Офіційний веб сайт

Маркетинг у механізмах державного управління

м4

Представлено Міжрегіональною академією управління персоналом

Автор: Чаплай І.В. к.н.держ.упр., Романенко Є.О. д.н.держ.упр.

Авторами доведено необхідність та доцільність застосування інструментів маркетингу у діяльності органів державної влади у контексті сучасних дослідницьких підходів як пріоритетного засобу приведення їх діяльності у відповідність до потреб соціальних груп населення, які виступають в якості об'єкта вказаної діяльності.

Сформовано базові концептуальні засади розвитку державного маркетингу, що дало можливість відкрити нові перспективи для використання маркетингу в механізмах державного управління, які неможливо було навіть уявити собі.

Запропоновано методичні рекомендацій стосовно формування концептуального базису маркетингового механізму у системі державного управління, які містять концептуальні рішення в межах реалізації запропонованої моделі.

Реалізовано наукові дослідження з проблем вдосконалення процесів розробки та впровадження комплексу інструментів маркетингового механізму у механізмах державного управління в Україні.

Впроваджено у діяльність Вищого адміністративного суду України, Академії муніципального управління, Київського національного торговельно-економічного університету, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та ін.

Економічний ефект від впровадження полягає в підвищенні ефективності роботи окремих підрозділів органів державної влади та наукових установ.

 

Кількість публікацій: 61, в т.ч. за тематикою роботи навчальний посібник, 22 статті (9 - у зарубіжних виданнях), 38 тез доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

Непомнящий Олександр Михайлович, д.н. з держ. упр

Монографія «Маркетинг у механізмах державного управління», підготовлена І.В. Чаплай та Є.О. Романенком, сприятиме не тільки пошуку нових можливостей для наукової й творчої самореалізацій фахівців спеціальності «Маркетинг» в ім’я науки та загального блага нашого суспільства, а й подальшому розвитку системи публічного управління в контексті вироблення маркетингових процедур узгодження різних груп соціальних інтересів населення, що дає підстави для присудження роботі премії Президента України для молодих вчених.
З повагою,
Непомнящий Олександр Михайлович, доктор наук з державного управління, академік Академії будівництва України, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом

Дацій Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор

Робота Чаплай І.В., Романенка Є.О. «Маркетинг у механізмах державного управління» є логічним розвитком реалізації принципів публічного управління, що закладені в Конституції України. Інноваційність роботи простежується в тому, що авторами розроблено концептуальний підхід щодо впровадження моделі маркетингового механізму у системі державного управління, що, в свою чергу, сприятиме ефективнішому, детермінованому потребами та запитами різних соціальних груп населення, діалогу. Таким чином, є всі підстави вважати роботу «Маркетинг у механізмах державного управління», авторів І.В. Чаплай та Є.О. Романенком піонерською та такою, що заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Дацій Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Дубовик Тетяна Віталіївна, д.е. н., 
 проф.

Монографія написана на високому науково-теоретичному рівні, узагальнює багатий теоретичний і практичний матеріали. ЇЇ стиль відповідає вимогам науковості, логічності та послідовності. Широка бібліографія, аналіз великої кількості нормативних, вітчизняних та зарубіжних наукових праць свідчать про продуманість і логічність викладення думок авторів. Є вагомі підстави вважати, що монографія «Маркетинг у механізмах державного управління», підготовлена І.В. Чаплай та Є.О. Романенком є актуальною, своєчасною та фундаментальною науковою розробкою та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Афонін Едуард Андрійович, проф. НАДУ, Україна

Актуальність роботи Чаплай І.В., Романенка Є.О. «Маркетинг у механізмах державного управління» не викликає сумніву і обумовлена тим, що застосування маркетингу у механізмах державного управління сприятиме їх переорієнтації на потреби суспільства та громадян, подоланню вузько-професійного розуміння управлінських обов’язків, тобто соціальних витоків бюрократизму і відірваності влади від народу. Зважаючи на зазначені актуальність та новизну, робота Чаплай І.В., Романенка Є.О. «Маркетинг у механізмах державного управління», на сьогодні, є доречною та затребуваною як наукою, так і практикою державного управління та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Афонін Едуард Андрійович, доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри політичної аналітики та прогнозування Національної академії державного управління при Президентові України, Заслужений діяч науки і техніки України.

Цегельник Ольга Владимировна

В роботі «Маркетинг у механізмах державного управління» логічно і чітко визначено мету даного дослідження, сформульовано гіпотезу та конкретно визначені завдання дослідження. Актуальність дослідження обумовлена потенційними можливостями підвищення ефективності системи державного управління, що відкриваються при використанні маркетингового механізму, поряд з тим, його застосування посилюється необхідністю наукової обґрунтованості прийняття управлінських рішень, їх оптимізації, потребою вдалого, високопрофесійного використання сучасних методів і моделей державного управління в Україні. Отже, робота Чаплай І.В., Романенка Є.О. «Маркетинг у механізмах державного управління» має актуальне значення для розвитку науки державного управління та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Цегельник Ольга Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фінансового права та правового регулювання господарської діяльності юридичного факультету Білоруського державного університету

Бєльська Тетяна Валентинівна, д-р. наук з держ.упр.

Зміст роботи «Маркетинг у механізмах державного управління» є оригінальним і вигідно відрізняється від раніше виданих такого роду наукових праць. Так, авторам вдалося широко викласти теоретичні засади формування маркетингового механізму у системі державного управління. Їх застосування сприятиме переорієнтації діяльності органів державної влади на потреби суспільства та громадян, подоланню вузько-професійного розуміння управлінських обов’язків, тобто соціальних витоків бюрократизму і відірваності влади від народу. Все це дає підстави для присудження роботі Чаплай І.В., Романенка Є.О. «Маркетинг у механізмах державного управління» премії Президента України для молодих вчених.

Роман Сиротенко

Я як аспірант МАУП з задоволенням ознайомився з роботою авторів. Дуже прємно, що вони гідно представляють наш спілний ВНЗ - МАУП. Буду використовувати їх напрацювання в своїх наукових розвідках з правознавства та публічного управління.

Іваницька Ольга Михайлівна, д.держ.упр., професор

Актуальність і значимість наукової роботи Є.О.Романенка та І.В.Чаплай не піддається сумніву. Сьогодні Україна потребує нових форм взаємодії держави та суспільства, використання сучасного інструментарію соціальних комунікацій і маркетингу, осмислення перетворень, що відбуваються в процесах "маркетизації" держави. У представленій монографії системно розглядаються зазначені та широке коло інших питань і пропонуються обгрунтовані рішення, що мають теоретичне та практичне значення.
Вважаю, що монографія Романенка Є.О., д.держ.упр., і Чаплай І.В., к.держ.упр., на тему «Маркетинг у механізмах державного управління» може бути представлена для участі у конкурсі, а її автори заслуговують на присудження їм премії Президента України для молодих вчених.
З повагою,
О.М.Іваницька, д.держ.упр., професор

Єсипенко Алла Дмитрівна , доктор технічних наук, профессор

Підвищення ефективності роботи окремих підрозділів органів державної влади та наукових установ , відповідно до сучасних реалій Євроінтеграції , безумовно є дуже актуальною.
Тому вважаємо, що робота «Маркетинг у механізмах державного управління» є
фундаментальною, такою що містить базові теоретичні та практичні положення використання маркетингу у механізмах публічного адміністрування.
Молоді вчені мають суттєвий науковий та фаховий здобуток в інноваційному ,
практичному впровадженні в Україні запропонованих маркетингових досліджень.
Вищезазначене дає підстави вважати монографію Чаплай І.В. к.н.держ.упр., Романенко Є.О. д.н.держ.упр. «Маркетинг у механізмах державного управління» такою, що заслуговує на присудження їй премії Президента України для молодих вчених.
З повагою, Академік академії будівництва України, д.т.н., проф.Єсипенко А.Д.

Юрій Королюк

д.н.д.у., професор кафедри економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин ЧТЕІ КНТЕУ

Потенціал використання дієвих інструментів маркетингу в інтересах публічного управління давно розкритий управлінцями США. Однак у вітчизняній науці і практиці дана проблема перебуває у фазі свого розкриття. Тому вважаю, що пропонована робота є актуальною, за своїм змістом відповідає вимогам Комітету, а у разі присудження Премії Президента ідеї маркетингу в державному управлінні отримають новий поштовх до поширення і прикладного впровадження.

Борейко В. І., д. е.н., проф. МЕГУ

Наукова новизна, уведення у вітчизняний науковий обіг зарубіжних концепцій та підходів, аналіз наявного досвіду як в Україні, так і за кордоном, робить доробок Чапай І.В. к.н.держ.упр., Романенко Є.О. д.н.держ.упр. не лише вагомим внеском у розвиток вітчизняної науки державного управління, але й створює підґрунтя для дискусії щодо шляхів і методів впровадження елементів маркетингу в механізмах державного управління в України та розробки відповідних стратегій.
Вищесказане дає підстави вважати монографію Чапай І.В. к.н.держ.упр., Романенко Є.О. д.н.держ.упр. «Маркетинг у механізмах державного управління» такою, що заслуговує на присудження їй премії Президента України для молодих вчених.
Борейко Володимир Іванович, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука

Павліха Н.В. д.е.н., профессор

Монографія написана професійно, змістовно та доступно для широкого загалу. Авторами цікаво та ґрунтовно сформовано базові концептуальні засади розвитку державного маркетингу. Вважаю, що актуальність запропонованої теми безперечна, а економічний ефект від впровадження у механізмах державного управління в Україні високій.
Бажаю науковцям успіхів.
З повагою
Павліха Н.В. д.е.н., профессор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

ДМИТРО Неліпа

Робота дійсно актуальна і практично орієнтована.
Заслуговує уваги і глибокого вивчення не лише вітчизняними науковцями, а й політиками та управлінцями нашої держави.
Підтримую прагнення авторів зробити свій внесок у підвищення ефективності управління та реформ в Україні!
Завідувач кафедри державного управління Київського національного університету імені ТАРАСА Шевченка, доктор політичних наук, доцент Неліпа ДМИТРО

Валерія Ковач, кандидат технічних наук

Коли тільки починаєш читати роботу «Маркетинг у механізмах державного управління», то одразу видно, що вона написана професійно, змістовно, але саме головне доступно. Просто і чітко описані основні механізми, які потрібно застосовувати, щоб підвищити рівень компетанції не тільки певних підрозділів органів державної влади, а й наукових установ, що для мене є досить близьким. Рівень роботи та значущість показує кількість її практичних впроваджень. Робота нова, написана відповідно до сучасних реалій і безумлвно є дуже актуальною.

Бажаю авторам не втрачати наснаги, продовжувати й далі плідно працювати у цьому новаторському стилі та бути в тренді!На мій погляд - це одна із тих робіт, що заслуговує на підтримку і є гідною отримати премію!!

УСПІХІВ!

Черняхівська Вікторія Валеріївна

Монографія «Маркетинг у механізмах державного управління», авторів Чаплай І.В., Романенко Є.О. - змістовна, актуальна робота міжнародного рівня. Авторами проведено комплексне ґрунтовне дослідження. Практична значимість роботи безсумнівна. Надзвичайно важливо, що отримані результати досліджень монографії вже впроваджені та використовуються у діяльності судових органів та органів державної влади. Вважаю, що монографія є своєрідним поштовхом нових наукових дослідженнь та чудовим підґрунттям творчої самореалізацій фахівців на практиці.

Бажаю нових наукових досягнень,
Черняхівська Вікторія Валеріївна, аспірант кафедри державного управління філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Драгомирецька Наталія Михайлівна, д.н.держ.упр.

Наукова робота «Маркетинг у механізмах державного управління» авторів Чапай І.В. к.н.держ.упр. та Романенко Є.О. д.н.держ.упр. є цікавою та актуальною для сучасного державного управління. Дані питання активно розробляються і обговорюються у багатьох наукових спільнотах світу. Розробляються різні моделі запровадження моделі маркетингу в системі надання державних послуг. Для вітчизняної науки така наукова розробка є інноваційною, враховуючи авторські наголоси на необхідності запровадження маркетингового механізму в практику державного управління. Це передбачає певні реформаторські зміни у діяльності органів державного управління, у формуванні нового мислення і стилю управління суб’єктів державного управління, а також у партисипативній площині діяльності суб’єктів державного управління. Бажаю науковцям успіхів!
Драгомирецька Наталія Михайлівна, доктор наук з державного управління, професор;
професор кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Кринична Ірина

Застосування інструментів маркетингу у діяльності органів державної влади, у контексті сучасних дослідницьких підходів є пріоритетним засобом приведення їх діяльності у відповідність до потреб соціальних груп населення. Управлінська практика показує, що маркетингове управління дозволяє досягати максимального соціального ефекту з оптимальними витратами необхідних ресурсів. Тому, вважаю, що актуальність запропонованої теми безперечна, а економічний ефект від впровадження у діяльність окремих підрозділів органів державної влади маркетингового механізму державного управління приємно вразить.
Бажаю науковцям перемоги, успіхів, наснаги та натхнення!
З повагою, Ірина Кринична.
Доктор наук з державного управління, професор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Яровой Тихон Сергійович, к. н. держ. упр.

Гідна та актуальна наукова робота. Вона є фундаментальною, містить в собі теоретичні та практичні положення використання маркетингу в сфері державного управління. Водночас робота нова, цікава та має високий фаховий і науковий рівень. Апробація роботи та результати впроваджень свідчать про теоритичну і практичну наукову цінність дослідження.
Робота док. н. з держ. упр. Романенка Є.О. у співавторстві з к. н. з держ. упр Чаплай І.В.: "Маркетинг у механізмах державного управління", є гідною премії. Повністю підтримую зазначену роботу та її авторів. Бажаю їм наснаги, успіхів та перемоги в конкурсі!

З повагою,
кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом,
член сектору Соціального розвитку відділення Стратегічного розвитку України при Українській академії наук (УАН)
Яровой Т.С.

Гербеда С. В., к.н.держ.упр.

Заслуговує на увагу робота д.н.держ.упр., професора Романенка Є.О. у співавторстві з к.н.держ.упр Чаплай І.В., насамперед за сміливий вибір мало розробленого напряму наукового дослідження, в якому розглядається маркетинг під призмою механізмів державного управління. Нарешті не заїжджена тема, вдала і фундаментальна праця, яка є актуальною в контексті визначення нових компонентів сучасних реформ, необхідних для підвищення ефективності механізмів державного управління.

Червякова Ольга Володимирівна

Захоплюючись результатами роботи молодих вчених, які зробили вагомий внесок в розвиток галузі науки «Державне управління», процеси державотворення, сприяння академічної співпраці. Хотілося зазначити, що робота «Маркетинг у механізмах державного управління» вчених Чаплай І.В., (к.н.держ.упр.) і Романенка Є.О. (д. н.держ.упр., професор) має суттєвий науковий результат теоретико-методологічних положень впровадження системи функцій та структури маркетингового механізму в систему державного управління через визначення основних елементів процесів в їх взаємозв’язку та послідовності. Результати робити опубліковані у 70 міжнародних та вітчизняних провідних фахових виданнях, отримали апробацію на міжнародних форумах, конференціях, з’їздах, використаються у практичній діяльності Вищого адміністративного суду України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, ВНЗ України та ЄС у навчальних програмах та науково-практичних розробках.
Відзначаючи високий науковий та фаховий рівень отриманих результатів роботи молодих вчених, їх величезний потенціал, хочу побажати успіхів у науковій роботі, професійної діяльності і в подальшому досягти бажаних результатів.

З повагою,
доктор наук з державного управління,
Голова Правління Всеукраїнської Академії Наук Публічного Управління
Червякова О.В.

Корж Марина Володимирівна, док. економ. наук, проф. НАУ

Цікава фундаментальна робота (оскільки сама займаюсь питаннями маркетингу), зміст монографії Романенка Є та Чаплай І. є оригінальним і суттєво відрізняється від раніше виданих в Україні такого роду наукових праць. Вважаю її новою, цікавою, змістовною та такою яка розкриває формування концептуального базису маркетингового механізму у механізмах державного управління. заслуговує на увагу впровадження комплексу інструментів маркетингового механізму у механізмах державного управління в Україні.

Щиро бажаю номінантам перемоги!
З повагою
Корж М.В.

Hvozhdzhyevich Sylvia, PhD, (Gorzów Wielkopolski, Polska)

Myślę określony fundamentalną pracę naukową. Pragnę zauważyć, że podawanie w jakiejkolwiek dziedzinie, w tym publicznie, mogą ulec zmianie. Głównym trendem zarządzania zmianami w służbie publicznej teraz przenieść metod zarządzania, technologii i technik z sektora handlowego w kraju. Myślę, że jej nowe, ciekawe informacje i ujawnianie takich pytań marketing zupełnie inną płaszczyznę. Popieram i życzę autorom doyahty strzela gola.

Рozdrowienia
Sylvia Hvozhdzhyevich, PhD, Wydział Administracji i Narodowego Bezpieczeństwa Państwowego Wyższa Szkoła Zawodowa. Jakub Paradyzhu Lublina in-Velykopolckomu (Gorzów Wielkopolski, Polska).

Дєгтяр Олег Андрійович, доктор наук з державного управління

Займаючись цією тематикою,вважаю вказану наукову роботу, написану співавторами - доктором наук з державного управління, професора Романенком Євгеном Олександровичем та кандидатом наук Чаплай Іріною Вікторівною, фундаментальною, такою що містить базові теоретичні та практичні положення використання маркетингу у механізмах публічного адміністрування.
Підтримую роботу, а її автором бажаю подальших успіхів в цьому напрямку. З повагою, Дєгтяр Олег Андрійович, доктор наук з державного управління, доцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Дмитрий Печенюк, кандидат политических наук

Очень заинтересовал данный труд и подход к проблеме в целом – маркетинг всегда позиционируется как инструмент рынка, но никто не рассматривает его сквозь призму государственного управления. Это новаторский и перспективный подход, который достоин внимания. Спасибо авторам за свежий взгляд – это именно то, чего не хватает отечественным научным изысканиям. Желаю Успехов!

А.Ю. Якимчук

Актуальна наукова робота. Гідна премії.

Олександр

Займаюсь підготовкою докторської дисертації, випадково у бібліотеці Вернадського знайшов цю роботу. Хочу зазначити, що управління в будь-якій сфері, у тому числі державної, піддано змінам. Основною тенденцією змін управління в державній службі в даний час стало перенесення управлінських методів, технологій і прийомів з комерційної сфери в державну. Вважаю її новою, цікавою, змістовною та такою яка розкриває питання маркетингу зовсім в іншій площині. Підтримую та бажаю авторам доягти поставленної мети.

З повагою

Олескандр.

Мидельский Сергей Людвигович, профессор, Казахстан

Добрый день, уважаемый коллеги из Украины!

Я ассоциированный профессор Региональной Академии Менеджмента из Казахстана (г. Павлодар). С интересом изучил работу Маркетинг в механизмах государственного управления и весьма заинтересован: актуально и новаторски. Мы на данный момент, разрабатываем подобную научно-практическую тематику совместно с экспертами Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан и могу откровенно заметить, что наши украинские коллеги существенно вырвались вперед.
Искренне рад, что Вы поднимаете такие серьезные и перспективные темы.

Желаю победы в конкурсе!

Гурковський Володимир Ігорович, доктор наук з держ.упр

Вважаю вказану наукову роботу, написану співавторами - доктором наук з державного управління, професора Романенком Євгеном Олександровичем та кандидатом наук Чаплай Іріною Вікторівною, фундаментальною, такою що містить базові теоретичні та практичні положення використання маркетингу у механізмах публічного адміністрування. Зміст монографії є оригінальним і суттєво відрізняється від раніше виданих в Україні такого роду наукових праць.
Результати роботи впровадженні в Мінстерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, що свідчить не тільки про теоретичну наукову цінність дослідження авторів, а і про практичне вирішення сучасних проблем з допомогою запропонованих механізмів.
Бажаю успіхів та прошу Шановний комітет підтримати вказану роботу та її авторів.

З повагою.

Роман

Робота розкривае досить фундаментальний напрямок для розбудови держслужби. Маркетінг дав поштовх вже багатьом комерційним проектам, настав час і Державі. Підтримую роботу та сподіваюсь на практичні впровадження.
Всім наснаги!

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.