Офіційний веб сайт

Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря

м30

Представлено державною установою "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України".

Автори: д.т.н. Попов О.О., д.т.н. Яцишин А.В., к.т.н. Ковач В.О. к.т.н. Артемчук В.О.

Метою роботи є удосконалення системи попередження надзвичайних ситуацій (НС) при забрудненнях атмосферного повітря (АП) на територіях розміщення потенційно небезпечних об’єктів (ПНО) України шляхом розробки відповідних методів та програмних засобів.

Авторами досліджено фізичні особливості розповсюдження забруднюючих речовин в АП, визначено найбільш небезпечні сценарії забруднення АП. Розроблено нові математичні моделі забруднення АП викидами від стаціонарних точкових, лінійних та площадкових джерел. Розроблено інформаційно-технічні методи попередження НС природного, техногенного та терористичного характеру, пов’язаних із забрудненням АП на територіях розміщення ПНО. Запропоновано алгоритмічний підхід до вирішення завдань екологічного моніторингу АП, зокрема математичні засоби оцінки екологічного та економічного збитку від забруднення АП в зонах впливу ПНО.

Запропоновано модель інформаційної корисності проведення спостережень на даній території. Здійснено загальну та математичну постановку задачі оптимізації мережі моніторингу стану АП, проведено класифікацію її частинних випадків. Розроблено спеціалізований програмно-моделюючий комплекс, який є ефективним інструментом підтримки прийняття рішень при вирішенні актуальних задач попередження НС природного, техногенного та терористичного характеру, пов’язаних із хімічним забрудненням АП на територіях розміщення ПНО.

 Результати роботи впроваджені в Управлінні інформаційно-аналітичного забезпечення МНС України, Всеукраїнському науково-дослідному інституті цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, Департаменті організації заходів цивільного захисту ДСНС України, відокремленому підрозділі «Науково-технічний центр» державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» тощо.

Кількість публікацій: 181, у т.ч. за тематикою роботи 111 статей (4 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 57/5 Google Scholar – 96/5.

Коментарі

Анатолій Татарець

Проблема забруднення повітря, контролю викидів, їх розповсюдження та зменшення негативного впливу на ‎навколишнє середовище та людей є вкрай актуальною задачею в сучасному світі. Автори роботи поставили ‎дуже амбітну мету по удосконаленню системи попередження надзвичайних ситуацій, щоб запобігти ‎забрудненню повітря або максимально зменшити його вплив на навколишнє середовище. За результатами ‎роботи авторам вдалося не тільки розробити більш досконалу систему контролю та моніторингу повітря та ‎можливих наслідків аварійних ситуацій, у порівнянні з існуючими аналогами, а й реалізувати її на практиці у ‎багатьох державних установах України. ‎
Вважаю, що робота "Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при ‎забрудненнях атмосферного повітря" є корисною, актуальною, виконана на високому науковому рівні, а ‎колектив авторів (Попов О.О., Яцишин А.В., Ковач В.О. та Артемчук В.О.) заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених.‎

Анатолій Татарець, к.х.н., ст. досл.,‎
зав. відділу люмінесцентних матеріалів і барвників
ДНУ "НТК "Інститут монокристалів" НАН України"‎

Кобилінська Н.Г.

Представлена робота є комплексним науковим дослідженням, яке охоплює питання розповсюдження токсикантів в атмосферному повітрі на території України в місцях розташування екологічно небезпечних обєктів. Моделювання та попередження можливих техногенних катастроф сьогодення є надзвичайно важливим і актуальною задачею збереження наземних екосистем України вцілому та водночас охорони здоровя її громадян. Результати досліджень впроваджені в державних установах та опубліковані у низці статей в авторитетних виданнях і безперечно мають значний практичний потенціал. Враховуючи все вище сказане вважаю, що конкурсна робота колективу авторів у складі – Попов О.О., Яцишин А.В., Ковач В.О. та Артемчук В.О. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.
Кобилінська Наталя Григорівна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник кафедри аналітичної хімії, хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

К.М. Бєліков, к.х.н.

Робота є вкрай важливою з огляду на велику кількість потенційно небезпечних об'єктів розташованих на території України. Існування надійної та сучасної системи попередження та мінімізації наслідків техногенних аварій є обов'язковим елементом державної безпеки. Робота справляє дуже гарне враження. Впевнений, що її результати мають важливе практичне значення, а її автори заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Заст. ген. директора з наукової роботи
НТК "Інститут монокристалів" НАН України, к.х.н., с.д.
К.М. Бєліков

Сапрыкина Г.Ю

Удосконалення системи попередження надзвичайних ситуацій, пов'язаних з хімічним забрудненням повітря на територіях потенційно небезпечних об'єктів та прогноз щодо виникнення подібних ситуацій, на базі сучасних інформаційних, програмних і технічних засобів, а також методів математичного моделювання є важливою та актуальною проблемою цивільного захисту населення нашої держави. Робота "Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об'єктів України" (автори: докт. техн. наук Попов О.О., докт. техн. наук Яцишин А.В., канд. техн. наук Ковач В.О., канд. техн. наук Артемчук В.О.) демонструє високий рівень виконаних науково-дослідних робіт. Створений програмно-моделюючий комплекс став ефективним інструментом підтримки прийняття рішень при вирішенні складних важливих проблем попередження ряду надзвичайних ситуацій на територіях потенційно небезпечних об'єктів, що стосуються хімічного забруднення атмосферного повітря. Результати роботи впроваджені в наукових центрах та державних установах, наприклад, в Управлінні інформаційно-аналітичного забезпечення МНС Украхни, у ВП "Науково-технічний центр" ДП "НАЕК "Енергоатом" та ін.
Робота справляє позитивне враження і безумовно заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених 2018 р.
З повагою, Саприкіна Г.Ю., канд. техн. наук, ст. н. співроб. Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України.

Лауреат Премії Президента України Демченко В.Л.

Після ознайомлення з рефератом, я маю всі підстави вважати, що наукова робота авторів є закінченим науковим дослідженням і за актуальністю проблеми, науковою новизною, обсягом виконаної роботи, практичною значущістю, рівнем аналізу та узагальнення отриманих результатів відповідає вимогам, які висуваються до робіт поданих на конкурс і безумовно заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

к.ф.-м.н., старший науковий співробітник Інституту хімії високомолекулярних сполук та Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона, Лауреат Премії Президента України, Премії Верховної Ради України, Премії НАН України та Премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України - міста-героя Києва

Демченко Валерій Леонідович

Рідей Н.М.

Робота «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України» метологічно обгрунтована, надзвичайно актуальна для сьогодення України, її автори (Попов О.О., Яцишин А.В., Ковач В.О. та Артемчук В.О.) заслуговують здобуття премії Президента України для молодих вчених 2018 р.

Наталія Рідей доктор педагогічних наук, професор кафедри освіти дорослих, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Павловський Денис

Наукова робота «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України» є доволі актуальною і заслуговує на особливу увагу.

Актуальність роботи пояснюється небезпекою, яка пов’язана із проведенням бойових дій на сході країни та існуванням небезпеки терористичних актів. Також особливе занепокоєння викликають понад тисячу шкідливих хімічних підприємств, більшість з яких розташовано в Донецькій та Луганській областях. За останніх 10 років в цьому регіоні подвоїлась кількість дітей, які народжувались із відхиленнями. Не кращий стан атмосферного середовища у всьому Донецько-Придніпровському регіоні, Черкасах, Києві та Одесі.

Близько 20 відсотків забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу стаціонарними джерелами, є мутагенами і несуть загрозу здоров’ю не тільки нинішнього, а й прийдешніх поколінь. Оцінюючи розміри шкоди для здоров’я, необхідно брати до уваги, що хімічне забруднення атмосферного повітря, по-перше, знижує адаптаційні можливості організму і, як наслідок, стійкість до негативних чинників іншої етіології, по-друге, підвищує рівень захворюваності, насамперед органів дихальної системи, і, по-третє, негативно впливає на рівень смертності населення.

Дані проведених в Україні досліджень свідчать, що у населення, яке проживає в місцях з інтенсивним забрудненням атмосферного повітря, підвищується кількість імунодефіцитів. Це є однією з причин підвищення рівня інфекційних захворювань, а також відсутності належного ефекту від проведення вакцинації населення. Зростає кількість захворювань на хронічний бронхіт і поширеність бронхіальної астми. У країні спостерігається підвищення рівня онкологічних захворювань. У їх структурі на перші місця вийшли злоякісні новоутворення дихальної системи. Найменшу очікувану тривалість життя при народженні мають жителі міст з розвинутою металургійною та хімічною промисловістю, у так званих антропотехногенно-завантажених регіонах, на противагу містам, де такої промисловості немає і через це повітря забруднюється менше.

Дана наукова робота, яка включає в себе нові математичні моделі, методи та програми попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях АП на територіях розміщення ПНО України, має надзвичайний економічний ефект для країни, який пояснюється зменшенням витрат на лікування вищевказаних захворювань шляхом попередження надзвичайних ситуацій. Також важливо зазначити, про економію коштів із державного бюджету направлених на вирішення екологічних проблем, які були спричинені якраз надзвичайними ситуаціями хімічного характеру та можливість мати вільне від токсикантів довкілля для майбутніх поколінь.

Павловський Денис, координатор проектів з хімічної безпеки Всеукраїнської екологічної громадської організації (ВЕГО) «МАМА-86»

Саєнко С.Ю., д.т.н., начальник відділу ННЦ ХФТІ

Безумовно робота «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України» (автори д.т.н. Попов О.О., д.т.н. Яцишин А.В., к.т.н. Ковач В.О. к.т.н. Артемчук В.О.) заслуговує на позитивну оцінку. Вона актуальна і присвячена вирішенню питань, пов'язаних з моніторингом і забезпеченням екологічної безпеки на територіях розміщення потенційно - небезпечних об'єктів України. Робота відрізняється глибиною і великим обсягом досліджень, результати яких отримані за допомогою сучасних методів математичного моделювання і мають практичний інтерес. Високий науковий рівень роботи підтверджений численними публікаціями авторів у вітчизняних і зарубіжних виданнях. Тому вважаю, що представлена робота виконана на актуальну тему, містить нові наукові результати та положення і заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 р.

д.ф.-м.н., проф., академік НАН України Булавін Л.А.

ЛИСТ-ПІДТРИМКА
роботи M.30 «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України» колективу авторів: Попов О.О., Яцишин А.В., Ковач В.О. та Артемчук В.О., поданої на здобуття премії Президента України для молодих вчених 2018 р.

Аналіз роботи M.30 «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України», яка подана Інститутом геохімії навколишнього середовища НАН України на здобуття премії Президента України для молодих вчених 2018 року, показав, що актуальність її не викликає сумнівів, оскільки забруднення атмосферного повітря від різного роду аварій, на жаль, відбувається доволі часто: пожежа на нафтобазі у Васильківському районі в 2015 р., нещодавня пожежа на заводі «Росава» у Білій Церкві тощо.
Проте, попри таку ситуацію, існуючі системи моніторингу потенційно небезпечних об’єктів України майже не виконують функції попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних з хімічним забрудненням атмосферного повітря, в результаті чого страждає не тільки екологічний стан прилеглих територій та населення, яке на них проживає, а й імідж країни загалом: прикро читати в авторитетному міжнародному виданні The Guardian, що Україна займає перше місце в світі за смертністю від забрудненого повітря (про цей же факт з посиланням на ВООЗ нещодавно розповідав і міністр екології і природних ресурсів України О.М. Семерак).
Найбільш цінними в науковій новизні є такі одержані авторами результати:
1. Розроблено ряд нових математичних моделей розповсюдження забруднюючих речовин в атмосфері в результаті викидів від потенційно-небезпечних об’єктів (ПНО) різної геометричної форми. Дані моделі, на відміну від існуючих, дозволяють визначати просторовий розподіл забруднення на досліджуваній території за різних режимів викидів, метеорологічної обстановки та режимів роботи техногенних об’єктів як за короткочасний, так і за тривалий період часу.
2. Розроблено математичні засоби, що дозволяють здійснювати прогнозування та оцінку екологічних та соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та терористичного характеру, пов’язаних із хімічним забрудненням атмосферного повітря на територіях розміщення ПНО.
3. Вперше розроблено інформаційно-технічні методи та їх модифікації, що дозволяють розв’язувати задачі попередження надзвичайних ситуацій природного, техногенного та терористичного характеру, пов’язаних із хімічним забрудненням атмосферного повітря на контрольованих територіях розміщення ПНО.
4. Розроблено математичні засоби, що дозволяють побудувати оптимальну (за різними критеріями) мережу моніторингу стаціонарних та пересувних постів спостереження за станом атмосферного повітря, яка дасть можливість вчасно виявляти ознаки надзвичайних ситуацій, пов’язаних із забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення ПНО України.
Для реалізації вищезазначених математичних засобів авторами розроблено програмно-моделюючий комплекс, багатофункціональність якого забезпечується наявністю ряду модулів для вирішення актуальних задач попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення об’єктів критичної інфраструктури.
Ґрунтовність представлених в роботі результатів підтверджується різноманіттям використаних наукових методів, а саме: системного і функціонального аналізу, математичного моделювання, теорії ймовірностей та математичної статистики, теорії катастроф і ризиків, теорії алгоритмів, теорії баз даних і багатовимірного аналізу даних, теорії турбулентної дифузії в газах та рідинах, об’єктно-орієнтованого програмування, геоінформаційних технологій, планування наукового експерименту та обробки його результатів.
Основні наукові результати, висновки та пропозиції роботи знайшли своє відображення у 111 публікаціях в наукових фахових виданнях України та закордону (10 включені до міжнародної науково-метричної бази даних Scopus), а також у тезах та матеріалах науково-практичних всеукраїнських та міжнародних конференцій.
Результати роботи отримано під час виконання ряду бюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт, які відповідають пріоритетним напрямкам наукових досліджень Національної академії наук України на період з 2007 по 2017 рр., та впроваджені в Управлінні інформаційно-аналітичного забезпечення МНС України, Всеукраїнському науково-дослідному інституті цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, Державному міському підприємстві „Івано-Франківськтеплокомуненерго”, Дніпропетровському обласному центрі з гідрометеорології, Департаменті організації заходів цивільного захисту ДСНС України, відокремленому підрозділі «Науково-технічний центр» державного підприємства «НАЕК «Енергоатом».
Отже, можна зробити висновок, що подана робота M.30 «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України» є актуальною, важливою для забезпечення безпеки нашої держави, має суттєві наукові результати теоретичного та практичного значення в області досліджень. Тому, є всі підстави стверджувати, що її автори Попов О.О., Яцишин А.В., Ковач В.О. та Артемчук В.О. заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Академік Національної академії наук України
д.ф.-м.н., проф.
Л.А. Булавін

Національний авіаційний університет

Чисте атмосферне повітря забезпечує нормальне функціонування біоти, і в першу чергу людини, на нашій планеті. Тому дослідження техногенних навантажень на повітряний басейн мегаполісів, промислових майданчиків, територій потенційно небезпечних об’єктів тощо є надзвичайно актуальними.
В роботі «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України» (автори: Попов О.О., Яцишин А.В., Ковач В.О. та Артемчук В.О.) розроблено програмно-моделюючий комплекс, який є результативним інструментом для покращення екологічної ситуації та забезпечення екологічної безпеки на територіях розміщення потенційно небезпечних об’єктів; математичні моделі розвитку надзвичайних ситуацій, пов'язаних з викидом небезпечних хімічних речовин; запропоновано математичні засоби оцінки екологічних та економічних збитків від забруднення атмосферного повітря в зонах впливу потенційно небезпечних об’єктів; створено сучасні інформаційно-технічні методи попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із забрудненням атмосферного повітря.
Запропоновані в роботі математичні моделі та програмні прийоми дозволяють визначати різноманітні сценарії виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій природного, техногенного й терористичного характеру; аналізувати та прогнозування ризики виникнення надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно небезпечних об’єктів; здійснювати моніторинг стану приземного шару атмосфери та атмосферного повітря техногенного об’єкту; результативно визначати зони ризиків для здоров’я людей тощо.
Вважаю, що робота «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України» є актуальною, містить наукову новизну і є вагомим науковим досягненням, а її автори д.т.н. Попов О.О., д.т.н. Яцишин А.В., к.т.н. Ковач В.О. та к.т.н. Артемчук В.О. заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 р.
Матвєєва І.В., д.т.н., професор кафедри екології Навчально-наукового інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету.
Гроза В.А., к.ф.-м.н., доцент кафедри екології Навчально-наукового інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету.

Собина Віталій, к.т.н., доцент

Hобота «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України» безумовно є надзвичайно актуальною, а її автори (Попов О.О., Яцишин А.В., Ковач В.О. та Артемчук В.О.) заслуговують здобуття премії Президента України для молодих вчених 2018 р.
Начальник кафедри організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт Національного університету цивільного захисту України,
кандидат технічних наук, доцент
В.О.Собина

Тарадуда Дмитро, канд. техн. наук

Робота є цікавою та актуальною, безумовно заслуговує уваги.
Заступник начальника кафедри організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт Національного університету цивільного захисту України,
кандидат технічних наук, майор служби цивільного захисту
Д.В. Тарадуда

Volodymyr Kutsenko

Given work is dedicated to solution of very important problem. The work authors showed deep knowledge and high qualification in the sphere of emergencies prevention. All ideas are scientifically grounded and proved. Mathematical model is new and has not got analogues. It is not just theoretical work. Its results were implemented in numerous state institutions and enterprises.

Володимир Віталійович Отченашко, д-р с.-г. наук

Аналіз діяльності багатьох промислових підприємств, причин виникнення нештатних ситуацій, пов`язаних із викидом шкідливих речовин та заходів із ліквідації наслідків аварій, вказують на надзвичайне актуальне питання розробки наукової моделі прогнозування та прийняття ефективних рішень із ліквідації аварії. За вирішення наукової проблеми у сфері цивільного захисту завдання моделювання поведінки шкідлих речовин та розповсюдження їх в атмосфері, на підставі модельних чи натурних експериментів, верифікація та валідація відповідних методик, є надзвичайно складним процесом. Авторському колективу Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України (д.т.н. Попов О.О., д.т.н. Яцишин А.В., к.т.н. Ковач В.О. к.т.н. Артемчук В.О.)вдалося розробити відповідну методологію досліджень та зреалізувати її у вигляді розроблених моделей та алгоритмів. Цінність роботи додатково підтверджується апробаціями, листами підтримки від профільних установ системи цивільного захисту, а також кількістю цитувань на статті, що індексуються наукометричною базою Скопус. Актуальність проведеної роботи, її зміст, отримані вагомі результати заслуговують високої оцінки та підставою для присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Начальник науково-дослідної частини Національного університету біоресурсів і прирородокористування України,
доктор сільськогосподарських наук, академік АН ВШ України
Отченашко Володимир Віталійович

Gabriel Mnayarji

We can live in diffrent continents but the only thing that is able to unite us is air. Everyone needs air to function normally and nowadays when technological progress more and more create the pollution we need to establish means to help controlling and minimizing the negative impact on the environment and people as well!
So I believe that the work of O.Popov, A.Yatsyshyn, V.Kovach and V. Artemchuk is very important not only for Ukraine but can be applied anywhere in the world where you can find technogenic objects that emmits to the atmosphere pollutants. The work is done in a good manner, shows the high scientific level of the performance and validity of results. Wish to all of the team got the Award as far as they deserve for it.

H.Dr.Sc.Gabriel Mnayarji,

CEO Pegasus Environmental and Nuclear Services, Florida, USA

Департамент організації заходів цивільного захисту ДСНС Укр

Про підтримку наукової роботи

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розглянула отримані результати роботи М.30 «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях, розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України» (автори: Попов О.О., Яцишин А.В., Ковач В.О. та Артемчук В.О.), поданої на здобуття премії Президента України для молодих вчених 2018 р. та повідомляє.
В даній роботі розроблено ряд математичних моделей забруднення атмосферного повітря, моделі розвитку НС, пов'язаних з викидом аварійно хімічно небезпечних речовин, підходів та інформаційно-технічних методів попередження НС, пов’язаних із хімічним забрудненням атмосфери в зонах контролю потенційно-небезпечних об’єктів, здійснено постановку задачі оптимального розміщення пунктів спостережень мережі моніторингу стану атмосферного повітря та розроблено ряд алгоритмів її вирішення.
До важливих практичних результатів можна віднести розроблений спеціалізований програмно-моделюючий комплекс, який є ефективним інструментом підтримки прийняття рішень при вирішенні актуальних задач попередження НС природного, техногенного та терористичного характеру, пов’язаних із хімічним забрудненням атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно небезпечних об’єктів України.
В цілому робота М.30 «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях, розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України» заслуговує високої оцінки, а авторський колектив: Попов О.О., Яцишин А.В., Ковач В.О. та Артемчук В.О. -присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Директор Департаменту організації
заходів цивільного захисту ДСНС України
М. Маюров

І.В. Чаплай канд. н. з держ. упр., докторант МАУП

Проблеми екології не можна недооцінювати. Для того, щоб побудувати конкурентоспроможну, економічно привабливу та придатну для комфортного життя країну необхідно приділяти більше уваги питанням державного управління екологією.
Авторами детально проаналізовано основні аспекти удосконалення системи попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно небезпечних об’єктів України шляхом розробки відповідних методів та програмних засобів. Результати наукової роботи «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України» є вагомими. Їх можна використовувати для подальшого дослідження проблем екології з точки зору катастроф або природних явищ, які можуть нести загрозу в Україні, для вирішення питань екологічної модернізації підприємств, реконструкції очисних споруд та інше, при розробці фундаментальних праць в галузі державного управління та місцевого самоврядування, соціальної політики, теорії управління, у законотворчій діяльності, що стосуються розвитку екологічної сфери.
Вважаю, що робота написана на високому науково-теоретичному рівні, узагальнює багатий теоретичний і практичний матеріали. ЇЇ стиль відповідає вимогам науковості, логічності та послідовності. Широка бібліографія, аналіз великої кількості нормативних, вітчизняних та зарубіжних наукових праць свідчать про продуманість і логічність викладення думок авторів. Все це дає підстави для присудження роботі Попова О.О., Яцишина А.В., Ковач В.О. та Артемчук В.О. «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України» премії Президента України для молодих вчених.

Кандидат наук з державного управління,
Докторант кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії
управління персоналом, І.В. Чаплай

Ровшан Аббасов

Переклад листа-підтримки (оригінал листа подано до Комітету Державних премій України в галузі науки і техніки)

ЛИСТ-ПІДТРИМКА
роботи M.30 «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України» авторів: Попов О.О., Яцишин А.В., Ковач В.О. та Артемчук В.О., поданої на здобуття премії Президента України для молодих вчених 2018 р.

Ефективність економіки держави залежить від того, наскільки галузі господарства, а також окремі об’єкти господарювання, здатні стійко працювати не тільки в звичайних умовах, а і в умовах надзвичайних ситуацій природного, техногенного та терористичного характеру. Значні руйнування, пожежі та втрати серед населення, викликані наслідками надзвичайних ситуацій, можуть стати причиною різкого скорочення випуску промислової та сільськогосподарської продукції, а отже і зниження економічного потенціалу держави. Це диктує необхідність завчасного прийняття заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного та терористичного характеру, а також забезпечення стійкої роботи промислових об’єктів на випадок їх виникнення. Вивчення можливих надзвичайних подій, характерних для даної місцевості та даного виробництва, дозволяє диференційовано і найбільш спрямовано підходити до розробки та здійснення заходів, які можуть запобігти або пом’якшити наслідки аварій, катастроф та стихійного лиха.
Вирішення вищеописаної проблеми неможливе без розробки та використання нових ефективних методів попередження надзвичайних ситуацій різного характеру на територіях розміщення техногенних об’єктів, на що і спрямована робота М.30. Тому, актуальність представленої роботи не викликає сумнівів.
Розроблені авторами математичні та програмні засоби дозволяють вирішувати широкий спектр актуальних задач цивільного захисту територій, населення та навколишнього природного середовища, основними з яких є: підтримка здійснення неперервного моніторингу стану атмосферного повітря за штатного та аварійного режимів роботи техногенного об’єкту; визначення різних сценаріїв виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій природного, техногенного та терористичного характеру, пов’язаних із значним хімічним забрудненням атмосферного повітря на території розташування техногенного об’єкту; аналіз та прогнозування характеристик ризику виникнення надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно небезпечних об’єктів; оперативне визначення зони ураження та ризиків для здоров’я населення та прогнозування їх динаміки під час розвитку надзвичайної ситуації та інші задачі.
Важливість отриманих результатів підкреслюється шістьма актами впровадження в різних організаціях та підприємствах.
Високий рівень роботи відзначається значною кількістю публікацій у провідних наукових фахових виданнях за напрямком досліджень, десять з яких включені до міжнародної бази Scopus, та досить великою кількістю апробацій на конференціях вітчизняного та міжнародного рівнів.
Зважаючи на високий рівень представленої роботи, її значення для забезпечення безпеки України, можу зробити висновок, що її автори Попов О.О., Яцишин А.В., Ковач В.О. та Артемчук В.О. заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

З повагою,
Доктор Ровшан Аббасов
Декан факультету географії та навколишнього середовища
Університету Хазар
(Азербайджан, м. Баку)

Алєксєєва О.В., кандидат технічних наук

Дана робота, авторами якої є молоді науковці Державної установи "Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України", присвячена вирішенню актуального питання в галузі екологічної безпеки - удосконаленню системи попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно небезпечних об'єктів України. Результат роботи є вагомим інноваційним досягненням, який опубліковано в фахових виданнях, апробовано на наукових конференціях та семінарах, впроваджено в практичну та наукову діяльність фахівців з екологічної безпеки. За рівнем виконаних досліджень, науковою новизною та практичною цінністю одержаних результатів робота, безумовно, заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених 2018 року. О. В. Алєксєєва, старший науковий співробітник СФТМН НОВ Президії НАН України

Віргінія Єурін’є

Переклад листа-підтримки (оригінал листа подано до Комітету Державних премій України в галузі науки і техніки)

ЛИСТ-ПІДТРИМКА
роботи M.30 «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України»
(автори: Попов О.О., Яцишин А.В., Ковач В.О. та Артемчук В.О.),
поданої на здобуття премії Президента України для молодих вчених 2018 р.

Одним з напрямків державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного, техногенного та терористичного характеру є підготовка та реалізація заходів, спрямованих на їх попередження (запобігання та зменшення їх масштабів). Ці заходи проводяться переважно в превентивному порядку. Здавна вважалося, що набагато важливіше запобігти лиху, ніж потім боротися з ним. Світова практика показує, що витрати на проекти з попередження надзвичайних ситуацій значно нижчі можливого збитку від них. Тому, робота М.30 Попова О.О., Яцишина А.В., Ковач В.О. та Артемчука В.О., яка спрямована на вирішення важливої науково-практичної проблеми в галузі цивільного захисту, а саме удосконаленню системи попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України шляхом розробки відповідних методів та програмних засобів, є актуальною та необхідною з урахуванням теперішньої неспокійної ситуації в Україні.
Робота має безсумнівну наукову новизну, оскільки за час її виконання було захищено 2 докторських і 2 кандидатських дисертацій.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що розроблені авторами інформаційно-технічні методи та програмно-моделюючий комплекс дозволяють розв’язувати ряд важливих та актуальних задач попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із хімічним забруднення атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно небезпечних об’єктів.
Ще одним аргументом на користь авторів даної роботи є їхня участь в ряді вітчизняних та міжнародних проектах, а також кількість публікацій: 181, у т.ч. за тематикою роботи 111 статей
(4 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 85 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 5 та 90 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 6.
Таким чином, можна зробити висновки, що результати роботи M.30 «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України» відіграють важливе значення у розвитку вітчизняної науки та техніки, а тому вона і її автори (Попов О.О., Яцишин А.В., Ковач В.О. та Артемчук В.О.) заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

З повагою,
професор кафедри бізнес економіки
та менеджменту, доктор, професор
Віргінія Єурін’є
(Литва, м. Вільнюс, Вільнюський університет,)

Романенко Є.О. Проректор МАУП, д-р наук з держ. упр., проф.

ЛИСТ-ПІДТРИМКИ
роботи M.30 «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України» (автори: Попов О.О., Яцишин А.В., Ковач В.О. та Артемчук В.О.), поданої на здобуття премії Президента України для молодих вчених 2018 р.

Атмосферне повітря – найважливіший для усього живого природний ресурс, від якісного стану якого в значній мірі залежить здоров’я людини. Саме тому наукові дослідження відносно оцінки антропогенного навантаження на повітряний басейн великих промислових міст, розробка методів його регулювання з урахуванням правових та нормативних аспектів відносяться до актуальних проблем.
Робота «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України» є закінченою працею на надзвичайно актуальну тему, оскільки розкриває відомості щодо сучасного стану системи моніторингу і прогнозування ризику виникнення надзвичайних ситуацій в регіонах та в Україні в цілому.Вартим уваги є проведений авторами аналіз теперішнього функціонування системи лабораторного контролю установами, організаціями, підприємствами, їх оснащення, видів проведених аналізів, досвід використання ГІС-технологій для ідентифікації ризику виникнення надзвичайних ситуацій.
Сформульовані у роботі наукові положення, висновки та рекомендації достатньо обґрунтовані, підтверджені використанням значного масиву теоретичного та емпіричного матеріалу, нормативно-правових та інших офіційних документів з питань функціонування потенційно-небезпечних об’єктів України. Обґрунтованість і достовірність результатів роботи також підтверджена в процесі їх апробації на різноманітних науково-комунікативних заходах. Достовірність результатів і висновків дослідження забезпечена належним методологічним рівнем роботи. Складність і специфіка досліджуваної проблематики обумовили використання широкого методологічного інструментарію загальнотеоретичних та спеціальних методів дослідження, що спираються на принципи об'єктивності, обґрунтованості, системності, логічності та критичності.
Таким чином, є всі підстави вважати роботу «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України» авторів Попов О.О., Яцишин А.В., Ковач В.О. та Артемчук В.О. важливою та затребуваною для забезпечення екологічної безпеки в Україні та такою, що заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Проректор Міжрегіональної Академії
управління персоналом,
доктор наук з державного управління,
професор,
Заслужений юрист України Є.О. Романенко

Кпйдашев Роман Петрович

Робота маэ свої переваги та високий рівень. Тематика актуальна, не тільки для України. Підтримую та прошу підтримати цю роботу та авторів. Дякую.

з повагою,
д.ю.н., к.т.н., професор, заслужений економіст України Роман Кайдашев

Тімоті ДеВол

Переклад

ЛИСТ-ПІДТРИМКА
роботи М.30 «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України», поданої на здобуття премії Президента України для молодих вчених 2018 року

Техногенне навантаження на довкілля, забруднення навколишнього природного середовища та нераціональне природокористування підвищують ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій, погіршення умов життєдіяльності і зростання захворюваності населення. Підприємства та організації, що займаються розробкою та впровадженням спеціальних заходів з охорони навколишнього природного середовища змушені постійно відслідковувати вплив техногенних об’єктів на довкілля, щоб уникнути виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Тому і виникає необхідність в розробці нових підходів, алгоритмів, методів та математичних моделей для створення ефективних інструментів в задачах попередження надзвичайних ситуацій різного характеру. Саме таким важливим питанням і присвячується дана робота.
Представлена робота складається з восьми розділів, в яких описані та впроваджені підходи, алгоритми, інформаційно-технічні методи та моделі, результати роботи яких представлено у вигляді програмно-моделюючого комплексу.
Про високий рівень розробок свідчить те, що автори даної роботи координували і були учасниками ряду міжнародних наукових проектів НАТО, керівниками та виконавцями грантів НАН України для молодих вчених за напрямком роботи.
За результатами досліджень авторами було опубліковано 111 статей (10 - у базі даних Scopus), 70 публікацій у матеріалах вітчизняних, міжнародних конференцій та семінарів та отримано ряд актів впровадження на вітчизняних підприємствах і організаціях.
Варто відзначити, що результати даної роботи сприяють підтримці у прийнятті управлінських рішень щодо вжиття заходів з попередження надзвичайних ситуацій при забрудненні атмосферного повітря внаслідок небезпечних подій природного, техногенного та терористичного характеру, а в цілому – підвищенню рівня цивільного захисту в Україні.
Враховуючи те, що результати роботи м.30 «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України», відіграють важливе значення у розвитку вітчизняної науки, вважаємо що вона і автори (Попов О.О., Яцишин А.В., Ковач В.О. та Артемчук В.О.) заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених в 2018 році.

З повагою,
Тімоті ДеВол
професор кафедри інженерії навколишнього
середовища та наук про землю,
доктор філософії, професор
(Сполучені Штати Америки, Південна Кароліна, м. Клемсон, Університет Клемсона)

Шаронова Н.В., д.т.н., проф.

Питання екологічної безпеки завжди є актуальними. Метою запропонованого дослідження є удосконалення системи попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно небезпечних об’єктів України, що є надзвичайно актуальним та важливим для нашої держави. Авторами досліджено фізичні особливості розповсюдження забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, визначено найбільш небезпечні сценарії його забруднення, запропоновано нові математичні моделі забруднення повітря викидами від стаціонарних точкових, лінійних та площадкових джерел. Вважаю корисною запропоновану математичну модель інформаційної корисності проведення спостережень на розглянутій території. Створений спеціалізований програмно-моделюючий комплекс є ефективним інструментом у СППР при вирішенні актуальних задач попередження надзвичайних ситуацій природного, техногенного та терористичного характеру. Результати роботи добре опубліковані та впроваджені у відповідні підрозділи МНС України, інші установи держави, які пов’язані з екологічною безпекою. Вважаю, що ця робота є гідною до присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.
Шаронова Наталія Валеріївна,
доктор технічних наук, професор,
зав. кафедри Інтелектуальних компютерних систем НТУ "ХПІ"

М.Ф. Шульга

ЛИСТ-ПІДТРИМКА
роботи M.30 «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України» (автори: Попов О.О., Яцишин А.В., Ковач В.О. та Артемчук В.О.), поданої на здобуття премії Президента України для молодих вчених 2018 р.

На сьогоднішній день в світі спостерігається неспокійна політична обстановка, час від часу виникають збройні конфлікти та здійснюються терористичні акти проти окремих особистостей, організацій та країн. Все це збільшує ризик виникнення надзвичайних ситуацій (НС), що призводять або можуть призвести до значних збитків та жертв. В зв’язку з цим, актуальність представленої роботи, яка присвячена удосконаленню системи попередження НС при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно небезпечних об’єктів України шляхом розробки відповідних методів та програмних засобів, не викликає сумнівів та є дуже важливою для збільшення ефективності цивільного захисту територій та населення нашої країни.
Для досягнення поставленої мети в роботі встановлено чинники та основні сценарії виникнення НС, пов’язаних із хімічним забрудненням атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно небезпечних об’єктів України; розроблено ряд математичних моделей забруднення атмосферного повітря; розроблено математичні засоби оцінки екологічного та економічного збитку від забруднення атмосферного повітря в зонах впливу потенційно небезпечних об’єктів; моделі розвитку НС, пов'язаних з викидом аварійно хімічно небезпечних речовин; розроблено підходи та інформаційно-технічні методи попередження НС при забрудненні атмсфери в зонах контролю потенційно-небезпечних об’єктів; розроблено методи та засоби побудови оптимальної мережі (за різними критеріями) моніторингу стану атмосферного повітря для вирішення задач попередження відповідних НС.
Розроблені моделі, методи, алгоритми та підходи реалізовано в спеціалізованому програмно-моделюючому комплексі, який є ефективним інструментом підтримки прийняття рішень при вирішенні актуальних задач попередження НС природного, техногенного та терористичного характеру, пов’язаних із хімічним забрудненням атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно небезпечних об’єктів України.
Результати роботи опубліковані в достатній кількості вітчизняних та закордонних фахових видань, що включені до міжнародних науково-метричних баз даних Scopus, DOAJ, Index Copernicus, BASE, EBSCO, РІНЦ, та апробовані на конференціях та семінарах різного рівня.
Вагомість отриманих наукових та практичних результатів підтверджується значною кількістю актів впровадження у ряді організацій та підприємств України.
Таким чином, є всі підстави стверджувати, що подана робота M.30 «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України» виконана на високому науковому рівні, а її автори: Попов О.О., Яцишин А.В., Ковач В.О. та Артемчук В.О. заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Академік НАН України,
д.ф.-м.н., проф.
М.Ф. Шульга

Національний університет цивільного захисту України

ЛИСТ-ПІДТРИМКА
роботи M.30 «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України»
(автори: Попов О.О., Яцишин А.В., Ковач В.О. та Артемчук В.О.),
поданої на здобуття премії Президента України для молодих вчених 2018 р.

Цивільний захист – це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період. Ефективне здійснення цієї функції неможливе без розробки та використання нових методів та засобів, що дозволяють розв’язувати задачі попередження надзвичайних ситуацій природного, техногенного та терористичного характеру на території розташування техногенних об’єктів та країни в цілому. З цих позицій представлена робота є актуальною та перспективною не лише для безпеки потенційно небезпечних об’єктів (ПНО), але і для суспільства загалом.
Дана робота містить важливі наукові результати як теоретичного, так і практичного характеру. Так, авторами удосконалено фізичну модель розповсюдження забруднюючих домішок в атмосфері, а на її основі розроблено нові математичні моделі забруднення атмосферного повітря викидами від ПНО. Також в роботі розроблено: математичні засоби оцінки екологічного та економічного збитку від забруднення атмосферного повітря в зонах впливу ПНО; математичні моделі розвитку надзвичайних ситуацій, пов'язаних з викидом аварійно хімічно небезпечних речовин; нові інформаційно-технічні методи попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із забрудненням атмосферного повітря на територіях розміщення ПНО; алгоритмічний підхід до вирішення завдань екологічного моніторингу приземного шару атмосфери; алгоритми вирішення задачі оптимального розміщення пунктів спостережень мережі моніторингу стану атмосферного повітря.
Для перевірки адекватності запропонованих моделей, методів, алгоритмів та підходів в роботі розроблено програмно-моделюючий комплекс у вигляді сукупності відповідних апаратно-програмних засобів та проведено ряд експериментів, результати яких порівнювались з офіційно наданими даними натурних вимірювань в зонах контролю найбільш небезпечних ПНО України. Результати перевірки показали, що похибка не перевищує 10 %, що є абсолютно прийнятним для такого класу задач.
Основні наукові результати, висновки та пропозиції представленої роботи знайшли своє відображення у достатній кількості публікацій в наукових фахових виданнях з технічних наук, а також у тезах та матеріалах науково-практичних всеукраїнських та міжнародних конференцій.
Таким чином, вважаємо, що подана робота M.30 «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України» за своєю науковою новизною, обґрунтованістю основних положень та практичною значимістю заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Проректор з наукової роботи
Національного університету цивільного захисту України,
доктор технічних наук, професор,
полковник служби цивільного захисту
В.А. Андронов

Начальник кафедри управління та
організації діяльності у сфері цивільного захисту
Національного університету цивільного захисту України,
доктор технічних наук, старший науковий співробітник,
полковник служби цивільного захисту
В.В. Тютюник

Гість

Лазоренко Д.І., канд. техн. наук

В Україні щорічно виникає близько 150 надзвичайних ситуацій, внаслідок яких гинуть люди, а матеріальні збитки сягають кількох мільярдів гривень. Нині в багатьох областях України у зв'язку з небезпечними природними явищами, аваріями і катастрофами обстановка характеризується як дуже складна. Представлена робота колективом авторів є актуальною та спрямована на удосконалення системи попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно небезпечних об’єктів України шляхом розробки відповідних методів та програмних засобів. Вважаю, що авторський колектив провів величезну наукову та практичну роботу й заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 р.

Козуля Т.В, д.т.н, проф. каф ПІІТУ, Козуля М.М. к.т.н., доц.

Подана на розгляд наукова праця має грунтовне значення стосовно надання оцінки стану безпеки у найбільш динамічному за змінами і значенням для людини середовищі - атмосферне повітря. Математичне обгрунтування поведінки забруднюючих речовин і факторів небезпеки в умовах змінності стохастичного характеру і визначення в інформаційно-автоматичному режимі їх динаміки має велике практичне значення для підтримки прийняття рішення щодо фіксування точок небезпеки і уникнення надзвичайних ситуацій. Безпосереднє знайомство з роботами Інституту геохімії у цьому напрямку щодо поєднання математичного моделювання та ГІС технологій надає підстави вважати доцільним підтримати цю роботу і, таким чином, зробити іноваційний внесок у подальший розвиток робіт молодими науковцями.
Опрабованість наукового дослідження не викликає сумнівів, визнання зарубіжними науковцями (85 посилань) заслуговує уваги.
Таким чином, для підтрммки розвитку робіт стосовно розробки підтримки прийняття рішень забезпечення уникнення надзвичайних ситуацій і безпеки життєдіяльності населення доцільним є присудження премії Президента України для молодих молодих вчених 2018
Козуля Т.В., професор кафедри програмної їнженерії та інформаційних технологій управління (ПІІТУ) НТУ "ХПІ", д.т.н; Козуля М.М., доцент кафедри ПІІТУ НТУ "ХПІ", к.т.н.

Бедерак Я.С.

На Україні працює велика кількість хімічних підприємств з вибухо- та пожежонебезпечними виробництвами, де проблема захисту персоналу та населення від хімічного забрудненням атмосферного повітря стоїть дуже гостро. Тому запропоновані в роботі «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно небезпечних об’єктів України» мають велике наукове та прикладне значення.
Дослідження, виконані в роботах д.т.н. Попова О.О., д.т.н. Яцишина А.В., к.т.н. Ковача В.О. та к.т.н. Артемчука В.О., здатні значно зменшити негативний вплив від виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із хімічним забрудненням атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно небезпечних об’єктів України.
Серед отриманих вищевказаними науковцями результатів найважливішими вважаю розробку математичних моделей забруднення атмосферного повітря викидами від стаціонарних джерел, які дозволяють визначати зони техногенного навантаження за різних режимів викидів, метеорологічних характеристик та режимів роботи техногенних об’єктів; математичних моделей розвитку надзвичайних ситуацій, пов'язаних з викидом аварійно хімічно небезпечних речовин, використання яких значно збільшує ефективність прийняття управлінських рішень щодо попередження надзвичайних ситуацій такого типу.
Окрім теоретичних досліджень робота «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України» має велике практичне значення, що полягає зокрема в прогнозуванні характеристик ризику виникнення надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно небезпечних об’єктів; оперативному визначенні зони ураження та ризиків для здоров’я населення (в т.ч. персоналу) та прогнозування їх динаміки під час розвитку надзвичайної ситуації.
Вважаю, що автори роботи «Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України» заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Бедерак Я.С., начальник лабораторії цеху електропостачання Публічного акціонерного товариства «АЗОТ» м. Черкаси, канд. техн. наук

Ємельянова Д.І., к.т.н.

Тема даної роботи є актуальною, у ній вирішуються завдання попередження надзвичайних ситуацій на потенційно-небезпечних об'єктах України для прийняття рішень в області екологічної безпеки. Для цього розроблено алгоритмічний підхід до вирішення завдань екологічного моніторингу приземного шару атмосфери, який включає можливість виявлення і візуалізації особливостей семантичної структури даних, істотно полегшує контроль небезпечних ситуацій і тенденцій їх розвитку, оцінку і прогнозування ризиків для населення прилеглих територій.
Робота має практичну цінність, розроблений програмно-моделюючий комплекс використано для оцінки забруднення атмосферного повітря викидами від різних ПНО України (Хмельницька АЕС, ТЕЦ-5 (м. Київ), що дозволило провести відповідні експерименти і перевірити адекватність теоретично розроблених математичних моделей.
Вважаю, що робота заслуговує високої оцінки, а її автори присудження Премії Президента України для молодих вчених 2018 р.

Ємельянова Д.І., к.т.н., ст. викладач кафедри РІСХТ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.