Офіційний веб сайт

Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму

р34

Представлено Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України.

Автори: Бережна Н.М., Потебня Г.П., Колеснік О.О., Коноваленко В.Ф., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Базась В.М., Храновська Н.М.

Створено теоретичне підґрунтя щодо різних аспектів реалізації біологічних ефектів цитокінів на тлі розвитку злоякісного новоутворення та розкрито певні механізми толерантності імунної системи при пухлинному рості. Отримано низку фундаментальних результатів щодо здатності модифікованих пухлино-асоційованих антигенів до індукції довготривалої імунної відповіді.

Авторами вирішено ряд нових фундаментальних проблем. Вперше досліджено молекулярний профіль злоякісних клітин, виділено пухлино-асоційовані антигени з метою їх модифікації як підґрунтя для індивідуалізації терапії та прогнозу перебігу захворювання при проведенні біотерапії хворих на дану патологію.

Дослідження є ключовими етапами у створенні, вивченні механізмів дії, ефективності та впровадження в практичну онкологію нових антиметастатичних препаратів, до яких, в першу чергу, відносяться цитокіни, зокрема ІЛ-2, та інші імунобіологічні засоби.

 Результати дослідження мають значення, як для фундаментальної, так і для клінічної онкології.

Кількість публікацій: 203, в т.ч. 8 монографій, 149 статей, 6 методичних рекомендацій, 7 інформаційних листів. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 2483 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 30. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 33 патентами. За даною тематикою захищено 3 докторські та 9 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 15 листопада 2016 року о 12.00 на засіданні Вченої ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 34 (фізико-хімічний корпус, актова зала).

Матеріали  громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

Фецич Т.Г.

ВІДГУК
на цикл наукових робіт «Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму», поданих на конкурс робіт з приводу одержання Державної премії України
Представлене дослідження присвячене актуальним питанням онкології, а саме вивченню основних механізмів протипухлинного захисту організму, які обґрунтовані шляхом фундаментального дослідження властивостей модифікованих пухлино-асоційованих антигенів , зокрема їх здатності до індукції імунної відповіді. Особливе значення займають дослідження біологічно-активних середників, зокрема цитокінів (інтерлейкіна-2).
Дослідженню притаманна ґрунтовність, пріоритетність і новизна: вперше розкрито основні механізми дії ЛАК-терапії, а саме, доведено протипухлинну дію ЛАК стосовно резистентних пухлин різного походження (інгібуючий вплив), розроблено тест-систему для визначення індивідуальної чутливості до ІЛ-2 і ЛАК, а також імуномодуляторів. Це матиме важливе значення для проведення імунотерапії, особливо у хворих з пухлинами голови та шиї, раком шлунка.

Достоїнством роботи вважаємо запропоновані оригінальні технології виготовлення окремих протипухлинних вакцин (особливо на основі ксеногенних ембріональних протеїнів, які отримано з аутологічних пухлинних клітин. Ефективність таких вакцин підтверджено в експериментальних умовах та апробовано у клініці, зокрема їх включено до комплексної терапії хворих на рак шлунка та недрібноклітинний рак легені. Вагомим результатом ауто вакцинотерапії було достовірне підвищення 6 і-12-місячної виживаності.
Авторами представлено основні результати досліджень у значній кількості наукових публікацій (тільки у міжнародних журналах, які індексуються у SCOPUS їх понад 180, при цьому h-індекс – 30).
З огляду на обсяг і важливість наукових досліджень, пріоритетність у багатьох напрямках теоретичної онкології та науково-практичну цінність, зазначений цикл наукових праць безумовно заслуговує представлення на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Завідувач кафедри онкології та радіології
Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького
д.м.н., професор Т.Г. Фецич

Позур Володимир Костянтинович

ВІДГУК
на цикл наукових робіт «Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму», поданих на конкурс робіт з приводу одержання Державної
премії України
Розробка протипухлинних вакцин є одним із найактуальніших напрямків терапії раку. Вакцини в онкології – це біологічні препарати для активної імунопрофілактики та імунотерапії злоякісних новоутворень, котрі містять пухлинні антигени, на введення яких система імунітету відповідає каскадом імунологічних реакцій, що призводить до цілеспрямованого лізису пухлинних клітин. Авторами циклу робіт«Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму» (Бережна Н.М., Потебня Г.П., Колеснік О.О., Коноваленко В.Ф., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Базась В.М., Храновська Н.М.) були проведені фундаментальні дослідження протипухлинних аутовакин, створених з використанням дендритних клітин та ад"ювантів бактеріального походження, які показали високу ефективність у лікуванні, запобіганні виникнення рецидивів та метастазів раку різного гістогенезу. Дані щодо ефективності створених на базі ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України протипухлинних вакцин, представленні у 6 монографіях, 126 наукових статтях, 33 патентах.
Таким чином цикл наукових робіт «Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму» заслуговує на присудження Державної премії України в 2016 році.

Д.б.н., професор кафедри мікробіології та загальної імунології ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка Позур В.К.

Бугайцов Сергій Георгійович

ВІДГУК
на цикл наукових робіт «Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму», поданих на конкурс робіт з приводу одержання Державної
премії України

Після ознайомлення з циклом наукових робіт «Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму» (Бережна Н.М., Потебня Г.П., Колеснік О.О., Коноваленко В.Ф., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Базась В.М., Храновська Н.М.). Цикл наукових праць, поданих на здобуття Державних премій України в 2016 році, спрямований на створення нового класу протипухлинних препаратів, здатних запобігати виникненню рецидивів та метастазів раку.
Метод конструювання таких вакцин, які містять антигени пухлин, отриманих в ході хірургічного втручання, передбачає їх модифікацію цитотоксичними лектинами - вакцина з аутологічних пухлинних клітин на основі цитотоксичних лектинів Bacillus subtilis В-7025, а також вакцини з використанням дендритних клітин в якості природних ад’ювантів і вакцини на основі ксеногенних ембріональних протеїнів та бактеріальних протеїн вмісних метаболітів.
Проведені дослідження показують ефективність застосування розроблених вакцини в комплексній терапії хворих на рак шлунка, легень, молочної залози, яйників тощо. Застосування вакцини забезпечує формування імунної відповіді проти агресивних пухлинних клітин, сприяє нормалізації імунологічних показників, збільшує тривалість життя хворих на рак і головне - підвищує його якість. Авторами видані і затверджені МОЗ України відповідні методичні документі, в яких освітлено основні етапи виготовлення вакцин, перевірки її якості, особливості зберігання та їх терапевтичного застосування.
Вперше в Україні розроблено, науково доведено і затверджено МОЗ України доступний для використання метод специфічної імунотерапії раку, широке впровадження здатне поліпшити результати лікування онкологічних хворих.
Висновок - цикл наукових робіт «Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму» заслуговує на присудження Державної премії України в 2016 році.
Головний науковий співробітник
відділу радіоіндукованих онкологічних захворювань ІКР ННЦРМ НАМН України,
доктор медичних наук,
доктор наук з державного управління,
професор С.Г. Бугайцов

Литвиненко О.О.

На сьогоднішній день однією із глобальних задач сучасної теоретичної та клінічної онкології є вивчення фундаментальних механізмів розвитку злоякісних пухлин та розроблення персоніфікованого підходу до тактики ведення пацієнтів з метою підвищення ефективності лікування онкологічних захворювань. Сьогодні не визиває сумніву необхідність розроблення нових сучасних методів лікування, які можуть застосовуватись на фоні традиційного лікування онкологічних хворих та підвищувати його ефективність. Одним із таких методів є застосування другого покоління протипухлинних вакцин на основі дендритних клітин та ксеногенних ембріональних антигенів у комплексному лікуванні пацієнтів із злоякісними новоутвореннями.
Розглядаючи поданий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки цикл наукових праць «Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму» (Бережна Н.М., Потебня Г.П., Колеснік О.О., Коноваленко В.Ф., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Базась В.М., Храновська Н.М.), слід відзначити, що цикл наукових праць є грунтовним і завершеним проектом, що має як фундаментальне теоретичне, так і практичне клінічне значення. Результати проведених досліджень викладено в багатьох монографіях та наукових статтях в Україні і за кордоном та оформлено в патентах. Цикл наукових праць є результатом плідної співпраці провідних онкологічних закладів України та містить пріоритетні результати з конструювання, доклінічного та клінічного випробування протипухлинних вакцин, а також впровадження їх в клінічну практику. Авторським колективом презентовано результати плідної багаторічної роботи щодо створення, випробовування на численних експериментальних моделях пухлин тварин та впровадження в клінічну практику нових унікальних вакцинних препаратів з різними механізмами дії. Авторами також було досліджено молекулярний профіль пухлини, який є основою для індивідуалізації терапії та прогнозу перебігу онкологічних захворювань. Встановлено, що найбільший ефект від включення аутовакцини в схему комплексної терапії хворих на рак шлунка спостерігається при пухлинах з експресією р53, EGFR, HER-2, β-Катенін, VEGF та Bcl-2. З огляду на обґрунтованість наукового доробку, широку представленість у провідних наукових виданнях та впровадження у клінічну практику результатів, вважаю, що вищеозначений цикл наукових праць безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2016 рік.

Завідуючий відділом радіоіндукованих онкологічних захворювань ДУ ННЦРМ, д. м. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Литвиненко О.О.

Поліщук Валерій

Поданий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки цикл наукових праць «Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму» (Бережна Н.М., Потебня Г.П., Колеснік О.О., Коноваленко В.Ф., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Базась В.М., Храновська Н.М.) є грунтовним і завершеним проектом, що має фундаментальне і практичне значення. Результати проведених досліджень викладено в багатьох монографіях та наукових статтях в Україні і за кордоном та оформлено в патентах. Цикл наукових праць містить пріоритетні результати з конструювання, доклінічного та клінічного випробування протипухлинних вакцин, а також впровадження їх в клінічну практику. Запропоновано нові підходи для створення протипухлинних вакцин другого покоління на основі дендритних клітин та ксеногенних ембріональних антигенів. З огляду на грунтовність наукового доробку, широку представленість у провідних часописах та впровадження на практиці результатів, вважаю, що цикл наукових праць «Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму» (Бережна Н.М., Потебня Г.П., Колеснік О.О., Коноваленко В.Ф., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Базась В.М., Храновська Н.М.) безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2016 рік.

Завідувач кафедри вірусології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.б.н., проф.Поліщук В.П.

Думанський Ю.В.

Конструювання протипухлинних вакцин, вивчення механізму їх дії та обґрунтування рекомендацій щодо застосування в клінічній практиці є, безумовно, пріоритетним напрямком сучасної медичної науки, який дозволить суттєво подовжити тривалість та якість життя онкологічних хворих. В Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України проведені масштабні дослідження по конструюванню та вивченню ефективності вакцини, яку готують з аутологічних пухлинних клітин за допомогою мікробних ад’ювантів. Авторами досліджена ефективність включення розробленої аутовакцини в комплексну схему терапії хворих на рак легені, рак молочної залози, рак ободової та прямої кишки, рак шлунка, злоякісні пухлини головного мозку. У Національному інституті раку МОЗ України розроблено ряд дендритно-клітинних вакцин з використанням дендритних клітин в якості природних ад’ювантів, навантажених модифікованим антигенним пухлинним матеріалом. Авторами розроблені схеми застосування сконструйованих вакцин в комплексній терапії онкологічних хворих, проведено їх клінічну апробацію в Національному інституті раку МОЗ України та обласних онкологічних диспансерах і показано, що включення вакцини до схеми лікування хворих на злоякісні пухлини суттєво збільшує 5-річну виживаність та покращує якість життя. Одержані результати обгрунтовують доцільність активізації впровадження розроблених вакцин в клінічну практику. В зв'язку з цим для спеціалізованих онкологічних закладів підготовлено 4 методичних рекомендацій та 7 інформаційних листів. Наукове дослідження і його практичне втілення, представлене групою відомих вчених є найкращим свідченням сучасних міжгалузевих рішень з використанням новітніх технологій для лікування населення.
Вважаю зазначену науково-практичну розробку кращою із представлених на здобуття Державної премії в 2014 р.
Думанський Юрій Васильович, д.м.н., проф., член-кор. НАМН України,лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки ректор Донецького національного медичного університету ім. М.Горького

Сафронова Л. А.

Вагоме значення циклу наукових робіт «Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму» (Бережна Н.М., Потебня Г.П., Колеснік О.О., Коноваленко В.Ф., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Базась В.М., Храновська Н.М.), поданих на здобуття Державних премій України в 2016 році, обумовлене постійним зростанням частоти виникнення злоякісних новоутворень, що пов'язано з надзвичайною складністю цієї проблеми. Враховуючи, що основні методи лікування онкологічної патології (хірургічний, хіміо- та променево-терапевтичні) в певній мірі вичерпали свої можливості, значні надії покладаються на біотерапію, основними завданнями якої є розробка засобів підсилення протипухлинних реакцій самого організму. Конструювання протипухлинних вакцин, вивчення механізму їх дії та обґрунтування рекомендацій щодо застосування в клінічній практиці є, безумовно, пріоритетним напрямком сучасної медичної науки і буде сприяти розробці більш ефективних методів лікування онкологічних хворих і створенню принципово нових протипухлинних засобів, які дозволять суттєво подовжити тривалість та якість життя онкологічних хворих. Авторами розроблені оригінальні технології одержання протипухлинних вакцин та досліджена їх ефективність у хворих на рак легені, рак молочної залози, рак ободової та прямої кишки, рак шлунка, злоякісні пухлини головного мозку. Показано, що вакцинотерапія в післяопераційний період легко переноситься хворими, не викликає істотних місцевих і загальних реакцій, зумовлює позитивний вплив на імунний статус та показники гемопоезу, не потребує значних економічних витрат, дозволяє провести протипухлинну терапію в повному обсязі, підвищує ефективність лікування, покращує якість життя хворих. Враховуючи переважну новизну і практичну значимість запропонованого циклу наукових робіт, рекомендую його на представлення й нагороду Державною премією України.

Сафронова Лариса Анатоліївна, д.б.н.,
зав.лаб. інновацій і трансферу технологій Інституту мікробіології і вірусології
ім. Д.К. Заболотного НАНУ

Мартинов А.В.

Українська школа біотерапії раку на сьогодні є однією з провідних в світі. В своєму арсеналі вона має як унікальні технології, що доповнюють адоптивну імунотерапію раку новими лімфокінами та подібними їм речовинами, так і нові унікальні природні речовини - стимулятори окремих ланок протипухлинного імунітету, на-кшталт активаторів TOLL-рецепторів та інгібіторів гістондеацетілази. Але, окрім прикладних аспектів боротьби з онкологічними захворюваннями в процесі досліджень авторами виявлено ряд особливостей імунітету онкологічних хворих, що дозволяють пухлинам вислизати з під імунного контролю. Саме цей ключовий момент протипухлинного захисту є основним для створення реально ефективних засобів імунотерапії раку. Протягом останніх років дослідниками опубліковано 149 наукових праць, 33 патентів, 8 монографій. Частина з них має високий імпакт-індекс та цитується провідними вченими світу. Слід окремо окреслити унікальний напрямок досліджень авторів - біотерапія раку на основі ксеногенних та аутовакцин. Напрацьований на останні роки матеріал дозволяє з упевненістю дивитися в майбутнє розробки протиракових нетоксичних біологічних ліків. Заміна синтетичних індукторів TOLL-рецепторів на нешкідливі та доступні біологічні аналоги, насамперед, мікробіологічного походження - це одне з провідних завдань світової онкології, на розробці якого сконцентровано зусилля авторів. Фактично, окрім адоптивної імунотерапії (біотерапії) на цей час не існує ефективних ліків для терапії хворих на меланоми. Останні публікації авторів свідчать про окреслення механізмів ухиляння пухлин від факторів імунітету та про одночасну здатність імунної системи конкретного хворого виходити з такого латентного стану та про можливість знешкодження пухлин виключно завдяки імунній системі після специфічного впливу на імунітет. Ці дослідження є не тільки цікавими, але й унікальними здобутками сучасної Української онкологічної науки, вони захищені рядом патентів. Ці дослідження повинні стати пріоритетом для грантової підтримки як з боку Держави так і приватних інвесторів. Зважаючи на загрозливий стан пандемії онкологічних захворювань в світі, низьку ефективність сучасних засобів хіміотерапії, їх надвисоку вартість для українців, дослідження механізмів ухиляння пухлин з під імунного контролю та розробку засобів "зняття" з імунної системи протипухлинної блокади вважаємо найбільш перспективним напрямком розробки протиракових ліків. У зв'язку з цим, цикл наукових робіт «Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму» авторського колективу у складі Бережна Н.М., Потебня Г.П., Колеснік О.О., Коноваленко В.Ф., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Базась В.М., Храновська Н.М., виконаного на базах Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України таким, що повністю відповідає вимогам, що висуваються до робіт на здобуття Державної Премії України в 2016 році. Рекомендуємо комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки розглянути цю працю та надати колективу авторів Державну премію.

Доктор фармацевтичних наук, професор, лауреат Державної премії України, завідувач лабораторії та клінічного відділу молекулярної імунофармакології ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України" Мартинов Артур Вікторович

Гузик М.М.

Протипухлинні вакцини, розроблені на базі Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України та Національного інституту раку МОЗ Украіни, спрямовані на створення нового класу протипухлинних препаратів, здатних запобігати виникненню рецидивів та метастазів раку. Отримані авторами результати мають науково-фундаментальне значення, оскільки характеризують формування імунної відповіді на введення розроблених вакцин, а також свідчать про перспективність включення протипухлинних вакцин, створених за різними технологіями, в комплексну схему терапії онкологічних хворих. Дана робота заслужено претендує на здобуття Державної премії України.

Молодший науковий співробітник Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, к.б.н. Гузик М.М.

Сківка Л.М.

Біотерапія є важливою складовою у лікуванні онкологічної патології, оскільки дозволяє відновити протипухлинну резистентність організму і знизити ризик розвитку рецидивів і метастазів злоякісного новоутворення. Розробка засобів біотерапії раку - один з найактуальніших наукових напрямків у сучасній онкології - потребує глибокого знання механізмів протипухлинного захисту організму та характеру його порушень при різних нозологічних формах злоякісних новоутворень. Саме цим важливим питанням присвячений цикл робіт «Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму» авторського колективу у складі Бережна Н.М., Потебня Г.П., Колеснік О.О., Коноваленко В.Ф., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Базась В.М., Храновська Н.М., виконаний на базах Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України та Національного інституту раку.
Ідея роботи має вітчизняне багаторічне коріння. Авторський колектив зміг не лише провести фундаментальні наукові дослідження, розробивши на їх основі сучасні медичні технології, а і впровадити розроблені технології в онкологічних закладах держави. Широкий спектр протипухлинних вакцин, розроблений авторським колективом, дозволяє диверсифікувати їх застосування, що є елементом персоналізованої терапії. Новаторським підходом до підвищення імуногенності засобів біотерапії раку є їх доповнення ад’ювантами мікробного походження та застосування механохімічної модифікації пухлинного матеріалу. Серед клінічних результатів особливо слід відмітити підвищення майже на 20% показника загальної 5-річної виживаності у вакцинованих хворих на недрібноклітинні форми раку легені при ША стадії пухлинного процесу у порівняні з невакцинованими пацієнтами.
Мені персонально поталанило бути експертом з оцінки фундаментальних та прикладних результатів цієї роботи, тому вважаю за необхідне відмітити, що робота безперечно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2016 рік.

Завідувач кафедри мікробіології та загальної імунології ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.б.н.

Рубен Вардапетян

The design, development and assessment of action mechanisms and the therapeutic effects of the cancer vaccines is a fundamental research with high impact on both the basic and applied science. The authors have for the first time demonstrated the feasibility of novel approaches to production of anti-cancer vaccines with autologous cancer cells based on cytotoxic lectins, which enormously increase the therapeutic potential. This novel approach will significantly increase the efficacy of anti-cancer therapies. The authors have also developed vaccines with the use of dendritic cells as a natural adjuvant. This original approach has advantage to sensitize the patient’s immune system to specific antigens expressed by the tumor cells growing in a particular patient. This breakthrough technology allows personalized anti-cancer therapy tailored to the antigenic repertoire of tumor antigens attributed to an individual patient. Another groundbreaking approach identified by the authors is the development of vaccines using xenogeneic embryonic proteins and bacterial protein-containing metabolites. This innovative strategy has opened a novel avenue for the development of anti-cancer vaccines with outstanding clinical implications. Taking into account the advanced basic science and the translations importance of this work; evidence of feasibility to combat cancer through this novel approach; and the word-wide recognition of their work, I strongly recommend the authors of this series of fascinating studies for receiving the State Prize of Ukraine for 2016.

Dr. Ruben Vardapetian, Executive Director, European Centre for Knowledge and Technology Transfer, Brussels

Горбач О.І.

Як відомо, саме з відсутністю адекватної імунної відповіді асоціюється прогресія онкологічного процесу. Розуміння того, що пухлинні клітини характеризуються наявністю механізмів вислизання від імунного нагляду та підвищенням стійкості до факторів імунітету по мірі росту пухлини, дозволило вченим припустити, що імунотерапія є перспективною для застосування в післяопераційному періоді як метод протирецидивного та антиметастатичного лікування.
У нашій країні розробкою методів протипухлинної імунотерапії займаються протягом багатьох років, можна говорити про формування ряду наукових шкіл – у Інституті експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України та Національному інституті раку. Фундаментальні досягнення вітчизняної імунологічної науки за останні 20 років привели до створення і швидкого впровадження в клінічну практику принципово нових підходів і методів імунотерапії онкологічних захворювань. Результати клінічної практики, що підтверджені переконливими статистичними даними, вже дали повне право на існування в онкології таким імунологічних методів лікування, як вакцинотерапія, цитокінотерапія ІЛ-2, клітинна терапія ЛАК.
Враховуючи високу науково-практичну значимість роботи «Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму», яка є конкурентноспроможною з іноземними технологіями, вважаю що її автори Бережна Н.М., Потебня Г.П., Колеснік О.О., Коноваленко В.Ф., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Базась В.М., Храновська Н.М., безсумнівно заслуговують на одержання Державної премії України в галузі науки і техніки за 2016 р.
Старший науковий співробітник Науково-дослідного центру імунології та біомедичних технологій Університету "Україна", к.б.н. Горбач О.І.

Гість

Грлорпвар

Гість

Повышение эффективности лечения больных злокачественными новообразованиями – центральная проблема и цель современной клинической онкологии. В настоящее время в основе стратегии лечения злокачественных опухолей заложен принцип "комплементарной онкотерапии", который подразумевает взаимоусиливающее лечебное действие стандартных (хирургия, химио- и лучевая терапия) и иммунологических методов лечения с учетом этиопатогенетической значимости каждого метода. Поэтому создание новых эффективных иммунотерапевтических средств и разработка протоколов их применения в сочетании с основными методами лечения больных злокачественными новообразованиями является актуальной проблемой современной онкологии.
Ознакомившись с многочисленными публикациями и изобретениями авторов, сделал вывод, что претендентами выполнен целый ряд фундаментальных научных исследований и проведена долгая и кропотливая работа по внедрению разработанных продуктов в онкологическую клинику. Данный цикл работ и есть обобщением этой многолетней работы.
Созданные авторами новые иммунотерапевтические средства имеют конкурентные преимущества, что обусловлено их высокой эффективностью, основанной на новых принципах, и более низкой себестоимостью по сравнению с мировыми аналогами. Результаты клинической апробации разработанных противоопухолевых вакцин были получены с использованием принципов доказательной медицины и подтверждены убедительными статистическими данными. Исходя из вышеизложенного, считаю, что авторы данного цикла работ, несомненно, заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2016 год.

Михайлович Юрий Иосифович, канд. мед наук, заведующий научно-исследовательским отделом организации противораковой борьбы Национального института рака

Гість

jhbvh

Доцент Земсков С.В.

Биотерапия рака является актуальной проблемой в онкологии по крайней мере на протяжение последних 40 лет. В последнее десятилетие в мире были одобрены для клинического использования множество вакцин, в том числе аутологичных. Вакцинотерапия приводит к увеличению безрецидивной и общей выживаемости онкобольных с различными локализациями опухоли. Актуальность и научная и клиническая ценность работы Потдебни Г.П. с соав. не вызывает сомнений. Конструирование вакцин с использованием аутологичных материалов - это практический пример индивидуализации лечения онкобольных. Применение вакцин у онкобольных не увеличивает токсичность других видов специального лечения и может использоваться параллельно. Все это является отражением самых современных требований в клинической онколгии: индивидуализации и мультимодальности лечения при минимализации его токсичности.
Особенно элегантная и эффективная методика описанная в этом цикле работ, на мой взгляд, - это использование дендритных клеток в качестве адъюванта при создании аутовакцин. Исторический факт в подтверждение своих слов: в 2011 Р. Штайнман был удостоен Нобелевской премии за открытие и исследование функций дендритных клеток. По иронии судьбы ему на себе пришлось опробовать свое открытие. Надо отметить что, применяя противоопухолевую вакцину на основе дендритных клеток, он прожил 4 года с неоперабельной формой рака поджелудочной железы, в то время как 95% больных с этой патологией не доживают до 1 года.

Гарманчук Л.В.

Цикл наукових робіт фундаментального та практичного спрямування «Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму» авторського колективу у складі Бережна Н.М., Потебня Г.П., Колеснік О.О., Коноваленко В.Ф., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Базась В.М., Храновська Н.М., виконаного на базах Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України та Національного інституту раку МОЗ України складається з 8 монографій, 149 наукових статей, 33 патентів, опублікованих протягом останніх 20 років, присвячено дослідженню механізмів протипухлинного захисту організму та створенню нового класу протипухлинних засобів, здатних пригнічувати метастазування та запобігати виникненню рецидивів новоутворень. Імунотерапія із використанням аутологічних пухлинних клітин в комплексі з цитотоксичними лектинами Bacillus subtilis В-7025 та дендритними клітинами підсилює природний імунітет і, таким чином, забезпечує розпізнавання пухлинних антигенів як чужорідних, що й обумовлює терапевтичну ефективність даних препаратів, які в комплексній терапії хворих на рак шлунка, легені, грудної залози, яєчника знаходять на сьогодні широке застосування. Авторами розроблено методичні рекомендації щодо даного напрямку протипухлинної терапії, які затверджені МОЗ України та за даними циклу експериментальних та апробованих в обмежених клінічних дослідженнях робіт доводять ефективність індивідуального підходу специфічної імунотерапії раку. Таким чином, вищеозначена фундаментальна праця потребує всебічної підтримки держави, а колектив її авторів заслуговують вищої державної нагороди в галузі науки і техніки за 2016 р.

Професор кафедри фундаментальної медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.б.н. Гарманчук Л.В.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.