Офіційний веб сайт

Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг

р32

Представлено Інститутом електродинаміки НАН України.

Автори: чл.к. Кондратенко І.П., д.т.н. Гориславець Ю.М., д.т.н. Супруновська Н.І., д.т.н. Гурин А.Г., к.т.н. Щерба М.А., к.т.н. Золотарьов В.В., Чопов Є.Ю., Обозний А.Л.

На основі теоретичних досліджень і експериментів вирішено наукову проблему підвищення пропускної спроможності та надійності надвисоковольтних кабелів шляхом урахуванням нелінійних взаємних залежностей між параметрами їхніх елементів і спрощення технології їх виготовлення. Створено наукові основи вирішення нестаціонарних задач тривимірного розподілу електромагнітних, теплових і механічних полів у нелінійних середовищах елементів кабелів. Запропоновано удосконалені технології виробництва струмопровідних жил, електротермічної екструзії і нанозміцнення полімерної ізоляції надвисоковольтних кабелів та їхніх сертифікаційних випробувань.

Сформовано базові  засади створення електротехнологічних комплексів з виробництва сучасних надвисоковольтних кабельних систем без використання енергоємних екструзійних вертикальних установок висотою більше 100 м.

 На ПАТ "Завод Південкабель" організовано електротехнологічний комплекс виробництва сучасних кабельних систем на напругу до 400 кВ,  який  забезпечує всі потреби України в кабельній продукції світового рівня та її експорт. Комплекс використовує виготовлену за спеціальним замовленням екструзійну установку катенарного типу висотою до 12 м, що є більш енергоефективним рішенням.

Вміст міді у катанці власного виробництва складає 99,99% замість 99,9%, вміст кисню – 0,0005% замість 0,04%. Рівень часткових розрядів у вітчизняних кабелях є вдвічі меншим допустимого.

За  останні 10 років впроваджено більше 1100 км кабелів на напруги 110–400 кВ виробництва ПАТ "Завод Південкабель". Економічний ефект від впровадження результатів роботи склав  понад 4,7 млрд. грн.

Кількість публікацій: 10 монографій, 5 посібників, 169 статей (18 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Scopus – 224/9; Google Scholar –540/12. Отримано 14 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 8 докторських та 16 кандидатських дисертацій.

      Громадське обговорення роботи відбулося 18 вересня 2018 р. о 14.30 годині на засіданні Вченої ради Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" за адресою:  м. Дніпро, вул. Д. Яворницького, 19, аудиторія 1/104.

     Матеріали обговорення знаходяться в Секратеріаті Комітету.

Коментарі

Костін Микола Олександрович

Виконавши роботу "Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг" її автори створили надійний фундамент для підвищення надійності, екологічності та пропускної спроможності найбільш потужних кабельних ліній електропередачі (ЛЕП), які використовують в мегаполісах та промислових містах України. Підвищення напруги ЛЕП сприяє зменшенню в ній металоємності та втрат електроенергії, але підвищує вимоги до надійності ізоляції та безпеки обслуговування. В місті Дніпро вперше в Україні створено поки що єдину в Україні кабельну лінії надвисокої напруги 330 кВ, яку прокладали під землею, річкою Самара, залізницею та автотрасами, не зупиняючи руху потягів і автотранспорту та не відключаючи ніяких комунікацій. Зараз цей витвір електротехнічного мистецтва використовує величезний електросталеплавильний комплекс; що дає можливість новому заводу "ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ" бути екологічно безпечним. Тому створення електротехнічного комплексу для промислового виробництва вітчизняних кабельних систем надвисоких напруг сприймаю як світове досягнення, з чим і поздоровляю авторів роботи та всіх електроенергетиків України. Підтримую роботу р32 і вважаю, що її автори заслуговують Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.

Костін Микола Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електротехніка та електромеханіка Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна.

Смородин Александр Викторович

Украинский завод "Южкабель" (г. Харьков) является лидером среди заводов-изготовителей силовой электрокабельной продукции в своей стране. Его номенклатура насчитывает 15000 маркоразмеров кабельных изделий, которыми он снабжает атомные и теплоэлектростанции, метрострой и муниципальный транспорт, предприятия угольной и нефтедобывающей промышленности. На экспорт отгружаются украинские кабельные изделия, сертифицированные в соответствии с международными нормами и стандартами ISO 9001. Завод "Южкабель" лицензирован Администрацией ядерного регулирования Украины. О том, что "Южкабель" – один из лучших производителей кабельной продукции, свидетельствует награда "Международная Золотая Звезда" – знак качества выпускаемой продукции. Завод первым среди стран СНГ освоил промышленный выпуск кабельной продукции на высокие и сверхвысокие напряжения – мировые вершины кабельного производства. Более 310 км таких кабелей поставлено в Казахстан (Казэнерго), где успешно эксплуатируются в настоящее время (причем большая их часть – в пожаробезопасном исполнении).
Поддерживаю работу "Электротехнологический комплекс производства кабельных систем сверхвысоких напряжений" и считаю, что ее авторы достойны Государственной премии Украины в отрасли науки и техники 2018 г.

Смородин А.В., председатель правления "Астана-Региональная Электросетевая Компания", Казахстан, Астана

Кузнецов Борис Іванович, Інститут технічних проблем магнети

У роботі р32 вирішено складну наукову проблему дослідження взаємозалежних тривимірних електромагнітних, теплових і механічних полів у діелектричних середовищах, в яких утворюються струмопровідні включення складної форми, що можуть багатократно підсилювати напруженість поля у локальних мікрооб'ємах. Вирішення такої проблеми дозволило розробити нову наукову концепцію розрахунку тривимірних електричних полів у полімерній ізоляції надвисоковольтних кабелів з урахуванням виникаючих в ній нелінійних електричних залежностей. Такий підхід забезпечив розробку сукупності нових технологій для створення електротехнологічного комплексу виробництва кабельних систем на напруги до 400 кВ. У перспективі тільки за рахунок звільнення величезних зон відчуження під існуючими повітряними ЛЕП за рахунок їх заміни кабельними лініями можна суттєво збільшити площі для міських забудов та поліпшити надійність та екологічність систем міського електропостачання. Приємно, що наш харківський завод "Південкабель" вже створює вітчизняні кабельні системи світового рівня якості, але ще більш важливо, що він створив умови для забезпечення всіх потреб України у кабельно-провідниковій продукції на всі рівні напруг, а також для її експорту, підвищуючи імідж України, як промислово розвиненої країни.

Кузнецов Б.І., д.т.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач відділу проблем управління магнітним полем Інституту технічних проблем магнетизму НАН України

Сауцкий Александр Иванович "Гомельские электрические сети"

Хочу отметить, что на постсоветском пространстве впервые сверхвысоковольтный кабель с современной изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 330 кВ, был изготовлен заводом "Южкабель" (Украина, г. Харьков) для Березовской ГРЭС (Республика Беларусь). Создание в работе р32 электротехнологического комплекса производства кабельных систем сверхвысоких напряжений до 400 кВ для обеспечения потребностей Украины в кабельной продукции на все уровни напряжения и экспорта такой продукции в другие страны подчеркивает высокий научный, технологический и промышленный потенциал этой станы. Я принимал участие в обсуждении новых научных и практических результатов украинских ученых в указанной области на XVI международной научной конференции "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах" (г. Николаев, Украина). Важность учета изменения электрических характеристик полимерной изоляции при достижении пороговых значений напряженности поля на конференции получила поддержку. В дальнейшем такой подход способствовал совершенствованию технологий изготовления кабелей сверхвысокого напряжения. Поздравляю украинских ученых и промышленников с получением результатов мирового уровня. Робота р32 и ее авторы заслуживают получения Государственной премии Украины в отрасли науки и техники 2018 г.

Сауцкий А.И. – главный инженер филиала "Гомельские электрические сети" РУП "Гомельэнерго".

Dmytro Ivashchenko, Senior Member of Technical Staff, Oracle

Polymer insulated power cables are widely used within production complexes power supply systems as well as large data centers power supply systems.
Using polymer insulated power cables for data centers power supply becomes increasingly important in recent years.
Polymer insulated power cables are known to be reliable, environment-friendly and being resistant to external influences (atmospheric, electromagnetic, mechanical), which is very important for ensuring uninterrupted power supply.
Rapid information technology development results in increasing data centers power supply reliability requirements.
Increasing the cable power supply systems voltage helps to reduce losses happening when transmitting electricity from generators to consumers over long distance. Therefore, the "p32" research results are extremely important and useful for industrial production complexes as well as powerful data centers.
Therefore, I believe that the "Electrotechnological cable systems production complex for ultrahigh voltages" research work (authors: Kondratenko I.P., Gorislavets Y.M., Suprunovska N.I., Gurin A.G., Shcherba M.A., Zolotarev V.V., Chopov E.Y., Obozny A.L.) deserves the award

Dmytro Ivashchenko, Senior Member of Technical Staff at Oracle

Марченко Андрій Петрович, Заслужений діяч науки і техніки Ук

Авторами даної роботи, незважаючи на важкі часи для розвитку науки і промисловості в Україні, отримано нові наукові і технічні результати світового рівня в галузі електроенергетики. Вперше вирішено наукову проблему підвищення пропускної здатності, надійності та екологічності силових кабелів з урахуванням взаємозалежних нелінійних властивостей їхніх елементів, що виникають при надвисоких напругах. Удосконалено технології виготовлення струмопровідних жил, зшитої полімерної ізоляції, екрануючих і захисних оболонок надвисоковольтних кабелів і методи їхніх сертифікаційних випробувань. Нові наукові і технологічні результати впроваджено в електротехнологічному комплексі виробництва кабельних систем надвисоких напруг, створеному на ПАТ "Завод Південкабель" (м. Харків).
Важливість створеного комплексу полягає в тому, що він забезпечує всі потреби України в сучасних кабельних системах, у т.ч. на напругу 400 кВ, на якій здійснюється інтеграція енергосистем країн Європи. Його унікальність полягає у використанні удосконалених технологій виготовлення всіх елементів кабелів, зокрема катанки для струмопровідних жил із вмістом міді 99,99% (замість допустимих 99,91%) та вмістом кисню – 0,0005% (замість 0,04%). Це забезпечує промислове виробництво сучасних надвисоковольтних кабелів з рівнем часткових розрядів у їхній ізоляції менше 5 пК (замість допустимих 10 пК).
Наукоємність указаного комплексу підтверджено тим, що при його створенні лише працівники заводу "Південкабель" захистили 1 докторську та 8 кандидатських дисертацій і продовжують працювати на заводі, який по суті вже стає науково-виробничим комплексом. Продукція заводу є бажаною в Україні та відомим українським брендом в інших країнах.
Тому вважаю, що робота "Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг" та її автори заслуговують присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Марченко Андрій Петрович, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи НТУ "Харківський політехнічний інститут"

Автори роботи р32

Автори роботи р32 здивовані наполегливістю аноніма щодо повторного вибіркового використання тих же Інтернет джерел, які майже рік тому опублікували інформацію про можливу причетність заводу "Південкабель" до так званих "схем поставок продукції" до окупованих районів Донецької області.
Рік пройшов, інформація не змінилася. До заводу і його робітників не має ніяких претензій. Він успішно працює на зміцнення електроенергетики, промисловості та економіки України.

Гість

Інформація з відкритих джерел: socportal.info/2017/09/08; oligarh.media/2017/09/19; kh.depo.ua
З останнього джерела:
«Как следует из материалов уголовного производства №32017220000000079, открытого управлением Службы безопасности Украины в Харьковской области в июне этого года, крупнейший в Украине производитель кабельно-проводниковой продукции, оказался в эпицентре грандиозного скандала.
По информации спецслужб, продукция «Южкабеля» поставлялась транзитом через Российскую Федерацию в псевдореспублику «ДНР» с целью оказания помощи так называемому «министерству связи ДНР» в создании сетей связи, отмечают журналисты
Схема поставок, как указывают в СБУ, выглядела так: продукция «Южкабеля» поставлялась в адрес ООО «Торговый дом «Южкабель», зарегистрированного в городе Белгород Российской Федерации, а также в адрес компании Haci Camalxan из Азербайджана и еще одному белгородскому ООО «Телеком-групп». Эта тройка, в свою очередь, реэкспортировала кабель через неконтролируемые Украиной участки границы для так называемого «государственного предприятия связи «Углетелеком», который был создан террористами «ДНР» на базе отжатых активов «Укртелекома».

Григор'єв Василь Васильович

Дуже прикро, що неправдива інформація відносно ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» продовжує поширюватися окремими особами з метою скомпроментувати стабільно працююче підприємство.

Слід відзначити, що в травні-червні місяці цього року завод виконав важливе державне замовлення - виготовив і поставив надвисоковольтний силовий кабель на напругу 220 кВ для ділянки кабельної лінії від підстанції «Кремінська» до підстанції «Ювілейна», що знаходяться в Луганській області. Метою цього проекту є забезпечення надійного електропостачання на підконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей, а також створення резерву електричних потужностей для відновлення зруйнованих об’єктів інфраструктури. Це тільки один з багатьох прикладів роботи підприємства для розвитку об’єднаної енергетичної системи України. Про яку підтримку ДНР та ЛНР може бути мова?

Мене глибоко обурила ця інсинуація, що вилита на одне із небагатьох успішно працюючих галузеутворюючих підприємств України.

Григор'єв Василь Васильович, виконавчий директор Об'єднання організацій роботодавців Харківської області «Граніт».

Вакуленко Валентина Кузьмівна

Прочитавши анонімний коментар «уповноваженої особи», хочу сказати наступне:
У ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» немає власника, оскільки воно є акціонерним товариством, акції якого мають більше 4-х тисяч чоловік. Золотарьов Володимир Володимирович не є фігурантом жодної справи, відкритої СБУ. Невідомо жодного документу такої справи, в якому фігурує його прізвище. Відкрите обвинувачення людини або підприємства в постачанні продукції для так званої ДНР без рішення суду є порушенням чинного законодавства України. В договорах на поставку продукції ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» завжди прописано, що замовникам заборонено перепродавати цю продукцію в так звані ДНР, ЛНР і тимчасово окуповану АР Крим. Інформація про постачання продукції для потреб так званої ДНР є недостовірною і направлена на компроментацію провідного підприємства кабельної промисловості країни.

Сьогодні ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» виконує важливу Державну програму з підвищення гарантованого енергозабезпечення промислових підприємств у підконтрольній Україні прифронтовій зоні Донецької та Луганської областей і,таким чином, вносить свій вклад у наближення перемоги над агресором. А спекуляції лише грають на руку ворогам України.

Вакуленко Валентина Кузьмівна, голова наглядової ради ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ».

Богодист Владимир Виктрович

Ознайомлення з матеріалами роботи Р.32 "Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг" і з ситуацією навколо неї викликає наступні роздуми і запитання.
1. Тематика з розробок і виробництва сучасної кабельно-провідникової продукції є актуальною для вітчизняної і світової економіки, але, мабуть, не настільки, щоб кожні декілька років висувати роботи за даною тематикою на здобуття Державних премій України і регулярно їх отримувати. А саме:
1998 рік. За розроблення науково-технічних основ, організацію серійного виробництва та впровадження на лініях електропередавання 10 – 1150 кВ високовольтних ізолюючих конструкцій зі склопластика та силіконових еластомерів Державну премію України в галузі науки і техніки отримав у складі авторського колективу науковець Інституту електродинаміки НАНУ Щерба А.А.
2007 рік. За розробку та впровадження в серійне виробництво вітчизняної високовольтної кабельно-провідникової продукції на напругу до 110 кВ, що забезпечує підвищення надійності та безпеки систем електропостачання Державну премію України в галузі науки і техніки отримали у складі авторського колективу три науковці Інституту електродинаміки НАНУ, п'ять працівників заводу "Південкабель" (м. Харків) і в тому числі генеральний директор Золотарьов В.М. і головний спеціаліст Антонець Ю.П.
2009 рік. За розробку та впровадження самоутримних ізольованих і високовольтних захищених проводів ліній електропередачі напругою до 132 кВ Премію Президента України для молодих вчених отримали у складі авторського колективу працівники заводу "Південкабель" Обозний А.Л. і Золотарьов В.В.
2014 рік. За створення пожежобезпечних електричних кабелів різних класів напруги Премію Президента України для молодих вчених отримали співробітник НТУУ "КПІ" Щерба М.А. і працівник заводу "Південкабель" Антонець Т.Ю.
Пройшло ще 4 роки:
2018 рік. На здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року представлена робота Р32 "Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг". У складі авторського колективу три науковці Інституту електродинаміки НАНУ Кондратенко І.П., Гориславець Ю.М., Супруновська Н.І., працівники заводу "Південкабель" Золотарьов В.В., Обозний А.Л., а також Щерба М.А.
З наведеного переліку легко бачити, як часто в цих п'яти роботах повторюються назви наукової установи і заводу, а також прізвища авторів (в тому числі, батьків і дітей).
2. В таблиці огляду цитувань під №1 і №9 (з відповідною кількістю цитувань 32 і 11 в базі даних Scopus) фігурують, мабуть, дуже актуальні і цінні для медицини публікації в журналі Experimental Oncology стосовно методів лікування злоякісних пухлин. Але можливо, ці дослідження мають пряме відношення до тематики представленої роботи Р32.
3. Важко повірити, що таке поважне сучасне вітчизняне підприємство як харківський завод "Південкабель" може бути причетне до постачання своєї продукції для потреб так званої ДНР. Але є інформація про те, що в 2017 році СБУ відкрила кримінальне провадження у зв'язку з можливою участю керівництва заводу в зазначених діях.

Богодіст Володимир Віктрович, Ведущий специпалист СГЭР ОП ЗАЭС

Уповноважена особа

Горбуліну Володимиру Павловичу, заступнику Голови Комітету з державних премій України в галузі науки та техніки

В Комітет державних премій України в галузі Науки та техніки прийнято до розгляду роботу « Електротехнічний комплекс івиробництва кабельних систем надвисоких напруг», в якій є 3 співавтори з ПАО «Южкабель» (Харків).
В тому числі – Золотарьов Володимир Володимирович, який є заступником директора по зовнішньо-економічним зв’язкам, а також сином власника «Южкабеля». А також фігурантом справи, відкритої СБУ в Харківській області, по перепродажу кабельної продукції через дочірню фірму «Торговий дім «Южкабель» в російському Белгороді в ДНР для використання в відновленні економіки та систем зв’язку в ДНР.

Чи має право людина, що постачає продукцію для розбудови ДНР, і виробництво якої подане на присудження Державної премії України в галузі науки та техніки 2018 року, отримати цю премію?

РНБО

Чопов Євген Юрійович, заступник головного інженера

Колектив авторів роботи вважає, що напади аноніма на члена колективу Золотарьова В.В. є суто декларативними і мають на меті зашкодити самій роботі.

За дорученням членів колективу, Чопов Євген Юрійович, заступник головного інженера та Обозний Андрій Леонідович, головний технолог ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ».

Кошовець Микола Володимирович

Спільна науково-технічна робота українських науковців та виробничників вражає своїми масштабами та здобутками. Проблема створення кабельних систем надвисокої напруги вимагала розв’язку складних тривимірних нестаціонарних задач електродинаміки, теплопровідності і механіки, які були успішно втілені в сукупність технологічних рішень для створення електротехнологічного комплексу виробництва кабельних систем.
Сучасний виробничий комплекс спроможний забезпечити всі потреби України в кабельній продукції надвисокої напруги та дозволяє активно виходити на міжнародний ринок високотехнологічної продукції.
Найефектнішим прикладом використання високовольтних кабельних систем демонструється на сході України, в Луганській області, де будується кабельна лінія для підстанції «Кременецька». Початок експлуатації цієї кабельної лінії надасть можливість запрацювати на повну потужність гігантам української промисловості – Сєвєродонецькому «Азоту» та Лисичанському НПЗ.
За своїми результатами, значимістю та обсягом робота «Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг» заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Доктор економічних наук, Кандидат технічних наук, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, Голова Правління ЧАО «Сєвєродонецький ОРГХІМ» Кошовець М.В.

Білозір Олександр Павлович

На користь застосування високовольтних та надвисоковольтних кабельних ліній, замість повітряних, говорить те, що вони мають унікальні властивості по передачі енергії, а саме:

  • невидимі на поверхні землі,
  • не вимагають надглибокого закапування,
  • не випромінюють електричних полів,
  • спроектовані так, щоб не випромінювати магнітні поля,
  • мають поліпшені характеристики по втраті потужності і високу стійкість при аварійних навантаженнях.

Підземні кабельні лінії можна використовувати в місцях щільної забудови, переходів через річки і в складних геологічних умовах, а також там, де потрібно збереження ландшафтів, будівель, в місцях для майбутнього будівництва і т.п.
Вони менш сприйнятливі до важких погодних умов, таких як: шторми, землетруси. Робота підземних кабельних ліній не буде залежати від ураганів, снігопадів і, відповідно, термін служби кабельних ліній має бути набагато довше повітряних.

Тому результати роботи «Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг» є вкрай важливими, та заслуговують на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки.

Білозір Олександр Павлович, Технічний директор ТОВ "Чорноморенергоспецмонтаж" м. Одеса.

Лут Володимир Петрович, Директор ТОВ «Енергоінвестмонтаж»

При виробництві сучасних кабельних мереж роботі «Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг» в якості основного ізоляційного матеріалу кабелів використовується поперечно зшитий поліетилен (XLPE), який має свою високу експлуатаційну надійність. Кабельні лінії з використанням зшитого поліетилену більш надійні і зручні в експлуатації, мають вищу пропускну спроможність, максимально захищені від зовнішніх атмосферних впливів, мисливців за кольоровим металом, відрізняються екологічною безпекою. Слід відзначити глибокий теоретичний аналіз та численні розрахунки теплового обміну розроблених зразків кабелю та кабельних систем в середовищах з неоднорідними властивостями (грунт, повітря та ін.) з урахуванням середньодобового коливання їх теоретичного навантаження, а також чисельний аналіз та комп’ютерне моделювання на основі розроблених математичних моделей нелінійних теплових процесів в ізоляції при дії струмів короткого замикання.

Вважаю, що за теоретичним рівнем, актуальністю, важливістю, новизною та практичним значенням науковці та робота заслуговують присудження Державної премії за 2018 рік.

Лут Володимир Петрович, Директор ТОВ «Енергоінвестмонтаж», м. Київ

Парубочій Василь Олександрович

Наукові розробки співробітників Інституту Електродинаміки України, НТУ У «КПІ ім..І Сикорського», НТУ «ХПІ», дали змогу створити вітчизняний комплекс по виробництву, проектуванню, випробуванням кабельних систем надвисокої напруги на базі високотехнологічного підприємства ПАТ «Завод Південкабель». Слід відзначити велику роботу, що була зроблена по дослідженням, практичному впровадженню, та розробці нормативних документів держави Україна по застосуванню нової для її енергетики продукції.

Території багатьох великих міст давно вийшли за рамки «дозволених до забудови». Тому влада і будівельні компанії мегаполісів шукають нові резерви для будівництва. І одним з таких резервів є ділянки під лініями електропередачі. Нові технології зрощування ділянок надвисковольтного кабелю і прокладки його в ґрунті дозволяють реалізовувати проекти створення енергетичних систем протягом декількох місяців при тому, що раніше на це йшли роки. У тих місцях, де неможливо прокопати кабельну траншею або канал, кабелі монтуються в тунелях. У деяких випадках використання вже існуючих тунелів дозволяє знизити вартість робіт. При цьому, для скорочення часу аварійного відключення оператори енергетичних систем можуть вимірювати температуру високовольтного кабелю по всій його довжині з кроком до півметра за допомогою оптичного волокна, вмонтованого в кабель. Такий моніторинг дозволяє управляти загальним навантаженням всієї мережі, оптимально перерозподіляючи її між лініями, та не допускаючи перевантажень. У разі пошкодження кабелю внаслідок перевантаження або зовнішнього впливу система моніторингу з точністю до метра визначить місце пошкодження, що значно скорочує час на усунення аварії.

Вважаю що присудження Державної премії України у галузі науки і техніки
за 2018 рік роботі «Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг» буде гідною нагородою колективу авторів, і зміцнить імідж нашої країни в міжнародному співтоваристві.

Парубочій Василь Олександрович, Директор ТОВ "Нові електромережі" м. Вишневе, Київська область

Коваль В.В., доктор технічних наук, професор

На фоні згортання в нашій країні наукових досліджень і повсюдного використання закордонних технологій, устаткування і наукових розробок, - на цьому фоні створення групою провідних вітчизняних фахівців високотехнологічного комплексу виробництва кабельних систем надвисоких напруг створює конкуренцію на вітчизняному ринку високих технологій і піднімає престиж України, як країни, що володіє високим науковим і технічним потенціалом. Так, впровадження результатів роботи, дозволило одержати економічний ефект 4745,0 млн. грн. Використання ж першого в світі електротехнологічного комплексу виробництва сучасних кабелів на напругу до 500 кВ з похилою екструзійною установкою дозволяє зменшити в декілька разів затрати на її створення і експлуатацію, ніж на установки вертикального типу світових фірм.
Авторами розроблено нові наукові підходи до аналізу в нанозміцненій полімерній ізоляції детермінованих і стохастичних електрофізичних процесів та нові наукові концепції для урахування нелінійних властивостей твердої полімерної ізоляції та механізмів її деградації, що проявляються лише при надвисоких напругах. Створена сукупність теоретичних положень, математичних моделей і методів, які забезпечують сьогодні і забезпечуватимуть в майбутньому світовий рівень проектування високоефективного електротехнологічного комплексу виробництва сучасних кабельних систем надвисоких напруг із використанням оригінальних науково-технічних рішень та сучасних інформаційних технологій, що підвищує міжнародний авторитет України, як високотехнологічної держави.
Виконані роботи знайшли широке впровадження, добре висвітлені на численних виставках і конференціях. Великий об'єм науково-технічних публікацій (кількість посилань на публікації авторів складає 258 згідно з базою даних Scopus), виданих патентів підтверджує фундаментальність досліджень, їх високий науковий рівень і затребуваність у суспільстві.
За обсягом виконаної роботи, за науковою новизною, за повнотою матеріалу і за масштабом впровадження результатів, робота “ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ВИРОБНИЦТВА КАБЕЛЬНИХ СИСТЕМ НАДВИСОКИХ НАПРУГ” заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Професор кафедри автоматики та
робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка
Національного університету
біоресурсів і природокористування України
Коваль В.В., академік Академії наук вищої школи України,
доктор технічних наук, професор

Рєзцов Віктор Федорович, член-кореспондент НАН України

Представлена Інститутом електродинаміки НАН України робота "Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг" заслуговує високої оцінки завдяки отриманим в ній важливим науковим та практичним результатам, які дозволили створити унікальне електротехнологічне обладнання для виробництва високовольтних електричних кабелів світового рівня на основі нанозміцненої (зшитої) полімерної ізоляції. Авторами цієї роботи на основі аналізу виникаючих в ізоляції детермінованих і стохастичних електрофізичних процесів з урахуванням нелінійних властивостей та механізмів її деградації, що проявляються при високій напрузі, розроблено нові підходи по підвищенню електричної міцності такої ізоляції. Ними розроблено нові рецептури ізоляційних полімерних матеріалів, які за експлуатаційними характеристиками і умовами їх створення не мають аналогів у світі. Завдяки розробці та впровадженню нових технологій виготовлення полімерної ізоляції і захисних оболонок кабелів на заводі "Південкабель" вперше в світі створено комплекс з виробництва кабельних систем напругою до 400 кВ на основі екструзійної установки катенарного типу.
Вважаю за доцільне підтримати цю роботу, яка безперечно заслуговує присудження їй Державної премії України в галузі науки і техніки.

Рєзцов В.Ф., член-кореспондент НАН України,
заступник директора з наукової роботи
Інституту відновлюваної енергетики НАН України.

Випанасенко Станіслав Іванович, д.т.н., проф

Створення сучасного вітчизняного виробництва високовольтної кабельної продукції – важлива науково-технічна проблема світового рівня, яка успішно вирішена на заводі "ПІВДЕНКАБЕЛЬ" за безпосередньою участю провідних наукових установ, в першу чергу Інституту електродинаміки НАН України. Важливим результатом поданої на конкурс роботи, на мою думку, є розроблення та створення у складі заявленого електротехнологічного комплексу унікальної за своїми технічними і технологічними рішеннями та можливостями екструзійної установки катенарного типу для виготовлення високовольтних електричних кабелів зі зшитою полімерною ізоляцією, яка дозволяє наносити на струмопровідні жили тришарову ізоляцію з наступною її вулканізацією. Створення зазначеного комплексу дозволяє виробляти високовольтну кабельну продукцію напругою до 400 кВ, задовольняючи у повній мірі потребу України в такій продукції, а також експортувати її за кордон.
Вважаю, що подана робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Випанасенко С.І., д.т.н., проф.
завідувач кафедри електропостачання
НТУ "Дніпровська політехніка".

Сінчук Олег Миколайович, д.т.н., проф.

Подана на здобуття Державної премії робота р32 – це комплексна робота, яка поєднує в собі значні наукові досягнення та ефективні технічні і технологічні рішення, які вилилися в розроблення та створення в нашій країні унікального електротехнічного комплексу з виробництва високовольтних і надвисоковольтних електричних кабелів. У цьому велика заслуга вітчизняних науковців Національної академії наук України і провідних вишів країни, а також виробничників ПАТ "Завод Південкабель", які спромоглися досягти такого значного результату. Створення і успішна експлуатація зазначеного комплексу ставить нашу країну в один ряд з розвинутими країнами Західної Європи, США, Японією в цій галузі.
Без сумніву ця робота і її автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Сінчук О.М., д.т.н., проф.,
зав. кафедри ДВНЗ "Криворізький національний університет".

Б. О. Блюсс, Директор Придніпровського наукового центруНАНУ

Залучення природних механізмів до відновлення навколишнього середовища на порушених промисловістю та сільським господарством територіях дозволяє мінімізувати витрати на підтримання екологічної рівноваги та комплексне відновлення порушених екосистем. Лише в окремих промислово розвинених країнах починають використовувати екосистемні сервіси певних видів живих організмів (рослин, тварин, мікроорганізмів), але комплексно ця складна наукова проблема досі не вирішена. Представлений на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки цикл наукових праць дозволяє стверджувати, що цю наукову проблему в Україні вирішено, розроблено наукові основи та виявлено механізми відновлення навколишнього середовища із залученням біотичної складової екосистем.
У циклі робіт вирішено важливі наукові проблеми формалізації та оцінювання екосистемних сервісів, узагальнено підходи до раціонального природокористування в умовах глобальних змін клімату. Результати охоплюють всі кліматичні зони України. Розроблена авторами типологія екосистемних сервісів для природних, техно- та агроекосистем допомагає визначити основні режими їх функціонування. Встановлені залежності екосистемних сервісів від просторових чинників із застосуванням ГІС-технологій та даних дистанційного зондування Землі, виявлені інформаційно цінні показники, які характеризують ступінь антропогенної трансформації, визначено режими управління порушеними екосистемами, охарактеризоване таксономічне, філогенетичне та функціональне різноманіття угруповань живих організмів як фактор їх стійкості. Застосовано екоморфічний підхід для аналізу порушених екосистем, встановлені важливі індикаторні структурні та функціональні характеристики угруповань тварин природних, техногенних та агроекосистем. Оцінено біотичний потенціал агроекосистем за різних технологій ведення сільського господарства. Науковий колектив, який претендує на отримання Державної премії, удвічі збільшив площу природно-заповідного фонду Дніпропетровської області, опублікував 580 наукових публікацій, у тому числі 16 наукових монографій і 39 статей у міжнародних наукових журналах, які індексуються у базах даних Scopus і Web of Science. Кількість посилань на публікації цього авторського колективу перевищує 4,5 тисячі, з них близько 100 посилань у базі Scopus і 150 – у Web of Science. За результатами досліджень захищено 3 докторські та 15 кандидатських дисертацій.
Зважаючи на все наведене вище, вважаю за необхідне рекомендувати присудити Державну премію України Пахомову О. Є., Булахову В. Л., Пісаренку П. В., Жукову О. В., Кунах О. М., Голобородьку К. К., Гассо В. Я., Бригадиренку В. В. за цикл наукових праць «Екосистемні сервіси в умовах глобальних змін клімату та стійкий розвиток природничого потенціалу України».

Директор Придніпровського наукового
центру НАН України і МОН України,
д-р техн. наук, проф., лауреат Державної
премії України у галузі науки і техніки Б. О. Блюсс

Сухін Дмитро Олегович, директор ТОВ «Сіті Енергосервіс»

Конкурсна робота «Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг», охоплює різноманітний комплекс експериментальних і теоретичних робіт по вирішенню проблеми підвищення пропускної спроможності та надійності електричних мереж, актуальної не лише в Україні, а і у світовій практиці і успішне втілення досягнутих результатів.

Вивчення та вирішення існуючої зазначеної проблеми вкрай важливі, вважаючи на світову тенденцію по забезпеченню збереження енергетичних ресурсів та збереженню природних ресурсів.

Вважаю, що робота заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Сухін Дмитро Олегович, директор ТОВ «Сіті Енергосервіс», м. Київ

Шевчук Олег Михайлович, директор ТОВ "АВС-ЕНЕРГО"

Важливість позитивних результатів роботи «Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг», представленої колективом Інституту електродинаміки НАН України на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки, не викликає сумнівів.

Виконані дослідження дозволили отримати підвищення пропускної спроможності та надійності надвисоковольтних кабелів шляхом урахування нелінійних взаємних залежностей між параметрами їхніх елементів і спростити технологію виготовлення цієї високотехнологічної продукції.

Авторами розроблена та використана низка технічних рішень, що знайшли практичне впровадження на заводі-виробнику кабельної продукції – ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ». Робота і авторський колектив заслуговують на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки 2018 року.

Шевчук Олег Михайлович, директор ТОВ "АВС-ЕНЕРГО", м. Київ

Кошель Володимир Миколайович

Заявлена конкурсна робота «Електротехнологiчний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг» сучасна, та суцільно відповідає напрямку розвитку світової енергетики, оскільки створення базових основ нових електротехнологічних комплексів, створюваних без використання енергоємного обладнання, підвищує конкурентоспроможності інноваційної вітчизняної продукції.

З огляду на Вище викладене, вважаю, що і робота, і авторський колектив заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Кошель Володимир Миколайович, технічний директор ТОВ МСК «Синергія», м. Дніпро

Д.т.н., проф. Скіданов Володимир Михайлович

Вітаю жителів Києва, Дніпра, Запоріжжя та інших міст України, що мають щільну забудову, розвинені транспортні комунікації та енергонасичені райони, з появою потужних кабельних систем, здатних забезпечити високу пропускну здатність, надійність і безпеку ліній електропередачі для населення та промислових і комунальних підприємств.
Розвинені країни світу вже давно використовують надвисоковольтні кабелі для гарантованого електропостачання енергонасичених регіонів і протужних промислових комплексів безперервної дії. Такі кабельні системи мають надзвчайно високі пропускну здатність і стійкість до короткочасних перенавантажень, що є запорукою підвищення стійкості об'єднаних енергосистем. Їх використання економить площі земель, які зазвичай відводять для ліній електропередачі, та покращують екологію навколишнього середовища.
Для розвитку наявних і створення нових житлових і промислових комплексів в Україні виконано важливу роботу, тому підтримую цю роботу та її авторів у здобутті Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році.

Скіданов Володимир Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів Київського національного університету будівництва і архітектури.

Член-кореспондент НАН України Фіалко Наталія Михайлівна

Успіх роботи р32 базується на вирішенні складної наукової проблеми розв’язку взаємозв'язаних нестаціонарних задач тривимірного розподілу електричних, теплових і механічних полів у діелектричних середовищах з нелінійними властивостями. Виявлення синергідних умов електротеплової і термомеханічної деградації твердої полімерної ізоляції кабелів при збуренні електричного поля сукупністю водяних мікровключень і триїнгів дозволило розробити нові критерії підвищення її якості та реалізувати такі критерії при розробці но-вих технологій промислового виробництва сучасних кабельних систем надвисоких напруг.
Особливо вражаючим є розробка технології екструзійного нанесення трьох шарів полімерної ізоляції на струмопровідну жилу і реалізація багато-зонного наноструктурного термозміцнення у середовищі азоту при температурі до 450 °С і тиску до 16 атм., що забезпечує отримання підвищених експлуатаційних властивостей такої ізоляції навіть при надвисоких напругах.
Високий рівень наукових, технологічних і практичних результатів, широке впровадження в Україні та інших країнах свідчить про те, що дана робота та її автори заслуговують здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році.
Фіалко Н.М., член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор, лау-реат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач відділу теплофізики енергоефективних теплотехнологій Інституту теплофізики НАН України

Чорний О.П.

Актуальність даної роботи не викликає сумнівів. Авторами розв’язаний комплекс наукових і практичних задач, отримана низка нових наукових і технічних підходів з удосконалення електротермічної технології виготовлення ізоляції, що забезпечило розробку базових концептуальних засад створення електротехнологічного комплексу виробництва конкурентоздатних кабельних систем на напруги до 400 кВ. Створення такого комплексу є не просто економічно доцільним, це вимога часу, адже розроблений та створений електротехнологічний комплекс виробництва сучасних кабельних систем на надвисоку напругу забезпечує всі потреби України в кабельній продукції світового рівня, дозволяє реалізувати як імпортозаміщення такої інноваційної продукції, так і її експорт в інші країни, зміцнюючи таким чином економіку і позитивний імідж нашої держави.
Вважаю, що автори роботи «Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг» за отримані нові наукові результати з дослідження взаємозв'язаних мультифізичних процесів у полімерній ізоляції надвисоковольтних кабелів, створені технології виготовлення вітчизняних кабелів на надвисокі напруги заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Чорний О.П., д.т.н., проф., директор Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Алекберов Фахреддин Аманулла оглы

В работе “Электротехнологический комплекс производства кабельных систем сверхвысокого напряжения”, на базе прогрессивных разработанных методов расчета и математических моделей предложены и внедрены усовершенствованные технологии производства инновационной продукции наивысшего качества. Её результаты являются выдающимися и заслуживающими уважения на мировом энергетическом рынке, так как достигнута главная цель любого производителя – внедрение передовых технологий обеспечивающих высокое качество продукции с наименьшими затратами, и широкой перспективой дальнейшего внедрения.

Выпуск такой уникальной и наукоемкой продукции, создает положительный имидж Украинской науке и Украинскому производителю кабеля "ЗАВОДУ ЮЖКАБЕЛЬ” на мировом кабельном рынке. Работа и авторский коллектив достойны Государственной премии Украины в области науки и техники 2018 года.

Алекберов Фахреддин Аманулла оглы, директор "Энергетик", Азербайджан, г. Баку.

Болгарин Михаил Федорович

Реализованные на практике результаты работы “Электротехнологический комплекс производства кабельных систем сверхвысокого напряжения” обеспечивают готовые решения целого ряд современных научно-технических задач связанных с модернизацией и созданием новых эффективных Европейских электрических кабельных сетей.

О колоссальной практической ценности работы говорят 5 млрд. грн достигнутого экономического эффекта, что позиционирует Украину как страну с высокими мировыми технологиями и передовой наукой.

Считаю, что работа и ее авторский коллектив заслуживают на получение Государственной премии Украины в области науки и техники 2018 г.

Болгарин Михаил Федорович, директор S.R.L "СEGOLTAR", г. Кишенев, Молдова.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.