Офіційний веб сайт

Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні

р5

Автори:

д.с.-г.н. Дзюбецький Б.В., д.с.-г.н. Черенков А.В., д.б.н. Сатарова Т.М, к.с.-г.н. Черчель В.Ю., к.с.-г.н. Боденко Н.А., д.с.-г.н. Лавриненко Ю.О., д.с.-г.н. Козубенко Л.В.

Представлено Державною установою Інститут зернових культур НААН України.

Розроблено комплексну інноваційну систему селекційного забезпечення  виробництва зерна кукурудзи, яка включає наукові принципи моделювання, синтезу, тестування та відбору високоврожайних гібридів різноманітних напрямків використання для всіх ґрунтово-кліматичних зон України.

Отримали розвиток теоретичні дослідження, пов’язані зі стійкістю рослин кукурудзи до стресових умов, толерантністю до загущення посівів, інтенсивністю втрати вологи зерном, якістю зерна і зеленої маси, визначенням параметрів адаптивної стійкості, генетичного походження селекційного матеріалу та взаємозв’язків між ознаками рослин як факторів підвищення продуктивності гібридів. Встановлено генетичну різноякісність ліній та проведено їх ідентифікацію за гетерозисними групами.

Впроваджено в селекцію кукурудзи комплексну систему біотехнологічного супроводу процесів створення, тестування та доборів селекційного матеріалу.

Сформовано унікальну колекцію з понад 400 константних ліній  основних генетичних плазм - одну з найкращих в Європі. Набуто майнове право на понад 200 батьківських компонентів зареєстрованих гібридів, що стало основою для динамічного розширення в останні роки площі ділянок гібридизації до більш ніж 14 тис. га (40-50% від їх загальної площі).

Підсумком  роботи є реєстрація 279 гібридів кукурудзи, з яких 58,8% занесені до Державного реєстру сортів рослин України за останні 10 років.

Кількість публікацій: 9 монографій, 4 навчальні  посібники, 452 статті, (51- у зарубіжних виданнях)Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus– 2/1; Google Scholar – 482/6. Отримано  патент України на винахід, 320 патентів України на сорти рослин. За даною тематикою захищено 10 докторських та 42 кандидатські дисертації.

Надіслати коментар

Коментарі

Дробик Надія Михайлівна, доктор біологічних наук, професор

Представлені колективом авторів результати комплексних генетичних, фізіологічних і біотехнологічних досліджень стосуються теоретичного обґрунтування та практичної реалізації важливої проблеми – підвищення економічних показників виробництва зерна в Україні. Дослідниками розроблено комплексну інноваційну систему селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи; побудовано генеральну стратегію створення високоадаптивних гібридів кукурудзи; синтезовано повний спектр гібридів для господарств різних кліматичних зон України; впроваджено в селекційний процес комплексну систему біотехнологічного супроводу створення, тестування та доборів селекційного матеріалу кукурудзи. Авторами сформовано унікальну генетичну колекцію, яка налічує понад 400 ліній основних генетичних плазм, що дозволяє синтезувати гібриди за різними біологічними групами, структурою та потребами. До Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2018 рік, занесені 178 гібридів, створених авторським колективом, що є найбільшим показником серед всіх вітчизняних і зарубіжних установ тощо. Заслуговує на увагу те, що результати досліджень авторського колективу висвітлені в 465 публікаціях, з яких в зарубіжних – 51 та представлені у 52 (у тому числі 10 докторських) захищених за тематикою досліджень дисертаціях. Практичне значення отриманих результатів підтверджується наявністю 511 патентів та винаходів (14 патентів, 497 авторських свідоцтва на сорти рослин, в тому числі 28 міжнародних авторських свідоцтва на сорти рослин). Усе зазначене вище дозволяє підсумувати, що авторський колектив роботи «Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Декан хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, завідувач лабораторії екології та біотехнології, доктор біологічних наук, професор Дробик Н.М.

Микола Маренич

Науковий колектив провів надзвичайно велику й результативну роботу, яка містить глибокі теоретичні напрацювання та має масштабну практичну перспективу. Дуже приємно, що українська селекція не тільки зберігає свої традиції, а й впевнено конкурує з кращими зарубіжними компаніями. Аграрії досить тепло відгукуються про результати роботи цих науковців і не має сумніву, що їх черговий науковий доробок дасть змогу посилити виробничий потенціал аграрного сектору України й працюватиме на благо народу, тому вважаю, що наукова робота Б.В. Дзюбецького, А.В. Черенкова, Т.М. Сатарової, В.Ю. Черчеля, Н.А. Боденко, Ю.О.Лавриненка, Л.В. Козубенка заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Маренич Микола Миколайович, кандидат с.-г. наук, доцент, декан факультету агротехнологій та екології Полтавської ДАА

Лавров Віталій Васильович, д.с.-г.н., проф., зав. кафедри БН

Україна – потужний виробник-експортер зерна. Починаючи з 2011 р., українські аграрії отримують валовий збір зерна кукурудзи понад 20 млн тонн. Стрімкі темпи росту виробництва кукурудзи обумовлені високим рівнем генетичних та технологічних розробок. Селекціонерами України створені гібриди кукурудзи з високою адаптивністю до умов конкретних агроекологічних зон та технологічного забезпечення. Впровадження гібридів нового покоління дало можливість підвищити урожайність зерна за останні десятиліття з 2,62 до 6,60 т/га. Вважаю, що колектив авторів, які спрямовують свою науково-дослідну роботу на інноваційні напрями селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні, повною мірою заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Хроменко Віталій Олександрович

Наукова робота «Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні» колективу авторів у складі Б.В. Дзюбецького, А.В. Черенкова, Т.М. Сатарової, В.Ю. Черчеля, Н.А. Боденко, Ю.О.Лавриненка, Л.В. Козубенка виконана на сучасному методичному рівні із залученням новітніх методів досліджень. Пріоритетність цих розробок в Україні не викликає жодних сумнівів. Вони розробили генеральну стратегію створення високоадаптивних гібридів кукурудзи. Побудували сучасну методичну парадигму гетерозисної селекції кукурудзи. Отримали оригінальний вітчизняний вихідний селекційний матеріал різних геноплазм, який не поступається за основними показниками кращим зарубіжним зразкам, налагоджено їх насінництво. Паспортизували 540 ліній кукурудзи сучасної української селекції за маркерами однонуклеотидного поліморфізму ДНК. Сформували унікальну генетичну колекцію, яка налічує понад 400 ліній основних генетичних плазм. За результатами тривалих досліджень створено колекцію зразків кукурудзи спеціального призначення, яка стала основою для реєстрації в Україні та ближнього зарубіжжя гібридів харчового, промислового використання і для забезпечення кормовиробництва в тваринництві та стимульовали розвиток переробної галузі. Всього за роки дослідної справи створено 279 гібридів, з яких понад 50% знаходять активне використання і сьогодні. Саме такі роботи створюють та закріплюють суверенітет нашої країни. Без сумнівів такі наукові групи потребують не тільки визнання на Державному рівні, але й безпосередньої підтримки їх досліджень.
Хроменко Віталій Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу селекції Агропромислової компанії «Маїс».

Грабовська Тетяна Олександрівна, канд. с.-г. наук

Наукова робота «Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні» колективу авторів пов’язана з вирішенням як теоретичних (обґрунтування методів селекції, використання сучасних біотехнологічних методів) так і практичних питань. Ними отримано оригінальний вітчизняний вихідний селекційний матеріал, який не поступається кращим зарубіжним зразкам, налагоджено їх насінництво. Авторами створено 279 гібридів кукурудзи різних груп стиглості, які щорічно висіваються на 20-25% загальної площі вирощування кукурудзи в нашій державі. Беззаперечно робота заслуговує суспільне визнання та відзначення на державному рівні.

Глущенко Людмила, кандидат біологічних наук, с.н.с., ДСЛР

Творчий колектив у складі д.с.-г.н. Дзюбецький Б.В., д.с.-г.н. Черенков А.В., д.б.н. Сатарова Т.М, к.с.-г.н. Черчель В.Ю., к.с.-г.н. Боденко Н.А., д.с.-г.н. Лавриненко Ю.О., д.с.-г.н. Козубенко Л.В. розробив інноваційну систему селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні, яка на сьогодні включає понад 400 константних ліній основних генетичних плазм – одну з найкращих в Європі, що є вагомим теоретичним і доробком для плідної праці нинішніх і прийдешніх поколінь селекціонерів. Авторами зареєстровано 279 гібридів кукурудзи, з яких 58,8% занесені до Державного реєстру сортів рослин придатних до поширення в Україні за останні 10 років, що красномовно засвідчує високу конкурентну спроможність в умовах жорсткої конкуренції. На сьогодні, що переконливо доведено працями авторського колективу вагому частку у валовому зборі зерна складають саме гібриди. Про важливість даної роботи у прикладній сфері свідчить той факт, що в 2013 році валовий збір зерна гібридів кукурудзи складав 30,9 млн. т, тобто 49,0% від загального збору урожаю 63,0 млн.т. Завдяки наполеглевій творчій праці колективу Інституту зернових культур НААН України розроблені інноваційні підходи до створення високоадаптивних гібридів кукурудзи, які базується на моделюванні, тестуванні та відборі високоврожайних гібридів, пристосованих до вирощування у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України. Завдячуючи праці науковців українські сільськогосподарські товаровиробники отримують високоякісний насіннєвий матеріал, а разом з ним стабільні високі урожаї чим зміцнюють експортний потенціал нашої держави.
Теоретичні розробки творчого колективу в галузі селекції та біотехнології кукурудзи, мають вагоме теоретичне та практичне значення, додають вагомий інноваційний внесок в розвиток вітчизняної аграрної науки та практики.
Вважаю, що представлена робота відповідає рівню світових стандартів, а авторський колектив Інституту зернових культур НААН України заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.

Бідаш Юрій Іванович, кандидат с.-г. наук

Робота «Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні» є унікальною науковою розробкою, що забезпечить якісно новий рівень селекційної і наінницької роботи з кукурудзою. Впровадження системного підходу, що поєднує ефективну селекціну роботу і оперативне розмноження новостворених гібридів для потреб виробництва є саме тим чинником, що дасть суттєвий приріст урожайності і валового збору зерна кукурудзи в Україні вже в наступні роки. Підставою для цього є фактична висока продуктивність низки останніх селекційних розробок дагого колективу авторів: гібриди ДН Синевир, ДН Зоряна, ДН Галатея, ДН Аджамка, ДН Джулія, ДН Софія та ін. показують високі показники урожайності протягом останніх років. Важливо зазначити, що в межах своєї групи стиглості вказані гібриди не поступаються, а часто (особливо в засушливі роки) перевищують за урожайністю гібриди закордонної селекції. Впровадження запропонованої розробки досволить суттєво скоротити час від від початку створення нового високоадаптивного гібриду кукурудзи до його висіву на поті товаровиробника. Колектив безумовно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Бідаш Юрій Іванович, кандидат с.-г. наук, голова екзаменаційної комісії ступпеня вищої освіти "Бакалавр" спеціальності 201 "Агрономія" Полтавської державної аграрної академії, агроном ТОВ "Рост Агро".

Сень Олександр Віталійович, кандидат с.-г. наук

Колективом авторів створено більше 400 нових інбредних ліній кукурудзи на основі плазм різного генетичного походження, що значно збагачує вихідний матеріал для селекції кукурудзи. Комплексне вивчення нових ліній і виявлення серед них зразків з високим проявом ознак урожайності зерна, скоростиглості, комбінаційні здатності та інших господарсько цінних ознак, розробка та створення гетерозисних моделей гібридів з найбільш оптимальним поєднанням генетичних плазм для конкретної природно-кліматичної зони в значній мірі підвищують ефективність селекційної роботи в Україні. Інститут зернових культур НААН є безперечним лідером за якістю і кількістю створених гібридів кукурудзи різних напрямів використання. За останні роки науковцями захищено 10 докторських та 42 кандидатські дисертації.
Вважаю, що розроблена авторами інноваційна система наукового забезпечення виробництва зерна кукурудзи має важливе науково-теоретичне та практичне значення, а колектив авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Сень Олександр Віталійович, завідувач відділу селекції і насінництва кукурудзи ННЦ "Інститут землеробства НААН".

Шацман Дмитро Олександрович, директор ТОВ Євросем

Наявність сортів та гібридів власної селекції в державні є запорукою продовольчої безпеки в країні. Інститут зернових культур НААН України є лідером серед вітчизняних селекційних центрів кукурудзи. Їх гібриди займають поважне місце на ринку, користуються попитом у сільгоспвиробників у всіх агрокліматичних зонах України. В їх асортименті є гібриди різних напрямків вирощування - силосні, зернові, солодкі, з різними періодами вегетації - від утраранніх до пізньостиглих.
Тому впевнений, що колектив авторів гідний присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р.

Рихлівський Ігор Петрович, доктор с.-г. наук, професор

Колективом авторів (в кількості 7ми чоловік) інституту зернових культур НААН України розроблено інноваційну систему селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні, яка на сьогодні включає понад 400 константних ліній основних генетичних плазм – одну з найкращих в Європі.
Авторами зареєстровано 279 гібридів кукурудзи, з яких 58,8% занесені до Державного реєстру сортів рослин України за останні 10 років, що красномовно засвідчує про важливість гібридів в загальному доробку валових зборів зерна. Зокрема, в 2013 р. валовий збір зерна гібридів кукурудзи складав 30,9 млн. т, або (49,0%), від загального збору урожаю 63,0 млн.т.
Звідси, вважаю, що розроблена авторами інноваційна система виробництва зерна гібридів кукурудзи має важливе науково-теоретичне та практичне значення, а колектив авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Рихлівський Ігор Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства, грунтознавства і захисту рослин Подільського державного аграрно-технічного університету.

Пелих Віктор Григорович, доктор с.-г. наук, професор

Україна займає почесне місце серед провідних розвинених країн світу за показниками виробництва рослинницької продукції. Особливих успіхів аграрії досягли у виробництві зерна кукурудзи, валові обсяги якої сягають 25-30 млн тонн. Стрімкі темпи росту виробництва кукурудзи обумовлені селекційно-генетичним дослідженням вітчизняних науковців. Селекціонерами України створені гібриди кукурудзи з певним рівнем адаптивності до конкретних агроекологічних зон та технологічного забезпечення. Впровадження гібридів нового покоління дало можливість підвищити урожайність зерна за останні десятиліття з 2,62 т/га до 6,60 т/га.
В представленій на конкурс роботі вперше розроблено комплексну інноваційну систему селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи, яка включає наукові принципи моделювання, синтезу, тестування та відбору високоврожайних гібридів різноманітних напрямків використання для всіх ґрунтово-кліматичних зон вирощування цієї культури в Україні. Створено оригінальний вітчизняний вихідний та елітний селекційний матеріал – лінії і гібриди кукурудзи, здатні забезпечити стабільну врожайність та високу якість зерна у всіх ґрунтово-кліматичних зонах вирощування, та налагоджено їх насінництво, що забезпечує незалежність України від імпортованого насіння, гарантує стале зерновиробництво в нашій країні, зміцнює її експортний потенціал.
Результати наукових досліджень, селекційні досягнення авторського колективу широко відомі науковій спільноті в Україні, а також, судячи з коментарів, і в світовому масштабі.
Вважаю, що представлена робота «Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні» виконана виконана на високому науковому рівні результативність роботи підтверджена практичними досягненнями і авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.

Олександр Захарчук

Подальше становлення та розвиток вітчизняної селекції й насінництва, вихід вітчизняних сортів на міжнародний ринок, залучення іноземних інвестицій для створення інфраструктури насінництва, яка б відповідала світовим вимогам і нормам, неможлива без запровадження в Україні сортової сертифікації насіння, членства нашої країни в Міжнародній організації економічного співробітництва й розвитку (OECD) та приєднання до схем сортової сертифікації. Робота «Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні» узагальнює комплекс теоретичних та практичних розробок авторського колективу з селекції, насінництва, біотехнології та ефективного маркетингу впровадження отриманих результатів в аграрне виробництво.
Автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки, оскільки вперше розроблено комплексну інноваційну систему селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи та створено оригінальний вітчизняний вихідний та елітний селекційний матеріал – нові лінії і гібриди кукурудзи, здатні забезпечити стабільну врожайність та високу якість зерна для забезпечення продовольчої безпеки України.
Захарчук Олександр Васильович, доктор економічних наук, завідувач відділом інвенстиційного та матеріально-технічного забезпечення ННЦ "Інститут аграрної економіки"

Грабовський Микола Борисович

Колективом авторів вперше розроблено комплексну інноваційну систему селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи, яка включає наукові принципи моделювання, синтезу, тестування та відбору високоврожайних гібридів різноманітних напрямків використання для всіх ґрунтово-кліматичних зон вирощування цієї культури в Україні.Побудовано генеральну стратегію створення високоадаптивних гібридів кукурудзи та синтезовано повний спектр гібридів для господарств різних кліматичних зон України.Розроблено принципи створення гібридів кукурудзи різних напрямків використання: з максимальним валовим збором крохмалю з одиниці площі для використання у виробництві біопалива, а також технологію отримання гібридів кукурудзи силосного типу з використанням міжпідвидових схрещувань. Розроблено концепцію комплексного тестування зразків кукурудзи на стійкість до стресових умов зони Степу та методичні рекомендації по її проведенню в лабораторних і польових умовах.Розроблено та упроваджено в селекційний процес комплекс біотехнологічних заходів, які суттєво розширюють генетичне різноманіття вихідного матеріалу, забезпечують проведення селекції кукурудзи не тільки за фенотипом, а і за геномними характеристиками, що значно скорочує та оптимізує основні її етапи.
Вважаю, що робота «Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні» за одержаними важливими результатами, а також за своєю науковою і практичною цінністю заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Грабовський Микола Борисович, кандидат с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри технологій в рослинництві та захисту рослин, Білоцерківського національного аграрного університету.

Кордін Олександр Іванович, к. с.-г. наук

Представлена авторським колективом робота «Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні» безумовно актуальна і є науковою основою для подальшого створення новітніх гібридів, що адаптовані до різноманітних грунтово-кліматичних умов та технологій вирощування кукурудзи. Широке впровадження розробок на великих площах вирощування кукурудзи значно збільшило валові збори кукурудзи та загалом середню продуктивність кукурудзи в Україні.
Колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Кордін Олександр Іванович, к. с.-г. наук, менеджер з розвитку продуктів, Saaten-Union Romania Srl.

Гринів Світлана, кандидат с.-г. наук

В Україні з кожним роком простежується збільшення валового збору зерна кукурудзи, як за рахунок зростання посівних площ, так і за рахунок підвищення врожайності. Стрімке збільшення врожайності кукурудзи в нашій країні відбулося після впровадження інноваційних гібридів, які мають різноманітний тип реакції на мінливість умов середовища. Теоретичне та практичне значення представленої роботи підтверджує, що гібриди української селекції за своїми врожайними якостями не поступаються ліпшим зарубіжним і є порівняно адаптованими до стресових природно-кліматичних умов України, перш за все за рахунок високої стресостійкості, жаростійкості та посухостійкості. Сучасному ринку запропоновані гібриди різних груп стиглості і напрямів використання з високим ступенем вирівняності за основними морфологічними ознаками та їх стабільністю. Тож вважаю, що авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Гринів Світлана, кандидат с.-г. наук, завідувач відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність Українського інституту експертизи сортів рослин

Дроник Григорій Васильович, доктор біологічних наук

За останні роки кукурудза за валовими зборами зерна та урожайністю значно перевищує інші зернові культури. На даний час Україна увійшла до п’ятірки найбільших світових виробників та експортерів зерна кукурудзи. Такі високі темпи росту її виробництва та збільшення урожайності стали можливими завдяки досягненням теоретичної і практичної селекції, біотехнологічним методом створення вихідного матеріалу, які представлені в науковій праці «Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні». В даній роботі вперше розроблено комплексну інноваційну систему, яка включає наукові принципи моделювання, синтезу, тестування та відбору високоврожайних гібридів кукурудзи різноманітних напрямків використання для всіх ґрунтово-кліматичних зон вирощування цієї культури в Україні. Представлена робота також охоплює питання використання сучасних біотехнологічних методів створення самозапилених ліній на основі ПЦР-маркерів та гаплоїдії, що дозволяє значно прискорити процес створення нових генотипів. Ця робота є підсумком багаторічних теоретичних досліджень авторів та їх застосування в практичній селекції кукурудзи. Враховуючи актуальність, високі науково-технічні результати, значний обсяг впровадження, досягнутий ефект і практичну значимість роботи вважаю, що авторський колектив у складі д.с.-г.н. Дзюбецького Б.В., д.с.-г.н. Черенкова А.В., д.б.н. Сатарової Т.М, к.с.-г.н. Черчеля В.Ю., к.с.-г.н. Боденко Н.А., д.с.-г.н. Лавриненко Ю.О., д.с.-г.н. Козубенко Л.В. заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.
Дроник Григорій Васильович - головний науковий співробітник Буковинської державної сільськогосподарської дослідної
станції НААН, доктор біологічних наук, професор, академік НААН.

Кандаурова К.Ф., к.с.-г.н., Донецька ДСДС НААН

Колектив авторів у складі д.с.-г.н. Дзюбецького Б.В., д.с.-г.н. Черенкова А.В., д.б.н. Сатарової Т.М, к.с.-г.н. Черчеля В.Ю., к.с.-г.н. Боденко Н.А., д.с.-г.н. Лавриненко Ю.О., д.с.-г.н. Козубенко Л.В. виконав важливу роботу по розробці інноваційної системи селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні.Побудовано генеральну стратегію створення високоадаптивних гібридів кукурудзи. Вперше в Україні розроблено принципи створення гібридів кукурудзи різних напрямків використання. Створено оригінальний вітчизняний вихідний та елітний селекційний матеріал – лінії і гібриди кукурудзи, здатні забезпечити стабільну врожайність та високу якість зерна у всіх ґрунтово-кліматичних зонах вирощування, та налагоджено їх насінництво. Наукова праця має велике наукове та практичне значення, а авторський колектив заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Забирова Э.Р., к. с-х наук

Коллектив селекционеров Зерновых культур НААН Украины славится своими достижениями в области селекции кукурузы уже более полувека. Главное достоинство его - это давно сформированная крепкая команда единомышленников и их преданность выбранному делу. Достижения коллектива, как в виде новых высокоурожайных гибридов, так и в виде научных публикаций, хорошо известны за пределами Украины.
Преданность своему делу и долгосрочность селекционных программ, позволили коллективу создать комплекс теоретических и практических разработок в области селекции и семеноводства кукурузы.
Учитывая неоценимый вклад коллектива в экономику сельского хозяйства Украины, считаю, что коллектив безусловно достоин поощрения на государственном уровне.

Забирова Э.Р., главный селекционер ООО НПО "Семеноводство Кубани"

Ткачик Світлана Олександрівна, к. с. наук.

Робота «Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні» колективу авторів у складі д.с.-г.н. Дзюбецького Б.В., д.с.-г.н. Черенкова А.В., д.б.н. Сатарової Т.М, к.с.-г.н. Черчеля В.Ю., к.с.-г.н. Боденко Н.А., д.с.-г.н. Лавриненко Ю.О., д.с.-г.н. Козубенко Л.В. безумовно є важливою та актуальною. Сортові рослинні ресурси - це не просто один з факторів розвитку економіки, а першоджерело економічного зростання рослинницької галузі, гарант продовольчої безпеки держави.Впродовж 2010-2017 років в Україні відбувалося зростання виробництва насіння зернових та зернобобових культур в 1,75 разів. Серед них провідне місце займає стратегічна для України культура - кукурудза. На сьогодні до Державного реєстру сортів рослин придатних до поширення в Україні (станом на 16.04.2018) внесено 1240 гібридів кукурудзи, з них української селекції - 388. Створення й вітчизняного вихідного та елітного селекційного матеріалу – ліній і гібридів кукурудзи не лише зможе забезпечити високу урожайність та якість зерна у всіх ґрунтово-кліматичних зонах вирощування, а за налагодження належного насінництва зможе забезпечити незалежність України від імпортованого насіння, гарантуватиме стале зерновиробництво в нашій країні, сприятиме зміцненню її експортного потенціалу.
Вважаю, що колектив авторів гідний присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р.
заст. директора Українського інституту експертизи сортів рослин, канд. с.-г. наук., Ткачик Світлана

Лазер П.Н., проф., засл.діяч освіти Укр., дир. НВФ «Дріада»

Україна є одним із потужних світових виробників зерна кукурудзи, валові збори якої перевищують 30 млн тонн. Збільшення площ під кукурудзою стало можливим завдяки створенню нових інноваційних гібридів зі специфічною адаптивністю до агроекологічних та технологічних умов вирощування. Фундаментальним напрямом підвищення врожайності кукурудзи є впровадження гібридів інтенсивного типу з низькою збиральною вологістю зерна. Важлива роль у підвищені врожайності та поліпшені якості зерна належить правильному підбору гібридів для вирощування. Не всі гібриди однаково проявляють себе в конкретних агроекологічних умовах вирощування, тому и реалізація потенційної продуктивності гібридів йде по-різному. Отже потрібен диференційований підхід до селекції гібридів відповідної групи стиглості та призначення.

Стрімке зростання виробництва зерна кукурудзи стало можливим завдяки досягненням теоретичної і практичної селекції, біотехнологічним методам створення вихідного матеріалу. Представлена робота на здобуття Державної премії України є капітальною роботою, яка розкриває питання теоретичного обґрунтування методів селекції, використання сучасних біотехнологічних методів створення самозапилених ліній, що дозволяє значно прискорити процес створення нових генотипів. Представлена робота є підсумком багаторічних теоретичних досліджень авторів та їх застосування в практичній селекції кукурудзи. Теоретичне та практичне значення представленої роботи підтверджує значне зростання урожайності вітчизняних гібридів та мільйонні площі посівів гібридів авторського колективу.

Вважаю, що представлена робота є світового рівня і авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.

Лазер Петро Нарцисович, професор, заслужений діяч освіти України, директор НВФ «Дріада ЛТД».

Григор’єва Олена Миколаївна, кандидат с.-г. наук, доцент

Широке впровадження у виробництво вітчизняних гібридів кукурудзи зміцнює розвиток власної виробничої бази в сільському господарстві. Найважливішою їх особливістю є виняткова адаптивність до агрокліматичних умов вирощування України, перш за все за рахунок високої стресостійкості, жаростійкості та посухостійкості. Авторським колективом науковців ДУ ІЗК НААН вперше розроблено комплексну інноваційну систему селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні, побудовано генеральну стратегію високоадаптивних гібридів кукурудзи, вперше впроваджено в селекційний процес комплексну систему біотехнологічного супроводу створення, тестування та доборів селекційного матеріалу кукурудзи. Високоврожайні гібриди кукурудзи різноманітних напрямків використання висіваються на площі близько 1 млн. га в різних ґрунтово-кліматичних зонах, що складає 20-25 % від загальної площі посівів в Україні. Гібриди селекції авторського колективу щорічно висіваються в Білорусі, РФ, Казахстані.
Робота є актуальною, своєчасною, виконана на високому науково-методичному рівні, авторський колектив науковців заслуговує здобуття Державної премії в галузі науки і техніки на 2018 рік.

Григор’єва Олена Миколаївна, кандидат с.-г. наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії землеробства Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН.

Тимофєєв М.М., к.б.н.,с.н.с., Александров С.М., к.б.н.,с.н.с

Кукурудза - провідна кормова, харчова та технічна сільськогосподарська культура, лідер в підвищенні валових зборів зерна.Сучасний тренд сортової політики кукурудзи спрямований на домінування скоростиглих гібридів у виробничому асортименті біотипів цієї культури. Авторським колективом проведена селекційна робота за роки досліджень забезпечила створення та реєстрацію 34 важливих для умов України скоростиглих гібридів ФАО 150–240 та здійснення чотирьох сортозмін. Селекція нових скоростиглих гібридів для кожної наступної сортозміни призвела до загального зростання врожайності зерна кукурудзи на 3,46 т/га, зниження його вологості при збиранні на 4,5%. Щорічна прибавка врожайності за рахунок селекції скоростиглих гібридів склала близько 0,10 т/га. Розроблені і реалізовані морфо-фізіологічні та гетерозисні моделі гібридів кукурудзи інтенсивного типу для різних агрокліматичних зон із запрограмованою урожайністю зерна, які володіють комплексом господарсько-цінних ознак, здатні формувати високі врожаї на рівні 11,1–16,3 т/га зерна. Важливі і актуальні розробки колективу доводять,що їх праця заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Донецька ДСДС НААН: Тимофєєв М.М., к.б.н.,с.н.с.; Александров С.М., к.б.н.,с.н.с

Вінюков О.О., Бондарева О.Б.

В представленій науковій роботі наведено досягнення авторського колективу з багаторічних досліджень, пов’язаних з теоретичним обґрунтуванням методів селекції, створенням і використанням скоростиглих, середньостиглих та середньопізніх гібридів кукурудзи різних напрямків використання, адаптованих до умов конкретних кліматичних зон України та обґрунтовано ключове значення гібридів кукурудзи як основного чинника інноваційного впливу на економічні показники виробництва зерна в Україні. Розроблено комплексну інноваційну систему селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи, яка включає наукові принципи моделювання, синтезу, тестування та відбору високоврожайних гібридів різноманітних напрямків використання для всіх ґрунтово-кліматичних зон вирощування цієї культури в Україні.Вченими створено 279 високопродуктивних гібридів та колекцію з понад 400 константних ліній основних генетичних плазм культури. Вважаємо, що авторський колектив повною мірою заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Донецька ДСДС НААН: Вінюков О.О.,к.с.-г.н., директор; Бондарева О.Б.,к.т.н., с.н.с., учений секретар

Логвіненко Ю.В., к.с.-г.н., Донецька ДСДС НААН

Авторським колективом Институту зернових культур НААН Україны розроблено комплексну інноваційну систему селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи, яка включає наукові принципи моделювання, синтезу, тестування та відбору високоврожайних гібридів різноманітних напрямків використання для всіх ґрунтово-кліматичних зон вирощування цієї культури в Україні. Встановлено низку факторів,що визначають формування максимальної зернової продуктивності гібрида кукурудзи. Розроблено оригінальні моделі високопродуктивних гібридів для кожного регіону культивування кукурудзи та науково-обґрунтовано прийоми і методи їх створення.
Вперше в Україні розроблено принципи створення гібридів кукурудзи різних напрямків використання, впроваджено в селекційний процес комплексну систему біотехнологічного супроводу створення, тестування та доборів селекційного матеріалу кукурудзи, яка збільшує його генетичне різноманіття, підвищує точність тестових оцінок та забезпечує суттєве скорочення терміну отримання і виходу на ринок нових вітчизняних ліній і гібридів кукурудзи, а також технологію отримання гібридів кукурудзи силосного типу з використанням міжпідвидових схрещувань. Підтримую авторський колектив щодо присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Soner Basaran, Msc.

279 registered hybrids in Ukraine, 23 hybrids in Republic of Belarus, 18 hybrids in Russia and 9 hybrids in Kazakhstan show that the succes of authors work. Thus, I believe that the authors of this project deserve to be awarded the State Prize in science and technology in 2018.

Мащенко Ю. В. к. с.-г. н.; Гайденко О.М., к. т. н., с. н. с.

Колективом науковців ДУ Інститут зернових культур НААН вперше розроблено комплексну інноваційну систему селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи, яка включає наукові принципи моделювання, синтезу, тестування та відбору високоврожайних гібридів різноманітних напрямків використання для всіх ґрунтово-кліматичних зон вирощування цієї культури в Україні.
Враховуючи актуальність наукової розробки “Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні” та практичну значимість її результатів, робота колективу науковців ДУ Інститут зернових культур НААН заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки на 2018 рік.

Юрій Васильович Мащенко, заступник директора з науково-інноваційної діяльності та розвитку експериментальної бази; завідувач науково-технологічного відділу збереження родючості грунтів та контролю якості продукції Кіровоградської ДСГДС НААН, к. с.-г. н.;
Олег Миколайович Гайденко, вчений секретар; завідувач науково-технологічного відділу селекції, насінництва і трансферу інновацій Кіровоградської ДСГДС НААН, к. т. н., с. н. с.

Черячукін Микола Іванович, д. с.-г. н., с. н. с. КДСГДС НААН

В роботі колективу авторів «Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні» наведено досягнення з селекції скоростиглих, середньостиглих та середньопізніх гібридів кукурудзи, різних напрямків використання, адаптованих до ефективних грунтово-кліматичних зон України та обґрунтовано високу економічну ефективність її вирощування. Високоякісні гібриди впроваджені у виробництво на площі близько 1 млн. га, що складає 20-25 % від загальної площі посівів в Україні.
Селекція нових скоростиглих гібридів обумовила зростання врожайності зерна кукурудзи на 3,26 т/га. Створені авторським колективом гібриди зареєстровані також у Білорусії, Росії, Казахстані і мають визнання у всьому світі. Розробки авторів надзвичайно актуальні, мають високе наукове та практичне значення. За результатами авторського колективу опубліковано 465 наукових праць, захищено 52 дисертації, в тому числі 10 докторських. Вважаю, що автори даного проекту заслуговують на присудження Державної премії в галузі науки і техніки за 2018 рік.
Черячукін Микола Іванович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН.

Мазур Віктор Анатолійович

Робота «Іноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні» має велику наукову цінність і, без сумніву, є актуальною. Представлені в роботі наукові розробки сприяють виробленню інноваційних напрямків селекції кукурудзи, що зумовить виведення ліній, сортів та гібридів кукурудзи з високими показниками урожайності зерна його якості та з підвищеною стійкістю до впливу шкідників, хвороб, бур’янів і несприятливих факторів довкілля.
Дана робота представлена на здобуття Державної премії України є першою в Україні ґрунтовною узагальненою роботою, яка охоплює питання теоретико-методологічного обґрунтування методів селекції, використання сучасних біотехнологічних методів створення самозапилених ліній на основі ПЦР-маркерів та гаплоїдії, що дозволяє значно прискорити процес створення нових генотипів. Дана робота є підсумком багаторічних теоретичних досліджень авторів та їх застосування в практичній селекції кукурудзи. Теоретичне та практичне значення представленої роботи відображаються в необхідності мільйонних площ посіву гібридів авторського колективу, численні зареєстровані гібриди кукурудзи, які створені на принципах, викладених в теоретичних роботах авторів.
Теоретичні розробки в галузі селекції та біотехнології кукурудзи, мають вагоме теоретичне та практичне значення, роблять суттєвий інноваційний внесок в розвиток вітчизняної аграрної науки.
Вважаю, що представлена робота проведена на сучасному світовому рівні і авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.

Мазур Віктор Анатолійович кандидат с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва селекції та біоенергетичних культур, ректор Вінницького національного аграрного університету.

Ярчук Ігор Іванович

Колектив Інституту зернових культур НААН України, продовжуючи славетні здобутки своїх вчителів, розвиває теоретичні засади селекційної роботи, використовуючи новітні біотехнологічні прийоми у створенні селекційного матеріалу. Масштабна за своїми розмірами колекція константних ліній дозволяє проводити різнопланову селекційну роботу, зокрема на адаптацію до несприятливих умов довкілля. Глибокі теоретичні дослідження дозволили колективу авторів "Інноваційної системи селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні" досягти значних практичних результатів і зареєструвати 279 гібридів кукурудзи, з яких 178 занесені до Державного реєстру сортів рослин України. Вважаю, що колектив авторів гідний присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р.
Ярчук Ігор Іванович, д.с.-г.н., професор, ДДАЕУ

Пилипенко Л.А., чл-кор. НААН, д.б.н., НААН

Створений за підсумками багатопланової та кропіткої роботи авторів оригінальний вітчизняний вихідний та елітний селекційний матеріал – лінії і гібриди кукурудзи, що здатні забезпечити стабільну врожайність та високу якість зерна у всіх ґрунтово-кліматичних зонах вирощування – підтверджує значимість проведених наукових пошуків, результативність яких захищена 14 патентами та 497 авторськими свідоцтвами на сорти рослин (в тому числі - 28 міжнародними). Беззаперечно робота заслуговує суспільне визнання та відзначення на державному рівні.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.