Офіційний веб сайт

Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур

р18

Представлено Інститутом електронної фізики НАН України.

 

Автори: Ажнюк Ю.М., Гомоннай О.В., Джаган В.М., Кучмій С.Я., Носич О.Й., Строюк О.Л.,Тарасов Г.Г., Юхимчук В.О.

 

Метою роботи є розв’язання фундаментальних і прикладних проблем фотоніки напівпровідникових і діелектричних наноструктур, зокрема, з’ясування механізму самоіндукованого формування напівпровідникових наноструктур; встановлення механізмів взаємодії між квантовими об’єктами; моделювання та дослідження характеристик гібридних як за складом, так і за характером квантового обмеження наногетероструктур; вивчення динаміки міжфазного переносу носіїв заряду та характеру перебігу вторинних фотохімічних та фотокаталітичних процесів; вивчення впливів зовнішніх факторів на різні типи наноструктур.

Авторами знайдено і вивчено явище гігантської інтердифузії при самоіндукованому епітаксійному формуванні квантових точок (КТ) і хімічному колоїдному синтезі. Показано, що воно стимульоване великими градієнтами пружних полів на межі розділу КТ з підкладкою або оболонкою. Вивчене явище принципово впливає на фізичні властивості КТ. Теоретично та експериментально встановлено особливості ефекту тунелювання електронних збуджень у гібридних наногетероструктурах, сформованих ансамблями різних типів нанооб’єктів – квантових ям, квантових дротів, квантових кілець і КТ. З’ясовано особливості електронних і фононних станів для композитів «діелектрична матриця + ансамбль КТ типу А2В6» та вплив на їх властивості зовнішніх факторів, зокрема опромінення.

Авторами створено основи нового міждисциплінарного напрямку – напівпровідникового нанофотокаталізу та розвинуто технологію формування нанооб’єктів методами колоїдної хімії, що дозволяє забезпечити використання колоїдних КТ для потреб медицини, сонячної енергетики, фотокаталітичного синтезу тощо.

Авторами вперше побудовано моделі й алгоритми для вивчення розсіювання та поглинання терагерцевих хвиль одиничними мікро- та нанострічками та мікродисками з графену.

Пріоритетними в світі є розвинуті в роботі електродинамічні моделі мікро- та нанолазерів, у тому числі з відкритими резонаторами.

 

Кількість публікацій: 9 монографій, 289 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 6054 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 45. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 10 патентами України та 3 патентами Росії. За даною тематикою захищено 5 докторських та 19 кандидатських дисертації.

Надіслати коментар

Коментарі

Єременко Г.М.

Хочу підтримати цикл робіт «Фотоніка напівпровідникових і діелектричних наноструктур» авторів Ажнюка Ю.М., Гомонная О.В., Джагана В.М., Кучмія С.Я., Носича О.Й., Строюка, О.Л., Тарасова Г.Г. та Юхимчука В.О., поданого на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Роботи цих авторів, які створили новий науковий напрямок в Україні – фотоніку напівпровідникових і діелектричних наноструктур, широко відомі як в Україні, так і за її межами. В роботі виконано цикл фундаментальних наукових досліджень у інноваційній галузі фотоніки наноструктурованих напівпровідників з великими перспективами прикладного призначення в області фотокаталізу та лазерної техніки. Вважаю, що робота «Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур» цілком заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2017 році.
Д.х.н., проф.. Єременко ГМ,
пров. наук. співр. лабораторії фотоніки оксидних нанорозмірних систем
Інституту хімії поверхні ім.. О.О. Чуйка НАН України

Волошиновський А.С.

Представлена робота демонструє реальні досягнення українських учених у галузі нанофізики, поєднуючи її експериментальні та фундаментальні аспекти.
Методи отримання нанооб’єктів у процесі самоіндукованого росту при епітаксії напружених гетероструктур відомі давно, їх перевагою є дешевизна процесу. Однак, отримати за їх допомогою структури, які б могли конкурувати з структурами, отриманими методами газофазної епітаксії з металоорганічних з’єднань чи молекулярно-променевої епітаксії, які значно дорожчі, складно. Тому дослідження механізмів фізичних процесів, що відбуваються в об’єктах, отриманих самоіндукованими методами з можливістю керування їхніми випромінювальними та іншими фізико-хімічними характеристиками – надзвичайно важливе та актуальне завдання. Здобутки групи номінантів у поясненні явища гігантської інтердифузії при самоіндукованому епітаксійному формуванні квантових точок та особливостей ефекту тунелювання електронних збуджень у гібридних наногетероструктурах мають велике фундаментальне і одночасно прикладне значення, зокрема для створення нового покоління дешевих матеріалів на основі гетероструктур з контрольованою функціональністю для потреб сонячної енергетики, медицини, фотокаталітичного синтезу, оптичної передачі та обробки інформації тощо.
Враховуючи високий рівень проведених фундаментальних досліджень та важливі здобутки в області технології отримання напівпровідникових та діелектричних наноструктур вважаю, що робота "Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур” авторів Ажнюк Ю.М., Гомоннай О.В., Джаган В.М., Кучмій С.Я., Носич О.Й., Строюк О.Л.,Тарасов Г.Г., Юхимчук В.О. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017р.

Доктор фіз.-мат наук,
завідувач кафедри експериментальної фізики, професор
Львівського національного університету
Волошиновський А.С.

Іван Небола

Нанорозмірні структури утворені шляхом комбінації різних матеріалів в різних масштабних співвідношеннях продовжують залишатися перспективними об’єктами фундаментального і прикладного дослідження. Представлений цикл робіт характеризуються значною широтою як технологічних, експериментальних так і теоретичних досліджень отриманих композиційних матеріалів і зразків. Авторська група представленого циклу отримала і презентувала результати своїх досліджень в цілому ряді високо рейтингових фахових наукових виданнях про що свідчить, той факт, що колективний індекс Гірша (h-індекс) циклу праць згідно з Google Scholar становить 45, а сумарний h-індекс авторів циклу робіт - 152. Хочу відмітити нові цікаві результати по встановленню природи процесу самоіндукованого формування наноострівців на основі напівпровідників A4, A2B6 та A3B5; вивченню властивостей гібридних гетеронаноструктур, у яких комбінуються квантові точки (КТ) з квантовими ямами або квантовими дротами, тобто КТ взаємодіють з наноструктурами різних розмірностей, що істотно розширює функціональні властивості системи; опису моди двовимірного мікролазеру у формі кайта. Все це підтверджує, що представлений Інститутом електронної фізики НАН України циклу наукових праць авторів Ажнюк Ю.М., Гомоннай О.В., Джаган В.М., Кучмій С.Я., Носич О.Й., Строюк О.Л.,Тарасов Г.Г., Юхимчук В.О. «Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур» є вагомим внеском в світовий розвиток фотоніки наноструктур, а його автори заслуговують на присудження їм Державної премії України в області науки і техніки.
Завідувач кафедри прикладної фізики, ДВНЗ "Ужгородський національний університет",доктор фіз.-мат. наук, професор І.І.Небола

Андрій Франів

Науковий інтерес до вивчення та розробки епітаксіальних гетероструктур пов’язаний з унікальними властивостями цих речовин, а саме: можливістю перенесення інформації та застосування їх в якості перспективних матеріалів для створення наносвітло діодів та нового типу накопичувачів електронної пам’яті.
В останні роки дослідження наноструктурованих об’єктів привертає увагу багатьох вчених. Проблема модифікації матеріалів лазерною обробкою ─ не нова в сучасній технології, однак використання таких методик в технології мікроелектроніки є достатньо перспективним, оскільки геометричні розміри самої структури, а особливо окремих елементів часто є співмірні з довжиною хвилі лазерного випромінювання, і також рівні обмеження внаслідок гетероструктурної природи таких матеріалів.
Одержані авторами результати відкривають нові перспективи в галузі приладобудування, а створені прилади використовуються, як потреб науки, так і промисловості. Наукові дослідження та технологічні розробки виконані на світовому рівні, широко апробовані і без сумніву заслуговують міжнародного визнання.
Враховуючи високий науково-технологічний рівень та колосальний об’єм виконаних робіт вважаю, що робота»Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур”
авторів Ажнюк Ю.М., Гомоннай О.В., Джаган В.М., Кучмій С.Я., Носич О.Й., Строюк О.Л.,Тарасов Г.Г., Юхимчук В.О.заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017р.
Доктор фіз.-мат наук,
Професор кафедри експериментальної фізики
Львівського національного університету
Імені Івана Франка
Франів А.В.

Володимир Капустяник

Комітет з державних премій,
м.Київ

щодо підтримки циклу робіт Ажнюка Ю.М., Гомонная О.В. та ін. «Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур»
Значна частина циклу робіт Ажнюка Ю.М., Гомонная О.В., Джагана В.М., Кучмія С.Я., Носича О.Й., Строюка О.Л., Тарасова Г.Г., Юхимчука В.О. «Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур» пов'язана з розробкою технології самоіндукованого формування напівпровідникових наноструктур, вивченням квантових розмірних ефектів та дослідженням інших властивостей зазначених матеріалів. Для мене, як спеціаліста в галузі нанотехнологій і фізики напівпровідників і діелектриків загалом, особливо цікавими є здобутки групи номінантів в напрямі пояснення явища гігантської інтердифузії при самоіндукованому епітаксійному формуванні квантових точок та особливостей ефекту тунелювання електронних збуджень у гібридних наногетероструктурах. Можна вважати, що вони будуть особливо актуальними для глибшого розуміння процесів і властивостей різних типів складних нанооб’єктів – квантових ям, квантових дротів, квантових кілець і квантових точок. На сьогодні навіть важко переоцінити важливість такого роду досліджень не тільки для подальшого розвитку фундаментальної фізики наноструктур, але і для суто практичних застосувань, наприклад, для потреб медицини, сонячної енергетики, фотокаталітичного синтезу тощо. Дуже перспективними є ідеї групи номінантів, що стосуються створення нанолазерів.
Я доволі добре знайомий з публікаціями цієї наукової групи. Наукові результати публікуються у провідних міжнародних наукових виданнях і мають високі індекси цитування. Вважаю, що робота заслуговує відзначення Державною премією України в галузі науки і техніки за 2017 р.

Завідувач кафедри фізики твердого тіла,
Львівського національного університету імені
Івана Франка, доктор фіз.-мат. наук, професор В.Б.Капустяник

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.