Офіційний веб сайт

Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій

м46

Представлено Київським національним торговельно-економічним університетом.

Автор: д.ю.н. Дешко Л.М.

Автором проведено комплексне дослідження конституційного права звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій, що дало змогу обґрунтувати цілісну наукову концепцію цього права, а також нові теоретичні та прикладні положення і висновки.

 Сформовано базові концептуальні засади методики оцінки суттєвої шкоди, якої зазнав заявник, як умови прийнятності індивідуальної заяви міжнародною судовою установою, а також обґрунтованості судових рішень. Обґрунтовано концепцію принципу правової визначеності та потребу імплементації принципу «de minimis non curat praetor» до правової системи України, їх важливу роль у процесі конституційно-правового регулювання права кожного звертатися до міжнародних судових установ та міжнародних організацій.

Удосконалено наявну в науці конституційного права концепцію щодо розуміння організаційно-правових гарантій прав людини і громадянина. Комплексно досліджено міжнародно-правовий механізм доступу до Європейського суду з прав людини, одним з елементів якого є умови прийнятності індивідуальних заяв. Сформульовані в дослідженні положення, висновки та пропозиції використано Комітетом з питань європейської інтеграції Верховної Ради України, Департаментом агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації, Вищим адміністративним судом України.

Кількість публікацій: 54, у т.ч. за тематикою роботи монографія, 4 навчальні посібники, 35 статей (18 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації автора складає 117 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 5.

Надіслати коментар

Коментарі

Бобровник Світлана Василівна, д.ю.н., проф., зав. кафедри

Наукове дослідження дослідження Л.М. Дешко на тему «Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій» є актуальним, комплексним, самостійним та завершеним. В ньому вперше у вітчизняній науці конституційного права наведено теоретичне узагальнення та подано нове вирішення наукової проблеми щодо конституційного права кожного звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, що покладено в основу вироблення відповідної концепції конституційно-правового забезпечення цього права з урахуванням зарубіжного досвіду, а також пропозицій та рекомендацій з удосконалення його конституційно-правового регулювання та практики застосування.

Наукова робота Дешко Л.М. є суттєвим внеском до науки конституційного права та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Пархоменко Наталія Миколаївна, д.ю.н., професор,

Вагомість наукового дослідження Дешко Л.М. зумовлена теоретичним і практичним значенням широкого кола питань, пов'язаних із необхідністю удосконалення конституційно-правового механізму забезпечення права кожного, після використання всіх національних засобів юридичного захисту, звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Зазначене вказує на актуальність, теоретичну і практичну значимість дослідження суспільних відносин, які виникають у зв’язку з конституційно-правовим забезпеченням прав і свобод людини і громадянина.
Належна ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків і рекомендацій, викладених у дослідженні Дешко Л.М., обумовлена цілісним використанням системи філософсько-світоглядних підходів, принципів, загальних методів наукового пізнання, а також таких, що застосовуються в юридичній науці. Це забезпечило об’єктивний аналіз предмета наукової роботи. Дешко Л.М. чітко визначено мету дослідження. Для досягнення зазначеної мети вірно вирішено дослідницькі задачі.
Поміж іншим, обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій дослідження підтверджується їх широкою апробацією та практичним значенням. Аналіз реферату дослідження Дешко Л.М. «Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій» дає підстави стверджувати про фундаментальність і ґрунтовність роботи.
Науковий доробок Дешко Л.М. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Берназюк Ян, д.ю.н., доцент

Наукова робота Дешко Л.М. є актуальною, поглиблює існуючі знання юридичної науки, є суттєвим внеском до науки конституційного права. Вона є завершеним, самостійно підготовленим науковим дослідженням, в якому отримано нові науково обґрунтовані та практично цінні результати, подано нове вирішення наукової проблеми щодо конституційного права кожного звертатися до міжнародних судових установ та міжнародних організацій, що лягло в основу вироблення відповідної концепції, а також пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення його конституційно-правового регулювання.

Бисага Юрій Михайлович, д.ю.н., професор

Теоретико-прикладна розробка питання конституційного права кожного на звернення до міжнародних судових установ та відповідних органів міжнародних організацій є вкрай важливою. З одного боку, це пояснюється достатньо значною кількістю проблем конституційно-правового забезпечення цього права, з іншого боку, вибір Дешко Л.М. також обумовлений необхідністю теоретичного дослідження поняття та змісту цього права, механізму його конституційно-правового забезпечення, гарантій його реалізації.
З огляду на викладене наукова праця Л.М. Дешко є актуальною, а саме дослідження – своєчасним та необхідним для науки конституційного права, а також для правотворчої та правозастосовчої практики.
Проведене Дешко Л.М. дослідження, є ґрунтовним загальнотеоретичним аналізом конституційного права кожного на звернення до міжнародних судових установ та відповідних органів міжнародних організацій. Його метою стала розробка концепції конституційного права кожного після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, та вироблення пропозицій щодо вдосконалення конституційно-правового регулювання та практики реалізації цього права.
За результатами проведеного дослідження авторці цілком вдалося досягнути визначеної нею мети та реалізувати поставлені завдання.
В результаті проведеного Л.М. Дешко дослідження одержані нові наукові результати, сформульовано систему теоретичних уявлень про поняття, зміст конституційного права на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій, його співвідношення з іншими правами людини і громадянина, конституційно-правовий механізм забезпечення.
Дешко Л.М. проведене комплексне дослідження, узагальнено і критично осмислено положення, що висвітлювались у вітчизняній і зарубіжній літературі, логічно викладено власні позиції і рекомендації з окресленого кола питань. Положення та висновки наукового дослідження достатньою мірою обґрунтовані, чого досягнуто як використанням сучасної методології, так і опрацюванням значного обсягу наукової літератури з даної тематики, широкою емпіричною базою.
Аналіз роботи дає підстави зробити висновок про те, що вона виконана на належному науковому рівні, носить самостійний, творчий характер. За своїм змістом, достовірністю отриманих результатів, новизною, теоретичною та практичною значимістю відповідає вимогам, що висуваються до робіт молодих вчених на здобуття премії Президента Україна та заслуговує на присудження премії Президента Україна.
Бисага Юрій Михайлович, д.ю.н., професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету

Бєлов Дмитро Миколайович, д.ю.н., проф.

Розпочаті в Україні конституційна, судова та інші реформи, запровадження міжнародними судовими установами та відповідними органами міжнародних організацій нових умов прийнятності заяв від осіб, які звертаються до них за захистом своїх прав і свобод, ратифікація Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, зумовлюють актуальність, по-перше, дослідження ознак, змісту конституційного права кожного після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, його місця в системі прав людини і громадянина та механізму реалізації. По-друге, необхідним є дослідження відповідності конституційно-нормативного регулювання цього права реальним потребам суспільного життя, правовим стандартам у галузі захисту прав людини, які були вироблені міжнародними організаціями та міжнародними установами. Таким чином, наукове дослідження Дешко Л.М. є актуальним.
Результати досліджень Дешко Л.М. повною мірою опубліковані в вітчизняних та закордонних наукових журналах. Вони також доповідались на науково-практичних конференціях, круглих столах в Україні та за кордоном і добре відомі фахівцям. Наукове дослідження Дешко Л.М. має фундаментальне теоретичне та практичне значення для науки конституційного права та для споріднених з нею за об’єктом наукової уваги напрямів наукової думки, а її автор заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Омельченко Наталія, Леонідівна, к.ю.н., доцент

Монографічне дослідження Л. М. Дешко присвячено вельми актуальним для сучасної науки конституційного права та практики проблемам прав людини та їх гарантіям, а також реальному та ефективному забезпеченню цих прав як державою в цілому, так й окремими інституціями в сучасному суспільстві. У зв’язку з цим зростає потреба у вдосконаленні національних і міжнародних юридичних механізмів забезпечення конституційних прав і свобод людини, зокрема конституційного права на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій, що в свою чергу сприятимуть як зміцненню позицій країни на міжнародній арені, так і подальшого розвитку України як демократичної, правової, соціальної держави.
Зазначені та інші чинники дозволяють зробити однозначний висновок, що порушена у монографії Л. М. Дешко проблема щодо конституційного права на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій до числа найактуальніших проблем сучасної теорії та практики. Зокрема, авторка вперше у вітчизняній конституційно-правовій науці на основі наукових здобутків українських та зарубіжних вчених, численних міжнародних договорів, великого масиву правотворчих рішень міжнародних організацій і органів, декларацій і резолюцій міжнародних міжурядових організацій, рішень міжнародних судових установ, законодавства не лише України, а й зарубіжних країн та практики його застосування провела системне, комплексне дослідження конституційного права людини на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій. Це дало авторці змогу обґрунтувати цілісну наукову концепцію даного права, а також запропонувати науковій громадськості України нові теоретико-методологічні та практично-прикладні положення, висновки та пропозиції.
Сформульовані положення, висновки та пропозиції Л. М. Дешко мають велику практичну значущість. Отримані авторкою практичні результати можуть бути використані передусім для оптимізації форм, методів та засобів забезпечення конституційного права людини на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій, вдосконалення національного законодавства у сфері прав людини, зокрема приведення його положень у відповідність міжнародним стандартам прав людини та їх захисту, а також при підготовці спеціалізованих підручників і навчальних посібників з конституційного права України, спеціалізованих дисциплін з прав людини, а також у науково-дослідній роботі студентів, магістрів, аспірантів, докторантів тощо.
Враховуючи беззаперечну актуальність монографічного дослідження Л. М. Дешко, яке виконане з повним дотриманням вимог академічної доброчесності, заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Віткова Валентина Сергіївна, к.ю.н, асистент

У сучасних складних соціально-економічних та політичних умовах особливо гостро постає питання вдосконалення наявного в Україні механізму забезпечення конституційного права фізичних та юридичних осіб після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Застосовуючи субсидіарний механізм захисту прав людини і громадянина через відсутність в Україні ефективного внутрішньодержавного механізму їх захисту, стягувачі не лише відновлюють порушені права, а й держава має «орієнтири» для вжиття заходів загального характеру з метою забезпечення додержання положень міжнародних документів, порушення яких встановлене міжнародною судовою установою чи організацією. Таким чином, наукове дослідження Л.М. Дешко є актуальним. Вперше в науці конституційного права проведено порівняльно-правове дослідження конституційного права кожного на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій. Грунтовно проаналізовано національне законодавство країн-учасниць ЄС, СНД, міжнародні договори, правотворчі рішення міжнародних організацій і органів. У зв’язку з цим воно має як теоретичну, так і практичну цінність не тільки для України, а й країн-учасниць ЄС та СНД.
Дослідження Дешко Л.М. є справді новаторським, оскільки своєчасно, аргументовано заповнює ланку як в теоретично-змістовому аспекті дослідженні конституційно-правового статусу людини і громадянина, конституційно-правового механізму забезпечення права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, так і в прикладному.
Наукова праця Дешко Л.М. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Хватик Ю.А., к.ю.н

Научная работа Дешко Л.Н. посвящена исследованию конституционного права каждого обращаться за защитой своих прав и свобод в соответствующие международные судебные учреждения или в соответствующие органы международных организаций. Дешко Л.Н. впервые исследована эволюция взглядов на данное конституционное право, генезис его идеи, выделены основные периоды становления и развития этого права в контексте генезиса национальной системы конституционного права. Научную ценность представляют сформулированное Дешко Л.Н. определения понятия конституционного права обращаться за защитой своих прав и свобод в соответствующие международные судебные учреждения или в соответствующие органы международных организаций, выявленные сущность, признаки, содержание этого права, его место в системе конституционных прав человека и гражданина.
По личному мнению, данная работа Дешко Л.Н. является существенным вкладом в юридическую науку, заслуживает присуждения премии Президента Украины для молодых ученых.
Хватик Юлия Александровна, к.ю.н, доцент Юридического факультета Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь

Карабін Т.О., д.ю.н., доцент

Теоретико-прикладна розробка конституційного забезпечення права кожного на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій, безумовно, є вкрай важливою. З одного боку, це пояснюється достатньо значною кількістю проблем, що існує нині при його реалізації на практиці, з іншого боку – необхідністю комплексного теоретичного дослідження зазначеного права, оскільки у юридичній науці вище зазначене питання не знайшло свого розв’язання.
В результаті проведеного Дешко Л.М. дослідження виявлено низку теоретичних та практичних проблем щодо предмета дослідження і підготовлено відповідні висновки та пропозиції, які є обгрунтованими та аргументованими. Наукове дослідження Дешко Л.М. є фундаментальним, структурованим, логічним, відрізняється науково значимою результативністю теоретичного і практичного спрямування та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Дякую.

Буличева Н.А., к.ю.н., доцент

Дослідження Дешко Л.М. є актуальним, відрізняється системним підходом до вирішення наукової проблеми. Обґрунтованість наукових положень, висновків, рекомендацій, сформульованих у науковій праці Дешко Л.М., їх вірогідність забезпечені, по-перше, вирішенням автором наукових завдань, і, як наслідок, реалізацією поставленої мети дослідження - розробкою концепції конституційно-правового забезпечення права кожного після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, з урахуванням закордонного досвіду, та виробленням пропозицій щодо вдосконалення конституційно-правового регулювання та практики реалізації цього права. По-друге, логікою дослідження. По-третє, використанням широкої джерельної бази. По-четверте, широкою апробацією результатів дослідження.
Результати наукового дослідження мають вагому теоретичну цінність. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані положення, висновки та пропозиції використовуються в науково-дослідній роботі; нормопроектній та правотворчій діяльності – з метою розвитку законодавства України з питань забезпечення конституційного права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна (комітет з питань європейської інтеграції Верховної Ради України, акт впровадження від 26 серпня 2016 р. № 04-17/16-1204; Департамент агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації, довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження від 10 серпня 2016 р. № 02-01.2-1/1387); у правозастосуванні – в ході вдосконалення практики реалізації норм законодавства, яке регулює право кожного після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна (Вищий адміністративний суд України, акт впровадження від 26 вересня 2016 р. № 2028/2-14/16); навчальному процесі – під час підготовки програм, робочих програм, навчально-методичних матеріалів, опорних конспектів, навчальних посібників, підручників із конституційного права України, конституційного права зарубіжних країн, порівняльного конституційного права, міжнародного права, європейського права, права Європейського Союзу, спеціальних курсів з прав людини та механізмів їх захисту, а також у ході викладання дисциплін «Конституційне право України», «Конституційне право зарубіжних країн», «Права людини».
Наукова праця Людмили Миколаївни Дешко є самостійним, завершеним дослідженням, що має суттєве значення для юридичної науки та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Гуржій Т.О.

Гуржій Тарас Олександрович, д.ю.н., проф. Монографія Л.М.Дешко являє собою зразок напрочуд вдалого поєднання фактологічної точності, методологічної збалансованості й творчого підходу в науково-правовому дослідженні. Поставивши перед собою вкрай важливе і, водночас, складне завдання (розробка концепції конституційно-правового забезпечення права на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій), Л.М.Дешко не лише здійснила його успішну реалізацію, а й окреслила шляхи вирішення цілої “плетениці” супутніх науково-правових проблем. Глибоке розуміння предмету дослідження, прискіпливий аналіз емпіричного матеріалу, використання обширного дослідницького інструментарію – все це дозволило автору створити дуже якісний науковий продукт, однаково затребуваний як теорією права, так і сучасною юридичною практикою. Наочне свідчення тому – велика кількість схвальних відгуків на цьому ресурсі. У світлі викладеного присудження Л.М.Дешко премії Президента України для молодих вчених видається цілком закономірним кроком, який підкріпить загальне визнання здобутків автора та спонукатиме його до подальших наукових звершень.

Олькіна О.В., к.ю.н., доцент

Наукове дослідження Дешко Л.М. присвячене актуальній проблемі конституційно-правового забезпечення права кожного після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Її теоретико-методологічну основу становлять праці видатних філософів, мислителів та політичних діячів: Н. Макіавеллі, Г. Гроція, Т. Гоббса, Б. Спінози, Дж. Локка, Ш. Монтеск’є, Т. Джефферсона, І. Канта, Д. Юма, Ж.-Ж. Руссо та ін., фундаментальні роботи вітчизняних та закордонних вчених: С. С. Алексєєва, П. В. Анісімова, М. В. Афанасьєвої, М. О. Баймуратова, Ю. Г. Барабаша, О. В. Батанова, Д. М. Бєлова, Ю. М. Бисаги, Р. М. Валєєва, О.П. Васильченко, В. П. Гробової, В. Н. Денисова, Т. М. Заворотченко, А. Р. Крусян, О. С. Лотюк, П. М. Любченко, Л. А. Луць, О. В. Марцеляка, М. І. Матузова, В.В. Мицика, Н. В. Мішиної, М. Московіца, Н. А. Мяловицької, В. О. Карташкіна, Х. Лаутерпахта, О. І. Наливайко, М. П. Орзіха, О. В. Пушкіної, В. Ф. Погорілка, П. М. Рабіновича, В. О. Серьогіна, О. В. Скрипнюка, Т. М. Слінько, О. В. Совгирі, Ю. О. Тіхомірова, Ю. М. Тодики, О. Ф. Фрицького, Ю. О. Фрицького, В. М. Шаповала, С. В. Шевчука, Ю. С. Шемшученка, О. В. Щербанюк та ін. Нормативну базу дослідження складають нормативно-правові акти України, зарубіжних країн, міжнародні договори, правотворчі рішення міжнародних організацій і органів. Матеріали судової практики, декларації та резолюції міжнародних міжурядових організацій, звіти органів державної влади, офіційні статистичні дані склали емпіричну базу дослідження.
В дослідженні вперше в науці конституційного права вироблено концепцію конституційно-правового забезпечення права кожного після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, з урахуванням закордонного досвіду, вироблено пропозиції щодо вдосконалення конституційно-правового регулювання та практики реалізації цього права.
Результати дослідження належним чином апробовані і впроваджені.

Наукова робота Дешко Л.М. заслуговує на високу позитивну оцінку та присудження премії Президента України для молодих вчених.

Анцелевич Г.О., к.ю.н., професор

Представлена на конкурс наукова робота Дешко Л.М. є актуальною. В теоретичному плані порівняльно з дослідженнями вітчизняних та закордонних вчених вона має комплексний характер, міцне теоретичне підгрунтя, враховує останні зміни суспільних відносин, відповідає викликам сьогодення, які стоять не тільки перед Україною, а й зарубіжними країнами. Наукова робота є на часі.
Її результати характеризуються науковою новизною, глибоким теоретичним обгрунтуванням, практичною цінністю. При цьому робота є і поглядом в майбутнє – в ній виявлено чинники, які впливають на «якість» механізму забезпечення конституційного права кожного після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є держава, розроблено пропозиції з вдосконалення цього механізму.
Наукова праця Дешко Л.М. є істотним внеском в юридичну науку, є підгрунтям для проведення подальших досліджень вітчизняних та закордонних вчених, є цінною з практичної точки зору. Наукова праця Дешко Л.М. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Волкова Д.Є.

Наукова робота Дешко Л.М. є структурованою, цілісною, завершеною науково-дослідною працею. Отримані в ній результати вирішують наукову проблему щодо конституційного права кожного звертатися до міжнародних судових установ та міжнародних організацій, що лягло в основу вироблення відповідної концепції, а також пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення його конституційно-правового регулювання. Слід відзначити міцну теоретичну основу виконаної наукової роботи. Вже на рівні дефінітивного аналізу основних понять Дешко Л.М. продемонстровано глибоку філософську ерудованість та багатогранність науково мислення.
Враховуючи актуальність теми, наукову новизну отриманих результатів та їхню теоретичну та практичну значущість, а також відповідність поданої роботи вимогам, що висуваються, наукова праця Дешко Л.М. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Віктор Заборовський

Заборовський В.В., к.ю.н., доцент, Ужгородський національний
університет
Наукова праця Дешко Л.М. є актуальною, теоретично і практично
назрілою. Наукова новизна результатів дослідження конкретизується в
численних фундаментальних положеннях, висновках, рекомендаціях та
пропозиціях. Вони зроблені Дешко Л.М. вперше в науці конституційного
права, є істотним внеском в цілому в юридичну науку, базою для
подальших досліджень не лише вітчизняних, але й закордонних вчених.
Дешко Л.М. є першим науковцем, який акцентував увагу на
розширенні Генеральною Асамблеєю ООН і Радою з прав людини ООН
повноважень і функцій національних установ із заохочення і захисту прав
людини, створених відповідно до Паризьких принципів. Дешко Л.М.
вперше в науці конституційного права встановлено, що в Україні не
створені відповідно до Паризьких принципів такі їх види: комісії з прав
людини, антидискримінаційні омбудсмени (комісії). З’ясовано, що ряд
інститутів (центрів) з прав людини, консультативних комісій, що створені
в Україні, не відповідають Паризьким принципам. Розширення відповідно
до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН і Ради з прав людини ООН
повноважень і функцій національних установ, які займаються заохоченням
і захистом прав людини, створених відповідно до Паризьких принципів,
зобов’язує державу привести її правогарантуючі функції у відповідність до
міжнародних стандартів. На часі став акцент Дешко Л.М. про те, що вище
зазначене зумовлює необхідність удосконалення теорії гарантій прав
людини і основних свобод, а також пов’язаної з ними нормотворчої,
правозастосовної практики.
Велике науково-практичне значення має обгрунтований Дешко Л.М.
підхід щодо процедури виконання рішень Європейського суду з прав
людини та адміністративних судів України, а також аргументована
необхідність прийняття Закону України «Про національні установи, які
займаються заохоченням і захистом прав людини, створені відповідно до
Паризьких принципів».
Наукова робота Дешко Л.М. порівняно з закордонними аналогами
характеризується фундаментальністю, комплексністю, обгрунтованістю
висновків, їх прогресивністю, науковою та практичною цінністю. Вона
виконана з дотриманням вимог академічної доброчесності та заслуговує на
присудження премії Президента України для молодих вчених.
Заборовський В.В., к.ю.н., доцент

БАНК РОСТИСЛАВ

Наукова робота Дешко Л.М. є першою в Україні науковою працею, яка присвячена дослідженню конституційного права на звернення до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій. В ній вперше в юридичній науці, порівняно зі світовими аналогами, комплексно досліджено еволюцію поглядів на зазначене конституційне право, ґенезу його ідеї, виділено основні періоди становлення та розвитку цього права в контексті ґенези національної системи конституційного права. Дешко Л.М. вперше в науці конституційного права надано визначення поняття конституційного права звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, виявлено його сутність, ознаки, зміст та місце в системі конституційних прав людини і громадянина. В науковому дослідження Дешко Л.М. визначено й охарактеризовано наявний конституційно-правовий механізм його забезпечення, а також систему нормативно-правових та організаційно-правових гарантій цього конституційного права, шляхи їх розвитку в Україні. Теоретично і практично цінними є вироблені Дешко Л.М. пропозиції щодо вдосконалення його конституційно-правового регулювання. Наукова робота Дешко Л.М. є суттєвим внеском в науку конституційного права, характеризується теоретичною і практичною цінністю і заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Банк Р.О., к.ю.н., доцент

Ярова Анастасія

Наукова робота Дешко Л.М. є значним внеском в юридичну науку. Вона є актуально, практично і теоретично назрілою. В ній вперше проведено системне, комплексне дослідження конституційного права звертатися до міжнародних судових установ та міжнародних організацій, що дало змогу обґрунтувати цілісну наукову концепцію цього права, а також нові теоретичні та прикладні положення і висновки.
Наукову та практичну цінність не лише для України, а й інших країн має виділені вперше в юридичній науці саме в роботі Дешко Л.М. критерії встановлення наявності або відсутності суттєвої шкоди, якої зазнав заявник, як умови прийнятності індивідуальної заяви міжнародною судовою установою. Також в роботі Дешко Л.М. вперше виявлено критерії дотримання зобов’язання суду обґрунтовувати свої рішення: 1) суд прийняв доказ сторони (сторін), що має такі ознаки: є конкретним; доцільним; доречним; у разі відмови суду приймати доказ, запропонований стороною (сторонами), в рішенні суду наведено деталізовані та переконливі підстави такої відмови; 2) спосіб, у який приймалися докази, є справедливим; 3) спосіб, у який були оцінені докази, є справедливим; 4) наслідки оцінки доказів і застосування правових норм відповідають міжнародним документам; 5) процедура прийняття процесуального рішення є справедливою. Ці резудьтати дослідження має велике практичне значення з огляду на те, що Україна є рекордсменом за кількістю заяв, що надходять до Європейського суду з прав людини та щодо кількості справ, за результатами розгляду яких Україна визнається такою, що порушила права і свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Дуже цінними ці результати новизни є для суддів, особливо в контексті судової реформи, яка триває в Україні. Адже саме вони приймають рішення суду як найважливіший акт правосуддя. Цінним є і удосконалений Дешко Л.М. підхід щодо процедури виконання рішень Європейського суду з прав людини та адміністративних судів України, а саме аргументовано необхідність покласти примусове виконання рішень адміністративних судів та рішень Європейського суду з прав людини на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та на приватних виконавців. Особливо актуальним це є в контексті реформи виконавчої служби, що триває в Україні.
Наукове дослідження Дешко Л.М. характеризується великою теоретичною і практичною цінністю, є істотним внеском в юридичну науку та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Ярова А.О., к.ю.н.

Джабраілов Р.А., д.ю.н., доц.

Представлене монографічне дослідження посідає важливе місце серед досліджень, присвячених проблематиці реалізації громадянами свого конституційного права на захист прав та законних інтересів в міжнародних юрисдикційних органах. За сукупністю отриманих наукових результатів монографічна робота є оригінальним та самостійним дослідженням, яке заслуговує на підтримку та високу позитивну оцінку.

Мішина Н.В., д.ю.н., проф.

Монографія Л.М.Дешко присвячена проблемам, актуальним як з точки зору конституційно-правової теорії, так і практики державного будівництва. По-перше, наразі в Україні активізувались процеси європейської інтеграції, яка передбачає гармонізацію національного законодавства з тими стандартами ЄС, з якими воно поки що не узгоджено. Не є винятком законодавство про права людини. По-друге, захист прав і свобод завжди залишається тією сферою, удосконалювати яку демократичні держави не перестають. По-третє, економічна криза в Україні спричиняє увагу до належного захисту низки прав і свобод людини, особливо економічного та соціального характеру.
Практичне значення викладених у праці Л.М. Дешко результатів визначається їх спрямованістю на розв’язання актуальних проблем конституційного та муніципального права України. Зокрема, вони можуть бути використані у науково-дослідній сфері (наприклад, при аналізі проблематики проаналізованого нею конституційного права); у нормотворчій сфері (наприклад, у процесі подальшого удосконалення змісту Конституції України, законів та підзаконних актів розвитку законодавства України з питань забезпечення конституційного права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна); у правозастосовній сфері (наприклад, у поточній діяльності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування); у навчальному процесі (наприклад, при підготовці підручників, посібників, інших навчально-методичних матеріалів із дисциплін «Конституційне право України», «Конституційне право зарубіжних країн», «Муніципальне право», «Виборче право», інших).

Багрій О.І,, к.ю.н., доцент кафедри КМіКП ДонНУ імені Василя

Наукова робота Дешко Л.М. є видатним досягненням в галузі гуманітарних наук, в якому глибоко і всебічно досліджено правову природу об’єктивного і суб’єктивного права кожного звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, з урахуванням основних ознак визначено їх поняття, виявлено ознаки та виділено елементи змісту конституційного права звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, виявлено співвідношення між правом звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій та іншими правами і свободами людини і громадянина. У науковій роботі Дешко Л.М. вперше в науці конституційного права визначено поняття конституційно-правового механізму забезпечення права кожного звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій; з’ясовано зміст принципів обґрунтованості судового рішення та «de minimis non curat praetor», обґрунтовано авторську концепцію принципу правової визначеності та потребу імплементації принципу «de minimis non curat praetor» до правової системи України, а також їх важливу роль у процесі конституційно-правового регулювання права кожного звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій та ін.
Також варто додати, що питання захисту прав людини, його засобів, здебільшого саме міжнародних, вже протягом достатньо тривалого часу становлять сферу наукових інтересів Людмили Миколаївни. Даний факт можна вважати запорукою того, що авторка добре обізнана із існуючими у науковій площині поглядами на зміст та сутність досліджуваних питань, з практикою органів міжнародних організацій та міжнародних судових установ, зокрема Європейського суду з прав людини, рішення якого визнані джерелом права в Україні, а отже дослідження Дешко Л.М. має якісну теоретичну та емпіричну базу, чітко продемонстровану наукову новизну результатів порівняно з іншими вітчизняними та зарубіжними аналогами і неабияку практичну значущість результатів.

Наукова робота Дешко Л.М. сприяє подальшому розвитку науки конституційного права, результати дослідження широко оприлюднені у провідних вітчизняних та закордонних виданнях, обговорені на міжнародних науково-практичних конференціях в Україні та зарубіжних країнах, заслуговують на увагу і підтримку. Дослідження Дешко Л.М. сприяє високому авторитету вітчизняної науки у світі.

Гість Щебетун Ірина Степанівна, к.ю.н., доцент

Проблематика створення розвиненого механізму реалізації конституційного права кожного після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є держава набула надзвичайної актуальності для багатьох країн світу, в тому числі і України.
В результаті проведеного в монографії Дешко Л.М. порівняльно-правового дослідження вперше в науці конституційного наведено теоретичне узагальнення та подано нове вирішення наукової проблеми щодо конституційного права кожного звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, що покладено в основу вироблення відповідної концепції конституційно-правового забезпечення цього права з урахуванням зарубіжного досвіду, а також пропозицій та рекомендацій з удосконалення його конституційно-правового регулювання та практики застосування.
Дешко Л.М. вперше в науці конституційного права виявлено низку теоретичних та практичних проблем щодо предмета дослідження, підготовлено відповідні висновки та пропозиції. Результати дослідження характеризуються новизною, істотною науковою та практичною цінністю, сприяють розвитку науки конституційного права. Зокрема, науково цінним є виділення Дешко Л.М. основних закономірностей процесу розвитку вітчизняної теоретико-правової думки щодо конституційного права кожного звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій; обґрунтування періодизації процесу її розвитку; розкриття ґенези ідеї права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій: від ідеї захисту прав людини до трансформації її в принцип захисту прав людини в правових системах держав та міжнародній правовій системі; виділення основних періодів становлення та розвитку цього конституційного права у контексті ґенези національної системи конституційного права та ін.
Результати наукового дослідження Дешко Л.М. оприлюднені в багатьох провідних наукових видання зарубіжних країн, мають широку апробацію. Наукова робота Дешко Л.М. підготовлена з дотриманням правил академічної доброчесності, утверджує високий авторитет вітчизняної науки у світі та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Галай Вікторія Олександрівна; к.ю.н.; доцент

Монографічне дослідження Дешко Л.М. є актуальним. Теоретико-прикладна розробка конституційного забезпечення права на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій є вкрай важливою, давно назрілою. З одного боку, це пояснюється проблемами, які існують при його реалізації на практиці не лише в Україні, а й в інших країнах, та необхідністю їх вирішення, з іншого боку – необхідністю комплексного теоретичного дослідження зазначеного права, оскільки у вітчизняній та закордонній юридичній науці вище зазначене питання не знайшло свого розв’язання.
Дешко Л.М. вперше в науці конституційного права розроблено концепцію конституційно-правового забезпечення права кожного після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, з урахуванням закордонного досвіду, та вироблено пропозиції щодо вдосконалення конституційно-правового регулювання та практики реалізації цього права.
Позитивне враження справляє теоретико-методологічна основа дослідження (праці видатних філософів, мислителів та політичних діячів, фундаментальні роботи вітчизняних та закордонних вчених: С. С. Алексєєва, М. О. Баймуратова, Д. М. Бєлова, Ю. М. Бисаги, Р. М. Валєєва, О.П. Васильченко, В. Н. Денисова, Т. М. Заворотченко, О. С. Лотюк, Л. А. Луць, О. В. Марцеляка, М. І. Матузова, М. Московіца, Н. В. Мішиної, В. О. Карташкіна, Х. Лаутерпахта, О. І. Наливайко, М. П. Орзіха, О. В. Пушкіної, В. Ф. Погорілка, П. М. Рабіновича, Ю. М. Тодики, О. Ф. Фрицького, В. М. Шаповала, С. В. Шевчука, Ю. С. Шемшученка та ін.), нормативна база дослідження (нормативно-правові акти України та зарубіжних країн, акти міжнародних організацій, законодавство Європейського союзу, емпірична база дослідження (матеріали судової практики, доповіді міжнародних організацій, звіти органів державної влади, офіційні статистичні дані з досліджуваної проблематики).
Монографія Дешко Л.М. відповідає вимогам доброчесності. Результати монографічного дослідження Дешко Л.М. мають істотне теоретичне та практичне значення, є значним внеском в науку конституційного права.

Булеца Сібілла, д.ю.н, доцент

На сьогоднішній день актуальність даного дослідження не викликає сумніву, оскільки станом на 31.12.2017 року від України надійшло 18150 заяв до Європейського суду. Все це свідчить, що виникає необхідність у громадян звертатися до міжнародних судових установ та міжнародних організацій. У даній роботі автор продемонструвала переконливе розуміння того факту, що звернення громадян до міжнародних судових інституцій та організацій потребує вдосконалення, автором грамотно поставлена мета та чіткість у наданні аналітичного матеріалу.
Наукова робота Дешко Л. М. написана в доступній формі, з дотриманням всіх необхідних вимог, які висуваються до таких видів робіт. Дана наукова робота є цікавою як для науковців, громадян, так і практикуючих юристів.

Переверзєва О.С., к.ю.н., старший науковий співробітник

Проведене Дешко Л.М. дослідження є актуальним для науки конституційного права та міжнародного права. Теоретико-прикладна розробка питання конституційного права кожного на звернення до міжнародних судових установ та відповідних органів міжнародних організацій є вкрай важливою. Вона перебуває в полі зору здебільшого закордонних вчених. Дешко Л.М. вперше в юридичні науці визначила та охарактеризувала наявний конституційно-правовий механізм забезпечення права кожного звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, а також дослідила його трансформацію під впливом перебудови контрольного механізму, створеного Конвенцією про захист прав людини і основоположних. Порівняно зі світовими аналогами Дешко Л.М. вперше в юридичній науці комплексно досліджено міжнародно-правовий механізм доступу до Європейського суду з прав людини, який зазнав змін відповідно до Протоколу №14, Протоколу №15, Протоколу №16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, нової умови прийнятності, що була запроваджена Протоколом №14 та Протоколом №15 до Конвенції, обставин, що вводять у дію застереження пп. «b» п. 3 ст. 35 Конвенції, а також умов прийнятності другої індивідуальної заяви в контексті триваючого порушення конвенційного права після ухвалення Європейським судом з прав людини рішення, в якому Судом встановлено порушення гарантованого Конвенцією права людини чи основоположної свободи, яке тривало впродовж певного періоду часу. Істотне практичне значення мають сформовані в дослідженні базові концептуальні засади методики оцінки суттєвої шкоди, якої зазнав заявник, як умови прийнятності індивідуальної заяви міжнародною судовою установою, а також обґрунтованості судових рішень, моделі виконання рішень міжнародних судових установ в Україні.
Наукова праця Дешко Л.М. виконана з дотриманням вимог доброчесності, її результати характеризуються науковою новизною, практичною цінністю (сформульовані в роботі положення, висновки і пропозиції використано у нормопроектній та правотворчій діяльності комітетом з питань європейської інтеграції Верховної Ради України; Департаментом агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації; у правозастосуванні – Вищим адміністративним судом України), вона є видатним досягненням в галузі гуманітарних наук, сприяє подальшому розвитку юридичної науки, утверджує високий авторитет вітчизняної науки у світі.
Переверзєва О.С., к.ю.н., старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Ленгер Яна Іванівна к.ю.н., доцент

Робота надзвичайно актуальна, цікава, матеріал сприймається дуже легко.Тема сьогодні вкрай важлива як для науковців так і для широкого загалу для дотримання правосвідомості на належному рівні та розумінні основних правових процесів.

Красицька Лариса Василівна, д.ю.н., доцент

Актуальність дослідження конституційного права на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій не викликає сумніву, враховуючи сучасні тенденції забезпечення прав кожного як національними, так і міжнародними засобами юридичного захисту. Розкриття механізму конституційно-правового забезпечення права звертатися до міжнародних судових установ та міжнародних організацій має теоретичне та практичне значення, сприяє забезпеченню ефективного захисту порушених прав людини і громадянина. Обґрунтування концептуальних підходів щодо принципу правової визначеності є важливим у контексті верховенства права, як основної засади судочинства в Україні. Викликають інтерес й інші доктринальні підходи автора до проблемних питань забезпечення конституційного права на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій. Наукова робота Л.М. Дешко виконана з дотриманням вимог академічної доброчесності, автор продемонструвала високий рівень теоретичних знань, знання практичних проблем у цій сфері, запропонувала шляхи їх вирішення.

Ніна Златіна

Тема надзвичайно актуальна для сьогодення. Зміст роботи дуже легко сприймається.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.