Офіційний веб сайт

Флуоровмісні амінокислоти, аміни та діазоалкани: синтез та застосування в медичній хімії і агрохімії

м41

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Автор: Михайлюк П.К., д.х.н.

Вперше проведено дизайн та синтезовано серію флуоровмісних моно- та біциклічних конформаційно обмежених амінокислот на основі циклопропану, циклобутану, циклогексану, біциклопентану, біциклооктану та азабіциклогексану як міток 19F ЯМР для заміни залишків природних амінокислот: Ala, Val, Leu, Ile, Phe, Ser, Thr.

Для ряду одержаних амінокислот  продемонстровано сумісність зі стандартними методами твердофазного пептидного синтезу, що дало можливість одержання 19F-мічених пептидів та дослідження їх будови за допомогою методу твердотільного 19F ЯМР. Встановлено, що одержані амінокислоти є перспективними 19F ЯМР- мітками, оскільки просторова структура мічених пептидів не набуває змін через конформаційно обмежений бічний ланцюг.

Вперше розроблено надійну процедуру двохетапного мультиграмового одержання трьох ізомерних C-(2,2,2-трифлуоретил) анілінів і практичний загальний підхід до ізомерних (3,3,3-трифлуоропропіл) анілінів.

Розроблені процедури є високопрактичними, оскільки не вимагають виділення потенційно токсичних і вибухонебезпечних газоподібних діазосполук, не потребують застосування інертної атмосфери, каталізаторів та особливої підготовки розчинників, також легко масштабуються, що дозволяє отримувати грамові кількості продуктів.

 Синтезовані нові хімічні реагенти – дифлуорометилдіазометан та пентафлуороетилдіазометан – вже використовуються відомими в світі агрохімічними компаніями (Bayer, Syngenta) у дослідженнях, направлених на пошук нових ліків.

Отримані мітки вже використовуються багатьма науковими групами (Німеччина, Франція, Австралія) для дослідження пептидів.

Кількість публікацій: 157, в т.ч. за тематикою роботи монографія, 36 статей у зарубіжних виданнях, 10 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 468 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 16. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено міжнародним патентом.

Надіслати коментар

Коментарі

Шишкіна Світлана Валентинівна

Роботу Павла Костянтиновича я знаю як спеціаліст в області дослідження будови органічних сполук. Об'єкти синтезу - на перший погляд зовсім "прості" сполуки, але саме такі прості малі молекули часто найтрудніше синтезувати. У захват приводить вміння Павла Костянтиновича глибоко відчувати особливості будови молекул, надзвичайно швидко знаходити оптимальні методи отримання нових речовин. Як приклад хочу навести ситуацію, коли в результаті синтезу було отримано неочікувану похідну, аналогів якої в літературі знайшлося лише два приклади. Можна було очікувати, що цей нецільовий результат буде просто відкладений в сторону. Але буквально через тиждень ми побачили серію аналогічних сполук, синтезованих цільовим образом. Це свідчить про надзвичайно високий професійний рівень та уважність до найменших деталей наукової роботи. Цикл праць, представлених на розгляд, є чітко сплановим, продуманим і дуже цікавим, а публікації роблять честь автору і нашій науці загалом. Зважаючи на все сказане, яке можна поширювати і поширювати, я вважаю, що Павел Костянтинович заслуговує на присудження йому премії Президента для молодих вчених.

Зав. відділом рентгеноструктурних досліджень та квантової хімії ДНУ НТК "Інститут монокристалів" к.х.н. Шишкіна С.В.

Dr. Dmytro Sysoiev

The current project of the nominee is based on his successful personal chemical and biochemical research background, which is well known, recognized and appreciated by the international scientific community. Moreover, the "user-friendly", safe, scalable, and facile procedure of generating of fluoroalkyl diazomethanes has already found its application for targeted heterocycle synthesis not only in agrochemical industry but also in organic chemistry university facilities of several German universities (including ours).
High scientific and practical potential of the project supported by Dr. P. Mikhailiuk's professional qualification and reputation makes sure he is worth being awarded with President Award for Young Scientists.
DFG project researcher at Konstanz University, Dr. D. Sysoiev.

проф. Микола Обушак

Робота Павла Михайлюка є у певному сенсі унікальною для цього конкурсу. Молодий науковець опублікував свої праці у найпрестижніших хімічних журналах (Angewandte Chemie, Chemistry – А European Journal, European Journal of Organic Chemistry та ін.) і таких статей чимало. Його індекс Гірша – 17, цитувань – більше 950. П. Михайлюк розробив кілька нових реагентів, впровадив їх у практику органічного синтезу і ці реагенти дуже швидко знайшли застосування у пошуку і розробці нових лікарських засобів. Загалом, він отримав вагомі наукові результати у галузі флуорорганічної хімії, які мають очевидні практичні перспективи. Нещодавно автор блискуче захистив докторську дисертацію.
Безумовно, П.К. Михайлюк заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Завiдувач кафедри органiчної хімії
Львiвського нацiонального унiверситету
iменi Iвана Франка,
доктор хiмiчних наук, професор М.Д. Обушак

Смолій Олег Борисович

Бурхливий прогрес в області хімії фторованих органічних сполук пов'язаний з їх важливістю для потреб промисловості та медицини. Останнім часом було створено чималу кількість синтетичних методів, що дозволяють здійснювати введення фтору і трифторметильної групи в органічні молекули. Проте підходи до введення подібної структурної групи, зокрема – дифторметильної CHF2, представлені в арсеналі хіміків-синтетиків в незначній кількості.
Одним з найбільш вагомих досягнень Михайлюка П.К. є розробка препаративного методу отримання невідомого раніше дифторометилдіазометану, котрий виявився корисним для введення дифторометильної групи в азотовмісні гетероциклічні системи. Роботи опубліковані автором по синтезу та застосуванню фторованих діазоалканів у провідних світових виданнях викликали великий резонанс у науковому середовищі. Більш ніж 250 цитувань за 2016 рік красномовно свідчать про актуальність досліджень та відображають високий професійний рівень автора. Зважаючи на це, вважаю, що Михайлюк П.К. заслуговує на присудження премії Президента для молодих вчених.
Завідувач відділу хімії білків та пептидів ІБОНХ НАН України д.х.н. Смолій О.Б.

Проф. Комаров Ігор Володимирович

У свій час я керував виконанням Михайлюком Павлом Костянтиновичем його кандидатської дисертаційної роботи, і з того часу по цей день з великим задоволенням співпрацюю з ним у різних галузях хімії та суміжних наук. Тому його роботу, представлену на здобуття премії Президента для молодих вчених знаю дуже добре. Хочу відмітити, що дана робота виконана на найвищому науковому рівні, про що свідчать численні публікації автора у високорейтингових фахових наукових журналах - Angewandte Chemie, Organic Letters, Journal of the American Chemical Society, Journal of Organic Chemistry. Робота має чітку практичну спрямованість, вона націлена на отримання таких хімічних речовин, які без сумніву будуть використовуватися і вже використовуються іншими вченими. Зокрема, синтезовані Павлом Костянтиновичем флуоровмісні амінокислоти були з успіхом застосовані як інструмент дослідження будови пептидів у біологічних мембранах. Конформаційно утруднені амінокислоти та аміни, що також є об'єктами даної роботи, вже входять у склад біологічно активних речовин, що проходять преклінічні дослідження як кандидати на лікарські засоби. Як фундаментальні, так і практичні аспекти роботи відносяться до перспективних галузей дослідженнь, які активно розробляються провідними науковими лабораторіями світу.
Зважаючи на рівень наукових досягнень Михайлюка Павла Костянтиновича, на їх практичну значимість та актуальність я вважаю, що автор роботи без сумніву заслуговує на присудження йому премії Президента для молодих вчених.
Завідуючий кафедрою супрамолекулярної хімії Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.х.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України І.В. Комаров

Проф. Чебанов Валентин

Автор цієї роботи нещодавно захистив докторську дисертацію, яку я мав нагоду опонувати. На мій погляд це була одна з найпотужніших докторських дисертацій, які мені доводилось бачити (й це не тільки моя думка), а автор - один з наймолодших докторів наук з хімії та фахівець високого рівня, про що свідчать його публікації в дуже високорейтингових журналах (наприклад, Angewandte Chemie, Chemistry - A European Journal, European Journal of Organic Chemistry та подібних), у тому числі одноосібні. Індекс Гірша, які дорівнює 16 за базою даних Scopus та загальна кількість цитувань також свідчать на користь цього.,
Як сказано в описі роботи, майже 20% всіх сучасних лікарських засобів та агрохімікатів містять мінімум один атом флуору. Тому, одним з важливих завдань сучасної хімії є створення молекулярного різноманіття флуороорганічних молекул та розробка синтетичних методів, які дозволяють це зробити ефективно та швидко. До того ж, флуоровмісні органічні сполуки часто демонструють високий рівень біологічної активності. Основні об’єкти роботи, що представлена на премію, конформаційно обмежені флуоровмісні амінокислоти, вже знаходять застосування при створенні фармацевтичних препаратів. З огляду на це наведені результати роботи щодо пошуку та розробці підходів до синтезу цих сполук є, безперечно, актуальними. У своєму коментарі не буду перераховувати досягнення автора, що отримано при вирішенні поставленої мети - це добре зроблено у рефераті роботи, який написано чытко та доступно.
Спираючись на високу актуальність роботи та її науковий рівень, кваліфікацію автора та його публікацій вважаю, що він, безперечно, заслуговує на присудження премії Президента для молодих вчених.

Перший заступник генерального директора ДНУ НТК "Інститут монокристалів" НАНУ, д.х.н., проф. В. Чебанов

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.