Офіційний веб сайт

Інтелектуальні технології функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань

р29

Представлено Харківським національним університетом радіоелектроніки.

 Автори: д.т.н. Аврунін О.Г., д.м.н. Безшапочний С.Б., д.т.н. Бодянський Є.В., д.т.н. Злепко С.М., к.м.н. Калашник М.В., д.т.н. Лисенко О.М., д.т.н. Павлов С.В., д.т.н. Філатов В.О.

 Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено нові підходи щодо розробки біомедичних систем на основі методів інтелектуального аналізу діагностичних даних. Створено наукові основи теорії побудови та організації інтелектуальних біотехнічних систем функціональної діагностики та комп'ютерного планування хірургічних втручань, які полягають у формуванні основних модельних уявлень, створенні методів, інформаційно-логічної структури та алгоритмічних моделей роботи даних систем для різних галузей медицини.

Сформовано базові концептуальні засади інтелектуальних технологій щодо віртуального моделювання хірургічних втручань та підтримки прийняття діагностичних рішень на основі методів обчислювального інтелекту для широкого спектру сучасних біотехнічних систем. Запропоновано принципи конфігураційного та траєкторного віртуального моделювання хірургічних втручань, підходи щодо підвищення достовірності функціональної діагностики на основі методів інтелектуального аналізу даних. Реалізовано оригінальні апаратно-програмні засоби функціональної діагностики та комп’ютерного планування хірургічних втручань в різних галузях медицини.

Робота є першою системною розробкою біомедичної спрямованості щодо комплексного віртуального моделювання та комп’ютерного планування хірургічних втручань на основі інтелектуальних технологій аналізу діагностичних даних. Результати роботи впроваджено у виробництві, при створенні перспективних планів виготовлення медичної апаратури, в різних клінічних закладах України та при викладанні дисциплін спеціальності 163 «Біомедична інженерія» в декількох закладах вищої освіти України. Робота має комплексні медико-технічний та соціально-економічний ефекти.

Кількість публікацій: 25 монографій, 2 навчальних посібники, 193 статті (57 - у зарубіжних виданнях).  Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Scopus – 215/11; Google Scholar – 576/14. Отримано 4 патенти України на винахід. За даною тематикою захищено 3 докторських та 30 кандидатських дисертацій.

Коментарі

ФІсун М.Т., д.т.н.,професор, м, Миколаїв

Представлена авторським колективом робота P29 представляє собою результат інтеграції сучасних технологій в галузі штучного інтелекту, біомедичної інженерії та провідних методик функціональної діагностики. Технічно вона базується на розвитку медичної апаратури з використанням тривимірної візуалізації і комп’ютерного моделювання.
В роботі представлені інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, що базуються на нечітких нейронних мережах, а також на моделях і методах Data Mining і Big Data, що підвищує надійність медичної діагностики та покращує прогнозування наслідків хірургічного втручання. Ці напрямки є пріоритетними на світовому рівні.
Результати роботи вже знайшли широке впровадження в системах інтроскопічної і функціональної діагностики та забезпечують високотехнологічний рівень хірургічних втручань. Вважаю, що отримані в роботі теоретичні та практичні результати повністю відповідають світовому рівню сучасних наукових розробок, а представлена робота заслуговує на присудження державної премії України в галузі науки і техніки.

Фісун М. Т., д.т.н., проф., зав. кафедри інженерії програмного забезпечення ЧНУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв), лауреат премії Ради Міністрів СРСР в галузі науки і техніки

Лифар В.О., д.т.н., зав. каф. програмування, СНУ ім. В. Даля

Представлена робота є сучасним зразком актуальної вдалої колективної наукової розробки, що має очевидний практичний зміст та вирішує декілька наукових-практичних проблем та задач в галузях медицини, інформаційних технологій та системах підтримки рішень. Результати представлених інноваційних розробок зайвий раз підтверджують ефективність та високий рівень українських вчених, а автори роботи безумовно заслуговують відповідної оцінки з боку держави та мотиваційного заохочення продовження наукових розробок та їх впровадження.

Михальов Олександр Ілліч

Розвиток сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій і комп’ютеризація всіх сфер суспільно-економічної діяльності щодо впровадження європейських норм і стандартів у національній простір, зокрема у біомедичну галузь, вимагає створення ефективних біомедичних систем на основі методів інтелектуального аналізу діагностичних даних. Тому розробка «Інтелектуальні технології функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань», яку пропонують автори роботи: д.т.н. Аврунін О.Г., д.м.н. Безшапочний С.Б., д.т.н. Бодянський Є.В., д.т.н. Злепко С.М., к.м.н. Калашник М.В., д.т.н. Лисенко О.М., д.т.н. Павлов С.В., д.т.н. Філатов В.О. є дійсно актуальною й вкрай важливою.
Авторським колективом розроблено нові підходи конфігураційного віртуального моделювання хірургічних втручань, впроваджено оригінальні апаратно-програмні засоби функціональної діагностики в різних галузях медицини.
Робота, на мій погляд, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 році.

Завідуючий кафедрою
інформаційних технологій та систем
Національної металургійної академії України (м. Дніпро)
доктор технічних наук, професор,
лауреат Державної премії в галузі науки і техніки О.І. Михальов

Шевченко Ростислав Станіславович, д.мед.н., проф., ХНМУ

Запропонований колективом авторів у складі д.т.н. Авруніна О.Г., д.м.н. Безшапочного С.М., д.т.н. Бодянського Є.В., д.т.н. Злепка С.Л.,к.м.н. Калашника М.В.,д.т.н. Лисенко О.М., д.т.н. Павлова С.В., д.т.н. Філатова В.О. іноваційний біотехнологічний комплекс відповідає сучасним потребам розвитку світової наукової думки – інтеграції різних її галузей - впровадження науково-технічних досягнень приладобудування в медичну галузь. З цією метою були створені оригінальні технології функціональної діагностики, які, свою чергу, дозволили моделювати характер та об’єм хірургічних втручань. Надзвичайно важливим являється актуальність та перспективність проведених досліджень, що вже знайшли широке впровадження в клінічну доказову медицину. Система інтроскопічної та функціональної діагностики забезпечує високотехнологічний рівень хірургічних втручань. Заслуговує уваги значний комплексний соціально-економічний ефект даних розробок. Вважаю, що представлена для обговорення робота заслуговує високої оцінки та присвоєння державної премії України в галузі науки і техніки.

Черненко В.В., к.ф.-м.н., ІФН ім.В.Є.Лашкарьова НАН України

Добрий стан власного здоров’я і здоров’я рідних і близьких людей є найбільшою цінністю кожної людини. Але внаслідок дії низки чинників генетичного, екологічного і соціального характеру в певний момент організм людини може гостро потребувати термінової медичної допомоги, в т.ч. і хірургічного характеру. В передових індустріально розвинених країнах світу вже давно усвідомили, що здорові громадяни – один із базових принципів успішності і заможності держави. Тому підтримання високого рівня медицини і охорони здоров’я, розробка та впровадження нових сучасних медичних технологій, що сприяє підвищенню стандартів якості при наданні медичної допомоги населенню є надзвичайно актуальною задачею, важливість вирішення якої важко переоцінити. Це підтверджується пріоритетними напрямками досліджень передових країн світу, які закріплені як в національних, так і в міжнародних програмах, діючих, зокрема, і на теренах Європейського Союзу. Тому значення успішного вирішення задачі створення інтелектуальних технологій функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань, які засновано на методах інструментальної доказової діагностики, віртуального моделювання та прогнозування результатів оперативних втручань, що дозволяє знизити вплив суб’єктивного чинника і більш об’єктивно та якісно вирішувати нагальні медичні проблеми, важко переоцінити. Тим більше, коли робота має комплексний характер, вітчизняні та прямі світові аналоги відсутні і є не лише системною розробкою біомедичної спрямованості з успішними результатами впровадження у виробництві та різних клінічних закладах України, врахована при створенні перспективних планів виготовлення медичної апаратури та при викладанні дисциплін профільної спеціальності в декількох вітчизняних закладах вищої освіти, а ще і має як медико-технічний, так і соціально-економічний ефекти.
На мій погляд, отримані в роботі теоретичні та практичні результати цілком відповідають світовому рівню передових наукових розробок, а сама робота заслуговує на присвоєння Державної премії України в галузі науки і техніки.

Гожий О.П., д.т.н., м. Миколаїв

Представлена робота присвячена створенню інтелектуальних технологій функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань, які засновано на методах віртуального моделювання, планування оперативних втручань та прогнозування їх результатів. В роботі поєднано іноваційні методи та сучасні медичні та інформаційні технології, що надало можливість розробити багатофункціональну інтелектуальну технологію в діагностичних пристроях з розширеними можливостями, а також створенні відповідних методичних рекомендації щодо проведення інструментальної діагностики та комп’ютерного планування хірургічних втручань.
У роботі запропоновано підхід, що заснований на системному використанні методів функціональної діагностики, віртуального моделювання та комп’ютерного планування хірургічних втручань в різних галузях медицини таких, як оториноларингологія, офтальмологія, нейрохірургія, пластична та судинна хірургія, які базуються на принципах траєкторного та конфігураційного віртуального моделювання хірургічних втручань. За науковим рівнем та рівнем отриманих результатів, представлена робота відповідає вимогам, які висуваються на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Тому можна вважати, що робота Р29 та її авторський колектив заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Гожий О.П. д.т.н., проф. кафедри комп’ютерної інженерії Чорноморського національного університету ім.П.Могили

Marcia M. Bayas, Ph. D., "UPSE", La Libertad - Ecuador

The works published in the development of this research show that the virtual simulation of surgical interventions allows the functional diagnosis of surgical interventions. In my opinion, this work can have a significant impact in the area of biomedical engineering because it helps surgeons to reduce unnecessary manipulations during surgical interventions. It is also important to note that in the development of this work, the knowledge of specialists in methods of intelligent analysis, specialists in the implementation of hardware and software and surgeons is integrated. This scientific contribution will benefit not only the institutions of clinical and higher education in Ukraine but also the community in general.

I consider that all the authors of this research deserve the State Prize of Ukraine.

Profesor Ronald H. Rovira, Ph. D.
Comité científico
Facultad de electrónica y telecomunicaciones
Universidad Estatal Península de Santa Elena

Ronald H. Rovira, Ph. D., Ecuador

In this work, the authors propose the planning of surgeries by using virtual modeling in conjunction with data analysis based on intellectual methods. Undoubtedly, the use of such techniques is fundamental for scientific-medical progress, especially when planning surgical interventions. I believe that the authors' proposal is a significant contribution in the area of biomedicine for Ukrainian scientific activity and the rest of the world. The authors deserve any scientific distinction ana awards.

Profesor Ronald H. Rovira, Ph. D.
Comité científico
Facultad de electrónica y telecomunicaciones
Universidad Estatal Península de Santa Elena

Малахов Є.В., д.т.н., проф., ОНУ імені І.І. Мечникова

Колектив науковців у складі Авруніна О.Г., Безшапочного С.М., Бодянського Є.В., Злепка С.Л., Калашника М.В., Лисенко О.М., Павлова С.В., Філатова В.О. на основі сучасних досліджень в галузі біомедичних систем і методів обчислювального інтелекту створити комплекс для впровадження інтелектуальних технологій віртуального моделювання хірургічних втручань.
Робота є надзвичайно актуальною та важливою через те, що створює умови не просто для підвищення точності постановки діагнозу, а для значного підвищення ефективності хірургічних втручань в клінічній медицині за рахунок створення і впровадження інтелектуальних технологій. Це відрізняє роботу від існуючих світових розробок і виводить її на певні лідерські позиції в світі. Враховуючи високий науковий рівень, який відповідає світовим стандартам, вважаю, що дана робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Фечан А. В., д.т.н., проф., НУ "Львівська політехніка"

Віртуальний аналіз результатів хірургічного втручання є одним з перспективних напрямків сучасної медицини. Запропонована авторами методика отримання достовірних функціональних моделей біологічних об’єктів базується на поєднанні результатів багаторічних досліджень в галузі медицини та ІТ технологій. Особливий інтерес викликає методика прогнозування наслідків хірургічних маніпуляцій. Достовірність отриманих результатів підтверджена великою кількістю наукових публікацій.
Загалом, за науково-інженерним рівнем та отриманими результатами робота відповідає вимогам, які висуваються на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Редько Ігор Володимирович, докт. фіз.-мат. наук, проф., м. К

Комплексна робота Р29 направлена на вирішення актуальної та важливої проблеми підвищення ефективності і якості надання медичної допомоги населенню шляхом створення інтелектуальних технологій функціональної діагностики ряду сенсорних систем організму людини та моделювання хірургічних втручань, які базуються на методах інструментальної доказової діагностики, комп’ютерного моделювання та прогнозування результатів оперативних втручань. Авторами роботи, які є відомими фахівцями технічного і медичного профілю в галузі біомедичної інженерії та інформаційних технологій, у співпраці з провідними медичними центрами та закордонними закладами створено біотехнічний комплекс світового рівня, в якому використовуються сучасні технічні рішення, складні біофізичні моделі, інтелектуальні технології та структурні форми для підвищення достовірності результатів діагностики та ефективності проведення хірургічного лікування.
Робота виконана на високому науковому рівні, про що свідчить значна кількість наукових публікацій як у вітчизняних фахових, так і закордонних виданнях, захищених дисертацій, отриманих патентів, має потужне впровадження та за отриманими результатами повністю відповідає вимогам, які висуваються до робіт на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Тому роботу Р29 підтримую і вважаю, що її авторський колектив у повному складі заслуговує присудження Державної премії України.
Редько Ігор Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ.

Студеняк І.П., професор, д.ф.-м.н.

Колективом авторів представлена робота (Р29), яка є надзвичайно актуальною з огляду на перспективи практичного застосування в різних галузях теоретичної та експериментальної медицини, для розробки нових інтелектуальних біомедичних систем та підготовки висококласних фахівців для сфери охорони здоров'я. Отримані авторами результати широко апробовані та оприлюднені в авторитетних наукових виданнях. Високий науковий рівень та практична значимість отриманих результатів повністю відповідають вимогам до робіт, що висуваються на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Вважаю, що колектив авторів, безумовно, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Студеняк Ігор Петрович, проректор з наукової роботи Ужгородського національного університету,
професор,доктор фіз.-мат. наук

Husham Farouk Ismail Saied, PhD, Riyadh, Saudi Arabia

A very interesting and promising project is presented. The future of biomedical engineering is based on the development and implementation of new intelligent devices and data mining technologies. The authors designed a great contribution to the development of biomedical engineering and offered original solutions with serious practical results. I believe that this scientific project and the team of authors deserve to be awarded high public and state support!

Husham Farouk Ismail Saied,PhD,
Department of Biomedical Technology, INAYA Medical College, Saudi Arabia.

Коваленко О.С., д.м.н., професор

Авторським колективом на основі багаторічних досліджень створені наукові основи теорії побудови використання інтелектуальних біотехнічних систем для функціональної діагностики захворювань та комп'ютерного планування хірургічних втручань.
Запропоновано інноваційні принципи віртуального моделювання хірургічних втручань та певні підходи щодо підвищення достовірності функціональної діагностики захворювань.
На основі проведених досліджень реалізовані оригінальні апаратно-програмні засоби підтримки проведення функціональної діагностики та комп’ютерного планування хірургічних втручань в різних напрямках медицини.За науковим рівнем та рівню отриманих результатів робота відповідає вимогам, які висуваються на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Тому можна вважати, що робота Р29 та її авторський колектив у складі Авруніна О.Г., д.м.н. Безшапочного С.Б., д.т.н. Бодянського Є.В., д.т.н. Злепка С.М., к.м.н. Калашника М.В., д.т.н. Лисенка О.М., д.т.н. Павлова С.В., д.т.н. Філатова В.О. заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Коваленко О.С., д.м.н., професор, завідувач відділом Міжнародного науково-навчального центру ІТ і С НАН України

Кулик Анатолій Ярославович, д.т.н., професор, ВНМУ

Тема дуже актуальна. Розглядаються важливі питання. Може бути корисною не лише для студентів технічних спеціальностей, але й для студентів та аспірантів медичних університетів.

Голяка Роман Любомирович

Робота відповідає сучасним тенденціям розвитку інформаційних технологій в медицині. Авторами розроблені теоретичні основи та концепцію створення інтелектуальних технологій функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань. Базуються на вирішенні конфігураційних та траєкторних задач і об’єднанні функціональних та анатомічних діагностичних даних, запропоновані авторами рішення дозволяють розробляти сучасні автоматизовані біотехнічні комплекси доказової інструментальної діагностики та хірургічного лікування. За науковим рівнем та отриманим результатам робота відповідає вимогам, які висуваються на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Голяка Роман Любомирович, д.т.н., проф., проф. кафедри ЕЗІКТ Національного університету "Львівська політехніка"

Prof. Dr.-Ing. Birgit Glasmacher, Hannover, Germany

The main scientific idea of the project is complex decision with the development of new information technologies in functional diagnostics and computer planning of surgical interventions with using proposed methods of 3D visualization, virtual modeling and intellectual support.
Integrated approach, international cooperation and experience of the team allowed to create a new scientific approach to the problem for increasing the reliability of functional medical diagnostics and computer planning of surgical intervention. New original solutions are proposed. The results of the work have a great perspective!

Prof. Dr.-Ing. Birgit Glasmacher,
Head of Institute of Multiphase Processes,
Faculty of Mechanical Engineering,
Leibniz University of Hannover

Петренко Сергій Федорович, д.т.н, Київ

Робота (Р29) є першою системною розробкою біомедичної спрямованості щодо комплексного віртуального моделювання та комп’ютерного планування хірургічних втручань на основі інтелектуальних технологій аналізу діагностичних даних. Науково-практична значимість роботи підтверджена впровадженням у виробництві при виготовленні медичної апаратури. Створений авторами біотехнічний комплекс визначення фізичних, фізіологічних, функціональних показників у взаємозв’язку зі структурними змінами в органах та системах організму є надзвичайно актуальною у різних сферах медицини. Робота також впроваджена при викладанні дисциплін спеціальності 163 «Біомедична інженерія», має значний медико-технічний та соціально-економічний ефекти.

Науково-практичний рівень роботи повністю відповідає вимогам, які висуваються на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, а її колектив у складі: д.т.н. Аврунін О.Г., д.м.н. Безшапочний С.Б., д.т.н. Бодянський Є.В., д.т.н. Злепко С.М., к.м.н. Калашник М.В., д.т.н. Лисенко О.М., д.т.н. Павлов С.В., д.т.н. Філатов В.О. заслуговує Державної премії України.

Петренко Сергій Федорович, доктор технічних наук, директор Науково-виробничого підприємства ТОВ «Лілея».

Манойлов В. П., д.т.н., м. Житомир

Робота, що висунута д.т.н. Авруніним О.Г., д.м.н. Безшапочним С.Б., д.т.н. Бодянським Є.В., д.т.н. Злепком С.М., к.м.н. Калашником М.В., д.т.н. Лисенком О.М., д.т.н. Павловим С.В. і д.т.н. Філатовим В.О. є результатом поєднання сучасних технологій штучного інтелекту, біомедичної інженерії і провідних методик функціональної діагностики. В теперішніх умовах, коли медицина вимагає впровадження нових високоінтелектуальних систем, значення і актуальність даної роботи є вкрай високим. Важливим аспектом роботи є її світовому рівню наукових розробок. Робота заслуговує присвоєння Державної премії України.

Довбня А.М., д. фіз.-мат. н., проф., чл.-кор. НАН України

Робота, що висунута авторським колективом, базується на розвитку медичної апаратури з використанням методів тривимірної візуалізації, віртуального комп’ютерного моделювання та інтелектуальних підходах щодо підтримки прийняття діагностичних рішень. Актуальність роботине викликає сумнівів та підтверджується сучасними світовими тенденціями розвитку медичного обладнання а також пріоритетними напрямками рамкових програм Європейського Союзу.
Завдяки комплексуванню в авторському колективі досвіду спеціалістів різних напрямків – інженерного та медичного профілю вдалося досягнути не тільки теоретичних, але й вагомих практичних результатів з сертифікацією та безпосереднім впровадженням розроблених засобів в виробництво та медичну практику. Розроблені апаратні засоби за своїми технічними показниками находяться на рівні кращих світових аналогів та мають великі перспективи розвитку.
Робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Гість

Oleg Petrenko, Master of Applied Science(Statistics),
Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia

The subject of the presented research is a biotechnical operational system which was designed for use in the planning of surgical procedures. Based on the abstract and the presentation attached, the system was created and tested by the authors.

The main feature of the presented innovation is the application of smart technologies in standard diagnostic devices. The purpose of implementing the system is to improve analysis of the collected diagnostic data, that, in order, increases the reliability of the diagnosis and improves variability of prospective treatment. The virtual simulation of surgical interventions offered by the authors is a modern and progressive approach.

In my opinion, usage of artificial intelligence and Data Mining for medical purposes is highly justified and has excellent prospects. The work has theoretical and practical interest, particularly in light of the developing dilemma of shared responsibilities in a decision-making process of a prospective treatment. In the old Soviet medical school, the decision-making process in selecting a treatment was entirely allocated to medical professionals and kept patients in the dark. Contrary to that, the essence of the Western medical school is to treat a patient more like a customer and make joint decisions in the choice of possible treatment.

Unfortunately, the latter approach looks good in theory, but often fails due to the complexity of the modern medical technologies and overall lack of health literacy among patients who, in the end, would still attempt to allocate the responsibility of decision-making to the health professional. There is an apparent conflict of interest in place, particularly with consideration of high legal and financial liabilities, in instances of a wrong choice of treatment and a medical error, in general. Therefore, usage of objective analysis and computerized technologies may help facilitate the process of a joint (doctor-patient) decision making in regard to selecting the most effective(and efficient) treatment/procedure among the available options.

The work has a profound potential and requires substantial investments from international health research institutes.

Яганов П.О., к.т.н., доцент, м. Київ

Провідними вченими України представлено роботу «Інтелектуальні технології функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань», у якій автори теоретично обґрунтовують і експериментально підтверджують нові концептуальні погляди на розробку біомедичних систем, використовуючи методи інтелектуального аналізу даних діагностики захворювань. Завдяки цьому сформульовано принципи побудови моделей хірургічних втручань та реалізовані нові апаратно-програмні засоби комп’ютерної діагностики для медичної апаратури. Результати роботи впроваджено як у клінічних закладах, так і в освітній процес підготовки фахівців зі спеціальності 163 «Біомедична інженерія». Робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 р.

Ткачук Р. А., д.т.н., проф., м.Тернопіль

Колективом авторів (Р29)представлено розроблені інтелектуальні програмно-апаратні біотехнічні комплекси, які суттєво підвищують науково-технічний рівень для їх застосування в сучасних умовах діагностування,хірургічного втручання та реабілітації хворих. Науковий рівень представлених розробок дозволяє стверджувати, що їх автори: д.т.н. Аврунін О.Г., д.м.н. Безшапочний С.Б., д.т.н. Бодянський Є.В., д.т.н. Злепко С.М., к.м.н. Калашник М.В., д.т.н. Лисенко О.М., д.т.н. Павлов С.В., д.т.н. Філатов В.О. заслуговують Державної премії України в галузі науки і техніки

Азархов О. Ю., д.мед.н., к.т.н., Маріуполь

Враховуючи необхідність застосування штучного інтелекту в різних галузях медицини, авторам роботи вдалося створити сучасні біотехнічні системи функціональної діагностики та хірургічного планування. Ці розробки поєднують у собі основні напрямки розвитку біомедичної інженерії, медицини, біофізики та інформаційних технологій. В умовах сьогодення, коли медицина потребує створення таких високотехнологічних систем, актуальність роботи не викликає сумнівів. Комплексування біомедичної інженерії з іншими галузями дозволо отримати наукові та практичні результати з впровадженням в системі діагностики та хірургії. Робота заслуговує на підтримку щодо присудження Державної премії.

Тімен Григорій Еліазарович, д.м.н., проф., чл.-кор. НАМН Укр

Подана робота авторів є новаторською та багатоплідним результатом новітніх наукових досліджень в галузі медичного приладобудування, біоінженерії та біомедичних систем. Дана робота сприяла створенню інтелектуальних технологій функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань, що були засновані на методах віртуального моделювання та прогнозування результатів оперативних втручань. Розроблені найсучасніші технічні засоби діагностики та теоретичні обгрунтування є оригінальними та не мають аналогів в світовій науці. Найновітніший напрямок даних біомедичних технологій визначає найточніші можливості оптимального хірургічного доступу до певних анатомічних ділянок.
За науковим та рівнем отриманих результатів робота відповідає всім вимогам, що висуваються на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Вважаю, що робота Р29 та її авторський колектив у складі Авруніна О.Г., д.м.н. Безшапочного С.Б., д.т.н. Бодянського Є.В., д.т.н. Злепка С.М., к.м.н. Калашника М.В., д.т.н. Лисенка О.М., д.т.н. Павлова С.В., д.т.н. Філатова В.О. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 р.
Тімен Григорій Еліазарович, д.м.н., проф., чл.-кор. НАМН України, заслужений діяч науки та техніки України, Лауреат Державної премії України, зав. відділом ЛОР- патології дитячого віку ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С Коломійченка НАМН України».

Міщанчук Ніна Сергіівна, д.мед.н., Київ

Створений авторами біотехнічний комплекс визначення фізичних, фізіологічних, функціональних показників у взаємозв’язку зі структурними змінами в органах та системах організму є надзвичайно необхідний у різних сферах медицини.
Новітні технології, інтелектуальна обробка, аналітичний аналіз отриманих даних розширять можливості удосконалення діагностики, моделювання комп’ютерного планування хірургічних втручань. Зокрема, запропоновані авторами інструментальні розробки особливо важливі при вивченні сенсорних систем: зорової, вестибулярної, слухової та нюхової, що підвищить як якість ранньої діагностики, вибір оптимальних лікувальних заходів, так і рівень прогностичних та профілактичних задач, що сприятиме сучасним комунікаційним соціальним зв’язкам для забезпечення якісного життя людини.
Крім того, розробки відкривають перспективу для уточнення та поглиблення складних механізмів функціонування вищеназваних сенсорних систем у нормі та при різних патологічних станах, для моніторингу клінічного перебігу окремих захворювань, для визначення ризику ускладнень з урахуванням індивідуальної варіабельності, для зниження рецидивів захворювання.
Вважаю, що робота «Інтелектуальні технології функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань» за масштабністю рішення нових медичних технологій для підвищення рівня вітчизняної медичної охорони здоров’я заслуговує присудження Державної Премії України в галузі науки і техніки.

Міщанчук Ніна Сергіївна доктор мед наук, провідний наук. співробітник
відділу мікрохірургії вуха та отонейрохірургії ДУ «Інститут отоларингології імені проф.О.С.Коломійченко НАМН України»

Зорі А.А.

Удосконалення та розробка інноваційних методів і засобів медичного призначення, є стратегічно важливим завданням для галузі української біомедичної інженерії та розвитку інформаційних технологій під час формування та підтримки діагностичних рішень. Робота базується на багаторічному досвіді науковців Харківського національного університету радіоелектроніки, вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія», Вінницького національного технічного університету, Харківського національного медичного університету, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», які спеціалізуються в галузі медичного приладобудування та інформаційних технологій, а також у співробітництві зі ведучими медичними центрами та закордонними інститутами, що дозволило створити біотехнічний комплекс світового рівня, в якому використовуються сучасні технічні рішення, складні біофізичні моделі, інтелектуальні технології та структурні форми для підвищення достовірності результатів діагностики та ефективності проведення хірургічного лікування.
У роботі розроблені інтелектуальні технології в діагностичних пристроях з розширеними функціональними можливостями, створено відповідні методичні рекомендації щодо проведення інструментальної діагностики та комп’ютерного планування хірургічних втручань, що в перспективі дозволить вирішити проблему оснащення медичних центрів високоякісним і недорогим вітчизняним обладнанням.
Вітчизняних та прямих аналогів в світі запропонованому комплексу немає, а кількість вагомих закордонних публікацій підтверджує, що це перша системна розробка в галузі біомедичної інженерії щодо віртуального моделювання та комп’ютерного планування хірургічних втручань на основі інтелектуальних технологій обробки та аналізу даних.
Робота виконана на високому науковому рівні, має значне впровадження не тільки в Україні, але і у світі. На мій погляд, робота «Інтелектуальні технології функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань» та її авторський колектив у складі Авруніна О.Г., Безшапочного С.Б., Бодянського Є.В., Злепко С.М., Калашникова М.В., Лисенко О.М., Павлова С.В., Філатова В.О. заслуговують на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2018 р.

Зорі Анатолій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електронної техніки Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», Заслужений діяч науки і техніки України, академік Української технологічної академії.

Русин Б.П.,зав.відділом ФМІ НАН України,д.т.н.,проф.

Авторським колективом з метою прогнозування результатів оптимізації за даними критеріями плану операцій розроблені інтелектуальні програмно-апаратні біотехнічні комплекси,в яких поєднані сучасні підходи до створення діагностичної апаратури,цифрового опрацювання та інтелектуального аналізу даних,їх тривимірного моделювання та візуалізації.Такі комплекси допоможуть вивести вітчизняну біомедичну інженерію на новий якісний рівень.Робота відповідає високим вимогам щодо отримання Державної премії України в галузі науки і техніки.

ХНТУСГ ім П. Василенка. О. Д. Черенков, Н. Г. Косуліна

Принципи конфігураційного та траєкторного віртуального моделювання хірургічних втручань та підходи щодо підвищення достовірності функціональної діагностики, які розглядаються колективом авторів в роботі: "Інтелектуальні технології функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань" є актуальними та важливими в сучасній медицині.
По науковому рівню робота відповідає вимогам, які висуваються на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Тому вважаємо, що колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Більченко Олександр Вікторович, професор ХМАПО

Авторами проекту створено високо-технологічний продукт, який забезпечує можливість проводити хірургічні втручання на принципово новому рівні. Такий підхід з використанням математичного моделювання процесів особливо важливий в малоінвазивній хірургії, оскільки потенціально може знизити ризики, пов'язані з людським фактором при виконанні таких операцій.
Також моделювання інтелектуальних процесів в малоінвазивній хірургії повинно широко використовуватися при навчанні хірургів, які спеціалізуються на таких операціях, оскільки це є обов'язковою передумовою подальшого іх допуску до навчання в умовах реальних хірургічних втручань.
Представлена розробка заслуговує найвищої оцінки та широкого впровадження

Більченко Олександр Вікторович, завідувач кафедрою терапії, нефрології та ЗПСМ Харківської медичної академії післядипломної освіти, професор, д.м.н., ESC Professional member

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.