Офіційний веб сайт

Конструювання арилзаміщених гетероциклічних сполук з біологічною активністю та для потреб оптоелектроніки

м51

Представлено Львівським національним університетом імені Івана Франка.

Автор: к.х.н. Литвин Р.З.

 Автором  вивчено реакції циклізацій продуктів арилювання гетероароматичних сполук із застосуванням стратегій, які ґрунтуються на використанні і розробці нових синтетичних методів. Вперше здійснено арилювання похідних піролу, сиднону, бензофуроксану, деяких похідних фурану, тіофену, кумарину, пірону, піридону та інших гетероциклів в умовах реакції Меєрвейна. Використання діазонієвих солей дозволяє уникнути трудомісткості, потреби в дорогих каталізаторах і специфічних умовах. Переваги арендіазонієвих солей – висока реакційна здатність, можливість застосування у різних синтетичних схемах, дешевизна і широка варіативність вихідних ароматичних амінів.

Отримані сполуки використані у конструюванні різноманітних гетероциклів.

Практична значимість роботи визначається можливим застосуванням цих методів для одержання комбінаторних бібліотек та створення напівпровідних матеріалів.

 Синтезовано матеріали, які характеризуються збалансованою амбіполярною p-, n-напівпровідностями, ефектом термоактивованої загальмованої флуоресценції, високими квантовими виходами флуоресценції. Деякі з отриманих матеріалів використані у створенні органічних світловипромінюючих діодів (OLED).

Кількість публікацій: 177, у т.ч. за тематикою роботи 46 статей (18 – у зарубіжних виданнях), 83 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 54/5; Scopus – 53/5; Google Scholar – 63/6. Отримано 18 патентів України на корисну модель.

Надіслати коментар

Коментарі

Стахіра П.Й

Робота Литвина Р.З. присвячена розробці методів синтезу арилпохідних п’яти- і шестичленних гетероциклів та синтезу практично корисних сполук на їх основі. Серед великої палітри сполук отриманих автором є й такі, які виявляють корисні фотофізичні властивості, а також придатні для конструювання оптоелектронних пристроїв. Автору вдалося, використовуючи свій значний досвід у синтезі органічних сполук, успішно застосувати його до дизайну нових органічних напівпровідникових матеріалів.
Слід зазначити, що органічна (опто)електроніка вважається однією з найперспективніших енергозберігаючих технологій. Останні досягнення в області органічних оптоелектронних та електронних пристроїв, таких як органічні світловипромінюючі діоди (OLED), органічні фотогальванічні пристрої (OPVs) і органічні польові транзистори (OTFTs), є рушійною силою для створення нового покоління органічних електроактивних матеріалів. Але подальший прогрес цих технологій істотно залежить від дослідження нових високопродуктивних органічних електроактивних матеріалів і глибшого розуміння взаємозв’язку хімічна структура – дія. Роман Литвин зробив вагомий внесок у цю тематику. Він розробив одностадійний метод синтезу карбазол-піридинових кон’югатів, запропонував зручний синтетичний шлях до карбазол-кумаринових π-спряжених систем. З’ясував, що застосований молекулярний дизайн сполук запобігає процесам інтеркомбінаційної конверсії та дозволяє створювати матеріали з високою ефективністю флуоресценції. Він дослідив фотофізичні, електрохімічні та термічні властивості серії карбазол-оксадіазолів і встановив, що вони володіють збалансованою амбіполярною напівпровідністю. Одержані результати опубліковані в високорейтингових міжнародних журналах, що підтверджує значимість та актуальність роботи Литвина Р.З.
Вважаю, що за представлену роботу Литвин Р.З. заслуговує премії Президента України для молодих учених.

Професор кафедри електронних приладів
Національного університету
«Львівська Політехніка»,
доктор технічних наук, професор П.Й. Стахіра

Войтенко Зоя Всеволодівна

Представлена робота є вагомим дослідженням в галузі органічної хімії. Автор вперше здійснив арилювання похідних піролу, сиднону, бензофуроксану, деяких похідних фурану, тіофену, кумарину, пірону, піридону та інших гетероциклів арендіазонієвими солями. Йому вдалось підібрати умови і синтезувати широкий спектр різноманітних гетероциклічних сполук, придатних для подальшого використання. Введення таким методом реакційно здатних груп у реперні молекули дозволила продовжувати синтетичні ланцюги і конструювати нові ансамблі гетероциклів.
Зважаючи на відповідність критеріям лікоподібності більшості синтезованих гетероциклічних сполук, широку варіативність одержаних структур, експериментальну доступність розроблених методів, можу засвідчити актуальність та практичне значення виконаного автором дослідження.
Автор запропонував матеріали, які характеризуються збалансованою амбіполярною напівпровідністю, ефектом термоактивованої загальмованої флуоресценції, високими квантовими виходами флуоресценції та можуть бути використані в органічній електроніці. Деякі з отриманих матеріалів вже випробовувалися для створення органічних світловипромінюючих діодів (OLED).
Публікації у міжнародних наукових журналах підтверджують високий рівень представленої роботи та свідчать про знаний в Україні авторитет наукової школи, яку й Роман Литвин підтримав цікавими науковими результатами.
На мою думку, робота “Конструювання арилзаміщених гетероциклічних сполук з біологічною активністю та для потреб оптоелектроніки”, заслуговує присудження премії Президента України для молодих учених.

Професор кафедри органічної хімії
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, д.х.н. З.В.Войтенко

Радь Назар

Наукові дослідження молодого науковця Литвина Р. актуальні для потреб фармацевтичної та світлодіодної індустрії. Він запропонував ефективні модифікації арилювання п’ятичленних гетероциклів, хінолонів та кумариинів за методом Меєрвейна, що відкривають дешеві шляхи модифікації сполук-лідерів. Розроблені каскадні перетворення на основі фурано- та тіофеномісних сполук дозволяють синтезувати незнані на сьогоднішній день насичені поліциклічні піролони, що зацікавлюють своєю близькістю до відомих біологічних систем.
Важливою з огляду на впровадження нових технологій на основі органічних світлодіодів (OLED) є наукова робота Литвина Р. у розробці нових ефективних світлочутливих сполук. Отримані ним похідні карбазолу володіють термостабільністю та високими квантовими виходами. Окрім того варто відзначити випромінювання ними світла у синій ділянці спектру, що є рідкісним явищем.
Наукові праці кандидата опубліковані у популярних світових журналах. У своїх дослідженнях Литвин Р. успішно співпрацює з науковими групами України та Європи.
Працюючи з Литвином Р., звернув увагу на його креативність в пошуку нових підходів, глибоку обізнаність з методами препаративної органічної хімії та міждисциплінарність його знань.

Rad Nazar, Assistant Professor, Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences.

Потопник М.А.

Кандидат хімічних наук Роман Зіновійович Литвин, попри свій молодий вік, вже встиг реалізувати чимало наукових проектів в галузі органічної хімії, біологічно активних речовин та оптоелектронних пристроїв. Часнина його робіт представлена в поданому на конкурс авторефераті. Наукова праця автора спрямована на пошук практично важливих органічних матеріалів. Результати наукових досліджень Р. Литвина були опубліковані в передових міжнародних журналах з органічної та загальної хімії з високим імпакт фактором (ІФ), зокрема таких як J. Org. Chem. (ІФ = 4.85), Dyes and Pigments (ІФ = 3.47), New J. Chem. (ІФ = 3.27), Tetrahedron (ІФ = 2.65), Tetrahedron Lett. (ІФ = 2.19), та інші. До заслуг автора належать також 18 патентів України.
На окрему увагу заслуговує міжнародний досвід наукової праці Р. Литвина. Зокрема, дворічне стажування в Каунаському технологічному університеті (Литва), де аплікант опанував навички праці з модерним європейським обладнанням в галузі оптоелектроніки.
Роман Литвин є яскравим представником молодого покоління українських науковців, які, здобувши відмінні знання та навички наукової роботи за кордоном (в Європейському Союзі), повернулися в Україну для впровадження новітніх наукових ідей та забезпечення якісного розвитку вітчизняної науки.
Аплікант також наділений відмінними персональними характеристиками, такими як творчість, інтелігентність, сумлінність, справедливість, доброзичливість, спрямованість на розв’язання актуальних наукових викликів, відкритість до нових ідей тощо. Завдяки цим характеристикам Роман Литвин має відмінну репутацію в науковому та суспільному середовищі. А його відкритість до наукового діалогу привела до міжгалузевої співпраці з численними науковцями з різних міжнародних наукових осередків, свідченням чого є спільні публікації.
На мою думку, Роман Литвин безумовно заслуговує на премію Президента України для молодих учених, яка буде лише незначною винагородою за невпинний науковий труд апліканта та спонукатиме його до потальшої творчої наукової праці.

Dr. Mykhaylo A. Potopnyk, assistant professor, Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, Poland

Професор Б.Д. Грищук

В останні роки все більше уваги привертають дослідження, що покликані вирішувати проблеми охорони здоров’я, зокрема, у лікування важких захворювань фармацевтичними препаратами, створеними хімічними методами. Екологічна безпечність та економічна привабливість таких методів теж є важливою. Роботу Литвина Р.З. можна оцінювати і у такому ракурсі. Досліджуючи методи синтезу арилпохідних п’яти- і шестичленних гетероциклів, він запропонував оптимальні умови таких реакцій, що дозволило одержати важкодоступні сполуки і здійснити їхні трансформації зручними способами, що передбачає створення широких рядів таких речовин з цінними фармакологічними характеристиками. Вагомим результатом цієї роботи є розробка нових тандемних та мультикомпонентних реакцій, що відбувають швидко і хемоселективно без виділення проміжних продуктів (однореакторний синтез). На мою думку, автор заслуговує премії Президента України для молодих учених.

Завідувач кафедри кафедрі хімії та методики її навчання
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
доктор хімічних наук, професор Б.Д. Грищук

професор Лявинець О.С.

Робота Р. Литвина присвячена хімії п’яти- та шестичленних гетероциклів, яка в останнє десятиліття бурхливо розвивається. Це зубумовлено, в першу чергу, впровадженням у медичну практику низки лікарських засобів – представників цих класів сполук, а також використанням їх структурних фрагментів у створенні нових органічних функціональних матеріалів. Автор відкрив можливості застосування синтезованих сполук для конструювання низки інших гетероциклів. Заслуговує на увагу те, що він вперше запропонували нові варіанти тандемних та мультикомпонентних реакцій за участю арилфуранів. Загалом, проведена велика синтетична робота з одержання нових представників п’яти- та шестичленних гетероциклів – перспективних біологічно активних сполук, та сполук для органічної оптоелектроніки. Ввважаю, що за актуальністю та одержаними результатами робота заслуговує премії Президента України для молодих учени.

Професор кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
доктор хімічних наук, професор О.С. Лявинець

Вовк М.В.

Подана на здобуття премії робота Литвина Р.З. узагальнює значний доробок автора в області хімії гетероциклічних сполук. Вагомий акцент зроблено на вивченні хімічної поведінки арилпохідних п’яти- та шестичленних гетероциклів – цінних реагентів у синтезі складніших молекул, що виявляють біологічну активність. У результаті виконаної роботи автор одержав нові гетероциклічні сполуки з арилфурановими, арилпірольними, арилтіофеновими замісниками. Науково вагомим результатом є поширення реакції арилювання арендіазонієвими солями на шестичленні гетероцикли та мезойонні сполуки.
Робота має і практичне значення: виявлено сполуки з високою протираковою, антимікробною, протигрибковою активністю. Деякі з отриманих органічних напівпровідникових матеріалів використано для створення ОЛЕДів.
Вважаю, що цикл робіт Литвина Р.З. виконаний на високому науковому та експериментальному рівні і заслуговує премії Президента України для молодих учених.

Заступник директора Інституту органічної хімії НАН України,
завідувач відділу механізмів органічних реакцій,
доктор хімічних наук, професор Вовк М.В.

Пальчиков В.О.

Представлена робота "Конструювання арилзаміщених гетероциклічних сполук з біологічною активністю та для потреб оптоелектроніки" є вагомим фундаментальним дослідженням в галузі органічної хімії. Синтетичні можливості реакції арилювання арендіазонієвими солями в одержанні реагентів для конструювання гетероциклів вивчені недостатньо. У роботі Р.З. Литвина узагальнено науково важливі результати досліджень автора у цьому напрямі. Він розробив підходи до конструювання нових ансамблів гетероциклічних сполук, дослідив закономірності та регіонаправленість вивчених реакцій. Безумовну новизну мають мультикомпонентні та тандемні реакцій за участю арилфуранів. Ці перетворення відкривають нові перспективи для синтезу важкодоступних нових поліядерних гетероциклічнх систем. У доробку автора десятки зарубіжних статей, у тому числі у таких відомих виданнях як J. Org. Chem., Dyes and Pigments, New J. Chem., Tetrahedron Lett., Tetrahedron, Chem. Het. Comp., J. Het. Chem. та 18 патентів України. На мою думку, робота заслуговує бути відзначеною премією Президента України для молодих учених.

Завідувач НДЛ теоретичних та прикладних проблем хімії кафедри органічної хімії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, лауреат премії Президента України для молодих учених, с.н.с., к.х.н. Пальчиков В.О.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.