Офіційний веб сайт

Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструкутр

р4

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Автори: д.т.н. Погорілий С.Д., д.т.н. Теленик С.Ф., д.ф.-м.н. Кривий С.Л., д.ф.-м.н. Глибовець М.М., д.т.н. Ролік О.І., д.т.н. Опанасенко В.М., к.ф.-м.н. Волохов В.М., к.ф.-м.н. Бойко Ю.В.

Головним результатом роботи є формування цілісної науково обґрунтованої методології підтримки процесів проектування, управління і використання ІТ-інфраструктури та експериментальна перевірка її працездатності шляхом розробки і впровадження технологій проектування та управління ІТ-інфраструктурою, надання різноманітних сервісів на її основі – програмних, високопродуктивних обчислень та інструментів розробки.

Створено цілісну  методологію проектування, управління та використання складного об’єкта управління – сучасних глобальних, національних і корпоративних ІТ-інфраструктур. В межах цієї методології вперше розроблено теоретичні засади проектування, аналізу властивостей математичних моделей ІТ-інфраструктур та їх сервісів на основі транзиційних систем, їх синхронних добутків, мереж Петрі, скінченних автоматів, класичних та некласичних логік. Побудовано адаптивні логікові мережі на основі технології реконфігуровного комп‘ютінга з використанням сучасної елементної бази. Створено прикладну схематологію алгоритмічного забезпечення для розподілених архітектур суперкомп’ютерів, що дає можливість строгими математичними методами здійснювати проектування алгоритмів для функціонування у розподіленому середовищі.

Результати роботи використані при формуванні  складових ІТ-інфраструктур у  Міністерстві оборони України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Генеральній прокуратурі України  та в інших державних органах,  у провідних вищих навчальних закладах України та в бізнес-структурах світу.

 Кількість публікацій: 29 монографій, 9 підручників, 21 навчальний посібник, 584 статті (60 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science– 85/5; Scopus – 1861/8; Google Scholar –1896/18.Отримано 8 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 7 докторських та 26 кандидатських дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

Нікітченко Микола Степанович

Головна мета наукового дослідження полягає в обґрунтуванні методології проектування та створенні інструментів розробки та підтримки необхідної інформаційної інфраструктури держави, що в свою чергу забезпечить розвиток випереджуючими темпами економіки, орієнтованої в першу чергу на соціальний розвиток суспільства та інтеграцію до світової економіки.
У теоретичному аспекті автори роботи вперше як цілісне провели дослідження та виконали обґрунтування методології проектування, управління та використання сучасних глобальних і корпоративних ІТ-інфраструктур.
З цією метою:
- розроблено теоретичні засади проектування математичних моделей ІТ-інфраструктур на основі мереж Петрі, СА, некласичних та нечітких логік;
- на основі парадигми моделе-орієнтованих архітектур створено методики побудови інтелектуальних мультиагентних систем.
- створено прикладну схематологію алгоритмічного забезпечення для розподілених архітектур суперкомп’ютерів, у тому числі кластерних систем з урахуванням наявності багатоядерних процесорів окремих вузлів;
- розроблено моделі та програмну архітектуру мультиагентних систем, що дозволяє більш інформативно представити ступінь лінгвістичної невизначеності систем.
У практичному аспекті отримані результати досліджень були використані:
- при розробці методології побудови IT інфраструктури мультиагентних інформаційних технологій для суперкомп’ютерних систем;
- при реалізації експериментальних мультиагентних систем (метамоделі, нечіткі моделі та системи трансформацій);
- при проектуванні інструментальних засобів побудови предметно-орієнтованих графових мов для специфікації моделей розподілених інтелектуальних систем;
- побудові моделі параметризованих об’єктно-орієнтованих баз даних, що дозволило розробити та впровадити високопродуктивний технологічний комплекс управління персоналом у державних органах України.
Вважаю, що робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструкутр» авторів: д.т.н. Погорілий С.Д., д.т.н. Теленик С.Ф., д.ф.-м.н. Кривий С.Л., д.ф.-м.н. Глибовець М.М., д.т.н. Ролік О.І., д.т.н. Опанасенко В.М., к.ф.-м.н. Волохов В.М., к.ф.-м.н. Бойко Ю.В. має пріоритетне значення та обумовлює перспективні напрямки наукових та прикладних досліджень з подальшим впровадженням їх у практику та заслуговує на присудження Державної Премії України в галузі науки і техніки.

Нікітченко Микола Степанович, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор кафедри теорії та технології програмування Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук.

Башков Євген Олександрович, лауреат Державної премії України

У великих розподілених комп’ютерних системах на якісно новому рівні реалізуються ідеї, пов’язані з удосконаленням інформаційно-обчислювальних процесів. Провідні аналітичні агенції світу визначили перспективні напрями розвитку ІТ-галузі, безпосередньо пов’язані з проектуванням, управлінням і використанням потужних ІТ - інфраструктур. На сьогодні в Україні присутні розрізнені складові ІТ-інфраструктури, але відсутні цілісна модель і методологічні засади її створення, управління нею і її використання. Наведені аргументи визначають надзвичайно високу актуальність роботи.
Головні наукові здобутки роботи полягають в розробці теоретичних засад та створення на їх основі методології побудови IT інфраструктури та її сервісів для мультиагентних інформаційних технологій, суперкомп’ютерних систем і формування моделе-орієнтованих методів та програмно-алгоритмічних засобів проектування мультиагентних систем, що функціонують у високопродуктивному середовищі; створенні методів, способів проектування та управління ІТ-інфраструктурами і базовим ПЗ з формуванням на цій основі платформ його розробки; розробці теоретичних підстав надання ефективних несуперечних між собою сервісів високопродуктивних обчислень на базі ІТ-інфраструктури. За результатами роботи з'являється можливість здійснювати багатоаспектну обробку накопичених Big Data для вилучення з даних нетривіальних і прихованих знань за рахунок інтелектуалізація компонентів IT-інфраструктури.
Робота виконана на високому науковому рівні, має значне впровадження не тільки в Україні, але і у світі. На мій погляд, робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструкутр» і її авторський колектив у складі Погорілого С.Д., Теленика С.Ф., Кривого С.Л., Глибовця М.М., Роліка О.І., Опанасенка В.М., Волохова В.М., Бойка Ю.В., безумовно, заслуговують на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2018 р.

Башков Євген Олександрович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Донецького національного технічного університету (м. Покровськ)

Ковалюк Т.В. Лауреат Державної премії України

В умовах переходу України до інформаційного суспільства, формування інформаційної інфраструктури держави постає актуальна науково-технічна проблема створення, управління та використання потужної ІТ-інфраструктури.
Автори запропонували цілісну методологію реалізації всіх етапів життєвого циклу ІТ-інфраструктури - створення її компонентів, управління нею і ефективного використання з різноманітними цілями. Відомими в Україні і за кордоном є чисельні наукові результати авторів, пов’язані зі створенням теоретичних основ проектування ІТ-інфраструктури та її компонентів, управління ІТ-інфраструктурою, створення і підтримки ефективних технологій, що функціонують в умовах потужних ІТ-інфраструктур.
Практична цінність роботи полягає у тому, що широке застосування знайшли засоби підтримки компоненто-базованого проектування інформаційних та інформаційно-управляючих систем користувачів, надання сервісів високопродуктивних обчислень і розробки нових продуктів. Їх впровадження сприяє створенню нового інформаційно-комунікаційного середовища в Україні, а тим самим і більш повному задоволенню потреб її громадян, підприємств і органів державної влади.
Безперечно, робота колективу заслуговує на присудження Державної премії України 2018 року в галузі науки і техніки.

Ковалюк Т.В., к.т.н., доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.
Директор Українсько-корейського навчального центру інформаційних технологій
голова методичної підкомісії 122-1 Комп’ютерні науки та інформаційні системи (комп’ютерні науки) Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
Представник Української федерації інформатики в International Federation for Information Processing (IFIP).Technical Committee 3: Education
Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки
Відмінник освіти України

Бідюк Петро Іванович, Лауреат Державної премії України в гал

Цінність цієї роботи полягає у створенні науково обґрунтованої цілісної методології проектування, управління та використання складного об’єкта управління – сучасних глобальних, національних і корпоративних ІТ-інфраструктур.
Cтан розв’язання складної задачі сучасними суперкомп’ютерними системами характеризується наявністю окремих монолітних комп’ютеризованих систем управління і відповідних технологій побудови їх програмного забезпечення. В зв’язку із цим в роботі для реалізації великих роподілених комп’ютеризованих систем на основі концепції ІТ-інфраструктури здійснено формування методології підтримки процесів проектування, управління і використання ІТ-інфраструктури, а також експериментальна перевірка її працездатності шляхом розробки і впровадження технологій проектування і управління такою інфраструктурою, надання різноманітних сервісів на її основі – програмних, високопродуктивних обчислень та інструментів розробки.
В роботі авторами розвинено і використано сучасний математичний апарат звичайних та кольорових мереж Петрі, транзиційних систем, систем алгоритмічних алгебр Глушкова тощо.
При створенні і впровадженні інструментальних комплексів проектування розподілених застосувань використано високий рівень параметризації, який забезпечив розробку низки сервіс-орієнтованих параметризованих програмних засобів електронного врядування, зокрема у системах:
– «Керівний склад центральних та місцевих органів виконавчої влади України» у Секретаріаті Кабінету Міністрів України;
– «Кадри Генеральної прокуратури України»;
– пілотне хмарне WEB-рішення системи управління персоналом у Державній службі зайнятості України та багатьох інших.
Автори роботи добре знані в Україні та поза її межами фахівці, які зробили вагомі внески в теорію і методологію створення ІТ-інфраструктур. Позитивною стороною роботи є її широке впровадження в державних інституціях України, вищих навчальних закладах, бізнес-структурах світу. Вважаю, що робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур» і її авторський колектив у складі Погорілого С.Д., Теленика С.Ф., Кривого С.Л., Глибовця М.М., Роліка О.І., Опанасенка В.М., Волохова В.М., Бойка Ю.В. повною мірою заслуговують на присудження їм Державної премії України 2018 р. в галузі науки і техніки.

Бідюк Петро Іванович, доктор технічних наук, професор
Інституту прикладного системного аналізу
Національного технічного університету України
«КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Каримов Маджит

Конкурсная работа авторов посвящена актуальной проблеме создания цельной модели высокопродуктивных IT-инфраструктур и ее использования для внедрения новых технологий проектирования и управления современными глобальными и корпоративными IT-инфраструктурами.
Практически во всех развитых странах используются высокопродуктивные IT-инфраструктуры, предназначенные для обслуживания большого количества пользователей. Для ускорения введения в действие вычислительных и коммуникационных ресурсов требуются новые методы и модели, которые интегрируют известные концепции с новыми, позволяющие пользователям гарантировано получать высококачественные сервисы.
В работе на основе анализа современного IT-общества рассматривается новый подход к проектированию и управлению IT-инфраструктурою, описан комплекс моделей, методов и технологий проектирования и управления всеми ее ресурсами. Разработаны модели управления ресурсами и нагрузками, устранения неисправностей, анализа и оценивания, управления мощностями и компонентами корпоративной IT-инфраструктуры.
Учитывая вышесказанное, считаю, что работа авторов имеет большое практическое и теоретическое значение для создания и использования высокопродуктивных IT-инфраструктур, а ее авторы заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Каримов Маджит Маликович, директор Государственного центра тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан, профессор, доктор технических наук.

Кулик А. С., Лауреат Державної премії України

Актуальність науково-технічної проблеми пов’язана зі створенням інформаційної інфраструктури держави. Суспільство отримує науково-технічний базис, основу ефективного використання ресурсів накопичення і оброблення інформації, організації і підтримки діяльності підприємств, органів державної влади, наукових установ.
Автори отримали цілий комплекс цікавих наукових результатів. З одного боку, варто відзначити розвиток теоретичних основ проектування, верифікації та дослідження властивостей ІТ-інфраструктури, побудови інформаційних технологій, що ефективно використовують її ресурси. З іншого боку, варто виокремити методи і моделі проектування систем із масовим паралелізмом, методологію управління ІТ-інфраструктурою на основі моделей і методів теорії керування.
Наукові результати авторів знайшли своє впровадження в Україні та за кордоном. Створені ними інформаційні технології розроблення компонентів ІТ-інфраструктури, управління ІТ-інфраструктурою, підтримки розробників програмних застосувань для розподілених середовищ сприяють формуванню нового інформаційно-комунікаційного середовища, яке відповідає вимогам часу.
Робота варта присудження Державної премії України 2018 року в галузі науки і техніки.

Кулик Анатолій Степанович, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д.т.н., професор кафедри систем управління літальних апаратів Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «ХАІ»

Стецюк Петро Іванович

Робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур» присвячена розробленню методологічних засад створення цілісної моделі ІТ-інфраструктури, її використання для впровадження технологій проектування та управління сучасними глобальними, національними і корпоративними ІТ-інфраструктурами.

На сьогодні в Україні присутні розрізнені складові ІТ-інфраструктури. Однак, відсутні цілісна модель ІТ-інфраструктури і методологічні засади її створення, управління нею та її використання. Тому актуальною є проблема формування методології підтримки процесів проектування, управління і використання ІТ-інфраструктури і експериментальна перевірка її працездатності шляхом розробки і впровадження технологій проектування (зокрема, апаратних платформ на базі кристалів FPGA, які представлено сервісом PaaS) та управління ІТ-інфраструктурою.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у створенні обґрунтованої цілісної методології проектування, управління та використання складного об’єкта управління – сучасних глобальних, національних і корпоративних ІТ-інфраструктур. Не викликає сумнівів практична значущість роботи, її результати використано, зокрема, для задач оптимального проектування експериментального ядра проблемно-орієнтовного процесора на базі FPGA для апаратної реалізації робастних алгоритмів оцінювання та управління, що дозволяє забезпечити апаратну реалізацію будь-яких алгоритмів для сучасних і перспективних прецизійних систем управління малими космічними апаратами.

Вважаю, що авторський колектив роботи « Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур» заслуговує на присудження Державної Премії України в галузі науки і техніки 2018 року.

Стецюк Петро Іванович, зав. відділом методів негладкої оптимізації Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, доктор фіз.-мат. наук,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Петко Христов Петков, доктор технических наук, профессор

Научная работа «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур» является весьма актуальной, учитывая то внимание, которое сейчас уделяет правительство Украины внедрению ИТ-технологий в экономику и социальную инфраструктуру государства.
Главным результатом этой работы является формирование целостной научно обоснованной методологии поддержки процессов проектирования, управления и использования ИТ-инфраструктуры и экспериментальная проверка ее работоспособности путем разработки и внедрения технологий проектирования и управления ИТ-инфраструктурой, предоставления различных сервисов на ее основе - программных, высокопроизводительных вычислений и инструментов разработки.
Анализируя теоретические результаты работы следует отметить, что в ней показано, каким образом с помощью теории транзиционных систем и сетей Петри можно описывать функционирование отдельных составляющих распределенной компьютерной системы. Первым шагом к построению эффективных распределенных сред колаборативних типа на основе высокопроизводительной ИТ-инфраструктуры является создание адекватных теоретических моделей такой структуры. Модели должны быть сетевыми, чтобы сделать возможным использование сетевых ресурсов. Кроме того, они должны иметь достаточно универсальный характер, чтобы быть применимыми к широкому кругу предметных областей и конкретных программных реализаций средств поддержки информационных сред. Модели, разработанные авторами, удовлетворяют этим требованиям. Благодаря своей всеобщности, разработанные модели позволяют принимать различные и гибкие проектные решения на этапе разработки конкретных программных средств и реализации управленческих проектов в экономической и социальной сфере. Это помогло авторам работы построить программные реализации для многих государственных структур, удовлетворяющие указанным выше требованиям.
Считаю, что работа и ее авторский коллектив заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2018 год.

Петко Петков, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Болгарской академии наук

Томашевський В. М. Лауреат Державної премії України

Глобалізація світової економіки, формування соціально-орієнтованого середовища, що забезпечує розвиток людини, обумовлює новий рівень вимог до інформаційних технологій. Науково-технічний базис інформаційного суспільства складає ІТ-інфраструктура. Робота, присвячена вирішенню проблем створення, управління та використання потужної ІТ-інфраструктури, є безперечно дуже актуальною.
Автори роботи отримали важливі наукові результати у:
розробленні компонентів високопродуктивної ІТ-інфраструктури - розвиток теоретичних основи проектування, верифікації та дослідження ІТ-інфраструктури, методи і моделі проектування архітектури її компонентів;
управлінні ІТ-інфраструктури - методологію управління ІТ-інфраструктурою;
використанні ІТ-інфраструктури - моделі, архітектурні рішення та програмну реалізацію взаємодії в розподіленому середовищі, методологію побудови інформаційних технологій для ефективного використання ІТ-інфраструктури.
Практична цінність роботи не викликає сумнівів. Автори відомі своїми науковими результатами та їх впровадженням в Україні та за кордоном.
Вважаю, що робота колективу заслуговує на присудження Державної премії України 2018 року в галузі науки і техніки.

Томашевський Валентин Миколайович, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д.т.н., професор кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Алиев Фикрет Ахмедали оглы, академик, доктор физ.-мат.наук

Научная работа «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур» является весьма актуальной, что объясняется необходимостью информатизации Украины до уровня ведущих европейских стран.
В первую очередь хочу отметить высокий научный уровень работы, которая использует современный математический аппарат такой как сети Петри (в том числе цветные), с помощью которых моделируются последовательные, параллельные и распределенные компьютерные системы и их модификации; теория конечных автоматов и неклассические логики; транзиционные системы, представляющие собой дискретные модели вычислений; система модифицированных алгоритмических алгебр Глушкова, которая является мощным средством трансформации алгоритмов.
Главным научным результатом работы является создание научно обоснованной целостной методологии поддержки процессов проектирования, управления и использования ИТ-инфраструктур и экспериментальная проверка ее работоспособности путем разработки и внедрения технологий проектирования и управления ИТ-инфраструктурой, предоставления различных сервисов на ее основе – программных и высокопроизводительных вычислений.
Безусловным достоинством работы является ее широкое внедрение в государственных учреждениях, университетах Украины и бизнес-структурах всех континентов мира.
Считаю, что авторский коллектив на высоком научном уровне выполнил важное и актуальное исследование в области информатики и эта работа, безусловно, заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2018 г.
Алиев Фикрет Ахмедали оглы, академик, доктор физ.-мат. наук, профессор, директор НИИ Прикладной математики Бакинского университета.

Нестеренко Сергій Анатолійович, д.т.н., проф., проректор Оде

В роботі розв'язана актуальна проблема створення цілісної моделі ІТ-інфраструктури, її використання для впровадження технологій проектування та управління сучасними глобальними, національними і корпоративними ІТ-інфраструктурами. На сьогоднішній день також важливо забезпечити підтримку створення такої ІТ-інфраструктури науково обґрунтованими, ефективно представленими і максимально повними інформаційними ресурсами, або smart-ресурсами. Це підтверджується інтенсивним розвитком таких сучасних інформаційно-комунікаційних напрямків як Інтернет предметів (Internet of Things – IoT) та smart середовища на основі реконфігуровних пристроїв на базі кристалів FPGA. В роботі теоретично обґрунтовано методи та засоби проектування реконфігуровних пристроїв на базі кристалів FPGA на основі розробленої теорії адаптивних логічних мереж, які використовуються як апаратні сервіси ІТ-інфраструктури.
Практична цінність роботи полягає у створенні і впровадженні у народне господарство України широкої номенклатури засобів та інформаційних технологій створення та управління ІТ-інфраструктурою, її використання з метою задоволення інформаційних, обчислювальних, комунікаційних та інших потреб громадян, підприємств, органів державної влади, науковців.
Результати роботи та її інноваційний напрям підтверджено патентами, монографіями, науковими статтями та достатньо широким обговоренням на наукових конференціях. Наведені в роботі науково-технічні та практичні результати відповідають світовому рівню наукових розробок.
Вважаю, що робота авторів "Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур" заслуговує на присудження Державної Премії України в галузі науки і техніки в 2018 році.

НЕСТЕРЕНКО Сергій Анатолійович, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Одеського національного політехнічного університету, доктор технічних наук, професор

Хіміч Олександр Миколайович

Конкурсна робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур» відповідає інноваційному напряму і є актуальною, оскільки розробка методологічних засад створення цілісної моделі ІТ-інфраструктури, її використання для впровадження технологій проектування ефективних систем управління високопродуктивною ІТ-інфрструктурою з впровадженням електронного уряду в Україні є важливою державною проблемою.
Розроблені теоретичні моделі та створення на їх основі методології формування моделе-орієнтованих методів та програмно-алгоритмічних засобів трансформаційного проектування систем, що функціонують у високопродуктивному середовищі суттєво пришвидшать вирішення цієї проблеми.
Вперше запропонований підхід до реалізації процесу модель-орієнтованої розробки великих розподілених комп’ютеризованих систем управління усуває недоліки XMI+XSL моделей та надає можливість ефективної модифікації програмної системи.
Практична значимість роботи полягає в тому, що результати роботи застосовані в проектуванні та реалізації великих розподілених комп’ютеризованих систем управління різної спрямованості, зокрема органів державної влади, управління бізнес-процесами, проектами комп’ютеризації, а також в навчальному процесі Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Національного технічного університету «КПІ», Національного університету «Києво-Могилянська академія».
Більшість результатів не мають зарубіжних аналогів.
Вважаю, що робота колективу авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 році.
Хіміч Олександр Миколайович, член-кор. НАН України, д. ф.-м. н., проф., заступник директора Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

Чемерис Олександр Анатолійович, доктор технічних наук

Чемерис Олександр Анатолійович, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем
моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, доктор технічних наук.

На сьогодні в Україні дуже актуальною є розробка цілісної моделі ІТ-інфраструктури, яка є сукупністю взаємопов’язаних ІТ, мереж, необхідних ресурсів і обладнання кінцевих користувачів та їх оточення як організованої структури прикладних та інформаційних послуг, взаємодія яких забезпечує користувачам збір, обробку та збереження потрібної інформації. Вирішенню цієї проблеми і присвячена конкурсна робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур».
В роботі також теоретично обґрунтовано методи та засоби проектування адаптивних логічних мереж на базі кристалів FPGA, що використовуються як апаратні сервіси PaaS, для підтримки процесів проектування, управління і використання ІТ-інфраструктури.
Не викликає сумнівів практична значущість роботи та рівень її практичного впровадження, зокрема інструментальний комплекс проектування об’єктно-орієнтованих баз даних з високим рівнем параметризації, який забезпечив розроблення та впровадження низки сервіс-орієнтованих параметризованих програмних рішень електронного урядування, зокрема систем управління персоналом у державних органах України.
Робота колективу авторів заслуговує на присудження Державної премії України 2018 року в галузі науки і техніки.

Бартіш Михайло Ярославович, доктор фіз.-мат. наук, професор

Висока динаміка розвитку технологій розподілених обчислень призводить до вимоги зміцнення їх науково-технічної основи - ІТ-інфраструктури України. Розв’язувати задачі такої складності можна тільки на основі використання новітніх методів і математичних моделей. Наукова робота "Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур" авторів Погорілого С.Д., Теленика С.Ф., Кривого С.Л., Глибовця М.М., Роліка О.І., Опанасенка В.М., Волохова В.М., Бойка Ю.В. є, на мій погляд, вдалою спробою поєднання теоретичних досліджень у галузі комп’ютерних технологій зі створенням і розвитком ІТ-інфраструктури держави.
Результати проведених авторами досліджень ґрунтуються на:
- теорії мереж Петрі, за допомогою яких моделюються послідовні, паралельні та розподілені комп’ютерні системи та їх модифікації – кольорових мережах Петрі, а також теорії скінченних автоматів та некласичних логіках;
- транзиційних системах, які являють собою дискретні моделі обчислень;
- системі модифікованих алгоритмічних алгебр Глушкова, яка є потужним математичним апаратом трансформації алгоритмів, в тому числі приведення схем послідовних алгоритмів до паралельних схем.
Безумовною перевагою цієї роботи є широке впровадження її результатів в Україні і інших континентах світу. Вважаю, що це актуальне наукове дослідження виконано на високому рівні, вперше в Україні, і авторський колектив, безумовно, заслуговує на присудження їм Державної премії України 2018 р.

Бартіш Михайло Ярославович, академік АН ВШ України, заслужений працівник освіти України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теорії оптимальних процесів факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка

Гуляницький Л.Ф.

Гуляницький Л.Ф.- доктор технічних наук, зав. відділу Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАНУ, Лауреат Державної Премії України в галузі науки і техніки, премій НАН України ім.В.М.Глушкова та ім.В.С.Михалєвича.
Конкурсна робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур» є інноваційною по своїй суті і актуальною.Розробка методологічних засад створення цілісної моделі ІТ-інфраструктури, її використання для впровадження технологій проектування ефективних систем управління високопродуктивною ІТ-інфраструктурою є також і важливою державною проблемою, враховуючи цілі впровадження електронного уряду в Україні.
Предметом дослідження є моделі і методи проектування і управління ІТ-інфраструктурою, методи розробки програмного забезпечення для побудови інформаційно-комунікаційних сервісів.
Основним науковим результатом роботи вважаю розроблені теоретичні засади проектування, аналізу властивостей математичних моделей ІТ-інфраструктур та їх сервісів на основі транзиційних систем, їх синхронних добутків, мереж Петрі, СА, некласичних та нечітких логік і запропонований підхід до реалізації процесу модель-орієнтованої розробки великих розподільних комп’ютеризованих систем управління, який усуває недоліки XMI+XSL моделей та забезпечує компактне подання, перегляд і ефективну модифікацію складних програмних систем.
Прикладне значення отриманих результатів полягає у побудові моделі параметризованих об’єктно-орієнтованих баз даних, що дозволило розробити та впровадити високопродуктивний технологічний комплекс управління персоналом у державних органах України (програмних засобів електронного урядування, зокрема у системах: «Керівний склад центральних та місцевих органів виконавчої влади України» у Секретаріаті Кабінету Міністрів України; «Кадри Генеральної прокуратури України»; пілотне хмарне WEB-рішення системи управління персоналом у Державній службі зайнятості України) та у низці знаних міжнародних провайдерів інформаційно-комунікаційних сервісів.
Ці результати не мають зарубіжних аналогів.
Вважаю, що робота колективу авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 році.

Щербань В.Ю. доктор технічних наук, професор

ЩЕРБАНЬ Володимир Юрійович, доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри інформаційних технологій проектування Київського національного університету технологій та дизайну.

Конкурсну роботу «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур» присвячено розробленню методологічних засад створення цілісної моделі ІТ-інфраструктури, її використання для впровадження технологій проектування та управління сучасними глобальними, національними і корпоративними ІТ-інфраструктурами.
На основі аналізу сучасного ІТ-суспільства та умов його існування розроблено нову методологію до проектування й управління ІТ-інфраструктурою, описано комплекс моделей, методів і технологій проектування й управління усіма її ресурсами. Розроблено моделі управління ресурсами і навантаженням, усунення несправностей, аналізу й оцінювання, управління потужностями та компонентами корпоративної ІТ-інфраструктури.
Розроблено методологію синтезу адаптивних логічних мереж на основі технології реконфігуровного комп‘ютинга, перш за все систему формалізованих методик й алгоритмів синтезу параметричних модулів і закінчених функціональних пристроїв. На цій основі розроблено нові положення теорії комбінаційних автоматів – адаптивних логічних мереж, призначених для вирішення широкого класу задач, які зводяться до процедури класифікації.
Отримані наукові результати створили методологічну базу для розробки ефективних алгоритмів і низки реконфігуровних пристроїв, які дозволяють підвищити ефективність відображення вихідних задач і алгоритмів на архітектуру та структуру проектованих пристроїв і систем за критеріями «швидкодія–складність реалізації». Ці структури є базовими для створення апаратних платформ на основі кристалів FPGA, що представлені як сервіси PaaS, для підтримки процесів проектування, управління і використання ІТ-інфраструктури.
Створений інструментальний комплекс проектування об’єктно-орієнтованих баз даних з високим рівнем параметризації забезпечив розроблення та впровадження низки сервіс-орієнтованих параметризованих програмних рішень електронного урядування, зокрема систем управління персоналом у державних органах України. Як приклад впровадження таких рішень є система «Керівний склад центральних та місцевих органів виконавчої влади України», що функціонує у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, система «Кадри Генеральної прокуратури України», пілотне хмарне WEB-рішення системи управління персоналом у Державній службі зайнятості.
Вважаю, що робота "Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур" має велике практичне і теоретичне значення для створення та використання технології реконфігуровного комп‘ютинга, а її автори заслуговують на присудження Державної Премії України в 2018 році.

Кондратенко Юрій Пантелійович, д.т.н., професор

Сьогодні для створення наукових засад державної ІТ-інфраструктури, яку призначено для обслуговування значної кількості користувачів, залучено потужний інтелектуальний науково-технічний потенціал. Конкурсна робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур» присвячена розробленню теоретичних основ проектування, верифікації та дослідження основних властивостей ІТ-інфраструктури та її компонентів. Одним з важливих наукових результатів роботи є розроблена методологія побудови адаптивних логічних мереж на основі технології реконфігуровного комп‘ютинга з використанням сучасної елементної бази – кристалів FPGA, що включає перш за все систему формалізованих методик й алгоритмів синтезу параметричних модулів і закінчених функціональних пристроїв. На цій основі розроблено основні положення теорії комбінаційних автоматів – адаптивних логічних мереж, призначених для вирішення широкого класу задач, які зводяться до процедури класифікації, шляхом безпосередньої структурної реалізації алгоритмів обробки й прямого відображення вхідних даних у вихідні. Отримані наукові результати складаають методологічну базу для розробки ефективних алгоритмів і низки реконфігуровних пристроїв, які дозволяють підвищити ефективність відображення вихідних задач і алгоритмів на архітектуру та структуру проектованих пристроїв і систем за критеріями «швидкодія–складність реалізації». Ці структури є основою для створення апаратної платформи на основі кристалів FPGA, що представлена як сервіс PaaS, для підтримки процесів проектування, управління і використання ІТ-інфраструктури.
Наукова робота "Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур" має потужне практичне значення для створення апаратної платформи на основі кристалів FPGA, що представлена як сервіс PaaS, та заслуговує на присудження колективу авторів Державної премії України в галузі науки і техніки.

Кондратенко Юрій Пантелійович, професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем Чорноморського національного університету імені Петра Могили, професор, доктор технічних наук, Фулбрайтівський науковець, Заслужений винахідник України, академік Академії наук суднобудування України, Лауреат премії ВСНТО,

Казимир Володимир Вікторович

Конкурсна робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування
високопродуктивних ІТ-інфраструктур» присвячена актуальному напряму розвитку інформаційних технологій, повязаному із створенням, розвитком та практичним втіленням теорії реконфігуровного комп‘ютинга. Робота містить методологічні основи щодо впровадження та використання даного технологічного підходу до проектування та управління сучасними глобальними, національними і корпоративними ІТ-системами. Важливою перевагою запропонованих в роботі й теоретично обґрунтованих методів та засобів є використання розробленої авторами теорії адаптивних логічних мереж на базі кристалів FPGA, які на апаратному рівні дозволяють налагоджувати структуру мережі шляхом її реконфігурації (адаптації) під певну реалізацію. При цьому цифрові пристрої на базі кристалів FPGA використовуються як апаратні сервіси ІТ-інфраструктури, що створюється. В роботі розроблено комплекс технолгічних рішень та алгоритмів синтезу адаптивних логічних мереж для розв‘язання задач класифікації та ідентифвкації, зокрема: граничних пристроїв, перетворювачів циклічних кодів Хемінга та інших.
Вважаю, що представлена робота має велике теоретичне і практичне значення для розбудови України як сучасної високотехнолгічної держави, а її автори заслуговують на присудження Державної Премії України в галузі науки і техніки у 2018 році.
Казимир Володимир Вікторович, проректор з наукової роботи Чернігівського національного
технологічного університету, професор, доктор технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат Державної премії України в галузі освіти.

Серовайский Семен Яковлевич, профессор, доктор физико-матема

Создание информационной инфраструктуры – обязательная задача любого государства, идущего в направлении информационного общества. На сегодняшний день отсутствуют общие целостные модели и методы решения этой задачи. Научная работа «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур», выдвинутая коллективом авторов на соискание Государственной премии Украины 2018 г., является весьма актуальной, что объясняется необходимостью создания таких моделей и методов для решения этой важной задачи.
Авторы работы выполнили огромный объем исследований и достигли значительных творческих результатов. Прежде всего, ими предложена методология создания, управления и использования высокопроизводительной ИТ-инфраструктуры. Важными научными результатами работы является развитие теоретических основ проектирования, верификации и исследования основных свойств таких инфраструктур, методы и модели проектирования архитектур суперкомпьютерных систем и систем с массовым параллелизмом, методология управления ИТ-инфраструктурой, модели, методы и средства организации эффективного сетевого взаимодействия в распределенной среде, методология создания мультиагентных информационных технологий на основе суперкомпьютерных систем.
Нельзя переоценить практическую ценность работы, которая заключается в том, что созданный авторами комплекс средств и информационных технологий обеспечивает создание ИТ-инфраструктуры и ее компонентов, управление ИТ-инфраструктурой, поддержку разработки программных компонентов для распределенных сред, подготовку и предоставление сервисов высокопроизводительных вычислений и прочее. Их внедрение будет способствовать созданию информационно-коммуникационной среды на новых научных результатах, ориентированной на пользователя, полное удовлетворение его информационных, вычислительных, коммуникационных и других потребностей.
Учитывая изложенное выше, считаю, что работа коллектива заслуживает присуждения Государственной премии Украины 2018 году в области науки и техники.
Серовайский Семен Яковлевич, профессор, доктор физико-математических наук, профессор кафедры дифференциальных уравнений и теории управления
Казахского национального университета им. аль-Фараби

Мельничук Степан Васильович

Конкурсна робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур» відповідає інноваційному напряму і є актуальною, оскільки розробка методологічних засад створення цілісної моделі ІТ-інфраструктури, її використання для впровадження технологій проектування (зокрема, апаратних реконфігуровних пристроїв на базі кристалів FPGA) та управління ІТ-інфраструктурою є важливим завданням для сучасних глобальних, національних і корпоративних ІТ-інфраструктур.
Не викликає сумнівів наукова новизна одержаних результатів, практична значущість роботи та рівень її практичного впровадження.
Вважаю, що робота колективу авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 році.

Мельничук Степан Васильович, ректор Чернівецького національного університету, професор, доктор фізико-математичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Павлов Олександр Анатолійович, д.т.н., професор, Лауреат Дер

В роботі розв'язана актуальна проблема створення, управління та використання ІТ-інфраструктури. Творчі здобутки авторів роботи реально наближають Україну до формування науково-технічного базису інформаційного суспільства, створення потужного потенціалу для підвищення ефективності як провайдерів сервісів – інфраструктурних, програмних, розробки, високопродуктивних обчислень, так і основної діяльності підприємств і компаній, які отримують ресурс за кращим співвідношенням ціна-якість і можуть зосередитися на основній діяльності, скоротити ІТ-бюджет.
Основними науковими результатами роботи є розвиток теоретичних основи створення ІТ-інфраструктури, методи і моделі проектування архітектур суперкомп’ютерних систем, методологія управління ІТ-інфраструктурою, формалізація процесів організації ефективної мережної взаємодії в розподіленому середовищі і методологія створення інформаційних технологій, що ефективно функціонують в умовах розвиненої ІТ-інфраструктури.
Практична цінність роботи полягає у створенні і впровадженні у народне господарство України широкої номенклатури засобів та інформаційних технологій створення та управління ІТ-інфраструктурою, її використання з метою задоволення інформаційних, обчислювальних, комунікаційних та інших потреб громадян, підприємств, органів державної влади, науковців.
Робота колективу заслуговує на присудження Державної премії України 2018 року в галузі науки і техніки.

Заслужений діяч науки та техніки України, академік академії наук вищої школи України, декан факультету інформатики та обчислювальної техніки, науковий керівник кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», лауреат премії ім. В.М. Глушкова НАН України в галузі інформатики, директор Науково-дослідного інституту інформаційних процесів, голова комісії з комп'ютерних наук науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України, голова експертної ради державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України.

Сорокатий Р.В., д.т.н., професор

Головною науковою і практичною цінністю роботи "Методи та новітні підходи до прое-ктування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур" являють-ся розроблені в ній методи проектування, перевірка правильності функціонування та можливість нарощування потужностей як обчислювального, так і сервісного характе-ру. Робота присвячена актуальному для нашої країни питанню розробки нових засобів та гнучких обчислювальних інфраструктур, в якій інтегруються майже всі сучасні до-сягнення інформаційних технологій управління такими інфраструктурами, та виконан-ням високопродуктивних обчислень. Можливість розширення деякої діючої системи шляхом нарощування сервісів, необхідних користувачам, робить такого типу структуру мобільною, не чутливою до платформ і проблем, пов’язаних з провайдерами, допускає створення корпоративних систем з високими обчислювальними потужностями. Вказані інформаційні технології побудовані на хорошому теоретичному фундаменті, який утво-рює цілісну технологічну лінію коректної побудови необхідної користувачу системи. То-му не є дивним те, що результати роботи впроваджені як у багатьох вітчизняних інсти-тутах, так і знайшли своє використання в багатьох країнах світу на всіх континентах.
Вважаю що робота "Методи та новітні підходи до проектування, управління і засто-сування високопродуктивних ІТ-інфраструктур" авторів Погорілого С.Д., Теленика С.Ф., Кривого С.Л., Опанасенка В.М., Глибовця М.М., Роліка О.І., Волохова В.М., Бойка Ю.В. має велике державне значення для розв’язання проблеми створення гнучких ви-сокопродуктивних обчислювальних структур, необхідних для проведення наукових та прикладних досліджень заслуговує на присудження Державної Премії України.

Сорокатий Руслан Володимирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій проектування Хмельницького національного університе-ту.

Савчук М. М., д .ф.-м. н., член-кор. НАН України, лауреат Де

Головною науковою і практичною цінністю роботи "Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур" є розроблені в ній методи проектування, перевірка правильності функціонування та можливість нарощування потужностей як обчислювального, так і сервісного характеру. Робота присвячена актуальному для нашої країни питанню розробки гнучких обчислювальних інфраструктур, в якій інтегруються майже всі сучасні досягнення інформаційних технологій управління такими інфраструктурами, та розробки нових засобів виконання високопродуктивних обчислень. Можливість розширення деякої діючої системи шляхом нарощування сервісів, необхідних користувачам, робить такого типу структуру мобільною, не чутливою до платформ і проблем, пов’язаних з провайдерами, допускає створення корпоративних систем з високими обчислювальними потужностями. Вказані інформаційні технології побудовані на хорошому теоретичному фундаменті і утворюють цілісну технологічну лінію коректної побудови, необхідної користувачам системи. Тому не є дивним те, що результати роботи впроваджені як у багатьох вітчизняних інститутах, так і знайшли своє використання в багатьох країнах світу на різних континентах.
Вважаю, що робота "Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур" авторів Погорілого С.Д., Теленика С.Ф., Кривого С.Л., Глибовця М.М., Опанасенка В.М., Роліка О.І., Волохова В.М., Бойка Ю.В. має велике державне значення для розв’язання проблеми створення гнучких високопродуктивних обчислювальних структур, необхідних для проведення наукових та прикладних досліджень, та заслуговує на присудження Державної Премії України.

Савчук Михайло Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри математичних методів захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», член кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Матов Олександр Якович

Ефективна організація ІТ-інфраструктури України потребує розв’язання низки проблем – від створення умов для функціонування інформаційно-обчислювальних систем, до розробки і впровадження методів і засобів реалізації і супроводження великих розподільних комп’ютеризованих систем управління на основі такої інфраструктури. Створенню та застосуванню методології підтримки процесів проектування, управління і використання ІТ-інфраструктури і засобів спрямованих на вирішення названих проблем присвячено роботу, що визначає її високу актуальність. Наукова новизна роботи полягає в створенні новітніх методів та моделей побудови ефективних систем управління високопродуктивною ІТ-інфрструктурою, що забезпечує зниження рівня вимог до робочих станцій, керованому розподілі процесорного навантаження і оптимізації навантаження на сервери, масштабування систем і підвищення їх швидкодії, зменшення непродуктивних витрат. Яскравим результатом цієї роботи є створені моделі архітектурних рішень та програмної реалізації організації ефективної мережної взаємодії в розподіленому середовищі, зокрема надання сервісів за моделлю PaaS хмарному провайдеру. Запропонована модель структурування колаборативного середовища з виділенням рівнів сеансів, користувачів, ресурсів, засобів керування ресурсами. Для дослідження системи на наявність властивостей безпеки та відсутності (наявності) тупиковості використано модель МП. Окремо про особливість колективу авторів: їх можна схарактеризувати як добре знаних в нашій державі фахівців як у галузі інформатики, так і новітніх ІТ-технологій. Така робота виконана в Україні вперше і, безумовно, вона і колектив її авторів заслуговують на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2018 р.

Матов Олександр Якович
Головний науковий співробітник, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Шаронова Н.В., д.т.н., професор

Головною науковою і практичною цінністю роботи "Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур" є представлені в ній методи розробки з перевіркою правильності функціонування та можливості нарощування потужностей як обчислювального, так і сервісного характеру за потребами користувача. Робота присвячена актуальній проблемі розробки нових засобів та гнучких обчислювальних інфраструктур, де інтегруються майже всі сучасні досягнення інформаційних технологій управління ІТ-інфраструктурами та виконання широкомасштабних обчислень. Розширення певної діючої системи шляхом нарощування сервісів за потребами користувачів, перетворює такого типу структуру в мобільну, не чутливу до мовних і операційних платформ та проблем, пов’язаних з провайдерами, допускає створення корпоративних систем з високими обчислювальними потужностями. Представлені в роботі інформаційні технології ґрунтуються на якісному теоретичному фундаменті, який утворює цілісну технологічну лінію побудови необхідної користувачу обчислювальної системи. Це підтверджують також результати впроваджень у багатьох як провідних вітчизняних, так і закордонних установах.
Вважаю що робота "Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур" авторів Погорілого С.Д., Теленика С.Ф., Кривого С.Л., Опанасенка В.М., Глибовця М.М., Роліка О.І., Волохова В.М., Бойка Ю.В. має велике державне значення для розв’язання проблеми створення гнучких високопродуктивних обчислювальних структур, необхідних для проведення наукових та прикладних досліджень, і заслуговує на присудження Державної Премії України.

Шаронова Наталія Валеріївна, д.т.н., професор, завідувач кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Боюн Віталій Петрович

У новітні часи в різних розвинених країнах світу для створення наукових засад державної ІТ-інфраструктури, призначеної для обслуговування значної кількості користувачів, залучено потужний інтелектуальний науково-технічний потенціал. Для пришвидшення введення в дію обчислювальних і комунікаційних ресурсів, ресурсів збереження необхідні нові моделі та методи, які інтегрують відомі концепції з новими, дозволяють інвесторам отримати прибуток, а користувачам гарантують високоякісні сервіси з меншою вартістю.
Ефективне використання існуючих потужностей вимагає створення відповідних систем і технологій управління ІТ-інфраструктурою. В роботі «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур» на основі аналізу сучасного ІТ-суспільства та умов його існування розглядається новий підхід до проектування й управління ІТ-інфраструктурою, описано комплекс моделей, методів і технологій проектування й управління усіма її ресурсами. Запропоновано класифікацію моделей управління такою структурою, насамперед ресурсами і навантаженням. Розроблено моделі управління ресурсами і навантаженням, усунення несправностей, аналізу й оцінювання, управління потужностями та компонентами корпоративної ІТ-інфраструктури.
Вважаю, що проведений цикл досліджень є вельми актуальним для України, він має високий науково-технічний рівень і широке впровадження, а тому робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р.

Боюн Віталій Петрович
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент НАНУ, завідувач відділу Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова, доктор технічних наук, професор

Гаращенко Ф.Г.

Гаращенко Ф.Г., доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Наукова робота "Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ- інфраструктур", авторами якої є відомі вчені в галузі інфор-маційних технологій, присвячена створенню нових засобів організації гнучких обчислю-вальних структур з необхідним набором сервісів для користувача. Варто зазначити, що проблеми, які розглядаються в даній роботі мають велике значення як для держави Україна, так і для окремих підприємств, які працюють в даній галузі. Розв’язання таких проблем вимагає високого професіоналізму від дослідників і це в повній мірі продемон-стровано в даній роботі. Колектив авторів цілеспрямовано і системно будує теоретичні підстави і прикладні засади для розв’язання поставлених наукових задач. Системний підхід дозволив науковцям розробити та впровадити методи проектування та управлін-ня складними обчислювальними структурами, перевірити коректність їх функціону-вання з можливостями нарощування обчислювальних потужностей. Хороша теоретич-на база дає можливість проектувальнику перевіряти свої проектні рішення, виправля-ти недоліки та повторно перевіряти коректність проектних змін. Зазначу, що пропоно-вані методи і підходи мають хорошу теоретичну основу, підставою якої є мови некласи-чної та розмитої логік, математичні моделі у вигляді скінченних автоматів, транзицій-них систем та мереж Петрі. Ці моделі складають теоретичну основу побудови ІТ-інфраструктур потрібної конфігурації для забезпечення успішної роботи користувачів.
Вважаю що дана робота має велике значення для розв’язання проблеми інформатизації України, навчання майбутніх спеціалістів та створення мобільних високопродуктивних обчислювальних структур і заслуговує на присудження Державної Премії України в га-лузі науки техніки.

Гаращенко Федір Георгійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри моде-лювання складних систем факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений діяч науки і техніки Ук-раїни, заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевче-нка, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

ГістьЗабара Станіслав Сергійович, лауреат Державних премій С

Розподілені обчислювальні системи мають відігравати домінуючу роль у формуванні обчислювального потенціалу України і визначають рівень її інформаційного розвитку. Робота присвячена організації високопродуктивної ІТ-інфраструктури і включає розв’язання низки проблем – від створення умов для функціонування інформаційно-обчислювальних систем, до розробки і впровадження методів і засобів реалізації і супроводження великих розподільних комп’ютеризованих систем управління на основі високопродуктивної ІТ-інфраструктури, що визначає її високу актуальність.
Конче важливі результати роботи полягають в тому, що: вперше розроблено теоретичні засади проектування, аналізу властивостей математичних моделей ІТ-інфраструктур та їх сервісів на основі транзиційних систем, їх синхронних добутків, мереж Петрі, скінченних автоматів, некласичних та нечітких логік; створено методи побудови нечітких інтелектуальних мультиагентних систем, що функціонують в розподіленому високопродуктивному середовищі, на основі парадигми моделе-орієнтованих архітектур. Це дозволяє, у порівнянні з відомими рішеннями, знизити вартість побудови, підвищити продуктивність та надійність розподілених систем.
Колектив авторів включає відомих в Україні і далеко за її межами фахівців, які зробили важливий внесок у методологію створення розподілених обчислювальних систем у державі. На мій погляд, робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструкутр» авторів Погорілого С.Д., Теленика С.Ф., Кривого С.Л., Глибовця М.М., Роліка О.І., Опанасенка В.М., Волохова В.М., Бойка Ю.В., безумовно, заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2018 р.

Забара Станіслав Сергійович, доктор технічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри Інформаційних технологій та програмування Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Руденко Олег Григорійович

Руденко Олег Григорійович, д.т.н., професор, Лауреат Державної премії України

З моєї точки зору, одним із найбільш важливих результатів цієї роботи є створення науково обґрунтованої цілісної методології підтримки процесів проектування, управління і використання ІТ-інфраструктури і експериментальна перевірка її працездатності шляхом розробки і впровадження технологій проектування і управління ІТ-інфраструктурою. В роботі запропонована класифікація моделей управління ресурсами і навантаженням ІТ-інфраструктури. Моделі виділені в залежності від цілей ведення бізнесу, технологічних особливостей ІТ-інфраструктури, етапу життєвого циклу ІТ-сервісів. Водночас із створенням моделей авторами сформовано сукупність відповідних методів та алгоритмів генерування та оцінювання альтернативних рішень з розподілу ресурсів і навантаження та вибору з них оптимального за певним критерієм з урахуванням існуючих обмежень та інших важливих чинників впливу. Конче важливим є формування моделей для виділених серверів. Фізичні сервери дозволяється об’єднувати в кластери для задоволення вимог клієнтів. Серверний парк обслуговує визначену множину користувачів, надаючи їм доступ до множини відповідних застосувань клієнтів хостингової компанії. Сервери характеризуються набором технічних параметрів, а клієнти – набором вимог, залежних від множини користувачів і застосувань клієнтів. Вимоги застосувань такі, що декілька серверів забезпечують примірники одного застосування. Задача закріплення серверів за клієнтами в роботі розглядається як задача побудови матриці, яка визначає прив’язку клієнтів до серверів.
Значущою є композиційна завершеність роботи, яка полягає в одержанні цілої низки вельми важливих теоретичних результатів і, разом з тим, широке впровадження роботи в багатьох організаціях.
Колектив авторів складають відомі в нашій державі та за її межами фахівці, які зробили суттєвий науковий внесок у методологію створення розподілених обчислювальних систем. На мій погляд, робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур» і її авторський колектив, безумовно, заслуговують на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2018 р.

Руденко Олег Григорійович
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри інформаційних систем Харківського національного економічного університету ім. С.Кузнеця, доктор технічних наук, професор

Провотар Олександр Іванович

Провотар Олександр Іванович, доктор фіз.-мат наук, професор, Лауреат Державної Премії України в галузі науки і техніки

Робота коллективу авторів "Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур", висунута на здобуття Державної преміїна України, присвячена розробці підходів та методів створення високопродуктивних ІТ-інфраструктур, їх верифікації та управлінню. Важливою перевагою запропонованих в роботі підходів є теоретично обгрунтовані методи, за допомогою яких можна перевірити результати проектних рішень та в разі потреби виправити помилки проектування. Структура роботи та її наповнення підкреслює високий професіоналізм авторів, що підтверджується широкою географією впроваджень результатів роботи. Особливістю роботи також є системність. Системний підхід дозволив авторам не тільки розробити та впровадити методи проектування та управління складними обчислювальними структурами, а й перевіряти коректність їх функціонування та можливості нарощування обчислювальних потужностей. Створення такого типу ІТ-інфраструктур мінімізує залежність від конкретних проблем провайдерів, браку засобів та належних обчислювальних потужностей. Це особливо важливо на даному етапі розвитку науки про обчислення та розвитку інформаційних технологій в зв’язку з тим, що складність як програмного, так і технічного забезпечення неперервно зростає, а відповідні методи перевірки правильності функціонування таких систем відстають.
Вважаю, що робота "Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур" має велике як практичне так і теоретичне значення для оперативного створення та використання індустрії високопродуктивних обчислень, а її автори заслуговують на присудження Державної Премії України.

Провотар Олександр Іванович, професор кафедри інформаційних систем, Київський національний університет імені Тарас Шевченка.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.