Офіційний веб сайт

Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства

м31

Представлено Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України.

Автор: к. психол.н. Губеладзе І.Г.

 Автором розроблено концептуальну модель трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті. Уточнено розуміння трансформації соціальної ідентичності та запропоновано визначення поняття психологічного механізму трансформації соціальної ідентичності як закріпленого у психологічній організації особистості функціонального способу зміни змісту когнітивних, афективних і поведінкових компонентів соціальної ідентичності, у результаті здійснення якого актуалізуються одні і деактуалізуються інші її сфери, змінюється їхня ієрархія та режим функціонування.

Визначено провідні психологічні механізми трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті. Установлено основні етапи трансформації соціальної ідентичності. Експериментальним шляхом доведено, що під впливом досліджуваних механізмів відбувається переконструювання соціальної ідентичності сільської молоді, яка мігрувала до міста, насамперед територіальної та етнічної ідентичності і самооцінки. Невдоволеність своїм низьким матеріальним станом і низьким рівнем життя розглядається як основний чинник, що спонукає сільську молодь мігрувати у місто, а міграція у свою чергу є спробою долання бідності як стилю життя.

Практичне значення роботи полягає в розробці програм ефективного прогнозування і методів попередження негативних наслідків міграції, а також сприяння оптимізації процесу адаптації і інтеграції сільської молоді у місті, самореалізації особистості в нових умовах; реалізації програм соціальної політики і соціальної роботи із сільською молоддю. Результати дослідження використовуються у роботі практичних психологів ВНЗ та сільських шкіл.

Кількість публікацій: 47, у т.ч. за тематикою роботи 3 монографії, 16 статей (2 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації автора складає 10 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3.

Коментарі

Данильченко Тетяна, док.психол.н.

Актуальність розглянутої наукової роботи зумовлюється насамперед існуванням соціальної проблеми адаптації сільських молодих мігрантів до нових умов життя у містах. Ця група молоді потребує особливого соціально-психологічного супроводу, оскільки сам факт міграції актуалізує загострення психічних комплексів і може призводити до переживання кризи ідентичності.
Поставлена у науковій роботі Губеладзе І.Г. проблема є реально існуючою і беззаперечно підіймає гострі суспільні проблеми, такі як міграція сільського населення до міста та спроба подолання культури бідності сільського населення саме шляхом міграції до мегаполісів. Особливо актуальна означена проблема для України, де ця міграція із села до міста часто відбувається вимушено, але вона яскраво представлена і безумовно вимагає не тільки емпіричного дослідження, а й дієвих практичних засобів впливу на міграційні процеси, що успішно реалізовано автором.
Наукова робота логічна, весь виклад матеріалу гарно структурований, а результати представлені достатньо конкретно. Дискусійний характер проблеми пов’язаний перш за все з тим, що за поданим дослідженням стоїть конкретна соціальна реальність. Крізь усю наукову роботу червоною ниткою залишається проблема і її бачення автором. Ірина Гурамівна робить дуже ґрунтовні і конкретні висновки, які мають лягти в основу державної міграційної політики.
І особливо приємно, що Ірина Гурамівна не зупиняється на теоретичних і емпіричних пошуках. Вона розробляє практичні засоби підтримки і супроводу сільської молоді у місті і активно впроваджує їх.
Подана робота має бути підтримана науковою спільнотою і рекомендована на здобуття Премії Президента України для молодих вчених

Данильченко Т.В. - доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри загальної, вікової та соціальної психології Національного університету "ЧЕрнігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка

Журавльова Л.П.

Проблема міграції сільського населення до міста є не новою, але все так само актуальною і навіть нагальною для сучасного українського суспільства. Стрімкий відтік молодого населення призводить до серйозних економічних і соціальних наслідків як для села, так і для міст, куди вони мігрують. Поставлена проблема має міждисциплінарний характер, однак великий здобуток автора, що вона вперше не тільки в українській науці ставить і успішно розв’язує це питання з психологічної точки зору, не лише з позиції адаптації мігранта до нових умов, а й точки зору психологічних детермінант такого вибору, а отже і можливості впливу на вибір ще сільських старшокласників. Поставлена автором проблема багато в чому є дискусійною і неоднозначною, але від того не менш нагальною і актуальною. Губеладзе І. .Г. провела дуже ґрунтовне багатоетапне дослідження, в якому підняла широкий пласт суспільних і наукових проблем, таких як міграція сільського населення до міста та стратегії подолання культури бідності в сільському і міському середовищі.
Використання розроблених автором методів психологічного супроводу сільського населення у місті сприяють психологічній адаптації студентів сільського походження до нового соціального оточення, чи то радше їхньому самовизначенню у новому соціальному оточенні, завдяки чому видається можливим віднайдення оптимальних моделей поведінки в міському середовищі та формування навичок конструктивного спілкування та ефективної взаємодії із жителями міста.
Високий рівень роботи відзначається значною кількістю публікацій у провідних наукових фахових виданнях за напрямком досліджень та великою кількістю апробацій на конференціях вітчизняного та міжнародного рівнів.
Подана до розгляду наукова робота Губеладзе І.Г. «Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства» може бути рекомендована на здобуття Премії Президента України для молодих вчених як зразок вагомих, практично і суспільно значущих досліджень в галузі соціальних наук, виконаних на високому науково-методологічному рівні.

Журавльова Л.П. - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології розвитку та консультування Житомирського державного університету імені Івана Франка

Марина Дворник

Подана на конкурс робота Ірини Губеладзе є напрочуд актуальною в умовах популяризації ідей урбанізму і повального бажання молоді з малих населених пунктів мігрувати до мегаполісів. З'ясовані механізми, згідно з якими відбуваються ці процеси, - цінний матеріал не тільки для того, аби гармонізувати стан таких переселенців, але і більш амбітно на рівні держави - врегулювати потоки міграції до мегаполісів та більш продуктивно територіально розміщувати людські ресурси.
Ірина Гурамівна - блискучий науковець і успішний практичний психолог, яка надихає своєю активністю та бажанням покращити благополуччя оточуючих.
Прошу підтримати подану роботу. Ірино Гурамівно, нехай щастить!

Батраченко І.Г.

Виконана Губеладзе І.Г. наукова робота із соціально-психологічних проблем міграції сільської молоді до міста вирізняється надзвичайно високою актуальністю - як науковою, так і загальносуспільною. Висвітлені в дослідженнях проблеми без перебільшення стосуються десятків мільйонів людей – і тих, хто мігрував із села до міста нещодавно, і тих, хто, проживши в місті багато років, зберігає у своїй ідентичності психологічні ознаки сільського походження.
Запропоновані автором положення про особливості трансформації ідентичності молоді після зміни місця проживання становлять вагоме підґрунтя не лише для розуміння відповідних явищ, а й для психологічного втручання і психотерапевтичну допомогу тим, хто її потребує, для кого, переїзд із села до міста виявився психологічно складним. Сформульовані автором ідеї можуть бути використані у сфері державної політики з питань міграції.
Ідеї монографії та інших публікацій Губеладзе І.Г. можуть бути корисними і в більш широкому контексті адаптації особи і групи до умов сучасного життя.
На мою думку, подані на здобуття Премії Президента України для молодих вчених наукові здобутки Губеладзе І.Г. заслуговують на їх гідне визнання.

Батраченко Іван Георгійович, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології Університету імені Альфреда Нобеля

Володимир Чорнобровкін

Актуальність роботи Ірини Гурамівни Губеладзе не викликає сумнів, адже вона піднімає такі значущі для сучасної України питання як невідворотні міграційні процеси серед сільської молоді, викликані низьким рівнем якості життя, межею бідності, відсутністю роботи, демографічною кризою. У пошуках «кращого життя» у місті молодь стикається з численними проблемами адаптації, ризиками неприйняття новим соціальним середовищем, труднощами ідентифікації, що супроводжують цей міграційний процес. Розроблена автором концептуальна модель трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті дає змогу підійти до цієї проблеми комплексно, побачити провідні психологічні механізми трансформації соціальної ідентичності молоді, прослідкувати за її основними етапами трансформації.
Значною перевагою цієї роботи є її практичне значення. Ірина Гурамівна не лише проблематизує питання про внутрішню міграцію молоді із села до міста, а, що й дуже цінно, пропонує розроблену нею програму ефективного прогнозування та застосування ряду ефективних методів попередження негативних наслідків міграції та оптимізації процесу адаптації сільської молоді у мегаполісах, самореалізації особистості в нових умовах; реалізації програм соціальної політики і соціальної роботи із сільською молоддю.
Саме цим значущим питанням, що цілком резонно актуалізують і сприяють вирішенню таких загальнонаціональних завдань як подолання бідності, підвищення якості життя населення у трансформаційному суспільстві, присвячена робота І.Г. Губеладзе, що є цінним науковим продуктом і заслуговує на особливу увагу та відзнаку наукової спільноти. А наукова робота «Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства» заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Чорнобровкін В.М., док. психол.н., професор, завідувач кафедри психології та педагогіки Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Хазратова Нігора Вікторівна

Протягом багатьох років я уважно і з великим задоволенням стежила за науковою діяльністю аспірантки, а потім кандидата психологічних наук Губеладзе Ірини Гурамівни. Для неї завжди були характерними висока наукова мотивація, пізнавальний інтерес, психологічна ерудиція, уміння ставити цілі і досягати результати.
Губеладзе І.Г. успішно працювала над проблемами трансформації ідентичності сільської молоді, яка переїхала до міста, психологічної природи бідності в сільському і міському середовищі. У роботі аналізуються не тільки чинники міграції сільської молоді у місто, а й психологічні передумови такого вибору, соціально-психологічні особливості переживання мігрантами процесів переструктурування їхньої ідентичності. Автором було проаналізовано соціально-психологічні чинники узвичаєння культури бідності та визначено зміст психологічних відмінностей між тяжінням до бідності мешканців міських і сільських спільнот, а особливо колишніми селянами, що переїхали жити у місто.
Логічним стало визнання наполегливої праці Губеладзе І.Г. у вигляді подання її узагальненого доробку на здобуття Премії Президента України для молодих вчених. Як перспективний молодий вчений Ірина Гурамівна повністю відповідає критеріям високої оцінки її як претендента на цю нагороду.

Хазратова Н.В., д.психол.н., професор кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету "Львівська політехніка"

Алла Борисівна Коваленко

Означена в науковій роботі проблема не може залишити нікого байдужим, а глибоке занурення читача в інтерпретацію її результатів, призводить до суцільної полеміки. Оскільки сама проблема масової міграції сільського населення до міста дуже дискусійна і може розглядатися у різних аспектах фахівцями різного рівня і різної спеціалізації. І дуже приємно усвідомлювати, що наукова молодь підіймає і успішно розв’язує такі серйозні суспільні і наукові проблеми.
Підсилює позитивне враження від роботи і той факт, що авторка не лише констатує емпірично доведені і обґрунтовані факти, а й розробляє і активно впроваджує розроблені методи роботи із сільською молоддю, яка мігрувала до міста. Особливо привертає увагу рекомендації автора по роботі ще з сільськими старшокласниками на етапі їхнього життєвого самовизначення. У такий спосіб формуючи у них відповідальне зважене ставлення до свого майбутнього.
Практичні розробки автора роблять роботу практично значущою і витребуваною серед фахівців і викладачів закладів вищої освіти.
Практичне значення наукової роботи Губеладзе І.Г. полягає в їхньому застосуванні при розробці програм із ефективного прогнозування і формування стратегій адаптації та інтеграції молоді сільського походження до міської спільноти, реалізації програм соціальної політики і соціальної роботи із сільською молоддю. Отримані результати використовуються в роботі соціально-психологічних служб із метою цілеспрямованого формування адаптивних можливостей сільської молоді в процесі міграції до міста. Результати дисертації включені в програми навчальних курсів зво.
Ірина Гурамівна неодноразово презентувала результати роботи на науково-практичних заходах як всеукраїнського, так і міжнародного рівня.

Коваленко А.Б., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Марина Кобрисенко

У науковій роботі Губеладзе Ірини Гурамівни заявлена проблема розкрита глибоко й всебічно. Результати і висновки, отримані автором, можна використати не лише в контексті визначеної теми, але й у вирішенні вкрай нагального питання сьогодення – трудової міграції українців загалом. Вважаю, що зазначена робота вкрай актуальна і заслуговує на відзнаку.
М.Кобрисенко, к.психол.н.

Олег Ставицький

Представлені в науковій роботі Губеладзе І.Г. результати становлять вагомий внесок у розвиток сучасної як української, так і світової соціальної психології, оскільки автором вперше емпірично зафіксовано психологічні механізми трансформації соціальної ідентичності особистості в процесі міграції, зокрема сільської молоді, яка переїхала до міста.
Також варто підкреслити, що рецензовані матеріали мають і велике практичне значення. Вони, по-перше, пропонують багато цікавих засобів психологічної допомоги молодим людям, які відчувають проблеми з пошуком ідентичності, а по-друге, містять багато положень, що можуть бути цікавими під час викладання психологічних дисциплін у закладах вищої освіти. Ці розробки можуть бути використані і державними соціально-психологічними службами, які опікуються питаннями соціально-незахищених верств населення.
Підтримую висунення наукової роботи «Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства» на здобуття Премії Президента України для молодих вчених і вважаю наукові здобутки автора гідними отримання такої вагомої відзнаки.

Ставицький О.О.,доктор психологічних наук,професор кафедри суспільних дисциплін ННІП Національного університету водного господарства та природокористування

Гошовський Я.О.

Наукова робота Губеладзе І.Г., без сумніву, своєчасна і актуальна, оскільки у сучасному українському сьогоденні гостро стоїть потреба у вивченні практик міграції сільської молоді до міста, мотивації та тригерів, які спонукають молодих людей до активної зміни місця проживання. Детальне вивчення цього питання, безумовно, спонукає до подальших роздумів щодо зміни політики відносно селищ, яке б сприяло запобіганню занепадання цієї форми суспільної організації простору та сприяло б економічному і соціальному розвитку села.
Подана робота, беззаперечно, варта уваги і розгляду, ще і тому, що розкриває цілу низку важливих питань, а саме: визначено соціально-психологічні чинники міграції; окреслено коло проблем, з якими стикається молода людина, коли переїжджає до міста; визначено шляхи подолання негативних наслідків міграції; розглянуто ефективні стратегії подолання культури бідності мешканцями села і міста, а також мігрантами з сільської місцевості.
Отримані автором результати добре структуровані, аргументовані і підтверджені. Слід визнати великий потенціал цієї роботи, яка може стати спонукою для розробки загальнонаціональної міграційної політики, а її результати будуть враховані при створенні програм підтримки сільської молоді.
Таким чином, робота Губеладзе І.Г. збагатила українську науку не лише якісним теоретичним та емпіричним доробком, а й діючими практичними інструментами, які можуть застосовуватись для роботи практичними психологами та соціальними працівниками.

Гошовський Я.О., д.психол.н., професор, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Кравчук Світлана Леонтіївна

Проблема дослідження міграції сільської молоді до міста є надзвичайно актуальною та важливою. Автором визначено соціально-психологічні засади міграції сільської молоді до міста та розроблено ефективні методи попередження негативних наслідків міграції та оптимізації процесу адаптації сільського населення у місті.
У роботі представлено оригінальну концептуальну модель трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті.
Автором вперше виявлено особливості соціальної ідентичності сільської і міської молоді, встановлено психологічний зміст трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті.
Бажаю подальших успіхів!
Кравчук С.Л., канд. психол. наук, доцент, старший наук. співроб. ІСПП НАПН України

Ольга Кочубейник

Проблематика надзвичайно актуальна для сьогоденних реалій, а тому особливою цінністю є те, що в науковій роботі визначено «точки дотику» до розроблення ефективних методів попередження негативних наслідків міграції та оптимізації процесу адаптації сільського населення у місті. Зокрема, про це свідчать програми двох тренінгів, наведені у роботі, а саме: «Соціально-психологічного тренінгу конструювання власного майбутнього» (для сільських старшокласників) та «Тренінгу соціально-психологічної адаптації студентів сільського походження до міського середовища». Привертає увагу, що упровадження розроблених тренінгів засвідчило їхню високу ефективність, а отже, запропоновано реальний та дієвий інструментар психологічної допомоги.
Також позитивно варто оцінити повноту викладення результатів проведеного експерименту. Тут слід підкреслити два моменти: по-перше, таке повне викладення прозоро висвітлює дослідницькі дії, а тому може цікавити науковців, які працюють у відповідному полі і можуть орієнтуватися на представлену програму, будуючи свої власні дослідження. А, по-друге, таке викладення представляє найдрібніші деталі наукового пошуку Ірини Гурамівни, що створює цілісне бачення картини і можливість подальших інтерпретацій, що також є корисним з огляду на велику практичну значущість роботи.

Ірина Боровинська

Робота Ірини Губеладзе безперечно піднімає дуже важливу тему міграції сільської молоді до міста, розкриває психологічні чинники цього явища. Це вагомий внесок в українську науку, оскільки занепад села - це важлива соціально-психологічна і економічна проблема, яку необхідно вирішувати. Дослідження Ірини Губеладзе може стати чудовим підґрунтям для подальшого розвитку цієї теми і прийняття важливих рішень на державному рівні.

Наталія Дідик

Наукова робота Ірини Губіладзе цінна тим, що це не лише грунтовне наукове дослідження, вона ще й має практичну цінність: результати впроваджуються в навчальних закладах (в рамках навчальних курсів для психологів, педагогів і соц. працівників) і використовуються для навчання практичних психологів і соціальних працівників у сільській місцевості. Як на мене, то дуже цінним є те, що в наукових доробках в розгорнутому вигляді аналізуються причини міграції молоді з сіл до міст, адже лише розуміючи складові, на них можна впливати і корегувати їх наслідки.
Науковий співробітник ІСПП НАПН України

Суший Олена Володимирівна

І.Г.Губеладзе належить до тієї кагорти надзвичайно активних молодих науковців, діяльність яких спростовує песимістичні прогнози щодо занепаду української науки та свідчить, що українська наука має талановитих, відданих своїй справі, перспективних молодих фахівців.
Представлене на здобуття премії наукове дослідження проблеми міграції сільської молоді до міста вирізняється не тільки своєю гостротою та злободенністю. Незважаючи на те, що дане соціальне явище є не новим для нашого середовища, таке ґрунтовне дослідження цієї проблеми у соціально-психологічному ракурсі проведено вперше. Це визначає його новизну та практичну значущість. Понад те, порушена проблема потребує своєї подальшої розробки з метою вироблення практичних рекомендацій, конкретних кроків щодо створення умов та забезпечення зворотного руху – повернення молоді до села, що є важливою умовою розв’язання ґрунтовної проблеми відродження українського села.
Вважаю, що І.Г.Губеладзе заслуговує на відзнаку, яка не тільки означатиме визнання значущості її доробку, але й стане додатковим стимулом для подальшої роботи у обраному проблемному напрямі.
О.В.Суший, д.н.держ.упр., зав. лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень ІСПП НАПН України.

Анна Яцишин

Вважаю, що робота І. Губеладзе є актуальною, своєчасною і затребуваною суспільством. А її авторка є активним молодим вченим, що здійснює популяризацію вітчизняної науки серед молоді і заохочує молодих вчених здійснювати подібні дослідження, а також підвищувати свій фаховий рівень. Відзначу, ще і те, що І. Губеладзе активно презентувала свої наукові результати на міжнародних наукових заходах як в Україні так і закордоном.
Яцишин А.В. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, к.пед.н.

Ганна Чорнойван

Наукове дослідження молодого науковця І. Губеладзе розкриває вкрай важливі соціально-психологічні аспекти міграції сільської молоді до міста. Сьогодні ця проблема є надзвичайно актуальною, оскільки виїзд молоді з сіл набув масового характеру. В роботі автор розглядає соціально-психологічні чинники, що спонукають сільську молодь переїжджати на постійне місце проживання до міста та їх адаптацію, виявляє особливості соціальної ідентичності сільської і міської молоді.
Варто відзначити практичне значення наукової роботи І. Губеладзе. Автором розроблено і апробовано цикл тренінгів у роботі практичних психологів закладів вищої освіти та сільських шкіл. Результати наукового дослідження використано при розробленні програм та доповненні курсів з проблем оптимізації процесу адаптації та інтеграції молоді сільського походження до міста.
Вважаю, що наукова робота І. Губеладзе має теоретичну і практичну цінність й заслуговує на відзнаку.
Чорнойван Г., к.пед.н., учений секретар Інституту вищої освіти НАПН України.

Вадим Васютинський

Ірина Гурамівна, поза сумнівом, талановитий молодий науковець і має велике майбутнє. Її праці - чудовий результат поєднання високої психологічної компетентності і прагнення збагачувати науковий простір новими ідеями.

Блинова Олена Євгенівна

Грунтовна, вагома наукова робота. Актуальність не викликає сумніву. Теоретичне пояснення механізсів міграції сільської молоді при адаптації до умов міста є значущою передумовою розробки прикладних аспектів роботи - методів та засобів попередження негативних наслідків міграції.
Вважаю, що дана наукова праця за своєю новизною, актуальністю та практичною значущістю заслугову високої відзнаки.
Блинова О.Є., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету.

Вінков Веніамін

Проблема, якої торкнулася Ірина Губеладзе, є надзвичайно актуальною в наш час. Мабуть, це одна з перших монографій в Україні, де так глибоко висвітлено проблему міграції молоді з села в місто та соціально-психологічних наслідків цієї міграції. Якщо й існують подібні дослідження проблем села в Україні, то вони значно відстають по масштабності та глибині вивчення. Той науковий шлях, який пройшла Ірина від аспіранта до старшого наукового співробітника, є взірцем для багатьох аспірантів і молодих вчених. Тому вважаю, що Ірина Губеладзе заслуговує на присудження державної премії, і сподіваюся, що її монографія буде гідно оцінена нашою державою.
Вінков Веніамін Юрійович, молодший науковий співробітник лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Олена Чиханцова

Обрана для наукової роботи тема має актуальний характер, що стосується соціально-психологічної проблеми адаптації сільських молодих мігрантів до нових умов життя у містах, до цінностей і соціальних норм нової спільноти. Вперше було розкрито психологічний зміст трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті.
Безумовною перевагою презентованої роботи є аналіз основних стратегій соціально-психологічної адаптації сільської молоді в місті. Висновки дослідження є лаконічними, обґрунтованими, логічно виведеними із завдань та теми роботи.
Цінність роботи полягає у тому, що Іриною Губеладзе були розроблені та впроваджені програми двох тренінгів, які використовуються у роботі практичних психологів ВНЗ та сільських шкіл при розробці програм ефективного прогнозування і методів попередження негативних наслідків міграції.
Вважаю, що дана робота є цікавою та актуальною і заслуговує високої відзнаки.
Бажаю успіхів!
Чиханцова О.А. кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії психології особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Мирончак Катерина

З кожним роком з наших географічних карт зникає все більше українських сіл. Вони стають примарами з покинутими домівками і без надії на повернення до них молодого покоління. Адже низький рівень якості життя, межа бідності, відсутність роботи, демографічна криза – все це лише прискорює і без того шалені темпи невідворотної міграції молоді у міста, що шукає «кращого життя». Такий міграційний перехід супроводжується чималою кількістю ризиків та проблем не лише для молоді, а і для суспільства в цілому. Саме цим значущим питанням, що цілком резонно актуалізують і сприяють вирішенню таких загальнонаціональних завдань як подолання бідності, підвищення якості життя населення у трансформаційному суспільстві, присвячена робота І.Г. Губеладзе, що є цінним науковим продуктом і заслуговує на особливу увагу та відзнаку наукової спільноти.
Мирончак К.В., к. психол. н., науковий співробітник ІСПП НАПН України

Наталія, психолог

Робота Ірини Губеладзе надзвичайно актуальна та цікава. Важливість дослідження Ірини Гурамівни полягає у визначенні психологічного змісту процесу трансформації соціальної ідентичності сільської молоді внаслідок їхньої міграції до міст, оскільки процес міграції молодих людей з сіл до міст є характерним для України. Автор дає відповіді на питання що ж спонукає молодих людей до переїзду та які проблеми вони прагнуть вирішити таким чином. Особливої уваги заслуговує практична частина роботи, яка активно використовується психологами, що працюють за даною категорією населення!
Бажаю Ірині Гурамівні нових наукових звершень!

Тетяна

Актуальність наукової роботи «Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства» визначається розглядом основних стратегій адаптації сільської молоді у місті та напрацюванням комплексного підходу до розуміння соціально-психологічних засад міграційної активності сільської молоді. Привертає увагу визначенні умови, на які сьогодні орієнтується молодь у плануванні свого життя. Практичне значення роботи визначено впровадженням у навчально-виховну роботу закладів вищої освіти курсів соціально-психологічного спрямування для підготовки практичних психологів та соціальних працівників, розроблені тренінгі використовуються у роботі практичних психологів, результати застосовуються у психотерапевтичній практиці. Наукова робота Ірини Губеладзе відповідає всім вимогам, що висуваються до даного виду робіт.
Успіхів!
Т.Кравчинська, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ "Університет менеджменту освіти".

Ярослава Швень

Наукова робота Ірини Губеладзе актуальна і зумовлена існуванням нагальної проблеми адаптації сільської молоді до нових умов життя в містах і набуття соціальних норм нової спільноти. Ці проблеми, передусім, проблеми становлення соціальної ідентичності молоді. Автором розроблено низку ефективних методів попередження негативних наслідків міграції та оптимізації процесу адаптації сільської молоді в місті. Робота має практичне значення, адже автором упроваджено в практику - навчально-виховну роботу ЗВО - низку навчально-методичного забезпечення; авторські тренінги використовуються безпосередньо в роботі практичних психологів ЗВО та сільських шкіл, що підтверджують їхню ефективність. Безумовно, наукова робота Ірини Губеладзе відповідає всім критеріям робіт, висуненим на державну премію і заслуговує відзнаки і державної підтримки.
Швень Я.Л., кандидат психологічних наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", м. Київ

Ольга

Тема наукового дослідження "Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства"
є надзвичайно актуальною для українського суспільства в період активного реформування сфер суспільного життя.
Хотілося б сказати, що представлені результати вивчення соціально-психологічних аспектів проблеми міграції сільської молоді сприяють розширенню уявлень щодо нереалізованих потреб мешканців сільської місцевості в наявних територіальних межах.
Також варто підкреслити практичну значущість роботи, яка полягає у можливості використання її наукових положень для оптимізації та супроводу процесу реформування місцевого самоврядування та інших реформ, покликаних стимулювати розвиток країни.
О. Гуменюк, кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії соціально-психологічних технологій ІСПП НАПН України

Андрій Васильович Селецький

Праця Ірини Губеладзе безумовно має неабияке практичне значення. Адже наявна проблема попри недостатню увагу вчених та нехтування її вирішенням збоку посадовців потребує глибокого системного наукового підходу.Трудова міграція сільської молоді, яка за минулої доби традиційно розглядалася виключно в економічній площині, експоненціально зростатиме, потребуючи фінансованих державою адаптивних програм і науково обгрунтованих рішень. Привертає увагу з'ясування психологічних механізмів трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільнотів умовах переваг та власних негараздів сучасного мегаполісу.Бажаємо авторові успіхів у подальшому розробленні прикладних аспектів проблеми та творчої наснаги.
Селецький А. В., к.і.н, с.н.с., завідувач відділу наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Чорна Лідія

Дослідження Ірини Губеладзе є актуальним і залишиться таким ще багато років. Як не парадоксально, воно має як перспективну, так і ретроспективну значущість, бо за період радянської влади було багато міграції сільського населення до міст, що супроводжувалося не лише соціальними проблемами адаптації до нового способу життя, а й психологічними. Незважаючи на те, що це дослідження було виконано на українській вибірці, воно цікаве та значуще для багатьох інших країн світу (згадаймо, наприклад, великі примусові переселення мешканців сільської місцевості до міст за часів Мао в Китаї). Які б не були чинники та умови міграції сільської молоді (примусові, добровільні, за часів тоталітаризму або демократії), їх вивчення та психологічний супровід як складних соціальних процесів, представлене в працях Ірини Губеладзе, є здобутком сучасної соціальної психології. Побажаємо Ірині Губеладзі наукових успіхів і, звісно, відзнаку у вигляді премії за вже здійснені дослідження.
Л. Чорна, к. психолог. н., старший наук. співпробітник, ІСПП НАПН України

Вікторія

Блискуча та амбітна концепція автора нарешті дає відповідь на запитання: а як же відбувається трансформація соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті та за допомогою яких механізмів!
Прогнозування і попередження негативних наслідків міграції отримало ще один корисний інструмент!
Так тримати, Ірино Гурамівно!!!!!!!
З повагою, Вікторія, психолог

Галина Циганенко

Трудова міграція молоді з сільських районів у місто, а то і за кордон, є суперечливим і неоднозначним явищем. На цьому фоні робота І.Губеладзе є виваженим дослідницьким здобутком, який дає змогу розглянути явище в його теоретичному і пракладному аспектах. Особливо цінними є виділені соціально-психологічні чинники трансформації соціальної ідентичності при переміщенні з однієї спільноти у іншу. Привертає увагу всебічний аналіз того, як ці чинники функціонують у різних соціально-демографічних групах молоді. Даний матеріал є затребуваним з точки зору практичного використання, оскільки дає змогу екстраполявати дані й на інші соціальні явища, наприклад проблеми пов'язані з вимушеним перемішенням внаслідок військових дій на сході.
Г.Циганенко, к.психол.н., ІСПП НАПН України

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.