Офіційний веб сайт

Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства

м31

Представлено Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України.

Автор: к. психол.н. Губеладзе І.Г.

 Автором розроблено концептуальну модель трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті. Уточнено розуміння трансформації соціальної ідентичності та запропоновано визначення поняття психологічного механізму трансформації соціальної ідентичності як закріпленого у психологічній організації особистості функціонального способу зміни змісту когнітивних, афективних і поведінкових компонентів соціальної ідентичності, у результаті здійснення якого актуалізуються одні і деактуалізуються інші її сфери, змінюється їхня ієрархія та режим функціонування.

Визначено провідні психологічні механізми трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті. Установлено основні етапи трансформації соціальної ідентичності. Експериментальним шляхом доведено, що під впливом досліджуваних механізмів відбувається переконструювання соціальної ідентичності сільської молоді, яка мігрувала до міста, насамперед територіальної та етнічної ідентичності і самооцінки. Невдоволеність своїм низьким матеріальним станом і низьким рівнем життя розглядається як основний чинник, що спонукає сільську молодь мігрувати у місто, а міграція у свою чергу є спробою долання бідності як стилю життя.

Практичне значення роботи полягає в розробці програм ефективного прогнозування і методів попередження негативних наслідків міграції, а також сприяння оптимізації процесу адаптації і інтеграції сільської молоді у місті, самореалізації особистості в нових умовах; реалізації програм соціальної політики і соціальної роботи із сільською молоддю. Результати дослідження використовуються у роботі практичних психологів ВНЗ та сільських шкіл.

Кількість публікацій: 47, у т.ч. за тематикою роботи 3 монографії, 16 статей (2 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації автора складає 10 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3.

Надіслати коментар

Коментарі

Марина Кобрисенко

У науковій роботі Губеладзе Ірини Гурамівни заявлена проблема розкрита глибоко й всебічно. Результати і висновки, отримані автором, можна використати не лише в контексті визначеної теми, але й у вирішенні вкрай нагального питання сьогодення – трудової міграції українців загалом. Вважаю, що зазначена робота вкрай актуальна і заслуговує на відзнаку.
М.Кобрисенко, к.психол.н.

Олег Ставицький

Представлені в науковій роботі Губеладзе І.Г. результати становлять вагомий внесок у розвиток сучасної як української, так і світової соціальної психології, оскільки автором вперше емпірично зафіксовано психологічні механізми трансформації соціальної ідентичності особистості в процесі міграції, зокрема сільської молоді, яка переїхала до міста.
Також варто підкреслити, що рецензовані матеріали мають і велике практичне значення. Вони, по-перше, пропонують багато цікавих засобів психологічної допомоги молодим людям, які відчувають проблеми з пошуком ідентичності, а по-друге, містять багато положень, що можуть бути цікавими під час викладання психологічних дисциплін у закладах вищої освіти. Ці розробки можуть бути використані і державними соціально-психологічними службами, які опікуються питаннями соціально-незахищених верств населення.
Підтримую висунення наукової роботи «Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства» на здобуття Премії Президента України для молодих вчених і вважаю наукові здобутки автора гідними отримання такої вагомої відзнаки.

Ставицький О.О.,доктор психологічних наук,професор кафедри суспільних дисциплін ННІП Національного університету водного господарства та природокористування

Гошовський Я.О.

Наукова робота Губеладзе І.Г., без сумніву, своєчасна і актуальна, оскільки у сучасному українському сьогоденні гостро стоїть потреба у вивченні практик міграції сільської молоді до міста, мотивації та тригерів, які спонукають молодих людей до активної зміни місця проживання. Детальне вивчення цього питання, безумовно, спонукає до подальших роздумів щодо зміни політики відносно селищ, яке б сприяло запобіганню занепадання цієї форми суспільної організації простору та сприяло б економічному і соціальному розвитку села.
Подана робота, беззаперечно, варта уваги і розгляду, ще і тому, що розкриває цілу низку важливих питань, а саме: визначено соціально-психологічні чинники міграції; окреслено коло проблем, з якими стикається молода людина, коли переїжджає до міста; визначено шляхи подолання негативних наслідків міграції; розглянуто ефективні стратегії подолання культури бідності мешканцями села і міста, а також мігрантами з сільської місцевості.
Отримані автором результати добре структуровані, аргументовані і підтверджені. Слід визнати великий потенціал цієї роботи, яка може стати спонукою для розробки загальнонаціональної міграційної політики, а її результати будуть враховані при створенні програм підтримки сільської молоді.
Таким чином, робота Губеладзе І.Г. збагатила українську науку не лише якісним теоретичним та емпіричним доробком, а й діючими практичними інструментами, які можуть застосовуватись для роботи практичними психологами та соціальними працівниками.

Гошовський Я.О., д.психол.н., професор, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Кравчук Світлана Леонтіївна

Проблема дослідження міграції сільської молоді до міста є надзвичайно актуальною та важливою. Автором визначено соціально-психологічні засади міграції сільської молоді до міста та розроблено ефективні методи попередження негативних наслідків міграції та оптимізації процесу адаптації сільського населення у місті.
У роботі представлено оригінальну концептуальну модель трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті.
Автором вперше виявлено особливості соціальної ідентичності сільської і міської молоді, встановлено психологічний зміст трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті.
Бажаю подальших успіхів!
Кравчук С.Л., канд. психол. наук, доцент, старший наук. співроб. ІСПП НАПН України

Ольга Кочубейник

Проблематика надзвичайно актуальна для сьогоденних реалій, а тому особливою цінністю є те, що в науковій роботі визначено «точки дотику» до розроблення ефективних методів попередження негативних наслідків міграції та оптимізації процесу адаптації сільського населення у місті. Зокрема, про це свідчать програми двох тренінгів, наведені у роботі, а саме: «Соціально-психологічного тренінгу конструювання власного майбутнього» (для сільських старшокласників) та «Тренінгу соціально-психологічної адаптації студентів сільського походження до міського середовища». Привертає увагу, що упровадження розроблених тренінгів засвідчило їхню високу ефективність, а отже, запропоновано реальний та дієвий інструментар психологічної допомоги.
Також позитивно варто оцінити повноту викладення результатів проведеного експерименту. Тут слід підкреслити два моменти: по-перше, таке повне викладення прозоро висвітлює дослідницькі дії, а тому може цікавити науковців, які працюють у відповідному полі і можуть орієнтуватися на представлену програму, будуючи свої власні дослідження. А, по-друге, таке викладення представляє найдрібніші деталі наукового пошуку Ірини Гурамівни, що створює цілісне бачення картини і можливість подальших інтерпретацій, що також є корисним з огляду на велику практичну значущість роботи.

Ірина Боровинська

Робота Ірини Губеладзе безперечно піднімає дуже важливу тему міграції сільської молоді до міста, розкриває психологічні чинники цього явища. Це вагомий внесок в українську науку, оскільки занепад села - це важлива соціально-психологічна і економічна проблема, яку необхідно вирішувати. Дослідження Ірини Губеладзе може стати чудовим підґрунтям для подальшого розвитку цієї теми і прийняття важливих рішень на державному рівні.

Наталія Дідик

Наукова робота Ірини Губіладзе цінна тим, що це не лише грунтовне наукове дослідження, вона ще й має практичну цінність: результати впроваджуються в навчальних закладах (в рамках навчальних курсів для психологів, педагогів і соц. працівників) і використовуються для навчання практичних психологів і соціальних працівників у сільській місцевості. Як на мене, то дуже цінним є те, що в наукових доробках в розгорнутому вигляді аналізуються причини міграції молоді з сіл до міст, адже лише розуміючи складові, на них можна впливати і корегувати їх наслідки.
Науковий співробітник ІСПП НАПН України

Суший Олена Володимирівна

І.Г.Губеладзе належить до тієї кагорти надзвичайно активних молодих науковців, діяльність яких спростовує песимістичні прогнози щодо занепаду української науки та свідчить, що українська наука має талановитих, відданих своїй справі, перспективних молодих фахівців.
Представлене на здобуття премії наукове дослідження проблеми міграції сільської молоді до міста вирізняється не тільки своєю гостротою та злободенністю. Незважаючи на те, що дане соціальне явище є не новим для нашого середовища, таке ґрунтовне дослідження цієї проблеми у соціально-психологічному ракурсі проведено вперше. Це визначає його новизну та практичну значущість. Понад те, порушена проблема потребує своєї подальшої розробки з метою вироблення практичних рекомендацій, конкретних кроків щодо створення умов та забезпечення зворотного руху – повернення молоді до села, що є важливою умовою розв’язання ґрунтовної проблеми відродження українського села.
Вважаю, що І.Г.Губеладзе заслуговує на відзнаку, яка не тільки означатиме визнання значущості її доробку, але й стане додатковим стимулом для подальшої роботи у обраному проблемному напрямі.
О.В.Суший, д.н.держ.упр., зав. лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень ІСПП НАПН України.

Анна Яцишин

Вважаю, що робота І. Губеладзе є актуальною, своєчасною і затребуваною суспільством. А її авторка є активним молодим вченим, що здійснює популяризацію вітчизняної науки серед молоді і заохочує молодих вчених здійснювати подібні дослідження, а також підвищувати свій фаховий рівень. Відзначу, ще і те, що І. Губеладзе активно презентувала свої наукові результати на міжнародних наукових заходах як в Україні так і закордоном.
Яцишин А.В. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, к.пед.н.

Ганна Чорнойван

Наукове дослідження молодого науковця І. Губеладзе розкриває вкрай важливі соціально-психологічні аспекти міграції сільської молоді до міста. Сьогодні ця проблема є надзвичайно актуальною, оскільки виїзд молоді з сіл набув масового характеру. В роботі автор розглядає соціально-психологічні чинники, що спонукають сільську молодь переїжджати на постійне місце проживання до міста та їх адаптацію, виявляє особливості соціальної ідентичності сільської і міської молоді.
Варто відзначити практичне значення наукової роботи І. Губеладзе. Автором розроблено і апробовано цикл тренінгів у роботі практичних психологів закладів вищої освіти та сільських шкіл. Результати наукового дослідження використано при розробленні програм та доповненні курсів з проблем оптимізації процесу адаптації та інтеграції молоді сільського походження до міста.
Вважаю, що наукова робота І. Губеладзе має теоретичну і практичну цінність й заслуговує на відзнаку.
Чорнойван Г., к.пед.н., учений секретар Інституту вищої освіти НАПН України.

Вадим Васютинський

Ірина Гурамівна, поза сумнівом, талановитий молодий науковець і має велике майбутнє. Її праці - чудовий результат поєднання високої психологічної компетентності і прагнення збагачувати науковий простір новими ідеями.

Блинова Олена Євгенівна

Грунтовна, вагома наукова робота. Актуальність не викликає сумніву. Теоретичне пояснення механізсів міграції сільської молоді при адаптації до умов міста є значущою передумовою розробки прикладних аспектів роботи - методів та засобів попередження негативних наслідків міграції.
Вважаю, що дана наукова праця за своєю новизною, актуальністю та практичною значущістю заслугову високої відзнаки.
Блинова О.Є., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету.

Вінков Веніамін

Проблема, якої торкнулася Ірина Губеладзе, є надзвичайно актуальною в наш час. Мабуть, це одна з перших монографій в Україні, де так глибоко висвітлено проблему міграції молоді з села в місто та соціально-психологічних наслідків цієї міграції. Якщо й існують подібні дослідження проблем села в Україні, то вони значно відстають по масштабності та глибині вивчення. Той науковий шлях, який пройшла Ірина від аспіранта до старшого наукового співробітника, є взірцем для багатьох аспірантів і молодих вчених. Тому вважаю, що Ірина Губеладзе заслуговує на присудження державної премії, і сподіваюся, що її монографія буде гідно оцінена нашою державою.
Вінков Веніамін Юрійович, молодший науковий співробітник лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Олена Чиханцова

Обрана для наукової роботи тема має актуальний характер, що стосується соціально-психологічної проблеми адаптації сільських молодих мігрантів до нових умов життя у містах, до цінностей і соціальних норм нової спільноти. Вперше було розкрито психологічний зміст трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті.
Безумовною перевагою презентованої роботи є аналіз основних стратегій соціально-психологічної адаптації сільської молоді в місті. Висновки дослідження є лаконічними, обґрунтованими, логічно виведеними із завдань та теми роботи.
Цінність роботи полягає у тому, що Іриною Губеладзе були розроблені та впроваджені програми двох тренінгів, які використовуються у роботі практичних психологів ВНЗ та сільських шкіл при розробці програм ефективного прогнозування і методів попередження негативних наслідків міграції.
Вважаю, що дана робота є цікавою та актуальною і заслуговує високої відзнаки.
Бажаю успіхів!
Чиханцова О.А. кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії психології особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Мирончак Катерина

З кожним роком з наших географічних карт зникає все більше українських сіл. Вони стають примарами з покинутими домівками і без надії на повернення до них молодого покоління. Адже низький рівень якості життя, межа бідності, відсутність роботи, демографічна криза – все це лише прискорює і без того шалені темпи невідворотної міграції молоді у міста, що шукає «кращого життя». Такий міграційний перехід супроводжується чималою кількістю ризиків та проблем не лише для молоді, а і для суспільства в цілому. Саме цим значущим питанням, що цілком резонно актуалізують і сприяють вирішенню таких загальнонаціональних завдань як подолання бідності, підвищення якості життя населення у трансформаційному суспільстві, присвячена робота І.Г. Губеладзе, що є цінним науковим продуктом і заслуговує на особливу увагу та відзнаку наукової спільноти.
Мирончак К.В., к. психол. н., науковий співробітник ІСПП НАПН України

Наталія, психолог

Робота Ірини Губеладзе надзвичайно актуальна та цікава. Важливість дослідження Ірини Гурамівни полягає у визначенні психологічного змісту процесу трансформації соціальної ідентичності сільської молоді внаслідок їхньої міграції до міст, оскільки процес міграції молодих людей з сіл до міст є характерним для України. Автор дає відповіді на питання що ж спонукає молодих людей до переїзду та які проблеми вони прагнуть вирішити таким чином. Особливої уваги заслуговує практична частина роботи, яка активно використовується психологами, що працюють за даною категорією населення!
Бажаю Ірині Гурамівні нових наукових звершень!

Тетяна

Актуальність наукової роботи «Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства» визначається розглядом основних стратегій адаптації сільської молоді у місті та напрацюванням комплексного підходу до розуміння соціально-психологічних засад міграційної активності сільської молоді. Привертає увагу визначенні умови, на які сьогодні орієнтується молодь у плануванні свого життя. Практичне значення роботи визначено впровадженням у навчально-виховну роботу закладів вищої освіти курсів соціально-психологічного спрямування для підготовки практичних психологів та соціальних працівників, розроблені тренінгі використовуються у роботі практичних психологів, результати застосовуються у психотерапевтичній практиці. Наукова робота Ірини Губеладзе відповідає всім вимогам, що висуваються до даного виду робіт.
Успіхів!
Т.Кравчинська, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ "Університет менеджменту освіти".

Ярослава Швень

Наукова робота Ірини Губеладзе актуальна і зумовлена існуванням нагальної проблеми адаптації сільської молоді до нових умов життя в містах і набуття соціальних норм нової спільноти. Ці проблеми, передусім, проблеми становлення соціальної ідентичності молоді. Автором розроблено низку ефективних методів попередження негативних наслідків міграції та оптимізації процесу адаптації сільської молоді в місті. Робота має практичне значення, адже автором упроваджено в практику - навчально-виховну роботу ЗВО - низку навчально-методичного забезпечення; авторські тренінги використовуються безпосередньо в роботі практичних психологів ЗВО та сільських шкіл, що підтверджують їхню ефективність. Безумовно, наукова робота Ірини Губеладзе відповідає всім критеріям робіт, висуненим на державну премію і заслуговує відзнаки і державної підтримки.
Швень Я.Л., кандидат психологічних наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", м. Київ

Ольга

Тема наукового дослідження "Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства"
є надзвичайно актуальною для українського суспільства в період активного реформування сфер суспільного життя.
Хотілося б сказати, що представлені результати вивчення соціально-психологічних аспектів проблеми міграції сільської молоді сприяють розширенню уявлень щодо нереалізованих потреб мешканців сільської місцевості в наявних територіальних межах.
Також варто підкреслити практичну значущість роботи, яка полягає у можливості використання її наукових положень для оптимізації та супроводу процесу реформування місцевого самоврядування та інших реформ, покликаних стимулювати розвиток країни.
О. Гуменюк, кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії соціально-психологічних технологій ІСПП НАПН України

Андрій Васильович Селецький

Праця Ірини Губеладзе безумовно має неабияке практичне значення. Адже наявна проблема попри недостатню увагу вчених та нехтування її вирішенням збоку посадовців потребує глибокого системного наукового підходу.Трудова міграція сільської молоді, яка за минулої доби традиційно розглядалася виключно в економічній площині, експоненціально зростатиме, потребуючи фінансованих державою адаптивних програм і науково обгрунтованих рішень. Привертає увагу з'ясування психологічних механізмів трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільнотів умовах переваг та власних негараздів сучасного мегаполісу.Бажаємо авторові успіхів у подальшому розробленні прикладних аспектів проблеми та творчої наснаги.
Селецький А. В., к.і.н, с.н.с., завідувач відділу наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Чорна Лідія

Дослідження Ірини Губеладзе є актуальним і залишиться таким ще багато років. Як не парадоксально, воно має як перспективну, так і ретроспективну значущість, бо за період радянської влади було багато міграції сільського населення до міст, що супроводжувалося не лише соціальними проблемами адаптації до нового способу життя, а й психологічними. Незважаючи на те, що це дослідження було виконано на українській вибірці, воно цікаве та значуще для багатьох інших країн світу (згадаймо, наприклад, великі примусові переселення мешканців сільської місцевості до міст за часів Мао в Китаї). Які б не були чинники та умови міграції сільської молоді (примусові, добровільні, за часів тоталітаризму або демократії), їх вивчення та психологічний супровід як складних соціальних процесів, представлене в працях Ірини Губеладзе, є здобутком сучасної соціальної психології. Побажаємо Ірині Губеладзі наукових успіхів і, звісно, відзнаку у вигляді премії за вже здійснені дослідження.
Л. Чорна, к. психолог. н., старший наук. співпробітник, ІСПП НАПН України

Вікторія

Блискуча та амбітна концепція автора нарешті дає відповідь на запитання: а як же відбувається трансформація соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті та за допомогою яких механізмів!
Прогнозування і попередження негативних наслідків міграції отримало ще один корисний інструмент!
Так тримати, Ірино Гурамівно!!!!!!!
З повагою, Вікторія, психолог

Галина Циганенко

Трудова міграція молоді з сільських районів у місто, а то і за кордон, є суперечливим і неоднозначним явищем. На цьому фоні робота І.Губеладзе є виваженим дослідницьким здобутком, який дає змогу розглянути явище в його теоретичному і пракладному аспектах. Особливо цінними є виділені соціально-психологічні чинники трансформації соціальної ідентичності при переміщенні з однієї спільноти у іншу. Привертає увагу всебічний аналіз того, як ці чинники функціонують у різних соціально-демографічних групах молоді. Даний матеріал є затребуваним з точки зору практичного використання, оскільки дає змогу екстраполявати дані й на інші соціальні явища, наприклад проблеми пов'язані з вимушеним перемішенням внаслідок військових дій на сході.
Г.Циганенко, к.психол.н., ІСПП НАПН України

Анна

В сьогоденних умовах означена проблематика є надзвичайно актуальною. Недостатнє матеріальне забезпечення сільських родин призводить до трудової міграції до великих міст в пошуку постійної та оплачуваної роботи. Як наслідок зростання кількості дистатних сімей, спустошення сіл тощо.
Вагомим здобутком роботи є створення програм сприяння адаптації, інтеграції та самореалізації сільської молоді в умовах мегаполісу.
Вважаю, що спроба вчасного вирішення соціальних проблем окремої категорії молоді сприятиме вирішенню загальнодержавних.
Грітчина А. І., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії в сім'ї та закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України

Кочубей Наталія Василівна

Проблематика роботи Ірини Губеладзе є вкрай важливою. Вона надає шляхи вирішення не тільки проблеми міграції сільської молоді, а й може становити певні методологічні засад для розкриття більш загальної та вкрай актуалної проблеми для сучасної України - проблеми внутрішніх мігрантів, зміни їх ідентичності та адаптації у нових життєвих обставинах.
Знаю автора як талановитого науковця, гідної високої відзнаки та вселякої підтимки.
Кочубей Н. В.доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та інновацних технологій соціокультурної діяльності НПУ імені М. П. Драгоманова

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.