Офіційний веб сайт

Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів

р3

Представлено Національною академією внутрішніх справ.

Автор: д.ю.н. Чорноус Ю.М.

Автором досліджено особливості правового регулювання діяльності з розслідування злочинів згідно міжнародного та національного законодавства, механізм взаємодії органів досудового розслідування України із іноземними компетентними органами та міжнародними організаціями при вирішенні завдань міжнародного співробітництва під час розслідування злочинів. Розкрито зміст техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів відповідно до потреб практики.

 Внесені  пропозиції щодо удосконалення кримінального процесуального законодавства. Розроблено  рекомендації для правоохоронних органів. Визначено, що зміст тактико-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів полягає у застосуванні відповідних тактичних прийомів, тактичних комбінацій й тактичних операцій. Проведення процесуальної дії пов’язано з вибором найбільш доцільної лінії поведінки, ґрунтується на психологічному механізмі реалізації. Тому за будь-яких умов відповідна процесуальна дія характеризується тактичним змістом, пов’язана із застосуванням тактичних прийомів, що повинні ґрунтуватися на положеннях міжнародного та національного законодавства, рішеннях Європейського суду з прав людини.

Кількість публікацій: 3 монографії, 2 підручники, 3 навчальні посібники, курс лекцій, 71 стаття (13 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації автора складає 143 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 5. Отримано 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. За даною тематикою захищено 5 кандидатських дисертацій.

Коментарі

Наталія Опанасенко

Одним із необхідних складових елементів дійсно успішної протидії злочинності є розроблення належного криміналістичного забезпечення розслідування злочинів. Наукова робота Чорноус Ю.М. безумовно є актуальною, містить наукові результати, що становлять наукову новизну і мають теоретичну і практичну значущість. Бажаємо Юлії Миколаївні творчої наснаги та успіхів у подальшій науковій роботі!

Даніч Євгенія

Наукова праця Чорноус Ю.М. написана цілком професійно, має об’єктивістську спрямованість і
містить цілком адекватне розв’язання визначеної дослідницької мети. Тематика є актуальною в наш час і необхідною з погляду удосконалення методів і засобів щодо криміналістичного забезпечення розслідування злочинів. Слід зазначити, що робота написана на основі грунтовного вивчення проблематики і буде корисною як для науковців, так і для практиків.
Вельмишановна Юлія Миколаївна, бажаюємо вам найкращих успіхів в науковій діяльності!!!

Хилик Юрий, начальник СВ Борзнянського ВП БВП ГУНП в Черніг

Досить цікава робота, як загалом і решта наукових робіт Чорноус Юлії Миколаївни. Як практичний працівник, із стажем роботи у слідстві більше 18 років, можу з упевненістю сказати, що дана робота стане у пригоді "молодим" слідчим та оперативним працівникам при розкритті та розслідуванні злочинів.
Успіхів Вам, Юлія Миколаївна. Не збавляйте обертів.

Пиріг Ігор Володимирович, д.ю.н, доцент

На сьогодні в суспільстві, на жаль, розвиваються негативні тенденції кількісного та якісного зростання злочинності не тільки в нашій країні, а й у міжнародному масштабі. Такі злочини як тероризм, захоплення заручників, торгівля людьми, незаконний обіг наркотичних засобів та зброї, контрабанда та інші становлять загрозу розвитку суспільства. Проблеми боротьби зі злочинністю завжди були в центрі уваги вчених-криміналістів. Наукова школа Ю. М. Чорноус та обраний нею науковий напрямок становить значний внесок у теорію та практику протидії злочинності. Робота відрізняється актуальністю, науковою новизною та практичною корисністю та заслуговує уваги не тільки вчених-криміналістів, а й практичних працівників правоохоронних органів. Бажаємо Юлії Миколаївні подальших звершень та гідної оцінки її наукових праць.

Костянтин Чаплинський

Наукові розробки Юлії Миколаївни є надзвичайно актуальними й вчасними. Сьогодні інтеграція України до Європейського співтовариства відбувається у складних умовах. Певні прорахунки у реформуванні соціально-економічної сфери, кримінального процесуального законодавства, дестабілізація безпеки держави зумовили суттєве зростання злочинності. На жаль збільшення кількості злочинів вказує саме на недостатню ефективність існуючих засобів і методів боротьби з ними. Сьогодні держава повинна визначитися із новими стратегічними напрямами діяльності правоохоронних органів, виокремити новітні підходи боротьби зі злочинними проявами. Саме тому робота Юлії Миколаївни відповідає сучасним реаліям стану правоохоронної практики та враховує тенденції розвитку суспільства й держави. Вона має досить важливе значення для вирішення нагальних потреб криміналістичної науки та правоохоронної практики.
Щиро сподіваюсь, що дана наука розробка знайде широку підтримку серед наукової громадськості та представників правоохоронних органів.
Костянтин Чаплинський - завідувач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

Олексій Бочковий

Цикл наукових праць «Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів» за авторства доктора юридичних наук, професора, Чорноус Юлії Миколаївни без сумніву є актуальною, важливою та надзвичайно корисною науковою роботою.
Останнє ознайомлення з практикою роботи правоохоронних органів західних країн свідчить про значне відставання вітчизняної як практики так і теорії, яка виходить з реалій сьогодення під час розробки відповідних положень та рекомендацій. Звісно, багато залежить від матеріально-технічного забезпечення правоохоронних структур, але без відповідного теоретично обґрунтованого та методичного забезпечення не вдасться досягти ефективного використання технічних засобів. Більше того, у глобалізованому світі все більше країн переходить до уніфікованих форм протидії злочинності, особливо її транснаціональних проявів. Враховуючи вказане, розробки професора Чорноус Ю.М. щодо міжнародного співробітництва є вчасними та надзвичайно затребуваними.
Бажаємо Юлії Миколаївні натхнення та подальшої наснаги на науковій ниві та вважаємо її кандидатуру достойною на здобуття Державної премії України в галузі науки та техніки.
Олексій Бочковий – провідний фахівець НДЛ з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами НП України Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Щербакова Ганна Володимирівна, к.ю.н., доцент

У своєму доробку Чорноус Ю. М. визначено теоретичні засади криміналістичного забезпечення розслідування злочинів; охарактеризовано діяльність з розслідування злочинів, за сучасних умов реформування кримінального судочинства, приділено увагу особливостям проведення слідчих (розшукових) дій як основній змістовній складовій; розглянуто питання міжнародного співробітництва під час розслідування злочинів. Розробка указаної проблематики і донесення основних її положень до працівників Національної поліції, прокурорів, суддів має безперечне практичне значення. Цикл наукових праць запропонованих професором Чорноус Ю.М. є суттєвим досягненням у розвитку вітчизняної науки криміналістики та орієнтовано на удосконалення правоохоронної практики.
Юліє Миколаївно, нехай і надалі буде цілеспрямованою й плідною Ваша наукова діяльність, ніколи не вичерпуються енергія та натхнення!
Щербакова Ганна Володимирівна, головний науковий співробітник відділу НДІ Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук, доцент

Стеблюк Всеволод Володимирович, д.м.н., професор, УВМА

Умови сьогодення в Україні диктують свої вимоги до правового забезпечення процесів розслідування злочинів. Гібридна війна, розв'язана Російською федерацією на Сході України, підтримка міжнародного тероризму в особі незаконноутворених форувань ЛДНР, учать у них іноземних найманців, скоєні терористичні акти, в тому числі загибель рейсу МН17 вимагають міжнародноо співробітництва у галузі криміналістичноо забезпечення росзілдування воєнних злочинів. В майбутному мієнародна співпраця в цій галузі можливо створить основу доказової бази для Гаагського трибуналу, перед яким стане керівництво РФ за злочиниЮ скоєні в Україні, Сирії, Великій Британії, за злочини проти людяностію. Саме ці обставини виводять важливість роботи, запропонованої д.ю.н. Ю. Чорноус, як іноваційного підходу до вирішення класичних завдань правознавства.
Криміналістичне забезпечення не лише створює доказову базу розслідування та звинувачення, воно є гарантією невідворотності покрання за скоєні злочини, а значить слугує основній меті правосуддя: захисту законних прав людини, як основи існування суспільства.
Робота д.ю.н. Ю. Чорноус заслуговує бути представленою на конкурс щодо здобуття Державної премії України в галузі науки та техніки. Бажаємо автору подальших плідних досліджень та здобутків на ниві розбудови правової держави в Україні.

Стеблюк Всеволод Володимирович, д.м.н., професор, УВМА

Сьогодення Української держави диктує свої вимоги щодо вирішення завдань правового врегулювання питань розслідування злочинів. Гібридна війна, розв'язана Російською Федерацією на Сході України, участь у бойових діях у терористичних організаціях ДНР та ЛНР найманців з різних країн, міжнародний тероризм, спонсорований РФ вимагають нових підходів до міжнародного співробітництва фахівців кримінальноо права для рослідування скоєних військових злочинів. Важливим є адекватне сучасним вимогам до

Баулін Олег Вячеславович

Основні завдання наукових праць Ю.М.Чорноус - розкрити сутність і напрями криміналістичного забезпечення досудового розслідування та донести грунтовні знання щодо реалізації криміналістичних засобів до правоохоронців- цілком досягнуті. Автор заслуговує на високу оцінку її внеску в розвиток криміналістики. З побажанням подальших творчих успіхів, викладач Національної академії прокуратури, кандидат юридичних наук, доцент Баулін О.В.

Басиста Ірина Володимирівна

Сучасні реалії суспільного життя, реформування правоохоронної системи, імплементаційні процеси та розповсюдження нових форм злочинності зумовлюють необхідність удосконалення існуючого криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень. Цикл праць Юлії Миколаївни - солідний внесок не лише до наукової доктрини, а й дороговказ для практиків, які щоденно протидіють злочинності, зокрема реалізовують окремі процесуальні дії під час міжнародної правової допомоги.
Наукові здобутки Юлії Миколаївни заслуговують схвальної оцінки та підтримки!

Ірина Басиста - професор кафедри кримінального процесу Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

Радецька Валентина, к.ю.н., доцент

Під керівництвом Чорноус Ю.М. розвивається наукова школа з питань криміналістичного забезпечення розслідування та реалізації міжнародного співробітництва правоохоронних органів. Пропозиції щодо удосконалення кримінального процесуального законодавства та рекомендації із застосування відповідних тактичних прийомів, тактичних комбінацій й тактичних операцій під час розслідування кримінальних правопорушень в сучасних умовах є значним доробком, що використовується при вирішенні завдань міжнародного співробітництва правоохоронних органів різних країн. Роботи професора Чорноус Ю. М., безперечно, відрізняються науковою новизною, актуальністю та практичною спрямованістю! Бажаю успіху та нових звершень на науковій ниві!

Грицюк І.В., к.ю.н., доцент

Криміналістичне дослідження проблем досудового розслідування злочинів є необхідним і актуальним у сучасний період розвитку української державності. Особливо, коли такі злочини виходять за межі однієї держави та завдають шкоди не лише її окремим громадянам, а входять до сфери зовнішньої політики різних держав, що призводить до міжнародних конфліктів та негативної оцінки правоохоронної системи окремої держави з боку міжнародних інституцій. Актуальність, наукова новизна та практична цінність циклу наукових праць "Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів", представлених професором Чорноус Ю.М. не викликає сумнівів та дозволяє визнати її суттєвим досягненням у розвиткові даного напряму сучасної юридичної науки.

Юліє Миколаївно, невичерпних сил Вам, творчої наснаги й подальших наукових звершень!

Грицюк Ігор Васильович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Університету державної фіскальної служби України

Олександр Алєксєєв

Взаємодія органів досудового розслідування України із іноземними компетентними органами та міжнародними організаціями під час розслідування злочинів є актуальним напрямком для сучасного й реального розвитку правоохоронної системи України. Автор, однозначно, підняв актуальну тематику й надав цікаві наукові напрацювання, що потребує відзначення у науковому співтоваристві.

Колесник С.П., начальник ГУНП в Луганській області

Наукові роботи Чорноус Юлії Миколаївни широко використовуються в правоохоронній діяльності. Окремі методи та прийоми викликають інтерес, та можуть бути використані під час проведення слідчих (розшукових) дій, під час розробки методичного забезпечення діяльності слідчих підрозділів.

Бажаємо Юлії Миколаївні подальших успіхів в науковій діяльності!

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.