Офіційний веб сайт

Генетико-фізіологічні дослідження з підвищення екологічної стабільності та рентабельності виробництва соняшнику

м25

Представлено Інститутом рослинництва імені В.Я.Юр’єва НААН України.

Автори: к.с.-г.н. Сивенко О.А., к.с.-г.н. Сахно Т.В.

Метою роботи є встановлення морфо-біологічних, селекційно-генетичних і фізіологічних особливостей зразків соняшнику та розробка методу попереднього біохімічного оцінювання їх стійкості до вовчка соняшникового, ідентифікація селекційно-цінних ліній-відновників фертильності пилку й одержання на їх основі високоврожайних гібридів, екологічно стабільних до квіткового паразита вовчка.

Створено та передано до Державного сортовипробування 12 гібридів соняшнику, які внесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення а Україні.

 Удосконалено селекційний процес зі створення високогетерозисних гібридів соняшнику шляхом залучення в гібридизацію виділених з новою генетичною основою батьківських ліній та встановлення закономірностей прояву у них цінних господарських ознак в залежності від характеру комбінаційної здатності і рівня прояву ефекту гетерозису.

Розроблено метод попереднього біохімічного оцінювання стійкості зразків соняшнику до вовчка, який сприяє прискоренню та здешевленню традиційного вегетаційного методу оцінювання і забезпечує виявлення цінного за стійкістю до вовчка селекційного матеріалу соняшнику, що підтверджено патентом на корисну модель.

Кількість публікацій: 58, у т.ч. за тематикою роботи 18 статей, 4 методичні рекомендації, 6 каталогів, 16 тез доповідей. Отримано патент України на корисну модель та 8 свідоцтв про авторство на сорти рослин.

Коментарі

Івченко Тетяна Володимирівна

Івченко Т. В. д. с.-г. н, с. н. с., Інститут овочівництва і баштанництва НААН
В науковій роботі Сивенко О. А. і Сахно Т. В. уперше в умовах східної частини Лісостепу України встановлено селекційно-генетичні особливості широкого набору нових ліній соняшнику за комплексом цінних господарських та морфологічних ознак. Визначено генетичні дистанції та виділено новий вихідний селекційний матеріал – лінії відновники фертильності пилку соняшнику, що сприяло поповненню селекційних програм цінним матеріалом для створення гібридів.
Запропоновано для систематизації добору кращих ліній, поряд з традиційними оцінками за морфологічними ознаками, молекулярно-біологічні методи на основі ПЛР-аналізу, які забезпечують визначення генетичних дистанцій, що підвищує ефективність використання ліній у гетерозисній селекції соняшнику.
Цінним здобутком наукової праці стало створенння 12 гібридів соняшнику (Златсон, Драйв, Стаєр, Атлет, Елітсон, Добродій, Ізюмський, Клад, Чародій, Лицар, Шумер, Інтеграл), які придатні до поширення а Україні.
Таким чином, робота молодих вчених має важливе наукове та практичне значення, вона буде сприяти стабілізації та підвищенню врожайності соняшнику. Це дозволить одержати значний економічний ефект від впровадження запропонованих у роботі інновацій, а колектив авторів у складі Сивенко О. А., Сахно Т. В. заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Міщенко Л.Т., д.б.н., проф., КНУ ім.Тараса Шевченка

Л.Т. Міщенко, доктор біологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Уперше в умовах східної частини Лісостепу України встановлено селекційно-генетичні особливості широкого набору нових ліній соняшнику за комплексом цінних господарських та морфологічних ознак. Визначено генетичні дистанції та виділено новий вихідний селекційний матеріал – лінії відновники фертильності пилку соняшнику, що сприяло поповненню селекційних програм цінним матеріалом для створення гібридів.
Запропоновано для систематизації добору кращих ліній, поряд з традиційними оцінками за морфологічними ознаками, молекулярно-біологічні методи на основі ПЛР-аналізу, які забезпечують визначення генетичних дистанцій, що підвищує ефективність використання ліній у гетерозисній селекції соняшнику.
Цінним здобутком наукової праці стало створенння 12 гібридів соняшнику (Златсон, Драйв, Стаєр, Атлет, Елітсон, Добродій, Ізюмський, Клад, Чародій, Лицар, Шумер, Інтеграл), які придатні до поширення а Україні.
Вважаю, що робота молодих науковців Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН України к.с.-г.н. Сивенко О.А., к.с.-г.н. Сахно Т.В. «Генетико-фізіологічні дослідження з підвищення екологічної стабільності та рентабельності виробництва соняшнику» має важливе наукове та практичне значення та заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Жмурко Василь Васильович

Жмурко В.В., д.б.н.,професор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
Представлена до відзначення щорічною премією Президента України для молодих вчених робота Сивенко О.А. та Сахно Т.В. має вагоме наукове значення для подальшого поглиблення існуючих уявлень щодо механізмів стійкості соняшнику до біотичних чинників. Вона також вельми вагома у прикладному відношення для розробки нових підходів до створення високоадаптивних гібридів цієї цінної культури. На нашу думку, робота заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Гопцій Тетяна Іванівна

Гопцій Т.І. д.с-г.н.,прфесор, Харківський НАУ ім. В.В. Докучаєва
Результатом наукової роботи Сивенко О. А., Сахно Т. В. «Генетико-фізіологічні дослідження з підвищення екологічної стабільності та рентабельності виробництва соняшнику» є створення конкурентоспроможних гібридів соняшнику, придатних до поширення в Україні для Степової і Лісостепової зон, які перевищують стандарти за урожайністю на 0,57 т/га та характеризуються високою стійкістю до збудників несправжньої борошнистої роси, вовчка, білої та сірої гнилей, фомопсису.
Для удосконалення добору кращих ліній поряд з традиційними методами оцінки за морфологічними ознаками авторами запропоновано молекулярно-генетичні методи на основі ПЛР-аналізу, які забезпечують високу ефективність роботи з лініями у гетерозисній селекції соняшнику.
Вважаю, що робота «Генетико-фізіологічні дослідження з підвищення екологічної стабільності та рентабельності виробництва соняшнику», представлена колективом авторів Сивенко О. А. та Сахно Т. В., має наукове та практичне значення і заслуговує присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Приплавко С.О. к.с.-г.н., доцент, НДУ ім. М.Гоголя

У результаті багаторічних досліджень авторами визначено стійкість ліній-відновників фертильності пилку соняшнику до вовчка соняшникового та збудників основних хвороб таких, як несправжня борошниста роса, фомопсис, біла і сіра гнилі та виділено лінії з груповою стійкістю до них. Вперше в умовах України авторами розроблено методику біохімічного оцінювання стійкості зразків соняшнику до вовчка та проведено її порівняння з існуючими методиками, що забезпечило ефективність у доборі стійких біотипів. Визначено реакцію генотипів соняшнику на зараження вовчком, яка характеризується різним рівнем морфологічних показників та активністю оксидаз у листках і коренях рослин. Розроблений в результаті досліджень біохімічний метод оцінювання на стійкість до вовчка соняшникового сприяє прискоренню (метод дозволяє визначати стійкість зразків на 14 добу після висіву на відміну від вегетаційного методу, який потребує 30-40 діб) та здешевленню традиційного вегетаційного методу оцінювання і забезпечує виявлення цінного за стійкістю до вовчка селекційного матеріалу соняшнику, що підтверджено патентом на корисну модель
Зважаючи на високу наукову та практичну цінність, вважаємо, що робота «Генетико-фізіологічні дослідження з підвищення екологічної стабільності та рентабельності виробництва соняшнику», представлена колективом авторів Сивенко О. А. та Сахно Т. В., заслуговує присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Лісова Г.М., к.б.н., с.н.с., Інститут захисту рослин НААН

Представлена робота підкреслює необхідність привернення уваги до проблеми створення нових вітчизняних високопродуктивних та стійких до основних патогенів гібридів соняшнику. Враховуючи той факт, що закордонні гібриди соняшнику в більшості є сприйнятливими до місцевої популяції квіткового паразита вовчка, і того, що збитки від втрат врожаю становлять значні суми, а застосування хімічних засобів захисту небезпечно з екологічної точки зору, то актуальність піднятого питання в роботі Сивенко О. А. і Сахно Т. В. не викликає заперечень.
Автори представили результати багаторічних досліджень з визначення морфо-біологічних, селекційно-генетичних і фізіологічних особливостей зразків соняшнику, що має вагоме наукове та практичне значення для подальшої успішної селекції соняшнику. Запропоновані ними сучасні методи оперативного відбору стійких форм соняшнику при проведенні селекційного процесу від самого початку (підбору батьківських форм з необхідними ознаками) до випробування створених ліній і гібридів значно прискорює процес селекції і є запорукою отримання матеріалу із запланованими ознаками. Створені авторами високопродуктивні й стійкі до основних збудників хвороб гібриди соняшнику є конкурентоспроможними на ринку України та перевищуюсь існуючі стандарти за урожайністю на 0,01 т/га – 0,57 т/га.
Вважаю, що представлена робота, зважаючи на актуальність й високу науково-практичну цінність, заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих учених.
Завідуюча лабораторією імунітету
сільськогосподарських рослин до хвороб
Інституту захисту рослин НААН,
к.б.н., с.н.с. Лісова Г.М.

Пида С.В., д. с.-г. н., професор, ТНПУ ім. В. Гнатюка

У науковій роботі Сивенко О. А., Сахно Т. В. «Генетико-фізіологічні дослідження з підвищення екологічної стабільності та рентабельності виробництва соняшнику» наведено результати багаторічних досліджень з визначення морфо-біологічних, селекційно-генетичних і фізіологічних особливостей зразків соняшнику. Автори визначили реакцію генотипів соняшнику на зараження вовчком, яка характеризується різним рівнем морфологічних показників та активністю оксидаз у листках і коренях рослин, що є важливим для кращого розуміння процесів формування механізмів стійкості соняшнику до квіткового паразита вовчка соняшникового.
Вперше в умовах України авторами розроблено методику попереднього біохімічного оцінювання стійкості зразків соняшнику до вовчка та проведено її порівняння з існуючими методиками, що забезпечило ефективність у доборі стійких біотипів.
Вважаю, що робота «Генетико-фізіологічні дослідження з підвищення екологічної стабільності та рентабельності виробництва соняшнику», представлена колективом авторів Сивенко О. А. та Сахно Т. В. є актуальною, характеризується науковою новизною, має практичне значення і заслуговує присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Карпенко В. П. д. с-г.н., професор, Уманський НУС

В науковій роботі Сивенко О. А., Сахно Т. В. «Генетико-фізіологічні дослідження з підвищення екологічної стабільності та рентабельності виробництва соняшнику» викладено результати досліджень з визначення морфо-біологічних, селекційно-генетичних і фізіологічних особливостей зразків соняшнику та розроблено метод попереднього біохімічного оцінювання їх стійкості до вовчка соняшникового, ідентифіковано селекційно-цінні лінії-відновники фертильності пилку й одержано на їх основі високоврожайні гібриди, екологічно стабільні до квіткового паразита вовчка.
Вважаю, що дана робота досить цікава як для науковців, так і для виробників. З огляду на викладене, а також враховуючи актуальність, високу наукову і практичну цінність роботи, вважаю, що вона заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих учених.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.