Офіційний веб сайт

Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України

р34

Представлено Інститутом геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України

 

Автори: чл.к. Кендзера О.В., к.г.-м.н. Омельченко В.Д., д.г.-м.н. Лисинчук Д.В., к.ф.-м.н. Легостаєва О.В., к.ф.-м.н. Гринь Д.М., к.ф.-м.н. Коломієць К.В., к.геол.н. Толкунов А.П., Чулков С.С.

 

Метою роботи є вивчення глибинної будови та геодинаміки літосфери території України на основі швидкісних моделей, які розраховані за даними нових експериментальних ширококутних глибинних сейсмічних досліджень, для забезпечення потреб національної економіки мінерально-сировинними ресурсами та визначення кількісних параметрів сейсмічної небезпеки будинків і споруд для їх захисту від землетрусів.

У роботі представлено результати дослідження сейсмічної небезпеки території України, окремих її районів, будівельних та експлуатаційних майданчиків. Одержані результати базуються наматеріалах сейсмологічних та пов’язаних з ними геофізичних спостережень, даних про глибинну будову і геодинаміку літосфери, що були отримані в результаті проведення регіональних ширококутних сейсмічних профілів EUROBRIDGE'97, DOBRE'99, DOBRE-2, PANCAKE , DOBRE-4 та DOBRE-5. Швидкісні моделі геологічного середовища, побудовані вздовж серії регіональних профілів, дозволили отримати суттєво нову інформацію про будову земної кори та верхньої мантії на території України.

Авторським колективом розроблено концепцію захисту від землетрусів та методику оцінки кількісних параметрів сейсмічної небезпеки для проектування сейсмостійкого житла, важливих, техногенно та екологічно-небезпечних об’єктів. Вивчено сейсмічні умови розташування Чорнобильської, Хмельницької, Рівненської, Южно-Української, Запорізької АЕС, Київської, Каховської і Дністровської ГЕС, Ташлицької ГАЕС, Одеської і Чигиринської ТЕС та ряду інших об’єктів у сейсмічних зонах України.

Розроблено проекти геодинамічних полігонів та локальних мереж сейсмічних станцій для контролю за геодинамічними процесами в районі розташування Новодністровського комплексу ГЕС і ГАЕС, Хмельницької, Рівненської, Южно-Української та Запорізької АЕС, а також для території м. Києва.

Кількість публікацій: 17 монографій, 352 статті. Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 502/11; Scopus – 550/13; Google Scholar – 1151/20. Отримано 2 патенти України на винахід. За даною тематикою захищено докторську та 7 кандидатських дисертацій.

 

      Громадське обговорення роботи відбулося 24 вересня 2018 р. об 11.00 годині на засіданні Вченої ради Інституту геологічних наук НАН України за адресою:  м. Київ, вул. О.Гончара, 55-б, актова зала.

     Матеріали обговорення знаходяться в Секратеріаті Комітету.

Коментарі

Бахмутов В.Г., доктор геол. наук, Лауреат державної премії

Науковим колективом Інституту геофізики НАН України (О.В.Кендзера, В.Д.Омельченко, Д.В.Лисинчук, О.В.Легостаєва, Д.М.Гринь, К.В.Коломієць, А.П.Толкунов, С.С.Чулков) представлена робота, яка підсумовує як багаторічні дослідження глибинних структур літосфери, так і дослідження сейсмічної небезпеки країни та визначення кількісних параметрів прогнозованих сейсмічних впливів з використанням інформації про глибинну будову і геодинаміку літосфери на території України і суміжних районів.
За рахунок виконання великомасштабних експериментальних сейсмологічних робіт та пов’язаних з ними геофізичних спостережень, узагальнення теоретичних геофізичних та геологічних досліджень, поєднання експериментальних результатів польових робіт з інтерпретацією отриманих матеріалів методом сейсмічного моделювання, вивчення потенціальних полів, аналізу інформації про геологічні структури земної кори, експериментальних даних про фізичні властивості середовища тощо, створено основу для розв’язання фундаментальних проблем внутрішньої будови і динаміки геологічного середовища у зв‘язку із формуванням родовищ корисних копалин і небезпечними ендогенними процесами.
Особливо слід відзначити результати, отримані у співпраці з міжнародною науковою спільнотою по низці сейсмічних профілів EUROBRIDGE’97, DOBRE’99, DOBRE-2, PANCAKE, DOBRE-4 та DOBRE-5, сумарна довжина яких перевищує 3000 км. Ці унікальні роботи доводять, що на сьогодні Україна залишається одним з лідерів у регіональних глибинних сейсмічних дослідженнях, а її територія є чи не найбільш детально дослідженою з точки зору вивчення глибинної будови літосфери. Про наукову значимість результатів свідчать чисельні публікації у провідних міжнародних наукових журналах, таких як “Tectonophysics”, “Global and Planetary Change”, “Geophysical Journal International” та інші. Наукове і прикладне значення роботи підтверджується отриманими патентами і успішно захищеними докторськими і кандидатськими дисертаціями.
Також слід підкреслити практичну значимість отриманих результатів, особливо стосовно сейсмічної небезпеки. Робота дає нове розуміння сейсмічності території Україні, на якої розташовані атомні і гідроелектростанції, різні великі промислові підприємства. Результати цих досліджень дуже важливі з точки зору екологічних аспектів, пов'язаних із можливими наслідками аномально високої сейсмічності, а прямі збитки від землетрусів цілком ймовірні в межах деяких регіонів. Тому детальний аналіз сейсмічного ризику є особливо важливим для прогнозу наслідків землетрусів та для проектування і будівництва житлових та промислових будівель з урахуванням можливих ризиків.
Представлену роботу без перебільшення можна вважати унікальною, яка заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Хіміч Олександр Миколайович

Дослідження глибинної будови літосфери та сейсмічної небезпеки території України на сучасному рівні неможливі без великого обсягу чисельного моделювання та програмної обробки результатів сейсмічних досліджень вздовж серії геофізичних профілів. Серед результатів роботи, що відображені у численних публікаціях, є, зокрема, нові теоретико-алгоритмічні методи обробки та інтерпретації даних хвильових полів, спрямовані або адаптовані для використання на паралельних обчислювальних машинах і суперкомп’ютерах, що є цікавими з професійної точки зору. Робота є вдалим прикладом втілення міждисциплінарного підходу до досліджень і розробок на перетині математики, геофізики, геології та інформаційних технологій. Робота є також прикладом успішної інтеграції української науки у європейську, бо отриманні авторами результати сприяли підвищенню якості сейсмічних досліджень фахівцями НАН України, що активізувало залучення авторів роботи та їх колег до великих міжнародних проектів, у тому числі за межами України. Вважаю, робота заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки.
Заступник директора Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, член - кореспондент НАН України, професор Хіміч О.М.

Вадим Тульчинський

Шановні колеги!

Робота "Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України" узагальнює багаторічний досвід і суттєвий науковий доробок авторського колективу в тематиці, що має фундаментальне значення в геології та безпосереднє прикладне застосування у задачах пошуку корисних копалин, забезпечення сталого розвитку української енергетики і запобігання техногенним катастрофам. Як людина, що має безпосереднє відношення до розробки геофізичного програмного забезпечення, зокрема для паралельних комп'ютерів, я знаю і високо оцінюю публікації, що увійшли до роботи. Вважаю, що робота цілком заслуговує на Державну премією з науки і техніки 2018 року.

Зав. відділом ІК НАНУ,
д.ф.-м.н., с.н.с.,
член SEG і EAGE
Тульчинський В.Г.

Назимко В.В.

Важливо підкреслити, що первинним науковим результатом виконаного комплексу досліджень ІГФ НАНУ є вивчення й уточнення будови земної кори та верхньої мантії і геодинамічної історії розвитку глобальних тектонічних структурних одиниць на території України. Тому геометризація тектонічно активних зон й визначення їх сейсмічного потенціалу є важливим, але не єдиним можливим практичним виходом роботи.
Результати досліджень авторського колективу мають значний потенціал для практичного використання у кількох важливих прикладних напрямах, наприклад для ідентифікації родовищ цінних корисних копалин, генезис яких часто пов'язаний з активними тектонічними структурами.
З точки ж зору екологічної безпеки результати роботи особливо важливі для атомних електростанцій і гідротехнічних споруд центральної і південної частини території України. Треба не забувати історію АЕС у Фукусімі, конструкція якої відповідала певному рівню сейсмічного навантаження, але прогноз кінетичної енергії, яка б могла вивільнитись, не забезпечив необхідного рівня надійності й АЕС зруйнувалася.
Науковий рівень роботи однозначно відповідає світовому, що підтверджується об’єктивними значеннями індексу Хірша.
Підтримую роботу колективу ІГФ НАН України, яка безумовно заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Назимко В.В., доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник ІФГП НАНУ, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки,

Малицький Д.В.

Представлена робота на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки «Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України» авторського колективу базуються на багаторічних сейсмічних дослідженнях і багатоваріантних авторських моделях глибинної будови та геодинамічних процесів літосфери території України. Авторами отримати суттєво нову інформацію про будову літосфери в результаті проведення регіональних сейсмічних профілів EUROBRIDGE'97, DOBRE'99, DOBRE-2, PANCAKE , DOBRE-4 та DOBRE-5. Результати роботи опубліковано в престижних реферованих журналах і одержано їх високу оцінку наукової світової спільноти. Вони стали основою для прогнозування сейсмічно небезпечних явищ для об’єктів народного господарства. Унікальність розробок полягає у комплексному підході до практичного одержання і використання геологічних та геофізичних даних про будову літосфери на території країни, її геодинаміку, і використанні цих даних для їх комплексного аналізу з метою застосування для визначення положення і сейсмотектонічного потенціалу активізованих тектонічних структур. Практичне значення роботи багатогранне. Колективом розроблено нову сучасну концепцію захисту від землетрусів, розроблено нові підходи для дослідження сейсмічного мікрорайонування та методику оцінки кількісних параметрів сейсмічної небезпеки для проектування сейсмостійкого житла, майданчиків розташування атомних та гідроелектростанцій електростанцій, небезпечних об’єктів нафтохімічної галузі. Напрацювання колективу у комплексних геофізичних дослідженнях, розроблені методики інтерпретації швидкісних розрізів використовуються при пошукових роботах для розширення мінерально-сировинної бази країни, прогнозуванні родовищ корисних копалин. Робота заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

З повагою,
Дмитро Малицький
д.ф.-м.наук, професор
Карпатське відділення Інституту геофізики
ім.С.І.Субботіна НАН України

Рашид Буртиев

Сейсмическую опасность уменьшить невозможно, можно уменьшить приемлемый сейсмический риск, снабжая инженеров–строителей, проектировщиков и других специалистов, принимающих решения, достаточной для этого информацией. Разработанная авторами концепция защиты от землетрясений и методика оценки количественных параметров сейсмической опасности является значительным вкладом в решение задачи по уменьшению сейсмического риска и защите инфраструктуры от разрушительного воздействия землетрясений.
Фундаментальные исследования по сейсмичности и прогнозу сейсмической опасности носят перманентный характер, поскольку совершенствуются системы наблюдений, поступает качественно новая информация о сейсмичности и строении среды, разрабатываются новые математические модели сейсмичности. Коллектив авторов внес крупный вклад в исследование строения и геодинамики литосферы территории Украины.
Представленная работа является крупным вкладом в концепцию уменьшения сейсмического риска и методики оценки количественных параметров сейсмической опасности для проектирования сейсмостойких сооружений, познании глубинного строения литосферы.
Авторы фундаментального труда: А.В.Кендзера, В.Д. Омельченко, Д.В. Лысынчук, О.В. Легостаева, Д.Н. Гринь, Е.В. Коломиец, А.П. Толкунов, С.С. Чулков заслуживают присвоение Государственной премии Украины в области науки и техники.

Рашид Буртиев
Ведущий научный сотрудник Института геологии и сейсмологии Академии наук Республики Молдовы, доктор физ-. мат. наук.

Микола Якимчук

У поданій роботі на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки «Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України» надано результати вивчення глибинної будови та геодинаміки літосфери території України й прилеглих територій держав Європи (Польща, Білорусь, Румунія та Угорщина) на основі нових експериментальних ширококутних глибинних сейсмічних досліджень, в яких брали участь спеціалісти європейських університетів і геофізичних підприємств. Результати робіт за проектами EUROBRIDGE’97, DOBRE’99, DOBRE-2, PANCAKE, DOBRE-4 та DOBRE-5 дозволили отримати суттєво нову інформацію про будову літосфери, що опублікована в престижних реферованих журналах і одержала високу оцінку наукової світової спільноти.
На базі результатів сейсмічних досліджень авторським колективом, в межах існуючої моделі будови земної кори, розроблено концепцію захисту від землетрусів та методику оцінки кількісних параметрів сейсмічної небезпеки для проектування сейсмостійкого житла Важливих техногенно та екологічно-небезпечних об’єктів. Вивчено сейсмічні умови їх розташування - Чорнобильської, Хмельницької, Рівненської, Южно-Української, Запорізької АЕС, Київської, Каховської і Дністровської ГЕС, Ташлицької ГАЕС, Одеської і Чигиринської ТЕС та ряду інших об’єктів у сейсмічних зонах України.
Розроблено проекти геодинамічних полігонів та локальних мереж сейсмічних станцій для контролю за геодинамічними процесами в районі розташування Ново дністровського комплексу ГЕС і ГАЕС, Хмельницької, Рівненської, Южно-Української та Запорізької АЕС, а також для території м.Києва.
Результати досліджень викладено в 17 монографіях та 352 статтях у реферованих журналах. Згідно бази даних Scopus, роботи авторів процитовано 759 разів у 733 публікаціях, загальний h-індекс авторського колективу роботи складає 12. За даними бази Google Scholar роботи авторів процитовано 2739 разів, а загальний h-індекс авторського колективу роботи складає 14. Отримано 2 патегнти. За даною тематикою захищено 1 докторська і 7 кандидатських дисертацій.
Представлена робота (автори А.В.Кендзера, В.Д.Омельченко, Д.В.Лисинчук, О.В.Лєгостаєва, Д.М.Гринь, К.В.Коломієць, А.П.Толкунов, С.С Чулков) є вагомим вкладом в сучасну геологічну науку, що розвивається в межах існуючої моделі будови земної кори, демонструє високий фаховий рівень авторів, які заслуговують високої оцінки їх роботи – Державної премії України в галузі науки і техніки.

Директор Центру менеджменту та маркетингу
в галузі наук про Землю ІГН НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор

Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій

Науково-технічна рада ДП "Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій" відзначає актуальність, наукову новизну та практичну цінність проведених досліджень та рекомендує присудження колективу авторів Державної премії України в галуці науки і техніки за 2018 рік.

Рішення затверджено на засіданні науково-технічної ради ДП "Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій" протокол №3 від 24.05.2018

Гість Ващенко Володимир Миколайович

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України та ДГП «Укргеофізика» разом із фахівцями Європи виконали унікальні сейсмічні дослідження літосфери України та суміжних територій Європи методом глибинного сейсмічного зондування (ГСЗ). За допомогою сучасних цифрових сейсмічних станцій було проведено унікальні дослідження глибинної будови території України - в Донбасі, Карпатах, Криму, Чорному і Азовському морях та на півночі країни в межах Українського щита і Дніпровсько-Донецької западини.
Члени творчого наукового колективу є відомими вченими, які мають вагомі здобутки світового рівня в галузі вивчення будови і динаміки літосфери та використання цих знань для практичного захисту від небезпечних ендогенних явищ, і, у першу чергу, від землетрусів. Значна частина території України є сейсмонебезпечною. І саме Інститут геофізики забезпечує діяльність національної сейсмологічної мережі, одержує інформацію про сейсмічні події на територіях України і суміжних країн.
Робота присвячена обґрунтуванню та подальшій розробці прийомів виділення сейсмогенеруючих зон, визначення їх параметрів на основі комплексної інтерпретації геолого – геофізичних та сейсмологічних даних для оцінки сейсмічної небезпеки житла і важливих об'єктів на платформі частини України. Тому практична цінність роботи не викликає сумнівів. А надані до розгляду монографії і наукові статті відображають важливі, як в науковому, так і в практичному відношенні, досягнення української науки. Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 502/11; Scopus – 550/13; Google Scholar – 1151/20.
Враховуючи актуальність, наукову новизну, практичну цінність і перспективне значення проведених досліджень колектив авторів безумовно заслуговує на отримання Державної премії України з науки і техніки у 2018 році.

Ващенко В.М.
д. фіз.-мат. н.,
лауреат Державнгої премії України
в галузі науки і техніки,
професор кафедри екологічного моніторингу
Державнеої екологічної академії

Randell Stephenson

The Institute of Geophysics of the National Academy of Ukraine has been carrying out a new generation of controlled-source, long offset seismic studies of the Earth’s crust of Ukraine (and, in some cases, neighbouring countries) for more than 20 years now. These have mostly been international collaborations, with European and North American colleagues, but with the Institute of Geophysics always retaining its leadership role. The quality of data acquired and the scientific results gained by the analysis and interpretation of these data stand with the best achieved globally and are, perhaps, the gold standard anywhere for such work. Besides the enormous new insights that have been drawn about specific features of the crustal make-up of Ukraine and the geodynamic processes responsible for them, the body of work as a whole has been integrated to provide a unique understanding of how these processes can be linked with the earthquake record in Ukraine and, in turn, the hazard to society and infrastructure in Ukraine that this seismogenic activity represents. It is a body of work that deserves recognition for its contribution to the scientific knowledge of our Earth generally and to socio-economic security in Ukraine.

Randell Stephenson
Professor in Lithosphere Geophysics
University of Aberdeen, Scotland

Timo Tiira

To whom it may concern:

This work by the Kendzera et al. on the lithosphere structure and composition is a great contribution to the Earth science. Their work includes studies about seismic hazard which gives possibility to seismic risk mitigation has thus major societal impact. It is worth to emphasize that the results of the interpretation of the collected materials have been published in many high rank international scientific journals, such as Tectonophysics, Journal of Geophysical Research and others.
From my point of view, team of authors Kendzera A.V., Omelchenko V.D., Lysynchuk D.V., Legostaeva O.V., Grin D.M., Kolomiyets K.V., Tolkunov A.P. and Chulkov S.S. is definitely qualified for the state prize of Ukraine in science and technology and I hope that their hard and significant work will be awarded.

Dr. Timo Tiira
Director
Institute of Seismology
Department of Geosciences and Geography
P.O. Box 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
FI-00014 University of Helsinki
Finland
tel. +358 29 4151610, +358 50 4480268

Т.В. Омельченко

Кандидат економічних наук, незалежний експерт з питань екології та енергетики

Робота «"Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України"» включає в себе цикл статей та монографій. В них наведені результати багаторічних досліджень авторами глибинної будови та геодинаміки літосфери території України та сусідніх країн. В роботі науково обґрунтовані основні положення концепції захисту від землетрусів та методики оцінки кількісних параметрів сейсмічної небезпеки для проектування сейсмостійкого житла, важливих, техногенно та екологічно-небезпечних об’єктів. В роботі представлені практичні рекомендації щодо подальшого вивчення глибинної будови та геодинаміки літосфери території України для забезпечення потреб національної економіки мінерально-сировинними ресурсами, а відповідно і зміцнення її економічної безпеки.
Хочу подякувати авторському колективу і сказати, що вони заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.

Савчук Степан

Дослідження глибинної будови літосфери, її геодинаміки, моніторингу сейсмічності, вивчення сейсмічної небезпеки території країни є актуальною задачею не тільки геології та геофізики, а й багатьох інших природничих галузей науки та виробничої діяльності. Важливим у цьому напрямі є також розробка методів визначення кількісних параметрів прогнозованих сейсмічних впливів, ефекти від яких становлять загрозу суспільству з точки зору безпеки життєдіяльності. Вони потребують неперервного всебічного моніторингу, який здатний забезпечити не лише констатацію факту наявності таких впливів, а й встановлення показників рівня перетворення та ступеню ураженості територій, а також відповідних ризиків з погляду безпеки. Така проблема складає предмет комплексних досліджень у рамках міждисциплінарної наукової кооперації.
Об’єктом дослідження авторів роботи є літосфера України та суміжних територій Європи.
Результати досліджень авторського колективу базуються на матеріалах сейсмологічних та пов‘язаних з ними геофізичних спостереженнях, даних про глибинну будову і геодинаміку літосфери. Основним методом сейсмічних досліджень літосфери є, безумовно, метод глибинного сейсмічного зондування.
Науковою новизною є те, що авторами виділено активізовані на сучасному етапі геологічного розвитку тектонічні структури та встановлено їх сейсмотектонічний потенціал, побудовано моделі сейсмічності і сейсмічної небезпеки для території України і суміжних районів, розроблено і впроваджено в практику концепцію та методики сейсмічного захисту, розроблено комплексну методику для визначення кількісних параметрів прогнозованих сейсмічних впливів
Одержані результати можуть бути використані у сфері сейсмічного захисту населення та економіки країни, для розрахунку сейсмостійкості існуючих і проектованих споруд АЕС, ГЕС тощо, при забезпеченні функціонування мережі сейсмічних та геофізичних станцій в різних регіонах України, при проектуванні геодинамічних полігонів та локальних мереж сейсмічних станцій для контролю за геодинамічними процесами в районі розташування важливих і екологічно небезпечних об’єктів, для довгострокового соціально-економічного планування, раціонального землекористування, прийняття адміністративних і технічних рішень щодо забезпечення стабільної експлуатації існуючих споруд і розміщення нових.
В загальному вважаю, що отримані авторські результати базуються на реальних сейсмологічних матеріалах і геофізичних спостереженнях, даних про глибинну будову і геодинаміку літосфери, отриманих в результаті проведення регіональних сейсмічних профілів, і беззаперечно мають наукову і практичну цінність для розробки заходів з метою зменшення негативного впливу від можливих майбутніх сильних землетрусів і стійкого забезпечення потреб національної економіки мінерально-сировинними ресурсами. Представлена робота є видатним внеском в сучасні науки про Землю і заслуговує високої оцінки та винагороди у вигляді Державної премії України в галузі науки і техніки.

Професор кафедри вищої геодезії та астрономії
Національного університету «Львівська політехніка»,
доктор технічних наук
Степан Савчук

Бойченко С.Г.

Представлена робота "Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України" є результатом комплексних багаторічних досліджень групи авторів (Кендзера О.В., Омельченко В.Д., Лисинчук Д.В., Легостаєва О.В., Гринь Д.Н., Коломієць К.В., Толкунов А.П., Чулков С.С.).

Одним із важливих результатів даної роботи є розроблені на основі комплексного аналізу сейсмологічних матеріалів, даних про тектоніку, геодинаміки та внутрішньої будови літосфери - нові імовірнісні карти загального і детального сейсмічного районування та сейсмічного мікрорайонування території розташування важливих стратегічних промислових об’єктів - Рівненської, Хмельницької, Южно-Української, Запорізької АЕС, Київської і Каховської ГЕС та ін.

Можливість використання детальних карт сейсмічного районування при розробленні заходів для захисту населення і важливих господарських об‘єктів від землетрусів має стратегічне значення і, в тому числі, з точки зору екологічних аспектів вивчення сейсмічної небезпеки України.

Вважаємо, що дана робота є актуальною і має важливе науково-практичне значення, а її автори заслуговують на отримання Державної премії України в сфері науки та техніки.

Бойченко С.Г., доктор географічних наук,
доцент кафедри екології Національного Університету «Києво-Могилянська Академія».

Шехунова Стелла Борисівна

Робота «Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України», що представлена колективом провідних вітчизняних геофізиків (Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України та Державного геологічного підприємства «Укргеофізика»), є результатом системних багаторічних досліджень глибинної будови літосфери території Східноевропейської платформи, які виконувалися в Інституті геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України під керівництвом акад. НАН України В.І.Старостенка.
Висока професійність представників української геофізичної школи забезпечила участь у роботах у великому інтернаціональному колективі (Велика Британія, Нідерланди, Данія, Німеччина, Польща, Фінляндія, Австрія, Угорщина, США, Канада), який виконував унікальні дослідження літосфери методом глибинного сейсмічного зондування. Швидкісні геофізичні моделі геологічного середовища, побудовані уздовж серії регіональних ширококутних профілів EUROBRIDGE'97, DOBREfraction'99, DOBRE-2, PANCAKE, DOBRE-4, DOBRE-5 , ГЕОРІФТ-2013, дозволили отримати принципово нову інформацію про будову земної кори і верхньої мантії на території України.
Роботу, яку подано на здобуття премії, відрізняє інноваційний характер на всіх етапах виконання від польових досліджень на суші та морській акваторії (використання найсучасніші сейсмостанції «Texan» виробництва США, які має Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна), розробки прийомів дослідження глибинної будови і динаміки літосфери, удосконалення методів сейсмічних досліджень високої роздільної здатності, створення спеціалізованого інструментарію для суперкомп’ютерів для розпаралелювання процесів розрахунків параметрів геофізичних полів до створення сучасних цифрових моделей земної кори та верхньої мантії території України та суміжних регіонів.
Результати досліджень, об’єднані у роботі «Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України», є вагомим внеском у світову теоретичну геофізику, про що зокрема свідчить міжнародний рейтинг публікацій членів творчого колективу: кількість цитувань авторів за даними GOOGLE Scholar перевищує 500, а h-індекс 5-10. Результати опубліковані у провідних періодичних виданнях Geophysical Journal International, Tectonophysics, International Global and Planetary Change, Contribution to Geophysics and Geodesy, Marine Geophysical Research. Отримані нові фундаментальні результати з внутрішньої будови і динаміки геологічного середовища відкрили нові шляхи вирішення прикладних завдань.
Практичне значення роботи багатоаспектне. Колективом розроблено концепцію захисту від землетрусів, сейсмічного мікрорайонування та методику оцінки кількісних параметрів сейсмічної небезпеки для проектування сейсмостійкого житла, важливих, техногенно та екологічно небезпечних об’єктів (майданчиків розташування атомних та гідроелектростанцій електростанцій, небезпечних об’єктів хімічної та нафтохімічної галузі). Напрацювання колективу у комплексних геофізичних дослідженнях, розроблені методики інтерпретації швидкісних розрізів використовуються при пошукових роботах для розширення мінерально-сировинної бази країни, прогнозуванні родовищ корисних копалин.
Результати робіт впроваджуються в підрозділах Мінпаливвугілля України, Мінрегіонбуду України, НАЕК «Енергоатом» і у ВАТ «Укргідроенерго» при розробленні організаційних та експлуатаційних заходів.
Робота «Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України», (авторів чл.к.НАН України Кендзери О.В., к.г.-м.н. Омельченка В.Д., д.г.-м.н. Лисинчука Д.В., к.ф.-м.н. Легостаєвої О.В., к.ф.-м.н. Гриня Д.М., к.ф.-м.н. Коломієць К.В., к.геол.н. Толкунова А.П., Чулкова С.С.) відрізняється актуальністю, інноваційністю, глибоким науковим змістом і як якісна теорія має багатоаспектне прикладне застосування, а відтак безумовно, заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2018 р.
Заст. директора Інституту геологічних наук НАН України
доктор геол. наук, чл.-кор. НАН України С.Б.Шехунова

Alexander Kostyukevych

I would like to note that the team from the Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine presented outstanding work, as the result of fundamental and practical scientific researches that were carried out in order to study the lithosphere’s deep structure and geodynamics, seismic activity monitoring, seismic hazard levels of the country’s territory and developing techniques for obtaining quantitative parameters of anticipated seismic effects which is necessary for seismic protection of residential buildings, industrial facilities, including large-scale ones such as nuclear power plants, hydroelectric power stations and pumped hydroelectric energy storage.
This work combines the results of large-scale experimental seismic surveys, as well as the generalization of theoretical geophysical and geological research, combining field works and interpretation of the obtained materials by seismic modeling, studying of the magnetic and gravity fields, information on the geological structure of the Earth’s crust upper part, the experimental data on the medium physical properties.
The work was carried out and presented at a high scientific and modern technological level. The results of these studies were published in the leading international geophysical publications. To summarize, I’d like to note that the performed work is very unique, and the authors are highly professional, and they certainly deserve the award.

President of Tesseral Technologies Inc., Canada

Радчук Валентин Васильович

Робота "Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України" (Автори: Кендзера О.В., Омельченко В.Д., Лисинчук Д.В., Легостаєва О.В., Гринь Д.Н., Коломієць К.В., Толкунов А.П., Чулков С.С.)присвячена актуальним проблемам глибинної будови земної кори та повязаними з ними рухами, які в кінцевому варіанті призводять до землетрусів різного рівня- від малопомітних і до катастрофічних. Розробка прогнозних моделей має суттєве значення для народного господарства, дозволяючи мінімізувати можливі наслідки стихії.Слід відмітити високий рівень запропонованих інформційних та геоінформаційних технологій для оцінки напрацьованих данних, високий рівень обробки та розробку і застосування сучасних математичних моделей на високому науковому рівні. Робота широко представлена в публікаціях, багаторазово доповідалась на конференціях, семінарах та різного роду форумах і т.п. Вважаю, що робота "Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України" є суттєвим вкладом у геологічну науку, а її автори Кендзера О.В.,Омельченко В.Д., Лисинчук Д.В.,Легостаєва О.В., Гринь Д.М.,Коломієць К.В.,Толкунов А.П., Чулков С.С.. заслуговують на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Завідуючий відділом досліджень навколишнього середовища
ІТГІП НАН України
лауреат Державної премії в галузі науки і техніки
доктор геологічних наук
Радчук В.В.
valentyn/radchuk@gmail.com

Алказ Василий

Работа «Глубинное строение литосферы и сейсмическая опасность территории Украины» представленная на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники – является итогом многолетних исследований большого коллектива высококвалифицированных специалистов Института геофизики им. С.И. Субботина Национальной академии наук Украины.
В основу данной работы положены материалы сейсмологических и связанных с ними геофизических исследований и наблюдений, данные о глубинном строении и геодинамике литосферы, полученных в результате проведения ряда региональных широкоугольных сейсмических профилей (EUROBRIDGE'97, DOBRE'99 и др.), а также конкретные результаты исследования сейсмической опасности территории Украины, отдельных ее районов, строительных и эксплуатационных площадок.
В анализируемой работе большое внимание уделено сейсмологическим вопросам. Такой подход вполне оправдан, т.к. значительная часть территории Украины подвержена сейсмической опасности высокого уровня. Авторами разработана концепция защиты от землетрясений и методика оценки количественных параметров сейсмической опасности для проектирования сейсмостойкого жилья, важных экологически опасных техногенных объектов. Хорошая теоретическая проработка позволила получить и ряд важных результатов прикладного значения, а именно, авторами изучены сейсмические условия расположения Чернобыльской, Хмельницкой, Ровенской, Южно-Украинской, Запорожской АЭС, Киевской, Каховской и Днестровской ГЭС, Ташлыкской ГАЭС, Одесской и Чигиринской ТЭС, а также ряда других объектов в сейсмических зонах Украины.
О высоком научном уровне работы свидетельствует широкая, мировая известность в высокая цитируемость, подтвержденная данными Scopus, GoogleScholar. Научное и прикладное значение работы подтверждено также полученными патентами и успешно защищенными докторскими и кандидатскими диссертациями.
В целом, данная коллективная работа представляет собой выдающийся вклад в познании глубинного строения литосферы и сейсмической опасности территории Украины а ее авторы А.В.Кендзера, В.Д.Омельченко, Д.В.Лысынчук, О.В. Легостаева, Д.Н.Гринь, Е.В.Коломиец, А.П.Толкунов, С.С.Чулков и заслуживают присвоение высокой награды – Государственной премии Украины в области науки и техники.

Василий АЛКАЗ,
зам. директора Института геологии и сейсмологии Республики Молдовы,
доктор физ-.мат. наук,
Заслуженный деятель науки

World Data Center for Geoinformatics and Sust. Dev.

Колектив Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку вважає, що наукова і практична цінність представленої роботи не підлягає сумніву. В ній розглянуто як сейсмічні умови деяких важливих об'єктів на території України, так і сейсмічна небезпека в Україні в цілому.
Тому ми підтримуємо роботу авторів для присудження Державної премії в області науки і техніки в 2018 році.

Єфремов К.В.
Director
World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development, ICSU, WDS
wdc.org.ua

Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського

Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського відзначає актуальність, наукову новизну та практичну цінність проведених досліджень та рекомендує присудження колективу авторів Державної премії України з науки і техніки у 2018 році.

Рышення затверджено на засіданні Вченої ради 14 травня 2018 року, протокол №5.

доктор наук по Наукам о Земле, Бабаев Г. Р. (Азербайджан)

В последние годы в мировом масштабе наблюдается заметное повышение сейсмической и геодинамической активности, которое наносит серьезный урон инфраструктуре индустриальных городов и является причиной многочисленных людских потерь. В научно-исследовательской работе «Глубинное строение литосферы и сейсмическая опасность территории Украины», представленной на соискание Государственной премии в области науки и техники Украины, авторским коллективом (А.В.Кендзера, В.Д.Омельченко, Д.В.Лысынчук, О.В. Легостаева, Д.Н.Гринь, Е.В.Коломиец, А.П.Толкунов, С.С.Чулков) разработана концепция защиты от землетрясений и методика оценки количественных параметров сейсмической опасности для проектирования сейсмостойкого жилья, важных экологически опасных техногенных объектов. В связи с активизацией сейсмических процессов за последние годы в Украине, важно изучить сейсмичность по новым методам, следует по-новому взглянуть на динамику проявления сейсмичности, условий формирования напряжено-деформированного состояния, и дать оценку сейсмогеодинамическим процессам. Целью работы является изучение глубинного строения и геодинамики литосферы территории Украины на основе скоростных моделей, рассчитанных по данным новых экспериментальных широкоугольных глубинных сейсмических исследований. Авторами успешно и многогранно представлены результаты исследования сейсмической опасности территории Украины, строительных объектов, в районах расположения АЭС Украины, ГЭС и других площадок. Полученные результаты основаны на реальных сейсмологических материалах и геофизических наблюдений, данных о глубинном строении и геодинамике литосферы, полученных в результате проведения региональных сейсмических профилей. Полученные результаты имеют научную и практическую ценность для разработки мероприятий с целью снижения ущерба от возможных будущих сильных землетрясений и устойчивого обеспечения потребностей национальной экономики минерально-сырьевыми ресурсами. Представленная работа, бесспорно, является выдающимся вкладом в современную геологическую науку и заслуживает высокой оценки и высокой награды – Государственной премии Украины в области науки и техники.

Рудько Георгій Ілліч

Работа "Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України" (Автори: Кендзера О.В., Омельченко В.Д., Лисинчук Д.В., Легостаєва О.В., Гринь Д.Н., Коломієць К.В., Толкунов А.П., Чулков С.С.) є результатом багаторічної дослідної праці авторів.
Робота з аналізу та геологічної інтерпретації швидкісних моделей поглиблює сучасні знання про будову земної кори та верхньої мантії, причини та історію деформацій і рухів тектонічних блоків, що її утворюють. Швидкісні характеристики кристалічних порід у приповерхневих шарах, дозволяють прогнозувати мінеральний склад та проводити цілеспрямовані пошукові роботи для розвитку мінерально-сировинної бази України.
Отримані результати роботи сприяють тому, що перспектива та дослідження різного роду родовищ корисних копалин в Україні можна зробити простішим та швидшим шляхом використання структурного каркасу України. Тому потенційна економічна користь є важливим результатом цього фундаментального дослідження.
Результати сейсмічних досліджень створили основу для з'ясування фундаментальних питань внутрішньої будови і динаміки геологічного середовища, їх зв'язків із родовищами корисних копалин і небезпечними ендогенними процесами, дозволили виділити активізовані тектонічні структури, встановити їх сейсмотектонічний потенціал, визначити розподіл сейсмічної небезпеки. Унікальність розробок полягає у комплексному підході до практичного одержання і використання геологічних та геофізичних даних про будову літосфери на території країни, її геодинаміку, і використанні цих даних для їх комплексного аналізу з метою застосування при визначенні положення і сейсмотектонічного потенціалу активізованих тектонічних структур.
Авторским колективом розроблена концепція захисту від землетрусів та методика оцінки кількісних параметрів сейсмічної небезпеки для проектування сейсмостійкого житла, важливих інженерних споруд. Проведена важлива робота з розробки проектів геодинамічних полігонів та локальних мереж сейсмічних станцій для контролю за геодинамічними процесами в районі розташування Новодністровського комплексу ГЕС І ГАЕС, Хмельницької, Рівненської, Южно-Української та Запорізької АЕС, а також для території м. Києва. З точки зору екологічних аспектів вивчення сейсмічної небезпеки має велике значення для України.
Враховуючи актуальність та науково-практичне значення цієї роботи вона є вагомим науковим досягненням, а автори, безумовно, заслуговують на отримання Державної премії України в сфері науки та техніки у 2018 році.

Доктор геолого-мінералогічних наук, доктор географічних наук, доктор технічних наук, професор, голова Державної комісії України по запасах корисних копалин Г.І. Рудько

Гість Чепіль П.М.

Шановні панове!
Результати роботи авторського колективу базуються на багаторічних системних глибинних сейсмічних дослідженнях і багатоваріантних авторських моделях глибинної будови та геодинамічних процесів літосфери території України. Вони стали основою для прогнозування як сейсмічно небезпечних явищ для об’єктів народного господарства, так і для наукового обгрунтування та прогнозування зон формування родовищ різних видів корисних копалин. Особливо слід відмітити важливе значення розроблених моделей глибинної будови літосфери для прогнозування нових зон нафтогазоносності у осадових басейнах. Створені авторами моделі лягли в основу розроблених парадигм формування вуглеводневих систем та прогнозування зон їх концентрації, що успішно підтверджено практикою геологорозвідувальних робіт: відкрито та розвідано сотні родовищ вуглеводнів, які успішно розробляються. Подальша практична реалізація напрацювань авторів дозволить у недалекому майбутньому забезпечити енергобезпеку держави. Робота заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки.
З повагою
П. Чепіль, начальник відділу геології НАК «Нафтогаз України»,
к.г.-м.н, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки

Ф.А. Кадиров, академик, НАН Азербайджана

Научно-исследовательская работа «Глубинное строение литосферы и сейсмическая опасность территории Украины» представленная на соискание Государственной премии в области науки и техники Украины-несомненно весомый вклад в изучении глубинного строения и геодинамики литосферы не только территории Украины, но и сопредельных сейсмогеодинамических зон. В работе проведены расчеты сейсмической опасности территории Украины, отдельных ее районов, строительных и эксплуатационных площадок, основанные на сейсмологических материалах, геофизических наблюдений, данных о глубинном строении и геодинамике литосферы. Заслуживает внимание результаты исследования региональных широкоугольных сейсмических профилей и разработанные скоростные модели геологической среды, построенные вдоль этих серий региональных профилей.
Актуальность работы определяется вопросами исследования сейсмического режима и динамики проявления сейсмичности в Украине и оценки сейсмической опасности с целью минимизации ущерба от будущих землетрясений и обеспечения устойчивого развития национальной экономики. В работе представлены результаты исследования сейсмической опасности территории Украины, что позволяет реально определить и оценить количественные параметры сейсмической опасности зданий и сооружений.
Работа базируется на достаточном количестве инструментальных наблюдений, и проведена на высоком научном уровне. Скоростные модели геологической среды, построенные вдоль серии региональных профилей, позволили получить новую информацию о строении земной коры и верхней мантии на территории Украины. Изучены сейсмические условия в районах расположения АЭС Украины, ГЭС и других объектов в различных сейсмогеодинамических зонах Украины. Это обеспечивает научное обоснование их надежной защиты от природных стихийных явлений.
Высокий научный профессионализм авторов известен геолого-геофизической общественности Азербайджана по результатам предыдущих работ в области сейсмогеодинаимки, выполнявшихся в Институте геофизики НАН Украины. О мировом уровне полученных результатов свидетельствуют публикации предыдущих лет и многократное получение грантов самых различных уровней.
Учитывая актуальность данной темы, научное и практическое значение результат исследованийглубинного геологического строения недр территории Украины, представленная работа (А.В.Кендзера, В.Д.Омельченко, Д.В.Лысынчук, О.В. Легостаева, Д.Н.Гринь, Е.В.Коломиец, А.П.Толкунов, С.С.Чулков) заслуживает высокой оценки и награды – Государственной премии Украины в области науки и техники в 2018 году.

Академик-секретарь Отделения Наук о Земле,
Национальная Академия Наук Азербайджана,
Академик Кадиров Ф.А.

Waldemar Jóźwiak

To whom it may concern:
The scientific work "Deep structure of the lithosphere and seismic hazard in Ukraine" is a significant contribution to modern geological science . The obtained results add new and reliable information to our understanding of the deep structure of the lithosphere, both in Ukraine and at the global scale. Moreover, the results of the conducted studies will contribute a lot to a better understanding of seismicity in Ukraine, where nuclear power plants, hydropower plants and other large facilities are located. It gives a scientific justification for their reliable protection from geological spontaneous phenomena.
The presented work is a great scientific achievement and the authors’ team certainly deserve to receive the State Prize of Ukraine.
Dr. Waldemar Jóźwiak, Associate Professor, Head of the Department of Magnetism, Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, ks. Janusza 64, 01-452 Warsaw, Poland.

Шуйский Ю. Д.

Работа "Глубинное строение литосферы и сейсмическая опасность территории Украины" (Авторы: Кендзера А.В., Омельченко В.Д., Лысынчук Д.В., Легостаева О.В., Гринь Д.Н., Коломиец Е.В., Толкунов А.П., Чулков С.С.), является ценным научным достоянием, результатом многолетних исследований авторов. Работа интересна тем, что разработанные скоростные модели геологической среды, построенные вдоль серии региональных профилей, позволили получить принципиально новую информацию о строении земной коры и верхний мантии на территории Украины. Важное значение имеет разработанная авторским коллективом концепция защиты от землетрясений и методика оценки количественных параметров сейсмической опасности для проектирования сейсмостойкого жилья, важных экологически опасных техногенных объектов и т.д.
Учитывая актуальность данной темы, научное и практическое значение коллектив авторов действительно заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2018 году.

Шуйский Ю. Д., доктор географических наук, профессор,
заведующий кафедрой физической географии и природопользования
ОНУ имени И.И. Мечникова

М.І.Скіпа, Директор Відділення гідроакустики НАНУ

За останні 25 років Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України та ДГП «Укргеофізика» разом із фахівцями Європи (Австрія, Білорусь, Велика Британія, Данія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Румунія, Фінляндія, Франція) та США в Донбасі, Карпатах, Криму, Чорному і Азовському морях та на півночі країни в межах Українського щита і Дніпровсько-Донецької западини виконали унікальні сейсмічні дослідження літосфери України та суміжних територій Європи методом глибинного сейсмічного зондування (ГСЗ). За допомогою сучасних цифрових сейсмічних станцій було проведено унікальні дослідження глибинної будови території України.
Практична цінність роботи не викликає сумнівів. Автори широко відомі своїми науковими результатами та їх впровадженням в Україні та за кордоном. Науковці, які увійшли в творчий колектив, є постійними активними учасниками і організаторами виконання польових робіт з глибинного сейсмічного зондування, вивчення сейсмологічної небезпеки території країни, в цілому, її окремих районів та сейсмічного мікрорайонування будівельних майданчиків житлових комплексів і територій розташування важливих та екологічно-небезпечних об‘єктів, таких як гідростанції, гідроакумулюючі станції, атомні електростанції, сховища радіоактивних відходів, газоперекачувавльні станції, морські причали. Запропоновані до розгляду монографії і наукові статті, в цілому, відображають важливі, як в науковому, так і в практичному відношенні, досягнення української науки. Вони також внесли суттєвий вклад у розвиток світової науки. Унікальність розробок полягає у комплексному підході до практичного одержання і використання геологічних та геофізичних даних про будову літосфери на території країни, її геодинаміку, що відображається у неоднорідностях територіального розподілу геофізичних полів, і використанні цих даних для їх комплексного аналізу з метою застосування при визначенні положення і сейсмотектонічного потенціалу активізованих тектонічних структур.
Враховуючи актуальність, наукову новизну та практичну цінність проведених досліджень колектив авторів безумовно заслуговує на отримання Державної премії України з науки і техніки у 2018 році.

C.В. Богданова

Коллектив авторов представляет элиту украинских геофизиков, работы которых давно завоевали признание как на Украине, так и за рубежом. Проведенные исследования глубинного строения литосферы Украины с использованием многих методов составляют фундаментальную основу для понимания современных процессов, происходящих в недрах Украины и эволюции коры и литосферы в целом.

Светлана В. Богданова
Др. Геол..мин. наукГеологический Институ
Лундского Университета, Швеция

Dr. Murat NURLU

Dear Colleagues,

I would like to congratulate you for your successful and valuabile studies.
This Project, that has been performed by your institution is a very important and critical point especially in terms of seismological studies.
we are curious about the results of your Project. The output that will be obtained from the project will be a guide to other scientists working on this field.

I wish you continued success

Best Regards

Ph. D. Murat NURLU
Head of Earthquake Department, Disaster and Emergency Management Presidency
AFAD/TURKEY.

доктор философии по наукам о Земле, Полетаева Е.В.

Научные работы Кендзеры А.В., Омельченко В.Д., Лысынчука Д.В., Легостаевой О.В., Гриня Д.Н., Коломиеца Е.В., Толкунова А.П., Чулкова С.С. являются классическими работами по геофизике и хорошо известны мировому научному геофизическому сообществу. Большинство работ этих авторов могут быть представлены на соискание государственной премии. Однако хотелось бы отметить некоторые из них, представляющие значимый интерес для тектонистов и сейсмологов во всем мире.
Новые исследования по региональным широкоугольным сейсмическим профилям EUROBRIDGE-97, DOBRE-99, DOBRE-2, PANCAKE, DOBRE- 4 и DOBRE-5 освещают сложные геотектонические процессы, протекающие в недрах территории Украины. Причем особую актуальность и новизну работам придает большой фактический материал и современные программные комплексы, используемые для интерпретации и обработки данных. Отрадно, что все материалы прошли апробацию на многочисленных конференциях и описаны в статьях, опубликованных в известных журналах с высоким импакт-фактором.
Авторами построены скоростные и плотностные модели геологической среды, которые представляют собой принципиально новую информацию о строении земной коры и верхней мантии территории Украины. Фундаментальные и прикладные научные работы по изучению глубинного строения литосферы, ее геодинамики, мониторинга сейсмичности, сейсмической опасности территории страны позволили авторам комплексно и более обосновано подойти к исследованиям сейсмической опасности территории Украины и отдельных ее регионов. Важной прикладной работой является изучение сейсмической опасности на строительных и эксплуатационных объектах разного назначения с целью обеспечения их безопасности. Указанным коллективом авторов разработана методология защиты населения Украины от опасных и катастрофических сейсмических событий, а также методика оценки количественных параметров сейсмической опасности для проектирования сейсмостойкого жилья и важных экологически опасных техногенных объектов.
Результаты исследований изложены в 17 монографиях и 352 статьях в реферируемых журналах. Отдельно следует отметить, что авторы известны и пользуются высоким авторитетом среди мирового научного сообщества.
Научные работы коллектива авторов, посвященные актуальным вопросам теоретической геофизики, прикладным аспектам решения различных геологических задач с помощью геофизических методов, по праву считаются классикой современной науки. В связи с этим поддерживаю кандидатуры Кендзеры А.В., Омельченко В.Д., Лысынчука Д.В., Легостаевой О.В., Гриня Д.Н., Коломиеца Е.В., Толкунова А.П., Чулкова С.С., выдвигаемые на соискание Государственной премии в области науки и техники.

Ведущий научный сотрудник отдела «Генезис и формирование нефтяных и газовых месторождений»
Института нефти и газа Национальной Академии Наук Азербайджана,
доктор философии по наукам о Земле, Полетаева Е.В.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.