Офіційний веб сайт

Кооперативна модель національного господарства

м36

Представлено вищим навчальним закладом Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі".

Автор: д.е.н. Манжура О.В.

Автором  розкрито методологічні основи та еволюцію поглядів на природу та соціально-економічне значення кооперативів, визначено передумови виникнення й генезис кооперативного руху у світі та в Україні. Систематизовано засади діяльності міжнародних кооперативних організацій і проблеми членства в них України. Обґрунтовано концептуальні засади реформи споживчої кооперації України, проведено оцінювання стану розвитку галузей споживчої кооперації, узагальнено організаційно-правові форми господарювання й управління.

Формалізовано інтегративну кооперативну модель національного господарства, визначено пріоритетні напрями розвитку споживчої й аграрної кооперації України в умовах євроінтеграції.

Розроблено маркетингові аспекти реформи системи споживчої кооперації України, обґрунтовано методичний підхід до розвитку потенціалу сільськогосподарських кооперативів на основі бізнес-планування. Практична цінність розроблених рекомендацій полягає у створенні дієвих передумов розвитку кооперативного руху в різних секторах національної економіки.

Кількість публікацій: 47, у т.ч. за тематикою роботи монографія, 29 статей (1 – у зарубіжному виданні), 17 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 22 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3.

Коментарі

Вергал Ксенія Юріївна, к.е.н., доцент

Розширення ЄС та подальша торговельна лібералізація згідно з
вимогами СОТ створюють більш конкурентне середовище і для українських
кооперативних структур. У зв’язку з цим наукові дослідження, присвячені
вирішенню завдання активізації кооперативних форм розвитку національного
господарства, в роботі Манжури Олександра Васильовича є актуальними.
Переконливими і доволі обґрунтованими є концептуальні засади становлення кооперативної моделі національного господарства. Значним здобутком є погляд на кооперативні форми господарювання скрізь призму галузей національної економіки. Логічним завершенням роботи є
науково-практичні рекомендації щодо посилення кооперативної ідентичності
споживчих і аграрних кооперативів на основі їх інтеграції; інтегративна
кооперативна модель національного господарства; пріоритетні напрями
розвитку споживчої й аграрної кооперації України в умовах євроінтеграції.
У цілому робота «Кооперативна модель національного господарства» є
завершеним науковим дослідженням, яке має наукове і практичне значення, а
Манжура Олександр Васильович заслуговує присудження премії Президента
України для молодих вчених у 2018 році.

Карпенко Юрій Вікторович, к.е.н.

Робота Манжури О.В. є глибо аналітичною, оскільки ґрунтується на обробці значного масиву інформації, представленої звітними даними Міжнародного кооперативного альянсу, Європейських кооперативів, Державної служби статистики України, Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Центральної спілки споживчих товариств України, інших українських кооперативних альянсів, науковими публікаціями вітчизняних і зарубіжних авторів щодо розвитку кооперативного руху.
Проведене дослідження містить ряд цікавих та важливих наукових результатів, а саме: формалізація кооперативної моделі національного господарства та концептуальні засади її становлення; синтез сучасних інституціональних теорій для трактування сутності кооперативів; біполярна, полівекторна основа національної ідеї кооперації у вигляді конгруентних трикутників; класифікація кооперативів; параметри кооперативної ідентичності в фінансово-кредитній сфері; організаційні засади ієрархічної побудови системи споживчої кооперації; комплексний підхід до розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації; маркетингові аспекти реформи системи споживчої кооперації України;
Загальний висновок - робота представляє науковий інтерес і використання одержаних результатів є корисним із точки зору підвищення ефективності функціонування кооперативного сектора, який забезпечує сталий розвиток національної економіки.

Яріш О.В. к.е.н., доцент

Представлена робота «Кооперативна модель національного господарства» за значущістю отриманих нових наукових положень, їх практичною цінністю, рівнем практичного застосування є завершеним науковим дослідженням та спрямована на вирішення актуальної наукової проблеми забезпечення сталого розвитку національної економіки на основі розвитку нових напрямів активізації кооперативних форм господарювання.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що теоретичні положення роботи доведені до рівня конкретних методик і рекомендацій щодо формування кооперативної моделі національного господарства. Вони впроваджені в практику діяльності органів державного управління, споживчих товариств їх спілок та асоціацій.
Отже, її автор Манжура Олександр Васильович заслуговує на підтримку в присудженні премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Шимановська-Діанич Л.М., д.е.н., професор

Дослідження Манжури Олександра Васильовича, метою якого є розробка теоретико-методологічних положень, методичної основ та практичних рекомендацій щодо формування корпоративної моделі національного господарства, є актуальним. На високому науковому рівні досліджено теоретико- історичні аспекти еволюції кооперативів у світі та в Україні, розкрито їх соціально-економічне значення. Теоретичні і практичне значення має систематизація ключових засад діяльності міжнародних корпоративних організацій і пропозиції щодо отримання членства в них України. Автором переконливо обґрунтовано дефініцію корпоративної моделі національного господарства та розроблено концептуальні засади її становлення. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що теоретичні положення роботи доведені до рівня конкретних методик і рекомендацій щодо формування корпоративної моделі національного господарства. Вони впроваджені в практику діяльності органів державного управління, споживчих товариств, їх спілок та асоціацій. Робота "Кооперативів модель національного господарства є завершеним науковим Дослідження, яке має наукове і практичне значення, а її автор -Манжура Олександр Васильович заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Костишина Тетяна Адамівна, д.е.н., професор

Кооперативний сектор національної економіки має значний потенціал розвитку з огляду на європейську інтеграцію України, її вступ до міжнародних кооперативних об’єднань та налагодження співпраці з ними.
Це обумовлює необхідність і актуальність досліджень, спрямованих на вирішення науково-практичного завдання з формування кооперативної моделі національного господарства. Автором аргументовано та запропоновано практичні рекомендації щодо реформування кооперативного сектору національної економіки, які знайшли своє відображення у практиці діяльності профільних міністерств і департаментів обласних державних адміністрацій, спілок та їх асоціацій, споживчих товариств та їх спілок, сільськогосподарських кооперативів.
Робота має наукову та практичну цінність, а її автор, Манжура Олександр Васильович, заслуговує підтримку в присудженні премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Скляр Георгій Павлович, д.е.н., професор

Формування кооперативного сектора національної економіки дає змогу реалізувати підприємницьку ініціативу громадян, забезпечити зайнятість широких верств населення та посилити їх соціальний захист. Основним результатом роботи є розробка теоретико-методологічних основ і науково-практичних рекомендацій щодо становлення кооперативної моделі національного господарства України. Зокрема, обґрунтовано концептуальні засади становлення кооперативного сектора національного господарства для досягнення сталого розвитку української економіки; визначено особливості побудови й державного регулювання кредитно-кооперативної системи України та розроблено пропозиції зі створення кооперативних банків; обґрунтовано основні напрями реформування споживчої кооперації. Науково-практичні рекомендації дослідження мають потужне практичне впровадження.
Роботу «Кооперативна модель національного господарства» виконано на актуальну тему, на високому науковому рівні, а її автор, Манжура Олександр Васильович, заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 році

Педченко Наталія Сергіївна, д.е.н., професор

Кооперативний сектор України знаходиться на етапі зародження, що обумовлює актуальність теми дослідження Манжури Олександра Васильовича. У роботі отримано ряд науково важливих результатів, до яких, зокрема, належать такі: в основу формалізації кооперативної моделі національного господарства та концептуальних засад її становлення покладено синтез сучасних інституціональних теорій для трактування сутності кооперативів. Важливе значення для глобалізаційного розвитку мають обґрунтовані автором стратегічні напрями розвитку кооперативного руху в Україні в частині інтеграції у європейські і світові кооперативні альянси.
Результатом дослідження аграрного сектора національної економіки стала оцінка ефективності сільськогосподарського та комплексний підхід до розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.
Про важливість і практичну значущість отриманих результатів свідчать перелік впроваджень в різних кооперативних організаціях та в їх об’єднаннях, а також органах державного управління і місцевого самоврядування.
Оцінюючи викладений у роботі матеріал, слід відзначити, що дослідження має логічну послідовність та завершеність, а її автор Манжура Олександр Васильович заслуговує на присудження премії Президента України для молодих науковців у 2018 році.

Шкурупій Ольга Всеволодівна, д.е.н., професор

У роботі Манжури Олександра Васильовича розкрито методологічні основи й еволюцію поглядів на природу та соціально-економічне значення кооперативів; визначено передумови виникнення й генезис кооперативного руху у світі та в Україні; систематизовано засади діяльності міжнародних кооперативних організацій і проблеми членства в них України. Глибина дослідження досягається системним виокремленням різних сфер функціонування кооперативних організацій: фінансово-кредитної, споживчої, аграрної тощо.
Закономірним результатом роботи є формалізація інтегративної кооперативної моделі національного господарства; визначення пріоритетних напрямів розвитку споживчої й аграрної кооперації України в умовах євроінтеграції; розробка маркетингових аспектів реформи системи споживчої кооперації України; обґрунтування науково-практичних підходів до розвитку потенціалу сільськогосподарських кооперативів на основі бізнес-планування.
Наукові положення переконливо аргументовані, висновки роботи доведено до рівня науково-практичних рекомендацій, які впроваджені в діяльність органів управління різних рівнів та кооперативних організацій.
Роботі Манжури Олександра Васильовича властива наукова новизна; дослідження має практичну цінність, а її автор заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Клименко Віта Іванівна, к.е.н, доцент

Робота Манжури Олександра Васильовича, присвячена поглибленню концептуальних основ та обґрунтуванню науково-методичних рекомендацій щодо формування кооперативної моделі національного господарства, є своєчасною. Позитивними ознаками роботи є тісний зв'язок теорії і практики, що наочно представляють методичні рекомендації з розробки бізнес-плану створення зернового обслуговуючого кооперативу. Вони пройшли успішну апробацію і впроваджені у практику діяльності багатофункціонального сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу “Агроторговий дім – Полтавський фермер”.
Робота «Кооперативна модель національного господарства» є дослідженням, виконаним на високому науковому рівні, яке вирішує важливі теоретичні та практичні проблеми ефективного функціонування національної економіки на основі активізації соціально-економічної ролі кооперативного сектора, а її автор повинен заслуговує підтримки в присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Каминський П.Д., к.е.н.,доцент

Наукові дослідження, присвячені формуванню кооперативної моделі національної економіки в роботі Манжури Олександра Васильовича, мають високу і сталу актуальність. Можливість економічної інтеграції України в ЄС за допомогою кооперативного сектора обумовлюється такими перевагами цього сектора української економіки: значний сегмент внутрішнього ринку; гарантований ринок збуту продукції за рахунок реалізації товарів своїм членам; гарантований ринок сільськогосподарських продуктів у пайовиків та населення, що обслуговується системою; гарантований ринок кредитів за рахунок використання позичкових коштів пайовиків. Тому наукові розробки, які представлені в роботі, мають важливе практичне значення для розвитку національної економіки.

Нєізвєстна Олена Володимирівна, к.е.н., доцент

Світовий досвід діяльності кооперативного сектора економіки доводить важливу роль кооперативів у розвитку економіки, особливо під час трансформаційних процесів. Вони дають можливість реалізувати підприємницьку ініціативу громадян, забезпечити зайнятість широких верств населення та посилити їх соціальний захист. В умовах Європейської інтеграції за допомогою кооперативного сектора можна підсилити позитивні соціально-економічні ефекти. У зв’язку з цим, наукові дослідження, присвячені формуванню кооперативної моделі національної економіки в роботі Манжури Олександра Васильовича, мають високу і сталу актуальність.

Пантелеймоненко Андрій Олексійович, д.е.н., професор

Складна ситуація в національній економіці України обумовлює проблеми, що часто є нерозв’язними для окремих дрібних суб’єктів господарювання. У цьому зв’язку важливе значення мають дослідження щодо різних форм спеціалізованих обслуговуючих кооперативів, як і кооперативного руху в цілому. Цінність результатів дослідження Манжури Олександра Васильовича полягає у тому, що вони спрямовані на посилення ролі всього кооперативного сектора української економіки.
При цьому робота «Кооперативна модель національного господарства» є завершеним науковим дослідженням, яке має важливе практичне значення, а її автор – Манжура Олександр Васильович заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Шаповалов Віталій Олегович, к.е.н., доцент

Світовий досвід діяльності кооперативного сектора економіки доводить важливу роль кооперативів у розвитку економіки під час економічних реформ . В умовах Європейської інтеграції за допомогою кооперативного сектора можна підсилити позитивні соціально-економічні ефекти. У цьому зв’язку робота Манжури Олександра Васильовича, присвячена поглибленню концептуальних основ та обґрунтуванню науково-методичних рекомендацій щодо формування кооперативної моделі національного господарства, є своєчасною. Відзначаючи загальний високий рівень обґрунтованості теоретичних і методичних положень роботи, її цілісність та логічну послідовність, необхідно звернути особливу увагу на наступні пропозиції, які вперше запропоновані автором: введено поняття кооперативної моделі національного господарства, формалізовано її тривимірну інтегральну модель (вертикальна, горизонтальна інтеграція, розвиток у часі).
Робота «Кооперативна модель національного господарства» є завершеним науковим дослідженням, яке вирішує актуальну проблему подолання негативних наслідків соціально-економічної кризи в кооперативному секторі національної економіки, сприяє її євроінтеграції та має практичну спрямованість. Автор - Манжура Олександр Васильович заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Краус Наталія Миколаївна, д.е.н., доцент.

Динамічні зміни, що спостерігаються сьогодні в світі, активізували проблему наступності соціально-економічного розвитку, визначивши потребу у розробці та практичній реалізації кооперативної моделі національного господарства.
Науковий інтерес представляє здійснений у праці аналіз та теоретико-методологічне обґрунтування методичного підходу до розвитку потенціалу сільськогосподарських кооперативів на основі бізнес-планування. Привертає увагу практична націленість аналізу. Автор удосконалив систему показників для діагностики економічного стану кредитно-кооперативної системи України. Заслуговує на наукову підтримку обґрунтоване автором положення про параметри кооперативної ідентичності як критерії визнання і реалізації кооперативних цінностей на основі теорії сумісно-розділених відносин.
Досить обґрунтовано Олександр Васильович ввів поняття “кооперативна модель національного господарства”, зміст якої заснований на кооперативній формі організації сегменту фінансово-кредитної сфери, а також галузей виробництва, обміну і споживання, взаємопов’язаних між собою поділом праці, та формалізовано її тривимірну інтегральну модель. Загалом у представленій праці міститься цілий комплекс цікавих думок та положень, що мають наукове значення і можуть бути реалізовані на практиці. У ній також розроблено концептуальні засади становлення кооперативної моделі національного господарства на історичних основах української теорії кооперації, методологічному підґрунті сучасних інституціональних теорій, всесвітньо визнаних принципів кооперації.
Науковий доробок Манжури О. В. за своїм змістом й структурою є новаторським. Отриманні науковцем результати можуть бути корисними для фахівців сфери кооперації та вчених-економістів, які на науковому й практичному рівнях вирішують питання формування кооперативної моделі національного господарства в ході інституціонально-структурних змін. Вважаємо, що дослідження Олександра Васильовича Манжури виконане на високому науковому рівні, а його автор заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.