Офіційний веб сайт

Методика встановлення резонансних властивостей ґрунтових комплексів при сейсмічному мікрорайонуванні

м32

Представлено Інститутом геофізики імені С.І. Субботіна НАН України.

Автор: к.ф.-м.н. Семенова Ю.В.

Робота присвячена удосконаленню методики визначення резонансних властивостей ґрунтів з врахуванням їх нелінійної поведінки при сейсмічних впливах різної інтенсивності.  Удосконалення методики побудови частотних характеристик ґрунтових комплексів є необхідним для узгодження методики сейсмічного мікрорайонування майданчиків в сейсмічних районах України з рекомендаціями «Єврокод-8».

В основі удосконаленої методики розрахунку частотних характеристик ґрунтів лежить формування розрахункових моделей ґрунтових товщ із використанням їх емпіричних деформаційних характеристик і застосування математичного еквівалентного лінійного і нелінійного моделювання реакції ґрунтів на сейсмічні впливи. При побудові розрахункових сейсмогеологічних моделей ґрунтів використовуються залежності модуля зсуву і коефіцієнта поглинання від величини зсувної деформації із сформованої автором бази даних деформаційних властивостей різних типів ґрунтів, характерних для майданчиків, розташованих на території України.

Удосконалену методику визначення резонансних властивостей ґрунтів впроваджено при визначенні сейсмічної небезпеки майданчиків таких об‘єктів як НСК «Олімпійський», газоперекачувальні станції газопроводу «Кременчук – Ананьїв – Богородчани», гідротехнічних споруд Кременчуцької ГЕС, ряду висотних будинків в Києві, в Одеській області та інших.

Кількість публікацій: 32, у т.ч. 16 статей (1 – у зарубіжному виданні), 16 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 9 (згідно з базою даних Google Shcolar), h-індекс = 7.

Коментарі

Н.В. Вергельська

Розвинуті у роботі Семенової Ю.В. методи та алгоритми дозволяють на сучасному рівні вирішувати важливу наукову і практичну проблему визначення (прогнозування) кількісних характеристик сейсмічної небезпеки на будівельних і експлуатаційних майданчиках для цілей сейсмостійкого проектування важливих об‘єктів. Вирішено задачу побудови частотних характеристик ґрунтових комплексів під досліджуваними майданчиками шляхом їх теоретичного розрахунку із врахуванням нелінійної поведінки вертикально-неоднорідного геологічного середовища під дією інтенсивних сейсмічних впливів. Визначено, що чисельне вирішення нелінійних задач сейсмології на сучасному рівні знань вимагає врахування даних польових та лабораторних досліджень, якими встановлено експериментальні кореляційні зв‘язки між напруженнями і деформаціям з врахуванням літологічного складу, фізико-механічних параметрів, глибини залягання, величини і тривалості додаткових сейсмологічних навантажень.
Нові теоретичні та методичні розробки Семенової Ю.В. мають достатні фізико-математичні та інженерно-геологічні обґрунтування. За їх використанням розраховано «аналітично-емпіричні» частотні характеристики ґрунтових комплексів із врахуванням нелінійних властивостей ґрунтів під будівельними майданчиками ГЕС, АЕС, висотних житлових будинків в Києві та Одеській обл., громадських центрів.
Підтримую роботу Семенової Ю.В. «Методика встановлення резонансних властивостей ґрунтових комплексів при сейсмічному мікрорайонуванні» щодо присудження їй премії Президента України для молодих вчених.

Старший науковий співроітник ІГН НАН України, доктор геологічних наук Н.В. Вергельська

Др. хаб. АЛКАЗ Василий Георгиевич

В работе Семеновой Ю.В. предложена методика построения частотных характеристик грунтовых комплексов под строительными площадками проектируемых жилых домов и промышленных сооружений. Предложенная методика базируется на научно обоснованных закономерностях распространения механических волн в грунтах, известных из теоретического моделирования, так и из натурных наблюдений. В результате ее применения, будет более полным и обоснованным прогнозирование количественных параметров сейсмических воздействий в рамках сейсмического микрорайонирования, что положительно повлияет на обеспечение сейсмостойкости проектируемых важных объектов, зданий и сооружений. Методика включает стандартные и новые, разработанные автором элементы.
Разработанная Семеновой Ю.В. методика построения амплитудно-частотных характеристик верхней части геологической среды под строительными и эксплуатационными площадками Украины, с учетом реологических свойств слагающих грунтов, внедрена при определении сейсмической опасности площадок таких объектов как НСК «Олимпийский», газоперекачивающие станции газопровода «Кременчуг- Ананьев- Богородчаны», гидротехнические сооружения Кременчугской ГЭС, высотные дома в Киеве и в Одесской области.
В целом, работа Семеновой Ю.В. заслуживают присвоение высокой награды - Премии Президента Украины для молодых ученых.

В.Г. АЛКАЗ,
зам. директора Института геологии и сейсмологии Республики Молдовы,
др.хаб.физ.-мат. наук,
Заслуженный деятель науки РМ

Yevgeniya Sheremet

Developed by Semenova Yu.V. the technique of constructing amplitude-frequency characteristics of the upper part of the geological environment, taking into account the rheological properties of the constituent soils, was used in determining the seismic hazard of the strategic obgects of Ukraine. The results of the work are of great practical and scientific value. Seismic microzoning with the use of the proposed methods provides seismic stability of buildings and simultaneously allows to reduce the cost of construction.The work is carried out at a high scientific level, it is very relevant both from the fundamental and from the practical point of view, therefore it deserves to be awarded with the Presidential Prize for young scientists.

Dr Yevgeniya Sheremet,
ATER (Temporary Attache for Science and Teaching) at the Université Côte d'Azur, Nice, France

Я.Я.Рущицький, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н.

Робота Семенової Ю.В. вирізняється спосеред подібних робіт незвичайним поєднанням трьох факторів:
Фактор 1. Вона основана на найновіших досягненнях світової сейсмології, що було досягнуто завдяки, перш за все, фундаментальній університетській освіті Семенової Ю.В. і її вільним володінням англійської мови.
Фактор 2. В роботі критично використано сучасні комп‘ютерні програмні комплекси визначення сейсмічних характеристик грунтів і вперше адаптовано ці комплекси до сейсмічного моніторингу регіонів України.
Фактор 3. Попри високий теоретичний рівень роботи, запропоновані в ній методики використовуються в реальних умовах оцінки сейсмічної небезпеки важливих об‘єктів України.
Безперечно, робота Семенової Ю.В. заслуговує на присудження їй премії Президента України.

член-кореспондент НАН України
доктор фізико-математичних наук професор
Рущицький Я.Я.

Вербицький Сергій Тарасович

Резонансні явища є одною з найпоширеніших причин пошкоджень і руйнувань будівель і споруд. В свій час ми одержали такі висновки шляхом дослідження спектрального складу записів катастрофічного землетрусу 2004 року поблизу острова Суматра, який мав магнітуду 9,2 і при якому від цунамі загинуло понад 300000 чоловік. Спектри записів, зареєстрованих в Чорнобилі, на товстому осадовому комплексі ґрунтів, мали піки багатократного зростання на частотах 0,35-0,48 Гц та 1,1-1,3 Гц, у порівнянні з спектрами записів, одержаних аналогічною сейсмологічною апаратурою на скельних породах.
Результати досліджень Семенової Ю.В. мають теоретичне і практичне значення. Розроблена нею методика побудови амплітудно-частотних характеристик ґрунтового середовища під будівельними та експлуатаційними майданчиками України, з врахуванням реологічних властивостей наявних на них ґрунтів, впроваджена при визначенні кількісних параметрів сейсмічної небезпеки таких об‘єктів, як НСК «Олімпійський», ГЕС, АЕС, громадських центрів, газоперекачувальних станцій, житлових висотних будинків в Києві та в Одеській області.
Вміння будувати частотні характеристики, які максимально повно відображають вплив ґрунтової товщі під майбутньою забудовою, дозволяє зменшити вартість будівництва і одночасно підвищити сейсмостійкість споруд шляхом розробки проектних рішень, які дозволяють запобігти співпадінню власних частот проектованої будівлі з максимумами частотної характеристики ґрунтової товщі.
Робота Семенової Ю.В. заслуговує на відзначення Премією Президента України для молодих вчених.

С.Т. Вербицький
Завідувач відділу сейсмічності Карпатського
регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна
НАН України, канд. фіз.-мат. наук,
старший науковий співробітник

Я.О.Слободян, д.т.н.

У роботі вирішується задача врахування резонансних і нелінійних ефектів в ґрунтах при сейсмічному мікрорайонуванні будівельних та експлуатаційних майданчиків. Міста розширяються, освоюючи для забудови зазвичай території, ґрунти яких відносяться до небезпечних за сейсмічними властивостями, згідно ДБН В.1.1-12:2014. Такі ґрунти мають суттєві нелінійні властивості, які будуть проявлятись по-різному, в залежності від інтенсивності і частотного складу сейсмічного впливу. З огляду на це, врахування нелінійних властивостей ґрунтів є необхідним. Важливо, що розроблені в роботі методи вже використовуються при визначені кількісних характеристик сейсмічної небезпеки для ряду існуючих і проектованих об’єктів. Отримані результати мають як наукову так і практичну цінність.
Виконані дослідження та автор, безумовно, заслуговує відзначення Премією Президента України для молодих вчених 2018 року.

Академік Академії Будівництва України,
Член Європейської Ради Цивільних Інженерів,
Віце-Президент Асоціації
«Інформаційні Технології в Будівництві України»,
Доктор технічних наук, Я.О.Слободян

д.г.н., В.Г. Верховцев

В роботі показано, що в залежності від інтенсивності сейсмічного впливу і міцності ґрунтів, цілком чітко проявляються нелінійні властивості ґрунтів. В роботі вирішено задачу розрахунку частотних характеристик ґрунтів під досліджуваними майданчиками з врахуванням нелінійності при сейсмічних навантаженнях. Важливе значення має те, що запропонована в роботі методика вже набула практичного застосування та успішно була використана при сейсмічному мікрорайонуванні ряду будівельних та експлуатаційних майданчиків України.
Вважаю, що робота присвячена вирішенню ряду важливих задач, і її автор заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач відділом спеціальної металогенії
ДУ "Інститут геохімії навколишнього
середовища НАН України",
доктор геол. наук В.Г. Верховцев

Єгупов К.В.

В роботі Семенової Ю.В. запропонована удосконалена методика побудови частотних характеристик ґрунтів під будівельними майданчиками житлових будинків і промислових споруд. Удосконалені розрахункові методи визначення резонансних властивостей ґрунтових комплексів під будівельними майданчиками, доцільно рекомендувати включити в поновлені версії нормативних документів: ДБН В.1.1.-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України» та НП 306.2.208-2016. «Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій» - для практичного використання при проведенні робіт з сейсмічного мікрорайонування будівельних та експлуатаційних майданчиків для сейсмостійкого проектування і будівництва.
Запропонований в роботі аналітично-емпіричний підхід до визначення резонансних властивостей ґрунтів під будівельними майданчиками, дозволяє забезпечити підвищення економічної ефективності та надійного рівня сейсмостійкості будівництва як житлових будинків так і промислових споруд.
Робота Семенової Ю.В. заслуговує перемоги в конкурсі на здобуття премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Директор Науково-дослідного інституту
фундаментальних та прикладних досліджень
Одеського національного морського
університету (ОНМУ),
доктор технічних наук, професор К.В. Егупов

Янченко Віталій

Врахування резонансних властивостей ґрунтів на етапі проектування забезпечує запобігання збігу власних частот коливань будівель з власними частотами коливань ґрунтової товщі і, відповідно, забезпечує стійкість проектованих будівель при сейсмічних впливах. В роботі запропоновано нову методику, яка ґрунтується на застосуванні аналітично-емпіричного підходу до визначення частотних характеристик коливань ґрунтів з врахуванням їх нелінійної реакції. Цим вона є точнішою (більш досконалою), у порівнянні з підходами рекомендованими для практичного використання чинними в Україні нормативними документами ДБН В.1.1-12:2014.
Робота виконана на високому науковому рівні, є досить актуальною як з фундаментальної, так і з практичної точок зору, тому підтримую і вважаю, що вона заслуговує отримання Премії Президента України для молодих вчених.
Завідувач лабораторією ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, канд. геол. наук, Янченко В.П.

Стародуб Ю.П.

Актуальність роботи не викликає сумнівів, робота присвячена найбільш важливому і проблемному питанню інженерної сейсмології – прогнозуванню реакції ґрунтової товщі на сейсмічні впливи. Модель поведінки ґрунтів при земних струшуваннях, зокрема землетрусах, повинна враховувати можливі при цьому резонансні та нелінійні явища.
У роботі запропоновано удосконалену методику визначення резонансних властивостей ґрунтових комплексів під будівельними майданчиками, яка враховує нелінійну поведінку ґрунтів при інтенсивних сейсмічних впливах.
Робота Семенової Ю.В. відрізняється актуальністю, новизною і значимістю отриманих результатів, має теоретичне і практичне значення для вирішення актуальних державних задач інженерної сейсмології та заслуговує присудження премії Президента України для молодих учених.

Завідувач кафедри цивільного захисту
та комп'ютерного моделювання екогеофізичних
процесів Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності ДСНС України
доктор фізико-математичних наук,
професор Ю.П. Стародуб

Аронов А.Г.

Работа посвящена важному и актуальному вопросу – совершенствованию методики определения частотных характеристик грунтовой толщи, с учетом её нелинейных свойств, для территорий с высокой и умеренной интенсивностью прогнозируемых сейсмических воздействий, к которым относится значительная часть территории Украины.
Автором решен ряд важных задач, которые позволили выйти на обоснованное и максимально достоверное решение поставленной цели исследований. Результаты исследований нашли практическое применение. Разработанная Семеновой Ю.В. методика построения амплитудно-частотных характеристик верхней части геологической среды с учетом реологических свойств слагающих ее грунтов, внедрена при определении сейсмической опасности площадок таких объектов как НСК «Олимпийский», газоперекачивающие станции газопровода «Кременчуг – Ананьев - Богородчаны», гидротехнические сооружения Кременчугской ГЭС, ряд высотных домов в Киеве, в Одесской области и др.
Считаю, что работа Семеновой Ю.В. полностью заслуживает присуждения Премии Президента Украины для молодых ученых.

Аронов Аркадий Гесселевич, доктор физ.-мат. наук,
Директор Центра геофизического мониторинга НАН Беларусии

Трипільський О.А.

Розвинуті в роботі методи та алгоритми дозволяють на сучасному рівні вирішувати важливу наукову і практичну проблему визначення (прогнозування) кількісних характеристик сейсмічної небезпеки на будівельних і експлуатаційних майданчиках для цілей сейсмостійкого проектування важливих об‘єктів. Вирішено задачу побудови частотних характеристик ґрунтових комплексів під досліджуваними майданчиками шляхом їх теоретичного розрахунку з врахуванням нелінійної поведінки геологічного середовища під дією інтенсивних сейсмічних впливів.
Отримані результати дозволять зменшити вартість та підвищити рівень безпеки сейсмостійкого будівництва за рахунок врахування вибіркового підсилення (послаблення) ґрунтами сейсмічних хвиль на певних частотах, яке залежить від будови ґрунтового середовища, його нелінійних властивостей та величини сейсмічного впливу.
Робота «Методика встановлення резонансних властивостей ґрунтових комплексів при сейсмічному мікрорайонуванні» цілком заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Пров. науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України, доктор геол.-мін. наук О.А.Трипільський

Кендзера О.В.

Робота Семенової Ю.В. присвячена розробці і впровадженні в практику удосконаленої, у порівнянні з вітчизняними і зарубіжними аналогами, методики визначення резонансних властивостей грунтових комплексів з врахуванням їх нелінійних властивостей для цілей сейсмостійкого проектування і будівництва в сейсмічних районах України. Методика грунтується на застосуванні комплексного аналітично-емпіричного підходу до визначення частотних характеристик коливань грунтів під будівельними майданчиками. Розробка знайшла застосування при визначені кількісних характеристик сейсмічної небезпеки для ряду існуючих і проектованих обєктів, таких як ГЕС, АЕС, висотних і експериментальних будинків, громадських центрів, газоперекачуючих станцій тощо.
Робота відрізняється науковою обгрунтованістю, має теоретичне і практичне значення і заслуговує присудження їй Премії Президента України для молодих вчених.
Заступник директора Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, член-кореспондент НАН України Кендзера О.В.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.