Офіційний веб сайт

Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами

р17

Представлено Інститутом кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

 

Автори: Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І.

 

Розроблено системний математичний інструментарій та нові інформаційні технології для аналізу, прогнозування та адаптивного керування складними системами та інформаційними процесами.

До основних здобутків можна віднести: створення математичного інструментарію для якісного та конструктивного дослідження нелінійних керованих процесів та полів різної природи; загальних класів марковських процесів прийняття рішень; створення математичного апарату дослідження коректності та розв’язування різних класів задач дискретної оптимізації за умов багатокритеріальності, наявності збурень, керованості і невизначеності вхідних даних; створення математичної теорії неперервних задач оптимального розбиття; розвинення класичної теорії оптимізації негладких опуклих функцій, на основі якої побудовані нові сімейства субградієнтних методів; створення теорії математичного моделювання, оптимальної фільтрації та оптимального керування елементами великих космічних конструкцій; розроблення ефективних оптимізаційних методів розв’язування задач планування станів та проектування просторових кінематичних схем маніпуляційних роботів; розроблення унікальної інформаційної технології для моделювання та вивчення української жестової мови; створення системи автоматичної діагностики суднових енергетичних установок.

Отримані результати знаходяться на рівні світових досягнень, не поступаються, а у багатьох випадках перевищують рівень результатів відомих досліджень у галузі штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем. Вони склали суттєвий внесок у вирішення найважливіших прикладних проблем, що виникають, зокрема, при прийнятті управлінських і державних рішень, в бюджетному та макроекономічному плануванні і прогнозуванні, державній безпеці та військових науках, охороні здоров’я, бізнесі, розміщенні об’єктів, проектуванні складних технічних систем і мереж, створенні нових засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення різного призначення, комп’ютерних інформаційних технологій для моделювання інтелектуальної діяльності людини та створенні робототехнічних систем.

Кількість публікацій: 33 монографії, 405 статей (209 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 1256 (згідно з базою даних Google Scholar), h - індекс = 15 та 359 (згідно з базою даних Scopus), h- індекс = 9. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 16 патентами. За даною тематикою захищено 11 докторських та 55 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 15 листопада 2016 року о 14.00 годині на засіданні Вченої ради Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка" за адресою :  м. Львів, вул. С. Бандери 28а, 5-й навчальний корпус,  аудиторія 108.

Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

Романов В.О.

Робота присвячена дослідженню актуальних наукових та прикладних проблем з розробки нових оптимізаційних методів, математичних моделей та високоінтелектуальних інформаційних технологій для аналізу і розв’язання задач, що описують складні процеси, які характеризуються невизначеністю, багатокритеріальністю, неповнотою інформації, можливими збуреннями й виникають у різних сферах людської діяльності. Проведені авторами роботи фундаментальні дослідження виконані на рівні світових стандартів та створюють достатні умови для розробки сучасних комп’ютерних технологій. Одержані авторами роботи результати представлені в 33 монографіях, 405 наукових статтях, опублікованих у періодичних виданнях, в тому числі в міжнародних, захищені патентами та авторськими свідоцтвами.

Наукові досягнення авторів роботи склали суттєвий внесок у розв’язання найважливіших наукових, технічних та прикладних проблем у різних предметних областях для підвищення ефективності функціонування багатьох галузей народного господарства України. Вони мають впровадження в практику побудови складних космічних, гідродинамічних, фізико-технічних і обчислювальних систем, систем прогнозування процесів екологічного та економічного характеру, керування ними, створення інформаційних комп’ютерних технологій для моделювання та вивчення української жестової мови, розпізнавання голосової і візуальної інформації, усунення несправностей мереж.

Вважаю, що робота “Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами” є вагомим внеском в розвиток сучасної української та світової науки і техніки, а колектив авторів у складі: Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року.

Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук В.О.РОМАНОВ

Міца Олександр Володимирович

Автори роботи відомі своїми науковими результатами в Україні та за кордоном вчені, які зробили значний внесок в теорію і практику математичного моделювання складних процесів і систем різноманітної природи. Ними встановлено фундаментальні властивості різних класів задач, які стали теоретичною основою створення інтелектуальних інформаційно-комунікаційних технологій для аналізу та керування складними процесами і системами.
Розроблені в Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України методи розв’язання задач дискретної та негладкої оптимізації використовуються при вивченні навчальних дисциплін «Мережеві задачі оптимізації» та “Спеціальні питання інформаційних технологій” факультету інформаційних технологій ДВНЗ “Ужгородський національний університет”. Вони застосовуються студентами спеціальностей «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» та «Інженерія програмного забезпечення» для розробки власних проектів, пов’язаних з оптимізацією.
Вважаю, що за обсягом виконаної роботи і за масштабами впровадження результатів робота авторів Бідюка П.І., Касьянова П.О., Кісельової О.М., Крака Ю.В., Куляса А.І., Лебєдєвої Т.Т., Семенової Н.В., Стецюка П.І «Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2016 рік.

Зав кафедри інформаційних управляючих систем та технологій ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, канд. техн. наук, доцент Міца О.В.

Гупал Анатолій Михайлович

У представленому на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки циклі наукових праць "Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами" висвітлюються основні результати наукових досліджень авторського колективу, спрямованих на розроблення системного інструментарію комп’ютерного та математичного моделювання, конструктивних методів оптимізації, штучного інтелекту та інтелектуального аналізу даних, створення і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій дослідження складних процесів і систем різноманітної природи.
У галузі математичних методів оптимізації створено теоретичні основи і математичний апарат дослідження коректності різних класів задач дискретної оптимізації за умов багатокритеріальності, наявності можливих збурень, керованості і невизначеності вхідних даних. Створено математичний інструментарій для якісного та конструктивного поглибленого дослідження математичних моделей нелінійних керованих процесів та полів різної природи, розроблено математичну теорію аналізу та розв’язування неперервних задач оптимального розбиття, запропоновано єдиний підхід, в основі якого лежить зведення нескінченновимірних задач оптимізації до скінченновимірних негладких задач максимізації або негладких максимінних задач, а також метод урахування впливу невизначеності на значення критерію оптимальності у випадку, якщо вхідна інформація носить ймовірнісний характер.
У галузі математичних методів штучного інтелекту розроблено нові оптимізаційні методи розв’язання задач планування станів та проектування просторових кінематичних схем маніпуляційних роботів. Запропоновано комплексний підхід до розпізнавання та ідентифікації складних ситуацій, який базується на аналогії з методами колективного прийняття рішень, що ефективно використовуються у багатьох прикладних задачах. Розроблено методи моделювання нестаціонарних нелінійних процесів довільної природи із невизначеностями структурного, статистичного і параметричного характеру. Запропоновані нові підходи і методи для моделювання мислення в системах зі штучним інтелектом. Створено віртуальну штучну особистість - робот «VITROM» як комплекс програм, що дозволяє імітувати діяльність функціональних систем мозку людини на основі поглибленого вивчення структурно-функціональної організації нервової системи людини. Розроблено теорію математичного моделювання, оптимальної фільтрації та оптимального керування елементами і системами великих космічних конструкцій з лінійними та нелінійними характеристиками. Створено інформаційну комп’ютерну технологію озвучення довільних текстів українською мовою та розроблено автоматизовану комп’ютерну систему перетворення вхідної голосової мовної інформації у текстову. Розроблено унікальну інформаційну технологію для моделювання та вивчення української жестової мови.
Вважаю, що робота “Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами” авторів Бідюка П.І., Касьянова П.О., Кiсельової О.М., Крака Ю.В., Куляса А.І., Лебєдєвої Т.Т., Семенової Н.В., Стецюка П.І. заслуговує присудження Державної премії України 2016 року в області науки і техніки і є вагомим внеском в розвиток сучасної української та світової науки і техніки в зв’язку з високим науковим рівнем, новизною та значним обсягом здійснених фундаментальних і прикладних досліджень, а також з широким масштабом проведених впроваджень отриманих результатів.
Член-кореспондент НАН України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор фіз.-мат. наук професор Гупал А.М.

Хіміч Олександр Миколайович

Авторами роботи «Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами» є відомі вчені, чиї наукові дослідження зробили суттєвий внесок в теорію і практику моделювання складних систем та процесів різної природи. Представлені наукові результати опубліковані у 33 монографіях та в 405 наукових статтях як у вітчизняних, так і у виданнях іноземних держав.
Авторами одержано нові вагомі наукові результати в тих розділах математики, до задач яких приходять при математичному моделюванні складних науково-технічних, економічних, екологічних, соціальних процесів. Так, наприклад, в різних галузях науки і техніки ці проблеми виникають в задачах оптимального керування процесами різної природи, в задачах спостереження, томографії, оптимізації конструкцій, ідентифікації, обернених задачах нестаціонарної теплопровідності, задачах аналізу та синтезу динамічних систем, теорії рекурентної фільтрації, при дослідженні маніпуляційних систем, при створенні систем озвучування текстової інформації, систем керування космічними конструкціями, при створенні маніпуляційних роботів, інформаційних систем комп’ютерного документування мовних сигналів засідань, систем для моделювання української мови жестів, систем контролю і керування рухомими та стаціонарними об’єктами та ін.
Встановлено фундаментальні властивості різних класів задач, які стали теоретичною основою побудови та дослідження методів їх розв’язування. На основі одержаних теоретичних результатів побудовано та досліджено нові ефективні методи для розв’язування векторних задач дискретної оптимізації, багатокритеріальних задач цілочисельного програмування, неперервних задач оптимального розбиття, нелінійних еволюційних рівнянь, задач негладкої оптимізації, нелінійних задач оптимального розподілу множин, еволюційних варіаційних нерівностей, векторних задач цілочисельної оптимізації при умовах невизначеності даних, задач аналізу та керування включеннями.
Вважаю, що робота «Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами» колективу авторів Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2016 рік .

Член-кореспондент НАН України,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
доктор фіз.-мат. наук, професор Хіміч О.М.

Кузнєцов Микола Юрійович

Робота “Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами” спрямована на розв’язання актуальних наукових та прикладних проблем з розробки нових оптимізаційних методів, математичних моделей та конструктивних високоінтелектуальних інформаційних технологій моделювання складних процесів і систем різноманітної природи. Дослідження у цьому напрямку мають вирішальне значення для інноваційного розвитку пріоритетних галузей народного господарства України. Проведені авторами фундаментальні дослідження виконані на рівні світових стандартів, одержані ними результати представлені в 33 монографіях, 405 наукових статтях, опублікованих у періодичних виданнях, в тому числі в міжнародних, захищені патентами та авторськими свідоцтвами. Наукові досягнення авторів роботи склали суттєвий внесок у розв’язання найважливіших наукових, технічних та прикладних проблем у різних предметних областях для підвищення ефективності функціонування багатьох галузей народного господарства України.
Про практичну спрямованість обговорюваної роботи свідчить і широта застосування представлених у ній наукових результатів. Як слідує із реферату роботи, автори мають впровадження в практику побудови складних космічних, гідродинамічних, фізико-технічних і обчислювальних систем, а також систем прогнозування процесів екологічного та економічного характеру, керування ними, створення інформаційних комп’ютерних технологій. Це дуже складні і актуальні проблеми сучасності.
Вважаю, що робота “Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами” є вагомим внеском в розвиток сучасної української та світової науки і техніки, а колектив авторів у складі: Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року.

Лауреат Державної премії України
у галузі науки і техніки,
член-кореспондент НАН України,
д.т.н., професор М.Ю.Кузнєцов

Смаилова Сауле

Коллективом авторов были созданы теоретические основы и математический аппарат исследования различных классов задач дискретной оптимизации в условиях многокритериальности, наличия возможных возмущений, управляемости и неопределенности входных данных. Разработаны методы анализа и решения непрерывных задач оптимального разбиения, создан математический инструментарий для качественного исследования математических моделей нелинейных управляемых процессов и систем. Также разработаны новые методы планирования состояний и проектирования пространственных кинематических схем манипуляционных роботов. Разработан комплексный подход к моделированию нестационарных нелинейных процессов произвольной природы с неопределенностями различного характера. Предложены новые подходы и методы для моделирования и оптимального управления космическими конструкциями, различными технологическими процессами, которые показали свою эффективность при решении ряда практических задач. Созданы новые информационные технологии для анализа и синтеза текстовой, голосовой и визуальной информации.
Считаю что научная работа "Методы оптимизации и компьютерные технологии для моделирования и управления информациоными процессами и системами" содержит новые важные теоретические и практические результаты, а его авторы: Бидюк П.И., Касьянов П.О., Кисельова Е.М., Крак Ю.В., Куляс А.И., Лебедева Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.И., заслуживают присуждение им за эту работу Государственной премии Украины в области науки и техники в 2016 году.
Доктор PhD, Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д.Серикбаева, еmail: saule_smailova@mail.ru

Трофимчук Олександр Миколайович

Комплексна наукова робота, представлена колективом авторів: Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кісельова О.М., Крак Ю.В., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І. за темою "Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами" є значним досягненням у галузі математичного моделювання, прогнозування, теорії оптимізації та автоматичного керування із застосуванням сучасних інформаційних технологій. У представленій роботі вирішено важливі науково-технічні проблеми, які відносяться до розробки і практичного застосування нових високоефективних моделей динаміки об’єктів керування, методів оптимізації для розв’язання задач у різних прикладних галузях, ідентифікації складних систем та розробки сучасних інформаційних технологій на їх основі. Автори розробили і використали на практиці системний математичний інструментарій для поглибленого високоякісного дослідження керованих нелінійних процесів і полів різної природи. Створені теоретичні основи і математичні методи дослідження коректності та розв’язування задач дискретної оптимізації різних класів в умовах багатокритеріальності та невизначеності вхідних даних. Запропонована теорія математичного моделювання, оптимального оцінювання станів та оптимального адаптивного керування великими космічними конструкціями з лінійними та нелінійними характеристиками. Для процесів, що мають місце в енергетиці і характеризуються значними градієнтами та високою часовою динамікою, вирішено проблему вибору типів і структур адекватних математичних моделей нелінійних процесів та полів. Виконано дослідження ефектів у турбулентних потоках в’язких нестискуваних рідин та ефектів квантової механіки і ефектів, що супроводжують розповсюдження гідро- та сейсмоакустичних хвиль. Доведено існування стаціонарних оптимальних нерандомізованих стратегій для узагальнених марковських процесів підтримки прийняття рішень на некомпактних множинах з необмеженими функціями витрат. Теоретичні результати, отримані авторами роботи, знайшли широке практичне застосування у системах автоматичного керування технологічними процесами та технічними системами, при розв’язанні задач експертизи промислової безпеки, випробувань нової техніки і т. ін. Велика кількість наукових публікацій авторів у різних країнах світу свідчать про широке визнання отриманих результатів. Вважаю, що на основі представлених результатів наукових досліджень та їх широкого практичного застосування колектив авторів безумовно заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки у 2016 році.
Директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України Трофимчук О.М., член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор.

І.В.Гребеннік

Робота «Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами», представлена колективом авторів – Бідюком П.І., Касьяновим П.О., Кiсельовою О.М., Краком Ю.В., Кулясом А.І., Лебєдєвою Т.Т., Семеновою Н.В., Стецюком П.І., являє собою закінчену працю провідних українських вчених у галузі математичного моделювання, методів оптимізації, управління та інформаційних технологій.
Авторами представлено нові результати, які мають велике значення при математичному моделюванні та розв’язанні значної кількості наукових та прикладних проблем, що відносяться до створення ефективних оптимізаційних методів та розробки інформаційно-комунікаційних технологій з метою аналізу, прогнозування та адаптивного керування складними системами при моделюванні технічних та соціально-економічних процесів. Отримані авторами результати мають скласти основу інтелектуальних систем для підтримки прийняття рішень в задачах управління технічними та соціально-економічними системами, при розміщенні об’єктів, проектуванні складних технічних систем і мереж, створенні нових засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення різного призначення тощо. Представлені результати опубліковано в 33 монографіях та 209 зарубіжних виданнях, що свідчить про їх високий рівень та відповідність світовим стандартам.
Вважаю, що робота «Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами», що представлена колективом авторів – Бідюком П.І., Касьяновим П.О., Кiсельовою О.М., Краком Ю.В., Кулясом А.І., Лебєдєвою Т.Т., Семеновою Н.В., Стецюком П.І., достойна присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2016 рік.

Завідувач кафедри системотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор Ігор Валерійович Гребеннік

Савіна Наталія Борисівна

У роботі представлені нові фундаментальні результати та прикладні інформаційні технології для аналізу і розв’язання задач, що описують складні процеси, які виникають у різних сферах суспільної діяльності, зокрема в економіці, в соціальній області, та характеризуються суттєвою невизначеністю, неповнотою інформації та можливими збуреннями вхідних даних. Для їх розв’язання авторами розроблені нові принципи оптимальності, ефективні методи розв’язання складних задач оптимізації, які виникають і вирішуються в умовах невизначеності, ризиків, конфліктів, методи дослідження стійкості векторних задач при можливих збуреннях вхідних даних. Такий аналіз дозволяє враховувати фактори нестабільності економічної ситуації, невизначеність ризиків шляхом встановлення меж надійності прийнятих рішень.
Результати проведених досліджень можуть бути використані як основа при прийнятті державних рішень, зокрема, застосовані в теоретико-економічних дослідженнях при математичному моделюванні перехідних процесів в економіці України, визначенні нових закономірностей функціонування як економіки в цілому, так і її окремих складових, а також у ході прийняття управлінських рішень на різних рівнях господарювання. В умовах перехідної економіки України розроблені нові математичні методи аналізу стійкості, ідентифікації, регуляризації й розв’язання нестійких векторних моделей дискретної оптимізації є важливим інструментарієм для підтримки прийняття рішень у різних сферах людської діяльності та для різних рівнів управлінської діяльності – від органів державної влади й керування - до підприємницьких структур і споживачів. Така підтримка включає одержання повної й достовірної інформації шляхом надання можливості її аналізу, упорядкування й корекції, а також формування певних рекомендацій щодо раціональних управлінських рішень. Робота авторів є суттєвим внеском у розвиток вітчизняної і світової науки, оскільки забезпечує розв’язання ряду народногосподарських проблем державного рівня розробкою і впровадженням принципово нових наукоємних рішень.
Вважаю, що робота “Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами” містить як фундаментальні розробки так і прикладні результати для розв’язання багатьох важливих проблем у різних сферах застосування, зокрема в соціально-економічних галузях, і відповідає рівню робіт які висовуються на отримання Державних премій, а автори даної роботи: Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кісельова О.М., Крак Ю.В., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І., цілком заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року.
Проректор з наукової роботи та міжнародних звязків
Національного університету водного господарства та природокористуваня,
доктор економічних наук, професор Савіна Н.Б. n.b.savina@nuwm.edu.ua

prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik

В научной работе «Методы оптимизации и компьютерные технологии для моделлирования и управления информационными процессами и системами», которая представлена на получение Государственной премии Украины 2016 года в области науки и техники, содержатся важные, в теоретическом и прикладном аспектах, научные результаты украинских ученых, относящиеся к созданию математической теории анализа и эффективного решения задач, описывающих сложные процессы, которые возникают в различных сферах человеческой деятельности и характеризуются неопределенностью, многокритериальностью, возмущениями исходных данных, дискретностью, неполнотой информации. Необходимость принятия многоцелевых решений с учетом перечисленных факторов обусловила актуальность, на современном этапе развития науки, техники и общества в целом, разработки математических методов оптимизации и создания информационных технологий для моделирования сложных процессов и систем. Весомый вклад в развитие этих направлений в Украине внес каждый из авторов данной научной работы, их результаты существенно развивают и пополняют указанные направления исследований.
Отмечу также разработанные авторами методы управления сложными космическими системами, манипуляционными роботами, моделирования технических, социальных и економичных систем, анализа и синтеза интеллектуальной информации, на основании который созданы новые приложения и оригинальные информационные технологии.
Важно отметить, что результаты представленной работы отображены во многих монографиях и научных статьях, трудах конференций, новизна подтверждается защищенными докторскими и кандидатскими диссертациями.
Считаю, что авторы представленной работы - Бидюк П.И., Касьянов П.О., Киселева Е.М., Крак Ю.В., Куляс А.И., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.И. – вполне заслуживают на присуждение им Государственной премии Украины 2016 года в области науки и техники.
Директор института електроники и информационных технологий университета «Люблинская политехника», Почетный доктор института кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, доктор технических наук, профессор Вальдемар Вуйчик

Данилов Валерій Якович

Результати виконання наукових робіт колективом авторів – Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кісельова О.М., Крак Ю.В., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І. – за загальною тематикою "Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами" спрямовані на розв'язання ряду важливих науково-технічних проблем стосовно створення і практичного застосування високоефективних методів оптимізації у різних прикладних галузях та розробки сучасних інформаційних технологій на їх основі для математичного моделювання, оцінювання прогнозів та адаптивного оптимального керування складними технічними та соціально-економічними системами. Необхідно відзначити високу актуальність виконаних досліджень та отриманих теоретичних і практичних результатів. Зокрема, для екологічних процесів та процесів, що мають місце в енергетиці і характеризуються значними градієнтами і високою динамікою у часі, вирішено проблему адекватного вибору типів і структур математичних моделей нелінійних процесів та полів. Досліджено ефекти у турбулентних потоках в’язкої нестискуваної рідини та ефектів квантової механіки і ефектів, що супроводжують розповсюдження гідро- та сейсмоакустичних хвиль. Доведено існування стаціонарних оптимальних нерандомізованих стратегій для узагальнених марковських процесів прийняття рішень на некомпактних множинах з необмеженими функціями витрат. Отримані результати застосовано до розв’язання задач підтримки прийняття оптимальних рішень у промисловості – системи автоматичного управління, системи аналізу якості, експертиза промислової безпеки, а також при виконанні випробувань нової техніки. Зазначу, що всі наукові результати, отримані цим колективом авторів, одержали високе визнання у світі, про що свідчать численні зарубіжні публікації у різних країнах світу.
Вважаю, що подані результати наукових досліджень та їх практичне застосування є високоактуальними та практично значущими, а колектив авторів цілком заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки у 2016 році.
Данилов В.Я., доктор технічних наук, професор; професор кафедри математичних методів системного аналізу НТУУ "КПІ".

Верлань Анатолій Федорович

Підтримую представлену в Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки роботу „Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами” авторів: Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І. Теоретичні і прикладні розробки роботи охоплюють широкий круг актуальних проблем, що стосуються створення оптимізаційних методів і комп'ютерних технологій для моделювання і керування інформаційними процесами та системами. Отримані фундаментальні результати в області розробки нових математичних методів аналізу даних та теорії коректності векторних задач дискретної оптимізації дозволяють адекватно розробляти, аналізувати та розв’язувати оптимізаційні задачі в економіці, техніці, керуванні технологічними процесами, біології, медицині, генетиці, комп’ютерних науках та ін. Вирішення цих проблем надзвичайно важливе не тільки з точки зору фундаментальної науки, але й щодо практичного використання зазначених розробок в галузі науки і техніки.
На мою думку особливої уваги заслуговують: створений системний математичний інструментарій для якісного та конструктивного дослідження математичних моделей нелінійних керованих процесів та полів різної природи; розроблений математичний апарат дослідження коректності та ефективного розв’язування різних класів задач дискретної оптимізації. Створені математичні моделі та оптимізаційні методи є новим інструментарієм науково обґрунтованого врахування багатокритеріальності, структурних властивостей дискретних множин, можливих збурень, керованості і невизначеності вхідних даних, що є характерним для багатьох напрямів наукових досліджень та практичних застосувань.
Безумовно, колектив авторів виконав актуальну. величезну і важливу роботу (про що, у тому числі, свідчить велика кількість їх публікацій в даному напрямі досліджень), що безсумнівно сприяло розвитку вітчизняних інформаційних технологій, а також істотному підвищенню рейтингу української науки у світовому науковому співтоваристві.
Вважаю, що подана робота «Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року.

Член-кореспондент АПН України, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу моделювання динамічних систем Інституту проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є. Пухова Верлань Анатолій Федорович

Анісімов Анатолій Васильович

Подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки наукова праця «Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами» містить результати по розвитку математичного моделювання та обчислювальних методів як інструментальних комп’ютерних засобів наукових досліджень, а саме - на створення та дослідження математичних моделей складних процесів і систем в різних предметних областях, розробку економічних методів розв’язування математичних задач, одержаних в результаті математичного моделювання. Побудовано теоретичні основи та створено математичний апарат дослідження коректності векторних дискретних моделей, аналізу їх вхідних даних. На основі результатів цієї теорії розроблені, обгрунтовані та досліджені нові математичні методи, алгоритми та створено програмне забезпечення для розв’язування векторних задач як детермінованих, так і за умов невизначеності. Встановлено фундаментальні властивості різних класів задач, які стали теоретичною основою побудови та дослідження методів їх розв’язування.
Розроблено новий метод планування просторових рухів маніпуляційних роботів у середовищі з обмеженнями, керування роботами з урахуванням динамічних характеристик, як аналогу виконання рухів вищих організмів. Розроблено нові методи аналізу і синтезу текстової, голосової, візуальної інформації, на основі яких розроблено оригінальні інформаційні технології, частина з яких впроваджена на державному рівні.
Розроблені математичні моделі та оптимізаційні методи є новим інструментарієм науково обґрунтованого врахування багатокритеріальності, структурних властивостей дискретних множин, можливих збурень, керованості і невизначеності вхідних даних, що є характерним для багатьох напрямів наукових досліджень та практичних застосувань.
Отримані результати опубліковані у великій кількості монографій, статей, значна частина яких включена до міжнародних наукометричних баз. Результати наукових досліджень та методологія впровадження їх у створення нових інформаційних технологій доповідались на численних міжнародних наукових конференціях. На розроблені системи отримані патенти і авторські свідоцтва.
Вважаю, що дана наукова праця, за своєю новизною, практичною значущістю і впровадженням результатів, відповідає рівню робіт, які подаються на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки і авторський колектив заслуговує присудження цієї премії.

А.В.Анісімов, декан факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАН України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор фізико-математичних наук, професор

Гаращенко Федір Георгійович

Подана на здобуття Державної премії України в області науки і техніки за 2016 рік наукова праця “Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами” об’єднує, отримані впродовж останніх десятиліть, найвизначніші результати досліджень українських учених у галузі дискретної та негладкої оптимізації, розробки математичних методів оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем, теорії коректності векторних задач дискретної оптимізації та прийняття рішень в складних системах за умов невизначеності, при неповноті, неточності, суб’єктивності та нечіткості вхідних даних. Разом з тим, формулювання економічних та соціальних проблем, які, в основному, розв’язуються за умов невизначеності, ризиків, конфліктів, є за своєю суттю задачами, для яких необхідні дослідження їх стійкості, чутливості та керованості. Тому, використовуючи отримані результати, можна розвивати підхід до побудови та аналізу моделей системних досліджень в класах математичних моделей дискретної та негладкої оптимізації. Важливий доробок у розвиток теорії та методів розв’язання й дослідження проблем коректності, стійкості векторних дискретних задач, теорії оптимізації негладких опуклих функцій, побудови нових сімейства субградієнтних методів з перетворенням простору, які мають прискорену збіжність, а також в розробку відповідних програмних засобів в Україні внесли автори даної наукової праці. Відзначу також важливі результати по розробці нових перспективних інформаційних технологій обробки, аналізу, синтезу текстової, голосової і візуальної інформації для створення оригінальних і удосконалення існуючих засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення, в тому числі і з орієнтацію на соціальнозначимі проблеми.
Вважаю, що автори Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І. наукової роботи “Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами” заслуговують присудження Державної премії України в області науки і техніки за 2016 рік.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри моделювання складних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор технічних наук, професор Гаращенко Ф.Г., garash@unicyb.kiev.ua

Стоян Володимир Антонович

Авторами даної наукової праці “ Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами” створено нові математичні методи оптимізації та керування і застосовано їх для розв’язання практичних задач дослідження складних процесів і систем. Перевагою даної роботи є те, що вона включає як фундаментальні наукові результати світового рівня, так і, отримані на їх основі, численні прикладні розробки, що використовуються при прийнятті рішень, зокрема, в теоретико-економічних дослідженнях при математичному моделюванні та визначенні нових закономірностей функціонування як економіки України в цілому, так і її окремих складових, у ході прийняття управлінських рішень на різних рівнях господарювання. Авторський колектив складають відомі фахівці в області математичного моделювання, теорії оптимізації, комп’ютерних інформаційних технологій із провідних наукових центрів України. Про високу наукову кваліфікацію авторів свідчить велика кількість монографій, статей, патентів, доповідей на міжнародних конференціях, участь у національних та міжнародних проектах. Вважаю, що вагомим внеском у розвиток теорії та методів дискретної оптимізації є результати по створенню математичного апарату дослідження коректності векторних дискретних моделей, аналізу їх вхідних даних. На основі результатів цієї теорії розроблено, обґрунтовано та досліджено нові математичні методи, алгоритми і створено програмне забезпечення для розв’язування векторних задач як детермінованих, так і за умов невизначеності.
Вважаю, що автори Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кісельова О.М., Крак Ю.В., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І. за наукову прaцю “Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами” заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
доктор фізико-математичних наук, професор В.А.Стоян, е-mail: v_a_stoyan@ukr.net

Ємець Олег Олексійович

Представлена робота містить результати багаторічних досліджень, що проводилися у провідних наукових центрах України в галузі математичного моделювання, теорії оптимізації, комп'ютерних інформаційних технологій.
Я добре знайомий з науковими результатами учасників колективу за численними статтями, монографіями, дисертаціями і доповідями на міжнародних конференціях. Авторами розроблені, обґрунтовані та досліджені нові ефективні математичні методи, алгоритми, створено програмне забезпечення для розв’язання векторних задач дискретної оптимізації, в тому числі за умов невизначеності, детермінованих, стохастичних, лінійних та нелінійних багатопродуктових задач оптимального розбиття множин, задач знаходження пропускних здатностей дуг надійної орієнтованої мережі та ін. Побудовано нові сімейства субградієнтних методів з перетворенням простору для знаходження мінімуму опуклої функції, які мають прискорену збіжність при розв'язуванні задач з яружними особливостями. Створено математичний апарат дослідження природних явищ та ефектів, пов’язаних з вивченням турбулентних потоків в’язкої нестислої рідини, механічних ефектів квантової механіки, ефектів, пов’язаних з росповсюдженням вібро-, гідро-, сейсмоакустичних хвиль, керуванням різноманітними технологічними процесами, що має велике значення для вивчення та прогнозування небезпечних природних та техногенних явищ. Теоретичні результати проведених досліджень покладені в основу створення нових засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення систем різного призначення, включаючи системи моделювання інтелектуальної діяльності людини. Зокрема, результати ймовірнісно-статистичного моделювання впроваджено в банківській системі України для розв’язання задач оцінювання кредитоспроможності позичальників, в системах технічної діагностики електрообладнання суден річкового флоту України, в системах коротко- і середньострокового прогнозування процесів екологічного характеру та ін.

Вважаю, що за роботу “Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами” авторський колектив у складі: Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки України, зав. кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, доктор фіз.-мат. наук, професор О.О. Ємець.

Ляшко Сергій Іванович

Подана на здобуття Державної премії України робота “Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами” містить наукові результати по розвитку математичного моделювання та обчислювальних методів як інструментальних комп’ютерних засобів наукових досліджень, а саме на створення та дослідження математичних моделей складних процесів і систем в різних предметних областях, розробку економічних методів розв’язування математичних задач, одержаних в результаті математичного моделювання. Побудовано теоретичні основи та створено математичний апарат дослідження коректності векторних дискретних моделей, аналізу їх вхідних даних. На основі результатів цієї теорії розроблені, обгрунтовані та досліджені нові математичні методи, алгоритми та створено програмне забезпечення для розв’язування векторних задач як детермінованих, так і за умов невизначеності. Встановлено фундаментальні властивості різних класів задач, які стали теоретичною основою побудови та дослідження методів їх розв’язування. Розроблено новий метод планування просторових рухів маніпуляційних роботів у середовищі з обмеженнями, як аналог процедур навчання та прийняття рішень для виконання маніпуляцій і локомоцій вищих організмів. Розроблено нові методи аналізу і синтезу голосової мовної інформації. Відзначу розробки по моделюванню та розпізнаванню української жестової мови, які мають велике наукове та соціальне значення.
Отримані результати опубліковані у великій кількості монографій, статей, значна частина яких включена до міжнародних наукометричних баз. Результати наукових досліджень та методологія впровадження їх у створення нових інформаційних технологій доповідались на численних міжнародних наукових конференціях. На розроблені системи отримані патенти і авторські свідоцтва.
Таким чином, за науковою новизною, практичною значущістю, обсягом виконаної роботи і за масштабами впровадження результатів робота “Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами” авторів Бідюка П.І., Касьянова П.О., Кісельової О.М., Крака Ю.В., Куляса А.І., Лебєдєвої Т.Т., Семенової Н.В., Стецюка П.І. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2016 рік.
Ляшко С.І., Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завкафедри обчислювальної математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАНУ, докт. фіз.-мат.наук, професор

Наконечний О.Г.

Колективом авторів роботи "Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами" виконано важливий комплекс досліджень, що містить фундаментальну та прикладну складові, які пов’язані зі створенням і дослідженням математичних та комп’ютерних моделей реальних процесів та систем, з постановкою та розв’язанням оптимізаційних задач, інтелектуальним аналізом даних, зокрема з розробленням методів і засобів комп’ютерного та математичного моделювання, побудовою конструктивних методів оптимізації, створенням і впровадженням інтелектуальних інформаційних технологій. Наукові результати, досягнуті авторським колективом, серед яких відомі вчені, представники найпотужніших в Україні наукових центрів, свідчать про високий рівень виконаних фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт і вносять суттєвий вклад у вирішення важливих проблем сучасної науки в Україні та за її межами.
Вважаю, що за науковим рівнем, науковою новизною та результатами впровадження, робота “Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами” авторів Бідюка П.І., Касьянова П.О., Кісельової О.М., Крака Ю.В., Куляса А.І., Лебєдєвої Т.Т., Семенової Н.В., Стецюка П.І., заслуговує присудження Державної премії України 2016 року в області науки і техніки.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фіз.-мат.наук, професор Наконечний О.Г.
e-mail: nakonechniy@unicyb.kiev.ua

Леонід Гуляницький

Авторами роботи "Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами" створено нові математичні методи оптимізації та керування і застосовано їх для розв’язання практичних задач дослідження складних процесів і систем. Перевагою даної роботи є те, що вона включає як фундаментальні наукові результати світового рівня, так і отримані на їх основі численні прикладні розробки, що використовуються при підтримці прийняття рішень, зокрема, в соціально-економічних дослідженнях при математичному моделюванні та визначенні нових закономірностей функціонування як економіки в цілому, так і її окремих складових, а також у ході прийняття управлінських рішень на різних рівнях господарювання. Авторський колектив складають відомі фахівці в області математичного моделювання, теорії оптимізації, комп’ютерних інформаційних технологій та штучного інтелекту із визнаних наукових центрів України. Про високу наукову кваліфікацію авторів свідчить велика кількість монографій, статей, патентів, доповідей на міжнародних конференціях, участь у національних та міжнародних проектах. Вагомим внеском у розвиток теорії та методів дискретної оптимізації є результати, отримані в Інституті кібернетики імені В.М Глушкова НАН України. Вони присвячені створенню математичного апарату дослідження коректності векторних дискретних моделей, аналізу їх вхідних даних. На основі результатів цієї теорії розроблено, обґрунтовано та досліджено нові математичні методи, алгоритми, а також створено програмне забезпечення для розв’язування векторних задач як детермінованих, так і за умов невизначеності. Розроблені методи негладкої оптимізації у сполученні із лагранжевими релаксаціями дають можливість отримувати ефективні оцінки цільової функції в задачах дискретного програмування.
Вважаю, що автори - Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кісельова О.М., Крак Ю.В., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І. роботи “Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами” заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року.
Гуляницький Л.Ф. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач відділу Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України, доктор технічних наук, професор КНУ імені Тараса Шевченка.

Лозовану Дмитрий Дмитриевич

Представленный цикл работ отражает фундаментальные
теоретические и
практические результаты разработки и внедрения эффективных
методов
оптимизации, прогнозирования и управления. Каждый из авторов:
Бидюк
П.И., Касьянов П.О., Киселева Е.М., Крак Ю.В., Куляс А.И., Лебедева
Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.И. является известным специалистом
в своей
области исследований. Это позволило обеспечить высокий не
только
научный, но и прикладной уровень этой работы, который
подтверждается
авторскими свидетельствами на разработанные системы.
Мне хорошо знакомы работы по теории и методам дискретной и
негладкой
оптимизации, которые выполнены Лебедевой Т.Т., Семеновой Н.В.,
Стецюком
П.И. в Институте кибернетики имени В.М.Глушкова. Они продолжают и
развивают идеи, которые заложили основатели этих направлений
- академики
И.В.Сергиенко и Н.З.Шор. Высокий уровень этих работ
Преподтверждают
публикации в высокорейтинговых научных журналах и участие
авторов в
международных проектах и конференциях.
Полагаю, что авторы работы " Методы оптимизации и компьютерные
технологии для моделирования и управления информационными
процессами и
системами" заслуживают присуждения Государственной премии
Украины в
области науки и техники за 2016 год.

Главный научный сотрудник Института Математики и Информатики
АН
Республики Молдова, доктор физико-математических наук,
профессор,
Лауреат Государственной премии Республики Молдова в области
науки и
техники Д.Д. Лозовану

д.т.н., проф. Литвиненко В.І.

Подана Інститутом кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України робота «"Методи

оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними

процесами та системами"» спрямована на створення сучасних методів і засобів

комп’ютерного та математичного моделювання, методів оптимізації, розроблення і

впровадження інтелектуальних інформаційних технологій для дослідження складних

процесів і систем різної природи. З наукової новизни розробок необхідно підкреслити таке:

створення системного математичного інструментарію для якісного та конструктивного

дослідження математичних моделей нелінійних керованих процесів та полів різної природи;

створення теорії математичного моделювання, оптимальної фільтрації та оптимального

адаптивного керування елементами і системами великих космічних конструкцій з лінійними

та нелінійними динамічними характеристиками. Фундаментальні результати стосовно

розробки нових математичних методів аналізу даних та теорії коректності векторних задач

дискретної оптимізації дають можливість розробляти, аналізувати та розв’язувати

оптимізаційні задачі в економіці, техніці, керуванні технологічними процесами, біології,

медицині, генетиці, комп’ютерних науках та ін. Вони представляють собою основу для

підтримки прийняття рішень, зокрема, застосовані в теоретико-економічних дослідженнях

при математичному моделюванні перехідних процесів в економіці України. Завдяки

розробкам авторів вперше в Україні створено унікальну інформаційну технологію для

моделювання та вивчення української жестової мови, що дає можливість активно

впроваджувати її вивчення та використання, розширюючи можливості соціальної адаптації

людей з вадами слуху.

Враховуючи значні теоретичні і практичні результати представленої роботи, вважаю, що

колектив авторів - Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Куляс А.І.,

Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І. заслуговує присудження Державної премії

України в галузі науки і техніки у 2016 році.

Завідувач кафедри інформатики і комп’ютерних наук

Херсонського національного технічного університету,

д.т.н., проф. Литвиненко В.І.

Бармак Олександр Володимирович, Сорокатий Руслан Володимиров

Представлена робота “ Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами” Бідюка П.І., Касьянова П.О., Кісельової О.М., Крака Ю.В., Куляса А.І., Лебєдєвої Т.Т., Семенової Н.В., Стецюка П.І., є актуальною у зв’язку з надзвичайно високою складністю широкого кола досліджень реальних процесів та комп’ютерних систем, що, в свою чергу, висуває проблему створення і дослідження їх математичних та комп’ютерних моделей. В роботі одержано сукупність наукових результатів, які знайшли своє застосування та впрводження в низку новітніх інформаційних технологій.
У галузі математичних методів оптимізації побудовано теоретичні основи та створено математичний апарат дослідження коректності векторних дискретних моделей, аналізу їх вхідних даних. На основі результатів цієї теорії розроблено, обгрунтовано та досліджено нові математичні методи, алгоритми і створено програмне забезпечення для розв’язування векторних задач як детермінованих, так і за умов невизначеності.
Вперше в Україні розроблено унікальну інформаційну технологію для моделювання та вивчення української жестової мови. Дана технологія має велике соціальне значення, оскільки дозволяє активно впроваджувати її вивчення та використання, розширюючи таким чином можливості соціальної адаптації людей з вадами слуху.
Відзначимо, що автори роботи - Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І. є добре знаними як в Україні так і далеко за її межами фахівцями.
Вважаємо, що за рівнем одержаних наукових результатів, масштабами впровадження та значущістю робота заслуговує на присудження Державної премії України 2016 року в області науки і техніки.

Сорокатий Р.В. завідувач кафедри комп ютерних наук та інформаційних технологій, д.т.н., проф.
Бармак О.В. професор кафедри комп ютерних наук та інформаційних технологій, д.т.н., проф.
Хмельницький національний університет

Стоян Юрій Григорович

Оригінальні фундаментальні наукові досягнення Бідюка П.І., Касьянова
П.О., Кiсельової О.М., Крака Ю.В., Куляса А.І., Лебєдєвої Т.Т.,
Семенової Н.В., Стецюка П.І., авторів роботи "Методи оптимізації та
комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними
процесами та системами", внесли суттєвий внесок у розв’язання
найважливіших прикладних проблем, в тому числі: при прийнятті
управлінських і державних рішень, у бюджетному та макроекономічному
плануванні і прогнозуванні, при проектуванні складних технічних систем і
мереж, у створенні нових засобів обчислювальної техніки та програмного
забезпечення різного призначення, комп’ютерних систем моделювання
інтелектуальної діяльності людини. Дослідження авторів об’єднані єдиною
методологією та мають вирішальне значення для інноваційного розвитку
провідних галузей народного господарства України. Важливо також
відзначити світовий рівень результатів роботи, які підтверджені
патентами, авторськими свідоцтвами, грантами. Тому авторський колектив
заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і
техніки.
Член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки Ю.Г. Стоян, stoyan@ipmach.kharkov.ua

Т.Є. Романова

Видатні фундаментальні наукові досягнення авторів роботи “Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами” мають величезне значення у пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки України для вирішення сучасних наукових та прикладних проблем, що виникають при прийнятті управлінських і державних рішень, в бюджетному, макроекономічному плануванні та прогнозуванні, проектуванні складних технічних систем і мереж, розміщенні об’єктів, створенні нових засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення, комп’ютерних систем моделювання інтелектуальної діяльності людини та створенні інтелектуальних робототехнічних систем. Вважаю, що авторський колектив – Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2016 рік.
Провідний науковий співробітник відділу математичного моделювання та оптимального проектування Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, доктор технічних наук, професор, Т.Є. Романова, tarom27@yahoo.com

Донець Г.П.

У роботі знайшли місце дослідження з розвитку теорії та методів оптимізації. Я знайомий з науковими результатами авторів роботи в області методів багатокритеріальної комбінаторної та батоекстремальної оптимізації, які вносять значний вклад в розвиток теорії прийняття рішень та математичного моделювання. Авторський колектив складають відомі фахівці в області теорії оптимізації, математичного моделювання та комп'ютерних інформаційних технологій. Вважаю, що представлена робота «Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами» колективу авторів у складі: Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кисельова О.М., Крак Ю.В., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2016 рік.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор фіз.-мат. наук Донець Г.П.

Вакарчук Сергій Борисович

Робота “Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами”, подана колективом авторів як цикл наукових праць на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року, є результатом багаторічних досліджень, спрямованих на розв’язання важливої науково-технічної проблеми створення ефективних оптимізаційних методів та розробки інформаційно-комунікаційних технологій для аналізу, прогнозування та адаптивного керування складними системами, що виникають при моделюванні технічних та соціально-економічних процесів.
Отримані результати знаходяться на рівні світових досягнень і у багатьох випадках перевищують рівень результатів відомих досліджень у галузі штучного інтелекту для моделювання і оптимізації складних процесів і систем. Автори циклу зробили суттєвий внесок у розв’язання найважливіших теоретичних і прикладних проблем, що виникають, зокрема, при прийнятті управлінських і державних рішень, в бюджетному та макроекономічному плануванні і прогнозуванні, державній безпеці та військових науках, охороні здоров’я, бізнесі, розміщенні об’єктів, проектуванні складних технічних систем і мереж, створенні нових засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення різного призначення, комп’ютерних інформаційних технологій для моделювання інтелектуальної діяльності людини та створенні робототехнічних систем.
Результати досліджень, що складають науковий цикл, опубліковані у реферованих високорейтингових міжнародних наукових виданнях, підтримані численними грантами від міжнародних наукових організацій та фондів.
Вважаю, що за рівнем фундаментальних досліджень і практичних застосувань цикл наукових праць “Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами” відповідає кращим світовим досягненням у галузі науки і техніки, а колектив авторів – П.І. Бідюк, П.О. Касьянов, О.М. Кiсельова, Ю.В. Крак, А.І. Куляс, Т.Т. Лебєдєва, Н.В. Семенова, П.І. Стецюк – заслуговує присудження Державної премії України в цій галузі.

Лауреат Премії Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, завідувач кафедри економічної кібернетики та математичних методів в економіці Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля Вакарчук С.Б.

Максишко Наталія Костянтинівна

Цикл наукових робіт «Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами» присвячений дослідженню найбільш актуальних проблем сучасної науки управління, розширенню можливостей автоматичного та автоматизованого підходу до ряду складних задач управління в галузі техніки, економіки, обробки візуальної інформації. Представлені авторами результати дають змогу реалізувати нові підходи до створення сучасних інтелектуальних систем у широкому спектрі областей людської діяльності, зокрема: при прийнятті управлінських і державних рішень, в бюджетному та макроекономічному плануванні і прогнозуванні, державній безпеці та військових науках, охороні здоров’я, бізнесі, технічних науках, проектуванні.
Численні наукові публікації авторів в галузі оптимізації, теорії розпізнавання образів, штучного інтелекту широко відомі і отримали високу оцінку в Україні та за її кордонами. Дослідження авторів циклу є значним внеском у розвиток інноваційних технологій нашої країни.
Вважаємо, що автори циклу наукових робіт "Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами" Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В. та Стецюк П.І. заслуговують на присудження Державної премії України 2016 року в галузі науки і техніки.
Максишко Н.К., завідувач кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету, доктор економічних наук, професор, maxishko@ukr.net.
Перепелиця В.О., професор кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету, доктор фізико-математичних наук, професор, perepel2@yandex.ru

Козін Ігор Вікторович

Підтримую висунення роботи на премію в галузі фізико-математичних наук. Багаторічний досвід і фундаментальні напрацювання авторів мали значний вплив на розвиток як прикладної математики в цілому, так і конкретних програм у різних галузях діяльності.
Автори роботи широко відомі своїми науковими здобутками, як в Україні, так і за кордоном. Отримані авторами результати дозволяють істотно удосконалити підходи до розв’язання прикладних проблем у галузі математичного моделювання складних систем, штучного інтелекту, розпізнавання образів, обробці інформації, проектуванні інтелектуальних інформаційних систем. Нові методологічні підходи до вирішення оптимізаційних задач знаходять застосування в галузі автоматизованого проектування, оптимального керування елементами великих космічних конструкцій, в військових науках, охороні здоров’я, при аналізі складних технічних і економічних процесів. Авторами розроблено унікальні технології для розпізнавання та моделювання жестової мови.
Вважаю, що автори циклу наукових робіт " Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами " Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І., заслуговують присудження Державної премії України 2016 року в галузі науки і техніки.
Козін І.В., професор кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету, доктор фізико-математичних наук, професор, ainc@ukrpost.net

Софійський К.К.

Представлений до відзначення Державною премією України цикл наукових праць ”Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами” відтворює комплекс досліджень в галузях комп’ютерного та математичного моделювання, теорії і методів оптимізації, штучного інтелекту та інтелектуального аналізу даних.
Автори циклу зробили вагомий внесок в розвиток сучасної науки. Отримані фундаментальні результати в області розробки нових математичних методів і алгоритмів аналізу даних та теорії коректності різних класів задач дискретної оптимізації дозволяють адекватно розробляти, аналізувати та розв’язувати оптимізаційні задачі в економіці, техніці, керуванні технологічними процесами, біології, медицині, генетиці, комп’ютерних науках та ін. Вони можуть бути використані як основа при прийнятті рішень, зокрема, застосовані в теоретико-економічних дослідженнях при математичному моделюванні перехідних процесів в економіці України та визначенні нових закономірностей функціонування як економіки в цілому, так і її окремих складових. За допомогою методів оптимального розбиття множин задачі розпізнавання образів розв’язуються за будь-яких припущень про вигляд розділяючої гіперповерхні.
Представлені фундаментальні дослідження мають широке коло практичних застосувань та використовувались для розрахунків параметрів і режимів роботи підземних гідротехнічних систем при удосконаленні технологічних схем видобутку і збагачення корисних копалин, а також технологій переробки техногенних родовищ. Були проаналізовані очікувані технологічні параметри систем відводу рідинних відходів в межах вирішення задач формування екологічної структури навколо промислових об’єктів, що дозволило оптимізувати технологічні параметри гірничих робіт при підземній розробці родовищ корисних копалин.
Вважаю, що подана робота виконана на високому науковому рівні, за актуальністю і значимістю цілком заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2016 році, а самі автори Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І. - звання лауреатів.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідуючий відділом проблем технологій підземної розробки вугільних родовищ ІГТМ НАН України, доктор технічних наук, професор

Васильєв Л.М.

Цикл наукових праць “Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами”, який подано на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року, є результатом наукових досліджень та розробок, що в об’єднанні утворюють системний інструментарій математичного і комп’ютерного моделювання і дозволяють розв’язувати складні науково-технічні завдання, в тому числі, зі створення нових засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення різного призначення.
У представленому циклі робіт акумульовано 40-річний досвід колективу науковців з Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України "КПІ" НАН та МОН України, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
Наукові праці, що складають цикл, присвячені перспективним напрямкам, які виникли в останні роки: математичному моделюванню нелінійних процесів і систем; подальшому розвитку теорії неперервних задач оптимального розбиття, дискретної оптимізації, оптимальної фільтрації та оптимального оцінювання параметрів і станів динамічних систем, створенню сучасних інформаційних технологій на основі розроблених теорій, методів, моделей, що також дозволило встановити закономірності процесів перерозподілу напружено-деформованого стану гірських порід при зміні їх фізико-механічних властивостей, процесів фільтрації розчинів електролітів у пористому гірському масиві та гідротранспортування полідисперсної мінеральної сировини.
Вважаю, що за своїм рівнем фундаментальних досліджень і практичних застосувань цикл наукових праць “Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами” відповідає кращим світовим досягненням у галузі науки і техніки, а його колектив авторів – Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І. – заслуговує присудження Державної премії України в цій галузі.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідуючий відділом проблем руйнування гірничих порід ІГТМ НАН України, доктор технічних наук, професор

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.