Офіційний веб сайт

Керування фізичними ефектами в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів для створення технологій майбутнього

р16

Представлено Львівським національним університетом імені І.Я.Франка

Автори: д.ф.-м.н. Брик Т.М., д.ф.-м.н. Ковалевський М.Ю., д.ф.-м.н. Козловський М.П., к.ф.-м.н. Пелетминський О.С., д.ф.-м.н. Плевачук Ю.О., д.ф.-м.н. Склярчук В.М., д.ф.-м.н. Слюсаренко Ю.В., к.ф.-м.н. Сотніков А.Г.

Метою роботи є опис та аналіз фазових станів, що виникають у середовищах за екстремальних умов і демонструють нові і незвичні властивості, зокрема в безпосередньому околі точок фазових перетворень, із точки зору здобуття нових знань про матеріали та можливості застосувань для створення якісно нових технологій майбутнього.

Авторами надано обґрунтування методики керування груповою швидкістю електромагнітних хвиль та опис явищ сильного уповільнення зупинки і фільтрування світла у системах із бозе-конденсатом. Ефекти і явища може бути використано при створенні атомних лазерів, надчутливих оптичних перемикачів, пристроїв для фокусування й накопичення енергії в сонячних батареях за похмурої погоди. Досліджені матеріали із фазовим переходом метал–неметал у системах на основі телуру і селену за зміни температури і концентрації є придатними для застосування у металургії, приладо- та машинобудуванні, космічній техніці, ядерній енергетиці або як матриці дисперсійних сумішей у напівпровідниковому приладобудуванні. Досліджені монотектичні системи можуть розглядатися як перспективні матеріали для дрібнодисперсних сумішей, зокрема самозмащувальних підшипників ковзання з низькими коефіцієнтом тертя та зношуванням для автомобільної промисловості. Евтектичні системи на базі олова (Sn) є основою для незабруднюючих та екологічно безпечних безсвинцевих припоїв, що використовують в електронній промисловості та побутовому приладобудуванні. У рамках розвинутих методик першопринципної молекулярної динаміки пояснено властивості заліза при надвисоких тисках (порядку 12 Гпа), що є важливою для геофізики та матеріалознавства задачею. Області застосовності властивостей високоспінових магнетиків пов’язують з необхідністю мініатюризації приладів і зростанням вимог до параметрів магнітних матеріалів.

Кількість публікацій: 7 монографій, 150 статей (114 - у зарубіжних виданнях)Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 1476/21; Scopus – 1560/22; Google Scholar – 2111/25. За даною тематикою захищено 6 докторських та 18 кандидатських дисертації.

Коментарі

Гомоннай О.В.

Цикл наукових праць ”Керування фізичними ефектами в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів для створення технологій майбутнього” (автори Брик Т.М., Ковалевський М.Ю., Козловський М.П., Пелетминський О.С., Плевачук Ю.О., Склярчук В.М., Слюсаренко Ю.В., Сотніков А.Г.) містить оригінальні результати теоретичних та експериментальних досліджень систем при дії зовнішніх факторів, зокрема, температури, тиску, зовнішніх полів, внаслідок чого властивості систем можуть кардинально змінюватися. Публікації авторів відомі широкому колу науковців. Слід відзначити, що значна частина результатів циклу має перспективу практичного впровадження, зокрема на основі монотектичних систем може бути створений ряд нових композиційних матеріалів спеціального призначення: антифрикційних зносостійких, електротех¬нічних, магнітних. Важливими для практичного використання є отримані результати, що відображають вплив різних домішок наночастинок (керамічні, металеві, біметалеві, графітові нанотрубки) на механічні та електрофізичні властивості безсвинцевих припоїв. Досліджені авторами евтектичні системи на основі свинцю можуть бути застосовані як рідкометалеві теплоносії атомних реакторів четвертого покоління.
Вважаю, що запропонована робота цілком заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Гомоннай Олександр Васильович
завідувач відділу матеріалів функціональної електроніки
Інституту електронної фізики НАН України,
доктор фізико-математичних наук,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Юхновський І.Р.

Цикл робіт «Керування фізичними ефектами в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів для створення технологій майбутнього» об’єднує напрацювання львівської та харківської груп дослідників щодо опису на мікроскопічному рівні фазових переходів у конденсованих системах різної природи, а також можливість використання отриманих результатів для створення високих технологій та нових матеріалів.
Серед досягнень харківської групи слід відзначити роботи академіка НАН України Ю.Слюсаренка з теорії бозе-конденсату, зокрема визначення умов спостереження уповільнення електромагнітних сигналів мікрохвильового діапазону спектру в бозе-конденсаті, передбачення можливості використання цього ефекту, а також трактування явища зупинки свiтла у бозе-конденсатi атомiв як наслiдку виявленого явища лавиноподiбної конденсацiї фотонiв.
Важливим здобутком львівської групи є поєднання мікроскопічного теоретичного підходу до опису фазових переходів при наявності зовнішнього поля (М.Козловський) з експериментальними дослідженнями цих переходів в екстремальних умовах (Ю.Плевачук та В.Склярчук). В результаті створено технологію незабруднюючих та екологічно безпечних безсвинцевих припоїв для потреб електроніки та приладобудування, а також самозмащувальних підшипників ковзання з низькими коефіцієнтом тертя та зношуванням для автомобільної промисловості. Результатами світового рівня є дослідження з використанням першопринципного комп’ютерного моделювання (Т.Брик), спрямовані на фундаментальні проблеми пошуку нових матеріалів. Це стосується, зокрема, утворення металічного водню при високих тисках, вияснення ролі електронної підсистеми в динаміці рідин із різним типом хімічного зв’язку.
Цикл робіт – це добротне і органічне поєднання теорії, комп’ютерного моделювання та сучасного експерименту, в якому отримано важливі фундаментальні результати та прикладні застосування на їх основі. Вважаю, що цей цикл робіт є на передньому краї сучасної науки та заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Академік НАН України І.Р.Юхновський

Доктор фіз.-мат. наук Стефанович Л.І.

Цикл робіт, поданий на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки України, є науково обґрунтоване дослідження конденсованих систем і фазових переходів у них у широкому діапазоні фізичних умов та зовнішніх впливів (густі і розріджені системи, високі і низькі температури, малі та великі тиски, слабкі і сильні зовнішні поля). Проведені теоретичні та експериментальні дослідження відкривають можливості керування низкою фізичних процесів і визначають перспективи практичного застосування отриманих результатів.
На нинішньому етапі досліджень невпорядкованого стану речовини наявний значний теоретичний та експериментальний матеріал. Але його явно недостатньо не тільки для завершення побудови загальної теорії, але й для формування окремих цілісних концепцій стосовно іонно-електронних рідин. До таких належить концепція переходу “метал-неметал” у напівпроводникових і металевих розплавах. Сьогодні наші знання у цій галузі обмежуються лише модельними уявленнями про енергетичний спектр електронів із псевдощілиною з рухливості. За допомогою таких уявлень добре інтерпретували окремі результати досліджень, однак, при детальнішому розгляді виникали певні труднощі. Тому єдиним надійним способом отримання достовірних результатів залишається саме експеримент.
Тому особливо хотілося б зупинитися на результатах групи авторів роботи з Львівського національного університету ім.. Івана Франка (Плевачук Ю.О., Склярчук В.М.). Одним з основних завдань сучасної фізики металів є розробка фізичних основ для одержання нових матеріалів з оптимальним співвідношенням та високим рівнем експлуатаційних характеристик. До таких перспективних об'єктів сьогодні можна віднести металічні та неметалічні системи, що широко використовуються в якості ливарних сплавів, припоїв і є основою для розробки аморфних та композитних матеріалів різноманітного призначення, в тому числі матеріалів для електроніки. Досліджені цимиавторами розплави розглядаються як матеріали для припоїв, теплоносіїв у атомних реакторах, а також композитні матеріали. Інтерес до даної роботи є не тільки з практичної точки зору, а й з фундаментальної, оскільки її результати сприятимуть розв’язанню низки проблем фізичного матеріалознавства і фізики металів.
Вважаю, що колектив авторів циклу робіт «Керування фізичними ефектами в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів для створення технологій майбутнього» безумовно заслуговує на присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році.
Стефанович Л.І.
Доктор фіз.-мат. наук,
провідний науковий співробітник
Інституту фізики гірничіх процесів НАН України, М.Дніпро

Професор Соколовський О.Й.

Цикл робіт, поданий на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки, є ґрунтовне дослідження конденсованих систем і фазових переходів у них у широкому діапазоні умов (густі і розріджені системи, високі і низькі температури, малі і великі тиски, слабкі і сильні зовнішні поля). Проведені дослідження відкривають можливості керування перебігом цілої низки фізичних процесів і визначають перспективи нових технологічних застосувань.

Особливо хочу зупинитися на результатах групи авторів роботи з Інституту теоретичної фізики імені О.І. Ахієзера (м. Харків). Вони характеризуються широким фронтом досліджень систем з порушеною симетрією і відповідних фазових переходів. Це стало можливим завдяки розробки авторами нових теоретичних методів. Зокрема слід зазначити: метод вторинного квантування для систем при наявності зв’язаних станів (Слюсаренко Ю.В.), новий груповий підхід до класифікації і дослідження станів систем зі спонтанно порушеною симетрією (Ковалевський М.Ю.), розробку теорії фермі- і бозе-рідин (газів) (Слюсаренко Ю.В., Пелетмінський О.С.), подальшу розробку метода функцій Гріна для систем з порушеною симетрією (Слюсаренко Ю.В., Сотніков А.Г.).

На цій основі авторами досліджено низку рівноважних і нерівноважних властивостей фермі- і бозе-рідин (газів), рідких кристалів, магнітних систем з урахуванням дисипативних процесів і наявності зовнішніх полів. При цьому передбачена можливість спостереження нових ефектів: просторово-періодичні структури в фермі- і бозе-системах, аналог ефекту Ейнштейна–де Гааза в фермі-рідині, конденсація фотонів у середовищах, кероване (магнітним полем, температурою) уповільнення швидкості розповсюдження електромагнітних хвиль у системах з бозе-конденсатом. Ретельно обговорено зв’язок отриманих результатів з результатами експериментів, проведених у низці провідних європейських наукових центрів, сформульовані і обґрунтовані пропозиції щодо нових експериментів (Слюсаренко Ю.В., Сотніков А.Г.).

В цілій низці випадків харківська група авторів роботи пропонує макроскопічні інструменти керування мікроскопічними процесами, які можна застосовувати в екстремальних умовах, що значно розширює можливості розробки новітніх технологій.

Вважаю, що колектив авторів циклу робіт «Керування фізичними ефектами в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів для створення технологій майбутнього» безперечно заслуговує на присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році.

Соколовський О.Й.

Доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри теоретичної фізики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

E-mail: Alexander.I.Sokolovsky@gmail.com

Проф. Гіржон В.В.

Закономірності поведінки фізико-хімічних систем (зокрема металевих багатокомпонентних монотектичних та евтектичних) поблизу критичних точок, у яких можуть відбуваютися фазові переходи першого та другого роду завдяки дії різноманітних факторів (температури, тиску, зовнішніх полів тощо) є об'єктом інтенсивних досліджень, актуальність яких підтверджено ще в 60-і роки ХХ століття результатами теоретичного аналізу спеціалістів НАСА. Такі системи мають складний енергетичний спектр, де помітну або домінуючу роль в околі критичної точки відіграє електронна підсистема, а електрофізичні та структурно-чутливі властивості помітно змінюються під дією зовнішніх термодинамічних параметрів. Встановлено, що на основі монотектичних систем може бути створений ряд нових композиційних матеріалів спеціального призначення: антифрикційних зносостійких, електротехнічних, магнітних. Серед інших важливих застосувань таких матеріалів – радіаційний захист конструкційних матеріалів унаслідок рівномірного розподілу за об'ємом або в поверхневому шарі включень свинцю й інших легкоплавких елементів; тепловий захист конструкцій, що працюють за підвищених температур (W–Сu) тощо. З іншого боку, евтектичні системи на базі Sn є основою для незабруднюючих та екологічно безпечних безсвинцевих припоїв, що використовуються в електронній промисловості та побутовому приладобудуванні (Sn–Cu, Sn–Ag, Sn–Sb, Sn–Bi).
За результатами унікальних експериментальних досліджень таких систем, проведених як у лабораторних умовах, так і в умовах мікроґравітації під час параболічних польотів, авторами встановлено закономірності поведінки теплофізичних властивостей монотектичних металевих розплавів у концентраційно-температурному інтервалі обмеженої розчинності компонентів та в разі мікророзшарування евтектичних розплавів. Практична цінність робіт полягає в тому, що досліджені монотектичні системи можуть розглядатися як перспективні матеріали для дрібнодисперсних сумішей, зокрема самозмащувальних підшипників ковзання з низькими коефіцієнтом тертя та зношуванням для автомобільної промисловості.
Кількість та якість публікацій авторів поданого циклу робіт без сумнівів свідчить про те, що ці роботи є цінним науковим здобутком та мають високе теоретичне й практичне значення.
Вважаю, що колектив авторів циклу робіт «Керування фізичними ефектами в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів для створення технологій майбутнього» безперечно заслуговує на присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році.

Гіржон В.В.
Доктор фіз.-мат. наук, проф.,
заслужений діяч науки і техніки України,
завідувач кафедри фізики металів
Запорізького національного університету

проф. Рево С.Л.

Результати досліджень евтектичних систем на основі олова дедалі ширше використовують як екологічно безпечні безсвинцеві припої у мікроелектроніці та побутовій техніці. Угода про асоціацію між Україною та ЄС дає змогу перейти до економічної інтеграції, яка передбачає перехід на Європейські стандарти. Це означає, що, відповідно законодавству ЄС та Директивам (WEEE “Відходи електричного та електронного устаткування” та 2002/95/EC “Обмеження використання деяких небезпечних речовин (RoHS) в електричному та електронному обладнанні”), використання безсвинцевих припоїв замість традиційних Sn-Pb стане обов’язковим. У зв’язку з цим, розгортання вітчизняного виробництва безсвинцевих припоїв буде економічно вигіднішим, ніж імпорт закордонних аналогів. Особливу цінність становлять нещодавно одержані результати, що показують вплив різних нанорозмірних домішок(керамічних, металевих, біметалевих, вуглецевих) на механічні та електрофізичні властивості безсвинцевих припоїв. Практична користь таких матеріалів полягає також у тому, що вони не передбачають подальшої утилізації після використання. Досліджені авторами евтектичні системи на основі свинцю можна застосовувати як рідкометалеві теплоносії атомних реакторів четвертого покоління. Дана робота безперечно заслуговує присудження Державної премії України 2018 р. в галузі науки і техніки.
Рево С.Л.
доктор фіз.-мат.наук, проф.
Зав.НДЛ "Фізика металів та кераміки"
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Dr. Nick Laskin, TopQuark Inc., Toronto, Canada

Among the members of Application P-16 for the 2018 State Prize of Ukraine in Science and Technology, I’d like to recommend my former colleague Prof. Dr. M. Yu. Kovalevsky.

M. Yu. Kovalevsky has made significant contributions to the theory of condensed media with spontaneously broken symmetry. He is a famous theorist well-known for his seminal papers on superfluid liquids, liquid crystals and magnets. I personally know Dr. Kovalevsky and I am very familiar with the important physical results obtained by him.

Kovalevsky has launched a quantum statistical approach for the classification of equilibrium states of condensed matter with spontaneously broken symmetry. The Kovalevsky approach is an alternative to the Ginzburg-Landau framework. The approach does not contain any model assumptions about the form of free energy and does not require that the temperature has to be close to that of phase transition. The following equilibrium states have been studied: superfluid He-3, Fermi liquids with a vector order parameter, superfluid liquid with d-pairing, s = 1 magnets with SU(3) symmetry of exchange interaction and antiferromagnetic and spin-nematic order parameters. Three superfluid states with a spinor order parameter and six superfluid states with spin-nematic order parameter have been discovered and the prediction has been made to observe them experimentally.

M. Yu. Kovalevskyi developed the Hamiltonian framework to study nonlinear dynamics of high-spin magnets. This framework is in fact a new generalization of the Landau-Lifshitz theory to the case of an arbitrary spin s and unitary SU(2s + 1) symmetry of the exchange interaction. The excitation spectra of such magnets have been calculated taking into account energy dissipation processes and the damping decrements.

Presented in Application P-16, the innovative works on condensed matter systems with spontaneously broken symmetry are known worldwide for their importance for condensed matter physics fundamentals and technological applications. From my stand point, these works are certainly worth to be awarded the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

М.П.Маломуж,проф. ОНУ ім.І. Мечникова

Серед конкурсантів на здобуття Державної премії України є група д.ф.-м.н. Брик Т.М., д.ф.-м.н. Ковалевський М.Ю., д.ф.-м.н. Козловський М.П., к.ф.-м.н. Пелетминський О.С., д.ф.-м.н. Плевачук Ю.О., д.ф.-м.н. Склярчук В.М., д.ф.-м.н. Слюсаренко Ю.В., к.ф.-м.н. Сотніков А.Г., яка представила матеріали з дослідження властивостей речовини в екстремальних умовах. Він вміщує теоретичні і експериментальні розробки. Останні мають особливу цінність. Вони виконані під керівництвом відомого українського фізика Василя Склярчука. В більшості цих робіт розв’язуються задачі, які мають неабияку наукову цінність і можуть бути застосовані для розробок нових технологій у виробництві сплавів із заданими властивостями. Це є дуже актуальним, зокрема, для проблем оборонної промисловості. Власне, всі його наукові розробки вже давно використовуються, але за кордоном, де зв'язок між наукою і промисловістю є набагато тіснішим.
Я вважаю, що роботи львівських та харківських науковців означеного напрямку явно заслуговують на присудження їм Державної премії України.

Aleksander Weron

It is my pleasure to support application of the famous group of researches from Kharkov Institute of Physics and Technology in their application Р-16 for the State prize of the Ukraine in Science and Technology.
They have excellent instruments for radio astronomy and provide observations for dozens of years. They are interested in all objects in the Universe: Sun, Jupiter, Saturn, our Galaxy, pulsars, quasars, extragalactic source, remnants of supernova explosions, etc. They have vast experience in such studies at low frequencies (8-32 MHz). Probably more than anyone in the world (in this frequency range). Acording to my knowledge they have made many discoveries in astrophysics and radioastronomy.
They not only observe cosmic objects and phenomena, but also produce advanced (and without extra modesty the most modern in the world) tools in this field. As one can learn from the literature their instruments supported and stil support many international space missions (Cassini, Juna, STEREO, Wind and so on). This work, nominated for this prize, is comprehensive and summing up the final results for three decades.
I had a great pleasure to start my cooperation with Prof. A.A. Stanislavsky and we published an article about FARIMA modeling of solar flare activity in Astrophysical Journal, 693 (2009),1877–1882.
During last 10 years our center intensively cooperated with him on stochastic modeling, anomalous diffusions and relaxation processes in statistical physics.
I strongly support participants of the Application P-16 for the State prize of the Ukraine in Science and Technology.

Prof. Aleksander Weron
Director of the Hugo Steinhaus Center
Wroclaw University of Science and Technology
Poland

Nikolai N. BOGOLUBOV

It is my pleasure to give a recommendation my colleagues form Kharkov Institute of Physics and technology in their application Р-16 for the State prize of the Ukraine in Science and Technology. Their works on statistical mechanics condensed matter with spontaneously broken symmetry are widely acknowledged as innovative and have significant importance for understanding of fundamental aspects of this field of science.
In a series of papers of the P-16 application, the authors found low-frequency asymptotics of the two-time Green's functions for a set of complex condensed states. It includes spiral magnets, many-sublattice magnets with complete spontaneous symmetry breaking, B-superfluid He-3 phase, quadrupole magnets and spin nematics. The obtained results made it possible to establish the properties of the anisotropy of the spectra of collective excitations, to distinguish the states of the quadrupole magnet and spin nematic, to take into account the influence of the symmetry of the exchange Hamiltonian on the analytic singularities of the Green's functions. On this basis, the spectra of collective excitations and the nature of their damping have been established. The work carried out made it possible to understand the construction of complex quantum states of the above matter and led to predictions, which later were confirmed experimentally.
I strongly support participants of the Application P-16 for the State prize of the Ukraine in Science and Technology.
Corespoding member Russian Academy of Science
Mathematical Institute Steclov RAN
Prof. N.N. Bogolubov (jr.)
Laboratory of Theoretical Physics
Joint Institute for Nuclear Research
Tel: +7 926 438 71 67

nikolai_bogolubov@hotmail.com

Dr Ravindra Chhajlany

It is a pleasure to recommend this application for the State Prize of Ukraine in Science and Technology. I can say that as a person working in the field of control of quantum materials, I am aware of several theoretical works of this group, in particular those of Dr Andrii Sotnikov. These deal with thermodynamic properties of Bose-Einstein condensates, ultraslow-light phenomenon in ultracold atomic gases, symmetry-broken phases of fermionic mixtures in the presence of external periodic potentials (optical lattices). Without doubt these are important studies which shed deeper insight into the unique properties of quantum matter under extreme conditions and open new possible routes for future technologies. Without doubt, this scientific work is well worthy of additional recognition in the form of the State Prize.

Ravindra Chhajlany,
Solid State Theory Division,
Faculty of Physics,
Adam Mickiewicz University in Poznan,
Poland

Prof. Dr. Vitalii Dugaev, Rzeszow University of Technology

Prof. Dr. Vitalii Dugaev, Rzeszow University of Technology, Poland

It is my pleasure to give a recommendation to my colleagues in connection with their Application P-16 for the State Prize of Ukraine in Science and Technology. I want to say a few words about some publications of the authors of this Application, that I know quite well. To my opinion, the most important scientific results of these works are as follows:

- by using an analogy to the phenomenon of superfluidity with scalar order parameter, Mikhail Kovalevsky and Yuriy Slyusarenko derived a set of relaxation equations for the spiral magnet. They calculated the magnetic characteristics (energy spectra and the Green’s functions) and found that the presence of spiral magnetic structures is closely related to the Bose-Einstein condensation of spin waves.

- they created a method, which is an alternative to the usual Ginzburg-Landau approach, to solve an important problem of classification of the degenerate equilibrium states and its application to the superfluids and magnetic systems.

Recently, Prof. Mikhail Kovalevsky has published a cycle of excellent works devoted to the spin S=1 magnets and obtained dynamic equations having the SU(3) symmetry of exchange interaction, which generalize the standard Landau-Lifshitz equation of magnetic dynamic. He also demonstrated generality and power of the developed by him approach, which paves the way to magnetic dynamics theory of the systems with spin S>1.

The works, presented in Application P-16 on statistical mechanics of the condensed matter with spontaneously broken symmetry, are widely recognized as very innovative having significant importance for understanding of the fundamental aspects of this field of science. To my opinion, very interesting and important results of the investigation of complex condensed matter presented in Application P-16, definitely deserve the State Prize of Ukraine in Science and Technology. I am strongly supporting this application.

В.А. Татаренко, д.ф.-м.н., проф., чл.-к. НАНУ

У поданому на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки циклі робіт "Керування фізичними ефектами в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів для створення технологій майбутнього" запропоновано та розвинуто низку експериментальних, симуляційних і теоретичних (в тому числі комплексних) підходів щодо розробки, характеризації, комп’ютерного моделювання та теорфізичного опису складних (зокрема наномасштабних) конденсованих систем різної природи із широким спектром призначення. Завдяки цьому було адекватно враховано взаємочин між (квази)частинками й основні характерні фізичні (та й електрохімічні) риси поведінки конденсатів (типу «м’якої» речовини) в екстремальних умовах і, насамперед, поблизу точок фазових переходів і структурних перетворень. Методологічним підґрунтям цих підходів став синергізм різноманітних чинників функціоналізації систем (склад, температура, тиск, зовнішнє поле), досліджених авторами даного циклу в рамках метод, розроблених ними самими чи то запропонованих їхніми видатними попередниками — представниками знаних львівської та харківської шкіл статистичної фізики: ефективної методи колективних змінних, методи узагальнених колективних мод, концепції асоціятивности, концепції узгодження фізичної кінетики та гідродинаміки тощо, зокрема для складних систем, що самоорганізуються.
Значну кількість теоретичних результатів підтверджено експериментальними спостереженнями, а експериментальних результатів — практичними випробуваннями у багатьох лабораторіях світу.
Цей цикл робіт є результатом багаторічної співпраці вчених України, — фізиків-теоретиків і фізиків-експериментаторів (в тому числі й із провідними іноземними фахівцями), але актуальність його (поряд із високим науковим рівнем!) не викликає сумніву, оскільки запропоновані в ньому вітчизняними спеціялістами ефективні методи та рекомендації становлять потужній арсенал для розвитку фізичної науки про магнетні та дисперсні системи, комплексні флюїди, наприклад, конденсовану речовину в рідкому стані за екстремальних значень тисків і температур, у магнетному полі.
Статті цього циклу мають високі індекси цитування та індекс Гірша, що свідчить про схвальну оцінку одержаних результатів науковою спільнотою та їхню корисність для подальшого застосування розробниками технологій.
Тому вважаю, що цикл робіт Т.М. Брика, М.Ю. Ковалевського, М.П. Козловського, О.С. Пелетминського, Ю.О. Плевачука, В.М. Склярчука, Ю.В. Слюсаренка та А.Г. Сотнікова заслуговує на присудження високої нагороди — Державної премії України в галузі науки і техніки.

В.А. Татаренко, чл.-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. н., проф.,
заст. директора з наукової роботи Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2015 р.

Проф. Анатолій К. Прикарпатський

Представлена праця є непересічним вкладом в світову науку в галузі експериментально-теоретичних досліджень сучасної фізики магнітних речовин, що стосуються властивостей рідких металів та моделювання їх властивостей методами статистичної фізики. Нелінійні рівняння динаміки, отримані в циклі досліджень проф. Миихайла Ковалевського і які суттєво узагальнюють відоме серед фізиків і математиків рівняння Ландау-Ліфшиця, дають можливість формулювати нові фізичні утримання та парадигми в фізиці твердих і рідких тіл, зокрема магнетиків, важливих для сучасної інформаційно-електронної технології. Зокрема, проф. М. ковалевським вперше були досліджені спейіальні розвязки цих нових рівнянь, вказані на їх фізичні особливості. Неабиякие значення також мають ці нові рівняння для сучасних проблем математичної фізики. Вважаю винятково важливим цей напрямок досліджень в зв'язку з проблемами реального конструювання квантових комп'ютерів та створення нових стабільних магнітних матеріалів. Серед основних теоретичних досягнень колективу авторів, вклад в який проф. М.Ковалевського є визначальним, відзначу такі:
1. Наведено мікроскопічне виведення рівнянь ідеальної гідродинаміки для надплинних станів А-та В-фаз в He3. Побудовано термодинаміку та знайдено густину потоку додаткових інтегралів руху через термодинамічний потенціал в умовах локальноі рівноваги, причому додаткові параметри динамічного опису введені в термінах оператора параметра порядку.
2. Розроблено квантовий статистичний підхід до класифікації рівноважних станів для конденсованих речовин зі спонтанно порушеною симетрією на основі альтернативного методу Гінзбурга-Ландау. Отримані рівняння класифікації, що визначають структуру параметра порядку та форму генератора залишкової симетрії рівноважних станів. Підхід не містить жодних модельних припущень про форму вільної енергії і не використовує вимогу, щоб температура була близькою до точки фазового переходу.
3. Прокласифіковані стани рівноваги: надтекучого He-3, розчину Фермі-рідин з параметром векторного порядку, надплинної рідини з d-спарюванням, магнітів зі спінами s = 1, із антиферомагнітною групою симетрії SU (3) обмінної взаємодії та із спін-нематичним параметром порядку. Прогнозовано три різні надпровідні стани з параметром спінорного порядку та шість надплинних станів для параметра порядку надтекучого спінового нематика.
3. Запропонований Гамільтонів аналіз нелінійних динамічних систем, що описуюсь високо-спінові магнітні матеріали, зокрема вперше в науковій літературі вивчена унітарна SU(2s + 1) симетрія обмінної взаємодії.
Запрезентована колективна праця є видатним вкладом в сучасну фізичну науку, вона демонструє її високий професіоналізм як в сфері теоретичного, так і експериментального підтвердження отриманих вченими результатів, і заслуговує найвищої як фахової оцінки, так і високої нагороди Державною премією в галузі науки та техніки України.

Проф. Анатолій К. Прикарпатський,
Факультет Фізики та Математики,
Дрогобицький Педуніверситет

Prof. Peter van Dongen, University Mainz, Germany

I learned about this application only recently and by coincidence. Of the group of researchers, applying for this prize, I have known one of the younger members, Dr. Andrii Sotnikov, for a couple of years now. My general impression, based on the information available on the web site, is that the team of applicants consists of good scientists with publications in well-recognized journals.
Focussing now on the member of the team I personally know best: Dr. Sotnikov has done some fine work already as a Ph.D. student (with Prof. Slyusarenko, who is also one of the applicants) on ultraslow-light phenomena in Bose-Einstein condensates and, later on, on magnetic ordering in ultracold fermionic mixtures in optical lattices. My understanding is that the present application is partly based on this work, which, in my view, is certainly worthy of a prize. During his last visit in Mainz, Dr. Sotnikov gave a seminar on magnetic ordering phenomena in ultracold gases. Both the talk and the ensuing discussions were very interesting. I can add that I am also aware of his more recent work in collaboration with colleagues. All in all, my impression is that Dr. Sotnikov is a dynamic young researcher, who is already internationally very well visible and well worthy of a prize.
For these reasons I would like to strongly support this application for the State prize of the Ukraine in science and technology.

Prof. Simona Delsante

In the frame work of the two COST Actions, COST 531 “Lead-free Solder Materials” and COST MP 0602 “Advanced Solder Materials for High Temperature Application (HISOLD)” which were both related to the Lead-free solders, Prof. Gabriella Borzone and I (both researchers at the Department of Chemistry and Industrial Chemistry of the Genoa University), have collaborated with Prof. Dr. Yuriy Plevachuk and his research group of Ivan Franko University (Lviv, Ukraine). The topics of this scientific collaboration were thermodynamics and thermophysical properties of liquid metallic systems. Results of the joint work was published in two book chapters.
Let me strongly support the application for the State prize of the Ukraine in science and technology.
Sincerely,
Simona Delsante

Dr. Rada Novakovic, ICMATE-CNR, Italy

A long lasting collaboration of CNR-ICMATE (Genoa, Italy) with Dr. Yu.O. Plevachuk and the research group of Ivan Franko University (Lviv, Ukraine) have started in the 2002 in the field of Thermophysical properties of liquid metallic materials: experiments and theory. During the aforementioned period, in the framework of the two COST Action Projects and the FP7 IMPRESS project we have investigated various systems: from solders through super alloys to alloys for catalysis (our present research) and the results obtained in collaboration with the research group of Ivan Franko University (Prof. Dr. Yuriy Plevachuk and Prof. Dr. Sklyarchuk) were published in a few peer-reviewed international journals and 2 book Chapters. Therefore, I strongly recommend Dr. Plevachuk, Dr. Sklyarchuk and their research group to be awarded the State prize of Ukraine in Science and technology for their contribution in the field of thermophysical properties of metallic materials and experimental thermodynamics.

Dr. Ulrich Klotz, fem Research Institute

Since more than 13 years, I am in a scientific cooperation with the applicants Prof. Dr. Yuriy Plevachuk and Dr. Vasyl Sklyrchuk. Together, we are investigating the structure and the thermophysical structure-sensitive properties of new advanced materials systems in a wide temperature range under extreme thermodynamical conditions. In the frame of Ukrainian-German scientific projects the authors received important results on phase transitions in metal alloys in the melting-solidification range, which are also important for practical application in different branches of industry, such as joining technology, melting and casting and even recent additive manufacturing technologies.

The authors developed new methods for the investigation of high-temperature alloys based on palladium and platinum. Their contribution to this proposal concerns also phase separation in immiscible metal alloys, lead-free solder materials, high-entropy alloys, commercial alloys, semiconducting alloys and noble metal alloys.
Another field where the authors achieved important results for the industry is connected with the investigation of new promising materials for lead-free soldering. The toxicity of the heavy metallic element lead has led in recent decades to increasing efforts to restrict its use. The development of new lead-free solder materials has frequently focused on minor additions of ceramic or carbon nanoparticles as well as of transition metals in bulk and nanosized forms. A large number of studies report the impact of dopants on the microstructure and physical properties of lead-free solders in the liquid and/or solid state. The authors revealed that minor insertions of additional elements modify the microstructure and improve different properties of these alloys. Based on these results, new materials with predictable properties were proposed.
The results were published in more than 120 papers in reputed international scientific journals with high impact factors and discussed at numerous international conferences, meetings, and symposia. These publications are highly important both from the scientific and practical points of view.

Based on the high reputation of Prof. Dr. Yuriy Plevachuk and Dr. Vasyl Sklyrchuk in the scientific community, their outstanding research quality and because of the high technical and societal relevance of their work, I am strongly supporting their application for the State prize of the Ukraine in science and technology.

Dr. Ulrich Klotz
Head of Department of Metallurgy
fem | Research Institute Precious Metals and Metals Chemistry

Dr. Christian Leinenbach, Empa Switzerland

I have known Prof. Yuriy Plevachuk and Dr. Vasyl Sklyrchuk since 2007 from a joint research project within the Swiss-Ukrainian Research program SCOPES. The project focused on the structure and thermophysical structure-sensitive properties of Ti containing alloy systems in a wide temperature range under extreme thermodynamical conditions. Within this project, the Ukrainian research partners received important results on phase transitions in these alloy systems in the melting-solidification range, which are also important for practical application e.g. in joining technology.
Prof. Yuriy Plevachuk, Dr. Vasyl Sklyrchuk and their co-workers developed new methods for the investigation of the thermo-physical properties of high-temperature alloys. Their contribution to this proposal concerns also phase separation in immiscible metal alloys, lead-free solder materials, high-entropy alloys, commercial alloys, or semiconducting alloys. Another field where the authors achieved important for industry results is connected with investigation of new prospective materials for lead-free soldering.
Their results, which are highly important both from the scientific and practical points of view, were published in numerous papers in reputed international scientific journals with high impact factors and presented at different high-level international meetings and conferences.
It is thus with great enthusiasm that I recommend Prof. Yuriy Plevachuk and Dr. Vasyl Sklyrchuk for the State prize of Ukraine in science and technology.

Peter Svec, Institute of Physics SAS, Bratislava

I had the honor to cooperate with Prof. Plevachuk and Prof. Sklyarchuk and their colleagues for almost 20 years either on bilateral basis or successfully solving joint multilateral international projects. Their research is both broad in scope and well elaborated in depth, focusing on diverse phenomena in modern materials in solid and liquid state. Among others, their contribution to experimental and theoretical aspects of liquid state combined with research of the same materials in solid state has brought attention of the scientific community, as witnessed also by their publication activity and citation response as well as by numerous invitations to lectures at international conferences abroad.
I take the liberty to fully support the application of Profs. Plevachuk and Sklyarchuk for the State Prize of the Ukraine in science and technology for their contribution to the field of physics of solids and liquids.

Priv.-Doz. Dr. Juergen Brillo

Dear Sirs,

today I am recommending Prof. Dr. Yuriy Plevachuk and Dr. Vasyl Sklyarchuk from Ivan Franko University in Lviv for the State Prizes awarded by you. We have a long lasting cooperation of more than 15 years with Prof. Plevachuk in the field of research and measurement of thermophysical properties of liquid metals and alloys. During these activities, Prof. Plevachuk was granted approximately 5 stays in our lab which he was granted from funding sources using their short and long term exchange programmes. During these stays, he successfully conducted experiments on the systematic measurement of density, surface tension, viscosity, and other thermophysical properties on a number of liquid binary and ternary alloy systems. In particular, he investigated Al-Ni, Al-Fe, Cr-Co, Al-Ag-Cu (binary and ternary) as well as a number of various liquid Al-based high entropy alloy systems. The investigations were carried out under variation of temperature and composition. Understanding was gained on how a systems’ property changes when its composition is modified. For alloy design and/or computer aided alloy design, such information is indispensable.
We also cooperated with Prof. Dr. Plevachuk and Dr. Vasyl Sklyarchuk in framework of a joint proposal to the German Science Foundation (DFG) on reactive wetting processes in Al-Au- and Sn-Au- solders as well as in the framework of a project funded by the German Ministry of Education and Research (BMBF) about the development of magnetic shape memory alloys.
As a result of these activities, we published more than ten common papers in high ranking journals. Among these works are several papers that have had significant impact on the entire field.
Therefore, it is a great pleasure to us to recommend Prof. Dr. Yuriy Plevachuk and Prof. Dr. Sklyarchuk for the State Prize of the Ukraine in Science and Technology.
Best regards,
Priv.-Doz. Dr. Juergen Brillo
(DLR-Senior scientist)

prof. dr. George KAPTAY

Dear All, I have been familiar with the scientific works of Plevachuk et al for at least 2 decades. I think they conduct high value research with real international reputation. So, let me support them in obtaining this prize.

Ludvik Kunz, director, Institute of Physics of Materials

Dr. Aleš Kroupa, CSc., Head of the Structure of Phases and Thermodynamics Group of our Institute cooperated with Dr. Plevachuk and Dr. Sklyarchuk in the scope of two international COST projects between the years 2002-2012 on lead-free solders for classical and high temperature applications. Their contribution for the successful outcome of the project was very important, their experimental programs dealing with the properties of liquid metals lead to many unique results which are indispensable for many research teams, especially in the field of theoretical modelling.
I strongly recommend awarding the State prize of Ukraine in science and technology. for Dr. Plevachuk and Dr. Sklyarchuk for their contribution in the field of experimental thermodynamics.

Herbert Ipser

I have been familiar with the work of two of the submitting scientists, i.e. Yu.O. Plevachuk and V.M. Sklyarchuk. They have been contributing valuable research to the field of leas-free soldering, mostly by investigating the properties of liquid solders as a function of temperature and composition - something that had been neglected almost entirely by other researchers. With their experimental techniques they are able to determine thermophysical properties of liquid alloys over a wide temperature range. This has also become of importance very recently for the study of the so-called high entropy alloys, especially for the process of solidification which determines the structure of these alloys.
As far as these two scientists are concerned, I highly support the application for the State prize of the Ukraine in science and technology.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.