Офіційний веб сайт

Енциклопедія історії України (у 10 томах)

р19

Представлено Інститутом історії України НАН України.

Автори: Боряк Г.В., Верстюк В.Ф., Віднянський С.В., Гуржій О.І., Зашкільняк Л.О., Лисенко О.Є., Рубльов О.С., Юркова О.В.

Енциклопедія історії України (ЕІУ) у 10 т. — Т. 1–10. — Київ: Наукова думка, 2003–2013

Метою роботи є створення універсального фахового словникового компендіуму соціогуманітарних знань з історії України від найдавніших часів до сучасності. Авторами на основі багатоцільової евристики виявлено, проаналізовано, систематизовано, розроблено та представлено інтелектуальний та інформаційно-довідковий ресурс — словниковий компендіум соціогуманітарних знань з історії України у форматі універсальної фахової енциклопедії (паперова версія). Створено наукові основи інтелектуального й інформаційно-довідкового ресурсу ЕІУ. Сформовано базові концептуальні засади універсальної фахової енциклопедії з історії України в сучасній українській енциклопедистиці. Запропоновано методологічні стратегії представлення та способи конструювання історії України у форматі універсальної фахової енциклопедії. Реалізовано науково-дослідну програму зі створення компендіуму соціогуманітарних знань з історії України, котрий розрахований на різні категорії читачів — професійних істориків й учених-гуманітаріїв, студентів, аспірантів, викладачів, дослідників-аматорів і звичайних шанувальників історії. Сьогодні практично відсутні світові україномовні аналоги десятитомного проекту ЕІУ. Підготовлено й видано 10 томів з проекту ЕІУ, котрі здобули визнання поміж фахівців і на сьогодні інтенсивно використовуються як довідково-інформаційний ресурс в академічних студіях, науковій популяризації та історичній дидактиці. Таким чином, створено потужний інтелектуальний і довідково-інформаційний ресурс, який дозволяє суттєво інтенсифікувати циркуляцію наукової інформації з історії України та забезпечити широкий діапазон академічних, дидактичних, культурно-просвітницьких і популяризаторських потреб у царині національної соціогуманітаристики.

Кількість публікацій: 10 томів ЕІУ (понад 1050 обл.-вид. арк.) опубліковано понад 11 тис. словникових гасел, понад 7,7 тис. ілюстрацій, понад 500 карт. Згідно бази даних Google Scholar загальна кількість посилань складає 806, h-індекс = 16.

Громадське обговорення роботи відбулося 18 листопада 2016 року о 13.30 на засіданні Вченої ради історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна адресою: м. Харків, майдан Свободи, 4 (головний корпус, ауд. 5-58).

Матеріали обговорення знаходяться в Секратеріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

Григорій Савченко

Фундаментальний десятитомник "ЕІУ" - своєчасне наукове видання, що дає повноцінні знання для вивчення, розуміння вітчизняної історії і слугуватиме підгрунтям для поглиблення наукових досліджень у майбутньому. На вівтар наукових досягнень покладений достойний доробок, який заслуговує і на достойне державне відзначення - присудження
Державної премії України в галузі науки і техніки. Григорій Савченко, к.і.н., професор кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гогохія Нані, к.і.н., доцент

Видання Енциклопедії історії України в десяти томах сьогодні є надзвичайно потрібним і актуальним, насамперед для студентів внз, які тепер мають можливість швидко, легко і зручно знайти не лише потрібний факт, особу чи явище, але й долучитися до сучасних наукових уявлень про них, про підходи та дискусії навколо проблемних питань, що є дуже цінним для становлення та розвитку стилю мислення майбутніх фахівців. Надзвичайно багатий ілюстративний матеріал є, безперечно, родзинкою цього видання, за що хотілось би висловити пошану та подяку авторському колективу, який зміг зробити такий якісний, потужний, актуальний та потрібний суспільству продукт. Вважаю, що авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Олександр Коник

Енциклопедії від часу заснування такого типу видань у XVIII ст. роблять дуже вагомий внесок у популяризацїю культури й цивілізаційної привабливості тієї країни,де вони створюються. Західну цивілізацію важко уявити без Британської енциклопедії або ларусівських видань у Франції. Важко було б заперечувати і значення метрополійної культури в колонізаційних процесах, які переважним чином відходять у минуле.
ЕІУ, вочевидь, окрім суто інформаційного наповнення, містить ще й надзвичайно важливий для українців у сучасному світі деколонізаційний потенціал. У цьому бачиться непересічне значення ЕІУ та безумовна заслуга її творців.
Олександр Коник, д.і.н., професор Херсонського державного університету.

Тарасенко О.Ф., к.і.н., доц.

Справді, проект ЕІУ є неабияким явищем у сучасній українській історіографії. Масштабний задум успішно реалізований, що, в умовах перманентної економічної, політичної, ідеологічної та соціокультурної нестабільності, якнайкраще характеризує його виконавців. Проект засвідчив персональну та інституціональну інтелектуальну спроможність сучасної української історичної науки створювати так необхідні нині енциклопедичні видання.

Казіміров Дмитро, к.і.н.

"Енциклопедія історії України" є одним з найвидатніших досягнень сучасної української історичної науки. На сьогоднішній день - це чи не найповніше,комплексне зібрання знань з тисячолітньої історії України в контексті європейського і світового історичного процесу. Становлення української держави та нації, суспільно-політичне життя, адміністративно-територіальний устрій, військова історія, міжнародні відносини, розвиток культури, освіти і науки, персоналії - багатоманітність охопленої тематики просто вражає. Чиисленні ілюстрації,карти, схеми ще раз підкреслюють значення та фундаментальність цього видання.
Енциклопедія історії України призначена як для професійних істориків в Україні і за кордоном, так і для широкого читацького загалу, робить величезний крок для популяризації історії України поза академічним простором. Авторський колектив Енциклопедії підготував справжній подарунок для всіх шанувальників історії і тому заслуговує на присудження Державної премії України з науки та техніки.

Максим Кашкаєв

Енциклопедія історії України є результатом багаторічної роботи авторського колективу багатьох істориків-професіоналів з різних міст України. Енциклопедія добре структурована та систематизована. Залучені професіонали представляють різні спеціальні історичні дисципліни. Енциклопедія інформативна, змістовната та актуальна. Вона відображає в повній мірі різні етапи історії України. Біографічні довідки в енциклопедії репрезентують широке коло діячів культури, мистецтва, історії, військових, музикантів, економістів, етнографів, фолькльористів та багатьох інших. Окремої вдячності заслуговують автори та упорядники за ілюстративний матеріал поданий в енциклопедії. Енциклопедія написана доступною мовою не лише для професіоналів від історичної науки, а й широкого кола читачів, загалом вона надихає на подальше вивчення нових сторінок історії України.
Максим Кашкаєв, аспірант Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Бачинська Олена, д.і.н., проф.

Десятитомне видання ЕІУ - є узагальнюючим виданням з історії України, в якому надані результати нових сучасних розробок з історії України. Система публікацій, що розміщені в 10 томах дозволяє врахувати інтерес як до біографічних даних окремих особистостей, так і багатьох інституцій,подій тощо. Цим виданням користуються студенти і викладачі, і що досить корисно - наявність електронної версії ЕІУ.
Вважаю, що дане видання заслуговує на присудження Державної премії України з науки та техніки.
Бачинська Олена, д.і.н., професор, зав.кафедри історії України Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Олег Павлишин

"Енциклопедія історії України" у 10-ти томах підсумувала досягнення української історіографії а також політології, соціології та етнографії за роки незалежності, увібравши в себе досвід та напрацювання вчених-гуманітаріїв багатьох поколінь в Україні та в діаспорі. Провідні науковці Інституту історії України НАНУ провели велику підготовчу працю: сформували оптимальний словник гасел й виконали основну працю в написанні текстів. Разом з тим вони залучили до обговорення концепції енциклопедії та написання окремих статей профільних науковців з усіх регіонів України.
Таким чином було успішно реалізовано не тільки масштабний науково-видавничий проект, але здійснено консолідацію професійного середовища вітчизняних істориків, подолано ідеологічні нашарування радянської епохи й в енциклопедичній формі сформульовано сучасну парадигму національної історії.
Олег Павлишин, доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівського національного університету імені Івана Франка

Поліна Барвінська, д.і.н.

Енциклопедичні видання становлять базис будь-якої ділянки наукового знання. Вони відзеркалюють стан розробки тих чи інших наукових проблем на певному історичному проміжку. У випадку історії України, яка впродовж десятиліть фальшувалась, замовчувалась, знищувалась, потреба у систематизованому енциклопедичному виданні є більш чим очевидною. Авторських колектив знаних в Україні та поза її межами істориків впродовж більш ніж 10 років зумів підготувати і опублікувати узагальнюючий виклад історії України від найдавніших часів до сьогодення. Цінність цього видання і в тому, що при підготовці текстів автори дбали не тільки про фактологічну сторону матеріалу, але й оновлення методологічних підходів його викладу. Десятитомна ЕІУ є необхідною і для досвідчених науковців, і для студентів, і для широкого загалу бажаючих більше дізнатись про історію нашої держави.
На мою думку авторський колектив цього ґрунтовного видання заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Поліна Барвінська, д.і.н., проф. кафедри нової та новітньої історії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Лілія Білоусова, к.і.н.,архівіст

Енциклопедія історії України є надзвичайно цінним виданням як для українців, так і для міжнародної спільноти. Потреба суспільства у такому масштабному і комплексному гуманітарному проекті є очевидною і нові підходи у інтерпретації історії нашої держави та багаторічна інтелектуальна праця кращих фахівців України дозволили досягти блискучого результату. До наукового обігу введені нові архівні джерела, узагальнено досвід різних галузей знань, історію України подано на тлі світової історії, науковий матеріал представлено цікаво, яскраво ілюстровано і популярно, що робить це видання унікальним джерелом знань для найширшого загалу читачів. Енциклопедія, безумовно, варта найвищої оцінки і висунення на державну нагороду з науки та техніки, а колективу авторів і упорядників висловлюю від імені одеських архівістів щиру подяку і вітання.

Лілія Білоусова, кандидат історичних наук, заступник директора Державного архіву Одеської області

Ігор Робак, д.і.н., проф.

ЕІУ (Енциклопедія історії України : в 10 т. / Редкол. В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К. : «Наукова думка», 2003–2013. – Т. 1-10) – перша галузева суто історична енциклопедія України. В ній вперше в історіографії приведені до системи здобутки всіх наукових дисциплін, що в сукупності складають Історію України. Енциклопедія, з одного боку, демонструє всьому світові високий сучасний рівень академічного історичного знання в Україні, а з іншого, – доступна широкому загалові читачів. Це унікальне фундаментальне видання є результатом колосальної копіткої праці, перш за все, авторського колективу, який зібрав розрізнені знання і систематизував їх. А тому, як на мою думку, такий колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Ігор Робак, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри Харківського національного медичного університету.

Миронець Надія

Вперше підготовлена така унікальна праця, в якій висвітлена вся історія України від найдавніших часів до наших днів. До виконання цього проекту був залучений колектив кваліфікованих істориків, фахівців своє справи. Автори звернули увагу на ті сторінки історії, які раніше не мали достатнього висвітлення і в цьому особлива цінність цієї роботи. Підтримую висунення "Енциклопедії історії України" на державну нагороду в галузі науки та техніки.

Надія Миронець, доктор історичних наук, професор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України

Чабак Л.А., к.ф.н.

"Енциклопедія історії України" - видання, яке завдяки багатовимірності представлених тут історичних знань, здатне презентувади Україну світовій спільноті.
Якість та кількість зібраних статей та залучених до написання авторів свідчить не лише про масштабність цього енциклопедичного проекту, але й про його потенціал, що служитиме стимулом до подальшого розвитку й модернізації історичних знань в майбутньому.

Левченко Л.Л., д.і.н.

Велику і почесну роль відіграє Інститут історії України в розвиткові історичної науки, відродженні правди про минувшину українського народу. Десятитомна «Енциклопедія історії України», підготовлена авторським колективом інституту, стала свого роду підсумком тривалих багатовекторних досліджень учених, увібрала в себе знання про різні історичні події, у т. ч. й трагічні, факти, персоналії, висвітлила історіографічний доробок величезного кола авторів. Разом із цим, «Енциклопедія…» є стартовим майданчиком для подальших досліджень, насамперед, молодих учених, сьогоднішнього студентства й учнівства. Ще не одне покоління українців подякує за цю величезну роботу істориків. Підкреслимо, що наявність історичної енциклопедії репрезентує нашу державу на міжнародному рівні як країну і народ, який має багатющу історію, що поринає корінням у сиву давнину. Підтримуємо ідею про присудження авторському колективу «Енциклопедії..» Державної премії України в галузі науки і техніки. Від колективу Державного архіву Миколаївської області, директор, доктор історичних наук Левченко Л.Л.

Володимир Тиліщак, к.і.н., заступник Голови Українського інс

Енциклопедія історії України - надзвичайно потрібне і важливе видання. Енциклопедія є не просто довідковим виданням, у ній систематизовано надбання сучасної української історичної науки. Видання енциклопедії стало результатом багаторічної праці фахового колективу, що заслуговує на відзначення Державною премією в галузі науки і техніки.

Демченко Т.П., к.і.н., доцент

Десятитомна "Енциклопедія історії України" - плід багаторічної праці великого колективу науковців, безумовно плідно репрезентує досягнення сучасної української історіографії. У сукупності маємо науково вивірене, чітко артикульоване бачення історичного шляху українського народу. Це перша робота такого рівня узагальнення й систематизації, на якій майже не позначилися ідеологічні настанови з боку директивних органів.
Хотілося б відзначити ще один аспект: йдеться про очікуваний вплив ЕІУ на піднесення регіональних та краєзнавчих досліджень. Приємно відзначити, що на сторінках десятитомника щедро представлені чернігівські події та персоналії уроженців краю. Сподіваємося, що такий підхід стане стимулом для подальших наукових студій в кожному з регіонів України.

Гість

Лозовий Віталій, д.і.н., проф.
Суспільна, і навіть політична потреба в осягненні минулого України, адекватному та повноцінному осмисленні та висвітленні багатовікової спадщини її народу втілено в «Енциклопедії історії України (ЕІУ) у 10 т.». У зазначеному енциклопедичному проекті реалізовано багатий досвід збирання, класифікації, структурування історичних матеріалів накопичений у вітчизняному науковому просторі. Десятитомник зосередив змістовну і водночас стислу та верифіковану інформацію з історії України, її сучасного стану і тенденцій розвитку, міждисциплінарних взаємозв'язків з іншими гуманітарними науками. Оскільки енциклопедія розміщена в інтернеті Україна збагатилася важливим науково-освітнім ресурсом доступним для широкої аудиторії. Авторський колектив зробив велику та науко-якісну працю і заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Лозовий Віталій, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень

Ісаков Павло

Десятитомна "Енциклопедія історії України" - дуже цікаве, фахове, актульне і потрібне видання не тільки для вузького кола спеціалістів, але і для всього суспільства, особливо в наш непростий час боротьби за українську державність. Історія України, як і будь-яка наукова дисципліна, завдяки численним неупередженим дослідженням розвивається і не стоїть на місці, що і знайшло своє відображення в багатотомній роботі.
Автори своєю кропіткою працею сворили роботу, якою може пишатися Україна, і заслуговують на гідну оцінку.
Ісаков Павло, кандидат історичних наук, доцент кафедри пенітенціарної діяльності Інституту кримінально-виконавчої служби (м. Київ), полковник внутрішньої служби

Валентина Піскун

Наспраді, творення енциклопедій невдячна і копітка праця для багатьох людей: від тих, хто "вишукує" і уконцептовує інформацію - до тих, хто набирає, вичитує, організовує процес... А підготовка Енциклопедії історії України - це ще й великий світоглядний Здвиг не тільки для тих, хто її готував, а й для всіх, хто черпає інформацію, розміщену концентровано в ній. Отож, перша подяка - від вдячних читачів, а друга - необхідність визнання державою важливості твореного сучасними істориками.
Вважаю, що авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Валентина Піскун, доктор історичних наук, професор, зав.відділом Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ

Пархоменко В. д.іст. наук

Видання "Енциклопедія історії України" (К.: Наукова думка, 2003-2013. - тт. 1-10) є універсальним фаховим виданням, важливим здобутком пострадянської вітчизняної історичної науки. У підготовці ЄІУ взяли участь провідні науковці, які створили потужний довідково-інформаційний ресурс з минувшини України, сприяли популяризації української історії серед широкого кола громадськості. Впевнений, що авторский колектив "Енциклопедії історії України", безумовно, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Пархоменко В. д. іст. наук, в.о. проф., Миколаївський національний університет ім. В. Сухомлинського.

Чума Б.П.

Десятитомна Енциклопедія історії України - важливе і необхідне видання, що стане в нагоді для студентів і дослідників. Вона дозволить уніфікувати наукову термінологію, а додатково подана бібліографія привідкриває двері до різних, інколи мало знаних тем української історії.
Богдан Чума, к.і.н., доцент, Український Католицький Університет

Сергій Єкельчик

"Енциклопедія історії України" стала найвизначнішим досягненням української історичної науки епохи незалежності. Вона ознаменувала собою перехід від радянського формату подання інформації у вигляді багатотомових колективних нарисів до світового, з наголосом на багатоголоссі дослідників-спеціалістів. Автори, редактори та ілюстратори "Енциклопедії" виконали титанічну працю за порівняно короткий час, як на такий проект, і за умов обмеженого фінансування. Результат--довідкове видання світового рівня, подібного якому немає на Заході. Ця праця особливо важлива тепер, коли загарбники використовують псевдо-історичні аргументи з метою виправдати свої плани розчленування України. Фундаментальна праця українських істориків заслуговує на відзначення Державною премією України у галузі науки й техніки.
Сергій Єкельчик, професор Університету Вікторії, президент Канадської асоціації українських студій.

Гість

Выход «Енциклопедіі історії України. У 10 т. Київ: Наукова думка, 2003–2013» стал знаковым событием не только для научной общественности Украины. В силу глобализационных процессов гуманитарные науки сопредельных государств стали гораздо ближе, нежели они были еще пару десятков лет назад. Поэтому названное украинское издание имеет важность и для Беларуси.
В эпоху Средневековья земли современных Беларуси и Украины составляли основу одного из самых могущественных европейских государств - Великого Княжества Литовского. Таким образом, два восточнославянских народа роднит не только происхождение, но и общая, нераздельная история. Отрадно, что этот период освещен в энциклопедии широко и скрупулезно. Также радует, что, применяя принцип историзма, украинские коллеги не стремятся "обделить" историю соседей, беспристрастно говорят об общей важности для народов важности те или иных исторических событий, процессов и личностей.
Труд, проведенный коллективом сотрудников Института истории Национальной академии наук Украины, безусловно титанический. Знакомство с энциклопедией позволяет говорить о высочайшем уровне исполнения этого фундаментального справочного издания, которое готовилось с учетом и национальных наработок, и с ориентировкой на мировой опыт и европейские стандарты.
Присуждение Государственной премии в области науки и техники стало бы должной оценкой проекта национальной важности, выполненного высококвалифицированным авторским коллективом Института истории Национальной академии наук Украины.
Кошман Вадим Иванович, кандидат исторических наук, доцент (Институт истории НАН Беларуси)

ГістьВалентина Шайкан

Стислий виклад основних положень з усього курсу Історії України є необхідним та актуальним і для науковців, і для студентів, вчителів, учнів, взагалі всіх, хто шанує українську історію та цікавиться її проблемами. Академічне видання надзвичайно важливе, адже часто-густо студентська та учнівська молодь й не тільки користуються літературой, у якій не зовсім коректне й правильне тлумачення наукових термінів й понять.Академічний проект популярний,цікавий й конче необхідний для України. Вітаю авторський колектив з підготовкою такого сучасного та фундаментального енциклопедично-довідкового продукту. З повагою професор, д.і.н. Валентина Шайкан ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", місто Кривий Ріг

Потильчак Олександр, д.і.н., проф.

У новітній українській історіографії є не так вже й багато видань, що за своїм масштабом, творчим науковим замислом складають підгрунтя на якому сьогодні має формуватися історичне знання Української нації, новітній Український історичний Міф, зрозуміло ж у його історіософському, націєтворчому сенсі. Немає рівних цьому виданню також за підбором авторів, за розмаїттям словникового складу термінів і понять, за рівнем узагальнення та переосмислення історичного процесу.
Вважаю, що авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Потильчак Олександр Валентинович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедрою джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Lukosevicius Rimantas dr.hum.scc.Vilnius university

Encyclopedia of Ukranian History is a fundamental work that enables us to look at Ukranian history as an integrated and uninterrupted whole in European history. With its fundamental significance, scope and quality, it is equal to the best examples of similar works from Central and Eastern Europe.
The common Ukrainian and Lithuanian history in the Great Duchy of Lithania, the Jagiellonian influence and traces on Ukranian soil are concentratedly and unusually intensely reflected in the makeup of the Commonwealth. We can retrace the influence of the Statute of the Grand Duchy of Lithuania on the economical, social and political development.
The work is interdisciplinary. It is not only historical, but it integrates the achievements in anthropology, sociology, political science. This renders the work encyclopedic in a literal sense, and it enhances its scholarly significance.
This work will be useful not only for Ukrainian scholars and the public, but also to the academic community in other countries connected to Ukraine by common historical ties.

Кісь О.Р., к.і.н., ст.н.с.

10-томна “Енциклопедія історії України” є одним з найбільш масштабних і фундаментальних довідкових видань часів незалежної України, у якому представлено науково-обгрунтовані та верифіковані факти з історії та культури України за величезний період – від найдавніших часів до сьогодення. Авторський колектив чисельністю понад 1100 науковців під орудою редакційної колегії здійснив цілісне та інтегральне представлення історичних знань на основі актуальних результатів досліджень, сучасних теорій та підходів, запропонувавши не лише фактографічну інформацію, але й дефініції ключових понять історичної науки. Багатющий ілюстративний матеріал (мати, фото, схеми і тп) дозволяють унаочнити інформацію про події, персоналії та історичні явища. Вражає справді міждисциплінарний характер праці, яка охоплює не лишу суто історичні науки, але й основні ділянки культурології, антропології, соціології, політології та інших суспільно-гуманітарних дисциплін. Праця набуває виняткового значення та актуальності у сучасних політичних обставинах, коли в умовах гібридної війни минуле часто стає предметом політичних спекуляцій, а історія використовується як зброя і засіб пропаганди. Особлива подяка авторам та упорядникам видання за удоступнення всіх матеріалів в електронному вигляді – безперешкодний доступ до надійних джерел інформації з історії України зменшує вірогідність маніпулювання суспільною свідомістю. З огляду на високий академічний рівень цієї праці та її виняткову наукову і суспільну значущість вважаю, що авторський колектив безсумнівно заслуговує нагородження Державною премією України в галузі науки і техніки.

Трафімчык Анатоль Віктаравіч, к. гіст. н., к. філал. н.

Водгук на работу

«Енциклопедія історії України. У 10 т. — Київ: Наукова думка, 2003–

2013», прадстаўленую на саісканне Дзяржаўнай прэміі Украіны ў

галіне навукі і тэхнікі 2016 г.

З надыходам суверэнізацыі колішніх савецкіх рэспублік перад

кожнай з іх паўстала пытанне пра стварэнне нацыянальнай гістарычнай

навукі як падмурку гуманітарнай веды цэлага народа. Натуральна,

пэўным паказчыкам развіцця і распрацаванасці навуковай думкі

з’яўляюцца энцыклапедычныя выданні. Так, у Беларусі яшчэ ў 1993 –

2003 гг. выйшла шасцітомная “Энцыклапедыя гісторыі Беларусі”.

Выданне мела нямала самых розных праблем. Але было паспяхова

завершана. Час па-ранейшаму не збаўляе актуальнасці гэтай

энцыклапедыі, што сведчыць, па-першае, пра яе неабходнасць, па-другое,

пра ўдалае ажыццяўленне задумы.

З рэалізацыяй аналагічнага праекта можна павіншаваць украінскіх

гісторыкаў. «Енциклопедія історії України» рыхтавалася таксама

дзясятак гадоў і выйшла ў 10 тамах. Несумненна, выданне запатрабавала

вялікіх высілкаў. Галоўная іх частка легла на гісторыкаў Інстытута

гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Украіны. Гэта такія вядомыя, у

тым ліку на Беларусі, імёны, як, да прыкладу: У.Ф. Версцюк,

С.В. Віднянскі, А.І. Гуржый і інш. Але ўвогуле да працы былі далучаны

блізу тысячы аўтараў. Такім чынам, відачвочна, што была прароблена

велічэзная праца як навуковая, так і арганізацыйная.

Сам праект адразу выйшаў за межы адной Украіны. У ім прынялі

ўдзел зацікаўленыя з абодвух берагоў Атлантычнага акіяну. Зразумела,

шырокай атрымалася геаграфія. Украінцы, іх дзеі вядомыя сваёй

маштабнай прысутнасцю на зямным шары. Таму падставовая

сістэматызацыя распаўсюджанасці ўкраінскасці ў свеце – справа

неабходная для дня сённяшняга, хоць, натуральна, і нялёгкая.

Уражвае, што энцыклапедыя выйшла, нягледзячы на складаныя

часы, якія перажывае Україна ў ХХІ стагоддзі. Больш за тое,

храналагічная ахопленасць – ад найдаўнейшых часоў да нашых дзён –

сведчыць пра смеласць аўтараў-распрацоўшчыкаў. Таму што, як паказвае

практыка, так званая сучасная гісторыя праз пэўны перыяд бачыцца

інакш. Тым не менш яна таксама патрабуе асэнсавання і

энцыклапедычнага ўпарадкавання.

Як бачыцца, з галоўнымі пастаўленымі перад сабой задачамі пры

выкананні энцыклапедычнага выдання ўкраінскія гісторыкі справіліся і

справіліся больш чым паспяхова. Размешчаная на сайце «Енциклопедія

історії України» апошнім часам набірае папулярнасць і сярод беларускіх

гуманітарыяў. І гэта нядзіўна. Беларусь і Украіну звязваюць агульныя

старонкі гісторыі. Нам як суседзям важна ведаць і ўкраінскі погляд на

супольную мінуўшчыну.

Несумненна, «Енциклопедія історії України»,

па-першае, з’яўляецца падвядзеннем вынікаў гістарыяграфіі

самастойнай Украіны і падвядзеннем вельмі паспяховым;

па-другое, становіцца базаю ўкраінскай гістарычнай навукі на

бліжэйшыя часы;

па-трэцяе, мае дзяржаўнае значэнне і заслугоўвае самай высокай

узнагароды, якой з’яўляецца Дзяржаўная прэмія Украіны ў галіне навукі і

тэхнікі.

Трафімчык Анатоль Віктаравіч, кандыдат гістарычных навук, кандыдат філалагічных навук (Мінск, Беларусь)

Оля Гнатюк, д.філ.н., проф.

Енциклопедія історії України в десяти томах це унікальне в масштабі Східної Європи видання, не тільки за обсягом, а й за рівнем переосмислення історичного знання про України від найдавніших часів до сьогодення. За монументальністю задуму видання можна порівняти лише до Польського біографічного словника. Вміщені в Енциклопедії статті віддзеркалюють сучасний стан знань про ту чи іншу історичну постать, явище, подію. Енциклопедія готувалася і видавалася протягом кільканадцяти років, завдяки цілеспрямованості авторського колективу, який, незважаючи на різні перешкоди, таки допровадив задум до успішного завершення.
Висунення «Енциклопедії історії України» на високу державну нагороду вважаю дуже своєчасним. На мій погляд авторський колектив у складі Геннадій Боряк, Владислав Верстюк, Степан Віднянський, Олександр Гуржій, Леонід Зашкільняк, Олександр Лисенка, Олександр Рубльов, Оксана Юркова заслуговує на присудження Державної премії України з науки та техніки.
Оля Гнатюк, д;філ.н., проф. Національного університету "Києво-Могилянська Академія" та Варшавського університету

Яремчук Віталій, д.і.н., проф.

ЕІУ належить до першорядних видань, які містять інформацію про минуле України.Її змістовий обсяг вражає - тут читач знайде найрізноманітніші відомості історичного характеру - від історичної географії до культурних артефактів, від початків історичного життя на наших теренах до подій, явищ, постатей незалежної України. Цей десятитомник не лише про Україну і українців, він також про наших сусідів та про взаємозв язки поміж українством та неукраїнським простором - етнічним, культурним, політичним - без яких не можливо уявити нашу минувшину. Одне з головних досягнень авторського колективу ЕІУ - це поєднання високого наукового рівня енциклопедичних гасел зі стислою і популярною формою викладу, що сприяє приступності цього довідкового видання для широкої читацької авдиторії. ЕІУ демонструє, що чутки про смерть історичної науки в сучасній Україні дещо перебільшені. Вітаю авторів, редакторів, інших осіб, причетних до появи цього компендіуму історичних знань про Україну, з вагомою працею. Вважаю, що Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки не помилиться, коли відзначить належним чином авторський колектив такого непересічного видання.
Віталій Яремчук, д. і. н., професор Національного університету "Острозька академія"

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.