Офіційний веб сайт

Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій

м46

Представлено Київським національним торговельно-економічним університетом.

Автор: д.ю.н. Дешко Л.М.

Автором проведено комплексне дослідження конституційного права звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій, що дало змогу обґрунтувати цілісну наукову концепцію цього права, а також нові теоретичні та прикладні положення і висновки.

 Сформовано базові концептуальні засади методики оцінки суттєвої шкоди, якої зазнав заявник, як умови прийнятності індивідуальної заяви міжнародною судовою установою, а також обґрунтованості судових рішень. Обґрунтовано концепцію принципу правової визначеності та потребу імплементації принципу «de minimis non curat praetor» до правової системи України, їх важливу роль у процесі конституційно-правового регулювання права кожного звертатися до міжнародних судових установ та міжнародних організацій.

Удосконалено наявну в науці конституційного права концепцію щодо розуміння організаційно-правових гарантій прав людини і громадянина. Комплексно досліджено міжнародно-правовий механізм доступу до Європейського суду з прав людини, одним з елементів якого є умови прийнятності індивідуальних заяв. Сформульовані в дослідженні положення, висновки та пропозиції використано Комітетом з питань європейської інтеграції Верховної Ради України, Департаментом агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації, Вищим адміністративним судом України.

Кількість публікацій: 54, у т.ч. за тематикою роботи монографія, 4 навчальні посібники, 35 статей (18 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації автора складає 117 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 6.

Коментарі

Миколенко Олександр Іванович, д.ю.н., проф.

Подана на конкурс премій Президента України для молодих вчених наукова праця Дешко Л.М. є актуальною. В ній виявлено низку теоретичних та практичних проблем щодо предмета дослідження, підготовлено відповідні висновки та пропозиції, які мають суттєве значення для науки конституційного права, до основних з яких належать наступні: 1) розкрито ґенезу ідеї права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій: від ідеї захисту прав людини до трансформації її в принцип захисту прав людини в правових системах держав та міжнародній правовій системі; 2) виділено основні етапи становлення та розвитку принципу захисту прав людини в праві Європейського Союзу; 3) виділено основні періоди становлення та розвитку конституційного права звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій у контексті ґенези національної системи конституційного права; 4) встановлено, що право кожного звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій є безпосереднім розвитком принципу захисту прав людини. Встановлено його особливості як універсального принципу, що ґрунтується на ідеї прав людини, вихідними складниками якої є ідея свободи, ідея рівності, ідея справедливості, є елементом міжнародної правової системи та правової системи держав, є основоположним принципом у правотворчості у сфері прав людини та в процесі правозастосування, формування та функціонування системи внутрішньодержавного та міжнародного механізму захисту прав людини, його застосування відповідними міжнародними судовими установами чи відповідними органами міжнародних організацій обмежено процесуальною нормою – вичерпання національних засобів юридичного захисту. Суттєвим внеском до науки конституційного права є і інші висновки наукового дослідження Дешко Л.М.
Наукова праця Дешко Л.М. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Стукаленко Віктор Авксентійович, к.ю.н., доцент

Актуальність дослідження конституційного права на звернення до міжнародних судових установ та відповідних органів міжнародних організацій зумовлена його недостатньою розробленістю в теоретико-методологічному і прикладному аспектах. З огляду на це наукове дослідження Дешко Л.М. є своєчасним, теоретично і практично назрілим.
Наукова новизна результатів дослідження конкретизується в положеннях, висновках, рекомендаціях та пропозиціях, які заслуговують на увагу і підтримку.
Зокрема, Дешко Л.М. доведено факт взаємодії та взаємовпливу конституційного і міжнародного права на розвиток права кожного звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій у різні історичні періоди. Обґрунтовано, що міжнародно-правова регламентація цього права спирається на спільні конституційні традиції держав, а також що це право трансформувалося у принцип-гарантію. Встановлено, що примусове виконання рішень міжнародних судових установ в Україні є неналежним, а наявна в Україні модель виконання таких рішень не розв’язує цю проблему, адже приватний виконавець позбавлений права здійснювати примусове виконання рішень Європейського суду з прав людини, а також рішень, за якими боржником є держава. Аргументовано, що належне виконання рішень міжнародних судових установ в Україні можливе за французькою моделлю виконавчого провадження. За результатами дослідження розроблено пропозиції щодо внесення відповідних змін і доповнень до законів України.
Наукова праця Дешко Л.М. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Бедь В.В., д.ю.н., професор

Питання механізму реалізації конституційного права кожного після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, має два аспекти прояву його актуальності. З одного боку, їх важливість пояснюється чисельною кількістю проблем практичного та теоретичного характеру. Зокрема, потребує вдосконалення законодавство, яке регулює правовідносини, які виникають в процесі створення та здійснення діяльності національних установ, які займаються заохоченням і захистом прав людини, виконання рішень міжнародних судових установ та відповідних органів міжнародних організацій, виконання рішень міжнародних судових установ та відповідних органів міжнародних організацій, правовідносин в сфері надання правової допомоги, нотаріальної діяльності, страхування професійної відповідальності адвокатів, правовідносини, які складаються під час здійснення адміністративного судочинства тощо. З теоретичної точки зору потребують комплексного дослідження питання процесу становлення та розвитку ідеї захисту прав людини і громадянина, її трансформації в принцип захисту прав людини і громадянина в правових системах держав та міжнародній правовій системі, питання ґенези конституційного права кожного після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій в контексті генези національної системи конституційного права, поняття та структури зазначеного конституційного права, його місця в системі прав і свобод людини і громадянина, системи його організаційно-правових гарантій.
З огляду на викладене тема наукової роботи Л. М. Дешко видається надзвичайно актуальною, а саме дослідження – своєчасним і необхідним як для вітчизняної науки конституційного права, так і для практики удосконалення та застосування відповідних актів законодавства.
Оцінюючи найважливіші здобутки дослідження Дешко Л.М., варто вказати, що вони мають вагому наукову новизну.
По-перше, заслуговує наукової уваги розроблений авторкою концептуальний підхід до уніфікації правових підходів до визначення поняття об’єктивного права на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій; суб’єктивного права на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій; принципів обгрунтованості судового рішення та «de minimis non curat praetor»; понятя жертва порушення прав людини. По-друге, цінними з практичної точки зору є пропозиції авторки з вдосконалення законодавства України. По-третє, цінним в теоретичному та прикладному аспектах є виділення критеріїв дотримання зобов’язання суду обґрунтовувати свої рішення, а також критеріїв оцінки суттєвої шкоди, якої зазнав суб’єкт звернення до відповідної судової установи чи відповідного органу міжнародної організації. По-четверте, на основі проведеного аналізу визначено зміст та межі суб’єктивного юридичного права на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій, спростовано тезу про допустимість обмежень окремих правомочностей, що входять у зміст цього права, аргументовано, що конституційне право кожного після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, є абсолютним.
Підхід Дешко Л.М. до дослідження питання конституційного права кожного на звернення до міжнародних судових установ та відповідних органів міжнародних організацій є комплексним, логічним, відзначається ґрунтовністю. Варто відзначити добру структурованість наукової роботи. Наведені висновки базуються на грамотному використанні сучасних методів пізнання.
Результати наукового дослідження характеризуються теоретичною та практичною значущістю. Вони можуть бути використані у науково-дослідній роботі; у нормопроектній та правотворчій діяльності; у правозастосуванні; у навчальному процесі; у процесі практичного навчання та проведення навчальної практики; у просвітницькій роботі; у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.
Основні положення та висновки наукової роботи викладено у численних статтях, що вийшли друком у наукових фахових виданнях України з юридичних наук, у наукових періодичних виданнях інших держав з юридичних наук, збірниках матеріалів міжнародних, всеукраїнських наукових та науково-практичних конференцій, круглих столів. Наукова робота Дешко Л.М. пройшла належну апробацію, вона є самостійною науковою працею, що має завершений характер.
Наукова робота Дешко Л.М., подана на конкурс, заслуговує на присудження їй премії Президента України для молодих вчених.
Бедь В.В., д.ю.н., професор, ректор Карпатського університету імені Августина Волошина

Стукаленко Ольга Володимирівна, д.ю.н., доцент

Монографія Л.М. Дешко «Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій» є концептуальною, комплексною і фундаментальною науковою працею, виконаною на актуальну тему, яка має теоретичну й практичну цінність.
Характерною ознакою дослідження є прогресивність та широта мислення, що сприяє створенню нової доктрини щодо конституційно-правового статусу людини і громадянина, конституційно-правового механізму забезпечення права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, і як наслідок, можливість створення дієвого та ефективного механізму звернення осіб до відповідних міжнародних інституцій. Зазначені механізми, отримуючи своє належне теоретико - методологічне обґрунтування та законодавче закріплення, сприяють сталому національному розвитку.
Підсилюється позитивне враження від роботи, і тим фактом, що усі положення і висновки мають практичне значення та націлені на вдосконалення чинного законодавства з урахуванням реалій сьогодення. Дійсно, основні положення наукової праці безумовно матимуть позитивний вплив на нормотворчу діяльність, а також будуть визначати напрямки подальших наукових пошуків.
Дослідження спонукає до міркувань, ламає звичні стереотипи й змушує замислитися над даною проблематикою. Запропонований автором дискурс щодо комплексного дослідженння міжнародно-правового механізму доступу до Європейського суду з прав людини зумовлює перехід наукової думки на новий рівень. Напрацьований й систематизований матеріал та узагальнюючі висновки автора є своєрідним імпульсом для подальших розробок, монографічних досліджень, підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій з конституційного права, адміністратвиного права, адміністратвиного судочинства тощо. Результати дослідження можуть бути використані науковцями і практиками .
Монографічне дослідження Л.М. Дешко «Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій» є істотним внеском в юридичну науку України, сприяє укріпленю авторитету вітчизняної науки на міжнародній арені, а відтак заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Стукаленко О.В., д.ю.н., доц., професор кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова.

Adam Jakuszewicz, doctor in constitutional law, Poland

The work Constitutional right to appeal to international judicial institutions and international organization by Deshko Lyudmyla Mykolaivna constitutes a thorough and detailed analysis of a constitutional right, which undoubtedly has to be regarded as a novel and “avant-garde” legal arrangement in the world constitutionalism. When assessing the value of the author’s contribution, It has to be taken in consideration that the substance and scope of protection of the right that constitutes the subject-matter of the commented monograph has not crystallised yet. The jurisprudence with regard to practical application of this right is relatively scarce; the same can be said about its theoretical underpinning. For this reason the research conducted by the author is undoubtedly of a pioneering character and of immense importance to the development of the doctrine of constitutional law. Indeed, It has filled an essential gap in the legal doctrine. Not only has the author presented the approaches to the analysed right elaborated so far, she has also considerably contributed to its further theoretical development. The monograph also provides proposals and suggestions with regard to its practical application in practice, which is of particular value given the emerging nature of the right in question. Furthermore, the author rightly shows functional connections between the right to appeal to international courts and other international bodies with relevant aspect of the right to court. In particular, she emphasises the importance of the quality of the justifications of judicial decisions for the discussed context. The author also rightly shows that the application of the right in question should be synchronised with admissibility conditions for lodging an application with the European Court of Human Rights.
Considering the above, the monograph is to be regarded as having a high scientific value for the research in comparative constitutional law. The commented work constitutes a comprehensive and insightful dogmatic analysis of its substance, scope of protection and limits of the right which needed a thorough elaboration. From the perspective of a Polish reader, the research results achieved and conclusions arrived at by the author give rise to undertaking the research into the possibilities of dogmatic redefinition of the scope and substance of the right to court so that it may be extended to cover the right to seek protection of one’s right and freedom afforded by international judicial and quasi-judicial bodies. Such an extension seems to be a novel, though an interesting approach, worth considering in the era of increasing internationalisation.

JUDr.Júlia Ondrová, PhD.

I strongly support the presented research of Deshko Lyudmyla Mykolaivna esearch concentrated on Constitutional right to appeal to international judicial institutions and international organization, The research deals with a very uptoday problem area focused on the constitutional right within the perspective when all domestic legal rights have been exhausted to seek protection of rights and freedoms at the relevant international judicial institutions or the relevant international organization bodies. Besides that the resaerch concentrates on the evolution of approaches in connection with the constitutional right which would safeguard the protection of rights and freedoms by the relevant international judicial institutions and their implementation in domestic jurisprudence. It also analyzes the process of formation and development of the idea of human and civil rights, In addition to that the research defines the principles of judicial decision, application of lawfulness and «de minimis non curat praetor», their content and place in the system of principles of constitutional law of Ukraine; criteria of compliance with the obligation of the court to justify their decisions; the concept of significant harm sustained by the applicant for the relevant international judicial institutions; criteria for evaluating its presence or absence.
In the resarch analys the comparison with the world's analogees and Ukraine satus quo is especially valuable and inspirative for the further investigation of the mentioned problem areas.

Серьогін Віталій Олександрович, д.ю.н., професор

Актуальність і значущість теми монографічного дослідження Л.М. Дешко зумовлена, передусім, необхідністю теоретичної розробки і доповнення існуючої доктринальної бази щодо змісту та обсягу конституційного права на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій, а також підстав і форм звернення до цих органів, узагальнення і критичного сприйняття зарубіжного досвіду в даній сфері. Адже в сучасних цивілізованих державах, принаймні європейських, право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій поряд з іншими політико-правовими інститутами виступає не тільки важливим інструментом захисту прав людини, утвердження конституційного правопорядку, побудованого на взаємній довірі та відповідальності між особою і державою, але й найважливішим засобом забезпечення реального існування конституціоналізму в цілому.
Автором виокремлено критерії встановлення наявності або відсутності суттєвої шкоди, якої зазнав заявник, як умови прийнятності індивідуальної заяви міжнародною судовою установою;визначено зміст принципів обґрунтованості судового рішення та «de minimis non curat praetor», обґрунтовано авторську концепцію принципу правової визначеності та потребу імплементації принципу «de minimis non curat praetor» до правової системи України; обґрунтовано авторську позицію щодо змісту та місця конституційного права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій в системі конституційних прав людини і громадянина.
Монографія містить вирішення важливої наукової проблеми, що виявляється в обґрунтуванні цілісної концепції конституційного права кожного звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, продукує нові та корисні для конституційної теорії та практики знання, а також актуальні пропозиції щодо вдосконалення Конституції та законів України в частині забезпечення даного права з метою утвердження загальнолюдських демократичних цінностей.
Загалом монографія Дешко Л.М. "Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій" відзначається належним науково-методологічним рівнем виконання, вмілим використанням сучасного науково-методологічного арсеналу, виваженістю й обґрунтованістю висновків, досить високою правовою культурою теоретичних побудов, є істотним внеском в юридичну науку, а відтак заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

В.О. Серьогін, д.ю.н., проф., професор кафедри конституційного і муніципального права Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Бобровник Світлана Василівна, д.ю.н., проф., зав. кафедри

Наукове дослідження дослідження Л.М. Дешко на тему «Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій» є актуальним, комплексним, самостійним та завершеним. В ньому вперше у вітчизняній науці конституційного права наведено теоретичне узагальнення та подано нове вирішення наукової проблеми щодо конституційного права кожного звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, що покладено в основу вироблення відповідної концепції конституційно-правового забезпечення цього права з урахуванням зарубіжного досвіду, а також пропозицій та рекомендацій з удосконалення його конституційно-правового регулювання та практики застосування.

Наукова робота Дешко Л.М. є суттєвим внеском до науки конституційного права та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Пархоменко Наталія Миколаївна, д.ю.н., професор,

Вагомість наукового дослідження Дешко Л.М. зумовлена теоретичним і практичним значенням широкого кола питань, пов'язаних із необхідністю удосконалення конституційно-правового механізму забезпечення права кожного, після використання всіх національних засобів юридичного захисту, звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Зазначене вказує на актуальність, теоретичну і практичну значимість дослідження суспільних відносин, які виникають у зв’язку з конституційно-правовим забезпеченням прав і свобод людини і громадянина.
Належна ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків і рекомендацій, викладених у дослідженні Дешко Л.М., обумовлена цілісним використанням системи філософсько-світоглядних підходів, принципів, загальних методів наукового пізнання, а також таких, що застосовуються в юридичній науці. Це забезпечило об’єктивний аналіз предмета наукової роботи. Дешко Л.М. чітко визначено мету дослідження. Для досягнення зазначеної мети вірно вирішено дослідницькі задачі.
Поміж іншим, обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій дослідження підтверджується їх широкою апробацією та практичним значенням. Аналіз реферату дослідження Дешко Л.М. «Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій» дає підстави стверджувати про фундаментальність і ґрунтовність роботи.
Науковий доробок Дешко Л.М. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Берназюк Ян, д.ю.н., доцент

Наукова робота Дешко Л.М. є актуальною, поглиблює існуючі знання юридичної науки, є суттєвим внеском до науки конституційного права. Вона є завершеним, самостійно підготовленим науковим дослідженням, в якому отримано нові науково обґрунтовані та практично цінні результати, подано нове вирішення наукової проблеми щодо конституційного права кожного звертатися до міжнародних судових установ та міжнародних організацій, що лягло в основу вироблення відповідної концепції, а також пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення його конституційно-правового регулювання.

Бисага Юрій Михайлович, д.ю.н., професор

Теоретико-прикладна розробка питання конституційного права кожного на звернення до міжнародних судових установ та відповідних органів міжнародних організацій є вкрай важливою. З одного боку, це пояснюється достатньо значною кількістю проблем конституційно-правового забезпечення цього права, з іншого боку, вибір Дешко Л.М. також обумовлений необхідністю теоретичного дослідження поняття та змісту цього права, механізму його конституційно-правового забезпечення, гарантій його реалізації.
З огляду на викладене наукова праця Л.М. Дешко є актуальною, а саме дослідження – своєчасним та необхідним для науки конституційного права, а також для правотворчої та правозастосовчої практики.
Проведене Дешко Л.М. дослідження, є ґрунтовним загальнотеоретичним аналізом конституційного права кожного на звернення до міжнародних судових установ та відповідних органів міжнародних організацій. Його метою стала розробка концепції конституційного права кожного після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, та вироблення пропозицій щодо вдосконалення конституційно-правового регулювання та практики реалізації цього права.
За результатами проведеного дослідження авторці цілком вдалося досягнути визначеної нею мети та реалізувати поставлені завдання.
В результаті проведеного Л.М. Дешко дослідження одержані нові наукові результати, сформульовано систему теоретичних уявлень про поняття, зміст конституційного права на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій, його співвідношення з іншими правами людини і громадянина, конституційно-правовий механізм забезпечення.
Дешко Л.М. проведене комплексне дослідження, узагальнено і критично осмислено положення, що висвітлювались у вітчизняній і зарубіжній літературі, логічно викладено власні позиції і рекомендації з окресленого кола питань. Положення та висновки наукового дослідження достатньою мірою обґрунтовані, чого досягнуто як використанням сучасної методології, так і опрацюванням значного обсягу наукової літератури з даної тематики, широкою емпіричною базою.
Аналіз роботи дає підстави зробити висновок про те, що вона виконана на належному науковому рівні, носить самостійний, творчий характер. За своїм змістом, достовірністю отриманих результатів, новизною, теоретичною та практичною значимістю відповідає вимогам, що висуваються до робіт молодих вчених на здобуття премії Президента Україна та заслуговує на присудження премії Президента Україна.
Бисага Юрій Михайлович, д.ю.н., професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету

Бєлов Дмитро Миколайович, д.ю.н., проф.

Розпочаті в Україні конституційна, судова та інші реформи, запровадження міжнародними судовими установами та відповідними органами міжнародних організацій нових умов прийнятності заяв від осіб, які звертаються до них за захистом своїх прав і свобод, ратифікація Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, зумовлюють актуальність, по-перше, дослідження ознак, змісту конституційного права кожного після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, його місця в системі прав людини і громадянина та механізму реалізації. По-друге, необхідним є дослідження відповідності конституційно-нормативного регулювання цього права реальним потребам суспільного життя, правовим стандартам у галузі захисту прав людини, які були вироблені міжнародними організаціями та міжнародними установами. Таким чином, наукове дослідження Дешко Л.М. є актуальним.
Результати досліджень Дешко Л.М. повною мірою опубліковані в вітчизняних та закордонних наукових журналах. Вони також доповідались на науково-практичних конференціях, круглих столах в Україні та за кордоном і добре відомі фахівцям. Наукове дослідження Дешко Л.М. має фундаментальне теоретичне та практичне значення для науки конституційного права та для споріднених з нею за об’єктом наукової уваги напрямів наукової думки, а її автор заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Омельченко Наталія, Леонідівна, к.ю.н., доцент

Монографічне дослідження Л. М. Дешко присвячено вельми актуальним для сучасної науки конституційного права та практики проблемам прав людини та їх гарантіям, а також реальному та ефективному забезпеченню цих прав як державою в цілому, так й окремими інституціями в сучасному суспільстві. У зв’язку з цим зростає потреба у вдосконаленні національних і міжнародних юридичних механізмів забезпечення конституційних прав і свобод людини, зокрема конституційного права на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій, що в свою чергу сприятимуть як зміцненню позицій країни на міжнародній арені, так і подальшого розвитку України як демократичної, правової, соціальної держави.
Зазначені та інші чинники дозволяють зробити однозначний висновок, що порушена у монографії Л. М. Дешко проблема щодо конституційного права на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій до числа найактуальніших проблем сучасної теорії та практики. Зокрема, авторка вперше у вітчизняній конституційно-правовій науці на основі наукових здобутків українських та зарубіжних вчених, численних міжнародних договорів, великого масиву правотворчих рішень міжнародних організацій і органів, декларацій і резолюцій міжнародних міжурядових організацій, рішень міжнародних судових установ, законодавства не лише України, а й зарубіжних країн та практики його застосування провела системне, комплексне дослідження конституційного права людини на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій. Це дало авторці змогу обґрунтувати цілісну наукову концепцію даного права, а також запропонувати науковій громадськості України нові теоретико-методологічні та практично-прикладні положення, висновки та пропозиції.
Сформульовані положення, висновки та пропозиції Л. М. Дешко мають велику практичну значущість. Отримані авторкою практичні результати можуть бути використані передусім для оптимізації форм, методів та засобів забезпечення конституційного права людини на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій, вдосконалення національного законодавства у сфері прав людини, зокрема приведення його положень у відповідність міжнародним стандартам прав людини та їх захисту, а також при підготовці спеціалізованих підручників і навчальних посібників з конституційного права України, спеціалізованих дисциплін з прав людини, а також у науково-дослідній роботі студентів, магістрів, аспірантів, докторантів тощо.
Враховуючи беззаперечну актуальність монографічного дослідження Л. М. Дешко, яке виконане з повним дотриманням вимог академічної доброчесності, заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Віткова Валентина Сергіївна, к.ю.н, асистент

У сучасних складних соціально-економічних та політичних умовах особливо гостро постає питання вдосконалення наявного в Україні механізму забезпечення конституційного права фізичних та юридичних осіб після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Застосовуючи субсидіарний механізм захисту прав людини і громадянина через відсутність в Україні ефективного внутрішньодержавного механізму їх захисту, стягувачі не лише відновлюють порушені права, а й держава має «орієнтири» для вжиття заходів загального характеру з метою забезпечення додержання положень міжнародних документів, порушення яких встановлене міжнародною судовою установою чи організацією. Таким чином, наукове дослідження Л.М. Дешко є актуальним. Вперше в науці конституційного права проведено порівняльно-правове дослідження конституційного права кожного на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій. Грунтовно проаналізовано національне законодавство країн-учасниць ЄС, СНД, міжнародні договори, правотворчі рішення міжнародних організацій і органів. У зв’язку з цим воно має як теоретичну, так і практичну цінність не тільки для України, а й країн-учасниць ЄС та СНД.
Дослідження Дешко Л.М. є справді новаторським, оскільки своєчасно, аргументовано заповнює ланку як в теоретично-змістовому аспекті дослідженні конституційно-правового статусу людини і громадянина, конституційно-правового механізму забезпечення права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, так і в прикладному.
Наукова праця Дешко Л.М. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Хватик Ю.А., к.ю.н

Научная работа Дешко Л.Н. посвящена исследованию конституционного права каждого обращаться за защитой своих прав и свобод в соответствующие международные судебные учреждения или в соответствующие органы международных организаций. Дешко Л.Н. впервые исследована эволюция взглядов на данное конституционное право, генезис его идеи, выделены основные периоды становления и развития этого права в контексте генезиса национальной системы конституционного права. Научную ценность представляют сформулированное Дешко Л.Н. определения понятия конституционного права обращаться за защитой своих прав и свобод в соответствующие международные судебные учреждения или в соответствующие органы международных организаций, выявленные сущность, признаки, содержание этого права, его место в системе конституционных прав человека и гражданина.
По личному мнению, данная работа Дешко Л.Н. является существенным вкладом в юридическую науку, заслуживает присуждения премии Президента Украины для молодых ученых.
Хватик Юлия Александровна, к.ю.н, доцент Юридического факультета Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь

Карабін Т.О., д.ю.н., доцент

Теоретико-прикладна розробка конституційного забезпечення права кожного на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій, безумовно, є вкрай важливою. З одного боку, це пояснюється достатньо значною кількістю проблем, що існує нині при його реалізації на практиці, з іншого боку – необхідністю комплексного теоретичного дослідження зазначеного права, оскільки у юридичній науці вище зазначене питання не знайшло свого розв’язання.
В результаті проведеного Дешко Л.М. дослідження виявлено низку теоретичних та практичних проблем щодо предмета дослідження і підготовлено відповідні висновки та пропозиції, які є обгрунтованими та аргументованими. Наукове дослідження Дешко Л.М. є фундаментальним, структурованим, логічним, відрізняється науково значимою результативністю теоретичного і практичного спрямування та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Дякую.

Буличева Н.А., к.ю.н., доцент

Дослідження Дешко Л.М. є актуальним, відрізняється системним підходом до вирішення наукової проблеми. Обґрунтованість наукових положень, висновків, рекомендацій, сформульованих у науковій праці Дешко Л.М., їх вірогідність забезпечені, по-перше, вирішенням автором наукових завдань, і, як наслідок, реалізацією поставленої мети дослідження - розробкою концепції конституційно-правового забезпечення права кожного після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, з урахуванням закордонного досвіду, та виробленням пропозицій щодо вдосконалення конституційно-правового регулювання та практики реалізації цього права. По-друге, логікою дослідження. По-третє, використанням широкої джерельної бази. По-четверте, широкою апробацією результатів дослідження.
Результати наукового дослідження мають вагому теоретичну цінність. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані положення, висновки та пропозиції використовуються в науково-дослідній роботі; нормопроектній та правотворчій діяльності – з метою розвитку законодавства України з питань забезпечення конституційного права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна (комітет з питань європейської інтеграції Верховної Ради України, акт впровадження від 26 серпня 2016 р. № 04-17/16-1204; Департамент агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації, довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження від 10 серпня 2016 р. № 02-01.2-1/1387); у правозастосуванні – в ході вдосконалення практики реалізації норм законодавства, яке регулює право кожного після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна (Вищий адміністративний суд України, акт впровадження від 26 вересня 2016 р. № 2028/2-14/16); навчальному процесі – під час підготовки програм, робочих програм, навчально-методичних матеріалів, опорних конспектів, навчальних посібників, підручників із конституційного права України, конституційного права зарубіжних країн, порівняльного конституційного права, міжнародного права, європейського права, права Європейського Союзу, спеціальних курсів з прав людини та механізмів їх захисту, а також у ході викладання дисциплін «Конституційне право України», «Конституційне право зарубіжних країн», «Права людини».
Наукова праця Людмили Миколаївни Дешко є самостійним, завершеним дослідженням, що має суттєве значення для юридичної науки та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Гуржій Т.О.

Гуржій Тарас Олександрович, д.ю.н., проф. Монографія Л.М.Дешко являє собою зразок напрочуд вдалого поєднання фактологічної точності, методологічної збалансованості й творчого підходу в науково-правовому дослідженні. Поставивши перед собою вкрай важливе і, водночас, складне завдання (розробка концепції конституційно-правового забезпечення права на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій), Л.М.Дешко не лише здійснила його успішну реалізацію, а й окреслила шляхи вирішення цілої “плетениці” супутніх науково-правових проблем. Глибоке розуміння предмету дослідження, прискіпливий аналіз емпіричного матеріалу, використання обширного дослідницького інструментарію – все це дозволило автору створити дуже якісний науковий продукт, однаково затребуваний як теорією права, так і сучасною юридичною практикою. Наочне свідчення тому – велика кількість схвальних відгуків на цьому ресурсі. У світлі викладеного присудження Л.М.Дешко премії Президента України для молодих вчених видається цілком закономірним кроком, який підкріпить загальне визнання здобутків автора та спонукатиме його до подальших наукових звершень.

Олькіна О.В., к.ю.н., доцент

Наукове дослідження Дешко Л.М. присвячене актуальній проблемі конституційно-правового забезпечення права кожного після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Її теоретико-методологічну основу становлять праці видатних філософів, мислителів та політичних діячів: Н. Макіавеллі, Г. Гроція, Т. Гоббса, Б. Спінози, Дж. Локка, Ш. Монтеск’є, Т. Джефферсона, І. Канта, Д. Юма, Ж.-Ж. Руссо та ін., фундаментальні роботи вітчизняних та закордонних вчених: С. С. Алексєєва, П. В. Анісімова, М. В. Афанасьєвої, М. О. Баймуратова, Ю. Г. Барабаша, О. В. Батанова, Д. М. Бєлова, Ю. М. Бисаги, Р. М. Валєєва, О.П. Васильченко, В. П. Гробової, В. Н. Денисова, Т. М. Заворотченко, А. Р. Крусян, О. С. Лотюк, П. М. Любченко, Л. А. Луць, О. В. Марцеляка, М. І. Матузова, В.В. Мицика, Н. В. Мішиної, М. Московіца, Н. А. Мяловицької, В. О. Карташкіна, Х. Лаутерпахта, О. І. Наливайко, М. П. Орзіха, О. В. Пушкіної, В. Ф. Погорілка, П. М. Рабіновича, В. О. Серьогіна, О. В. Скрипнюка, Т. М. Слінько, О. В. Совгирі, Ю. О. Тіхомірова, Ю. М. Тодики, О. Ф. Фрицького, Ю. О. Фрицького, В. М. Шаповала, С. В. Шевчука, Ю. С. Шемшученка, О. В. Щербанюк та ін. Нормативну базу дослідження складають нормативно-правові акти України, зарубіжних країн, міжнародні договори, правотворчі рішення міжнародних організацій і органів. Матеріали судової практики, декларації та резолюції міжнародних міжурядових організацій, звіти органів державної влади, офіційні статистичні дані склали емпіричну базу дослідження.
В дослідженні вперше в науці конституційного права вироблено концепцію конституційно-правового забезпечення права кожного після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, з урахуванням закордонного досвіду, вироблено пропозиції щодо вдосконалення конституційно-правового регулювання та практики реалізації цього права.
Результати дослідження належним чином апробовані і впроваджені.

Наукова робота Дешко Л.М. заслуговує на високу позитивну оцінку та присудження премії Президента України для молодих вчених.

Анцелевич Г.О., к.ю.н., професор

Представлена на конкурс наукова робота Дешко Л.М. є актуальною. В теоретичному плані порівняльно з дослідженнями вітчизняних та закордонних вчених вона має комплексний характер, міцне теоретичне підгрунтя, враховує останні зміни суспільних відносин, відповідає викликам сьогодення, які стоять не тільки перед Україною, а й зарубіжними країнами. Наукова робота є на часі.
Її результати характеризуються науковою новизною, глибоким теоретичним обгрунтуванням, практичною цінністю. При цьому робота є і поглядом в майбутнє – в ній виявлено чинники, які впливають на «якість» механізму забезпечення конституційного права кожного після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є держава, розроблено пропозиції з вдосконалення цього механізму.
Наукова праця Дешко Л.М. є істотним внеском в юридичну науку, є підгрунтям для проведення подальших досліджень вітчизняних та закордонних вчених, є цінною з практичної точки зору. Наукова праця Дешко Л.М. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Волкова Д.Є.

Наукова робота Дешко Л.М. є структурованою, цілісною, завершеною науково-дослідною працею. Отримані в ній результати вирішують наукову проблему щодо конституційного права кожного звертатися до міжнародних судових установ та міжнародних організацій, що лягло в основу вироблення відповідної концепції, а також пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення його конституційно-правового регулювання. Слід відзначити міцну теоретичну основу виконаної наукової роботи. Вже на рівні дефінітивного аналізу основних понять Дешко Л.М. продемонстровано глибоку філософську ерудованість та багатогранність науково мислення.
Враховуючи актуальність теми, наукову новизну отриманих результатів та їхню теоретичну та практичну значущість, а також відповідність поданої роботи вимогам, що висуваються, наукова праця Дешко Л.М. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Віктор Заборовський

Заборовський В.В., к.ю.н., доцент, Ужгородський національний
університет
Наукова праця Дешко Л.М. є актуальною, теоретично і практично
назрілою. Наукова новизна результатів дослідження конкретизується в
численних фундаментальних положеннях, висновках, рекомендаціях та
пропозиціях. Вони зроблені Дешко Л.М. вперше в науці конституційного
права, є істотним внеском в цілому в юридичну науку, базою для
подальших досліджень не лише вітчизняних, але й закордонних вчених.
Дешко Л.М. є першим науковцем, який акцентував увагу на
розширенні Генеральною Асамблеєю ООН і Радою з прав людини ООН
повноважень і функцій національних установ із заохочення і захисту прав
людини, створених відповідно до Паризьких принципів. Дешко Л.М.
вперше в науці конституційного права встановлено, що в Україні не
створені відповідно до Паризьких принципів такі їх види: комісії з прав
людини, антидискримінаційні омбудсмени (комісії). З’ясовано, що ряд
інститутів (центрів) з прав людини, консультативних комісій, що створені
в Україні, не відповідають Паризьким принципам. Розширення відповідно
до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН і Ради з прав людини ООН
повноважень і функцій національних установ, які займаються заохоченням
і захистом прав людини, створених відповідно до Паризьких принципів,
зобов’язує державу привести її правогарантуючі функції у відповідність до
міжнародних стандартів. На часі став акцент Дешко Л.М. про те, що вище
зазначене зумовлює необхідність удосконалення теорії гарантій прав
людини і основних свобод, а також пов’язаної з ними нормотворчої,
правозастосовної практики.
Велике науково-практичне значення має обгрунтований Дешко Л.М.
підхід щодо процедури виконання рішень Європейського суду з прав
людини та адміністративних судів України, а також аргументована
необхідність прийняття Закону України «Про національні установи, які
займаються заохоченням і захистом прав людини, створені відповідно до
Паризьких принципів».
Наукова робота Дешко Л.М. порівняно з закордонними аналогами
характеризується фундаментальністю, комплексністю, обгрунтованістю
висновків, їх прогресивністю, науковою та практичною цінністю. Вона
виконана з дотриманням вимог академічної доброчесності та заслуговує на
присудження премії Президента України для молодих вчених.
Заборовський В.В., к.ю.н., доцент

БАНК РОСТИСЛАВ

Наукова робота Дешко Л.М. є першою в Україні науковою працею, яка присвячена дослідженню конституційного права на звернення до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій. В ній вперше в юридичній науці, порівняно зі світовими аналогами, комплексно досліджено еволюцію поглядів на зазначене конституційне право, ґенезу його ідеї, виділено основні періоди становлення та розвитку цього права в контексті ґенези національної системи конституційного права. Дешко Л.М. вперше в науці конституційного права надано визначення поняття конституційного права звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, виявлено його сутність, ознаки, зміст та місце в системі конституційних прав людини і громадянина. В науковому дослідження Дешко Л.М. визначено й охарактеризовано наявний конституційно-правовий механізм його забезпечення, а також систему нормативно-правових та організаційно-правових гарантій цього конституційного права, шляхи їх розвитку в Україні. Теоретично і практично цінними є вироблені Дешко Л.М. пропозиції щодо вдосконалення його конституційно-правового регулювання. Наукова робота Дешко Л.М. є суттєвим внеском в науку конституційного права, характеризується теоретичною і практичною цінністю і заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Банк Р.О., к.ю.н., доцент

Ярова Анастасія

Наукова робота Дешко Л.М. є значним внеском в юридичну науку. Вона є актуально, практично і теоретично назрілою. В ній вперше проведено системне, комплексне дослідження конституційного права звертатися до міжнародних судових установ та міжнародних організацій, що дало змогу обґрунтувати цілісну наукову концепцію цього права, а також нові теоретичні та прикладні положення і висновки.
Наукову та практичну цінність не лише для України, а й інших країн має виділені вперше в юридичній науці саме в роботі Дешко Л.М. критерії встановлення наявності або відсутності суттєвої шкоди, якої зазнав заявник, як умови прийнятності індивідуальної заяви міжнародною судовою установою. Також в роботі Дешко Л.М. вперше виявлено критерії дотримання зобов’язання суду обґрунтовувати свої рішення: 1) суд прийняв доказ сторони (сторін), що має такі ознаки: є конкретним; доцільним; доречним; у разі відмови суду приймати доказ, запропонований стороною (сторонами), в рішенні суду наведено деталізовані та переконливі підстави такої відмови; 2) спосіб, у який приймалися докази, є справедливим; 3) спосіб, у який були оцінені докази, є справедливим; 4) наслідки оцінки доказів і застосування правових норм відповідають міжнародним документам; 5) процедура прийняття процесуального рішення є справедливою. Ці резудьтати дослідження має велике практичне значення з огляду на те, що Україна є рекордсменом за кількістю заяв, що надходять до Європейського суду з прав людини та щодо кількості справ, за результатами розгляду яких Україна визнається такою, що порушила права і свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Дуже цінними ці результати новизни є для суддів, особливо в контексті судової реформи, яка триває в Україні. Адже саме вони приймають рішення суду як найважливіший акт правосуддя. Цінним є і удосконалений Дешко Л.М. підхід щодо процедури виконання рішень Європейського суду з прав людини та адміністративних судів України, а саме аргументовано необхідність покласти примусове виконання рішень адміністративних судів та рішень Європейського суду з прав людини на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та на приватних виконавців. Особливо актуальним це є в контексті реформи виконавчої служби, що триває в Україні.
Наукове дослідження Дешко Л.М. характеризується великою теоретичною і практичною цінністю, є істотним внеском в юридичну науку та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Ярова А.О., к.ю.н.

Джабраілов Р.А., д.ю.н., доц.

Представлене монографічне дослідження посідає важливе місце серед досліджень, присвячених проблематиці реалізації громадянами свого конституційного права на захист прав та законних інтересів в міжнародних юрисдикційних органах. За сукупністю отриманих наукових результатів монографічна робота є оригінальним та самостійним дослідженням, яке заслуговує на підтримку та високу позитивну оцінку.

Мішина Н.В., д.ю.н., проф.

Монографія Л.М.Дешко присвячена проблемам, актуальним як з точки зору конституційно-правової теорії, так і практики державного будівництва. По-перше, наразі в Україні активізувались процеси європейської інтеграції, яка передбачає гармонізацію національного законодавства з тими стандартами ЄС, з якими воно поки що не узгоджено. Не є винятком законодавство про права людини. По-друге, захист прав і свобод завжди залишається тією сферою, удосконалювати яку демократичні держави не перестають. По-третє, економічна криза в Україні спричиняє увагу до належного захисту низки прав і свобод людини, особливо економічного та соціального характеру.
Практичне значення викладених у праці Л.М. Дешко результатів визначається їх спрямованістю на розв’язання актуальних проблем конституційного та муніципального права України. Зокрема, вони можуть бути використані у науково-дослідній сфері (наприклад, при аналізі проблематики проаналізованого нею конституційного права); у нормотворчій сфері (наприклад, у процесі подальшого удосконалення змісту Конституції України, законів та підзаконних актів розвитку законодавства України з питань забезпечення конституційного права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна); у правозастосовній сфері (наприклад, у поточній діяльності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування); у навчальному процесі (наприклад, при підготовці підручників, посібників, інших навчально-методичних матеріалів із дисциплін «Конституційне право України», «Конституційне право зарубіжних країн», «Муніципальне право», «Виборче право», інших).

Багрій О.І,, к.ю.н., доцент кафедри КМіКП ДонНУ імені Василя

Наукова робота Дешко Л.М. є видатним досягненням в галузі гуманітарних наук, в якому глибоко і всебічно досліджено правову природу об’єктивного і суб’єктивного права кожного звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, з урахуванням основних ознак визначено їх поняття, виявлено ознаки та виділено елементи змісту конституційного права звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, виявлено співвідношення між правом звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій та іншими правами і свободами людини і громадянина. У науковій роботі Дешко Л.М. вперше в науці конституційного права визначено поняття конституційно-правового механізму забезпечення права кожного звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій; з’ясовано зміст принципів обґрунтованості судового рішення та «de minimis non curat praetor», обґрунтовано авторську концепцію принципу правової визначеності та потребу імплементації принципу «de minimis non curat praetor» до правової системи України, а також їх важливу роль у процесі конституційно-правового регулювання права кожного звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій та ін.
Також варто додати, що питання захисту прав людини, його засобів, здебільшого саме міжнародних, вже протягом достатньо тривалого часу становлять сферу наукових інтересів Людмили Миколаївни. Даний факт можна вважати запорукою того, що авторка добре обізнана із існуючими у науковій площині поглядами на зміст та сутність досліджуваних питань, з практикою органів міжнародних організацій та міжнародних судових установ, зокрема Європейського суду з прав людини, рішення якого визнані джерелом права в Україні, а отже дослідження Дешко Л.М. має якісну теоретичну та емпіричну базу, чітко продемонстровану наукову новизну результатів порівняно з іншими вітчизняними та зарубіжними аналогами і неабияку практичну значущість результатів.

Наукова робота Дешко Л.М. сприяє подальшому розвитку науки конституційного права, результати дослідження широко оприлюднені у провідних вітчизняних та закордонних виданнях, обговорені на міжнародних науково-практичних конференціях в Україні та зарубіжних країнах, заслуговують на увагу і підтримку. Дослідження Дешко Л.М. сприяє високому авторитету вітчизняної науки у світі.

Гість Щебетун Ірина Степанівна, к.ю.н., доцент

Проблематика створення розвиненого механізму реалізації конституційного права кожного після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є держава набула надзвичайної актуальності для багатьох країн світу, в тому числі і України.
В результаті проведеного в монографії Дешко Л.М. порівняльно-правового дослідження вперше в науці конституційного наведено теоретичне узагальнення та подано нове вирішення наукової проблеми щодо конституційного права кожного звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, що покладено в основу вироблення відповідної концепції конституційно-правового забезпечення цього права з урахуванням зарубіжного досвіду, а також пропозицій та рекомендацій з удосконалення його конституційно-правового регулювання та практики застосування.
Дешко Л.М. вперше в науці конституційного права виявлено низку теоретичних та практичних проблем щодо предмета дослідження, підготовлено відповідні висновки та пропозиції. Результати дослідження характеризуються новизною, істотною науковою та практичною цінністю, сприяють розвитку науки конституційного права. Зокрема, науково цінним є виділення Дешко Л.М. основних закономірностей процесу розвитку вітчизняної теоретико-правової думки щодо конституційного права кожного звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій; обґрунтування періодизації процесу її розвитку; розкриття ґенези ідеї права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій: від ідеї захисту прав людини до трансформації її в принцип захисту прав людини в правових системах держав та міжнародній правовій системі; виділення основних періодів становлення та розвитку цього конституційного права у контексті ґенези національної системи конституційного права та ін.
Результати наукового дослідження Дешко Л.М. оприлюднені в багатьох провідних наукових видання зарубіжних країн, мають широку апробацію. Наукова робота Дешко Л.М. підготовлена з дотриманням правил академічної доброчесності, утверджує високий авторитет вітчизняної науки у світі та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Галай Вікторія Олександрівна; к.ю.н.; доцент

Монографічне дослідження Дешко Л.М. є актуальним. Теоретико-прикладна розробка конституційного забезпечення права на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій є вкрай важливою, давно назрілою. З одного боку, це пояснюється проблемами, які існують при його реалізації на практиці не лише в Україні, а й в інших країнах, та необхідністю їх вирішення, з іншого боку – необхідністю комплексного теоретичного дослідження зазначеного права, оскільки у вітчизняній та закордонній юридичній науці вище зазначене питання не знайшло свого розв’язання.
Дешко Л.М. вперше в науці конституційного права розроблено концепцію конституційно-правового забезпечення права кожного після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, з урахуванням закордонного досвіду, та вироблено пропозиції щодо вдосконалення конституційно-правового регулювання та практики реалізації цього права.
Позитивне враження справляє теоретико-методологічна основа дослідження (праці видатних філософів, мислителів та політичних діячів, фундаментальні роботи вітчизняних та закордонних вчених: С. С. Алексєєва, М. О. Баймуратова, Д. М. Бєлова, Ю. М. Бисаги, Р. М. Валєєва, О.П. Васильченко, В. Н. Денисова, Т. М. Заворотченко, О. С. Лотюк, Л. А. Луць, О. В. Марцеляка, М. І. Матузова, М. Московіца, Н. В. Мішиної, В. О. Карташкіна, Х. Лаутерпахта, О. І. Наливайко, М. П. Орзіха, О. В. Пушкіної, В. Ф. Погорілка, П. М. Рабіновича, Ю. М. Тодики, О. Ф. Фрицького, В. М. Шаповала, С. В. Шевчука, Ю. С. Шемшученка та ін.), нормативна база дослідження (нормативно-правові акти України та зарубіжних країн, акти міжнародних організацій, законодавство Європейського союзу, емпірична база дослідження (матеріали судової практики, доповіді міжнародних організацій, звіти органів державної влади, офіційні статистичні дані з досліджуваної проблематики).
Монографія Дешко Л.М. відповідає вимогам доброчесності. Результати монографічного дослідження Дешко Л.М. мають істотне теоретичне та практичне значення, є значним внеском в науку конституційного права.

Булеца Сібілла, д.ю.н, доцент

На сьогоднішній день актуальність даного дослідження не викликає сумніву, оскільки станом на 31.12.2017 року від України надійшло 18150 заяв до Європейського суду. Все це свідчить, що виникає необхідність у громадян звертатися до міжнародних судових установ та міжнародних організацій. У даній роботі автор продемонструвала переконливе розуміння того факту, що звернення громадян до міжнародних судових інституцій та організацій потребує вдосконалення, автором грамотно поставлена мета та чіткість у наданні аналітичного матеріалу.
Наукова робота Дешко Л. М. написана в доступній формі, з дотриманням всіх необхідних вимог, які висуваються до таких видів робіт. Дана наукова робота є цікавою як для науковців, громадян, так і практикуючих юристів.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.