Офіційний веб сайт

Інженерія даних та знань для різнотипових предметних областей

р20

Представлено Національним університетом "Львівська політехніка".

Автори: д.т.н. Литвин В.В., д.т.н. Берко А.Ю., д.т.н. Буров Є.В., д.н.соц.ком. Кунанець Н.Е., д.т.н. Пелещишин А.М., д.т.н. Жежнич П.І.

Авторами розроблено математичне забезпечення для процесів формування баз знань, інтелектуальних інформаційних систем на основі адаптивної онтології, що дало змогу формалізувати та автоматизувати процеси інформаційного моделювання різнотипових предметних областей. Побудовано на основі теорії формальних систем модель даних для процесів інтеграції даних, що є принципово новим способом їх опису, на відміну від традиційних підходів, які ґрунтуються на теорії множин, теорії графів та математичній логіці. Розроблено методи, засоби та способи проектування та організації реляційних баз часовозалежних даних.

Обґрунтовано та подано методологічні засади нової наукової галузі – соціокомунікаційна інженерія, сукупності методів, засобів та способів, які при системному використанні дозволяють проектувати та створювати якісні та ефективні соціокомунікаційні технології та системи. Розроблено ефективні алгоритми декомпонування інформаційного наповнення веб-форумів та метод виявлення споживацького досвіду на основі маркерів шляхом класифікації лінгвістичних ознак складових висловлювання споживацького досвіду.

Результати дослідження впроваджені при інформаційній підтримці культурних та мистецьких проектів Львівської облдержадміністрації, асоціації музеїв та галерей Львівщини, у наукових бібліотеках Львова, у численних проектах багатьох ІТ-компаній, у туристичних фірмах, в розробленнях інформаційно-аналітичної системи "Управління ВНЗ" Національного університету “Львівська політехніка”, низці установ, підприємств.

Кількість публікацій: 13 монографій, 455 статей (38 - у зарубіжних виданнях), 48 навчально-методичних видань. Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 7/1; Scopus – 111/6; Google Scholar – 1192/14За даною тематикою захищено 6 докторських та 17 кандидатських дисертацій.

Коментарі

Дивак Микола Петрович

Доробок авторів у вигляді математичного та програмного забезпечення для онтологічного моделювання різнорідних предметних областей є значним внеском у розвиток методів моделювання даних та процесів їх інтеграції. З практичної точки зору, розроблені методи та засоби є надзвичайно ефективними для розвитку соціокомунікативної інженерії.
Особливої актуальності у сучасних умовах набувають та заслуговують уваги алгоритми декомпонування інформаційного наповнення веб-ресурсів і методи виявлення споживацького досвіду на основі класифікації лінгвістичних ознак складових споживацького досвіду, які забезпечують контроль розвитку веб-спільнот.
Вважаю, що дана робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 році.

Декан факультету комп'ютерних інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету, д.т.н., професор Дивак М.П.

Юрій Романенков

Сучасний рівень розвитку інформаційного простору обумовлює актуальність задач побудови динамічних інформаційних моделей різнотипових предметних областей з урахуванням онтологічних зв’язків. Колективом розроблено комплекс методів та засобів інженерії даних та знань, спрямованих на обробку та систематизацію різнорідних мережевих даних. Результати дослідження опубліковані у провідних наукових виданнях та характеризуються високою кількістю цитувань. Практична цінність результатів підтверджується низкою впроваджень широкого спектру розроблених інформаційних систем.
Вважаю, що дана робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 році.
Професор кафедри менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
д-р техн. наук, доцент Ю.О. Романенков

Федонюк Анатолій Ананійович

Розроблення і запровадження сучасних інтелектуальних систем потребують створення інформаційних та математичних моделей, методів та засобів, які орієнтовані на ті сфери діяльності людини, що вимагають логічного мислення та базуються на знаннях. Членами наукового колективу запропоновано цікаві підходи до побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень на основі онтологій. Зазначені підходи сприяли розробленню інноваційних методів та сучасних програмних засобів опрацювання інформаційних ресурсів, формального опису процесів опрацювання текстового контенту та бізнес- процесів.

Завідувач кафедри вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, к.ф.-м. н., доцент

проф. Дмитрієва Ольга Анатоліївна

Сучасний стан розробок та досліджень в галузі моделювання відзначається широким застосуванням складних інформаційних систем для процесів супроводу функціонування та розвитку інформаційних моделей проблемних областей у формі баз, сховищ, просторів даних і знань. Це стосується як традиційних проблем моделювання складних динамічних систем авіації і космонавтики, радіоелектроніки, військових комплексів, енергетики, хімічних технологій, гірничодобувної галузі, автоматизації технологічних процесів, так і порівняно нових проблем захисту довкілля, метеорології, біотехнологій, технологій сипучих матеріалів, молекулярної динаміки, біомеханіки, тощо. Саме на вирішення зазначеної комплексної науково-прикладної проблеми створення нових методів та засобів інженерії даних та знань, що призначені для інформаційного моделювання різнопланових предметних областей спрямована наукова робота творчого колективу вчених «Львівської політехніки». Як на мою думку, представлене дослідження має наукову новизну і практичне значення та заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році.

Завідувач кафедри прикладної математики та інформатики Донецького національного технічного університету (м. Покровськ),
доктор технічних наук, професор,
лауреат Державної премії в галузі науки і техніки О.А. Дмитрієва

Ковалюк Тетяна Володимирівна

Вирішення науково-прикладної проблеми створення ефективних методів та засобів інженерії даних та знань для інформаційного моделювання предметних областей, що різняться множиною об'єктів, їх властивостями та відношення між ними, є актуальною задачею і являє неабиякий науковий інтерес. Тому висування на Державну премію України роботи"Інженерія даних та знань для різнотипових предметних областей" творчого колективу «Львівської політехніки» має засвідчити про становлення наукового напряму "Соціокомунікаційної інженерії"як системної відповіді на виклики суспільства знань.Вражає науковий здобуток колективу авторів у вигляді монографій, статей, навчально-методичних праць, кількості докторських та кандидатських дисертацій. Це свідчення про вагомий науковий та практичний внесок творчого колективу у вирішення проблеми створення нових методів та засобів інженерії даних та знань для інтелектуальних інформаційних систем.Вважаю, що наукова робота, яка представлена колективом вчених «Львівської політехніки», має наукове і практичне значення та заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році.
Доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2009 р. голова методичної підкомісії 122-1 з комп'ютерних наук методичної комісії з інформаційних систем, к.т.н.Ковалюк Т.В.

Пастух Олег Анатолійович

Актуальність роботи підтверджується трансформацією сучасного інформаційного суспільства у суспільство знань, яке потребує використання широкого спектру інформаційних систем та технологій для забезпечення динамічної обробки інформації різнотипових предметних областей. При цьому виникає низка складних методологічних, технологічних та програмно-алгоритмічних завдань, які пов'язані з коректним формуванням адекватних та несуперечливих інформаційних моделей різнотипових предметних областей за допомогою баз, сховищ та просторів даних та знань.
Основними науковими результатами є математичне забезпечення для процесів супроводу та функціонування інтелектуальних інформаційних систем на основі адаптивних онтологій, моделі консолідації даних та опрацювання часовозалежних даних, методи соціокомунікаційної інженерії, нові методи виявлення знань в інформаційному наповненні веб-ресурсів.
На мою думку робота «Інженерія даних та знань для різнотипових предметних областей» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Професор кафедри програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, доктор технічних наук, професор Пастух Олег Анатолійович.

Кравець Руслан Богданович

Результати поданої роботи мені знайомі протягом багатьох років співпраці з колективом авторів. Розроблені нові методи інженерії даних та знань мають велике значення для ефективної реалізації багатьох ІТ-проектів, оскільки дозволяють уніфікувати процеси розробки інформаційних систем для різнотипових предметних областей, а отже, зменшити витрати ІТ-компанії.

Вважаю, що ця робота безсумнівно заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки та техніки.

Кравець Р.Б., старший інженер-програміст компанії "Елекс", к.т.н., доцент

Ткачук Микола Вячеславович

Однією з нагальних потреб розвитку сучасної інформатики є необхідність підвищення рівня доступності глобалізованих гетерогенних ресурсів даних та знань для якнайширшого загалу користувачів та забезпечення людино-орієнтованих (human-centered) інтерфейсів у складних соціально-комунікаційних системах та технологіях. Саме тому тема цього наукового дослідження є вельми актуальною, а представлені результати мають як теоретичне так і практичне значення.
Я підтримую дану роботу та вважаю, що вона заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Професор кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління НТУ «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор М.В. Ткачук.

Prof. Vitor Basto-Fernandes

The scientific work presented by this team of Lviv Polytechnic National University, introduced highly relevant mathematical methods and tools for data and knowledge engineering to automate the processes of information modeling by the means of innovative formalization theory.
The demonstration of adaptive ontologies mechanisms and data integration processes in a variety of subject areas, reveals the excelence of their contributions.

It is my strong believe that the present work deserves the recognition and an award of highest national scientific relevance.

Prof. Vitor Basto-Fernandes, University Institute of Lisbon, Lisbon-Portugal.

Бідюк Петро Іванович, лауреат державної премії в галузі наук

Науково-прикладна галузь інженерії даних та знань в умовах сучасного інформаційного суспільства є надзвичайно важливою з точки зору підтримки процесів прийняття рішень. Отримані наукові результати щодо підходів до побудови різнотипових інформаційних систем на основі баз даних та знань шляхом інформаційного моделювання дозволили ряд значущих закономірностей щодо ефективного виявлення, опрацювання, накопичення, та поширення даних та знань з врахуванням розподіленості інформаційних процесів та соціокомунікативних чинників, що підтверджено практичними впровадженнями.
Вважаю, що представлена наукова робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Д.т.н., проф., професор кафедри математичних методів системного аналізу Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут” Петро Іванович Бідюк

Михальов Олександр Ілліч

У сучасному суспільстві гостро стоїть проблема побудови комплексних інформаційних систем для процесів супроводу функціонування та розвитку різнотипових проблемних областей у формі просторів, сховищ та баз даних і знань. Виникає науково-практична проблема розроблення їх моделей, інтегрування даних з будь яких джерел, як правило, з попередньо не відомою структурою. У той же час це обумовлює необхідність використання в першу чергу інженерних підходів до розробки різноманітних соціокомунікаційних, технічних процесів з використанням сучасних інформаційних технологій з використанням методів інженерії даних та знань для інформаційного моделювання різнотипових предметних областей.

Саме на вирішення зазначеної комплексної науково-прикладної проблеми, а саме на створення нових методів інженерії даних та знань для інформаційного моделювання різнотипових предметних областей націлена наукова робота творчого колективу у складі професорів Берка А.Ю., Бурова Є.В., Жежнича П.І., Кунанець Н.Е., Литвина В.В. та Пелещишина А.М., яка, на мій погляд, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 році.

Завідуючий кафедрою
інформаційних технологій та систем
Національної металургійної академії України (м. Дніпро)
доктор технічних наук, професор,
лауреат Державної премії в галузі науки і техніки О.І. Михальов

Сергій Ткаченко

Компанія "Антиплагіат" протягом 4 років співпрацює з Львівською політехнікою щодо організації перевірки наукових та навчальних робіт на наявність академічного плагіату за допомогою сервісу Unicheck.
Результати поданої роботи безпосередньо використані під час налагодження взаємодії між системою Unicheck та локальним сховищем документів університету, яке містить студентські кваліфікаційні роботи і документи з електронного наукового архіву бібліотеки університету. Власне консолідація документів університету та налагодження цієї взаємодії майже в реальному часі дозволила істотно розширити базу перевірки на академічний плагіат, яку здійснює університет за допомогою сервісу Unicheck.
Отриманий досвід роботи з представниками колективу покладено в основу забезпечення академічної доброчесності у ВНЗ України.
Вважаю, що подана робота заслуговує відзначення Державною премією в галузі науки та техніки.

Сергій Ткаченко, директор ТОВ "Антиплагіат"

Ігор Андрущак

Пророблено велику наукову роботу, яка пов’язана з інтегруванням та консолідацією інформації з різних різнотипових джерел даних для актуалізації підтримки прийняття рішень в різних сферах людської діяльності. Підтрутримую роботу колективу авторів «Нові методи та засоби інженерії даних та знань для інформаційного моделювання різнотипових предметних областей» і вважаю, що дана робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 році.
Зав.кафедри Компютерних технологій Луцького національного технічного університету, доктор технічих наук, професор
Андрущак І.Є.

Мокін Віталій Борисович

Стрімкий розвиток веб-технологій та технологій обробки даних і знань ставить все складніші задачі щодо необхідності більш ефективної, швидкої та надійної комплексної обробки різнорідних даних. Тому будь-які нові результати у цій сфері є дуже актуальними та рухають світову науку вперед. Автори у своїй роботі отримали цікаві результати у сфері онтологічних моделей та методів їх обробки і впровадили ці та інші свої результати у ряді установ та організацій, у т.ч. у США та Швейцарії.

Вважаю, що робота колективу авторів «Нові методи та засоби інженерії даних та знань для інформаційного моделювання різнотипових предметних областей» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 році.

Завідувач кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор Мокін В.Б.

Турбал Юрій Васильович

Аналіз різнотипних даних в сучасних умовах, коли об'єм інформації неухильно зростає у різних предметних областях, є надзвичайно важливим. При цьому кожна предметна область має свою специфіку та особливості, які необхідно враховувати при побудові інформаційних моделей. І те, що авторам вдалось певним чином формалізувати та автоматизувати різні предметні області в контексті структур даних та інформаційного моделювання, знайти певні об'єднавчі механізми, без сумніву є важливим науковим та практичним результатом. Важливість соціокомунікативної інженерії, що пропонується авторами, полягає і в тому, що на сьогодні апарат комп'ютерного та математичного можделювання ще недостатньо використовується у соціокомунікативній сфері- низка процесів вимагає певної формалізації та детального вивчення з використанням математичного та комп'ютерного моделювання в тому числі.
Вважаю, що дана робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 році.
Директор навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання Національного університету водного господарства та природокористування, доктор технічних наук Ю.В. Турбао

Яцишин Юрій Володимирович

Практична реалізація інтелектуальних систем може базуватися всього на декількох підходах, серед яких найбільш ефективним на сьогодні є моделювання різнотипових предметних областей на основі онтологій. Цей підхід було використано в Міністерстві фінансів України при створенні Віртуального університету (авт. свід. № 43464) та порталу знань працівників фінансової сфери. Інтелектуальна система "Віртуальний університет" забезпечувала одночасну роботу 100 тис. слухачів, а порталом знань одночасно користувалося близько 120 тис. працівників фінансової сфери.
Запропонований авторами підхід на основі методів, засобів та способів соціокомунікаційної інженерії надає змогу як розробляти нові інтелектуальні системи, так і модифікувати вже існуючі для їх більш ефективного подальшого використання.
Вважаю, що робота колективу авторів «Нові методи та засоби інженерії даних та знань для інформаційного моделювання різнотипових предметних областей» заслуговує на присудження Державної премії України.

Завідувач Центру розвитку компетентності фахівців фінансової сфери ІПО "Академії фінансового управління", кандидат фізико-математичних наук, доцент, радник податкової служби 2-го рангу Яцишин Юрій Володимирович

Заяць Василь Михайлович

Вважаю, що тема роботи є актуальною, а її результати мають як практичне, так і теоретичне значення.
Обсяг даних, що знаходяться у мережі перевищує швидкість їх своєчасної обробки. Тому створення узагальнених моделей даних для процесів прискорення обробки даних та їх правильної інтерпретації є актуальним. Це дозволяє проектувати та створювати ефективні соціокомунікаційні технології та системи. Цінність наукової праці підтверджена практичним впровадженням у цілому ряді проектів та організації.
Підтримую дану роботу та вважаю, що вона заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Професор кафедри обчислювальної техніки Національного університету водного господарства та природокористування, доктор технічних наук, професор В.М. Заяць.

Бомба Андрій Ярославович

Вважаю, що тема роботи є актуальною, а її результати - вагомі. Особливо звертаю увагу на те, що авторами закладені методологічні підвалини нової наукової галузі – соціокомунікаційної інженерії, сукупність методів, засобів та способів якої при їх системному використанні дозволяє проектувати та формувати якісні та ефективні соціокомунікаційні технології та системи.
Підтримую дану роботу і вважаю, що вона заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Завідувач кафедри інфортатики та прикладної математики Рівненського державного гуманітарного університету, доктор технічних наук, професор А.Я. Бомба.

Юрій Пероганич

Впродовж багатьох років знайомий з результатами досліджень цієї наукової школи. Мушу відзначити їх безсумнівне значення для розвитку ІТ-галузі в Україні.

Серед іншого хотілося би виділити значення цих досліджень для інформаційного простору держави, його безпеки та перспектив розвитку. Як людина, яка багато років займається громадською діяльністю, не можу не відзначити оригінальні результати світового рівня у сфері розвитку та управління віртуальними спільнотами.

Вважаю, що дана робота заслуговує відзначення Державною премією в галузі науки та техніки

Громадський діяч в ІТ, освіті і культурі: генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій України, засновник ГО «Вікімедіа Україна», ГО «Творча еліта України», веб порталу «Жінка-УКРАЇНКА», вікі-сайтів «Айтіпедія», «Енциклопедія громадянського суспільства в Україні».

професор Корченко Олександр Григорович

Формалізація інфокомунікаційних процесів і самого інфокомунікаційного простору в цілому є надзвичайно важливою задачею з точки зору відкриття нових перспективних напрямів розвитку науки, зокрема щодо прогнозування розвитку інформаційного суспільства та управління станом його захищеності, надійності, дотримання в працездатному режимі. Так, запропоновані моделі та методи, засновані на адаптивних харакетристиках онтологічного представлення того чи іншого інформаційного процесу, а також відповідні програмні рішення у вигляді баз даних та знань, дозволяють контролювати та моніторити прояви соціо- та інфокомунікаційних процесів, управляти віртуальними спільнотами, що складають цей інформаційний простір. Тому актуальність, новизна та практична цінність даного дослідження є безумовними. Крім того дослідження апробоване і підтверджене якісними науковими працями, в тому числі і в виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз, в достатній кількості.
З огляду на це вбачаю необхідним висловити щиру підтримку колективу авторів і зазначити наступне: дана робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 році.
Завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д-р техн. наук, проф. О.Г.Корченко

Казимир Володимир Вікторович

Представлена робота за своїм спрямуванням відповідає актуальному напряму розвитку інформаційних технологій, пов'язаному із аналізом великих об'ємів даних, що створюються, наприклад, за допомогою інтернет-ресурсів, в тому числі, соціальних мереж. Можливості використання знань, які можуть бути отримані в результаті такого аналізу, насамперед базуються на відповідних формальних моделях. Запропонований у роботі підхід до моделювання знань на основі адаптивних онтологій за своєю новизною та універсальністю сприяє глобальному охопленню різних інформаційних джерел єдиним аналітичним центром. Таким чином, створюються умови ефективного використання загального математичного апарату у різних предметних областях, включаючи економічні, соціальні і управлінські процеси. Робота має безумовну наукову, технічну та суспільну значимість для створення глобального інформаційного простору та розбудови сучасної держави на інноваційних засадах.

Казимир Володимир Вікторович, проректор з наукової роботи Чернігівського національного технологічного університету, доктор технічних наук, професор,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,лауреат Державної премії України в галузі освіти.

проф. Голуб Сергій Васильович

Інтелектуалізація моніторингових інформаційних технологій дозволяє підвищити ефективність рішень в різних галузях діяльності суспільства.
Робота достатньо актуальна. Результати є значимими, створюють фундамент для реалізації нового класу інформаційних систем та розв'язувати задачі державної значимості
Вважаю, що робота заслуговує на присудження державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році

Томашевський Валентин Миколайович

Сучасне суспільство вступило у нову еру - інформаційних технологій та соціальних мереж. Обсяг даних, що знаходяться у мережі перевищує можливості їх своєчасної обробки. Тому напрямок створення узагальнених моделей даних для процесів інтеграції даних є актуальним і дозволяє з іншої точки зору подивитися на їх обробку. Це дозволяє проектувати та створювати ефективні соціокомунікаційні технології та системи. Цінність наукової праці підтверджена практичним впровадженням у культурні проекти та організації.
Вважаю, що дана робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 році.
Професор кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету "КПІ імені Ігоря Сікорського", лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2009 року, д-р техн. наук, проф. В. М. Томашевський

Федорович Олег Євгенович

Зараз проникнення інформаційних технологій до різних сфер людської діяльності вимагає переходу від кількісних представлень до нової якості. Для України це означає створення нової інформаційної інфраструктури, яка дозволить підвисити ефективність як соціальних, так і виробничих процесів, а значить вивести державу в ряди передових світових держав. Звідси випливає актуальність теми наукового дослідження, зробленого авторами творчого колективу у рамках Національного університету «Львівська політехніка», результати якого висуваються на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Робота носить багатоплановий, комплексний характер. Для її проведення використано найбільш передові досягнення в галузі інформаційних технології та комп’ютерних наук. Створений новий клас онтологічних моделей, розроблено програмне забезпечення, з урахуванням адаптації до змін бізнес середовища, а також використання для проектування нових систем прийняття рішень в соціотехнічній сфері.
Пророблено велику наукову роботу, яка пов’язана з інтегруванням та консолідацією інформації з різних різнотипових джерел даних для актуалізації підтримки прийняття рішень в різних сферах людської діяльності. Створено новий клас постреляційних моделей, який засновано на фактологічній реляційній моделі та враховує фактор часу у вигляді математичної часової реляційної моделі.
Для ефективного використання нових досягнень в інформаційних технологіях, у соціальній сфері, пропонується створити новий інформаційний напрям, який спрямований на інформатизацію соціальних комунікацій та розвиток соціокомунікаційної інженерії. За допомогою соціокомунікаційних мереж створюються ефективні зв’язки між різними соціальними групами в суспільстві. У роботі використовується системний підхід, нечітка логіка, інженерія знань, теорія координації. Здійснено формальний опис глобального середовища WWW, як складної соціоінформаційної системи. Наукові результати досліджень впроваджені в практику проектування інформаційних систем в Україні та мають ефективність у використані.
Вважаю, що наукова робота, яка представлена творчим колективом вчених «Львівської політехніки» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році.

Завідувач кафедри інформаційних управляючих систем Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року, д-р техн. наук, проф. О. Є. Федорович

професор Гомотюк О.Є.

Сучасне інформаційне суспільство, закономірно трансформуюючись у суспільство знань, генерує нові вимоги до побудови широкого спектру найрізноманітніших інтелектуальних інформаційних систем та технологій. На створення нових методів та засобів інженерії даних та знань, що призначені для інформаційного моделювання різнотипових предметних областей націлена наукова робота творчого колективу, що увиразнюється новизною проведених досліджень та достатньою їх апробацією. Вагомо, що у науковій роботі обґрунтовано необхідність нової наукової галузі – соціокомунікаційної інженерії, сукупність методів, засобів та способів якої при їх системному використанні дозволяє проектувати та формувати якісні та ефективні соціокомунікаційні технології та системи. Серед численних здобутків авторського колективу, виділимо розробку алгоритмів декомпонування інформаційного наповнення веб-форумів та метод виявлення споживацького досвіду на основі маркерів, шляхом класифікації лінгвістичних ознак складових висловлювання споживацького досвіду.
Представлена на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки наукова робота має потужне практичне значення та заслуговує на її присудження.
Завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Тернопільського національного економічного університету, професор Гомотюк Оксана Євгенівна

Проф. Виклюк Ярослав Ігорович д.т.н.

Розвиток інженерії даних та знань не можливий без створення нових математичних моделей, методів та засобів побудови інформаційних систем, які орієнтовані на ті сфери діяльності людини, що вимагають логічного міркування, досвіду, тобто базуються на знаннях.
Запропоновані інновації щодо відображення динамічної зміни характеристик проблемної області, що відображається у пов’язуванні даних з моментами та термінами часу, мають вагоме практичне значення .
Безумовно використання онтологічного підходу сприяє підвищення ефективності таких систем. Відрадно, що авторами наукової роботи, що висунуту на здобуття Державної премії України у галузі науки та техніки модифікували структуру традиційних онтологій шляхом введення в їх структуру ваг важливості понять та відношень.

Рекомендую роботу «Нові методи та засоби інженерії даних та знань для інформаційного моделювання різнотипових предметних областей» до домінування Державною премією України в галузі науки та техніки.

Соляник Алла

В умовах розбудови в Україні інформаційного суспільства та суспільства знань виникає проблема створення інтелектуальних систем для обробки різних структурованих, слабоструктурованих і неструктурованих інформаційних ресурсів. При цьому використовуються новітні досягнення когнітивної й семантичної інтероперабельності в процесі інтеграції інформаційних моделей різнотипної орієнтованості. Для адекватного відображення специфіки предметної області застосований онтологічний підхід.
Необхідно відзначити, що на основі теорії формальних систем створена нова модель даних, хоча в наступному пункті наукової новизни робиться перехід до організації реляційних баз даних. Заслуговує на підтримку розроблення авторами методологічних основ проектування й формування ефективних соціокомунікативних систем і технологій. Це дозволить модифікувати профілі та інформаційне наповнення контенту сайтів Веб-Співтовариств (різні форуми й блоги).
На основі застосування технологій Великих Даних здійснено низку впроваджень інформаційних систем у культурні й художні об'єкти Львівської області й за кордоном (США, Швейцарія).
Вважаю, що робота колективу авторів «Нові методи та засоби інженерії даних та знань для інформаційного моделювання різнотипових предметних областей» заслуговує на присудження Державної премії України.

Декан факультету соціальних комунікацій Харківської державної академії культури,
доктор педагогічних наук, професор А.А. Соляник

Гавриленко Валерій Володимирович

Процеси глобалізації та розвитку інформаційного суспільства генерують актуалізують проблеми побудови складних інформаційних систем розвитку інформаційних моделей різнотипових проблемних областей у формі баз, сховищ, просторів даних і знань. Це обумовлює необхідність використання інженерних підходів до становлення, побудови та формування широкого спектру соціокомунікаційних та інформаційних процесів на основі методів та засобів інженерії даних та знань.
Для вирішення означеної проблеми авторами, серед іншого розроблено: математичне забезпечення інтелектуальних інформаційних систем на основі адаптивних онтологій; метод побудови інтелектуальних систем з використанням онтологічного підходу; на основі теорії формальних систем модель даних у процесах інтеграції даних; методи, засоби та способи організації та проектування реляційних баз часовозалежних даних; методи і алгоритми аналітичного опрацювання та управління складними соціоінформаційними системами, зокрема форумами і спільнотами.
Указані результати опубліковані в широкому спектрі наукових видань, відрізняються високою якістю та цитованістю, наявний ряд фундаментальних праць у формі монографій.
Позитивне враження складає також практична складова роботи, значний перелік практичних проектів та організацій, у яких впроваджено результати роботи.
Вважаю, що дана робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 році.

Завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету, доктор фізико-математичних наук, професор В.В. Гавриленко

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.