Офіційний веб сайт

Інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань при створенні нових конструкцій ракетно-космічної техніки

м58

Представлено Державним підприємством "Конструкторське бюро "Південне ім. М.К. Янгеля"

Автори:  Деревянко І.І., к.т.н., Козіс К.В.

 На основі аналізу стану зварних з'єднань міжступеневого відсіку ракети-носія та твердопаливних корпусів ракетних двигунів, використовуючи методи моделювання, математичної статистики та теорії оцінювання, запропоновано вирішення проблеми оцінки якості ракетно-космічної техніки (РКТ).

Авторами розроблено нові методи візуально-аналітичного аналізу експериментальних вимірювань просторово-розподілених об'єктів РКТ, нові методи оцінки стаціонарності, незалежності, формування детермінованих та стохастичних моделей, вивчені особливості їх використання, визначені умови та межі їх використання. Удосконалено метод адаптивної фільтрації шумів та контактних завад, а також візуально-аналітичний метод дефектоскопії та контролю якості експериментальних вибірок вимірювань лінійно-протяжних об'єктів.

Розроблено теплозахисну систему з матеріалів вітчизняного виробництва, які використовуються в конструкції корпусу твердопаливного ракетного двигуна, та методи обробки великих масивів даних. Створено інформаційні технології дослідження стану просторово-розподілених об'єктів шляхом обробки магнітометричних вимірювань однотипових блоків зварних з'єднань, тензометричних вимірювань міжступеневого відсіку, цифрових зображень поверхонь теплозахисних покриттів.

Авторами запропоновано методичне та програмне забезпечення, яке використовується для аналізу експериментальних вимірювань просторово-розподілених об'єктів РКТ в ДП "КБ "Південне".

Кількість публікацій: 75, в т.ч. 15 статей, 20 тез доповідей, 25 технологічних звітів, довідок  та інструкцій, 15 методик.

Надіслати коментар

Коментарі

Л.П. Потапович

Ефективність системи менеджменту якості ракетно-космічних комплексів безпосередньо залежить від засобів отримання інформації про їх стан та якість, методів їх математичної обробки і способів формування на основі отриманих даних візуально-аналітичних моделей досліджених об’єктів, які допомагають прийняти правильне технічне рішення щодо якості виготовленої продукції.
Всі об'єкти, що виготовлюються ДП «КБ «Південне» на стадії їх проектування носять одиничний характер, тобто вони є унікальними і не мають аналогів. Тому відпрацювання їх якості вимагає створення абсолютно нових інформаційних технологій обробки та аналізу експериментальних вимірювань. При цьому досить часто відсутня апріорна інформація про статистичні закономірності експериментальних вимірювань, а їх обсяг завжди обмежений. З огляду на той факт, що помилки в оцінці якості ракетно-космічної техніки можуть привести до її руйнування під час експлуатації, розробка алгоритмів і інформаційно-вимірювальних технологій в задачах неруйнівного контролю в ракетно-космічної галузі є затребуваною і актуальною.
Одержані результати роботи мають істотну наукову новизну. Авторами отримані нові наукові результати в напрямі стохастичного моделювання та математичного статистичного аналізу експериментальних просторово-розподілених вимірювань.
Важливим практичним результатом роботи є застосування на ДП «КБ «Південне» розробленого методичного та програмного забезпечення для аналізу експериментальних вимірювань параметрів таких просторово-розподілених об'єктів ракетно-космічної техніки, як численні зварні з'єднання, корпусні деталі ракетних двигунів твердого палива та міжступеневих відсіків ракет-носіїв. Доцільним є використання отриманих результатів в науковому процесі викладання фахових дисциплін на фізико-технічному факультеті Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
Вважаю, що виконана робота є суттєвим внеском у вирішення актуальної задачі оцінки якості ракетно-космічних об'єктів, а автори роботи «Інформаційні технології обробки експериментальних вимірів при створенні нових конструкцій ракетно-космічної техніки» заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених у 2017 році.

Начальник науково-організаційного відділу -
вчений секретар ДП «КБ Південне»
к.т.н. Л.П. Потапович

О.Ф. Саленко

Автори поставили за мету вирішення актуальної науково-технічної задачі створення інформаційної технології підготовки даних для візуально-аналітичного аналізу, а також підтримки прийняття рішень стосовно стану та якості лінійно і просторово-розподілених об'єктів при їх проектуванні. При цьому об'єктом досліджень автори обрали процеси неруйнівного контролю лінійно та просторово-розподілених об'єктів в умовах невизначеності їх статистичних закономірностей та обмежень на об'єм вимірів, а предметом досліджень - моделі, методи і інформаційні технології обробки візуально-аналітичного аналізу експериментальних вимірів у задачах підготовки даних для підтримки прийняття рішень про стан об'єктів, що контролюються. Авторами отримано ряд наукових результатів, які свідчать про високий рівень даної роботи. Так, зокрема , синтезовані нові моделі ультразвукових, магнітометричних та тензометричних вимірів, котрі за експертним рішенням більш якісно описують експериментальні виміри та дають можливість проводити розрахункові експерименти з метою факторного аналізу без залучення трудомісткого процесу їх одержання.
За формальними ознаками робота відповідає вимогам до робіт, що подаються на конкурс на здобуття Пермії Президента України для молодих вчених, а її наукове та практичне значення відповідає напрямкам розвитку високотехнологічної аерокосмічної галузі держави.

Завідувач кафедри процесів і обладнання механічної та фізико-технічної обробки
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського,
д.т.н., професор О.Ф. Саленко

Дроздов О.В.

Робота присвячена вирішенню науково-технічної задачі створення інформаційної технології підготовки даних для візуально-аналітичного аналізу, а також підтримки рішень стосовно стану та якості складних технічних об'єктів РКТ при їх проектуванні та модернізації в рамках системи менеджменту якості ДП "КБ "Південне".
Серед об'єктів менеджменту особливе місце займають лінійно і просторово-розподілені об'єкти. Контроль їх має на меті виявлення і оцінку параметрів ділянок у межах яких якість і стан матеріалів не відповідають вимогам норми або місце порушення їх цілісності.
Математичне забезпечення менеджменту якрсті розробленої та модернізованої РКТ має свої особливості. Гоовні з них-це недолік апріорної інформації про статистичні закономірності експериментальних вимірювань та обмеження на їх обсяг.
У цих умовах математичне моделювання процесів неруйнівного контролю, проведення комп'ютерних обчислювальних експериментів, факторний аналіз їх результатів та візуально-аналітичне подання даних для прийняття рішень є актуальним завданням менеджменту якості лінійно та просторово-розподілених об'єктів контролю за даними обробки ультразвукових, магнітометричних та тензометричних вимірювань комп'ютерно-інтегрованими програмами.
У роботі розглянуто систему менеджменту якості, що функціонує в ДП "КБ "Південне". Проаналізовано роль математичного моделювання в задачах оцінки стану технічних об'єктів.Розглянуто класифікацію експериментальних вимірювань просторово-розподілених об'єктів ркетно-космічної техніки. До таких належить вимірювання лінійно-розподілених об'єктів, які розглянуті на прикладі однотипних блоків магнітометричних вимірювань зварних швів та просторово-розподілених об'єктів тензометричних вимірювань міжступеневого відсіку ракети-носія із полімерних композиційних матеріалів. Запропоновані вперше використані моделі магнітометричних вимірювань та двухпараметричих ультразвукових сигналів, відповідного дефектного та донного вимірювальних каналів.
Важливість виконаного дослідження для вирішення наукових, практичних та методологічних завдань у галузі розробки математичного та програмного забезпечення оцінки стану та якості складних технічних об'єктів РКТ, а отримані результати можуть представляти зацікавленність для фахівців у галузі обробки та аналізу великих масивів даних із вимірами різної фізичної природи.
Робота Деревянко І.І. та Козіс К.В. є повноцінним науковим дослідженням, отримані результати є достатньо обгрунтованими з математичної точки зору. Структура, повнота та достовірність матеріалів, що зібрані у ході проведення наукових досліжень, та які наведені в роботі, відповідають вимогам, встановленим до наукових робіт.
Вважаю, що автори роботи " Інформаційні технології обробки експериментальних вимірів при створені нових конструкцій ракетно-космічної техніки" заслуговують присудження їм Премії Президента України для молодих вчених.

Заступник директора Інституту проблем міцності НАН України з наукової роботи, к.т.н. Дроздов В.О.

Коваленко В.О.

Начальник лабораторії відділу нових матеріалів та перспективних технологій
ДП "КБ Південне" ім. М.К. Янгеля, д.т.н. Коваленко В.О.

Процеси менеджменту якості складних технічних об'єктів, зокрема ракетно-космічної техніки (РКТ), при розробці та модернізації мають свої особливості: рішення про їх стан має прийматися на основі обробки експериментальних вибірок вимірювань параметрів різної фізичної природи, що контролюються, шляхом аналізу і підготовки візуально-аналітичних даних для інтелектуального методу прийняття рішень. Рішення цієї задачі пов'язано з необхідністю врахування таких факторів як відсутність апріорних знань про статистичні закономірності вимірюваних параметрів, помилок вимірювань і обмежень на обсяг вимірювань. Об'єкти контролю, як правило, складні системи і комплекси з випадковими і нестаціонарними параметрами, одно і багатопараметричні, лінійно і просторово-розподілені, з невідомими причинно-наслідковими зв'язками і нечітко сформульованими критеріями стану і якості. Серед відомих методів неруйнівного контролю найчастіше використовуються ультразвукові, тензометричні і магнітометричні (метод магнітної пам’яті). Їх вимірювання можуть оброблятися одними і тими ж вимірювально-інформаційними технологіями, вдосконалення яких має бути спрямоване на подолання перерахованих вище труднощів.
Серед об'єктів менеджменту особливе місце займають лінійно і просторово-розподілені об'єкти. Контроль їх має на меті виявлення і оцінку параметрів ділянок у межах яких якість і стан матеріалів не відповідають вимогам норми або має місце порушення їх цілісності. Такі ділянки називаються аномальними, а серед них необхідно виділити дефектні. Розробка інформаційних технологій підготовки даних для аналізу і прийняття рішень в задачах неруйнівного контролю лінійно і просторово-розподілених об'єктів у процесі їх розробки та модернізації є актуальною науково-технічною задачею.
Актуальність роботи «Інформаційні технології обробки експериментальних вимірів при створенні нових конструкцій ракетно-космічної техніки» обґрунтована зростанням потреб ДП «КБ «Південне» у виконанні якісних зварних з’єднань для об’єктів РКТ, наприклад, при виготовленні паливних баків ракетоносіїв. Забезпечення їх якості невід’ємно пов’язано із застосуванням комплексного неруйнівного контролю на усіх стадіях виробництва. Також у роботі представлені результати розробки теплозахисної системи із матеріалів вітчизняного виробництва, що застосовується в конструкції корпусу ракетного двигуна твердого палива. При створенні котрого було проведено експериментальне відпрацювання внутрішнього теплозахисного покриття та розроблена інформаційна технологія візуально-аналітичної обробки цифрових зображень внутрішніх теплозахисних покриттів. Проведено порівняльних статистичний аналіз цифрових зображень внутрішньої поверхні теплозахисного покриття на перших трьох демонстраційних конструкціях ракетних двигунів.
У цілому робота «Інформаційні технології обробки експериментальних вимірів при створенні нових конструкцій ракетно-космічної техніки» актуальна, виконана на високому науковому рівні, має практичне значення, відповідає вимогам до робіт, що подаються на конкурс Премії Президента України для молодих вчених 2017 р., а її автори – Деревянко Ігор Ігорович та Козіс Кристина Вікторівна – заслуговують на присвоєння премії Президента України для молодих вчених 2017 р.

В.П.Солнцев

В роботі авторів розглянуто створення інформаційної технології підготовки даних для візуально-аналітичного аналізу і підтримки прийняття рішень стосовно стану та якості лінійно і просторово-розподілених об'єктіа при їх проектуванні та випробуваннях.
В літературі ця задача вирішена тільки для однорідних незалежних нормальних вимірювань шляхом дослідження вибірок їх різниць. Досягненням авторів роботи є підтвердження ефективності методу оцінки стаціонарності шляхом проведення обчислювальних експериментів і їх факторного статистичного аналізу та дослідження впливу автокореляції на ефективність цього методу.Також доведено,що при автокореляції вимірювань метод оцінки стаціонарності використовувати не рекомендується.Це означає, що обробка вимірювань лінійно- розподілених об'єктів повинна починатися з дослідження їх незалежності і, якщо вибірка характеризується високою автокореляцією, то її необхідно зруйнувати, а тільки потім слід оцінювати стаціонарність.
Робота авторів безумовно є науковим дослідженням.Структура, повнота та достовірність матеріалів, що зібрані у ході проведення наукових досліджень, та які наведені в рефераті в повній мірі опубліковано в наукових збірниках.
Вважаю, що автори роботи Деревянко І.І. та Козіс К.В. заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених.
д.т.н, с.н.с. Солнцев В.П.

Радченко О.К.

Наукова робота присвячена проблемі створення інформаційної технології для візуально-аналітичного аналізу, а також підтримки прийняття рішень стосовно стану та якості лінійно і просторово-розподілених об'єктів при їх проектуванні, модернізації та випробуваннях. Вважається,що продукція,яка тільки вперше розроблена і виготовлена-бездефектна і однакова за якістю,тому є стаціонарною. Після проведення наземного відпрацювання у вигляді різних випробувань або після певного періоду експлуатації можуть виникати порушення цілісності та якості на локальних ділянках або всій поверхні в цілому,як наслідок вимірювання стануть нестаціонарними і залежними. Тому,в умовах невизначеності стану об'єктів контролю,аналіз вимірювань повинен починатися з дослідження їх стаціонарності.
В результаті проведених досліджень,для інтегральної оцінки стану контрольованих лінійно-протяжних об'єктів авторами запропоновано використовувати як експрес показники статистичні критерії стаціонарності і нежалежності експериментальних вибірок,що дозваляє вже на першому етапі аналізу виділити аномальні об'єкти контролю для подальшого детального статистичного аналізу.
Робота Деревянко І.І. та Козіс К.В. є повноцінним науковим дослідженням,отримані результати є достатньо обґрунтованими з математичної точки зору. Вважаю,що наукова робота "Інформаційні технології обробки експериментальних вимірів при створені нових конструкцій ракетно-космічної техніки" відповідає всім вимогам до робіт,що подаються на конкурс Премії Президента України для молодих вчених.
д.т.н,с.н.с Радченко О.К.

О.В. Карасик

Робота авторів Деревянко І.І. та Козіс К.В. присвячена вирішенню науково-технічної задачі створення інформаційної технології підготовки даних для візуально-аналітичного аналізу, а також підтримки прийняття рішень стосовно стану та якості складних технічних об’єктів РКТ при їх проектуванні та модернізації в рамках системи менеджменту якості ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля».
Серед об'єктів менеджменту особливе місце займають лінійно і просторово-розподілені об'єкти. Контроль їх має на меті виявлення і оцінку параметрів ділянок у межах яких якість і стан матеріалів не відповідають вимогам норми або має місце порушення їх цілісності. Такі ділянки називаються аномальними, а серед них необхідно виділити дефектні. Розробка інформаційних технологій підготовки даних для аналізу і прийняття рішень в задачах неруйнівного контролю лінійно і просторово-розподілених об'єктів у процесі їх розробки та модернізації є актуальною науково-технічною задачею.
В роботі отримані результати статистичного візуально-аналітичного аналізу тензометричних вимірювань міжступеневого відсіку ракети-носія та цифрових зображень поверхонь теплозахисних покриттів з полімерних композиційних матеріалів включені в підсумкові технічні звіти, що підтверджує практичну цінність наукової роботи.
Методи оцінки стаціонарності, незалежності, фільтрації, дефектоскопії та контролю якості були застосовані для оцінки якості міжступеневих відсіків
ракет-носіїв, вуглепластикових корпусів маршових двигунів, а також вуглепластикових кабельних жолобів та жолобів термостатування.
Важливість виконаного дослідження для вирішення сучасних наукових, практичних, та методологічних завдань у галузі розробки математичного та програмного забезпечення оцінки стану та якості складних технічних об’єктів РКТ, а отримані результати можуть представляти зацікавленість для фахівців у галузі обробки та аналізу великих масивів даних різної природи.
Робота «Інформаційні технології обробки експериментальних вимірів при створенні нових конструкцій ракетно-космічної техніки» є повноцінним науковим дослідженням, отримані результати є достатньо обґрунтованими з математичної та технічної точки зору, тому вважаю, що її автори Деревянко Ігор Ігорович та Козіс Кристина Вікторівна заслуговують на присвоєння премії Президента України для молодих вчених 2017 р.

Доцент кафедри хімічної
технології кераміки та скла
ДВНЗ «Український державний
хіміко-технологічний університет,
к.т.н

О.В. Карасик

Бродніковський М.П.

Робота спрямована на вирішення практичних завдань. Вона виконувалась в рамках розробці ракети-носія, призначеної для оперативного, високоточного виведення на кругові, геостаціонарні та сонячно-синхронні орбіти одного або групи космічних апаратів різного призначення. Отримані результати включені у підсумкові технічні звіти ДП "КБ "Південне". Крім того дослідження пов'язані з виконанням держбюджетних договорів на науково-дослідні роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Важливою осбливістю роботи є поєднання розробки нових моделей для проведення розрахункових експериментів з перевіркою отриманих результатів за допомогою реальних експериментів, що значно зменшує трудові витрати на розробку матеріалів вітчизняного виробництва, що застосовується в конструкції корпусу ракетного двигуна твердого палива. Робота привертає увагу ще й тим, що в ній вперше запропоновано ряд методів для інформаційної технології підготовки даних для візуально-аналітичного аналізу, а також підтримки прийняття рішень стосовно стану та якості просторово-розподілених об'єктів при їх проектуванні, модернізації та випробуваннях. Застосування результатів роботи постійно поглиблюється в результаті використання їх в навчальному процессі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара при викладанні фахових дисциплін. Вважаю, що робота має всі необхідні риси для присудження її авторам премії Президента України для молодих вчених 2017 р.

Завідувач відділу фізики та технології жароміцних матеріалів
Інституту проблем матеріалознавства ім. М.І. Францевича Національної академії наук України,
Кандидат фізико-математичних наук
М.П. Бродніковський

Євчик Віктор Сидорович

Робота авторів Деревянко І.І. та Козіс К.В. присвячена проблемі створення інформаційної технології підготовки даних для візуально-аналітичного аналізу, а також підтримки прийняття рішень стосовно стану та якості лінійно і просторово-розподілених об’єктів при їх проектуванні, модернізації та випробуваннях.
Особливість роботи полягає в унікальності самих об’єктів РКТ, оскільки вони розробляються вперше, мають унікальні конструкторсько-технологічні рішення їх створення та, як правило, не мають відомих аналогів, а й відповідно апріорних даних та інформаційних технологій обробки експериментальних вимірів при оцінці їх якості та дефектності. При цьому статистичні закономірності та інформативність самих вимірів частіш за все невідомі, а їх обсяг обмежений.
У роботі основний науковий результат полягає у тому, що авторами на основі проведених теоретичних і експериментальних досліджень розроблені нові інформаційні технології дослідження і оцінки стану просторово-розподілених об’єктів шляхом обробки магнітометричних вимірів однотипних блоків зварних з’єднань та тензометричних вимірів МСВ із ПКМ, основані на формуванні комплексу інформативних візуально-аналітичних показників, необхідних для підтримки прийняття рішень про їх стан та якість.
Варто відзначити що робота «Інформаційні технології обробки експериментальних вимірів при створенні нових конструкцій ракетно-космічної техніки» є не лише науково-теоретичною, а й прикладною, отримані результати застосовуються для оцінки якості та дефектності реальних об’єктів ракетно-космічної техніки в ДП «КБ «Південне» ім. М.К.Янгеля.
У цілому представлена робота є завершеним дослідженням, направленим на вирішення важливої й актуальної науково-технічної задачі, представляє науковий і практичний інтерес, а її автори Деревянко Ігор Ігорович та Козіс Кристина Вікторівна заслуговують присвоєння премії Президента України для молодих вчених 2017 р.

Головний науковий співробітник ДП "УНДКТІ "ДІНТЄМ" Євчик В.С.

Кондратьєв А.В.

Подана робота присвячена проблемі створення інформаційної технології підготовки даних для візуально-аналітичного аналізу, а також підтримки прийняття рішень стосовно стану та якості лінійно і просторово-розподілених об’єктів при їх проектуванні, модернізації та випробуваннях.
Основний науковий результат полягає у тому, що авторами на основі проведених теоретичних і експериментальних досліджень вперше розроблено нові методи обробки великих масивів даних із магнітометричними вимірами однотипних блоків зварних з’єднань та тензометричними вимірами міжступеневих відсіків із полімерних композиційних матеріалів та створені нові інформаційні технології дослідження і оцінки стану просторово-розподілених об’єктів.
Варто відзначити, що розроблені в роботі нові методи застосовуються в ДП «КБ «Південне» не лише для міжступеневих відсіків, а й для оцінки якості вуглепластикових корпусів маршових двигунів, вуглепластикових кабельних жолобів та жолобів термостатування, а також для інших конструкцій ракетно-космічної техніки.
У цілому вважаю, що представлена робота направлена на вирішення важливої для ракетно-космічної галузі України науково-технічної задачі, а її автори цілком заслуговують на присвоєння премії Президента України для молодих вчених 2017 р.

Кондратьєв А.В. - д-р техн. наук, доцент завідувач кафедри конструкцій і проектування ракетної техніки Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».

Казакевич М.Л.

Процеси менеджменту якості складних технічних об’єктів, зокрема ракетно-космічної техніки ДП «КБ «Південне», при розробці та модернізації мають свої особливості: рішення про їх стан має прийматися на основі обробки експериментальних вибірок вимірювань контрольованих параметрів різної фізичної природи, шляхом аналізу і підготовки візуально-аналітичних даних для інтелектуального методу прийняття рішень.

Особливість роботи полягає в унікальності самих об’єктів ракетно-космічної техніки, оскільки вони розробляються вперше, мають унікальні конструкторсько-технологічні рішення їх створення та, як правило, не мають відомих аналогів, а й відповідно апріорних даних та інформаційних технологій обробки експериментальних вимірів при оцінці їх якості та дефектності. При цьому статистичні закономірності та інформативність самих вимірівчастіш за все невідомі, а їх обсяг обмежений.

Наукова робота Деревянко І.І. та Козіс К.В. присвячена створенню та удосконаленню інформаційних технологій обробки експериментальних даних лінійно й просторово-розподілених об’єктів неруйнівного контролю, з метою виявлення найінформативніших параметрів. Тому актуальність даної роботи не викликає сумніву.

В результаті виконаних авторами досліджень отримані наступні наукові результати – розроблені нові інформаційні технологіїоцінки якості ракетно-космічних об'єктів контролю на прикладі блоків зварних з'єднань та міжступеневого відсіку ракети-носія із полімерних композиційних матеріалів. При цьомурозглянуті та вивчені особливості застосування методів оцінки стаціонарності, незалежності, формування детермінованих та стохастичних моделей, розроблені технології адаптивної фільтрації шумів та контактних перешкод, а також візуально-аналітичний метод дефектоскопії та контролю якості експериментальних вибірок вимірювань лінійно-протяжних об’єктів.

Заслуговує уваги запропонований візуально-аналітичний метод підготовки даних для прийняття рішень про стан та якість контрольованих просторово-розподілених об'єктів.

З огляду на те, що в реальному житті експерименти мають високу ціну, а обсяг одержуваних вимірів завжди обмежений в кількості, то дослідження були проведені на моделях, що описують реальні вимірювання. Авторами роботи були запропоновані та вперше використані моделіультразвукових, магнітометричних і тензометричних вимірювань для опису просторово-розподілених об’єктів ракетно-космічної техніки. Проведено факторний аналіз особливостей цих моделей та шляхом проведення розрахункових комп’ютерних експериментів підтверджені результати, одержані теоретичним шляхом.

Також позитивним досягненням є те, що робота є не лише науково-теоретичною, а й прикладною, отримані результати застосовуються для оцінки якості та дефектності реальних об’єктів ракетно-космічної техніки в ДП «КБ «Південне», про що свідчить кількість наукових звітів, інструкцій і методик випробувань.

У цілому робота є завершеним дослідженням, направленим на вирішення важливої й актуальної науково-технічної задачі, представляє науковий і практичний інтерес.

Казакевич М.Л. - Академік міжнародної академії НК, віце-президент укр. товариства НК і ТД, радник Європейської Федерації НК, к.х.н., с.н.с.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.