Офіційний веб сайт

Інтелектуальні технології функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань

р29

Представлено Харківським національним університетом радіоелектроніки.

 Автори: д.т.н. Аврунін О.Г., д.м.н. Безшапочний С.Б., д.т.н. Бодянський Є.В., д.т.н. Злепко С.М., к.м.н. Калашник М.В., д.т.н. Лисенко О.М., д.т.н. Павлов С.В., д.т.н. Філатов В.О.

 Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено нові підходи щодо розробки біомедичних систем на основі методів інтелектуального аналізу діагностичних даних. Створено наукові основи теорії побудови та організації інтелектуальних біотехнічних систем функціональної діагностики та комп'ютерного планування хірургічних втручань, які полягають у формуванні основних модельних уявлень, створенні методів, інформаційно-логічної структури та алгоритмічних моделей роботи даних систем для різних галузей медицини.

Сформовано базові концептуальні засади інтелектуальних технологій щодо віртуального моделювання хірургічних втручань та підтримки прийняття діагностичних рішень на основі методів обчислювального інтелекту для широкого спектру сучасних біотехнічних систем. Запропоновано принципи конфігураційного та траєкторного віртуального моделювання хірургічних втручань, підходи щодо підвищення достовірності функціональної діагностики на основі методів інтелектуального аналізу даних. Реалізовано оригінальні апаратно-програмні засоби функціональної діагностики та комп’ютерного планування хірургічних втручань в різних галузях медицини.

Робота є першою системною розробкою біомедичної спрямованості щодо комплексного віртуального моделювання та комп’ютерного планування хірургічних втручань на основі інтелектуальних технологій аналізу діагностичних даних. Результати роботи впроваджено у виробництві, при створенні перспективних планів виготовлення медичної апаратури, в різних клінічних закладах України та при викладанні дисциплін спеціальності 163 «Біомедична інженерія» в декількох закладах вищої освіти України. Робота має комплексні медико-технічний та соціально-економічний ефекти.

Кількість публікацій: 25 монографій, 2 навчальних посібники, 193 статті (57 - у зарубіжних виданнях).  Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 215/11; Google Scholar –576/14. Отримано 4 патенти України на винахід. За даною тематикою захищено 3 докторських та 30 кандидатських дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

Литвиненко В.І., д.т.н., проф., м.Херсон

Робота присвячена створенню інтелектуальних технологій функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань, які засновано на методах віртуального моделювання та прогнозування результатів оперативних втручань.
Актуальність роботи полягає в підвищенні ефективності стандартів надання медичної допомоги населенню, що є найбільш актуальним соціальним завданням у всіх розвинених країнах світу. Проблема розробки інтелектуальних технологій моделювання хірургічних втручань з урахуванням можливостей сучасного діагностичного та хірургічного обладнання розглядалася досить відособлено, вузькоспеціалізовано, без застосування системного підходу. При цьому відсутність теоретичних основ і чітких принципів сучасних інтелектуальних технологій моделювання хірургічних втручань суттєво обмежує можливості підвищення ефективності методів оперативного лікування та ускладнює перехід хірургічних процедур до сучасних стандартів і критеріїв доказової медицини.
Практична значимість роботи полягає в розробці інтелектуальної технології в діагностичних пристроях з розширеними функціональними можливостями, створенні відповідної методичної рекомендації щодо проведення інструментальної діагностики та комп’ютерного планування хірургічних втручань.
По науковому рівню та рівню отриманих результатів робота відповідає вимогам, які висуваються на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Тому можна вважати, що робота Р29 та її авторський колектив у складі Авруніна О.Г., д.м.н. Безшапочного С.Б., д.т.н. Бодянського Є.В., д.т.н. Злепка С.М., к.м.н. Калашника М.В., д.т.н. Лисенка О.М., д.т.н. Павлова С.В., д.т.н. Філатова В.О. заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Литвиненко В.І., д.т.н., проф. завідувач кафедри інформатики і комп'ютерних наук, Херсонського національного технічного університету

Воронов Сергій Олександрович д.т.н. проф. м.КиївГість

Рання автоматизована діагностика дозволить зовсім на іншому рівні підходити до організації медичного обслуговування населення України.Вважаю за доцільне підтримувати такі роботи та сприяти їх впровадженню.Робота Є піонерською в різних напрямках медицини.Робота заслуговуЄ Державної в галузі науки і техніки.

Готра З.Ю., д.т.н., проф., НУ "Львівська політехніка"

Одним з перспективних напрямів діагностики в медицині є інтелектуальна технологія, яка базується на методах комп’ютерного моделювання, прогнозування та планування хірургічних втручань, що дозволяє створювати можливості оптимального хірургічного доступу до визначеної анатомічної області.
Авторами розроблено біотехнічний комплекс функціональної діагностики та комп’ютерне планування хірургічного втручання в ринології, нейрохірургії, офтальмології, судинній, пластичній хірургії і т.п. Розробки авторів запатентовані,опубліковані, реально створені та мають практичне застосування. Автори відомі спеціалісти в цьому напрямку. Робота актуальна, реальна, перспективна. Підтримую її на здобуття Державної премії та бажаю авторам плідної роботи в цьому напрямку.

Коробов А.М., к.ф.-м.н. Харків

Найбільш актуальним соціальним завданням у всіх розвинених країнах світу є підвищення ефективності стандартів надання медичної допомоги населенню. Тому, використання науково-технічного потенціалу для удосконалення і розроблення інноваційних методів і засобів медичного призначення, є стратегічно важливим завданням для галузі української біомедичної інженерії.
Робота авторів по створенню інтелектуальних технологій функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань, які засновано на методах інструментальної доказової діагностики, віртуального моделювання та прогнозування результатів оперативних втручань є вагомим кроком на шляху роботизації хірургічних втручань в оториноларингології, офтальмології, нейрохірургії, пластичній і судинній хірургії та має велику перспективу впровадження в медицину в найближчі роки.
Вважаю, що робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Мещанінов Сергій Кармінович, д.т.н., проф., м. Кам'янске

Роботу створено за рахунок багаторічного досвіду вітчизняних фахівців з біомедичної інженерії та лікарів.На мій погляд,представлена робота є першою системною розробкою біомедичної спрямованості щодо комплексного віртуального моделювання та комп’ютерного планування хірургічних втручань на основі інтелектуальних технологій аналізу діагностичних даних. В проведених дослідженнях використовуються новітні технології медичного приладобудування та інтелектуальних технологій, що у сукупності дозволяє отримати вагомі науково-практичні результати. Тому вважаю, що робота заслуговує на присудження Державної премії Украіни в галузі науки і техніки.

Прокопович І.В. д.т.н., доц., Іст. мед. інж. ОНПУ

Новітні розробки в галузі медичного приладобудування потребують комплексних підходів, які об'єднують прецизійну апаратуру та інтелектуальні методи обробки даних для біофізичної інтерпретації результатів. Авторський досвід в цієї галузі дозволив створити нові підходи та технології щодо функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань. Вважаю, що за своїм внеском в розвиток науки, робота, безумовно, заслуговує на присудження Державної премії Украіни в галузі науки і техніки.

Декан факультету соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ»

Робота «Інтелектуальні технології функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань», авторів Авруніна О. Г., Безшапочного С. Б., Бодянського Є. В., Злепка С. М., Калашника М. В., Лисенка О. М., Павлова С. В., Філатова В. О., спрямована на створення та розвиток новітніх інтелектуальних технологій в медичному приладобудуванні. Результати цієї роботи отримано на базі багаторічного досвіду вітчизняних спеціалістів – фахівців технічного та медичного профілів в галузі біомедичної інженерії. Актуальність та високий науковий рівень роботи не викликають сумнівів. Вважаю за доцільне підтримати роботу на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Бондаренко С.І., д.т.н., проф.,Харків

В роботі наведено результати розробок інтелектуальних систем діагностики та моделювіання хірургічних втручань на основі найсучасніших інформаційних технологій. Досвід авторів в цієї галузі, актуальність, вагомість та наукова значущість розробок не викликає сумнєвів. Робота своїми показниками та результатми, безумовно, заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Панкратова Н. Д,, чл.-кор. НАНУ, д.т.н., проф., Київ

Робота присвячена створенню інтелектуальних технологій функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань, які засновано на методах віртуального моделювання та прогнозування результатів оперативних втручань.
Актуальність роботи полягає в підвищенні ефективності стандартів надання медичної допомоги населенню, що є найбільш актуальним соціальним завданням у всіх розвинених країнах світу. Проблема розробки інтелектуальних технологій моделювання хірургічних втручань з урахуванням можливостей сучасного діагностичного та хірургічного обладнання розглядалася досить відособлено, вузькоспеціалізовано, без застосування системного підходу. При цьому відсутність теоретичних основ і чітких принципів сучасних інтелектуальних технологій моделювання хірургічних втручань суттєво обмежує можливості підвищення ефективності методів оперативного лікування та ускладнює перехід хірургічних процедур до сучасних стандартів і критеріїв доказової медицини.
У роботі запропоновано концепцію, що заснована на інтелектуальних технологіях функціональної діагностики, віртуального моделювання та комп’ютерного планування хірургічних втручань в оториноларингології, офтальмології, нейрохірургії, пластичній та судинній хірургії, яка базується на принципах траєкторного та конфігураційного віртуального моделювання хірургічних втручань.
Наукова новизна полягає у розробці теоретичних основ створення інтелектуальних технологій функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань, які базуються на вирішенні конфігураційних та траєкторних задач і об’єднанні функціональних та анатомічних діагностичних даних, що дозволяє розробляти сучасні автоматизовані біотехнічні комплекси доказової інструментальної діагностики та хірургічного лікування.
Практична значимість роботи полягає в розробці інтелектуальної технології в діагностичних пристроях з розширеними функціональними можливостями, створенні відповідної методичної рекомендації щодо проведення інструментальної діагностики та комп’ютерного планування хірургічних втручань.
По науковому рівню та рівню отриманих результатів робота відповідає вимогам, які висуваються на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Тому можна вважати, що робота Р29 та її авторський колектив у складі Авруніна О.Г., д.м.н. Безшапочного С.Б., д.т.н. Бодянського Є.В., д.т.н. Злепка С.М., к.м.н. Калашника М.В., д.т.н. Лисенка О.М., д.т.н. Павлова С.В., д.т.н. Філатова В.О. заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Орлов А.Т., к.т.н., доц., м. Київ

Авторами запропоновані методика комп’ютерного планування, ряд принципів моделювання та прогнозування результатів хірургічних операцій із застосуванням штучного інтелекту, які обґрунтовано на прикладі рінологічних хірургічних втручань. З метою прогнозування результатів і оптимізації плану операцій авторським колективом розроблені інтелектуальні програмно-апаратні біотехнічні комплекси 3D-моделювання, що об’єднують оброблення вихідних даних для функціональної діагностики носового дихання для рінології та/або аудіометричних даних для отології і комп’ютерної томографії. Такі метод і комплекси допоможуть вивести вітчизняну біомедичну інженерію на новий якісний рівень. Результати роботи опубліковані у вражаючій кількості монографій та статей, апробовані на міжнародних конференціях та виставках, новизна підтверджена патентами та винаходами. Ряд компонентів інтелектуальних комплексів впроваджений у виробництво та застосовується у медичній практиці. Робота має усі підстави для отримання Премії за результатами конкурсу.
Координатор проекту Темпус «Біомедична інженерна освітня ініціатива Темпус в регіоні Східного Партнерства»

Абдуллаев Н.Т. к.т.н.,доц. Баку ,

Компьютеризация медицинских и биотехнических комплексов является
весьма актуальной проблемой, позволяющей исключить субъективную погрешность диагностического заключения и повысить достоверность принятия решений. Авторами разработаны биофизические модели и технологические структуры для повышения достоверности при хирургических вмешательствах.Наличие биофизических моделей является основой для построения и анализа компьютерных медицинских систем в такой сложной области как хирургия.
Работа является пионерской, а количество и качество опубликованных работ подчеркивают уникальность проведенных работ.Весьма ценным показателем является практическое применение полученных результатов в хирургической практике.
Работа заслуживает присуждения ее авторам Государственной премии Украины.

Піротті Є.Л., д.т.н., професор, Харків

Запропоновану роботу присвячено актуальній темі - впровадженню інтелектуальних технологій в медичну діагностику та лікування. В теперішній час підвищення достовірності методів діагностики та хірургічних процедур досягається не тільки за рахунок використання прецизійної апаратури, а і впровадженням інформаційних технологій їх інтелектуального аналізу. В цей же час, використання симуляційних технологій дозволяє підвищити ефективність хірургічних процедур. Тому, роботу можна вважати як актуальну та своечасну, яка вносить вагомий внесок в розвиток медичного приладобудування на світовому рівні.

Катрич В.О., д.ф.-м. н., проф.

Застосування сучасних методів інтелектуального аналізу є підґрунтям для розробки і створення ефективних, новітніх методів та апаратних систем і комплексів з діагностики та лікування захворювань. Вирішення зазначених у роботі актуальних проблем з функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань потребувало об’єднання багатовекторних зусиль як споріднених медичних, так і технічних інформаційних напрямків з теоретичних та прикладних досліджень. За результатами комплексного співробітництва між вітчизняними фахівцями в галузі медичного приладобудування та інформаційних технологій з фахівцями провідних медичних центрів обґрунтовано засади побудови віртуального моделювання хірургічних втручань та розробки широкого спектру сучасних біотехнічних систем й створено «біотехнічний комплекс», який відповідає світовим вимогам. Його практичне застосування забезпечує принцип доказовості та високої ефективності в лікуванні широкого спектру захворювань. Зважаючи на високий теоретичний рівень і практичну цінність робота заслуговує присудження Державної премії України.

Стасюк Зиновій Васильович, проф., Львів

На базі багаторічного досвіду вітчизняних спеціалістів медичного приладобудування та інформаційних технологій у співпраці з провідними медичними установами вперше розроблено теоретичні основи та концепцію створення інтелектуальних технологій функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань, що безумовно, сприятиме ефективності лікування. Авторами роботи також вперше розроблено концепцію мінімально травматичної траекторії нейрохірургічного доступу, що дозволяє знизити ризик післяопераційних ускладнень.
Вважаю, що робота в цілому заслуговує найвищої оцінки, а її результати варто якнайширше впровадити в лікувальних установах.
Робота заслуговує присудження Державної премії України.

Стасюк Зиновій Васильович, доктор ф.-м. наук, професор кафедри фізичної та біомедичної електроніки,заслужений діяч науки і техніки України.

Азарєнков М.О., д.ф.-м.н., проф., академік НАН України, Харк

Авторами на високому науково-технічному рівні виконані комплексні розробки щодо підвищення рівня діагностичних та лікувальних задач. Вперше проведено теоретичне обґрунтування особливостей аеродинаміки порожнини носу з урахуванням пристінкової течії повітря, створена оригінальна аеродинамічна модель верхніх дихальних шляхів на основі яких розроблено метод комп’ютерного моделювання та планування ринохірургичних втручань. Розроблена та створена концепція атравматичної траєкторії нейрохірургічного доступу з урахуванням індексів пошкодження анатомо-фізіологічних структур мозку. Запропоновано оригінальний метод коригуючих офтальмологічних втручань при лікуванні косоокості. Для упровадження цих методик в клінічну практику розроблені та створені оригінальні пристрої. Отримані результати цілком достовірно відповідають основному напрямку дослідження - інтелектуальні технології функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань та заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Малюкін Юрій Вікторович, член-кор НАНУ, Харків

Авторським колективом проведено комплексне наукове дослідження на основі об'єднання
різних галузей знань. Слід зазначити, що запропонований авторами підхід з інтелектуальною обробкою та аналізом даних дозволяє суттєво розширити інтерпретацію діагностичних результатів та удосконалити концепцію малоінвазивної функціональної хірургії. Робота та її внесок в науку, безумовно, заслуговують найвищої оцінки.

Малюкін Юрій Вікторович, член-кор НАНУ, доктор ф.-м. наук, професор,
лауреат Державної премії з науки і техніки

Сторчун Є.В.,д.т.н., проф., Львів

Сучасна охорона здоров’я насичена різноманітними технічними засобами на всіх етапах профілактики та лікування пацієнтів. Проблематичними залишаються відтворюваність даних діагностики та їх інтерпретація, а також прогнозування результатів дій на організм людини. Авторами роботи розроблено методологічні основи інтелектуальних методів функціональної діагностики та моделювання хірургічного втручання на основі поєднання функціональних та анатомічних даних. Комплексне вирішення зазначених проблем авторами має інноваційний характер і підвищує ефективність медичних технологій. Робота заслуговує присудження Державної премії України.

Грома В.Г., д.мед.н., Харків

Колективом авторів створена робота на стику наукових напрямів. Поєднання досвіду практикуючих лікарів і вчених-теоретиків дозволили розробити свій відмітний науковий погляд на, здавалося б, відомі тривіальні питання. Роботу особливо вирізняє практична спрямованість дослідження, у центрі якого червоною лінією простежується покращення здоров’я та якості життя хворої людини.
Впровадження запропонованих наукових розробок у практичну діяльність лікаря не має меж, проте автори за свою працю заслуговують визнання на державному рівні.

д.м.н., професор Гасюк Ю.А.

За своїм принципом медицина взагалі не може стояти на одному місці. Як наука, вона потребує постійного прискореного удосконалення, що відрізняє її від інших наукових сфер. А тому, сучасні досягнення біомедичної інженерії, які дозволяють створити віртуальне моделювання та комп'ютерне планування хірургічних втручань на основі інтелектуальних технологій обробки та аналізу даних, оптимізують лікування хворих.

Олександр Рязанцев, д.т.н., Cхідноукраїнський нац. ун-т

Розроблений колективом авторів оригінальний підхід на основі синтезу сучасних методів обчислювального інтелекту і досліджень в галузі медичної діагностики дозволяє значно підвищити ефективність прийняття рішень при діагностиці та лікуванні різних захворювань. За темою роботи видано вражаючу кількість публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, захищені дисертації. Вважаю, що робота є інноваційною в біотехнології і заслуговує на визнання.

Каргін А.А., д.т.н., проф., Харків

У той час, коли на медицину виділяється обмежене фінансування, застосування сучасних методів інтелектуального аналізу може привести до підвищення ефективності методів діагностики та хірургічного лікування. Подана на Державну премію робота «Інтелектуальні технології функціональної діагностики та моделювання хірургічніх втручань» як раз і поєднує сучасні методи дослідження та методи обчислювального інтелекту. Тому роботу вважаю актуальною і такою, що заслуговує на премію.

Василь Литвин, д.т.н., проф., Львів

Використання інтелектуальних технологій в різних сферах життя є актуальним та перспективним напрямом досліджень. Особливо це стосується медицини. Тому те, що автори роботи досліджують та отримали вагомі результати у використанні штучного інтелекту під час функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань є значним успіхом. Вважаю, що дана робота відноситься до інноваційних.

Черенков О.Д., д.т.н., проф., Харків

В роботі представлено результати баготорічної праці авторів в галузі біомедичного приладобудування та інформаційних технологій в медицині.
Це перша системна розробка в галузі функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань з використанням нових перспективних підходів. Результати мають впровадження у виробництво та в практичну медицину. Робота, за рівнем досягнень та впроваджень, безумовно, заслуговує найвищої оцінки.

Яворський О.В., д.м.н., проф., ХНМУ

Створення нового біотехнологічного напрямку на основі інтелектуальних технологій функціональної діагностики, віртуального моделювання та компьютерного моделювання хіругічних втручань в хірургії, нейрохірургії, оториноларингології та офтальмології, що створені на основі конфігураційного віртуального моделювання - це принципово новий підхід в сучасній медицині.
Виникають умови для проведення оптимальних, атравматичних втручань в зазначеній анатомічній області.
Данні інтелектуальні технологічні розробки не мають аналогів в світовій медицині. Їх упровадження має надзвичайно важливе прикладне застосування в різних напрямках медичної науки.
Представлені унікальні біотехнологічні розробки безумовно заслуговують Державної премії.

Попов А.О., к.т.н., доц., Київ

В роботі запропоновано оригінальну архітектуру та алгоритми обробки та аналізу біомедичних даних, що дозволяє на новому рівні проводити планування та виконання хірургічних втручаннь. Розроблені рішення є унікальними та актуальними, що підтверджується впровадженням у виробництво нової медичної техніки.

Тимофєєв В.І., д.т.н., проф., Київ

Робота є системною розробкою, що спрямована на комплексне вирішення проблеми функціональної діагностики та комп'ютерного планування хірургічних втручань. Інтелектуальний аналіз медичних даних є актуальним напрямком досліджень і пов`язаний з міждисциплінарними теоретичними і експериментальними результатами роботи для впровадження в отології, офтальмології, нейрохірургії, пластичній та судинній хірургії. Робота містить як фундаментальну так прикладну складові, що сприяє ефективному застосуванню нових технологій у медичній практиці.

Котовский В.Й., д.т.н., проф., Київ

Конкурсна робота «Інтелектуальні технології функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань» відповідає інноваційному напряму і є актуальною, оскільки розробка та впровадження нових медичних технологій для підвищення якості медичних послуг населенню є найбільш важливим соціальним завданням у всіх розвинених країнах світу.
Результати роботи та її інноваційний напрям підтверджені патентами, монографіями та достатньо широко обговорені у науковій фаховій літературі.
Наведені в роботі науково-технічні та практичні результати відповідають світовому рівню наукових розробок, а робота заслуговує присвоєння Державної премії України.

Карамзіна Л.А., д.біол.н., Київ

Задача одержання інформації про фізіологічні показники організму людини з подальшим переданням даних до сфери управління і прийняття рішень є складною, потребує спеціальних засобів обробки інформації для інтерпретації стану людини.
Робота висвітлює розроблення методів і методик класифікації, обробки, інтеграції фізіологічних та фізичних показників, що отримані на засадах міждисциплінарного підходу. Це потребувало від авторів не тільки розроблення і дослідження математичних моделей, а й привʼязки до фізіологічних показників, оцінювання їх точності і коректності застосування для даної предметної області.
Створений біотехнічний комплекс інтегрує інструментальну діагностику та компʼютерне планування у шести сферах медичної реалізації, три з яких – важливі сенсорні системи: слух, зір, нюх.
Інтелектуальний аналіз медичних даних необхідний у прогнозуванні розвитку захворювання; для моделювання обстеження при постановці діагнозу; у створенні класифікації для уточнення діагнозу, а також пошуку асоціацій з метою виявлення прихованих залежностей між разними показниками здоровʼя пацієнта.
В роботі запропонована система комплексного інтелектуального аналізу медичних даних, яка дозволяє взаємодіяти із значною кількістю вхідних різноманітних інформативних показників і виконувати аналітику великих інформаційних потоків різними методами. Такий мультидисциплінарний підхід, безумовно, значно поліпшить точність діагностики, результативність хірургічних втручань, скоротить реабілітаційний період, а відтак, підвищить якість життя пацієнта.

д.т.н., проф. Жуйков В.Я.

Піонерська розробка в галузі біомедичної інженерії віртуального моделювання та комп’ютерного планування хірургічних втручань. Результати розробки дозволять значно підвищити позитивні результати хірургічних втручань.

Старенький В.П., д.м.н., Харків

Робота має більш широкий спектр застосування, ніж тільки діагностика та загальна хірургія. Розроблені принципи комп'ютерного планування мають велике значення для розвитку теорії малоінвазивних втручань при різних патологіях, у тому числі - злоякісних ураженнях. Можна вважати, що цим закладено базис для створення багатофункціональних хірургічних комплексів, які включають як діагностичні складові(СКТ, цифрова рентгенографія тощо), так і роботизовані хірургічні системи, аналогічні системі Da Vinci. Впровадження представленних в роботі результатів дозволить Україні занйняти провідне місце не тільки у галузі теоретичних досліджень, але і дасть можливість створити конкурентноздатні технології у цьому інноваційному напрямку

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.