Офіційний веб сайт

Комплексний підхід до оцінювання генетичної специфічності та резистентності великої рогатої худоби

м22

Представлено Інститутом розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН України.

Автори: Мохначова Н.Б., Маковська Н.М.

Метою роботи є генетична оцінка специфіки вітчизняних комерційних та локальних порід великої рогатої худоби за стійкістю до захворювань та стресу із застосуванням аналізу поліморфізму локусів кількісних ознак (QTLs), гену BoLA-DRB3, з подальшим застосуванням отриманої молекулярно-генетичної інформації у селекційно-племінній роботі.

Вивчено особливості розподілу алелів гену BoLA-DRB3 в вітчизняних породах великої рогатої худоби. Вперше у сірої української породи визначені частоти алелів та генотипів за п’ятьма генами, що асоційовані з кількісними ознаками продуктивності. Вперше виявлено молекулярно-генетичну структуру породи за алелями гена BoLA-DRB3. Визначено імуногенетичну структуру білоголової української породи.

Виявлено 4 породоспецифічні алелі та запатентовано спосіб добору бажаних генотипів в генофондових стадах. Дані щодо генетичної специфічності українських порід великої рогатої худоби внесені до Європейської інформаційної системи біорізноманітності сільськогосподарських тварин при FAO.

Практична значимість проведених досліджень підтверджується їх ефективним використанням для моніторингу генетичних ресурсів «Банку генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН» на наявність мутацій, що пов’язані зі зниженням резистентності. Доведено економічну ефективність впровадження комплексного оцінювання тварин за стійкістю до захворювань молочної залози і стресу.

Кількість публікацій: 25, у т.ч. за тематикою роботи  монографія, 3 методичні рекомендації, технічний регламент, 25 статей (3 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 4 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2. Отримано патент України на корисну модель та свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

Коментарі

Матвієнко Наталія Миколаївна, доктор біологічних наук,с.н.с

Робота «Комплексний підхід до оцінювання генетичної специфічності та резистентності великої рогатої худоби» ( Н.Б.Мохначова, Н.М.Маковська) спямована на генетичну оцінку специфіки вітчизняних комерційних та локальних порід великої рогатої худоби за стійкістю до захворювань та стресу, що є актуальним питанням сучасної науки. Представлена робота за новизною, науково-методичним рівнем, об’ємом проведених досліджень та науковим значенням одержаних результатів відповідає сучасним вимогам до наукових розробок. Вважаю, що авторський колектив ( Н.Б.Мохначова, Н.М.Маковська) заслуговують на присудження премії Президента для молодих учених.

Шеховцова Ярослава Сергіївна, TS(AAB), Embryologist, USA

Робота «Комплексний підхід до оцінювання генетичної специфічності та резистентності великої рогатої худоби» (Н.Б. Мохначова Н.М.Маковська) представлена на здобуття Премії Президента України, за новизною, науково-методичним рівнем, об’ємом проведених досліджень та науковим значенням одержаних результатів відповідає сучасним вимогам до наукових розробок. У рефераті професійно висвітлено зміст виконаної роботи та вказано нові вагомі результати. З врахуванням беззаперечного практичного значення для галузі тваринництва України та перспективності подібних досліджень, робота заслуговує найвищої оцінки, а її автори – Н.Б. Мохначова Н.М.Маковська - присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Кунах Віктор Анатолійович, доктор біол. наук, професор

Дослідження генетичної специфіки комерційних та аборигенних порід великої рогатої худоби, виявлення цінних високорезистентних генотипів є актуальним та перспективним для України. З огляду на обсяг проведених досліджень та практичну значимість для тваринництва України, вважаю що робота «Комплексний підхід до оцінювання генетичної специфічності та резистентності великої рогатої худоби» (Н.Б. Мохначова Н.М.Маковська) цілком заслуговує присудження їй премії Президента України для молодих вчених
Президент Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І Вавилова, зав. відділом Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, доктор біол. наук, парофесор, член-кор. НАН України В.А. Кунах

Дідик М. В.

Вітчизняні молочні породи великої рогатої худоби розвиваються за принципом відкритих популяцій за використання генофонду кращих світових порід. Безумовне покращення показників продуктивності супроводжується зниженням показників тривалості продуктивного використання, відтворювальної здатності, стійкості до захворювань. Нажаль, видатні голштинські плідники можуть бути носяіми генів спадкових аномалій, що швидко поширюються серед молочних корів в Україні. З огляду на це комплексний підхід до визначення резистентності певних генотипів та виявлення генетичної специфікис вітчизняних порід є дуже своєчасним та перспективним напрямом досліджень. Молоді вчені представили роботу, в якій генетичні дослідження набули прямого практичного застосування в базових господарствах.
Вважаю, що представлена робота «Комплексний підхід до оцінювання генетичної специфічності та резистентності великої рогатої худоби» ( Н.Б.Мохначова, Н.М.Маковська) заслуговує на здобуття премії Президента для молодих вчених.

М.В.Дідик, директор Даржавного підприємства "Українська виробничо-наукова лабораторія імуногенетики"(м.Бровари)

Люцканов Петр Ильич доктор биологических наук Молдова

На нынешнем этапе вопрос сохранения генетических ресурсов животных является одним из главных. Претенденты на получение премии Президента Украины для молодых ученых Мохначева Н.Б. и Маковская Н.Н. в своей работе затронули эту тему. У серой украинской породы крупного рогатога скота представлена взаимосвязь частот аллелей и генотипов 5 генов с хозяйственно-полезными признаками. Получен патент по способу подбора желательных генотипов в генофондных стадах. Опубликованные результаты проведенной ими работы представляют научный и практический интерес. Авторы заслуживают присуждение премии Президента Украины.

Епишко Ольга Александровна, кандидат с.-х. н., доцент

В представленных научных исследованиях рассматриваются очень актуальные вопросы касающиеся интенсификации селекционно-племенной работы в животноводстве Украины.
Проведение селекционно-племенной работы и ее эффективность в молочном и мясном скотоводстве зависит от многих факторов: технологических, средовых и генетических. Поэтому в настоящее время племенная работа наряду с традиционными методами, должна включать достижения в области генетики и биотехнологии животных.
Маркер-зависимая селекция, позволяет вести отбор и подбор родительских форм на генном уровне, то есть проводить селекцию по генотипу непосредственно на уровне ДНК, не учитывая изменчивость хозяйственно-полезных признаков, обусловленную внешней средой и технологическими факторами, выявлять генетический потенциал животных в раннем возрасте, независимо от пола и своевременно оценивать признаки, которые фенотипически проявляются поздно. Ее использование обеспечивает прогнозирование генетического потенциала продуктивности животных, что в свою очередь позволяет облегчить селекционный процесс высокопродуктивных животных.
Считаю, что научная работа имеет важное научно-практическое значение, а коллектив молодых ученых (Н.Б. Мохначова, Н.М. Маковська) заслуживают присуждения премии Президента Украины для молодых ученых.

Копилова Катерина Вячеславівна, доктор с.-г. н.

У роботі підняті важливі та актуальні питання. Поєднання сучасних молекулярно-генетичних досліджень та традиційних зоотехнічних методів є персективним для розвитку агрокомплекса України на сучасному світовому рівні. Вважаю, що робота (Н.Б.Мохначова, Н.М.Маковська) варта присудження премії Президента України для молодих вчених.

Подоба Борис Євгенович, д.с.-г. наук, професор

В галузі сільськогосподарських наук комплексний характер наукових праць дуже важливий, оскільки безпосередня кінцева мета - це впровадження новітніх досягнень науки в практику. Молоді науковці (Н.Б.Мохначова, Н.М.Маковська)особисто брали участь у виконанні всіх етапів представленої роботи: від забору біологічного матеріалу і клінічних досліджень, до молекулярно-генетичних досліджень в лабораторії. На виробництві вже впроваджуються результати та отримано економічний ефект від розробки. Вважаю, що таких молодих науковців варто підтриматти присудженням премії Президента України.

Приліпко Тетяна Миколаївна доктор с.-г. н., професор

Робота «Комплексний підхід до оцінювання генетичної специфічності та резистентності великої рогатої худоби» ( Н.Б.Мохначова, Н.М.Маковська) спрямована на вирішення низки важливих теоретичних та практичних питань. Результатти достатньою мірою впроваджені у практику. Наведено дані щодо еокномічного ефекту для вітчизняного скотарства. Вважаю, що дана робота виконана на високому методичному рівні і претенденти заслуговують на присудження премії Президента для молодих учених.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.