Офіційний веб сайт

Конструювання арилзаміщених гетероциклічних сполук з біологічною активністю та для потреб оптоелектроніки

м51

Представлено Львівським національним університетом імені Івана Франка.

Автор: к.х.н. Литвин Р.З.

 Автором  вивчено реакції циклізацій продуктів арилювання гетероароматичних сполук із застосуванням стратегій, які ґрунтуються на використанні і розробці нових синтетичних методів. Вперше здійснено арилювання похідних піролу, сиднону, бензофуроксану, деяких похідних фурану, тіофену, кумарину, пірону, піридону та інших гетероциклів в умовах реакції Меєрвейна. Використання діазонієвих солей дозволяє уникнути трудомісткості, потреби в дорогих каталізаторах і специфічних умовах. Переваги арендіазонієвих солей – висока реакційна здатність, можливість застосування у різних синтетичних схемах, дешевизна і широка варіативність вихідних ароматичних амінів.

Отримані сполуки використані у конструюванні різноманітних гетероциклів.

Практична значимість роботи визначається можливим застосуванням цих методів для одержання комбінаторних бібліотек та створення напівпровідних матеріалів.

 Синтезовано матеріали, які характеризуються збалансованою амбіполярною p-, n-напівпровідностями, ефектом термоактивованої загальмованої флуоресценції, високими квантовими виходами флуоресценції. Деякі з отриманих матеріалів використані у створенні органічних світловипромінюючих діодів (OLED).

Кількість публікацій: 177, у т.ч. за тематикою роботи 46 статей (18 – у зарубіжних виданнях), 83 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 54/5; Scopus – 53/5; Google Scholar – 63/6. Отримано 18 патентів України на корисну модель.

Коментарі

Д.х.н. Швед О.М

Судячи з роботи, представленої на здобуття премії, Литвин Р.З. зарекомендував себе наполегливим дослідником, який зміг отримати вагомі результати. Виконуючи доволі складні експериментальні роботи, він зумів опрацювати методи, що дозволяють безпечно і в зручний спосіб одержувати речовини, що задовольняють вимогам для пошуку серед них лікарських засобів та матеріалів для органічної оптоелектроніки. Зважаючи на це, підтримую роботу Литвина Р.З. на отримання премії Президента України для молодих учених.
Директор навчально-наукового центру
експериментальної хімії ННІ хімії
Донецького національного університету
імені Василя Стуса,
професор кафедри неорганічної, органічної
та аналітичної хімії Швед О.М.

Професор А.П.Авдєєнко

Представлена робота є вагомим дослідженням в галузі органічної хімії. Автор значно розширив можливості застосування реакції арилювання арендіазонієвими солями, поширивши її на значне коло гетероциклічних сполук. Роман Литвин отримав важливі результати, що мають практичне використання для одержання комбінаторних бібліотек з метою скринінгу на біологічну активність та створення напівпровідних матеріалів для органічної електроніки. Вважаю, що автор цієї роботи заслуговує премії Президента України для молодих учених.

Завідувач кафедри хімії і охорони праці
Донбаської державної машинобудівної академії, професор,
к.х.н. Авдєєнко А.П.

Смолій Олег Борисович

Проблеми боротьби з різноманітними захворюваннями ставлять перед вченими все нові завдання в царині розробки біологічно активних сполук. Один з напрямів таких досліджень  синтез комбінаторних бібліотек сполук, їх скринінг іn silico методами та in vitro для швидкого виявлення сполук-лідерів і створення на їх основі новітніх фармацевтичних препаратів. В цьому аспекті представлена робота Литвина Р.З. є актуальною, оскільки одержано гетероциклічні системи, що поєднують фуранові, пірольні, тіофенові цикли, кумарини з іншими гетероциклічними фраґментами, а це відкриває і нові особливості їх хімічної поведінки, і нові перспективи використання таких сполук. Робота присвячена синтезу, вивченню будови та фізико-хімічних характеристик сполук що відповідають критеріям лікоподібності. Автор розробив методики синтезу та детально дослідив спектральні характеристики одержаних сполук. Очевидно, що таке комплексне дослідження заслуговує премії Президента для молодих учених.
Завідувач відділу хімії природних сполук
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
доктор хімічних наук О.Б. Смолій

Проф. Лубенець Віра Ільківна

Робота Литвина Р.З. присвячена одному з актуальних напрямків досліджень в сучасній органічній хімії – розробці нових синтетичних підходів для одержання і трансформацій гетероциклічних сполук. У цій роботі вирішено низку науково-прикладних завдань, зокрема у сферу використання в реакції Меєрвейна введено нову групу субстратів –функціоналізовані гетероциклив та мезойонні сполуки і розроблено способи одержання важкодоступних речовин, які, в свою чергу, є реагентами для подальших трансформацій.
Загалом, розробка методів синтезу функціоналізованих фуранів, піролів та тіофенів, піронів, піридонів, кумаринів, хінолонів, сиднонів та бензофуроксанів є важливою проблемою і дослідження в цій області актуальні. Автор виконав значну синтетичну роботу і одержав вагомі результати. Безсумнівний інтерес представляють, зокрема, мультикомпонентні реакції за участю арилфуранів, що дали змогу конструювати нові гетероциклічні системи.
Практична значимість положень і висновків роботи визначається не тільки розробкою препаративних методів синтезу нових сполук, але й застосуванням цих методів для одержання практично корисних речовин. Робота виконана на високому науковому рівні, про що свідчать й публікації автора. На нашу думку, робота Р.З. Литвина за актуальністю, значимістю виконаних досліджень, рівнем проведення експерименту й отриманих результатів цілком заслуговує на здобуття премії Президента України для молодих учених.
Професор кафедри технології
біологічно активних сполук,
фармації та біотехнології
Національного університету
“Львівська політехніка”
д.х.н., проф. В.І. Лубенець

Онисько Михайло Юрійович

Проблема вивчення практично цінних властивостей гетероциклічних сполук пов’язана з підбором методів їх конструювання. Сполуки, досліджувані автором, широко вивчаються в останні роки і знайшли різноманітне застосування, зокрема у медицині, фармакології та оптоелектроніці. Вважаю, що запропоновані у роботі методи дозволяють синтезувати нові речовини. Такі результати актуальні для створення нових лікарських препаратів та органічних напівпровідників, а також вносять вагомий вклад як у синтетичну органічну хімію так і в теорію механізмів реакцій. Вважаю, що автор роботи, Литвина Р.З., заслуговує присудження премії Президента України для молодих учених.

Завідувач кафедри органічної хімії ДВНЗ "Ужгородський національний університет", кандидат хімічних наук, доцент

О.В. Харченко, д.х.н., проф.

Проблема вивчення практично цінних властивостей гетероциклічних сполук пов’язана з підбором методів їх конструювання. Сполуки, досліджувані автором, широко вивчаються в останні роки і знайшли різноманітне застосування, зокрема у медицині, фармакології та оптоелектроніці. Запропоновані у роботі методи дозволяють синтезувати нові речовини для цих цілей. Такі результати актуальні для створення нових лікарських препаратів, а також вносять вагомий вклад як у синтетичну органічну хімію так і в теорію механізмів реакцій. Вважаю, що автор роботи, Литвина Р.З. заслуговує присудження премії Президента України для молодих учених.

Завідувач кафедри технології
органічних речовин та фармацевтичних препаратів
Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро)
доктор хімічних наук, професор О.В. Харченко

д.х.н., проф. Чорноус В.О.

Автору цього циклу робіт, поданого на здобуття премії, вдалось підібрати умови і синтезувати широкий спектр різноманітних гетероциклічних сполук, придатних для подальшого використання. Наявність в досліджуваних гетероциклах реакційноздатних груп дозволила продовжити синтетичний ланцюг і отримувати сполуки, які вже містять декілька різних гетероциклічних фрагментів. Зокрема, запропоновано способи одержання нових конденсованих поліциклічних систем. Зважаючи на лікоподібність більшості синтезованих гетероциклічних сполук, широку варіативність одержаних структур, експериментальну доступність розроблених методів для одержання інших фізіологічно активних похідних, можу засвідчити актуальність виконаного автором дослідження. Публікації в престижних наукових журналах підтверджують високий рівень представленої роботи і авторитет наукової школи, яку Роман Литвин підтримав вагомим внеском.
На мою думку, робота “Конструювання арилзаміщених гетероциклічних сполук з біологічною активністю та для потреб оптоелектроніки”, заслуговує присудження премії Президента України для молодих учених.

Професор кафедри медичної та фармацевтичної хімії
ВДНЗУ "Буковинський державний медичний університет", МОЗ України
доктор хімічних наук В.О. Чорноус

Проф. Роман Лесик

У роботі Литвина Р.З. розроблено нові синтетичні підходи до одержання функціональних похідних низки гетероциклічних сполук. Я знайомий з результатами його досліджень з численних наукових публікацій, в тому числі – у рейтингових міжнародних журналах. Ці роботи мають високий науковий рівень, теоретичне і практичне значення для розвитку хімії O-, S-, N-вмісних гетероциклів.
Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що в роботі було розроблено методики синтезу і вперше одержано ряд гетероциклічних сполук; опрацьовано нові варіанти реакції арилпохідних п’яти- і шестичленних гетероциклів різної будови і розкрито можливості застосування таких реакцій у молекулярному дизайні різноманітних гетероциклічних систем. Практичне значення роботи полягає у розробці препаративних методів синтезу деяких складних гетероциклів, на основі чого запропоновано методи одержання нових функціональних похідних тіазоло[3,2-а]бензімідазолу, [1,2,4]триазоло[3,4-b][1,3,4]тіадіазолу, 1,3,4-оксадіазолу, [1,2,4]триазоло[3,4-b][1,3,4]тіадіазину, які придатні для створення комбінаторних бібліотек сполук, а також (опто)електронних пристроїв. Використані методики дослідження та сучасні методи доказу будови свідчать про достовірність експериментальних даних, а зроблені висновки добре обґрунтовані. Одержані результати вносять вагомий вклад в українську і світову хімічну науку і заслуговують належного визнання, зокрема, премії Президента України для молодих учених.

Лубенець Віра Ільківна

Робота Литвина Р.З. присвячена одному з актуальних напрямків досліджень в сучасній органічній хімії – розробці нових синтетичних підходів для одержання і трансформацій гетероциклічних сполук. У цій роботі вирішено низку науково-прикладних завдань, зокрема у сферу використання в реакції Меєрвейна введено нову групу субстратів –функціоналізовані гетероциклив та мезойонні сполуки і розроблено способи одержання важкодоступних речовин, які, в свою чергу, є реагентами для подальших трансформацій.
Загалом, розробка методів синтезу функціоналізованих фуранів, піролів та тіофенів, піронів, піридонів, кумаринів, хінолонів, сиднонів та бензофуроксанів є важливою проблемою і дослідження в цій області актуальні. Автор виконав значну синтетичну роботу і одержав вагомі результати. Безсумнівний інтерес представляють, зокрема, мультикомпонентні реакції за участю арилфуранів, що дали змогу конструювати нові гетероциклічні системи.
Практична значимість положень і висновків роботи визначається не тільки розробкою препаративних методів синтезу нових сполук, але й застосуванням цих методів для одержання практично корисних речовин. Робота виконана на високому науковому рівні, про що свідчать й публікації автора. На нашу думку, робота Р.З. Литвина за актуальністю, значимістю виконаних досліджень, рівнем проведення експерименту й отриманих результатів цілком заслуговує на здобуття премії Президента України для молодих учених.

Стахіра П.Й

Робота Литвина Р.З. присвячена розробці методів синтезу арилпохідних п’яти- і шестичленних гетероциклів та синтезу практично корисних сполук на їх основі. Серед великої палітри сполук отриманих автором є й такі, які виявляють корисні фотофізичні властивості, а також придатні для конструювання оптоелектронних пристроїв. Автору вдалося, використовуючи свій значний досвід у синтезі органічних сполук, успішно застосувати його до дизайну нових органічних напівпровідникових матеріалів.
Слід зазначити, що органічна (опто)електроніка вважається однією з найперспективніших енергозберігаючих технологій. Останні досягнення в області органічних оптоелектронних та електронних пристроїв, таких як органічні світловипромінюючі діоди (OLED), органічні фотогальванічні пристрої (OPVs) і органічні польові транзистори (OTFTs), є рушійною силою для створення нового покоління органічних електроактивних матеріалів. Але подальший прогрес цих технологій істотно залежить від дослідження нових високопродуктивних органічних електроактивних матеріалів і глибшого розуміння взаємозв’язку хімічна структура – дія. Роман Литвин зробив вагомий внесок у цю тематику. Він розробив одностадійний метод синтезу карбазол-піридинових кон’югатів, запропонував зручний синтетичний шлях до карбазол-кумаринових π-спряжених систем. З’ясував, що застосований молекулярний дизайн сполук запобігає процесам інтеркомбінаційної конверсії та дозволяє створювати матеріали з високою ефективністю флуоресценції. Він дослідив фотофізичні, електрохімічні та термічні властивості серії карбазол-оксадіазолів і встановив, що вони володіють збалансованою амбіполярною напівпровідністю. Одержані результати опубліковані в високорейтингових міжнародних журналах, що підтверджує значимість та актуальність роботи Литвина Р.З.
Вважаю, що за представлену роботу Литвин Р.З. заслуговує премії Президента України для молодих учених.

Професор кафедри електронних приладів
Національного університету
«Львівська Політехніка»,
доктор технічних наук, професор П.Й. Стахіра

Войтенко Зоя Всеволодівна

Представлена робота є вагомим дослідженням в галузі органічної хімії. Автор вперше здійснив арилювання похідних піролу, сиднону, бензофуроксану, деяких похідних фурану, тіофену, кумарину, пірону, піридону та інших гетероциклів арендіазонієвими солями. Йому вдалось підібрати умови і синтезувати широкий спектр різноманітних гетероциклічних сполук, придатних для подальшого використання. Введення таким методом реакційно здатних груп у реперні молекули дозволила продовжувати синтетичні ланцюги і конструювати нові ансамблі гетероциклів.
Зважаючи на відповідність критеріям лікоподібності більшості синтезованих гетероциклічних сполук, широку варіативність одержаних структур, експериментальну доступність розроблених методів, можу засвідчити актуальність та практичне значення виконаного автором дослідження.
Автор запропонував матеріали, які характеризуються збалансованою амбіполярною напівпровідністю, ефектом термоактивованої загальмованої флуоресценції, високими квантовими виходами флуоресценції та можуть бути використані в органічній електроніці. Деякі з отриманих матеріалів вже випробовувалися для створення органічних світловипромінюючих діодів (OLED).
Публікації у міжнародних наукових журналах підтверджують високий рівень представленої роботи та свідчать про знаний в Україні авторитет наукової школи, яку й Роман Литвин підтримав цікавими науковими результатами.
На мою думку, робота “Конструювання арилзаміщених гетероциклічних сполук з біологічною активністю та для потреб оптоелектроніки”, заслуговує присудження премії Президента України для молодих учених.

Професор кафедри органічної хімії
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, д.х.н. З.В.Войтенко

Радь Назар

Наукові дослідження молодого науковця Литвина Р. актуальні для потреб фармацевтичної та світлодіодної індустрії. Він запропонував ефективні модифікації арилювання п’ятичленних гетероциклів, хінолонів та кумариинів за методом Меєрвейна, що відкривають дешеві шляхи модифікації сполук-лідерів. Розроблені каскадні перетворення на основі фурано- та тіофеномісних сполук дозволяють синтезувати незнані на сьогоднішній день насичені поліциклічні піролони, що зацікавлюють своєю близькістю до відомих біологічних систем.
Важливою з огляду на впровадження нових технологій на основі органічних світлодіодів (OLED) є наукова робота Литвина Р. у розробці нових ефективних світлочутливих сполук. Отримані ним похідні карбазолу володіють термостабільністю та високими квантовими виходами. Окрім того варто відзначити випромінювання ними світла у синій ділянці спектру, що є рідкісним явищем.
Наукові праці кандидата опубліковані у популярних світових журналах. У своїх дослідженнях Литвин Р. успішно співпрацює з науковими групами України та Європи.
Працюючи з Литвином Р., звернув увагу на його креативність в пошуку нових підходів, глибоку обізнаність з методами препаративної органічної хімії та міждисциплінарність його знань.

Rad Nazar, Assistant Professor, Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences.

Потопник М.А.

Кандидат хімічних наук Роман Зіновійович Литвин, попри свій молодий вік, вже встиг реалізувати чимало наукових проектів в галузі органічної хімії, біологічно активних речовин та оптоелектронних пристроїв. Часнина його робіт представлена в поданому на конкурс авторефераті. Наукова праця автора спрямована на пошук практично важливих органічних матеріалів. Результати наукових досліджень Р. Литвина були опубліковані в передових міжнародних журналах з органічної та загальної хімії з високим імпакт фактором (ІФ), зокрема таких як J. Org. Chem. (ІФ = 4.85), Dyes and Pigments (ІФ = 3.47), New J. Chem. (ІФ = 3.27), Tetrahedron (ІФ = 2.65), Tetrahedron Lett. (ІФ = 2.19), та інші. До заслуг автора належать також 18 патентів України.
На окрему увагу заслуговує міжнародний досвід наукової праці Р. Литвина. Зокрема, дворічне стажування в Каунаському технологічному університеті (Литва), де аплікант опанував навички праці з модерним європейським обладнанням в галузі оптоелектроніки.
Роман Литвин є яскравим представником молодого покоління українських науковців, які, здобувши відмінні знання та навички наукової роботи за кордоном (в Європейському Союзі), повернулися в Україну для впровадження новітніх наукових ідей та забезпечення якісного розвитку вітчизняної науки.
Аплікант також наділений відмінними персональними характеристиками, такими як творчість, інтелігентність, сумлінність, справедливість, доброзичливість, спрямованість на розв’язання актуальних наукових викликів, відкритість до нових ідей тощо. Завдяки цим характеристикам Роман Литвин має відмінну репутацію в науковому та суспільному середовищі. А його відкритість до наукового діалогу привела до міжгалузевої співпраці з численними науковцями з різних міжнародних наукових осередків, свідченням чого є спільні публікації.
На мою думку, Роман Литвин безумовно заслуговує на премію Президента України для молодих учених, яка буде лише незначною винагородою за невпинний науковий труд апліканта та спонукатиме його до потальшої творчої наукової праці.

Dr. Mykhaylo A. Potopnyk, assistant professor, Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, Poland

Професор Б.Д. Грищук

В останні роки все більше уваги привертають дослідження, що покликані вирішувати проблеми охорони здоров’я, зокрема, у лікування важких захворювань фармацевтичними препаратами, створеними хімічними методами. Екологічна безпечність та економічна привабливість таких методів теж є важливою. Роботу Литвина Р.З. можна оцінювати і у такому ракурсі. Досліджуючи методи синтезу арилпохідних п’яти- і шестичленних гетероциклів, він запропонував оптимальні умови таких реакцій, що дозволило одержати важкодоступні сполуки і здійснити їхні трансформації зручними способами, що передбачає створення широких рядів таких речовин з цінними фармакологічними характеристиками. Вагомим результатом цієї роботи є розробка нових тандемних та мультикомпонентних реакцій, що відбувають швидко і хемоселективно без виділення проміжних продуктів (однореакторний синтез). На мою думку, автор заслуговує премії Президента України для молодих учених.

Завідувач кафедри кафедрі хімії та методики її навчання
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
доктор хімічних наук, професор Б.Д. Грищук

професор Лявинець О.С.

Робота Р. Литвина присвячена хімії п’яти- та шестичленних гетероциклів, яка в останнє десятиліття бурхливо розвивається. Це зубумовлено, в першу чергу, впровадженням у медичну практику низки лікарських засобів – представників цих класів сполук, а також використанням їх структурних фрагментів у створенні нових органічних функціональних матеріалів. Автор відкрив можливості застосування синтезованих сполук для конструювання низки інших гетероциклів. Заслуговує на увагу те, що він вперше запропонували нові варіанти тандемних та мультикомпонентних реакцій за участю арилфуранів. Загалом, проведена велика синтетична робота з одержання нових представників п’яти- та шестичленних гетероциклів – перспективних біологічно активних сполук, та сполук для органічної оптоелектроніки. Ввважаю, що за актуальністю та одержаними результатами робота заслуговує премії Президента України для молодих учени.

Професор кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
доктор хімічних наук, професор О.С. Лявинець

Вовк М.В.

Подана на здобуття премії робота Литвина Р.З. узагальнює значний доробок автора в області хімії гетероциклічних сполук. Вагомий акцент зроблено на вивченні хімічної поведінки арилпохідних п’яти- та шестичленних гетероциклів – цінних реагентів у синтезі складніших молекул, що виявляють біологічну активність. У результаті виконаної роботи автор одержав нові гетероциклічні сполуки з арилфурановими, арилпірольними, арилтіофеновими замісниками. Науково вагомим результатом є поширення реакції арилювання арендіазонієвими солями на шестичленні гетероцикли та мезойонні сполуки.
Робота має і практичне значення: виявлено сполуки з високою протираковою, антимікробною, протигрибковою активністю. Деякі з отриманих органічних напівпровідникових матеріалів використано для створення ОЛЕДів.
Вважаю, що цикл робіт Литвина Р.З. виконаний на високому науковому та експериментальному рівні і заслуговує премії Президента України для молодих учених.

Заступник директора Інституту органічної хімії НАН України,
завідувач відділу механізмів органічних реакцій,
доктор хімічних наук, професор Вовк М.В.

Пальчиков В.О.

Представлена робота "Конструювання арилзаміщених гетероциклічних сполук з біологічною активністю та для потреб оптоелектроніки" є вагомим фундаментальним дослідженням в галузі органічної хімії. Синтетичні можливості реакції арилювання арендіазонієвими солями в одержанні реагентів для конструювання гетероциклів вивчені недостатньо. У роботі Р.З. Литвина узагальнено науково важливі результати досліджень автора у цьому напрямі. Він розробив підходи до конструювання нових ансамблів гетероциклічних сполук, дослідив закономірності та регіонаправленість вивчених реакцій. Безумовну новизну мають мультикомпонентні та тандемні реакцій за участю арилфуранів. Ці перетворення відкривають нові перспективи для синтезу важкодоступних нових поліядерних гетероциклічнх систем. У доробку автора десятки зарубіжних статей, у тому числі у таких відомих виданнях як J. Org. Chem., Dyes and Pigments, New J. Chem., Tetrahedron Lett., Tetrahedron, Chem. Het. Comp., J. Het. Chem. та 18 патентів України. На мою думку, робота заслуговує бути відзначеною премією Президента України для молодих учених.

Завідувач НДЛ теоретичних та прикладних проблем хімії кафедри органічної хімії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, лауреат премії Президента України для молодих учених, с.н.с., к.х.н. Пальчиков В.О.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.