Офіційний веб сайт

Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні

р5

Автори:

д.с.-г.н. Дзюбецький Б.В., д.с.-г.н. Черенков А.В., д.б.н. Сатарова Т.М, к.с.-г.н. Черчель В.Ю., к.с.-г.н. Боденко Н.А., д.с.-г.н. Лавриненко Ю.О., д.с.-г.н. Козубенко Л.В.

Представлено Державною установою Інститут зернових культур НААН України.

Розроблено комплексну інноваційну систему селекційного забезпечення  виробництва зерна кукурудзи, яка включає наукові принципи моделювання, синтезу, тестування та відбору високоврожайних гібридів різноманітних напрямків використання для всіх ґрунтово-кліматичних зон України.

Отримали розвиток теоретичні дослідження, пов’язані зі стійкістю рослин кукурудзи до стресових умов, толерантністю до загущення посівів, інтенсивністю втрати вологи зерном, якістю зерна і зеленої маси, визначенням параметрів адаптивної стійкості, генетичного походження селекційного матеріалу та взаємозв’язків між ознаками рослин як факторів підвищення продуктивності гібридів. Встановлено генетичну різноякісність ліній та проведено їх ідентифікацію за гетерозисними групами.

Впроваджено в селекцію кукурудзи комплексну систему біотехнологічного супроводу процесів створення, тестування та доборів селекційного матеріалу.

Сформовано унікальну колекцію з понад 400 константних ліній  основних генетичних плазм - одну з найкращих в Європі. Набуто майнове право на понад 200 батьківських компонентів зареєстрованих гібридів, що стало основою для динамічного розширення в останні роки площі ділянок гібридизації до більш ніж 14 тис. га (40-50% від їх загальної площі).

Підсумком  роботи є реєстрація 279 гібридів кукурудзи, з яких 58,8% занесені до Державного реєстру сортів рослин України за останні 10 років.

Кількість публікацій: 9 монографій, 4 навчальні  посібники, 452 статті, (51- у зарубіжних виданнях)Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Scopus – 2/1; Google Scholar – 482/6. Отримано  патент України на винахід, 320 патентів України на сорти рослин. За даною тематикою захищено 10 докторських та 42 кандидатські дисертації.

Коментарі

Член-кор. НААН, д.б.н. С.В. Чеботар

Представлена на Державну премію робота д.с.-г.н. Дзюбецького Б.В., д.с.-г.н. Черенкова А.В., д.б.н. Сатарової Т.М, к.с.-г.н. Черчеля В.Ю., к.с.-г.н. Боденко Н.А., д.с.-г.н. Лавриненка Ю.О., д.с.-г.н. Козубенка Л.В. «Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні» викликає щиру повагу, зокрема до наполегливого труда науковців. Колективом авторів майже за 40 років створено 279 гібридів кукурудзи. Гібриди цього авторського колективу щорічно висіваються на площі близько 1 млн. га в Україні та мають попит закордоном. Вражає і те, що площі ділянок гібридизації, де створюють нові гібриди досягли понад 14 тис. га. В край важливо, що робота цього могутнього колективу науковців сприяла зростанню виробництва зерна кукурудзи в Україні. А застосування методу матрокліної гаплоїдії дозволило авторам отримувати гомозиготні лінії значно швидше, ніж із застосуванням методів традиційної гібридизації. Авторами сформовано унікальну генетичну колекцію самозапилених ліній, яка забезпечила можливість переходу насінництва на батьківські компоненти власної селекції та синтезу гібридів різних біологічних груп і напрямків використання. Авторським колективом зроблено значний науковий доробок із захисту дисертацій, опублікування монографій та посібників, це надає впевненість, що у продовження наукових програм за даною тематикою автори зможуть більш широко затвердити результати власних досліджень на сторінках міжнародних наукових видань, які занесені у базу даних Scopus.
Вважаю, що авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки
Завідувачка кафедри генетики і молекулярної біології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова – член-кор. НААН, д.б.н. С.В. Чеботар

Якунін Олексій Панасович, Кирсанова Галина Василівна

Зміни клімату створюють серйозні загрози для розвитку сільського господарства України. Тому існує нагальна потреба у підвищенні селекційним шляхом адаптації сільськогосподарських культур до стресових природно-кліматичних умов. Представлена Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні призвана забезпечити вирішення цього завдання.Практична значимість проведеної роботи полягає в тому, що отримані нові гібриди кукурудзи з високою комбінаційною здатністю, екологічною пластичністю та потенційною урожайністю, з яких 178 занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2018 рік.Отримано патент України на винахід, 320 патентів України на сорти рослин.Наукові розробки провідних вчених інституту добре відомі в Україні та за її межами. За результатами дослідження опубліковано 452 статті, (51- у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus– 2/1; GoogleScholar – 482/6.
Вважаємо, що наукова робота «Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні»має важливе науково-теоретичне та практичне значення, а колектив авторів Б.В. Дзюбецький, А.В. Черенков, Т.М. Сатарова, В.Ю. Черчель, Н.А. Боденко, Ю.О.Лавриненко, Л.В. Козубенко заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.
Якунін О.П. д. с.-г.н., професор, завідувач кафедри рослинництва Дніпровського державного аграрно-економічного університету.
Кирсанова Г.В. к.с.-г. н., доцент каф. рослинництва Дніпровського державного аграрно-економічного університету.

Dr. Jörg Dinkelaker, formerly Corn Breeder Western Europe

Achieving 20 to 25% of the grain corn surface with hybrids bred by the authors, proves their highly successfull breeding work. Additionally they developped specialy corn hybrids, and spread their hybrids to neighboring countries.
Great and tremendous work that deserves highest respect.

В.Н.Пожога, д.с-х.н, доцент

Представленная ГУ Институтом зерновых культур НААН Украины на присуждение Государственной Премии Украины в области науке и технике работа "Инновационная система селекционного обеспечения производства зерна кукурузы в Украине", имеет огромное прикладное и фундаментальное значение, а по сути своей, это признание заслуг данных авторов в области селекции кукурузы. Во времена Советского Союза Украина была координатором исследований в области кукурузы, а в настоящее время украинские коллеги с почетом продолжают славные традиции в этой области. В Украине создана великолепная Школа по селекции кукурузы, а представленные к Государственной Премии Украины д.с.-х.н. Дзюбецкий Б.В., д.с.-х.н. Черенков А.В., д.б.н. Сатарова Т.М, к.с.-х.н. Черчель В.Ю., к.с.-х.н. Боденко Н.А., д.с.-х.н. Лавриненко Ю.А., д.с.-х.н. Козубенко Л.В. являются её олицетворением. Итогом работы авторов является регистрация 279 гибридов кукурузы в Государственный реестр сортов растений Украины, публиковации 9 монографий, 4 учебных пособий и 452 статьей. По данной тематике защищено 10 докторских и 42 кандидатские диссертации.
Учитывая неоценимый вклад авторов в области селекции кукурузы, считаю, что Они заслуживают присуждения Государственной Премии Украины.

Василий Николаевич Пожога, доктор сельхоз наук, доцент-исследователь, Заслуженный деятель наук Республике Молдова.

Чорнобров Оксана Юріївна, канд. сільгосп. наук

Представлена робота «Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні» нині має важливе фундаментальне і прикладне значення. Розроблена низка інноваційних прийомів і методів створення новітніх гібридів кукурудзи дозволила суттєво підвищити врожайність зерна кукурудзи та забезпечити стабільність його відтворення у всіх агрокліматичних зонах нашої держави. Завдяки генетичному потенціалу створених гібридів середня врожайність зерна кукурудзи на території України зросла з 2,62 до 6,60 т/га. Високо оцінюючи наукову роботу вважаю, що вона виконана на актуальну тему, колективом авторів здійснено системне, глибоке, комплексне і високопрофесійне дослідження, тому заслуговує на всебічну підтримку, схвалення та присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р.

Чорнобров Оксана Юріївна, канд. сільгосп. наук, завідувач науково-дослідної лабораторії біотехнології рослин ВП НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція".

Бернацький Максим Михайлович

Бернацький Максим Михайлович, генеральний директор ТОВ "Рост Агро"

ТОВ «Рост Агро», будучи спеціалізованим підприємством з виробництва насіння кукурудзи, уже 15 років використовує селекційні досягнення Інституту зернових культур НААН України у своїй роботі. За цей період у виробництві безпосередньо використано 43 гібрида авторства даної установи. Загальна щорічна площа ділянок гібридизації протягом цього часу зросла втричі і зараз стабільно складає близько 2 тис. га., що дозволяє виробляти близько 250 тис. посівних одиниць насіння кукурудзи. Вказані успіхи досягнуті на висококонкурентному ринку України, де представлені усі провідні селекції світу. Де дозволяє стверджувати про абсолютну адекватність оригінальної селекції даної установи світовим тенденціям. Висока продуктивність і якість селекційного процесу дозволяє активно і динамічно реагувати на запити часу, здійснюючи швидку сортозаміну відповідно до потреб не тільки українських сільгоспвиробників усіх зон кукурудзосіяння, а і представляти вітчизняну селекцію і насінництво на зовнішньому ринку.

Бернацький Максим Михайлович, генеральний директор ТОВ «Рост Агро».

Кір'ян Віктор Михайлович, Тригуб Олег Володимирович

Робота "Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні" за авторства провідних вчених України Дзюбецького Б.В., Черенкова А.В., Сатарової Т.М, Черчеля В.Ю., Боденко Н.А., Лавриненка Ю.О. та Козубенка Л.В. висвітлює важливе значення кукурудзи як провідної кормової, харчової та технічної сільськогосподарської культури. Авторами ґрунтовно висвітлено ключове значення гібридів кукурудзи як основного чинника впливу на економічні показники ведення сільського господарства та відображено основні складові комплексної інноваційної системи селекційного забезпечення гарантованого і високоефективного виробництва зерна кукурудзи в Україні; представлені підсумки розробок з фундаментальних досліджень в генетиці, фізіології та біотехнології;. наведено вагомі досягнення авторського колективу з селекції гібридів кукурудзи різних напрямків використання з підвищеними параметрами стресостійкості та обґрунтовано економічну ефективність їх вирощування у виробництві; сформовано унікальну генетичну колекцію, яка налічує понад 400 ліній основних генетичних плазм та дозволяє синтезувати гібриди за різними біологічними групами, структурою та напрямками використання. Вагомим є внесок авторів і в практичне застосування теоретичних розробок – до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2018 рік, занесені 178 гібридів кукурудзи створених авторським колективом в ДУ Інститут зернових культур НААН, Інституті зрошуваного землеробства НААН та Інституті рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН. Підтвердженням цінності створених гібридів є реєстрація їх в Республіці Білорусь, Російській Федерації та Казахстані.
Вважаємо, що ця робота безсумнівно відповідає високому науковому рівню, а колектив авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.

Кір’ян В.М., канд. с.-г. наук, с.н.с., заступник директора з наукової роботи Устимівської дослідної станції рослинництва, Тригуб О.В., канд. с.-г. наук, с.н.с., учений секретар Устимівської дослідної станції рослинництва.

Йова Олександр Васильович канд. с.-г. наук

Робота "Іноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні", яка на сьогодні включає понад 400 константних ліній кукурудзи основних генетичних плазм є великим надбанням нашої науки і Української держави в цілому. Авторами зареєстровано 279 гібридів кукурудзи з яких більше половини занесені до "Державного реєстру сортів рослин придатних до поширення в Україні". Ці гібриди пройшли випробування в умовах жорсткої конкуренції з гібридами кукурудзи найбільших світових селекційних компаній.
Ннші виробники товарного зерна можуть зробити вибір і отримати якісне насіння сучасних іноваційних гібридів кукурудзи вітчизняної селекції, які не поступаються за господарсько-цінними ознаками кращим імпортним гібридам, але за ціною в 3-5 раз нижчою. Держава має підтримувати вітчизняного виробника, і де можливо стимулювати заміщення імпорту на власне виробництво. В насінництві кукурудзи, завдяки авторам даної роботи, це можливо робити.
Вважаю, що представлена робота має важливе теоретичне і практичне значення, а колектив авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Йова Олександр Васильович канд. с.-г. наук, директор ТОВ "Агросфера"

Дробик Надія Михайлівна, доктор біологічних наук, професор

Представлені колективом авторів результати комплексних генетичних, фізіологічних і біотехнологічних досліджень стосуються теоретичного обґрунтування та практичної реалізації важливої проблеми – підвищення економічних показників виробництва зерна в Україні. Дослідниками розроблено комплексну інноваційну систему селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи; побудовано генеральну стратегію створення високоадаптивних гібридів кукурудзи; синтезовано повний спектр гібридів для господарств різних кліматичних зон України; впроваджено в селекційний процес комплексну систему біотехнологічного супроводу створення, тестування та доборів селекційного матеріалу кукурудзи. Авторами сформовано унікальну генетичну колекцію, яка налічує понад 400 ліній основних генетичних плазм, що дозволяє синтезувати гібриди за різними біологічними групами, структурою та потребами. До Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2018 рік, занесені 178 гібридів, створених авторським колективом, що є найбільшим показником серед всіх вітчизняних і зарубіжних установ тощо. Заслуговує на увагу те, що результати досліджень авторського колективу висвітлені в 465 публікаціях, з яких в зарубіжних – 51 та представлені у 52 (у тому числі 10 докторських) захищених за тематикою досліджень дисертаціях. Практичне значення отриманих результатів підтверджується наявністю 511 патентів та винаходів (14 патентів, 497 авторських свідоцтва на сорти рослин, в тому числі 28 міжнародних авторських свідоцтва на сорти рослин). Усе зазначене вище дозволяє підсумувати, що авторський колектив роботи «Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Декан хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, завідувач лабораторії екології та біотехнології, доктор біологічних наук, професор Дробик Н.М.

Микола Маренич

Науковий колектив провів надзвичайно велику й результативну роботу, яка містить глибокі теоретичні напрацювання та має масштабну практичну перспективу. Дуже приємно, що українська селекція не тільки зберігає свої традиції, а й впевнено конкурує з кращими зарубіжними компаніями. Аграрії досить тепло відгукуються про результати роботи цих науковців і не має сумніву, що їх черговий науковий доробок дасть змогу посилити виробничий потенціал аграрного сектору України й працюватиме на благо народу, тому вважаю, що наукова робота Б.В. Дзюбецького, А.В. Черенкова, Т.М. Сатарової, В.Ю. Черчеля, Н.А. Боденко, Ю.О.Лавриненка, Л.В. Козубенка заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Маренич Микола Миколайович, кандидат с.-г. наук, доцент, декан факультету агротехнологій та екології Полтавської ДАА

Лавров Віталій Васильович, д.с.-г.н., проф., зав. кафедри БН

Україна – потужний виробник-експортер зерна. Починаючи з 2011 р., українські аграрії отримують валовий збір зерна кукурудзи понад 20 млн тонн. Стрімкі темпи росту виробництва кукурудзи обумовлені високим рівнем генетичних та технологічних розробок. Селекціонерами України створені гібриди кукурудзи з високою адаптивністю до умов конкретних агроекологічних зон та технологічного забезпечення. Впровадження гібридів нового покоління дало можливість підвищити урожайність зерна за останні десятиліття з 2,62 до 6,60 т/га. Вважаю, що колектив авторів, які спрямовують свою науково-дослідну роботу на інноваційні напрями селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні, повною мірою заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Хроменко Віталій Олександрович

Наукова робота «Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні» колективу авторів у складі Б.В. Дзюбецького, А.В. Черенкова, Т.М. Сатарової, В.Ю. Черчеля, Н.А. Боденко, Ю.О.Лавриненка, Л.В. Козубенка виконана на сучасному методичному рівні із залученням новітніх методів досліджень. Пріоритетність цих розробок в Україні не викликає жодних сумнівів. Вони розробили генеральну стратегію створення високоадаптивних гібридів кукурудзи. Побудували сучасну методичну парадигму гетерозисної селекції кукурудзи. Отримали оригінальний вітчизняний вихідний селекційний матеріал різних геноплазм, який не поступається за основними показниками кращим зарубіжним зразкам, налагоджено їх насінництво. Паспортизували 540 ліній кукурудзи сучасної української селекції за маркерами однонуклеотидного поліморфізму ДНК. Сформували унікальну генетичну колекцію, яка налічує понад 400 ліній основних генетичних плазм. За результатами тривалих досліджень створено колекцію зразків кукурудзи спеціального призначення, яка стала основою для реєстрації в Україні та ближнього зарубіжжя гібридів харчового, промислового використання і для забезпечення кормовиробництва в тваринництві та стимульовали розвиток переробної галузі. Всього за роки дослідної справи створено 279 гібридів, з яких понад 50% знаходять активне використання і сьогодні. Саме такі роботи створюють та закріплюють суверенітет нашої країни. Без сумнівів такі наукові групи потребують не тільки визнання на Державному рівні, але й безпосередньої підтримки їх досліджень.
Хроменко Віталій Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу селекції Агропромислової компанії «Маїс».

Грабовська Тетяна Олександрівна, канд. с.-г. наук

Наукова робота «Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні» колективу авторів пов’язана з вирішенням як теоретичних (обґрунтування методів селекції, використання сучасних біотехнологічних методів) так і практичних питань. Ними отримано оригінальний вітчизняний вихідний селекційний матеріал, який не поступається кращим зарубіжним зразкам, налагоджено їх насінництво. Авторами створено 279 гібридів кукурудзи різних груп стиглості, які щорічно висіваються на 20-25% загальної площі вирощування кукурудзи в нашій державі. Беззаперечно робота заслуговує суспільне визнання та відзначення на державному рівні.

Глущенко Людмила, кандидат біологічних наук, с.н.с., ДСЛР

Творчий колектив у складі д.с.-г.н. Дзюбецький Б.В., д.с.-г.н. Черенков А.В., д.б.н. Сатарова Т.М, к.с.-г.н. Черчель В.Ю., к.с.-г.н. Боденко Н.А., д.с.-г.н. Лавриненко Ю.О., д.с.-г.н. Козубенко Л.В. розробив інноваційну систему селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні, яка на сьогодні включає понад 400 константних ліній основних генетичних плазм – одну з найкращих в Європі, що є вагомим теоретичним і доробком для плідної праці нинішніх і прийдешніх поколінь селекціонерів. Авторами зареєстровано 279 гібридів кукурудзи, з яких 58,8% занесені до Державного реєстру сортів рослин придатних до поширення в Україні за останні 10 років, що красномовно засвідчує високу конкурентну спроможність в умовах жорсткої конкуренції. На сьогодні, що переконливо доведено працями авторського колективу вагому частку у валовому зборі зерна складають саме гібриди. Про важливість даної роботи у прикладній сфері свідчить той факт, що в 2013 році валовий збір зерна гібридів кукурудзи складав 30,9 млн. т, тобто 49,0% від загального збору урожаю 63,0 млн.т. Завдяки наполеглевій творчій праці колективу Інституту зернових культур НААН України розроблені інноваційні підходи до створення високоадаптивних гібридів кукурудзи, які базується на моделюванні, тестуванні та відборі високоврожайних гібридів, пристосованих до вирощування у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України. Завдячуючи праці науковців українські сільськогосподарські товаровиробники отримують високоякісний насіннєвий матеріал, а разом з ним стабільні високі урожаї чим зміцнюють експортний потенціал нашої держави.
Теоретичні розробки творчого колективу в галузі селекції та біотехнології кукурудзи, мають вагоме теоретичне та практичне значення, додають вагомий інноваційний внесок в розвиток вітчизняної аграрної науки та практики.
Вважаю, що представлена робота відповідає рівню світових стандартів, а авторський колектив Інституту зернових культур НААН України заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.

Бідаш Юрій Іванович, кандидат с.-г. наук

Робота «Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні» є унікальною науковою розробкою, що забезпечить якісно новий рівень селекційної і наінницької роботи з кукурудзою. Впровадження системного підходу, що поєднує ефективну селекціну роботу і оперативне розмноження новостворених гібридів для потреб виробництва є саме тим чинником, що дасть суттєвий приріст урожайності і валового збору зерна кукурудзи в Україні вже в наступні роки. Підставою для цього є фактична висока продуктивність низки останніх селекційних розробок дагого колективу авторів: гібриди ДН Синевир, ДН Зоряна, ДН Галатея, ДН Аджамка, ДН Джулія, ДН Софія та ін. показують високі показники урожайності протягом останніх років. Важливо зазначити, що в межах своєї групи стиглості вказані гібриди не поступаються, а часто (особливо в засушливі роки) перевищують за урожайністю гібриди закордонної селекції. Впровадження запропонованої розробки досволить суттєво скоротити час від від початку створення нового високоадаптивного гібриду кукурудзи до його висіву на поті товаровиробника. Колектив безумовно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Бідаш Юрій Іванович, кандидат с.-г. наук, голова екзаменаційної комісії ступпеня вищої освіти "Бакалавр" спеціальності 201 "Агрономія" Полтавської державної аграрної академії, агроном ТОВ "Рост Агро".

Сень Олександр Віталійович, кандидат с.-г. наук

Колективом авторів створено більше 400 нових інбредних ліній кукурудзи на основі плазм різного генетичного походження, що значно збагачує вихідний матеріал для селекції кукурудзи. Комплексне вивчення нових ліній і виявлення серед них зразків з високим проявом ознак урожайності зерна, скоростиглості, комбінаційні здатності та інших господарсько цінних ознак, розробка та створення гетерозисних моделей гібридів з найбільш оптимальним поєднанням генетичних плазм для конкретної природно-кліматичної зони в значній мірі підвищують ефективність селекційної роботи в Україні. Інститут зернових культур НААН є безперечним лідером за якістю і кількістю створених гібридів кукурудзи різних напрямів використання. За останні роки науковцями захищено 10 докторських та 42 кандидатські дисертації.
Вважаю, що розроблена авторами інноваційна система наукового забезпечення виробництва зерна кукурудзи має важливе науково-теоретичне та практичне значення, а колектив авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Сень Олександр Віталійович, завідувач відділу селекції і насінництва кукурудзи ННЦ "Інститут землеробства НААН".

Шацман Дмитро Олександрович, директор ТОВ Євросем

Наявність сортів та гібридів власної селекції в державні є запорукою продовольчої безпеки в країні. Інститут зернових культур НААН України є лідером серед вітчизняних селекційних центрів кукурудзи. Їх гібриди займають поважне місце на ринку, користуються попитом у сільгоспвиробників у всіх агрокліматичних зонах України. В їх асортименті є гібриди різних напрямків вирощування - силосні, зернові, солодкі, з різними періодами вегетації - від утраранніх до пізньостиглих.
Тому впевнений, що колектив авторів гідний присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р.

Рихлівський Ігор Петрович, доктор с.-г. наук, професор

Колективом авторів (в кількості 7ми чоловік) інституту зернових культур НААН України розроблено інноваційну систему селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні, яка на сьогодні включає понад 400 константних ліній основних генетичних плазм – одну з найкращих в Європі.
Авторами зареєстровано 279 гібридів кукурудзи, з яких 58,8% занесені до Державного реєстру сортів рослин України за останні 10 років, що красномовно засвідчує про важливість гібридів в загальному доробку валових зборів зерна. Зокрема, в 2013 р. валовий збір зерна гібридів кукурудзи складав 30,9 млн. т, або (49,0%), від загального збору урожаю 63,0 млн.т.
Звідси, вважаю, що розроблена авторами інноваційна система виробництва зерна гібридів кукурудзи має важливе науково-теоретичне та практичне значення, а колектив авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Рихлівський Ігор Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства, грунтознавства і захисту рослин Подільського державного аграрно-технічного університету.

Пелих Віктор Григорович, доктор с.-г. наук, професор

Україна займає почесне місце серед провідних розвинених країн світу за показниками виробництва рослинницької продукції. Особливих успіхів аграрії досягли у виробництві зерна кукурудзи, валові обсяги якої сягають 25-30 млн тонн. Стрімкі темпи росту виробництва кукурудзи обумовлені селекційно-генетичним дослідженням вітчизняних науковців. Селекціонерами України створені гібриди кукурудзи з певним рівнем адаптивності до конкретних агроекологічних зон та технологічного забезпечення. Впровадження гібридів нового покоління дало можливість підвищити урожайність зерна за останні десятиліття з 2,62 т/га до 6,60 т/га.
В представленій на конкурс роботі вперше розроблено комплексну інноваційну систему селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи, яка включає наукові принципи моделювання, синтезу, тестування та відбору високоврожайних гібридів різноманітних напрямків використання для всіх ґрунтово-кліматичних зон вирощування цієї культури в Україні. Створено оригінальний вітчизняний вихідний та елітний селекційний матеріал – лінії і гібриди кукурудзи, здатні забезпечити стабільну врожайність та високу якість зерна у всіх ґрунтово-кліматичних зонах вирощування, та налагоджено їх насінництво, що забезпечує незалежність України від імпортованого насіння, гарантує стале зерновиробництво в нашій країні, зміцнює її експортний потенціал.
Результати наукових досліджень, селекційні досягнення авторського колективу широко відомі науковій спільноті в Україні, а також, судячи з коментарів, і в світовому масштабі.
Вважаю, що представлена робота «Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні» виконана виконана на високому науковому рівні результативність роботи підтверджена практичними досягненнями і авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.

Олександр Захарчук

Подальше становлення та розвиток вітчизняної селекції й насінництва, вихід вітчизняних сортів на міжнародний ринок, залучення іноземних інвестицій для створення інфраструктури насінництва, яка б відповідала світовим вимогам і нормам, неможлива без запровадження в Україні сортової сертифікації насіння, членства нашої країни в Міжнародній організації економічного співробітництва й розвитку (OECD) та приєднання до схем сортової сертифікації. Робота «Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні» узагальнює комплекс теоретичних та практичних розробок авторського колективу з селекції, насінництва, біотехнології та ефективного маркетингу впровадження отриманих результатів в аграрне виробництво.
Автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки, оскільки вперше розроблено комплексну інноваційну систему селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи та створено оригінальний вітчизняний вихідний та елітний селекційний матеріал – нові лінії і гібриди кукурудзи, здатні забезпечити стабільну врожайність та високу якість зерна для забезпечення продовольчої безпеки України.
Захарчук Олександр Васильович, доктор економічних наук, завідувач відділом інвенстиційного та матеріально-технічного забезпечення ННЦ "Інститут аграрної економіки"

Грабовський Микола Борисович

Колективом авторів вперше розроблено комплексну інноваційну систему селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи, яка включає наукові принципи моделювання, синтезу, тестування та відбору високоврожайних гібридів різноманітних напрямків використання для всіх ґрунтово-кліматичних зон вирощування цієї культури в Україні.Побудовано генеральну стратегію створення високоадаптивних гібридів кукурудзи та синтезовано повний спектр гібридів для господарств різних кліматичних зон України.Розроблено принципи створення гібридів кукурудзи різних напрямків використання: з максимальним валовим збором крохмалю з одиниці площі для використання у виробництві біопалива, а також технологію отримання гібридів кукурудзи силосного типу з використанням міжпідвидових схрещувань. Розроблено концепцію комплексного тестування зразків кукурудзи на стійкість до стресових умов зони Степу та методичні рекомендації по її проведенню в лабораторних і польових умовах.Розроблено та упроваджено в селекційний процес комплекс біотехнологічних заходів, які суттєво розширюють генетичне різноманіття вихідного матеріалу, забезпечують проведення селекції кукурудзи не тільки за фенотипом, а і за геномними характеристиками, що значно скорочує та оптимізує основні її етапи.
Вважаю, що робота «Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні» за одержаними важливими результатами, а також за своєю науковою і практичною цінністю заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Грабовський Микола Борисович, кандидат с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри технологій в рослинництві та захисту рослин, Білоцерківського національного аграрного університету.

Кордін Олександр Іванович, к. с.-г. наук

Представлена авторським колективом робота «Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні» безумовно актуальна і є науковою основою для подальшого створення новітніх гібридів, що адаптовані до різноманітних грунтово-кліматичних умов та технологій вирощування кукурудзи. Широке впровадження розробок на великих площах вирощування кукурудзи значно збільшило валові збори кукурудзи та загалом середню продуктивність кукурудзи в Україні.
Колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Кордін Олександр Іванович, к. с.-г. наук, менеджер з розвитку продуктів, Saaten-Union Romania Srl.

Гринів Світлана, кандидат с.-г. наук

В Україні з кожним роком простежується збільшення валового збору зерна кукурудзи, як за рахунок зростання посівних площ, так і за рахунок підвищення врожайності. Стрімке збільшення врожайності кукурудзи в нашій країні відбулося після впровадження інноваційних гібридів, які мають різноманітний тип реакції на мінливість умов середовища. Теоретичне та практичне значення представленої роботи підтверджує, що гібриди української селекції за своїми врожайними якостями не поступаються ліпшим зарубіжним і є порівняно адаптованими до стресових природно-кліматичних умов України, перш за все за рахунок високої стресостійкості, жаростійкості та посухостійкості. Сучасному ринку запропоновані гібриди різних груп стиглості і напрямів використання з високим ступенем вирівняності за основними морфологічними ознаками та їх стабільністю. Тож вважаю, що авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Гринів Світлана, кандидат с.-г. наук, завідувач відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність Українського інституту експертизи сортів рослин

Дроник Григорій Васильович, доктор біологічних наук

За останні роки кукурудза за валовими зборами зерна та урожайністю значно перевищує інші зернові культури. На даний час Україна увійшла до п’ятірки найбільших світових виробників та експортерів зерна кукурудзи. Такі високі темпи росту її виробництва та збільшення урожайності стали можливими завдяки досягненням теоретичної і практичної селекції, біотехнологічним методом створення вихідного матеріалу, які представлені в науковій праці «Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні». В даній роботі вперше розроблено комплексну інноваційну систему, яка включає наукові принципи моделювання, синтезу, тестування та відбору високоврожайних гібридів кукурудзи різноманітних напрямків використання для всіх ґрунтово-кліматичних зон вирощування цієї культури в Україні. Представлена робота також охоплює питання використання сучасних біотехнологічних методів створення самозапилених ліній на основі ПЦР-маркерів та гаплоїдії, що дозволяє значно прискорити процес створення нових генотипів. Ця робота є підсумком багаторічних теоретичних досліджень авторів та їх застосування в практичній селекції кукурудзи. Враховуючи актуальність, високі науково-технічні результати, значний обсяг впровадження, досягнутий ефект і практичну значимість роботи вважаю, що авторський колектив у складі д.с.-г.н. Дзюбецького Б.В., д.с.-г.н. Черенкова А.В., д.б.н. Сатарової Т.М, к.с.-г.н. Черчеля В.Ю., к.с.-г.н. Боденко Н.А., д.с.-г.н. Лавриненко Ю.О., д.с.-г.н. Козубенко Л.В. заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.
Дроник Григорій Васильович - головний науковий співробітник Буковинської державної сільськогосподарської дослідної
станції НААН, доктор біологічних наук, професор, академік НААН.

Кандаурова К.Ф., к.с.-г.н., Донецька ДСДС НААН

Колектив авторів у складі д.с.-г.н. Дзюбецького Б.В., д.с.-г.н. Черенкова А.В., д.б.н. Сатарової Т.М, к.с.-г.н. Черчеля В.Ю., к.с.-г.н. Боденко Н.А., д.с.-г.н. Лавриненко Ю.О., д.с.-г.н. Козубенко Л.В. виконав важливу роботу по розробці інноваційної системи селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні.Побудовано генеральну стратегію створення високоадаптивних гібридів кукурудзи. Вперше в Україні розроблено принципи створення гібридів кукурудзи різних напрямків використання. Створено оригінальний вітчизняний вихідний та елітний селекційний матеріал – лінії і гібриди кукурудзи, здатні забезпечити стабільну врожайність та високу якість зерна у всіх ґрунтово-кліматичних зонах вирощування, та налагоджено їх насінництво. Наукова праця має велике наукове та практичне значення, а авторський колектив заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Забирова Э.Р., к. с-х наук

Коллектив селекционеров Зерновых культур НААН Украины славится своими достижениями в области селекции кукурузы уже более полувека. Главное достоинство его - это давно сформированная крепкая команда единомышленников и их преданность выбранному делу. Достижения коллектива, как в виде новых высокоурожайных гибридов, так и в виде научных публикаций, хорошо известны за пределами Украины.
Преданность своему делу и долгосрочность селекционных программ, позволили коллективу создать комплекс теоретических и практических разработок в области селекции и семеноводства кукурузы.
Учитывая неоценимый вклад коллектива в экономику сельского хозяйства Украины, считаю, что коллектив безусловно достоин поощрения на государственном уровне.

Забирова Э.Р., главный селекционер ООО НПО "Семеноводство Кубани"

Ткачик Світлана Олександрівна, к. с. наук.

Робота «Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні» колективу авторів у складі д.с.-г.н. Дзюбецького Б.В., д.с.-г.н. Черенкова А.В., д.б.н. Сатарової Т.М, к.с.-г.н. Черчеля В.Ю., к.с.-г.н. Боденко Н.А., д.с.-г.н. Лавриненко Ю.О., д.с.-г.н. Козубенко Л.В. безумовно є важливою та актуальною. Сортові рослинні ресурси - це не просто один з факторів розвитку економіки, а першоджерело економічного зростання рослинницької галузі, гарант продовольчої безпеки держави.Впродовж 2010-2017 років в Україні відбувалося зростання виробництва насіння зернових та зернобобових культур в 1,75 разів. Серед них провідне місце займає стратегічна для України культура - кукурудза. На сьогодні до Державного реєстру сортів рослин придатних до поширення в Україні (станом на 16.04.2018) внесено 1240 гібридів кукурудзи, з них української селекції - 388. Створення й вітчизняного вихідного та елітного селекційного матеріалу – ліній і гібридів кукурудзи не лише зможе забезпечити високу урожайність та якість зерна у всіх ґрунтово-кліматичних зонах вирощування, а за налагодження належного насінництва зможе забезпечити незалежність України від імпортованого насіння, гарантуватиме стале зерновиробництво в нашій країні, сприятиме зміцненню її експортного потенціалу.
Вважаю, що колектив авторів гідний присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р.
заст. директора Українського інституту експертизи сортів рослин, канд. с.-г. наук., Ткачик Світлана

Лазер П.Н., проф., засл.діяч освіти Укр., дир. НВФ «Дріада»

Україна є одним із потужних світових виробників зерна кукурудзи, валові збори якої перевищують 30 млн тонн. Збільшення площ під кукурудзою стало можливим завдяки створенню нових інноваційних гібридів зі специфічною адаптивністю до агроекологічних та технологічних умов вирощування. Фундаментальним напрямом підвищення врожайності кукурудзи є впровадження гібридів інтенсивного типу з низькою збиральною вологістю зерна. Важлива роль у підвищені врожайності та поліпшені якості зерна належить правильному підбору гібридів для вирощування. Не всі гібриди однаково проявляють себе в конкретних агроекологічних умовах вирощування, тому и реалізація потенційної продуктивності гібридів йде по-різному. Отже потрібен диференційований підхід до селекції гібридів відповідної групи стиглості та призначення.

Стрімке зростання виробництва зерна кукурудзи стало можливим завдяки досягненням теоретичної і практичної селекції, біотехнологічним методам створення вихідного матеріалу. Представлена робота на здобуття Державної премії України є капітальною роботою, яка розкриває питання теоретичного обґрунтування методів селекції, використання сучасних біотехнологічних методів створення самозапилених ліній, що дозволяє значно прискорити процес створення нових генотипів. Представлена робота є підсумком багаторічних теоретичних досліджень авторів та їх застосування в практичній селекції кукурудзи. Теоретичне та практичне значення представленої роботи підтверджує значне зростання урожайності вітчизняних гібридів та мільйонні площі посівів гібридів авторського колективу.

Вважаю, що представлена робота є світового рівня і авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.

Лазер Петро Нарцисович, професор, заслужений діяч освіти України, директор НВФ «Дріада ЛТД».

Григор’єва Олена Миколаївна, кандидат с.-г. наук, доцент

Широке впровадження у виробництво вітчизняних гібридів кукурудзи зміцнює розвиток власної виробничої бази в сільському господарстві. Найважливішою їх особливістю є виняткова адаптивність до агрокліматичних умов вирощування України, перш за все за рахунок високої стресостійкості, жаростійкості та посухостійкості. Авторським колективом науковців ДУ ІЗК НААН вперше розроблено комплексну інноваційну систему селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні, побудовано генеральну стратегію високоадаптивних гібридів кукурудзи, вперше впроваджено в селекційний процес комплексну систему біотехнологічного супроводу створення, тестування та доборів селекційного матеріалу кукурудзи. Високоврожайні гібриди кукурудзи різноманітних напрямків використання висіваються на площі близько 1 млн. га в різних ґрунтово-кліматичних зонах, що складає 20-25 % від загальної площі посівів в Україні. Гібриди селекції авторського колективу щорічно висіваються в Білорусі, РФ, Казахстані.
Робота є актуальною, своєчасною, виконана на високому науково-методичному рівні, авторський колектив науковців заслуговує здобуття Державної премії в галузі науки і техніки на 2018 рік.

Григор’єва Олена Миколаївна, кандидат с.-г. наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії землеробства Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН.

Тимофєєв М.М., к.б.н.,с.н.с., Александров С.М., к.б.н.,с.н.с

Кукурудза - провідна кормова, харчова та технічна сільськогосподарська культура, лідер в підвищенні валових зборів зерна.Сучасний тренд сортової політики кукурудзи спрямований на домінування скоростиглих гібридів у виробничому асортименті біотипів цієї культури. Авторським колективом проведена селекційна робота за роки досліджень забезпечила створення та реєстрацію 34 важливих для умов України скоростиглих гібридів ФАО 150–240 та здійснення чотирьох сортозмін. Селекція нових скоростиглих гібридів для кожної наступної сортозміни призвела до загального зростання врожайності зерна кукурудзи на 3,46 т/га, зниження його вологості при збиранні на 4,5%. Щорічна прибавка врожайності за рахунок селекції скоростиглих гібридів склала близько 0,10 т/га. Розроблені і реалізовані морфо-фізіологічні та гетерозисні моделі гібридів кукурудзи інтенсивного типу для різних агрокліматичних зон із запрограмованою урожайністю зерна, які володіють комплексом господарсько-цінних ознак, здатні формувати високі врожаї на рівні 11,1–16,3 т/га зерна. Важливі і актуальні розробки колективу доводять,що їх праця заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Донецька ДСДС НААН: Тимофєєв М.М., к.б.н.,с.н.с.; Александров С.М., к.б.н.,с.н.с

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.