Офіційний веб сайт

Комплексний видобуток газу метану при геотехнологічній розробці природних і техногенних родовищ

м69

Представлено Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України.

Автори: к.т.н. Агаєв Р.А., к.т.н. Клюєв Е.С.

Авторами встановлено закономірності зміни параметрів пневмодинамічної та теплової дії на вуглецевмісне середовище при його фізичних перетвореннях, що дозволило обґрунтувати раціональні параметри цих процесів для подальшого вдосконалення існуючих та розробки нових геотехнологічних способів комплексного видобутку метану з природних та техногенних родовищ.

Визначено умови застосування і параметри способу пневмодинамічної дії на газонасичений вуглепородний масив. Розроблено технологічну схему способу проведення пневмодинамічної дії через поверхневу дегазаційну свердловину для видобутку метану, що пройшла перевірку і відпрацьована в експериментальних дослідженнях і промислових випробуваннях. Встановлено вихідні умови та основні технологічні параметри процесу теплової дії на вуглецевмісну сировину для отримання метану з максимальною концентрацією.

Розроблено технічну документацію для впровадження ефективних способів пневмодинамічної та теплової дії на гірниче середовище при комплексному видобутку метану з природних та техногенних родовищ.

Сумарний економічний ефект від впровадження способів комплексного видобутку метану в геотехнологіях розробки вуглецевмісних родовищ склав 6,5 млн. грн.

Кількість публікацій: 41, у т.ч. за тематикою роботи  2 монографії, 21 стаття (3 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 12 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2. Отримано 4 патенти України на корисну модель.

Коментарі

Петльований Михайло Володимирович

Розвиток інноваційних технологій з освоєння енергетичних ресурсів, що дає можливість істотно зменшити імпорт природного газу і задовольнити потреби нашої держави в енергоносіях є завжди актуальною науковою задачею, яка має важливе значення для зміцнення енергонезалежності та українського суспільства загалом.
Робота має суттєву наукову складову та містить нові наукові результати отримані з доскональним вивченням фізики процесу пневмодинамічної та теплової дії на вуглецевмісне середовище, що дозволило встановити нові закономірності й на цьому підґрунті вдосконалити існуючі та розробити нові геотехнологічні способи комплексного видобутку метану з природних та техногенних накопичень. Практична складова роботи представлена також досить широко: розроблені методичні рекомендації, нові способи та схеми вилучення метану, технічні вимоги та завдання інтенсифікації видобутку метану через поверхневі дегазаційні свердловини.
Імпонує те, що автори дослідили можливість освоєння вуглецевмісних ресурсів, зосереджених не тільки в газонасиченому вуглепородному масиві, але й в заповнених породних відвалах та мулонакопичувачах вуглезбагачувальних фабрик.
Вважаю, що наукова робота, подана на здобуття Премії Президента України колективом молодих науковців відповідає сучасному рівню науки та техніки, робота має наукову та практичну цінність, висновки та рекомендації змістовно обґрунтовані й доведені. Представлена робота за науковим рівнем заслуговує здобуття премії.

Петльований М.В.,
кандидат технічних наук, доцент кафедри підземної розробки родовищ
НТУ «Дніпровська політехніка»
(м. Дніпро)

Ларіонов Г.І.

Дефіцит і подорожчання органічного палива, екологічні проблеми традиційних способів видобутку та подальшого використання вугілля характеризують сучасний стан паливно-енергетичного комплексу України. Така ситуація вимагає зусиль в пошуку нових технологій геотехнологічної розробки родовищ, що дозволить долучити до промислового використання поклади, розробка яких традиційними методами є нерентабельною. Тому актуальним є підвищення рівня видобутку газу метану із природних і техногенних родовищ при використанні пневмодинамічної та теплової дії на гірниче середовище в геотехнологіях розробки вуглецевмісних родовищ.
Для досягнення поставленої мети авторами чітко сформульовані основні задачі, які полягали у проведенні теоретичних та експериментальних дослідженнях процесів, що протікають у вуглецевмісному середовищі при пневмодинамічній та тепловій дії, з визначенням основних технологічних параметрів способів отримання газу метану.
Авторами встановлено закономірності зміни параметрів пневмодинамічної та теплової дії на вуглецевмісне середовище при його фізичних перетвореннях, що дозволило обґрунтувати раціональні параметри цих процесів для подальшого вдосконалення існуючих геотехнологічних способів комплексного видобутку метану з природних та техногенних родовищ.
Загалом, вважаю, що робота має завершений характер, а її автори заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Доктор фізико-математичних наук,
старший науковий спіробітник
ІГТМ НАН України Г.І. Ларіонов

Бокій Борис Всеволодович

У зв’язку із необхідністю підтримання енергетичної безпеки країни велика увага приділяється альтернативним видам палива, серед яких великого значення набуває метан вугільних родовищ, запаси якого, у перерахунку на умовне паливо, займають четверте місце у світі після нафти, вугілля і природного газу. За різними даними його запаси в Україні становлять від 4 до 12 трлн м3, що в 2,0 - 2,5 рази перевищує запаси природного газу. Це все обумовлює необхідність застосовувати комплексний підхід шляхом освоєння природних та техногенних вуглецевмісних родовищ геотехнологічним способом.
Автори роботи свою увагу звернули на найбільш відомі способи, а саме пневмодинамічний та тепловий. При цьому автори вирішили ряд завдань, пов'язаних з отриманням даних про властивості, склад і особливості поведінки гірничого середовища при зовнішній дії на нього.
У роботі чітко виділено актуальність наукової задачі, ідея та мета роботи, предмет та об’єкт досліджень, наукова новизна та практичне значення отриманих результатів роботи, та обсяг її впровадження.
До головних переваг роботи варто віднести доволі її широке практичне застосування та отриманий при цьому економічний ефект. Так, основні результати досліджень використані при розробці доповнень до проекту інтенсифікації газовиділення в умовах ПАТ «Шахта ім. О.Ф. Засядька» та рекомендацій з ефективного використання способів теплової дії та оцінки основних технічних і технологічних параметрів процесу. Сумарний економічний ефект від впровадження отриманих результатів у виробництво склав 6,5 млн. грн.
Вважаю, що подана робота має завершений характер, а її автори заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Поліщук Сергій Зіновійович

На сьогоднішній день все більш актуальним стає питання використання альтернативних та додаткових джерел енергії, серед яких великого значення набуває метан вугільних родовищ, запаси якого, у перерахунку на умовне паливо, займають четверте місце у світі після нафти, вугілля і природного газу.Однією з переваг роботи «Комплексний видобуток газу метану при геотехнологічній розробці природних і техногенних родовищ» є цільова направленість на комплексне освоєння вуглецевмісних ресурсів, зосереджених як в газонасиченому вуглепородному масиві (природне родовище), так і в заповнених породних відвалах та мулонакопичувачах вуглезбагачувальних фабрик (техногенне родовище).
Авторами роботи встановлено ряд закономірностей зміни параметрів способів пневмодинамічної та теплової дії на гірниче середовище для видобутку метану з природних і техногених родовищ. Практичне значення мають розроблені методики проведення експериментальних робіт і промислових випробувань способу дегазації вуглепородного масиву для інтенсифікації видобутку метану через поверхневі дегазаційні свердловини із застосуванням пневмогідродинамічної дії.
Крім економічного, робота має значний екологічний ефект за рахунок зниження забруднення навколишнього природного середовища
Автори роботи: к.т.н. Агаєв Р.А.та к.т.н. Клюєв Е.С., заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Поліщук Сергій Зіновійович, доктор технічних наук зі спеціальності «фізичні процеси гірничого виробництва», професор кафедри екології і біотехнології, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки.
Завідувач кафедри опалення, вентиляції і якості повітряного середовища ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м.Дніпро, Україна.

Сизоненко О.М.

Як відомо, світові запаси вуглеводневих палив невблаганно скорочуються, а глобальна зміна клімату призводить до необхідності пошуку шляхів скорочення викидів шкідливих речовин у атмосферу. Тому одним із ключових питань сьогодення в усьому світі стоїть пошук та розвиток альтернативних джерел енергії. Одним з перспективних напрямків отримання енергії є комплексне освоєння вуглецевмісних ресурсів, зосереджених як в газонасиченому вуглепородному масиві, так і в заповнених породних відвалах та мулонакопичувачах вуглезбагачувальних фабрик.
Саме розвитку такої технології і присвячено роботу Р. А. Агаєва та Е. С. Клюєва.
При цьому автори вирішували ряд завдань, пов'язаних з отриманням даних про властивості, склад і особливості поведінки гірничого середовища при зовнішній дії на нього, що характеризувалось змінами стану та супроводжувалось різними фізичними процесами у пористому середовищі.
Таким чином, в роботі вирішувалась актуальна наукова задача, яка полягала у встановленні закономірностей зміни параметрів способів пневмодинамічної та теплової дії на гірниче середовище для видобутку метану з природних і техногених родовищ.
Знайомство з роботою авторів показало, що їм вдалося вперше при дослідженнях пневмодинамічної дії на газонасичений вуглепородний масив встановити закономірність зміни радіуса ефективного впливу пневмодинамічної дії та тиску в поверхневій дегазаційній свердловині при об'єднанні об’єму свердловини з фільтраційним об'ємом гірського масиву та вперше обґрунтовати критерій ефективності пневмодинамічної дії; при дослідженнях теплової дії на тверду вуглецевмісну сировину вперше встановлено залежності зміни виходу газової фази від температури процесу теплової дії., які характеризуються впливом співвідношень вугілля і породи в бінарних сумішах, що дозволяють обґрунтувати параметри теплової дії в геотехнологіях розробки вуглецевмісних родовищ.
В цілому, вважаю, що робота Агаєва Р.А. та Клюєва Е.С. виконана на достатньо високому науково-технічному рівні, має наукове та практичне значення, а її автори заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Сизоненко Ольга Миколаївна,доктор технічних наук, професор зі спеціальності «Матеріалознавство»,
головний науковий співробітник Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України, м. Миколаїв

Роман Дичковський

Представлена робота вирішує актуальне завдання підвищення дебіту метаногазових свердловин при розробці родовищ вугілля. Вона містить нові наукові результати, технологічні схеми раціонального розташування техногенних об'єктів та пропозиції щодо практичної реалізації запропонованих заходів.
Я добре знайомий із отриманими результатами цієї роботи оскільки виступав офіційним опонентом при захисті кандидатської дисертаційної роботи одного із авторів. За значимістю, актуальністю та отриманими економічними показниками дана робота є важливою для паливно-енергетичного сектору нашої держави. Її автори засновують отримання Премії президента для молодих вчених.

Р.О. Дичковський, д.т.н., проф.
Начальник Науково-дослідної частини
Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"
(Національний гірничий університет), м. Дніпро, Україна

Назимко В.В.

Відгук
На реферат роботи «Комплексний видобуток газу метану при геотехнологічній розробці природних і техногенних родовищ»
В умовах зростаючого дефіциту енергетичних ресурсів проблема раціонального їх використання набуває особливої актуальності. Об’єм запасів первинних а також вторинних або техногенних вуглецевмісних родовищ в Україні сягає третини від загальних потреб промисловості. Проблема полягає лише у підвищенні ефективності вилучення енергетичної компоненти з цих родовищ, чому й присвячена робота молодих учених з ІГТМ НАН України. Автори знайшли оптимальні ніші для пошуку резервів підвищення ефективності, оскільки відношення витрати/ефект для технологій пневмодинамічної дії на газовугільний масив та теплової дії на техногенні залежи відходів вуглезбагачувальних фабрик є максимальним.
Автори отримали суттєво нові наукові результати, які характеризують закономірності відновлення проникності й газовіддачі навколосвердловинного простору у результаті пневмодинамічної дії. Важливо, що технологія повністю механізована й легко піддається автоматизації та ефективному контролю. Вона повністю безпечна, оскільки реалізується у підземному просторі далеко за межами робочого простору підземних гірничих виробок, в яких можуть працювати люди.
Технологія абсолютно екологічна й вигідна з точки зору економіки, оскільки не потребує значних інвестицій, а віддача вугільного метану зростає у 3-4 рази.
Приємною несподіванкою є також технологія вилучення метану, водню й горючих газів з відстійників вуглезбагачувальних фабрик та інших відходів вугільної промисловості. Перезбагачування таких низькоякісних ресурсів не завжди економічно виправдане, й до того ж пов’язане з додатковими викидами шкідливих речовин у атмосферу. Автори ж знайшли оригінальний шлях вилучення вуглевмісних газів, який знову ж таки не потребує значних інвестицій, що вкрай важливо в умовах сучасної економічної кризи.
Обидві технології (як пневмодинамічної, так і теплової дії) доведені до промислового використання, а їх раціональні параметри встановлені з високою достовірністю й оформлені у вигляді галузевих рекомендацій і стандартів.
Такі результати безумовно мають велике наукове й практичне значення, а їх автори як молоді вчені заслуговують присудження премії Президента України.
Назимко В.В., проф., Лауреат державної премії в галузі науки і техніки.

Дмитро

Цікава, актуальна та головне конструктивна робота. Має вагомий внесок, як з наукового боку, так і з практичного застосуванням, що поліпшить соціально-економічний розвиток України.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.