Офіційний веб сайт

Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації

р6

Представлено Київським національним торговельно-економічним університетом

Автори: Сіденко В.Р.,Скрипниченко М.І., Пономаренко В.С., Чугунов І.Я., Луніна І. О., Блакита Г.В., Запатріна І.В., Квач Я.П.

Метою роботи є визначення основного змісту та характеристик процесу фінансової глобалізації економіки та його впливу на формування умов фінансово-економічного розвитку в Україні.

Авторами визначено суперечливий вплив асинхронного та асиметричного розвитку фінансової глобалізації на розвиток національної економіки та її фінансової системи, тенденцію до ускладнення структури світової економіки під впливом формування глобальних інститутів регулювання. Створено наукові основи комплексного, міждисциплінарного підходу до визначення моделі включення країни в процес глобалізації, що ґрунтується  на наявних у країни соціокультурних цінностях та політиці цілеспрямованого формування нових ресурсів суспільного розвитку. Сформовано базові концептуальні засади дослідження фінансово-економічних криз в умовах глобалізації та відповідних дієвих засобів економічної політики.

Розроблено систему заходів економічної політики України, що здатна забезпечити значний позитивний синергетичний ефект і поступову еволюцію у напряму формування відкритої моделі ендогенного розвитку економіки країни та спрямована на реалізацію потенціалу країни в умовах включення в процес глобалізації. Створено основи концепції макроекономічного прогнозування, побудови комплексних інтегрованих моделей економічного розвитку в умовах нестабільної економічної кон’юнктури. Обґрунтовано та визначено інституційні засади трансформації системи державних фінансів, положення адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи, довгострокову бюджетну стратегію в умовах глобалізації та економічної циклічності.

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес вищих навчальних закладів України,науково-дослідні економічні програми Інститутів Національної академії наук України, провідних аналітичних Центрів економічних досліджень світу,діяльність Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Кількість публікацій:54 монографій, 25 підручників, 440 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 7345 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 20. За даною тематикою захищено 19 докторських та 83 кандидатських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбудеться 12 вересня  2017 року о 14.00 на засіданні Вченої ради Інституту економіки промисловості НАН України за адресою: м. Київ,  вул. Желябова, 2 (зала засідань).

Надіслати коментар

Коментарі

Ватульов А.В., к.е.н., заслужений економіст України, ВРУ

Актуальність наукової роботи викликана необхідністю створення комплексного підходу до визначення економічної моделі включення країни в процес глобалізації, що ґрунтується політиці цілеспрямованого формування ресурсів суспільного розвитку. Науковий та практичний інтерес представляють запропоновані в роботі макроекономічні моделі, що дозволяють у реальному режимі часу вести необхідний комплекс обґрунтування економічної політики держави і є методологічною основою програмно-аналітичного інструментарію супроводження бюджетного процесу. Важливим є розкриття економічної сутності бюджетної системи в якості інструменту регулювання економічного розвитку, що полягає у використанні бюджетної архітектоніки, яка визначається оптимальними співвідношеннями між елементами бюджетної системи для впливу на динаміку економічного розвитку. У роботі розкрито роль бюджетної системи як адаптивного механізму у системі регулювання економіки, спрямованого на забезпечення адекватності регулятивних заходів внутрішнім і зовнішнім змінам економічного середовища з метою економічного розвитку країни та адміністративно-територіальних одиниць. Важливим є запропонована авторами структурно-функціональна модель системи бюджетного регулювання, яка ґрунтується на інтеграції державного формування дохідної і видаткової частини бюджету, міжбюджетних відносин, дефіциту (профіциту) бюджету, державного боргу з урахуванням динаміки економічних процесів та зовнішньоекономічного середовища.
Враховуючи теоретичне і практичне значення наукової роботи для розвитку національної економіки та її фінансової системи підтримуємо присудження Державної премії України у галузі науки і техніки колективу авторів у складі: Сіденко В.Р., Скрипниченко М.І., Пономаренко В.С., Чугунов І.Я., Луніна І. О., Блакитна Г.В., Запатріна І.В., Квач Я.П.
Ватульов А.В., кандидат економічних наук, заслужений економіст України, завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Федосов В.М., д.е.н., проф., КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Актуальним завданням теорії і практики державного регулювання є ґрунтовне дослідження впливу процесу глобалізації економіки на формування умов фінансово-економічного розвитку та запровадження дієвих фінансово-бюджетних механізмів в Україні. Колективом авторів розроблено систему заходів економічної політики країни здатних забезпечити позитивний синергетичний ефект і поступову еволюцію у напрямі формування відкритої моделі ендогенного розвитку економіки. Важливим є розробка підходів до інституційної трансформації системи фінансових відносин, інструментів та стимулів, які спрямовані на соціально-економічний розвиток країни та обґрунтування інституційних засад трансформації системи державних фінансів, положень адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи, довгострокової бюджетної стратегії в умовах глобалізації та економічної циклічності. Заслуговують на підтримку визначення особливостей бюджетного регулювання як складової економічного розвитку, інституційні засади розвитку фінансово-бюджетних відносин, розкриття сутності формування бюджетної стратегії у системі економічної циклічності, розробка інтегрованих бюджетних показників відповідно до темпів економічного зростання у довгостроковій перспективі. Наукове і практичне значення має здійснене у роботі макроекономічне прогнозування та побудова комплексних інтегрованих моделей економічного розвитку країни.
З урахуванням вищевикладеного, вважаємо, що представлене наукове дослідження заслуговує на підтримку щодо присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Федосов В.М., доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фінансів Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Колосова В.П., д.е.н., Міністерство фінансів України

У процесі глобалізації відбувається структурне ускладнення світової економіки, коли внаслідок становлення нових глобальних інститутів економічна структура набуває рис багаторівневості і взаємозалежності. Водночас, саме національний рівень продовжує і в умовах сучасної глобалізації залишатися структуроутворюючим, оскільки на ньому здійснюється найбільш комплексне і широке за охопленням регулювання максимально диверсифікованим макроекономічним інструментарієм. З огляду на зазначене, авторами визначено суперечливий вплив асинхронного та асиметричного розвитку фінансової глобалізації на розвиток національної економіки та її фінансової системи, тенденцію до ускладнення структури світової економіки під впливом формування глобальних інститутів регулювання. Крім того, колективом авторів розроблено систему заходів економічної політики України, що здатна забезпечити значний позитивний синергетичний ефект і поступову еволюцію у напряму формування відкритої моделі ендогенного розвитку економіки країни та спрямована на реалізацію потенціалу країни в умовах включення в процес глобалізації. Важливим є обґрунтування та визначення інституційних засад трансформації системи державних фінансів, положень адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи, довгострокової бюджетної стратегії в умовах глобалізації та економічної циклічності.
Враховуючи зазначене, вважаємо, що наукова робота «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» має важливе теоретико-методологічне значення, а колектив її авторів заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Степанова О.В., к.е.н., Ін-т економ. і прогноз. НАН України

Метою наукової роботи є визначення основного змісту та характеристик процесу фінансової глобалізації економіки та його впливу на формування умов фінансово-економічного розвитку в Україні. З огляду на це, праця містить ряд пропозицій щодо практичного застосування механізмів, що мають найбільший вплив на процеси соціально-економічного розвитку у процесі глобалізації. Важливим є визначення суперечливого впливу асиметричного розвитку фінансової глобалізації на розвиток національної економіки та її фінансової системи, тенденцій до ускладнення структури світової економіки під впливом формування глобальних інститутів регулювання. Авторами створено наукові основи комплексного, міждисциплінарного підходу до визначення моделі включення країни в процес глобалізації, сформовано базові концептуальні засади дослідження фінансово-економічних криз в умовах глобалізації та відповідних дієвих засобів економічної політики, обґрунтовано інституційні засади трансформації системи державних фінансів, положення адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи та довгострокову бюджетну стратегію в умовах глобалізації та економічної циклічності. Загалом, наукова робота містить важливі висновки та рекомендації, застосування яких в науковій та практичній сферах створить передумови для якісно нового рівня розвитку економіки України. Вважаємо, що наукова новизна, практична спрямованість висновків та рекомендацій наукової роботи «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» має важливе теоретико-методологічне значення, а колектив її авторів заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Тарасюк М.В., д.е.н., професор КНТЕУ

За сучасних умов важливого значення набувають питання забезпечення макроекономічної стабільності та створення умов для стимулювання економічного зростання інтенсивного характеру, вагомим інструментом реалізації зазначеного відводеться фінансово-бюджетній політиці. В представленій роботі висвітлено та обгрунтовано концептуальні засади дослідження фінансово-економічних криз в умовах глобалізації та засобів економічної політики, які мають вживатися у цьому зв’язку. Зазначене надасть змогу підвищити адаптивну ефективність фінансового регулювання в період рецесії та економічного спаду. Заслуговують на підтримку розвинуті інституційні засади сучасної концепції перетворень системи державних фінансів України та міжбюджетних відносин. Заслуговує на увагу значний доробок колективу авторів із досліджуваної проблематики. Наукова робота на тему: «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» виконана на високому фаховому рівні і заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Прімєрова О.К., к.е.н., доц., Києво-Могилянська академія

Відомо, що у процесі глобалізації відбувається, насамперед, структурне ускладнення світової економіки, коли внаслідок становлення нових глобальних інститутів структура економіки набуває рис багаторівневості і взаємозалежності. Водночас, як зазначають науковці, саме національний рівень продовжує навіть в умовах сучасної глобалізації залишатися структуроутворюючим, оскільки саме таким чином відбувається найбільш комплексне і широке за масштабами регулювання максимально диверсифікованим економічним інструментарієм. В межах зазначеного, в роботі доведено, що стратегія реформування міжбюджетних відносин має визначати чіткий розподіл повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, розподіл об’єктів загальнодержавної та комунальної власності відповідно до функціональних повноважень органів влади, перерозподіл доходів і вибір формули трансфертів. Також в роботі визначено інституційні ризики нестабільності державних фінансів країни та заходи щодо покращення їх стану як передумови вирішення економічних проблем, підвищення ролі держави у розвитку найціональної інфраструктури.
Враховуючи фундаментальність та теоретико-методологічне значення наукової роботи «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» для розвитку суспільства та економіки України, вважаємо, що творчий колектив її авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Остріщенко Ю.В., к.е.н., заст. нач. Упр., Мін-во фін. Укр.

Проблематика наукового дослідження є актуальною, зважаючи на інтенсифікацію глобалізаційних процесів та стрімкі соціально-економічні зміни в країні. В межах зазначеного, вагомим результатом дослідження є розробка системи заходів економічної політики України, що здатна забезпечити значний позитивний синергетичний ефект і поступову еволюцію у напрямі формування відкритої моделі ендогенного розвитку економіки країни та спрямована на реалізацію потенціалу країни в умовах включення в процес глобалізації. Заслуговує на увагу запропоновані основи концепції макроекономічного прогнозування, побудови комплексних інтегрованих моделей економічного розвитку в умовах нестабільної економічної кон’юнктури. Також обґрунтовано та визначено інституційні засади трансформації системи державних фінансів, положення адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи, довгострокову бюджетну стратегію в умовах глобалізації та економічної циклічності. Крім того, важливим здобутком роботи є подальший розвиток інституційних засад сучасної концепції перетворень системи державних фінансів України та міжбюджетних відносин.
Вважаємо, що наукова робота «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» має важливе теоретико-методологічні значення для розвитку науки, освіти, практики державного управління, а колектив її авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Коваленко В.В., д.е.н., проф., Одеський нац. економ. ун-т.

В умовах глобалізації та соціально-економічних змін актуальним та своєчасним завданням є визначення на основі теоретичних і емпіричних досліджень суперечливого впливу асинхронного, асиметричного розвитку фінансової глобалізації на розвиток національної економіки, її фінансової системи та визначення тенденцій до ускладнення структури світової економіки під впливом формування глобальних інститутів регулювання. Колективом науковців зроблено важливий крок до вирішення даного питання, насамперед, в частині створення наукових основ комплексного, міждисциплінарного підходу до визначення моделі включення країни в процес глобалізації, що ґрунтується на наявних у країни соціокультурних цінностях та політиці цілеспрямованого формування нових ресурсів суспільного розвитку. Крім того, сформовано базові концептуальні засади дослідження фінансово-економічних криз в умовах глобалізації та відповідних дієвих засобів економічної політики. Також розроблено систему заходів економічної політики України, що здатна забезпечити значний позитивний синергетичний ефект і поступову еволюцію у напряму формування відкритої моделі ендогенного розвитку економіки країни.
Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що наукова новизна, практична спрямованість висновків та рекомендацій наукової роботи «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» має важливе теоретико-методологічне значення для поступального розвитку країни, а колектив її авторів заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Школьник І.О., д.е.н., проф., Сумський державний університет

Система бюджетного регулювання має постійно вдосконалюватися та адаптуватися до інституційних перетворень економічного середовища, динаміки і тенденцій суспільного розвитку, економічної циклічності з урахуванням необхідності підвищення рівня збалансованості та ефективності функціонування державних фінансів, що визначає актуальність проблематики наукового дослідження. З огляду на це, колективом науковців запропоновано структурно-функціональну модель системи бюджетного регулювання, що, насамперед, ґрунтується на інтеграції державного регулювання дохідної і видаткової частин бюджету, міжбюджетних відносин, дефіциту (профіциту) бюджету, державного боргу з урахуванням динаміки економічних процесів та зовнішньоекономічного середовища. Важливим також є визначення особливостей бюджетного регулювання, як складової економічного розвитку та інституційних засад розвитку фінансово-бюджетних відносин, розкриття сутності формування бюджетної стратегії у системі економічної циклічності та розробка інтегрованих бюджетних показників відповідно до темпів економічного зростання у довгостроковій перспективі.
В цілому, актуальність, теоретична і практична цінність, важливість висновків та пропозицій роботи для реального сектору економіки є вагомою підставою для присудження колективу авторів наукової праці «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації»Державної премії України в галузі науки і техніки.

Перерва П.Г. д.е.н., професор, декан НТУ "ХПІ"

Представлена робота є циклом досліджень, присвячених визначенню основного змісту та характеристик процесу фінансової глобалізації економіки та його впливу на формування умов фінансово-економічного розвитку в Україні. Більшість фундаментальних результатів отримані вперше і є унікальними. Досить відзначити такі фундаментальні розробки, як створення наукових основ комплексного, міждисциплінарного (метаекономічного) підходу до визначення моделі включення країни в процес глобалізації, що ґрунтується на наявних у країни культурних цінностях та політиці цілеспрямованого формування нових ресурсів розвитку. Актуальність, зокрема, тільки цього результату підтверджується підвищенням уваги до крос-культурних аспектів розвитку. Очікувані результати від подібних досліджень є надзвичайно важливими, оскільки вони дозволять прояснити коло параметрів, які мають найбільший вплив на процеси розвитку у процесі глобалізації, до яких належать культурні цінності, суспільні інтереси і політичні цілі суспільства; наявні і потенційно доступні ресурси розвитку; переважаючі компоненти і тип взаємодії в процесі організації між різними рівнями соціально-економічної системи.
Авторами опубліковано більш як 54 монографії, 25 підручників, 440 статей. Згідно бази даних Google Scholar загальна кількість посилань на публікації авторів складає 7345, h-індекс = 104. За даною тематикою захищено 19 докторських та 83 кандидатських дисертацій.
Підсумовуючи вищесказане, вважаю що авторський колектив роботи «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації», яка представлена Київським національним торговельно-економічним університетом заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки 2017 року.

Перерва П.Г. , докт.економ, наук, професор, декан еконо

Лист підтримки

Представлена робота є циклом досліджень, присвячених визначенню основного змісту та характеристик процесу фінансової глобалізації економіки та його впливу на формування умов фінансово-економічного розвитку в Україні. Більшість фундаментальних результатів отримані вперше і є унікальними. Досить відзначити такі фундаментальні розробки, як створення наукових основ комплексного, міждисциплінарного (метаекономічного) підходу до визначення моделі включення країни в процес глобалізації, що ґрунтується на наявних у країни культурних цінностях та політиці цілеспрямованого формування нових ресурсів розвитку. Актуальність, зокрема, тільки цього результату підтверджується підвищенням уваги до крос-культурних аспектів розвитку. Очікувані результати від подібних досліджень є надзвичайно важливими, оскільки вони дозволять прояснити коло параметрів, які мають найбільший вплив на процеси розвитку у процесі глобалізації, до яких належать культурні цінності, суспільні інтереси і політичні цілі суспільства; наявні і потенційно доступні ресурси розвитку; переважаючі компоненти і тип взаємодії в процесі організації між різними рівнями соціально-економічної системи.
Авторами опубліковано більш як 54 монографії, 25 підручників, 440 статей. Згідно бази даних Google Scholar загальна кількість посилань на публікації авторів складає 7345, h-індекс = 104. За даною тематикою захищено 19 докторських та 83 кандидатських дисертацій.
Підсумовуючи вищесказане, вважаю що авторський колектив роботи «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації», яка представлена Київським національним торговельно-економічним університетом заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки 2017 року.

Косаревич Н.Б., к.е.н., Івано-Франківська обласна рада

Актуальність наукового дослідження полягає в тому, що стрімкі соціально-економічні перетворення в країні вимагають від науковців і практиків невідкладного реагування у вигляді створення та обґрунтування нових підходів до забезпечення ефективного функціонування багаторівневих бюджетних систем, формування правил і процедур прийняття бюджетних рішень, підвищення рівня відповідальності органів влади всіх рівнів за надання бюджетних послуг та соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць. В межах зазначеного, значним теоретико-методологічним здобутком роботи вважаємо розвинуті авторами інституційні засади сучасної концепції перетворень системи державних фінансів України та міжбюджетних відносин. Крім того, заслуговує на увагу науковців і практиків концептуально новий підхід щодо бюджетної децентралізації, що полягає, насамперед, у створенні умов для відповідального виконання функцій публічної влади, що є актуальним завданням сучасної економічної політики.
Враховуючи вагомий науковий здобуток, його значення для розвитку науки і практики державного управління, вважаємо за доцільне присудження колективу авторів роботи «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» Державної премії України в галузі науки і техніки.

Табенська Ю.В., к.е.н., доц., ЧТЕІ КНТЕУ

Визначення основного змісту та характеристик процесу фінансової глобалізації економіки та його впливу на формування умов фінансово-економічного розвитку в Україні є актуальним завданням в умовах сучасних соціально-економічних перетворень. З огляду на це в роботі запропоновано систему заходів економічної політики України здатних забезпечити значний позитивний синергетичний ефект і поступову еволюцію у напряму формування відкритої моделі ендогенного розвитку економіки країни, обґрунтовано та визначено інституційні засади трансформації системи державних фінансів, положення адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи, довгострокову бюджетну стратегію в умовах глобалізації та економічної циклічності. Важливим є визначення особливості бюджетного регулювання як складової економічного розвитку та інституційних засад розвитку фінансово-бюджетних відносин. Заслуговує на увагу науковців і практиків розкриття сутності процесу формування бюджетної стратегії у системі економічної циклічності та пропозиції щодо розробки інтегрованих бюджетних показників відповідно до темпів економічного зростання у довгостроковій перспективі.
Загалом, робота має важливе теоретичне та прикладне значення, а високопрофесійний колектив її авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Легкоступ І. І., к.е.н., Чернівецький національний ун-т

Фінансова сфера є на сьогодні найбільш глобалізованою серед усіх сфер економіки, а сектор фінансових послуг, як головний носій глобальних економічних відносин, характеризується яскраво вираженими мережевими взаємовідносинами. В той же час становлення якісно нових мережевих технологій бізнесу являє собою основу глобальних стратегій розвитку, а глобалізація в фінансовому секторі має географічну локалізацію у вигляді мережі нечисленних світових фінансових центрів, які і виступають глобальними центрами мезоекономічного регулювання світової економіки. Саме тому в межах наукової проблематики розроблено наукові основи комплексного, міждисциплінарного підходу до визначення моделі включення країни в процес глобалізації, сформовано базові концептуальні засади дослідження фінансово-економічних криз в умовах глобалізації та відповідних дієвих засобів економічної політики, розроблено систему заходів економічної політики України, що здатна забезпечити значний позитивний синергетичний ефект і поступову еволюцію у напрямі формування відкритої моделі ендогенного розвитку економіки країни, створено основи концепції макроекономічного прогнозування, побудови комплексних інтегрованих моделей економічного розвитку в умовах нестабільної економічної кон’юнктури.
Вважаємо, що науковий здобуток, що має високе теоретико-методологічне значення для розвитку науки і практики державного управління є підставою для присудження колективу авторів наукової роботи «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» Державної премії України в галузі науки і техніки.

Ящук В.В., к.е.н., заслужений економіст України, КМУ

Інституційна трансформація національної економіки обумовлює необхідність переосмислення ролі держави в регулюванні соціально-економічних процесів, підвищення якісного рівня розробки бюджетно-податкової, грошово-кредитної політики з посиленням дієвості їх координації. В дослідженні обґрунтовано систему заходів економічної політики України, які спрямовані на поліпшення умов включення країни в процес глобалізації. Важливим здобутком авторів є здійснена оцінка впливу асинхронного та асиметричного розвитку фінансової глобалізації на розвиток національної економіки та її фінансової системи. Результати дослідження впроваджено в освітньо-педагогічний процес вищих навчальних закладів України, науково-дослідні економічні програми Інститутів Національної академії наук України, провідних аналітичних Центрів економічних досліджень світу, діяльність Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. З огляду на зазначене, вважаємо що наукова робота «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Грабчук О.М., д.е.н., проф., ДНУ ім. Олеся Гончара

Представлене наукове дослідження «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» вирішує надзвичайно важливу та вкрай необхідну для вирішення в умовах глобалізації та посилення інтеграційних процесів проблему інституційних засад державних фінансів, зокрема формування правил і процедур прийняття бюджетних рішень, підвищення відповідальності органів влади всіх рівнів за надання бюджетних послуг та соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних утворень.
Враховуючи не лише високе теоретичне, а й вагоме практичне значення представленого дослідження для розвитку вітчизняної науки, вважаю, що авторський колектив у складі Сіденка В.Р., Скрипниченко М.І., Пономаренка В.С., Чугунова І.Я., Луніної І.О., Блакитої Г.В., Запатріної І.В., Квача Я.П. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Качула С.В., к.е.н., Ун-т митної справи та фінансів

В сучасних умовах фінансової глобалізації розкриття напрямів інституційних перетворень системних трансформацій фінансової архітектоніки, її адаптивного характеру в контексті зміни парадигми глобального фінансового розвитку є надзвичайно актуальним та гостро необхідним для подолання проблеми фінансових дисбалансів в економіці України та модернізації системи державних фінансів і міжбюджетних відносин. Тому наукова робота колективу авторів «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації», в якій досліджено вплив процесу фінансової глобалізації на формування умов фінансово-економічного розвитку нашої держави, обґрунтовано систему заходів фінансової політики, спрямованих на активізацію темпів економічного зростання має вагоме значення для розвитку України в напрямі прогресивних змін. Враховуючи вищезазначене, колектив авторів представленої ґрунтовної та актуальної наукової теми «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» (у складі Сіденка В.Р., Скрипниченко М.І., Пономаренка В.С., Чугунова І.Я., Луніної І.О., Блакитої Г.В., Запатріної І.В., Квача Я.П.) заслуговує на всебічну підтримку щодо присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Ігнатенко М.М., д.е.н., проф., ДВНЗ «Переяслав-Хм. ДПУ»

Інтенсифікація глобалізаційних процесів та циклічність економічних перетворень зумовлює необхідність адаптації фінансової політики до змін макроекономічного середовища. Саме тому необхідною є своєчасна оцінка впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на інституційну складову фінансової системи та динамку її розвитку, адже впорядкування регулюючих цілей фінансової політики дозволяє досягти відповідного збалансування процесу перерозподілу фінансових ресурсів та зростання рівня задоволення суспільних потреб. З огляду на зазначене, необхідним є забезпечення перетворення фінансового механізму на ефективний засіб реалізації соціально-економічної стратегії. Важливим завданням в умовах трансформаційних перетворень також є проведення ефективної бюджетно-податкової політики та підвищення рівня прозорості бюджетного процесу. Вважаємо, що дані пропозиції можуть сприяти підвищенню рівня інвестиційної складової вітчизняної економіки та збільшенню обсягів податкових надходжень до бюджету, реформуванню податкової системи та використанню податкового потенціалу територій для забезпечення соціально-економічного розвитку.
Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що наукова робота «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» має важливе теоретико-методологічне значення, а колектив її авторів заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Селіверстова Л.С., д.е.н., проф., КНТЕУ

Однією з найбільш вагомих складових системи державного регулювання соціально-економічного розвитку є бюджетна стратегія, адже країни, які здатні у певній мірі досягнути високого рівня її результативності, мають, в результаті, дієвий фінансовий інструмент економічного зростання. Як результат, авторами наукової роботи сформульовано висновки, що система бюджетного регулювання має постійно вдосконалюватися та адаптуватися до інституційних перетворень економічного середовища, динаміки і тенденцій суспільного розвитку, економічної циклічності з урахуванням необхідності підвищення рівня збалансованості та ефективності функціонування державних фінансів. У науковій роботі також формалізовано особливості взаємодії основних чинників макронестабільності в Україні у розрізі основних макросекторів за сучасних волатильних умов розвитку світової і вітчизняної економіки та виконано сценарне прогнозування основних макроекономічних показників України на середньостроковий період.
Вважаємо, що фундаментальність, системність та значимість результатів наукового дослідження для розвитку вітчизняної науки є вагомою підставою для присудження колективу його авторів Державної премії України в галузі науки і техніки.

Криворучко О.М., д.е.н., проф., ХНАДУ

Обґрунтування інституціонально-фінансової інфраструктури розвитку економічної системи України в умовах глобалізації замало назвати актуальним завданням. На сьогоднішній день фінансово-економічна система України переживає важкі часи, перебуваючи під тиском багатьох різновекторних факторів, саме тому існує нагальна необхідність модернізації концептуальних основ та підходів до визначення моделі включення країни в процес глобалізації, засобів економічної політики, спрямованих на поліпшення умов включення країни в процес глобалізації з урахуванням культурних цінностей, суспільних інтересів і політичних цілей суспільства, наявних і потенційно доступних ресурсів розвитку, переважаючих компонентів і типів взаємодії в процесі організації між різними рівнями соціально-економічної системи. Запропонована національна модель розвитку заснована на активному використанні позитивних факторів глобальної економіки і комплексі обґрунтованих пріоритетів національної фінансово-економічної політики: прискоренні темпів оновлення матеріальних активів, нарощування нематеріальних активів, зростання асигнувань на розвиток культури. Враховуючи, що в умовах глобалізації на тлі кризових явищ постає питання про гарантування стабільного та захищеного від різного роду інституціональних «пасток» рівня розвитку фінансово-економічної системи, наукове дослідження «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» заслуговує на підтримку щодо присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Зварич О.В., к.е.н., нач. упр., Держ. казнач. служба України

Переорієнтація на більш надійні джерела доходів, що мають немобільну базу оподаткування та характеризуються низькими можливостями для ухилення від оподаткування, посилення податкового навантаження на високодохідні групи населення та великі підприємства є важливими для модернізації податкової системи України під впливом глобалізаційних процесів. Зважаючи на це, робота містить висновки про доцільність та необхідність подальшого реформування системи оподаткування доходів фізичних осіб, в тому числі із включенням різних джерел доходів з метою підвищення соціальної справедливості та ефективності оподаткування, запровадження податків на майно та нагромаджене чисте багатство, що можуть слугувати важливим доповненням до бюджетних надходжень, усуваючи, такими чином, прогалини прибуткового оподаткування в Україні.
Враховуючи важливість висновків для розвитку вітчизняної науки та формування економічної політики вважаємо, що автори наукової роботи заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Коровій В.В., к.е.н., голова Вінницької ОДА

Глобалізація економіки, що супроводжується її суттєвим структурним ускладненням та модифікацією механізмів циклічного розвитку, інерційна модель економічного розвитку та участі України у процесах глобалізації, інституційна слабкість країни потребує пошуку нової моделі економічного розвитку держави, адекватної сучасним умовам.
Представлена робота містить комплекс науково-обґрунтованих авторських пропозицій щодо розв’язання нагальних завдань економічного розвитку країни. Так, науковим колективом розвинуто інституційні засади сучасної концепції перетворень системи державних фінансів України та міжбюджетних відносин, модернізації податкової системи, обґрунтовано концептуально новий підхід щодо бюджетної децентралізації, запропоновано структурно-функціональну модель системи бюджетного регулювання, розроблено теоретичне підґрунтя інституційної трансформації інвестиційної діяльності та основні напрями здійснення інноваційної політики регіону, поглиблено наукові основи сучасної концепції макроекономічного прогнозування в частині побудови інструментарію комплексних інтегрованих моделей економічного розвитку, орієнтованих на практичну реалізацію в умовах нестабільної економічної кон’юнктури.
Дослідження носить системний характер, має наукову цінність та характеризується практичною спрямованістю. А відтак, заслуговує уваги загалу та відзнаки державною премією.

Домбровський О.Г., к.е.н, заслужений економіст України, ВРУ

Впродовж всього періоду своєї незалежності Україна намагається розв’язати низку складних соціально-економічних проблем: подолати бідність, сформувати ефективну модель розвитку економіки, що забезпечить добробут нації.
Представлену роботу без перебільшення можна вважати внеском авторів у вирішення цих складних завдань. На основі вивчення процесу фінансової глобалізації, її впливу на економіку України запропоновано міждисциплінарний підхід до визначення моделі включення країни в процес глобалізації, що ґрунтується на наявних у країни соціокультурних цінностях та політиці цілеспрямованого формування нових ресурсів суспільного розвитку. Представлено комплекс практичних заходів економічної політики України, що здатна забезпечити значний позитивний синергетичний ефект і поступову еволюцію у напряму формування відкритої моделі ендогенного розвитку економіки країни та спрямована на реалізацію потенціалу країни в умовах включення в процес глобалізації. Створено основи концепції макроекономічного прогнозування, побудови комплексних інтегрованих моделей економічного розвитку в умовах нестабільної економічної кон’юнктури.
Актуальність, практична цінність роботи дають підстави рекомендувати її на здобуття державної премії.

Бабаєв В.М. д.н.з держ.упр.проф.ректор ХНУМГ ім.О.М.Бекетова

Бабаєв Володимир Миколайович,
Доктор наук з державного управління. професор,
Ректор Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова

Тенденції до посилення процесів глобалізації сучасної світової економіки, сучасного світу в цілому, які з особливою гостротою проявляються у XXI столітті, вимагають адекватної та обґрунтованої оцінки можливих наслідків даних процесів для розвитку фінансово-економічної системи нашої країни, потребують розробки та впровадження низки інструментів, які б дозволили не лише повною мірою скористатися перевагами глобалізації, а й звести до мінімуму її негативні прояви. Авторами роботи проведене ґрунтовне наукове дослідження з визначенням переліку заходів економічної політики України, спрямованих на поліпшення умов включення країни в процес глобалізації. Подано важливі рекомендації шляхів трансформації системи державних фінансів та міжбюджетних відносин, напрямів модернізації податкової системи, засад формування фінансових стратегій розвитку суб’єктів реального сектору економіки тощо. Особливий інтерес викликає запропонований модельний інструментарій «Проект LINK» та визначені на його підставі умови і фактори прискорення економічної динаміки в Україні.
Враховуючи актуальність розробки, її наукову та практичну цінність, вважаємо, що авторський колектив у складі Сіденко В.Р., Скрипниченко М.І., Пономаренко В.С., Чугунов І.Я., Луніна І.О., Блакита Г.В., Запатріна І.В., Квач Я.П. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Корецька С.В., д.е.н., проф. ДВНЗ «Переяслав-Хм. ДПУ»

Значне збільшення обсягу державних асигнувань на розвиток сфери культури і підготовки зростаючого числа фахівців в галузі сучасних гуманітарних технологій, надання державою безкоштовних техніко-економічних консультацій та відповідного інформаційного забезпечення для розвитку пріоритетних високотехнологічних виробництв, вихід на нові ринки, надання пріоритету питанням реалізації низки національних програм інфраструктурного розвитку є ключовим завданням в процесі соціально-економічних перетворень та ринкової трансформації економіки України. Зважаючи на це, в рамках дослідження наведено ряд фундаментальних висновків, насамперед щодо того, що ключові національні проекти розвитку інфраструктури повинні бути об'єктом цільового спільного державно-приватного фінансування, що дозволить не лише здійснювати дані програми при обмеженому рівні бюджетного навантаження, але і підвищить гарантії їх якісного техніко-економічного опрацювання.
Вважаємо, що обґрунтованість висновків і пропозицій, практична спрямованість наукового дослідження та його фундаментальна значимість для розвитку сфери освіти і науки, національної економіки є вагомою підставою для присудження колективу його авторів Державної премії України в галузі науки і техніки.

Іванов Ю.Б., д.е.н., проф., НДЦ ІПР НАН України

Актуальність та своєчасність результатів представленого дослідження для розвитку української економіки визначається глибоким дослідженням інституційної трансформації фінансово-економічної системи України з урахуванням глобалізаційного чинника, вплив якого на розвиток всіх сфер життєдіяльності країни стрімко посилюється протягом останнього часу. Фінансово-економічна система України має стати базисом для формування нової, результативної фінансової політики та ефективно діючої економічної системи. Зокрема, в науковій роботі дослідниками всебічно визначено суперечливий вплив асинхронного та асиметричного розвитку фінансової глобалізації на розвиток національної економіки та її фінансової системи, що дозволило сформувати систему заходів економічної політики України, впровадження яких має забезпечити позитивний синергетичний ефект для економіки країни. З огляду на це визначимо науковий доробок у вигляді концепції макроекономічного прогнозування, побудови комплексних інтегрованих моделей економічного розвитку в умовах нестабільної економічної кон’юнктури, який є одним з найсуттєвіших в процесі забезпечення інституційної трансформації фінансово-економічної системи України з урахуванням глобалізаційного чинника
Враховуючи інноваційність дослідження, його глибоке теоретичне і практичне значення для розвитку вітчизняної науки, вважаємо, що колектив її авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Крейдич І.М., д.е.н., проф., КПІ імені Ігоря Сікорського

Представлений цикл наукових робіт є фундаментальним дослідженням актуальних проблем фінансових відносин та інструментів, які розглядаються з точки зору їх впливу на вирішення практичних проблем інноваційно-інвестиційного розвитку виробничо-економічних систем. В даному циклі наукових праць представлено комплексні результати багаторічної праці українських вчених у сфері трансформаційних перетворень фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації. Заслуговують на увагу запропоновані авторами концептуальні засади дослідження фінансово-економічних криз в умовах глобалізації та засобів економічної політики. Викликають науковий та практичний інтерес розвинуті підходи щодо формування бюджетної стратегії держави, прослідковується практична спрямованість досліджень.
Враховуючи вищезазначене вважаю, що представлений цикл наукових робіт є фундаментальним науковим дослідженням, має вагоме практичне значення, а колектив авторів у складі: Сіденка В.Р., Скрипниченко М.І., Пономаренка В.С., Чугунова І.Я., Луніної І. О., Блакити Г.В., Запатріної І.В., Квача Я.П. заслуговує на підтримку та присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Нікітішин А.О., к.е.н., доцент, ВТЕІ КНТЕУ

Колектив авторів циклу праць "Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації" досить ґрунтовно розкрив зміст та надав характеристику сучасного процесу фінансової глобалізації економіки, визначив його вплив на формування умов фінансово-економічного розвитку в нашій країні.
Представлена робота має вагоме науково-практичне значення, а колектив її авторів у складі: Сіденка В.Р., Скрипниченко М.І., Пономаренка В.С., Чугунова І.Я., Луніної І. О., Блакити Г.В., Запатріної І.В., Квача Я.П. заслуговує на присудження Державної премії.

Сідельникова Л.П., д.е.н., проф., ХНТУ

Актуальним напрямом наукових досліджень в сучасних умовах інституційних перетворень є вивчення системних трансформацій фінансової архітектоніки в контексті зміни парадигми глобального фінансового розвитку. Фінансова глобалізація є істотною детермінантою, що визначає вектор трансформаційних процесів у фінансово-економічних системах держав, у тому числі України. Внутрішня суперечливість фінансової глобалізації, турбулентність фінансових потоків, глобальні фінансові дисбаланси зумовлюють відповідний інтерес до цієї проблеми. Тому наукова робота «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації», в якій досліджено вплив процесу фінансової глобалізації на формування умов фінансово-економічного розвитку нашої держави, є своєчасним та має вагоме значення для прогресивного розвитку України.
Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що колектив авторів наукової роботи заслуговує на підтримку щодо присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Лисецький А.С., д.е.н., проф., ДВНЗ "Переяслав-Хм. ДПУ"

Актуальним і невідкладним завданням сьогодення є формування наукових основ комплексного, міждисциплінарного підходу до визначення моделі включення країни в процес глобалізації, що має ґрунтуватися не лише на фінансово-економічному потенціалі, а й на політиці цілеспрямованого формування нових ресурсів розвитку та культурних цінностях країни. З огляду на зазначене, в роботі окреслено різнопланові параметри, які мають найбільший вплив на процеси розвитку у процесі глобалізації, що включає суспільні інтереси і політичні цілі суспільства, наявні і потенційно доступні ресурси розвитку, переважаючі компоненти і тип взаємодії в процесі організації між різними рівнями соціально-економічної системи. В цілому, наукова робота містить важливі теоретичні та практичні висновки та рекомендації, застосування яких в науковій та практичній сферах створить передумови для якісно нового рівня розвитку економіки України.
Вважаємо, що наукова робота «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.