Офіційний веб сайт

Кооперативна модель національного господарства

м36

Представлено вищим навчальним закладом Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі".

Автор: д.е.н. Манжура О.В.

Автором  розкрито методологічні основи та еволюцію поглядів на природу та соціально-економічне значення кооперативів, визначено передумови виникнення й генезис кооперативного руху у світі та в Україні. Систематизовано засади діяльності міжнародних кооперативних організацій і проблеми членства в них України. Обґрунтовано концептуальні засади реформи споживчої кооперації України, проведено оцінювання стану розвитку галузей споживчої кооперації, узагальнено організаційно-правові форми господарювання й управління.

Формалізовано інтегративну кооперативну модель національного господарства, визначено пріоритетні напрями розвитку споживчої й аграрної кооперації України в умовах євроінтеграції.

Розроблено маркетингові аспекти реформи системи споживчої кооперації України, обґрунтовано методичний підхід до розвитку потенціалу сільськогосподарських кооперативів на основі бізнес-планування. Практична цінність розроблених рекомендацій полягає у створенні дієвих передумов розвитку кооперативного руху в різних секторах національної економіки.

Кількість публікацій: 47, у т.ч. за тематикою роботи монографія, 29 статей (1 – у зарубіжному виданні), 17 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 22 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3.

Надіслати коментар

Коментарі

Каминський П.Д., к.е.н.,доцент

Наукові дослідження, присвячені формуванню кооперативної моделі національної економіки в роботі Манжури Олександра Васильовича, мають високу і сталу актуальність. Можливість економічної інтеграції України в ЄС за допомогою кооперативного сектора обумовлюється такими перевагами цього сектора української економіки: значний сегмент внутрішнього ринку; гарантований ринок збуту продукції за рахунок реалізації товарів своїм членам; гарантований ринок сільськогосподарських продуктів у пайовиків та населення, що обслуговується системою; гарантований ринок кредитів за рахунок використання позичкових коштів пайовиків. Тому наукові розробки, які представлені в роботі, мають важливе практичне значення для розвитку національної економіки.

Нєізвєстна Олена Володимирівна, к.е.н., доцент

Світовий досвід діяльності кооперативного сектора економіки доводить важливу роль кооперативів у розвитку економіки, особливо під час трансформаційних процесів. Вони дають можливість реалізувати підприємницьку ініціативу громадян, забезпечити зайнятість широких верств населення та посилити їх соціальний захист. В умовах Європейської інтеграції за допомогою кооперативного сектора можна підсилити позитивні соціально-економічні ефекти. У зв’язку з цим, наукові дослідження, присвячені формуванню кооперативної моделі національної економіки в роботі Манжури Олександра Васильовича, мають високу і сталу актуальність.

Пантелеймоненко Андрій Олексійович, д.е.н., професор

Складна ситуація в національній економіці України обумовлює проблеми, що часто є нерозв’язними для окремих дрібних суб’єктів господарювання. У цьому зв’язку важливе значення мають дослідження щодо різних форм спеціалізованих обслуговуючих кооперативів, як і кооперативного руху в цілому. Цінність результатів дослідження Манжури Олександра Васильовича полягає у тому, що вони спрямовані на посилення ролі всього кооперативного сектора української економіки.
При цьому робота «Кооперативна модель національного господарства» є завершеним науковим дослідженням, яке має важливе практичне значення, а її автор – Манжура Олександр Васильович заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Шаповалов Віталій Олегович, к.е.н., доцент

Світовий досвід діяльності кооперативного сектора економіки доводить важливу роль кооперативів у розвитку економіки під час економічних реформ . В умовах Європейської інтеграції за допомогою кооперативного сектора можна підсилити позитивні соціально-економічні ефекти. У цьому зв’язку робота Манжури Олександра Васильовича, присвячена поглибленню концептуальних основ та обґрунтуванню науково-методичних рекомендацій щодо формування кооперативної моделі національного господарства, є своєчасною. Відзначаючи загальний високий рівень обґрунтованості теоретичних і методичних положень роботи, її цілісність та логічну послідовність, необхідно звернути особливу увагу на наступні пропозиції, які вперше запропоновані автором: введено поняття кооперативної моделі національного господарства, формалізовано її тривимірну інтегральну модель (вертикальна, горизонтальна інтеграція, розвиток у часі).
Робота «Кооперативна модель національного господарства» є завершеним науковим дослідженням, яке вирішує актуальну проблему подолання негативних наслідків соціально-економічної кризи в кооперативному секторі національної економіки, сприяє її євроінтеграції та має практичну спрямованість. Автор - Манжура Олександр Васильович заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Краус Наталія Миколаївна, д.е.н., доцент.

Динамічні зміни, що спостерігаються сьогодні в світі, активізували проблему наступності соціально-економічного розвитку, визначивши потребу у розробці та практичній реалізації кооперативної моделі національного господарства.
Науковий інтерес представляє здійснений у праці аналіз та теоретико-методологічне обґрунтування методичного підходу до розвитку потенціалу сільськогосподарських кооперативів на основі бізнес-планування. Привертає увагу практична націленість аналізу. Автор удосконалив систему показників для діагностики економічного стану кредитно-кооперативної системи України. Заслуговує на наукову підтримку обґрунтоване автором положення про параметри кооперативної ідентичності як критерії визнання і реалізації кооперативних цінностей на основі теорії сумісно-розділених відносин.
Досить обґрунтовано Олександр Васильович ввів поняття “кооперативна модель національного господарства”, зміст якої заснований на кооперативній формі організації сегменту фінансово-кредитної сфери, а також галузей виробництва, обміну і споживання, взаємопов’язаних між собою поділом праці, та формалізовано її тривимірну інтегральну модель. Загалом у представленій праці міститься цілий комплекс цікавих думок та положень, що мають наукове значення і можуть бути реалізовані на практиці. У ній також розроблено концептуальні засади становлення кооперативної моделі національного господарства на історичних основах української теорії кооперації, методологічному підґрунті сучасних інституціональних теорій, всесвітньо визнаних принципів кооперації.
Науковий доробок Манжури О. В. за своїм змістом й структурою є новаторським. Отриманні науковцем результати можуть бути корисними для фахівців сфери кооперації та вчених-економістів, які на науковому й практичному рівнях вирішують питання формування кооперативної моделі національного господарства в ході інституціонально-структурних змін. Вважаємо, що дослідження Олександра Васильовича Манжури виконане на високому науковому рівні, а його автор заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.