Офіційний веб сайт

Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур

р4

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Автори: д.т.н. Погорілий С.Д., д.т.н. Теленик С.Ф., д.ф.-м.н. Кривий С.Л., д.ф.-м.н. Глибовець М.М., д.т.н. Ролік О.І., д.т.н. Опанасенко В.М., к.ф.-м.н. Волохов В.М., к.ф.-м.н. Бойко Ю.В.

Головним результатом роботи є формування цілісної науково обґрунтованої методології підтримки процесів проектування, управління і використання ІТ-інфраструктури та експериментальна перевірка її працездатності шляхом розробки і впровадження технологій проектування та управління ІТ-інфраструктурою, надання різноманітних сервісів на її основі – програмних, високопродуктивних обчислень та інструментів розробки.

Створено цілісну  методологію проектування, управління та використання складного об’єкта управління – сучасних глобальних, національних і корпоративних ІТ-інфраструктур. В межах цієї методології вперше розроблено теоретичні засади проектування, аналізу властивостей математичних моделей ІТ-інфраструктур та їх сервісів на основі транзиційних систем, їх синхронних добутків, мереж Петрі, скінченних автоматів, класичних та некласичних логік. Побудовано адаптивні логікові мережі на основі технології реконфігуровного комп‘ютінга з використанням сучасної елементної бази. Створено прикладну схематологію алгоритмічного забезпечення для розподілених архітектур суперкомп’ютерів, що дає можливість строгими математичними методами здійснювати проектування алгоритмів для функціонування у розподіленому середовищі.

Результати роботи використані при формуванні  складових ІТ-інфраструктур у  Міністерстві оборони України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Генеральній прокуратурі України  та в інших державних органах,  у провідних вищих навчальних закладах України та в бізнес-структурах світу.

 Кількість публікацій: 29 монографій, 9 підручників, 21 навчальний посібник, 584 статті (60 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science– 85/5; Scopus – 1861/8; Google Scholar –1896/18. Отримано 8 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 7 докторських та 26 кандидатських дисертацій.

    Громадське обговорення роботи відбулося 20 вересня 2018 р. об 11.00 годині на засіданні Вченої ради Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України за адресою:  м. Київ, пр. Академіка Глушкова, 40, актова зала.

     Матеріали обговорення знаходяться в Секратеріаті Комітету.

Коментарі

Панкратова Наталія Дмитрівна, член-кореспондент НАНУ

Головний науковий результат роботи полягає в формуванні цілісної науково обґрунтованої методології підтримки процесів проектування, управління і використання ІТ-інфраструктури та експериментально перевірено її працездатність шляхом розробки і впровадження технологій проектування та управління ІТ-інфраструктурою, надання різноманітних сервісів на її основі – програмних, високопродуктивних обчислень та інструментів розробки.
Результати роботи використані: при формуванні складових ІТ-інфраструктур у державних інституціях України (Міністерстві оборони України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України тощо); при створенні ІТ-інфраструктур у провідних вищих навчальних закладах України (Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», національному університеті «Києво-Могилянська академія», національному університеті «Острозька академія тощо. Широке впровадження роботи є її важливим позитивним чинником.
Вважаю, що робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур» і її авторський колектив, безумовно, заслуговують на присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р.

Панкратова Н.Д., член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор,
заслужений діяч науки й техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
Лауреат премії ім. В.М. Глушкова, дійсний член Міжнародної Академії Наук Вищої Школи,
заст. директора Інституту прикладного системного аналізу
Національного технічного університету України
«КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Панкратова Наталія Дмитрівна, член-кореспондент НАНУ

Головний науковий результат роботи полягає в формуванні цілісної науково обґрунтованої методології підтримки процесів проектування, управління і використання ІТ-інфраструктури та експериментально перевірено її працездатність шляхом розробки і впровадження технологій проектування та управління ІТ-інфраструктурою, надання різноманітних сервісів на її основі – програмних, високопродуктивних обчислень та інструментів розробки.
Результати роботи використані: при формуванні складових ІТ-інфраструктур у державних інституціях України (Міністерстві оборони України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України тощо); при створенні ІТ-інфраструктур у провідних вищих навчальних закладах України (Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», національному університеті «Києво-Могилянська академія», національному університеті «Острозька академія тощо. Широке впровадження роботи є її важливим позитивним чинником.
Вважаю, що робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур» і її авторський колектив, безумовно, заслуговують на присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р.

Панкратова Н.Д., член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор,
заслужений діяч науки й техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
Лауреат премії ім. В.М. Глушкова, дійсний член Міжнародної Академії Наук Вищої Школи,
заст. директора Інституту прикладного системного аналізу
Національного технічного університету України
«КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Шелестов Андрій Юрійович

Робота "Методи та новітні підходи до проектування, управління та застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур" являє собою важливий внесок у вирішення важливої ​​науково-практичної задачі, де вирішуються такі актуальні завдання: теоретичне обґрунтування проектних рішень, формування класу провайдерів сервісів, створення гнучких високопродуктивних відмовостійких ІТ-інфраструктур, розробка алгоритмів синтезу адаптуюся них логічних мереж та класифікації цілочисельних векторів за допомогою нейроподібних логічних мереж. Концентрація потужностей центрів обробки даних і сучасних технологій паралельних і хмарних обчислень разом з розподіленим використанням, забезпечує оптимізацію ресурсів таких центрів, при якій зменшуються витрати на придбання ресурсів, зростає ефективність їх використання, підвищується рівень обслуговування та надійності.

Пропоновані в роботі підходи та технології базуються на сучасних математичних моделях обчислень, які дозволяють виконувати перевірку правильності функціонування такої складної структури як обчислювач і множина додаткових сервісів.

Хороша теоретична основа роботи забезпечує широке використання розроблених технологій. Слід зазначити широке впровадження результатів даної роботи, що підтверджується відповідними патентами і свідоцтвами.

Вважаю, що робота "Методи та новітні підходи до проектування, управління и застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур" має велике як практичне, так і теоретичне значення для розвитку індустрії інформаційних технологій, а її автори заслуговують на присудження їм Державної Премії України.

Шелестов Андрій Юрійович, д.т.н., проф., професор кафедри Інформаційної безпеки НТУУ "КПІ"

Куссуль Наталія Миколаївна

Представлена робота "Методи та новітні підходи до проектування, управління и застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур" орієнтована на вирішення важливої науково-практичної задачі. У роботі вирішуються наступні актуальні завдання: формування класу провайдерів сервісів, концентрація провайдерів на проблемах користувачів з інтеграцією ресурсів центрів обробки даних, створення гнучких високопродуктивних відмовостійких ІТ-інфраструктур. Об'єднання переваг концентрації потужностей центрів обробки даних і сучасних технологій паралельних і хмарних обчислень разом з розподіленим використанням, забезпечує оптимізацію ресурсів таких центрів, при якій зменшуються витрати на отримання ресурсів, зростає ефективність їх використання, підвищується рівень обслуговування та надійності.
Пропоновані в роботі підходи та технології засновані на сучасних математичних моделях обчислень, які дозволяють виконувати перевірку правильності функціонування такої складної структури як обчислювач і множина додаткових сервісів.
Крім гарної теоретичної основи в роботі широко використовуються сучасні технології, серед яких слід відзначити технології виконання паралельних, розподілених, агентних обчислень і технології об'єктно-орієнтованих баз даних. Слід зазначити широту впроваджень результатів даної роботи, що підтверджується відповідними патентами і свідоцтвами про впровадження.
Вважаю, що робота "Методи та новітні підходи до проектування, управління и застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур" має велике як практичне, так і теоретичне значення для розвитку індустрії застосування інформаційних технологій, а її автори заслуговують на присудження їм Державної Премії України.

Куссуль Наталія Миколаївна, доктор технічних наук, професор, заступник директора Інституту космічних досліджень НАН України

Романов В.O.,

Конкурсна робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур» відповідає інноваційному напряму і є актуальною, оскільки розробка методологічних засад створення цілісної моделі ІТ-інфраструктури, її використання для впровадження технологій проектування (зокрема, апаратних реконфігуровних пристроїв на базі кристалів FPGA) та управління ІТ-інфраструктурою є актуальним завданням для сучасних глобальних, національних і корпоративних ІТ-інфраструктур.
Наукова новизна результатів роботи полягає у створенні обґрунтованої цілісної методології проектування, управління та використання складного об’єкта управління – сучасних глобальних, національних і корпоративних ІТ-інфраструктур. Авторами роботи вперше розроблено теоретичні засади та створено на їх основі методологію побудови IT інфраструктури та її сервісів для інформаційних технологій; методи проектування та управління ІТ-інфраструктурами з формуванням платформ для розробки базового ПЗ таких інфраструктур; методи надання ефективних несуперечних сервісів високопродуктивних обчислень на базі ІТ-інфраструктури; теоретичні засади створення реконфігуровних пристроїв та систем на основі кристалів FPGA.
Не викликає сумнівів практична значущість роботи та рівень її впровадження. Створено інструментальний комплекс проектування об’єктно-орієнтованих баз даних з високим рівнем параметризації, який забезпечив розроблення та впровадження низки сервіс-орієнтованих параметризованих програмних рішень електронного урядування, зокрема систем управління персоналом у державних органах України.
Вважаю, що робота колективу авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 році.

Романов Володимир Олександрович.Зав. відділом перетворювачів форми інформаціїІнституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії С.О. Лебедєва,лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Чикрій Аркадій Олексійович, Лауреат Державної премії України

Робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур» присвячена розробленню методологічних засад створення цілісної моделі ІТ-інфраструктури, її використання для впровадження технологій проектування та управління сучасними глобальними, національними і корпоративними ІТ-інфраструктурами.
Актуальність роботи полягає в формуванні методології підтримки процесів проектування, управління і використання ІТ-інфраструктури і експериментальна перевірка її працездатності шляхом розробки і впровадження технологій проектування (зокрема, апаратних платформ на базі кристалів FPGA, які представлено сервісом PaaS) та управління ІТ-інфраструктурою. На сьогодні в Україні присутні розрізнені складові ІТ-інфраструктури. Однак, відсутні цілісна модель ІТ-інфраструктури і методологічні засади її створення, управління нею та її використання.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у створенні обґрунтованої цілісної методології проектування, управління та використання складного об’єкта управління – сучасних глобальних, національних і корпоративних ІТ-інфраструктур. Розроблено нові моделі управління ресурсами і навантаженням, усунення несправностей, аналізу й оцінювання, управління потужностями та компонентами корпоративної ІТ-інфраструктури.
Не викликає сумнівів практична значущість роботи, її результати використано, зокрема, для задач оптимального проектування експериментального ядра проблемно-орієнтовного процесора на базі FPGA для апаратної реалізації робастних алгоритмів оцінювання та управління малими космічними апаратами.
Таким чином, представлена робота заслуговує на присудження Державної Премії України в галузі науки і техніки 2018 року.

Чикрій Аркадій Олексійович, зав. відділом оптимізації керованих процесів Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор.

Клименко Віталій Петрович, академік АТН України

Робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур» авторів Погорілого С.Д., Теленика С.Ф., Кривого С.Л., Глибовця М.М., Роліка О.І., Опанасенка В.М., Волохова В.М., Бойка Ю.В. є вельми актуальною. Інтеграція України до Європейської спільноти вимагає створення низки корпоративних та глобальних ІТ-інфраструктур, методологічним засадам створення яких присвячена ця робота.
Результати проведених досліджень ґрунтуються на сучасному математичному апараті: теорії мереж Петрі, за допомогою яких моделюються послідовні, паралельні та розподілені комп’ютерні системи, модифікації мереж Петрі – кольорових мережах Петрі, а також теорії скінченних автоматів та некласичних логіках; транзиційних системах, які являють собою дискретні моделі обчислень; системі модифікованих алгоритмічних алгебр Глушкова, яка є потужним математичним апаратом трансформації алгоритмів; теорії керування; теорії та методах паралельного програмування; теорії реконфігуровного комп’ютінга; принципах і парадигмах побудови розподілених комп’ютерних систем.
Безумовною перевагою роботи є її масштабне впровадження при створенні ІТ-інфраструктур різних рівнів: при формуванні складових корпоративних ІТ-інфраструктур у державних інституціях України; при створенні ІТ-інфраструктур у провідних вищих навчальних закладах України; в бізнес-структурах для створення механізмів управління функціонуванням глобальних ІT-інфра¬струк¬тур на основі запропонованих моделей і методів в системах керування провідних провайдерів інформаційно-комунікаційних сервісів на всіх континентах світу.
Вважаю, що робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур» і її авторський колектив, безумовно, заслуговують на присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р.

Клименко Віталій Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем математичних машин і систем НАН України

Баркалов Александр Александрович, профессор, д.т.н.,

В настоящее время во многих развитых стран для создания научных основ государственной ІТ-инфраструктуры, предназначенной для обслуживания значительного числа пользователей, задействованмощныйинтеллектуальный научно-технический потенциал. Для ускорения введения в действие вычислительных и коммуникационных ресурсов, ресурсов хранения необходимы новые модели и методы, которые интегрируют известные концепции с новыми, позволяют инвесторам получить прибыль, а пользователям гарантируют высококачественные сервисы.
Эффективное использование существующих мощностей требует создания соответствующих систем и технологий управления ІТ-инфраструктурой. В представленной работе, на основе анализа современного ІТ-общества и условий его существования, рассмотрен новый подход к проектированию и управлению ІТ-инфраструктурой, описан комплекс моделей, методов и технологий проектирования и управления всеми ее ресурсами. Предложена классификация моделей управления такою структурой, прежде всего ресурсами и нагрузкой. Разработаны модели управления ресурсами и нагрузкой, устранения неисправностей, анализа и оценки, управления мощностью и компонентами корпоративной ІТ-инфраструктуры.
Авторами разработана методология построения адаптивных логических сетей на основе технологии реконфигурируемого компьютинга с использованием современной элементной базы – кристаллов FPGA. На этой основе разработаны основные положения теории комбинационных автоматов – адаптивных логических сетей, предназначенных для решения широкого класса задач, сводящихся к процедуре классификации, путем непосредственной структурной реализации алгоритмов обработки. Полученные научные результаты создали методологическую базу для разработки эффективных алгоритмов и ряда реконфигурируемых устройств, позволяющих повысить эффективность отображения входных задач и алгоритмов на архитектуру и структуру проектируемых устройств и систем по критериям «быстродействие–сложность реализации». Эти структуры являются основой для создания аппаратной платформы на основе кристаллов FPGA, представленной как сервис PaaS, для поддержки процессов проектирования, управления и использования ІТ-инфраструктуры.
Считаю, что представленная работа авторов имеет большое теоретическое и практическое значение для создания и использования высокопродуктивных ІТ-инфраструктур, а ее авторы заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Баркалов Александр Александрович, профессор, д.т.н.,профессор Зеленогурского университета,Польша.

Хамдамов Рустам Хамдамович

Робота коллектива авторов посвящена актуальной проблеме - разработке методологических основ создания целостной модели ІТ-инфраструктуры, ее использования для внедрения технологий проектирования и управления современными глобальными, национальными и корпоративными ІТ-инфраструктурами.
Отличительной особенностью предложенных в работе теоретически обоснованных методов и средств проектирования является применение предложенной теории адаптивных логических сетей на базе кристаллов FPGA, которые на аппаратном уровне позволяют настраивать структуру сети в реальном времени путем динамической реконфигурации (адаптации) на широкий класс задач классификации. Устройства на базе кристаллов FPGA используются в качестве аппаратных сервисов ІТ-инфраструктур (платформы PaaS). Для такой реализации в работе разработан ряд алгоритмов синтеза адаптивных логических сетей для решения задач классификации, а именно: пороговых устройств, преобразования циклических кодов Хемминга и др.
Не вызывает сомнений и практическое значение работы. Ее результаты использованы для задач оптимального проектирования экспериментального ядра проблемно-ориентированного процессора на базе FPGA для аппаратной реализации робастных алгоритмов оценивания и управления. Это позволяет обеспечить аппаратную реализацию произвольных алгоритмов для современных и перспективных прецизионных систем управления малыми космическими аппаратами.
Считаю, что представленная работа авторов имеет большое теоретическое и практическое значение для создания и использования высокопродуктивных ІТ-инфраструктур, а ее авторы заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Хамдамов Рустам Хамдамович, директор научно-инновационного центра информационно-коммуникационных технологий, профессор, д.т.н., г. Ташкент, Узбекистан.

Дичка І. А.

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій сприяє формуванню, розширенню і зміцненню технічної основи інформаційного суспільства - ІТ-інфраструктури. Тому тематика роботи, спрямованої на створення, управління та використання високопродуктивної ІТ-інфраструктури вважаю актуальною.
Для ефективного використання ресурсів ІТ-інфраструктури необхідно розв’язати ряд складних наукових і науково-прикладних задач. Авторам це вдалося повною мірою. Можна згадати про цілісну методологію створення, управління та використання високопродуктивної ІТ-інфраструктури, а також ряд важливих наукових результатів, пов’язаних з: розвитком теоретичних основ проектування, верифікації та дослідження властивостей ІТ-інфраструктури; створенням методології управління ІТ-інфраструктурою; організацією ефективної мережної взаємодії в розподіленому середовищі.
Практичну цінність роботи підкреслює створення авторами комплексу інформаційних технологій управління ІТ-інфраструктурою, надання програмних сервісів різноманітного призначення, компоненто-базованого проектування інформаційних та інформаційно-управляючих систем користувачів. Їх впровадження надасть інформаційно-комунікаційному середовищу нову якість.
Варто підтримати колектив, робота якого заслуговує на присудження Державної премії України 2018 року в галузі науки і техніки.

Дичка Іван Андрійович - декан факультету прикладної математики, д.т.н., професор, член адміністративної ради НТУУ „КПІ”

Новіков О.М.

Домінантною тенденцією розвитку галузі інформаційно-комунікаційних технологій є формування і розвиток глобальних, національних і корпоративних ІТ-інфраструктур. Тому проблема створення, управління та використання високопродуктивної ІТ-інфраструктури є дуже актуальною.
Автори роботи виконали величезний обсяг досліджень і досягли значних творчих здобутків, які забезпечують перетворення ІТ-інфраструктури в базис інформаційного суспільства, який забезпечує умови для ефективного використання його ресурсів з метою збереження і оброблення інформації, підтримки діяльності підприємств, електронного урядування, наукових інституцій. Найзагальнішою оцінкою їх внеску можна вважати методологію створення, управління та використання високопродуктивної ІТ-інфраструктури.
Не можна переоцінити практичну цінність роботи, яка полягає у тому, що створений авторами комплекс засобів та інформаційних технологій забезпечує створення компонентів ІТ-інфраструктури, управління нею, підтримку розробки і надання програмних. платформних та інфраструктурних сервісів для розподілених середовищ. Їх впровадження сприяє створенню інформаційно-комунікаційного середовища на нових засадах, орієнтованого на користувача, задоволення його потреб.
Тому вважаю, що робота колективу заслуговує на присудження Державної премії України 2018 року в галузі науки і техніки.

Кургаєв Олександр Пилипович, Лауреат Державної премії Україн

Сьогодні в усіх розвинених країнах світу для створення наукових засад державної ІТ-інфраструктури, призначеної для обслуговування значної кількості користувачів, залучено потужний інтелектуальний науково-технічний потенціал. Для пришвидшення введення в дію обчислювальних і комунікаційних ресурсів, ресурсів збереження необхідні нові моделі та методи, які інтегрують відомі концепції із знов розробленими, дозволяють інвесторам отримати прибуток, а користувачам гарантують високоякісні сервіси з меншою вартістю.
Ефективне використання існуючих потужностей вимагає створення відповідних систем і технологій управління ІТ-інфраструктурою. В роботі «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур» на основі аналізу сучасного ІТ-суспільства та умов його існування розроблено новий підхід до проектування й управління ІТ-інфраструктурою, описано комплекс моделей, методів і технологій проектування й управління усіма її ресурсами. Запропоновано класифікацію моделей управління такою структурою, насамперед ресурсами і навантаженням. Розроблено моделі управління ресурсами і навантаженням, усунення несправностей, аналізу й оцінювання, управління потужностями та компонентами корпоративної ІТ-інфраструктури.
Вважаю, що колектив авторів роботи "Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур" заслуговує на присудження Державної Премії України в галузі науки і техніки.
Кургаєв Олександр Пилипович, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, професор, доктор технічних наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Стасюк Олександр Іонович, д.т.н.,проф. лауреат держ. премії

Робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур» колективу авторів присвячена розробці методологічних засад створення цілісної моделі ІТ-інфраструктури, її використання для впровадження технологій проектування та управління сучасними глобальними, національними і корпоративними ІТ-інфраструктурами.
Важливою перевагою запропонованих в роботі й теоретично обґрунтованих методів та засобів проектування є використання запропонованої теорії адаптивних логічних мереж на базі кристалів FPGA, які на апаратному рівні дозволяють налагоджувати структуру мережі шляхом її реконфігурації (адаптації) на задачі класифікації. Такі реалізації пристроїв на базі кристалів FPGA використовуються як апаратні сервіси ІТ-інфраструктури. В роботі розроблено низку алгоритмів синтезу адаптивних логічних мереж для розв‘язання задач класифікації, зокрема: граничних пристроїв, перетворювачів циклічних кодів Хемінга та інших.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у створенні обґрунтованої цілісної методології проектування, управління та використання складного об’єкта управління – сучасних глобальних, національних і корпоративних ІТ-інфраструктур.
Не викликає сумнівів практична значущість роботи, її результати використано, зокрема, для задач оптимального проектування експериментального ядра проблемно-орієнтовного процесора на базі FPGA для апаратної реалізації робастних алгоритмів оцінювання та управління, що дозволяє забезпечити апаратну реалізацію будь-яких алгоритмів для сучасних і перспективних прецизійних систем управління малими космічними апаратами.
Вважаю, що робота "Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур" має велике практичне і теоретичне значення для створення та використання технології реконфігуровного комп‘ютинга, а її автори заслуговують на присудження Державної Премії України в 2018 році.

Стасюк Олександр Іонович, професор кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Державного університету інфраструктури та технологій, професор, доктор технічних наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Наконечний Олександр Григорович

Головна мета наукового дослідження «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструкутр» полягає у створенні, шляхом широкого застосування методологій проектування, розробки та підтримки інформаційної інфраструктури суспільства, умов для розвитку економіки побудованої на інтенсивних технологіях.
Дослідження є цілісним, має пріоритетне значення та обумовлює перспективні напрямки наукових та прикладних досліджень з подальшим впровадженням їх у практику. В основу дослідження покладено:
- теоретичні засади проектування математичних моделей ІТ-інфраструктур на основі мереж Петрі, некласичних та нечітких логік;
- парадигми модель-орієнтованих архітектур, на основі яких створено методики побудови інтелектуальних мультиагентних систем.
- прикладну схематологію алгоритмічного забезпечення для розподілених архітектур суперкомп’ютерів;
- моделі та програмну архітектуру мультиагентних систем.
Результати досліджень використані у кращих практиках (впровадженнях), зокрема:
- при розробці методології побудови IT інфраструктури мультиагентних інформаційних технологій для суперкомп’ютерних систем;
- при проектуванні інструментальних засобів побудови предметно-орієнтованих графових мов для специфікації моделей розподілених інтелектуальних систем;
- при розробці інструментів параметризованих об’єктно-орієнтованих баз даних, що дозволило створити та впровадити високопродуктивний технологічний комплекс управління персоналом у державних органах України.
Позитивною стороною роботи є широке впровадження результатів дослідження, що підтверджується патентами та авторськими свідоцтвами.
Вважаю, що робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструкутр» та її авторський колектив заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Наконечний Олександр Григорович, Президент Академії наук вищої школи України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, заслужений працівник освіти.

Крак Юрій Васильович

Мета наукового дослідження «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструкутр» полягає у створенні методології проектування, розробки та підтримки інформаційної інфраструктури шляхом широкого застосування для розвитку економіки побудованої на інтенсивних технологіях.
Дослідження має пріоритетне значення, що обумовлює перспективні напрямки наукових та прикладних досліджень з подальшим впровадженням їх у практику. В основу наукового дослідження покладено як теоретичні, так і прикладні засади у проектуванні систем такого рівня, зокрема: теоретичні засади проектування математичних моделей ІТ-інфраструктур, парадигми модель-орієнтованих архітектур, прикладну схематологію алгоритмічного забезпечення для розподілених та мультиагентних систем.
Результати досліджень були використані у кращих практиках (впровадженнях), зокрема:
- при розробці методології побудови IT інфраструктури мультиагентних інформаційних технологій для суперкомп’ютерних систем;
- при проектуванні інструментальних засобів побудови предметно-орієнтованих графових мов для специфікації моделей розподілених інтелектуальних систем;
- при розробці інструментів параметризованих об’єктно-орієнтованих баз даних, що дозволило створити та впровадити високопродуктивний технологічний комплекс управління персоналом у державних органах України.
Важливою стороною роботи є впровадження результатів дослідження, що підтверджується патентами та авторськими свідоцтвами.
Вважаю, що робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструкутр» та її авторський колектив заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Крак Юрій Васильович, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри теоретичної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор.

Рицар Б.Є., д.т.н. професор

Наукова робота "Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур" є актуальною і досить важливою для нашої країни і не тільки в зв’язку з тим, що складності задач, які виникають в практиці, постійно зростають. Тому розробка і впровадження такої технології, яка пропонується у цій роботі, дає можливість розв’язувати складні науково-технічні задачі. Розробка складної ІТ-інфраструктури з можливістю нарощування необхідних користувачам засобів у вигляді сервісів, створює зручний для користувачів інтерфейс на основі сучасних агентних, об’єктно орієнтованих, хмарних технологій та технологій баз даних. Варто зазначити високий теоретичний рівень роботи, в якій задіяно всі відомі моделі обчислень – теоретико-автоматні, мережеві, алгебро-логікові. Це підкреслює високий професіоналізм авторів, що підтверджується широкою географією впроваджень результатів роботи. Системний підхід дав змогу авторам розробити та впровадити методи проектування та управління складними обчислювальними структурами, перевірити коректність їх функціонування та можливості нарощування обчислювальних потужностей. Створення такого типу ІТ-інфраструктур забезпечує незалежність від конкретних проблем провайдерів, браку засобів, браку належних обчислювальних потужностей.
Вважаю що дана робота має велике значення для розв’язання проблеми інформатизації України та для навчання майбутніх спеціалістів і заслуговує на присудження Державної премії України.

Рицар Богдан Євгенович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри радіотехнічних пристроїв і систем Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету “Львівська політехніка”.

Скришевський Валерій Антонович, д.ф.м.н.,проф.

Ефективна організація ІТ-інфраструктури України потребує розв’язання низки проблем – від створення умов для функціонування інформаційно-обчислювальних систем, до розробки і впровадження методів і засобів реалізації і супроводження великих розподільних комп’ютеризованих систем управління на основі такої інфраструктури. Створенню методології, спрямованої на вирішення цих проблем присвячено роботу «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструкутр», що визначає її високу актуальність. Все це визначає наукову новизну роботи.
Безперечним позитивним фактором роботи є експериментальна перевірка її працездатності шляхом розробки і впровадження технологій проектування і управління ІТ-інфраструктурою, надання різноманітних сервісів на її основі – програмних, високопродуктивних обчислень та інструментів розробки. Робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур» авторів Погорілого С.Д., Теленика С.Ф., Кривого С.Л., Глибовця М.М., Роліка О.І., Опанасенка В.М., Волохова В.М., Бойка Ю.В. виконана в Україні вперше і, безумовно, вона і колектив її авторів заслуговують на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2018 р.

Скришевський Валерій Антонович, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор

Каргін А.О д.т.н., професор

Жодне підприємство, організація чи спільнота не можуть ефективно функціонувати у сучасному світі без засобів телекомунікації, накопичення і оброблення інформації, організації і підтримки діяльності. Програмно-технічний базис інформаційного суспільства складає ІТ-інфраструктура. Робота, присвячена вирішенню проблем створення, управління та використання ї ІТ-інфраструктури, є безперечно дуже актуальною.
Автори роботи відомі науковими результатами та їх впровадженням як в нашій державі, і за кордоном. Ними розроблені теоретичні основи проектування компонентів високопродуктивної ІТ-інфраструктури, методологія управління ІТ-інфраструктурою, моделі, архітектурні рішення та програмні реалізації створення і надання сервісів, пов’язаних з ефективним використанням IT-інфраструктури.
Практична цінність роботи не викликає сумнівів. Результати авторів впроваджені в органах державної влади, наукових установах.
Вважаю, що робота колективу заслуговує на присудження Державної премії України 2018 року в галузі науки і техніки.

Каргін Анатолій Олексійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій Українського державного університету залізничного транспорту, Заслужений працівник освіти України

Григорук Валерій Іванович, Лауреат Державної премії УкрГість

Наукова цінність роботи полягає в тім, що вперше створена обґрунтована цілісна методологія проектування, управління та використання складного об’єкта управління – сучасних глобальних, національних і корпоративних ІТ-інфраструктур.
В межах створеної авторами методології вперше:
розроблено теоретичні засади проектування, аналізу властивостей математичних моделей ІТ-інфраструктур та їх сервісів на основі транзиційних систем, їх синхронних добутків, мереж Петрі, скінченних автоматів, некласичних логік;
створено методи побудови інтелектуальних мультиагентних систем, що функціонують в розподіленому високопродуктивному середовищі, на основі парадигми моделе-орієнтованих архітектур, що дозволяє, у порівнянні з відомими рішеннями, знизити вартість побудови, підвищити продуктивність та надійність розподілених систем;
створено прикладну схематологію алгоритмічного забезпечення для розподілених архітектур суперкомп’ютерів, що дозволяє використовувати концепцію паралелізму обчислень на різних рівнях абстракції.
Поза сумнівом, позитивним результатом роботи є її широке впровадження: при формуванні складових ІТ-інфраструктур у державних інституціях України, при створенні ІТ-інфраструктур у провідних вищих навчальних закладах України, в бізнес-структурах для створення механізмів управління функціонуванням ІT-інфра¬струк¬тур на основі запропонованих моделей і методів в системах керування провідних провайдерів інформаційно-комунікаційних сервісів на всіх континентах.
Робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур» авторів Погорілого С.Д., Теленика С.Ф., Кривого С.Л., Глибовця М.М., Роліка О.І., Опанасенка В.М., Волохова В.М., Бойка Ю.В. виконана в Україні вперше і, безумовно, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 р.

Григорук Валерій Іванович
завідувач кафедри квантової радіофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор

Резниченко Валерий Анатольевич

Представленная работа "Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур" ориентирована на решение важной научно-практической задачи. В работе решаются следующие актуальные задачи: формирование класса провайдеров сервисов, концентрация провайдеров на проблемах пользователей с интеграцией ресурсов центров обработки данных, создание гибких высокопроизводительных отказоустойчивых ИТ-инфраструктур. Объединение преимуществ концентрации мощностей центров обработки данных и современных технологий параллельных и облачных вычислений вместе с распределенным использованием, обеспечивает оптимизацию ресурсов таких центров, при которой уменьшаются затраты на приобретение ресурсов, возрастает эффективность их использования, повышается уровень обслуживания и надежности.
Предлагаемые в работе подходы и технологии базируются на современных математических моделях вычислений, которые позволяют выполнять проверку правильности функционирования такой сложной структуры как вычислитель и множество дополнительных сервисов.
Кроме хорошей теоретической основы в работе широко используются, кроме перечисленных, и другие современные технологии, среди которых следует отметить технологии выполнения параллельных, распределенных, агентных вычислений и технологии объектно-ориентированных баз данных. Следует отметить широту внедрений результатов данной работы, что подтверждается соответствующими патентами и свидетельствами о внедрениях.
Считаю, что работа "Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур" имеет большое как практическое, так и теоретическое значение для развития индустрии применения информационных технологий, а ее авторы заслуживают на присуждение им Государственной Премии Украины.

Резниченко Валерий Анатольевич кандидат физ.мат.наук, ведущий научный сотрудник Института программных систем НАН Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

Стенін О.А., д.т.н., професор

Головною науковою і практичною цінністю роботи "Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур" яв-ляються розроблені в ній методи проектування, перевірка правильності функціонуван-ня та можливість нарощування потужностей як обчислювального, так і сервісного ха-рактеру. Робота присвячена актуальному для нашої країни питанню розробки нових засобів та гнучких обчислювальних інфраструктур, в якій інтегруються майже всі су-часні досягнення інформаційних технологій управління такими інфраструктурами, та виконанням високопродуктивних обчислень. Можливість розширення деякої діючої си-стеми шляхом нарощування сервісів, необхідних користувачам, робить такого типу структуру мобільною, не чутливою до платформ і проблем, пов’язаних з провайдерами, допускає створення корпоративних систем з високими обчислювальними потужностя-ми. Вказані інформаційні технології побудовані на хорошому теоретичному фундаменті, який утворює цілісну технологічну лінію коректної побудови необхідної користувачу си-стеми. Тому не є дивним те, що результати роботи впроваджені як у багатьох вітчизня-них інститутах, так і знайшли своє використання в багатьох країнах світу на всіх кон-тинентах.
Вважаю що робота "Методи та новітні підходи до проектування, управління і засто-сування високопродуктивних ІТ-інфраструктур" авторів Погорілого С.Д., Теленика С.Ф., Кривого С.Л., Опанасенка В.М., Глибовця М.М., Роліка О.І., Волохова В.М., Бойка Ю.В. має велике державне значення для розв’язання проблеми створення гнучких ви-сокопродуктивних обчислювальних структур, необхідних для проведення наукових та прикладних досліджень заслуговує на присудження Державної Премії України.

Стенін Олександр Африканович, д.т.н. ,професор, професор факультету інформатики та обчислювальної техніки НТУУ «КПІ».

Mieczysław Drabowski

The deputy dean and head of Department of Theoretical Electrical Engineering and Computing Science in Faculty of Electrical and Computer Engineering, Cracow University of Technology

The most important trend in information technology industry is formation and development of global, national and corporate IT infrastructures. Therefore, topic of the research is highly relevant.
Authors of the paper performed huge amount of researches and have reached significant creative achievements. Their scientific results are not only known but are also implemented in Ukraine and abroad. It is worth recalling also about methodology for IT infrastructure management, development of theoretical frameworks for designing, verifying and researching of essential properties of IT infrastructure, methods and models for the organization of efficient interaction in distributed environment and establishment of information technologies for the use of IT infrastructure resources.
Practical value of the research cannot be overemphasized and implies that created set of tools and information technologies ensures the creation of IT infrastructure’s components, its management and maintenance for development of information technologies for advanced IT infrastructure. Those tools have already been implemented and ensure the formation of state’s infrastructure, which is user-oriented. Moreover, such tools also make it possible to meet the user’s needs, such as informational, computational, communicational and other needs.
Therefore, I believe that the work of team deserve to be awarded of the Ukraine State Award of 2018 in the fields of science and technology.

Mieczysław Drabowski, Ph.D., Dr.Habil. (in computing science)
Head of Department, Cracow University of Technology.

Семенова Наталія Володимирівна

Семенова Наталія Володимирівна, доктор фізико-математичних наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Метою наукової роботи, представленої на здобуття Державної премії України, є обґрунтування методології проектування та створення інструментів розробки та підтримки інформаційної інфраструктури на рівні держави, що в свою чергу забезпечить розвиток економіки та досягнення рівня світових стандартів.
Безумовно, колектив авторів виконав актуальну, величезну і важливу роботу (про що, у тому числі, свідчить велика кількість їх публікацій в даному напрямі досліджень), що безсумнівно сприяло розвитку вітчизняних інформаційних технологій. Представлена робота включає 643 наукових публікації, з них 29 монографій, 9 підручників, 21 навчальний посібник, 16 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та 8 патентів.
У теоретичному аспекті автори роботи вперше як цілісне провели дослідження та виконали обґрунтування методології проектування, управління та використання сучасних глобальних та корпоративних ІТ-інфраструктур. З цією метою: розроблено теоретичні засади проектування математичних моделей ІТ-інфраструктур на основі мереж Петрі, некласичних та нечітких логік; створено прикладну схематологію алгоритмічного забезпечення для розподілених архітектур суперкомп’ютерів, у тому числі кластерних систем; розроблено моделі та програмну архітектуру мультиагентних систем.
Результати досліджень використані: при розробці методології побудови IT інфраструктури мультиагентних інформаційних технологій для суперкомп’ютерних систем; при проектуванні інструментальних засобів побудови предметно-орієнтованих графових мов для специфікації моделей розподілених інтелектуальних систем; при реалізації програмного комплексу управління персоналом у державних органах України.
Вважаю, що за великою практичною значущістю широкого круга взаємопов’язаних досліджуваних проблем, повнотою та науковим рівнем їх дослідження, обсягом виконаної роботи, масштабами впровадження результатів робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструкутр» авторів: Погорілий С.Д., Теленик С.Ф., Кривий С.Л., Глибовець М.М., Ролік О.І., Опанасенко В.М., Волохов В.М., Бойко Ю.В. має пріоритетне значення, обумовлює перспективні напрями теоретичних та прикладних досліджень з подальшим впровадженням їх у практику, а авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Семенова Наталія Володимирівна, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу методів дискретної оптимізації, математичного моделювання та аналізу складних систем
Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Олександр Черняк, доктор економічних наук, професор, Лауреат

Метою наукового дослідження є обґрунтування методології проектування та створення інструментів розробки та підтримки інформаційної інфраструктури держави, що в свою чергу забезпечить розвиток опереджаючи темпами економіки, орієнтованої на соціальний розвиток суспільства рівня світових стандартів. У теоретичному аспекті автори роботи вперше як цілісне провели дослідження та виконали обґрунтування методології проектування, управління та використання сучасних глобальних і корпоративних ІТ-інфраструктур. З цією метою:
- розроблено теоретичні засади проектування математичних моделей ІТ-інфраструктур на основі мереж Петрі, СА, некласичних та нечітких логік;
- на основі парадигми моделе-орієнтованих архітектур створено методики побудови інтелектуальних мультиагентних систем.
- створено прикладну схематологію алгоритмічного забезпечення для розподілених архітектур суперкомп’ютерів, у тому числі кластерних систем з урахуванням наявності багатоядерних процесорів окремих вузлів;
- розроблено моделі та програмну архітектуру мультиагентних систем, що дозволяє більш інформативно представити ступінь лінгвістичної невизначеності систем.
Результати досліджень були використані:
- при розробці методології побудови IT інфраструктури мультиагентних інформаційних технологій для суперкомп’ютерних систем;
- при реалізації експериментальних мультиагентних систем;
- при проектуванні інструментальних засобів побудови предметно-орієнтованих графових мов для специфікації моделей розподілених інтелектуальних систем;
- при проектування та побудові високопродуктивного програмного комплексу управління персоналом у державних органах України.
Вважаю, що робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструкутр» має пріоритетне значення та обумовлює перспективні напрямки наукових та прикладних досліджень з подальшим впровадженням їх у практику, а колектив заслуговує на присудження Державної Премії України в галузі науки і техніки.

Черняк Олександр Іванович, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор.

Анісімов Анатолій Васильович

Головна мета наукового дослідження полягає в обґрунтуванні методології проектування та створенні інструментів розробки та підтримки необхідної інформаційної інфраструктури держави, що в свою чергу забезпечить розвиток опереджаючи темпами економіки орієнтованої в першу чергу на соціальний розвиток суспільства та інтеграцію до світової економіки.
У теоретичному аспекті автори роботи вперше як цілісне провели дослідження та виконали обґрунтування методології проектування, управління та використання сучасних глобальних і корпоративних ІТ-інфраструктур.
Наукова новизна роботи полягає в створенні новітніх методів та моделей побудови ефективних систем управління високопродуктивною ІТ-інфрструктурою, що забезпечує зниження рівня вимог до робочих станцій, керованому розподілі процесорного навантаження і оптимізації навантаження на сервери, масштабування систем і підвищення їх швидкодії, зменшення непродуктивних витрат.
Отримані результати теоретичних досліджень були використані як платформа:
- при розробці методології побудови IT інфраструктури мультиагентних інформаційних технологій для суперкомп’ютерних систем;
- при реалізації експериментальних мультиагентних систем;
- при проектуванні інструментальних засобів побудови предметно-орієнтованих графових мов для специфікації моделей розподілених інтелектуальних систем;
- при побудові інструментів розробки параметризованих об’єктно-орієнтованих баз даних, що дозволило створити та впровадити високопродуктивний технологічний комплекс управління персоналом у державних органах України.
Окремо про особливість колективу авторів: їх можна схарактеризувати як добре знаних в нашій державі фахівців як у галузі інформатики, так і новітніх ІТ-технологій.
Така робота виконана в Україні вперше і, безумовно, вона і колектив її авторів заслуговують на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2018 р.

Анісімов Анатолій Васильович,
Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, декан факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, Заслужений діяч науки і техніки.

Тимашов Олександр Олександрович

Відповідно до сучасних концепцій та світових тенденцій розвитку IT-інфрастуктури мають відігравати домінуючу роль у формуванні особи та суспільства в цілому. Головна мета наукового дослідження полягає в обґрунтуванні методології проектування та створенні інструментів розробки та підтримки необхідних інформаційних інфраструктур, які в свою чергу забезпечить розвиток економіки орієнтованої в першу чергу на соціальний розвиток суспільства та інтеграцію до світової економіки.
У теоретичному аспекті автори провели дослідження та обґрунтовали методології проектування, управління та використання сучасних ІТ-інфраструктур. В роботі було визначно два напрямки досліджень, а саме: створення теоретичного підгрунття проектування високопродуктиіних ІТ-структур та розробка інструментів, які забезпечать ефективне впровадження рішень.
В рамках теоретичних досліджень отримано наступні результати:
- розроблено теоретичні засади проектування математичних моделей ІТ-інфраструктур на основі мереж Петрі, СА, некласичних та нечітких логік;
- на основі парадигми моделе-орієнтованих архітектур розроблено методики побудови інтелектуальних мультиагентних систем.
- створено прикладну схематологію алгоритмічного забезпечення для розподілених архітектур суперкомп’ютерів, у тому числі кластерних систем;
- розроблено моделі та програмну архітектуру мультиагентних систем, яка дозволяє більш інформативно представити ступінь лінгвістичної невизначеності систем.
Отримані результати теоретичних досліджень були використані як платформа:
- при розробці методології побудови IT інфраструктури мультиагентних інформаційних технологій для суперкомп’ютерних систем;
- при реалізації експериментальних мультиагентних систем;
- при проектуванні інструментальних засобів побудови предметно-орієнтованих графових мов для специфікації моделей розподілених інтелектуальних систем;
- при побудові інструментів розробки параметризованих об’єктно-орієнтованих баз даних, що дозволило створити та впровадити високопродуктивний технологічний комплекс управління персоналом у державних органах України.
Вважаю, що робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструкутр» автори: д.т.н. Погорілий С.Д., д.т.н. Теленик С.Ф., д.ф.-м.н. Кривий С.Л., д.ф.-м.н. Глибовець М.М., д.т.н. Ролік О.І., д.т.н. Опанасенко В.М., к.ф.-м.н. Волохов В.М., к.ф.-м.н. Бойко Ю.В., - є платформою для подальших досліджень, має пріоритетне значення для розвитку суспільства, обумовлює перспективні напрямки наукових та прикладних досліджень з подальшим впровадженням їх у практику та заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Тимашов Олександр Олександрович, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 1986 р., доцент кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат технічних наук.

Нікітченко Микола Степанович

Головна мета наукового дослідження полягає в обґрунтуванні методології проектування та створенні інструментів розробки та підтримки необхідної інформаційної інфраструктури держави, що в свою чергу забезпечить розвиток випереджуючими темпами економіки, орієнтованої в першу чергу на соціальний розвиток суспільства та інтеграцію до світової економіки.
У теоретичному аспекті автори роботи вперше як цілісне провели дослідження та виконали обґрунтування методології проектування, управління та використання сучасних глобальних і корпоративних ІТ-інфраструктур.
З цією метою:
- розроблено теоретичні засади проектування математичних моделей ІТ-інфраструктур на основі мереж Петрі, СА, некласичних та нечітких логік;
- на основі парадигми моделе-орієнтованих архітектур створено методики побудови інтелектуальних мультиагентних систем.
- створено прикладну схематологію алгоритмічного забезпечення для розподілених архітектур суперкомп’ютерів, у тому числі кластерних систем з урахуванням наявності багатоядерних процесорів окремих вузлів;
- розроблено моделі та програмну архітектуру мультиагентних систем, що дозволяє більш інформативно представити ступінь лінгвістичної невизначеності систем.
У практичному аспекті отримані результати досліджень були використані:
- при розробці методології побудови IT інфраструктури мультиагентних інформаційних технологій для суперкомп’ютерних систем;
- при реалізації експериментальних мультиагентних систем (метамоделі, нечіткі моделі та системи трансформацій);
- при проектуванні інструментальних засобів побудови предметно-орієнтованих графових мов для специфікації моделей розподілених інтелектуальних систем;
- побудові моделі параметризованих об’єктно-орієнтованих баз даних, що дозволило розробити та впровадити високопродуктивний технологічний комплекс управління персоналом у державних органах України.
Вважаю, що робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструкутр» авторів: д.т.н. Погорілий С.Д., д.т.н. Теленик С.Ф., д.ф.-м.н. Кривий С.Л., д.ф.-м.н. Глибовець М.М., д.т.н. Ролік О.І., д.т.н. Опанасенко В.М., к.ф.-м.н. Волохов В.М., к.ф.-м.н. Бойко Ю.В. має пріоритетне значення та обумовлює перспективні напрямки наукових та прикладних досліджень з подальшим впровадженням їх у практику та заслуговує на присудження Державної Премії України в галузі науки і техніки.

Нікітченко Микола Степанович, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор кафедри теорії та технології програмування Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук.

Башков Євген Олександрович, лауреат Державної премії України

У великих розподілених комп’ютерних системах на якісно новому рівні реалізуються ідеї, пов’язані з удосконаленням інформаційно-обчислювальних процесів. Провідні аналітичні агенції світу визначили перспективні напрями розвитку ІТ-галузі, безпосередньо пов’язані з проектуванням, управлінням і використанням потужних ІТ - інфраструктур. На сьогодні в Україні присутні розрізнені складові ІТ-інфраструктури, але відсутні цілісна модель і методологічні засади її створення, управління нею і її використання. Наведені аргументи визначають надзвичайно високу актуальність роботи.
Головні наукові здобутки роботи полягають в розробці теоретичних засад та створення на їх основі методології побудови IT інфраструктури та її сервісів для мультиагентних інформаційних технологій, суперкомп’ютерних систем і формування моделе-орієнтованих методів та програмно-алгоритмічних засобів проектування мультиагентних систем, що функціонують у високопродуктивному середовищі; створенні методів, способів проектування та управління ІТ-інфраструктурами і базовим ПЗ з формуванням на цій основі платформ його розробки; розробці теоретичних підстав надання ефективних несуперечних між собою сервісів високопродуктивних обчислень на базі ІТ-інфраструктури. За результатами роботи з'являється можливість здійснювати багатоаспектну обробку накопичених Big Data для вилучення з даних нетривіальних і прихованих знань за рахунок інтелектуалізація компонентів IT-інфраструктури.
Робота виконана на високому науковому рівні, має значне впровадження не тільки в Україні, але і у світі. На мій погляд, робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструкутр» і її авторський колектив у складі Погорілого С.Д., Теленика С.Ф., Кривого С.Л., Глибовця М.М., Роліка О.І., Опанасенка В.М., Волохова В.М., Бойка Ю.В., безумовно, заслуговують на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2018 р.

Башков Євген Олександрович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Донецького національного технічного університету (м. Покровськ)

Ковалюк Т.В. Лауреат Державної премії України

В умовах переходу України до інформаційного суспільства, формування інформаційної інфраструктури держави постає актуальна науково-технічна проблема створення, управління та використання потужної ІТ-інфраструктури.
Автори запропонували цілісну методологію реалізації всіх етапів життєвого циклу ІТ-інфраструктури - створення її компонентів, управління нею і ефективного використання з різноманітними цілями. Відомими в Україні і за кордоном є чисельні наукові результати авторів, пов’язані зі створенням теоретичних основ проектування ІТ-інфраструктури та її компонентів, управління ІТ-інфраструктурою, створення і підтримки ефективних технологій, що функціонують в умовах потужних ІТ-інфраструктур.
Практична цінність роботи полягає у тому, що широке застосування знайшли засоби підтримки компоненто-базованого проектування інформаційних та інформаційно-управляючих систем користувачів, надання сервісів високопродуктивних обчислень і розробки нових продуктів. Їх впровадження сприяє створенню нового інформаційно-комунікаційного середовища в Україні, а тим самим і більш повному задоволенню потреб її громадян, підприємств і органів державної влади.
Безперечно, робота колективу заслуговує на присудження Державної премії України 2018 року в галузі науки і техніки.

Ковалюк Т.В., к.т.н., доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.
Директор Українсько-корейського навчального центру інформаційних технологій
голова методичної підкомісії 122-1 Комп’ютерні науки та інформаційні системи (комп’ютерні науки) Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
Представник Української федерації інформатики в International Federation for Information Processing (IFIP).Technical Committee 3: Education
Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки
Відмінник освіти України

Бідюк Петро Іванович, Лауреат Державної премії України в гал

Цінність цієї роботи полягає у створенні науково обґрунтованої цілісної методології проектування, управління та використання складного об’єкта управління – сучасних глобальних, національних і корпоративних ІТ-інфраструктур.
Cтан розв’язання складної задачі сучасними суперкомп’ютерними системами характеризується наявністю окремих монолітних комп’ютеризованих систем управління і відповідних технологій побудови їх програмного забезпечення. В зв’язку із цим в роботі для реалізації великих роподілених комп’ютеризованих систем на основі концепції ІТ-інфраструктури здійснено формування методології підтримки процесів проектування, управління і використання ІТ-інфраструктури, а також експериментальна перевірка її працездатності шляхом розробки і впровадження технологій проектування і управління такою інфраструктурою, надання різноманітних сервісів на її основі – програмних, високопродуктивних обчислень та інструментів розробки.
В роботі авторами розвинено і використано сучасний математичний апарат звичайних та кольорових мереж Петрі, транзиційних систем, систем алгоритмічних алгебр Глушкова тощо.
При створенні і впровадженні інструментальних комплексів проектування розподілених застосувань використано високий рівень параметризації, який забезпечив розробку низки сервіс-орієнтованих параметризованих програмних засобів електронного врядування, зокрема у системах:
– «Керівний склад центральних та місцевих органів виконавчої влади України» у Секретаріаті Кабінету Міністрів України;
– «Кадри Генеральної прокуратури України»;
– пілотне хмарне WEB-рішення системи управління персоналом у Державній службі зайнятості України та багатьох інших.
Автори роботи добре знані в Україні та поза її межами фахівці, які зробили вагомі внески в теорію і методологію створення ІТ-інфраструктур. Позитивною стороною роботи є її широке впровадження в державних інституціях України, вищих навчальних закладах, бізнес-структурах світу. Вважаю, що робота «Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур» і її авторський колектив у складі Погорілого С.Д., Теленика С.Ф., Кривого С.Л., Глибовця М.М., Роліка О.І., Опанасенка В.М., Волохова В.М., Бойка Ю.В. повною мірою заслуговують на присудження їм Державної премії України 2018 р. в галузі науки і техніки.

Бідюк Петро Іванович, доктор технічних наук, професор
Інституту прикладного системного аналізу
Національного технічного університету України
«КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.