Офіційний веб сайт

Хімічний дизайн наноструктурованих матеріалів

р15

Представлено Інститутом загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського НАН України.

Автори:  д.х.н. Веліченко О.Б., д.х.н. Гунько В.М., д.х.н. Данилов Ф.Й., чл.к. Мчедлов-Петросян М.О., чл.к. Огенко В.М., чл.к. Омельчук А.О., д.х.н. Проценко В.С., д.х.н. Тарасенко Ю.О.

Метою роботи є розробка науково обґрунтованої концепції керованого синтезу функціональних наноматеріалів з прогнозованими властивостями, з'ясування механізмів їх утворення та виявлення взаємозв'язку між складом, структурними особливостями та їх властивостями.

Теоретично та експериментально обґрунтовані наукові засади синтезу широкого спектру різноманітних наноструктурованих систем: від ліофільних до рідиннофазових ліофобних, металів та їх оксидів, кремнеземів, полімерних нанокомпозитів, що передбачають формування їх властивостей на ієрархічному рівні від молекул до складних тримірних систем.

Створені нові функціональні матеріали: полімерні нанокомпозити, різноманітні карбонові та кремнеземні сорбенти, каталізатори, гальванічні покриття металами, сплавами, оксидами та композитами, які за фізико-хімічними та експлуатаційними властивостями перевищують відомі вітчизняні та світові аналоги.

Технології виробництва створених наноматеріаліврізного призначення (енергетика, машинобудування, медицина та ветеринарія) із заданими властивостями реалізовані у практиці промислового виробництва на вітчизняних та закордонних підприємствах (Республіка Білорусь, Киргизстан, Китайська Народна Республіка).

Кількість публікацій:  32 монографії, 5 підручників, 9 навчальних посібників, 607 статей (550 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 8439/43; Scopus – 8207/43; Google Scholar – 9800/47. Отримано 13 патентів України на винахід, 2 патенти Польщі, патент США. За даною тематикою захищено 5 докторських та 47 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 11 вересня 2018р. о 10.00 годині на засіданні Вченої ради Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України за адресою:  м. Київ, вул. Кржижановського, 3, зала засідань вченої ради (кімната №208 корп. Б).

     Матеріали обговорення знаходяться в Секратеріаті Комітету.

Коментарі

О.В.Лінючева

Представлена на здобуття Державної премії України робота «Хімічне конструювання та застосування наноструктурованих матеріалів» присвячена науковому напрямку, а саме, керованому синтезу різноманітних функціональних матеріалів із заданими властивостями. Застосування різноманітних методів керованого хімічного синтезу дозволило авторам отримати новітні наноструктуровані системи та розширити теоретичні уявлення в області сучасного хімічного матеріалознавства. Використання наноматеріалів є сучасною промисловою революцією і тому викладений цикл робіт авторів дозволяє зробити висновок про перелік можливих областей застосування таких матеріалів, охоплюючи всі галузі сучасної науки та технології, що підтверджується апробованими в практиці промислового виробництва на українських та закордонних підприємствах Білорусії, Киргизстана, КНР.
Автори О.Б.Веліченко, В.М.Гунько, Ф.Й.Данилов, М.О.Мчедлов-Петросян, В.М.Огенко, А.О.Омельчук, В.С.Проценко, Ю.О.Тарасенко є авторитетними фахівцями в галузі фізичної хімії та електрохімії і всі, як один, ведуть активну підготовку науковців в цій перспективній області знань, яка вкрай необхідна в системі інженерної освіти. Вважаю, що подана на конкурс робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
О.В.Лінючева
д.т.н., професор,
завідувач кафедри технології електрохімічних виробництв
Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Кузьмінський Є.В.

Представлена на здобуття державної премії України робота «Хімічний дизайн наноструктурованих матеріалів» авторів Веліченко О.Б., Гунько В.М., Данилов Ф.Й., Мчедлов-Петросян М.О., Огенко В.М., Омельчук А.О., Проценко В.С., Тарасенко Ю.О., заслуговує найвищої оцінки. В даній роботі закладено і практично реалізовано засади спрямованого створення наноструктурних матеріалів широкого спектра використання. Автори опублікували велику кількість робіт: 32 монографії, 5 підручників, 9 навчальних посібників, 607 статей. Автори мають мають високі показники в базах Web of Science та Scopus. Вважаю, що робота заслуговує на присудження премії.

Д.х.н., проф., завідувач кафедри екобіотехнології та біоенергетики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", член Міжнародного і Американського електрохімічних товариств, АТН України
Кузьмінський Є.В.

А.К.Трохимчук

Автори представленої роботи Веліченко О.Б.,Гунько В.М., Даниловим Ф.Й.,Мчедлов-Петросян М.О., Огенко В.М,
Омельчук А.О,Проценко В.С.,Тарасенко Ю.О.є провідними спеціалістами нашої країни в галузі хімічного матеріалознавства. Особливу увагу мають їх фундаментальні дослідження і практичні розробки стосовно створення нанорозмірних неорганічних та органічних матеріалів і впровадження багатьох з них, при створенні нових матеріалів різного функціонального призначення: в медицині, машинобудуванні, енергетиці і т.д.
Висунута работа охоплює широке коло наукових проблем в області квантової хімії,фізики,біології та механіці наноструктурних матеріалів, які вирішені завдяки використанню сучасної апаратури для фізичних, хімічних та біологічних досліджень. Ці результати знайшли своє відображення в 32 наукових монографіях 550 міжнародних статтях. Слід відмітити ,що автори представленої роботи відносяться до числа вчених-хіміків України,які найбільш цитуються в світовій науковій літературі.
Вважаю, що висунута робота "Хімічне конструювання та застосування наноструктурованих матеріалів" достойно представляє на світовому рівні досягненння наших науковців і заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Трохимчук Анатолій Костянтинович
провідний науковий співробітник
хімічного ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка,
д.х.н. Ллауреат Державної премії в галузі
науки і техніки.

П.П. Горбик

Авторами розроблено науково обґрунтовану концепцію керованого синтезу функціональних наноматеріалів з прогнозованими властивостями, з'ясувано механізми їх утворення та виявлення взаємозв'язку між складом, структурними особливостями та їх властивостями. Теоретично та експериментально обґрунтовані наукові засади синтезу широкого спектру різноманітних наноструктурованих систем: від ліофільних до рідиннофазових ліофобних, металів та їх оксидів, кремнеземів, полімерних нанокомпозитів, що передбачають формування їх властивостей на ієрархічному рівні від молекул до складних тримірних систем. Створено серію нових функціональних матеріалів для енергетики, машинобудування, медицини та ветеринарії із заданими властивостями, які реалізовані у промисловому виробництві на вітчизняних та закордонних підприємствах.
Зважаючи на здобутки авторів, вважаю, що робота «Хімічне конструювання та застосування наноструктурованих матеріалів» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Завідувач відділу наноматеріалів Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки доктор фіз.-мат. наук проф. П.П. Горбик

Prof. Barany, Sandor

Робота " Хімічне конструювання та застосування наноструктурованих матеріалів" авторів Веліченка О.Б., Гунька В.М., Данилова Ф.Й., Мчедлов-Петросяна М.О., Огенка В.М., Омельчука А.О., Проценка В.С. та Тарасенка Ю.О , що представлена на здобуття Державної премії є надзвичайно своєчасною та актуальною. Науковий доробок авторів є різноманітним та водночас має наскрізну наукову ідею. Слід підкреслити,також, що вісвітлення робіт спвавторів в монограічній і учбовій ітаратурі сприяє заученню наукової молоді до прогресивної тематики досліджень наноматеріалів.
Вважаю, що представлена Інститутом загальної та неорганічної хімії НАН України робота повною мірою відповідає вимогам щодо актуальності, затребуваності, значущості результатів та їх висвітленням в фахових високорейтингових виданнях, практичною затребуваністю та обсягом впровадження.

Prof. Barany, Sandor

Робота " Хімічне конструювання та застосування наноструктурованих матеріалів" авторів Веліченка О.Б., Гунька В.М., Данилова Ф.Й., Мчедлов-Петросяна М.О., Огенка В.М., Омельчука А.О., Проценка В.С. та Тарасенка Ю.О , що представлена на здобуття Державної премії є надзвичайно своєчасною та актуальною. Науковий доробок авторів є різноманітним та водночас має наскрізну наукову ідею. Слід підкреслити,також, що вісвітлення робіт спвавторів в монограічній і учбовій ітаратурі сприяє заученню наукової молоді до прогресивної тематики досліджень наноматеріалів.
Вважаю, що представлена Інститутом загальної та неорганічної хімії НАН України робота повною мірою відповідає вимогам щодо актуальності, затребуваності, значущості результатів та їх висвітленням в фахових високорейтингових виданнях, практичною затребуваністю та обсягом впровадження.

Сахненко Микола Дмитрович

Представлена на здобуття Державної премії робота колективу авторів є безсумнівно конче своєчасною та актуальною. Науковий доробок авторів вражає кількістю напрацювань, глибиною розуміння поставлених проблем та ефективністю засобів їх вирішення. В поточний час світовим трендом вважаються розробки в галузі синтезу нанорозмірних на наноструктурних матеріалів і покривів, галузі застосування яких невпинно зростають. Саме за такими критеріями і необхідно оцінювати внесок вітчизняних науковців, тих, чиїми науковими надбаннями пишаються колеги, чиїми науковими здобутками цікавляться промисловці,чиї наукові напроацювання складають підгрунтя нових знань.
Я вважаю, що представлена Інститутом загальної та неорганічної хімії НАН України робота повною мірою відповідає вимогам щодо актуальності, затребуваності, значущості результатів та їх висвітленням в фахових високорейтингових виданнях, практичною затребуваністю та обсягом впровадження.
М.Д.Сахненко
д.т.н., професор,
завідувач кафедри фізичної хімії
Національного технічного університету
"Харківський політехнічний інститут"

Колбасов Г.Я., член-кор. НАН України

Робота " Хімічне конструювання та застосування наноструктурованих матеріалів" авторів Веліченка О.Б., Гунька В.М., Данилова Ф.Й., Мчедлов-Петросяна М.О., Огенка В.М., Омельчука А.О., Проценка В.С. та Тарасенка Ю.О. направлена на розробку науково обґрунтованої концепції керованого синтезу функціональних наноматеріалів з прогнозованими властивостями, з'ясування механізмів їх утворення та виявлення взаємозв'язку між складом, структурними особливостями та їх властивостями. Вперше у світовому та вітчизняному хімічному матеріалознавстві авторами всебічно проаналізовані фізико-хімічні процеси утворення різноманітних функціональних наноструктурованих матеріалів та систем: ліофільних систем на основі органічних дифільних молекул, рідкофазних ліофобних систем на основі молекулярно- та нанодисперсного вуглецю, металів, складних оксидів металів, нанокремнеземів, а також твердих наноматеріалів (полімерних композитів, модифікованого графену, окисно-відновних та кремнеземних сорбентів тощо, а також електрохімічно отримані наноструктуровані покриття металами, сплавами, оксидами та їх композитами. Автори запропонували методи формування необхідних властивостей наноматеріалів, починаючи від простих молекул до тривимірних структур. На основі теоретичних та експериментальних досліджень створено нові функціональні матеріали та системи, які по своїм характеристикам перевищують відомі на сьогодні як вітчизняні так і світові аналоги та впроваджені на багатьох вітчизняних та закордонних підприємствах (Китайська Народна Республіка, Республіка Білорусь, Киргизстан).
Авторами представленої роботи є визнані фахівці в галузі фізичної хімії, хімічного матеріалознавства та хімії поверхні. Велика кількість наукових публікацій (статті, монографії, підручники, навчальні посібники), їх високий індекс Хірша - 43 та велика кількість цитувань - 8251
засвідчує про широке визнання їх праць у світі.
Вважаю, що робота «Хімічне конструювання та застосування наноструктурованих матеріалів» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Колбасов Г.Я., д.х.н., проф., член-кореспондент НАН України, зав. відділу електрохімії та фотоелектрохімії неметалічних систем Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

Гість

Це, дійсно, найкраща робота! 5+!

Д.вет.н., професор, академік НААН, Коцюмбас Ігор Ярославович

Одержані результати багаторічних досліджень, авторів представленої роботи є пріоритетними не тільки для розвитку неорганічного та полімерного матеріалознавства, але знайшли себе у практичній сфері народного господарства. Зокрема, була розроблена промислова технологія електрохімічного синтезу високочистих і стабільних розчинів натрію гіпохлориту та обладнання модульного типу для використання в промислових умовах експлуатації. Отримані екологічно чисті розчини практично не міститься інших кисневмістних сполук хлору, в них повністю відсутні хлорорганічні сполуки, вони мають високу стабільність і вищу активність, протягом останніх років почали активно застосовуватись у ветеринарній практиці. Набуто великого позитивного досвіду щодо їх використання, ширшають сфери застосування, розробляються нові методи лікування. Технологія та обладнання впроваджені у виробництво на підприємстві НВФ “Бровафарма“ (м. Бровари, Україна), яке з 2009 р. виробляє і постачається на ринок ветеринарних засобів Ветокс-1000.
Вважаю, що робота авторського колективу у складі професора О.Б.Веліченка, В.М.Гунька, Ф.Й.Данилова, М.О.Мчедлова-Петросяна, В.М.Огенка, А.О.Омельчука, В.С.Проценка, Ю.О.Тарасенка має величезне теоретичне та практичне значення, безумовно, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 р.
Директор Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок, д.вет.н., професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України, вододар титулу «Doctor honoris causa», І. Я. Коцюмбас

С.О. Кириллов

Підтримую висунення роботи "Хімічне конструювання та застосування наноструктурованих матеріалів" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Наявність у складі авторського колективу вчених з найвищим в НАН України індексом цитування є свідченням міжнародного визнання цієї праці. Спираючись на наукові засади, закладені авторами роботи, створено цілу низку новітніх функціональних матеріалів. Ці здобутки безумовно гідні найвищої державної відзнаки.

С.О. Кириллов
Доктор хімічних наук,
Директор Міжвідомчого відділення
електрохімічної енергетики НАН України

Тевтуль Ярема Юрійович

Робота стосується перспективних аспектів синтезу наноструктурованих матеріалів, формування теоретичних основ і засад керованого створення новітніх композитів. Автори роботи сформулювали оригінальні підходи щодо конструювання різних типів наноструктурованих систем. Комплексний підхід до вирішення мети роботи - це основа нового принципу організації реакційного простору, утворення композитів з унікальними фізико-хімічними і експлуатаційними характеристиками. Вважаю, що автори роботи "Хімічне конструювання та застосування наноструктурованих матеріалів" заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Тевтуль Ярема Юрійович, доктор хімічних наук, професор.

Юрій Кузьмич Пірський

Робота «Хімічне конструювання та застосування наноструктурованих матеріалів» представлена на здобуття Державної премії України та присвячена розвитку наукового напрямку керованого синтезу та застосування нових наноматеріалів. Дана робота є надзвичайно актуальною і перспективною як для науки, так і для техніки. Колектив авторів широко відомий в науковому світі своїми роботами в галузі хімічного матеріалознавства. Одержані авторами фундаментальні результати дослідження та вдосконалення керованого хімічного синтезу дозволили суттєво розширити теоретичні уявлення в сучасному хімічному матеріалознавстві, фізичній та колоїдній хімії, хімічній кінетиці та каталізі. Вважаю, що за вагомістю результатів дане наукове дослідження заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Ю.К. Пірський
Доктор хімічних наук,
Провідний науковий співробітник
Інституту загальної та неорганічної хімії
ім. В.І.Вернадського НАН України

Максін Віктор Іванович, професор НУБіП України

Актуальність і важливість роботи безсумнівни. Про це свідчать результати досліджень, присвячені теретичним і прикладним аспектам хімічного і фізико-хімічного синтезу нових наноструктурованих матеріалів, встановленню основних закономірностей їх утворрення та визначенню факторів, що дозволяють цілеспрямовано впливати на наноструктуру, склад та комплекс функціональних властивостей. Авторським колективом чітко і обгрунтовно виконано поставлені мета і завдання такої складної і фундаментальної роботи. Створені наноматеріали є необхідними у енергетиці, машинобудуванні, медицині, біотехнології, ветеринарії, сільському господарстві, а також для вирішення екологічних проблем.
Наукові результати представлено у 32 монографіях, 5 підручниках, 9 навчальних посібниках та 607 статтях, 550 з яких – у провідних закордонних виданнях.Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 8251 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 43 та 9734 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 45. Отримано 38 патентів України на винахід. За тематикою роботи захищено 5 докторських та 47 кандидатських дисертацій.
Все це дозволяє зробити єдниний висновок, що в роботі "Хімічне конструювання та застосування наноструктурованих матеріалів" (автори Веліченко О.Б., Гунько В.М., Данилов Ф.Й., Мчедлов-Петросян М.О., Огенко В.М., Омельчук А.О., Проценко В.С., Тарасенко Ю.О.) є усі компонетни для подання і присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води і кафедри екології агросфери та екологічного контролю Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор хімічних наук Максін В.І.

Сергій Шаповалов

Автори представленої роботи "Хімічне конструювання та застосування наноструктурованих матеріалів" є визнаними фахівцями в області сучасного матеріалознавства, про що свідчить не тільки значна кількість і високий рівень публікацій, але й достатня обізнаність з боку світової наукової спільноти авторськими досягеннями. Справляє вельми позитивне враження, принаймні, два аспекти. Перший - це націленість і спрямування аворів на вирішення актуальних фундаментальних і прикладних проблем сьогодення, до числа яких, безумовно, входить синтез різноманітних наноструктурованих систем і створення нових функціональних матеріалів, композитів; в цьому плані авторам за багатьма напрямами належить світовий пріоритет, бо напрацювання перевищують відомі вітчизняні та світові аналоги за фізико-хімічними властивостями. Другий - це затребованість техніки і суспільства у практичних напрацюваннях; попит у конструюванні наноструктурованих матеріалів властивий як сьогоденню, так і найближчому майбутньому. Одним з головних досягнень, на мій погляд, є створення концепції цілеспрямованого синтезу функціональних матеріалів: від молекул до складних за хімічним складом і будовою 3D агрегатів, ансамблів, макросистем. Це дало можливість визначити механізми їх утворення у ієрархічній послідовності та встановити взаємозв’язок "хімічний склад-структура-властивості". Одержані результати суттєво розширили теоретичні уявлення в фізичній та колоїдній хімії, хімічній кінетиці та в галузі хімічного матеріалознавства. Вважаю, що колектив у складі О.Б.Веліченка, В.М.Гунька, Ф.Й.Данилова, М.О.Мчедлова-Петросяна, В.М.Огенка, А.О.Омельчука, В.С.Проценка, Ю.О.Тарасенка заслуговує на відзначення Державною премією України в галузі науки і техніки за 2018 р.

Доктор хімічних наук,професор, заступник директора НДІ хімії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

чл.-кор. НАНУ О.В.Мамченко

Робота заслуговує на присудження премії. Авторами створені нові функціональні матеріали: полімерні нанокомпозити, різноманітні карбонові та кремнеземні сорбенти, каталізатори, гальванічні покриття металами, сплавами, оксидами та композитами, які за фізико-хімічними та експлуатаційними властивостями перевищують відомі вітчизняні та світові аналоги. Результати достатньо широко використовуються на практиці.

І.М. Кобаса

Цикл робіт "Хімічне конструювання та застосування наноструктурованих матеріалів", поданий на здобуття Державної премії України, - комплексне дослідження, яке присвячене створенню нових наноструктурованих матеріалів багатофункціонального призначення і є значним внеском у вітчизняну і світову науку. Автори представленої роботи - визнані фахівці в царині хімічного мвтеріалознавства, про що засвідчує велика кількість наукових публікацій (статті, монографії, підручники, навчальні посібники).
Вважаю, що подана на конкурс робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

І.М. Кобаса
Завідувач кафедри хімічного аналізу,
експертизи та безпеки харчової продукції
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича, д.х.н., проф.

Буланова М.В.

Створення матеріалів із заданим та керованим комплексом властивостей шляхом свідомого формування структури є найважливішою задачею сучасного матеріалознавства. Серед матеріалів, що мають значні перспективи практичного застосування, особливе місце займають наноструктуровані матеріали як такі, що володіють високими питомими характеристиками, а вироби з них є компактними за розмірами.
Зрозуміло, що керування властивостями матеріалів має спиратися на теоретичний фундамент, який дозволяє apriori вибирати оптимальний склад та технологічні умови отримання матеріалів. Такий фундамент являє собою систему міждисциплінарних знань. Особливе значення сьогодні набуває створення такого фундаменту для матеріалів, що містять нанорозмірні частинки, адже для цього порівняно нового напрямку такої системи не існує, незважаючи на величезну кількість розпорошених досліджень.
За результатами роботи створені нові функціональні матеріали: полімерні нанокомпозити, різноманітні карбонові та кремнеземні сорбенти, каталізатори, гальванічні покриття металами, сплавами, оксидами та композитами, які за фізико-хімічними та експлуатаційними властивостями перевищують відомі вітчизняні та світові аналоги.
Отже, виконано величезний об’єм досліджень органічних та неорганічних матеріалів і всебічно проаналізовані фізико-хімічні процеси їх утворення. Експериментальні дослідження, проведені комплексом сучасних фізико-хімічних методів (електронна мікроскопія, спектроскопія, електрохімічні тощо) вдало доповнені розрахунками (квантово-хімічними, молекулярної динаміки, стохастичне моделювання). Як наслідок, вперше встановлено закономірності зміни властивостей ієрархічних наноструктурованих систем – від молекул до шаруватих і об’ємних макросистем .
Таким чином, на мій погляд, головне питання, яке вирішує дана робота, це саме створення СИСТЕМИ фундаментальних знань, які дозволяють отримувати матеріали, що містять нанорозмірні частинки, із заданим та керованим комплексом властивостей. Отже, робота має високу наукову та практичну цінність і відкриває широкі можливості для матеріалознавства наноструктурованих систем. Останнє підтверджується тим, що технології виробництва створених наноматеріалів різного призначення (енергетика, машинобудування, медицина та ветеринарія) із заданими властивостями вже реалізовані у практиці промислового виробництва на вітчизняних та закордонних підприємствах (Республіка Білорусь, Киргизстан, Китайська Народна Республіка).
Кількість публікацій: 32 монографії, 5 підручників, 9 навчальних посібників, 607 статей (550 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 8251 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 43 та 9734 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 45. Отримано 13 патентів України на винахід, 2 патенти Польщі, патент США. За даною тематикою захищено 5 докторських та 47 кандидатських дисертацій.

Вважаю, що робота заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Буланова Марина Вадимівна,
доктор хімічних наук,
лауреат Державної премії в області науки і техніки, 2011,
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України

Суберляк О.В.

Наукові дослідження з синтезу функціоналізованих матеріалів на основі нанорозмірних структур є одними з найперспективніших, враховуючи унікальність такого типу об'єктів, як носіїв над властивостей в зв'язку з чим утворюються новітні вироби з переважаючими властивостями у порівняні з традиційними виробами, наприклад з високою електро надпровідністю, селективною каталітичною активністю, магнітною чутливістю, механічними над властивостями. Сучасні, широкомаштабні комплексні дослідження проведені авторами проекту свідчать про глибокі теоретичні і прикладні досягнення, які є безперечно важливими для світової науки і практики. Створені матеріали є сьогодні необхідними у енергетиці, машинобудуванні, медицині і можуть мати великий попит у хімічні та біотехнології. Результати здійснених досліджень знайшли своє відображення у великій кількості захищених дисертацій, у опублікованих монографіях і наукових статтях світового рівня.
Вважаю, що комплексне дослідження «Хімічне конструювання та застосування наноструктурованих матеріалів» та їх автори Веліченко О.Б., Гунько В.М., Данилов Ф.Й., Мчедлов-Петросян М.О., Огенко В.М., Омельчук А.О., Проценко В.С., Тарасенко Ю.О. безсумніву заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Суберляк О.В.
професор, доктор хімічних наук,
Заслужений діяч науки і техніки України,
Завідувач кафедри хімтехнології переробки пластмас
Національний університет "Львівська політехніка"

Миронюк Іван Федорович

Представлена на здобуття Державної премії України робота «Хімічне конструювання та застосування наноструктурованих матеріалів» присвячена надзвичайно актуальному науковому напрямку – керованому синтезу різноманітних функціональних матеріалів із наперед заданими властивостями. Застосування різноманітних методів керованого хімічного синтезу дозволило отримати новітні наноструктуровані системи та розширити теоретичні уявлення в області сучасного хімічного матеріалознавства. Співпраця із провідними університетами та науковими установами світу доводить значну актуальність роботи та високий рівень отриманих результатів.
Вважаємо, що за вагомістю результатів дане наукове дослідження у галузі хімічного матеріалознавства заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Миронюк І.Ф.
доктор хімічних наук, професор,
завідувач кафедри хімії ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Татарчук Т.Р.
директор навчально-наукового центру хімічного матеріалознавства і нанотехнологій
ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

О.А.Голуб

Представлене на здобуття Державної премії України дослідження присвячене найактуальнішому напрямку сучасного матеріалознавства – створенню функціональних наноматеріалів з наперед визначеними властивостями та виявлення взаємозв'язку між складом, структурою та властивостями з подальшим застосуванням таких матеріалів у техніці та у різних галузях промисловості, від виробництва медичних препаратів до енергетики та машинобудування. Автори дослідження є відомими вченими, наукові надбання яких отримали заслужене міжнародне визнання, про що свідчить високий індекс цитування роботи загалом і публікацій кожного учасника авторського колективу. Результати дослідження є вагомим внеском в українську та світову науку і вже мають практичне застосування. Впевнений , найближчим часом вплив результатів роботи на науково-технологічний розвиток нашої держави лише зростатиме.
Немає жодних сумнівів в тому, що дослідження «Хімічне конструювання та застосування наноструктурованих матеріалів» та її автори, О.Б.Веліченко, В.М.Гунько, Ф.Й.Данилов, М.О.Мчедлов-Петросян, В.М.Огенко, А.О.Омельчук, В.С.Проценко, Ю.О.Тарасенко, заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

О.А.Голуб,
декан факультету природничих наук
Національного університету «Києво-Могилянська академія»,
доктор хімічних наук, професор

Корнілович Б.Ю., чл.-кор. НАН України, докт. хім. наук, проф

Корнілович Б.Ю.
Завідувач кафедри хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
чл.-кор. НАН України, докт. хім. наук, професор

Цикл робіт «Хімічне конструювання та застосування наноструктурованих матеріалів», що представлений на здобуття Державної премії України, є значним досягненням українських вчених і представляє собою суттєвий внесок в світову науку. На підставі багаторічних досліджень автори обґрунтували нові підходи до синтезу функціональних наноматеріалів з наперед заданими властивостями, які мають велике теоретичне та практичне значення. Одержані результати є пріоритетними для розвитку неорганічного та полімерного матеріалознавства і дозволяють одержувати ліофільні та ліофобні наноструктури, які мають унікальні сорбційні, каталітичні, електрофізичні та ін. властивості. Роботи циклу отримали широке визнання, а їх автори є всесвітньо відомими вченими.
Сумуючи вищенаведене вважаю, що безумовно ця робота заслуговує на присудження Державної премії України в області науки і техніки за 2018 рік.

Олександр Іщенко

Автори представленої роботи "Хімічне конструювання та застосування наноструктурованих матеріалів" визнані фахівці в області нанохімії і сучасного матеріалознавства. Їх досягнення добре відомі широкому колу світової наукової спільноти по публікаціям у високорейтингових міжнародних виданнях (550 статей!), узагальнені в монографіях (32!), стали навчальними курсами, завдяки створеним ними підручникам. У зв'язку з цим немає необхідності перераховувати всі досягнення авторського колективу. Головним досягненням, на мою думку, є розробка наукової концепції цілеспрямованого синтезу функціональних матеріалів із заданими властивостями, з'ясування механізмів їх утворення та встановлення взаємозв’язку між складом, структурою та властивостями. Особливо підкреслю, що їм вперше вдалося встановити закономірності зміни властивостей ієрархічних наноструктурованих систем - від молекул до складних агрегатів та ансамблів макросистем. Це стало можливим, оскільки автори вперше у світовому хімічному матеріалознавстві всебічно проаналізовані фізико-хімічні процеси утворення різноманітних функціональних матеріалів у різних реакційних середовищах.
Одержані в роботі фундаментальні результати суттєво розширили теоретичні уявлення в галузі сучасного хімічного матеріалознавства, фізичної та колоїдної хімії, хімічної кінетики та каталізу. Особливим показником якості одержаних результатів є те, що керуючись ними, створена низка новітніх наноструктурованих матеріалів, які впроваджені у реальне виробництво.
Вважаю, що робота авторського колективу у складі О.Б.Веліченка, В.М.Гунька, Ф.Й.Данилова, М.О.Мчедлова-Петросяна, В.М.Огенка, А.О.Омельчука, В.С.Проценка, Ю.О.Тарасенка заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 р.
Завідувач відділу Інституту органічної хіміїї НАН України, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України.

Григорчак Іван Іванович

Представлена робота, що присвячена розробці науково обґрунтованої концепції керованого синтезу функціональних наноматеріалів з прогнозованими властивостями, презентує високий науковий рівень досліджень вітчизняних вчених у галузі хімії. На основі теоретично та експериментально обґрунтованих наукових засад синтезу широкого спектру різноманітних наноструктурованих систем створені нові функціональні матеріали, які за фізико-хімічними та експлуатаційними властивостями перевищують відомі вітчизняні та світові аналоги. Дуже велика кількість публікацій у міжнародних виданнях, що фіксуються базами даних Scopus та Web of Science (та відповідний індекс цитування), патентів на винаходи, захищених докторських і кандидатських дисертаційних робіт і монографій однозначно засвідчують значимість цієї роботи. Отримані результати складають базу нових наукових напрямків не лише в Україні, але й в усьому світі.
Вважаю, що робота «Хімічне конструювання та застосування наноструктурованих матеріалів» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
І. І. Григорчак
доктор технічних наук
професор
завідувач кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства
Національного університету «Львівська політехніка»

Оковитий С.І.

Цілеспрямований синтез нових речовин та матеріалів є одинм з найактуальниших завдань сучасної хімії. Запропоновані у роботі підходи дозволили значно розширити можливості зі створення наноматеріалів, які щодалі більше знаходять практичне застосування в таких важливих для України галузях, як енергетика, машинобудування, медицина та ветеринарія.
Вважаю, що автори роботи «Хімічне конструювання та застосування наноструктурованих матеріалів» заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

С.І.Оковитий
проректор з наукової роботи
Дніпровського націоналного університету
імені Олеся Гончара
доктор хімічних наук, професор,
член Наукового комітету
Національної ради України
з питань розвитку науки і технологій

Академік НАН України Г.Л.Камалов

Робота "Хімічне конструювання та застосування наноструктурованих матеріалів", висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, присвячена розробці науково обґрунтованої концепції керованого синтезу функціональних наноматеріалів з прогнозованими властивостями, з'ясуванню механізмів їх утворення та виявленню взаємозв'язку між складом, структурними особливостями та їх властивостями.
У результаті реалізації даного комплексного і систематичного наукового проекту, теоретично та експериментально обґрунтовано наукові засади синтезу широкого спектру різноманітних наноструктурованих систем – від ліофільних до рідинно фазових ліофобних, металів та їх оксидів, кремнеземів та полімерних нанокомпозитів, що передбачають формування їх властивостей на ієрархічному рівні від молекул до складних тримірних систем.
Авторами створено таки нові функціональні матеріали як полімерні нанокомпозити, різноманітні вуглецеві та кремнеземні сорбенти, каталізатори, гальванічні покриття металами, сплавами, оксидами та композитами, які за фізико-хімічними та експлуатаційними властивостями перевищують відомі вітчизняні та світові аналоги.
На підставі проведених досліджень розроблено нові наноматеріали різного призначення (енергетика, машинобудування, медицина та ветеринарія) із заданими властивостями. Ці технології широко впроваджені у виробництво на вітчизняних та зарубіжних (Республіка Білорусь, Киргизстан, КНР) підприємствах.
Наукові результати роботи широко висвітлені у 32 монографіях, 5 підручниках, 9 навчальних посібниках та 607 статтях, 550 з яких – у провідних закордонних виданнях. Отримано 38 патентів України на винахід, 2 патенти Польщі та патент США. За тематикою роботи захищено 5 докторських та 47 кандидатських дисертацій.
Висунута робота узагальнює результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень авторів у галузі створення нових наноструктурованих матеріалів. Результати дослідження здобули міжнародне визнання, сприяють подальшому розвитку природничих і технічних наук та утверджують заслужений авторитет вітчизняної науки і техніки у світі. Вважаю, що робота "Хімічне конструювання та застосування наноструктурованих матеріалів" цілком заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 р.
Заслужений діяч науки та техніки України.
Лауреат державної премії України в галузі науки та техніки.
Завідувач лабораторії каталітичного синтезу
відділу молекулярної структури і хемоінформатики
Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України, академік НАН України, доктор хімічних наук, професор.

Академік НАН України Анатолій Білоус

Модернізація і переобладнання промислових виробництв за рахунок підвищення ефективності використання ресурсів і широкого застосування новітніх екологічно безпечних технологій та промислових процесів не можлива без розробки нових наноструктурованих матеріалів з керованими властивостями. Головною перешкодою на цьому шляху є відсутність єдиної теорії керованого синтезу таких систем та універсальних принципів прогнозованого впливу на їх функціональні властивості. Напевне через це, всі попередні дослідження мали локальний характер, і в кожному з них розглядалися достатньо обмежені підходи до синтезу різноманітних типів наноструктурованих систем.
Представлена робота присвячена теоретичним та прикладним аспектам хімічного та фізико-хімічного синтезу нових наноструктурованих матеріалів, а також встановленню основних закономірностей їх утворення та визначенню факторів, що дозволяють цілеспрямовано впливати на наноструктуру, склад та комплекс властивостей. Аналіз та узагальнення результатів масштабних досліджень дозволили вперше простежити на сучасному теоретичному рівні зміну властивостей ієрархічних наноструктурованих систем – від молекул до складних агрегатів та ансамблів, аж до шаруватих й об’ємних (тривимірних) макросистем у наступній послідовності, що характеризує кількість розмірностей об’єктів в нано-діапазоні: 0D 1D 2D 3D. Одержані в роботі фундаментальні результати дозволили суттєво розширити теоретичні уявлення в галузі сучасного хімічного матеріалознавства, фізичної та колоїдної хімії, хімічної кінетики і каталізу. Головними прикладними результатами роботи є нові наноматеріалів з передбаченими функціональними властивостями різного призначення, технології їх виробництва та застосування, що пройшли різні стадії апробації, від лабораторних іспитів до масштабного промислового виробництва, та були впровадженні на десятках українських та закордонних підприємств. Отримані авторським колективом результати фундаментальних досліджень та їх практичне використання широко висвітлені у публікаціях та здобули міжнародне визнання.
Вважаю, що робота "Хімічне конструювання та застосування наноструктурованих матеріалів" безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

д.х.н., проф., академік НАНУ А.Г. Білоус.

Юрий Малетин

Данная работа, представленная на соискание государственной премии Украины от группы авторов, заслуживает самой высокой оценки, поскольку в ней заложены и практически реализованы основы направленного создания наноструктурных материалов широкого спектра применения. Публикации авторов получили признание международной научной общественности и, по моему мнению, работа несомненно заслуживает присуждения гос.премии Украины в области науки и техники.

Юрий Малетин, д.х.н., зав.отделом ИСПЭ НАНУ

Прокопенко Віталій Анатолійович, д.т.н., директор ІБКХ НАН

Авторами, які є широко відомими вітчизняній та світовій науковій спільноті фахівцями, одержано визначні результати проведеного ними масштабного аналізу та узагальнення теоретичних і експериментальних закономірностей функції «будова-властивості» наноструктурованих систем різних ступеней ієрархії, починаючи з молекулярних і до тривимірних макрооб’єктів.
Встановлені фундаментальні закономірності та сформульовані висновки покладені авторами роботи в основу одержаних ними значущих прикладних результатів – новітніх технологій виробництва та застосування наносистем та наноматеріалів з ціловим формуванням функціональних властивостей для широкого спектру галузей економіки – енергетики, машинобудування, агрокомплексу, медицини та ветеринарії. При цьому, значна частина з них вже впроваджена на ряді підприємств як в Україні, так і за її мажами, а інші – пройшли апробацію і мають високий ступінь готовності до практичного використання.
Вважаю, що автори роботи "Хімічне конструювання та застосування наноструктурованих матеріалів" заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

В.А.Прокопенко,
директор Інституту біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка НАН України, д.т.н.

П.Є.Стрижак

Представлена робота, що присвячена керованому хімічному конструюванню та створенню сучасних наноструктурованих матеріалів відображає високий науковий рівень досліджень вітчизняних вчених у галузі хімії. Колективом авторів, який складається з представників провідних хімічних академічних інститутів, вищих навчальних закладів хіміко-технологічного профілю, отримані фундаментальні результати, що спрямовані на вирішення медичних, технологічних та екологічних проблем, а також завдань, пов'язаних з енергетичною незалежністю України; розроблені і впроваджені нові оригінальні технології створення сучасних наноматеріалів на основі вуглецевих речовин, зокрема фуллеренів, наноалмізів, нанотрубок, модифікованого графену, а також кремнеземистих сорбентів, каталізаторів та електрокаталізаторів. За результатами робіт опубліковані монографії, підручники для закладів вищої освіти та оглядові статті в рейтингових вітчизняних і зарубіжних періодичних виданнях; захищені докторські і кандидатські дисертації. Представлені в роботі результати стали підгрунтям нових наукових досягнень не лише в Україні, але й в усьому світі.

Вважаю, що робота «Хімічне конструювання та застосування наноструктурованих матеріалів» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

П.Є.Стрижак
докторр хімічних наук
професор
член-кореспондент НАН України
завідувач наукового відділу
Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН України
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.