості апріорних даних щодо використовуваного методу приховання та визначати ефективні методи  деструкції стеганограм при мінімізації спотворень файлу-контейнеру.

Одержано та строго доведено аналітичні оцінки стійкості до диференціального криптоаналізу для широкого класу блокових шифрів зі структурою SP-мережі, до яких відноситься національний стандарт шифрування «Калина». Запропоновано загальну методику оцінювання стійкості до диференціального криптоаналізу для блокових шифрів різної структури, що використовуються для захисту інформаційних потоків у критичній інформаційній інфраструктурі.

Результати роботи впроваджено в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Національному банку України, Службі зовнішньої розвідки України, конструкторському бюро «Шторм» КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших.

Кількість публікацій: 110, в т.ч.  за тематикою роботи 20 статей (7 – у зарубіжних виданнях), 74 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 1/1 Google Scholar – 28/3.

Надіслати коментар

Коментарі

Дудикевич В.Б.

Особлива увага служб державної безпеки приділяється протидії розвідувальній діяльності, що потребує розробки систем раннього виявлення прихованих каналів зв’язку між агентами та центрами керування в існуючих інформаційно-комунікаційних системах. Вирішення даної задачі суттєво ускладнюється обмеженістю або відсутністю даних щодо алгоритмів приховання повідомлень у файли-контейнери. Це потребує пошуку ефективних методів раннього виявлення підозрілої активності користувачів інформаційно-комунікаційних систем, наприклад сервісів електронної пошти соціальних мереж, та подальшого вилучення прихованих повідомлень (стеганограм).
Авторами розроблено високоточні методи виявлення слабких змін характеристик інформаційних потоків в комунікаційних системах, обумовлених формування зловмисниками прихованих каналів обміну повідомленнями. Також запропоновано швидкі методи надійного детектування повідомлень, прихованих у мультимедійні файли, навіть у випадку обмеженості або відсутності апріорних даних щодо використаних методів вбудовування даних.
Робота пройшла апробацію на численних міжнародних та всеукраїнських конференціях, її результати опубліковані у авторитетних вітчизняних та закордонних періодичних виданнях.
Вважаю, що цикл наукових робіт «Моделі та методи кібернетичного захисту конфіденційної інформації в інформаційно-комунікаційних системах» авторів Прогонова Д.О., Яковлєва С.В., Барановського О.М. є актуальною роботою та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Дудикевич В.Б. Заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри захисту інформації, керівник Західного регіонального навчально-наукового центру захисту інформації Національного університету «Львівська політехніка»

Яремчук Ю.Є.

Для вирішення задачі запобігання поширенню екстремістської літератури, виявлення та попередження роботи терористичних груп необхідна ефективна протидія функціонуванню прихованих (стеганографічних) систем зв’язку, що використовуються зловмисниками для обміну повідомленнями, синхронізація дій та несанкціонованого передавання конфіденційних даних державних установ і промислових груп.
Для забезпечення високої вірогідності виявлення стеганограм незалежно від області приховання повідомлень (стегоданих) у файли-контейнери авторами було запропоновано використовувати потужні методи структурного аналізу сигналів, зокрема варіограмного, флуктуаційного та мультифрактального аналізу. На основі даних методів авторами було розроблено швидкі алгоритми визначення слабких змін статистичних, кореляційних і фрактальних характеристик файлу-контейнеру, обумовлені прихованням повідомлень.
Комплексне застосування розроблених алгоритмів дозволило надійно виявляти стеганограми незалежно від області приховання повідомлень у файлі-контейнеру. Вагомою перевагою запропонованого методу є забезпечення високої точності визначення наявності прихованих повідомлень (більше 0,9) при скороченні на 35-40% тривалості обробки зображень у порівнянні з сучасними методами статистичного стегоаналізу.
Підтримую наукову працю «Моделі та методи кібернетичного захисту конфіденційної інформації в інформаційно-комунікаційних системах» авторів Прогонова Д.О., Яковлєва С.В., Барановського О.М., і вважаю, що вона заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Яремчук Ю.Є., д.т.н., професор, професор кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем Вінницького національного технічного університету

Цопа О.І.

Створення комплексних засобів захисту інформації в сучасних інформаційно-комунікаційних системах потребують постійного вдосконалення та створення нових методів протидії атакам на інформаційні ресурси державних установ. В роботі молодих вчених на основі багаторівневій моделі представлення мультимедійних даних та вивчення основних властивостей та характеристик інформаційних потоків вперше запропоновано критерії аналізу, що базуються на відновленні фазової траєкторії, аналізі рекурентних діаграм та обчисленні глибинних параметрів динаміки потоків. Це дозволило підвищити точність виявлення аномальної поведінки інформаційних потоків при значному зменшенні часу аналізу.
Важливим результатом роботи є також оцінка стійкості до диференціального криптоаналізу для класу блокових шифрів, до яких відноситься національний стандарт шифрування ДСТУ 7624:2014 (шифр «Калина»).
Актуальність теми досліджень, наукова новизна отриманих результатів роботи, високій рівень публікацій, широке практичне впровадження результатів дозволяють зробити висновок, що наукова робота «Моделі та методи кібернетичного захисту конфіденційної інформації в інформаційно-комунікаційних системах» авторів Прогонова Д.О., Яковлєва С.В., Барановського О.М. заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Цопа О.І. д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій Харківського національного університету радіоелектроніки.

Юдін О.К.

Забезпечення надійного захисту інформаційних ресурсів організацій та підприємств потребує створення комплексної системи захисту. Вирішення даної задачі ускладнюється постійне зростання об’ємів трафіку даних в комунікаційних системах організацій, а також обмеженістю даних щодо використовуваних методів приховання повідомлень. Актуальною та важливою задачею є створення автоматизованих систем пе¬ре¬вірки коректності реалізації методів криптографічного захисту, а також виявлення аномальних дій користувачів щодо прихованої передачі повідомлень.
Для вирішення даної задачі автором розроблено комплекс методів, що дозволяють суттєво підвищити точність виявлення аномальних змін поведінки інформаційних потоків та вилучення прихованих повідомлень при скороченні часу аналізу даних. Вагомою перевагою запропонованих методів є можливість виявлення прихованих повідомлень (стеганограм) за умови обмеженості або відсутності даних щодо особливостей використаного алгоритму приховання даних.
Варто зазначити, що в роботі авторами також запропоновано загальну ме¬тодику оціню¬вання стійкості до диференціального криптоаналізу для бло¬ко¬вих шифрів різної структури, зокрема національного стандарту шифру¬вання ДСТУ 7624:2014 (шифр «Калина»). Отримані результати дають можливість визначити шляхи підвищення стійкості даного шифру до сідомих методів криптоаналізу.
Вважаю, що цикл робіт «Моделі та методи кібернетичного захисту конфіденційної інформації в інформаційно-комунікаційних системах» заслуговує високої оцінки, а її автори, Прогонов Д.О., Яковлєв С.В. та Барановський О.М. – варті присудження премії Президента України для молодих вчених.

Доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри комп'ютеризованих систем захисту інформації, директор Інституту комп'ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету Юдін О.К.

Кіріченко Л.О.

Важливою складовою успішного проведення атак на інформаційні ресурси конкурента (противника) є забезпечення надійного зв’язку між центрами керування, зловмисниками та botnet-мережами інфікованих комп’ютерів. Для цього широко використовуються приховані (стеганографічні) канали передачі даних, що вбудовуються в існуючі інформаційні потоки, зокрема у соціальних мережах та сервісах електронної пошти. Обмеженість даних щодо використовуваних методів приховання повідомлень потребує розробки комплексного підходу до раннього виявлення аномальних дій користувачів інформаційно-комунікаційних систем та протидії прихованій передачі повідомлень. Тому важливість та актуальність представленої роботи не викликає сумнівів.
Для вирішення зазначених задач авторами розроблено високоточні методи виявлення особливої поведінки інформаційних потоків при зменшенні часу виявлення змін у динаміці даних потоків. На основі потужних методів структурного аналізу сигналів розроблено комплексний метод виявлення та оцінки параметрів прихованих повідомлень, що дозволяє не тільки з високою точністю виявляти приховувані повідомлення, а й виз¬начати особливості використаного стеганографічного методу, що становить особливий інтерес для вибору ефективних методів деструкції стеганограм.
Підтримую роботу «Моделі та методи кібернетичного захисту конфіденційної інформації в інформаційно-комунікаційних системах» та вважаю, що Прогонов Д.О., Яковлєв С.В. та Барановський О.М. заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Кіріченко Л.О., доктор технічних наук, професор, професор кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.

Лужецький В.А.

Забезпечення надійного захисту конфіденційних даних державних установ та приватних корпорацій сьогодні є надзвичайно актуальною та важливою задачею. Особливий інтерес становить розробка ефективних методів протидії витоку інформації з обмеженим доступом при обміні повідомленнями між користувачами інформаційно-комунікаційних систем (ІКС) організацій та установ.
Представлений цикл наукових праць спрямований на вирішення складної науково-технічної задачі створення методів раннього виявлення та протидії несанкціонованій передачі конфіденційних даних в інформаційно-комунікаційних системах. Необхідно зазначити, що в роботі також розглянуто важливий аспект захисту ІКС, а саме коректність реалізації методів криптографічного захисту в обчислювальних середовищах, потенційно доступних для зловмисників, зокрема, алгоритмів шифрування транспортного рівня взаємодії ІКС.
Авторами розроблено методи пришвидшеного виявлення аномальних змін в інформаційних потоках, що циркулюють в ІКС, та запропоновано методи, які забезпечують високу вірогідність визначення несанкціонованої передачі зловмисниками конфіденційних даних з використанням прихованих (стеганографічних) систем зв’язку. Також авторами вперше запропоновано загальну методику оцінювання стійкості до диференціального криптоаналізу блокових шифрів різної структури та на її основі одержано аналітичні оцінки стійкості до диференціального криптоаналізу шифру «Калина», який є національним стандартом України.
Робота виконана на високому науково-технічному рівні, отримані результати відповідають світовому рівню, а у ряді випадків перевищують його.
З огляду на актуальність, ґрунтовність і перспективу використання результатів експериментальних і теоретичних досліджень, представлених в науковій роботі «Моделі та методи кібернетичного захисту конфіденційної інформації в інформаційно-комунікаційних системах» авторів Прогонова Д.О., Яковлєва С.В., Барановського О.М., вважаю, що дана робота заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Лужецький В.А., д.т.н., професор, завідувач кафедри захисту інформації Вінницького національного технічного університету

Конахович Г.Ф.

Зростання рівня терористичної загрози у світі обумовлює нагальність заходів, спрямованих на запобігання поширенню екстремістської літератури, виявленню та попередженню роботі терористичних груп. Успішне вирішення даної задачі потребує ефективної протидії функціонуванню прихованих (стеганографічних) систем зв’язку, що використовуються зловмисниками для обміну повідомленнями, синхронізації дій та несанкціонованої передачі конфіденційних даних державних установ і промислових груп.

Для забезпечення високої вірогідності виявлення стеганограм незалежно від області приховання повідомлень (стегоданих) у зображення-контейнер авторами запропоновано оригінальне представлення процесу формування стеганограм, як внесення спотворень в декілька компонентів контейнеру, що відповідають власним шумам та текстурному заповненню об’єктів на зображенні. Визначення даних спотворень потребувало розробки багаторівневої моделі цифрових зображень та створення швидких алгоритмів оцінювання її статистичних, кореляційних і фрактальних характеристик з використанням потужних методів структурного аналізу – варіограмного, флуктуаційного та мультифрактального аналізу.

Вагомою перевагою запропонованого методу є забезпечення високої точності визначення наявності прихованих повідомлень (більше 0,9) при скороченні на 35-40% тривалості обробки зображень у порівнянні з сучасними методами статистичного стегоаналізу.

Актуальність та високий рівень виконаних досліджень підтверджуються значною кількістю публікацій (110), зокрема 20 статей у провідних фахових видання України і закордону, а також широкою апробацією результатів роботи на численних всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Підтримую наукову працю «Моделі та методи кібернетичного захисту конфіденційної інформації в інформаційно-комунікаційних системах», та вважаю що її автори, Прогонов Д.О., Яковлєв С.В. та Барановський О.М., заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Конахович Г.Ф., доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник транспорту України, завідувач кафедри телекомунікаційних систем Інституту аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного університету

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.