Офіційний веб сайт

Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг

р32

Представлено Інститутом електродинаміки НАН України.

Автори: чл.к. Кондратенко І.П., д.т.н. Гориславець Ю.М., д.т.н. Супруновська Н.І., д.т.н. Гурин А.Г., к.т.н. Щерба М.А., к.т.н. Золотарьов В.В., Чопов Є.Ю., Обозний А.Л.

На основі теоретичних досліджень і експериментів вирішено наукову проблему підвищення пропускної спроможності та надійності надвисоковольтних кабелів шляхом урахуванням нелінійних взаємних залежностей між параметрами їхніх елементів і спрощення технології їх виготовлення. Створено наукові основи вирішення нестаціонарних задач тривимірного розподілу електромагнітних, теплових і механічних полів у нелінійних середовищах елементів кабелів. Запропоновано удосконалені технології виробництва струмопровідних жил, електротермічної екструзії і нанозміцнення полімерної ізоляції надвисоковольтних кабелів та їхніх сертифікаційних випробувань.

Сформовано базові  засади створення електротехнологічних комплексів з виробництва сучасних надвисоковольтних кабельних систем без використання енергоємних екструзійних вертикальних установок висотою більше 100 м.

 На ПАТ "Завод Південкабель" організовано електротехнологічний комплекс виробництва сучасних кабельних систем на напругу до 400 кВ,  який  забезпечує всі потреби України в кабельній продукції світового рівня та її експорт. Комплекс використовує виготовлену за спеціальним замовленням екструзійну установку катенарного типу висотою до 12 м, що є більш енергоефективним рішенням.

Вміст міді у катанці власного виробництва складає 99,99% замість 99,9%, вміст кисню – 0,0005% замість 0,04%. Рівень часткових розрядів у вітчизняних кабелях є вдвічі меншим допустимого.

За  останні 10 років впроваджено більше 1100 км кабелів на напруги 110–400 кВ виробництва ПАТ "Завод Південкабель". Економічний ефект від впровадження результатів роботи склав  понад 4,7 млрд. грн.

Кількість публікацій: 10 монографій, 5 посібників, 169 статей (18 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 258/9; Google Scholar –573/12. Отримано 14 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 8 докторських та 16 кандидатських дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

Сухін Дмитро Олегович, директор ТОВ «Сіті Енергосервіс»

Конкурсна робота «Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг», охоплює різноманітний комплекс експериментальних і теоретичних робіт по вирішенню проблеми підвищення пропускної спроможності та надійності електричних мереж, актуальної не лише в Україні, а і у світовій практиці і успішне втілення досягнутих результатів.

Вивчення та вирішення існуючої зазначеної проблеми вкрай важливі, вважаючи на світову тенденцію по забезпеченню збереження енергетичних ресурсів та збереженню природних ресурсів.

Вважаю, що робота заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Сухін Дмитро Олегович, директор ТОВ «Сіті Енергосервіс», м. Київ

Шевчук Олег Михайлович, директор ТОВ "АВС-ЕНЕРГО"

Важливість позитивних результатів роботи «Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг», представленої колективом Інституту електродинаміки НАН України на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки, не викликає сумнівів.

Виконані дослідження дозволили отримати підвищення пропускної спроможності та надійності надвисоковольтних кабелів шляхом урахування нелінійних взаємних залежностей між параметрами їхніх елементів і спростити технологію виготовлення цієї високотехнологічної продукції.

Авторами розроблена та використана низка технічних рішень, що знайшли практичне впровадження на заводі-виробнику кабельної продукції – ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ». Робота і авторський колектив заслуговують на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки 2018 року.

Шевчук Олег Михайлович, директор ТОВ "АВС-ЕНЕРГО", м. Київ

Кошель Володимир Миколайович

Заявлена конкурсна робота «Електротехнологiчний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг» сучасна, та суцільно відповідає напрямку розвитку світової енергетики, оскільки створення базових основ нових електротехнологічних комплексів, створюваних без використання енергоємного обладнання, підвищує конкурентоспроможності інноваційної вітчизняної продукції.

З огляду на Вище викладене, вважаю, що і робота, і авторський колектив заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Кошель Володимир Миколайович, технічний директор ТОВ МСК «Синергія», м. Дніпро

Д.т.н., проф. Скіданов Володимир Михайлович

Вітаю жителів Києва, Дніпра, Запоріжжя та інших міст України, що мають щільну забудову, розвинені транспортні комунікації та енергонасичені райони, з появою потужних кабельних систем, здатних забезпечити високу пропускну здатність, надійність і безпеку ліній електропередачі для населення та промислових і комунальних підприємств.
Розвинені країни світу вже давно використовують надвисоковольтні кабелі для гарантованого електропостачання енергонасичених регіонів і протужних промислових комплексів безперервної дії. Такі кабельні системи мають надзвчайно високі пропускну здатність і стійкість до короткочасних перенавантажень, що є запорукою підвищення стійкості об'єднаних енергосистем. Їх використання економить площі земель, які зазвичай відводять для ліній електропередачі, та покращують екологію навколишнього середовища.
Для розвитку наявних і створення нових житлових і промислових комплексів в Україні виконано важливу роботу, тому підтримую цю роботу та її авторів у здобутті Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році.

Скіданов Володимир Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів Київського національного університету будівництва і архітектури.

Член-кореспондент НАН України Фіалко Наталія Михайлівна

Успіх роботи р32 базується на вирішенні складної наукової проблеми розв’язку взаємозв'язаних нестаціонарних задач тривимірного розподілу електричних, теплових і механічних полів у діелектричних середовищах з нелінійними властивостями. Виявлення синергідних умов електротеплової і термомеханічної деградації твердої полімерної ізоляції кабелів при збуренні електричного поля сукупністю водяних мікровключень і триїнгів дозволило розробити нові критерії підвищення її якості та реалізувати такі критерії при розробці но-вих технологій промислового виробництва сучасних кабельних систем надвисоких напруг.
Особливо вражаючим є розробка технології екструзійного нанесення трьох шарів полімерної ізоляції на струмопровідну жилу і реалізація багато-зонного наноструктурного термозміцнення у середовищі азоту при температурі до 450 °С і тиску до 16 атм., що забезпечує отримання підвищених експлуатаційних властивостей такої ізоляції навіть при надвисоких напругах.
Високий рівень наукових, технологічних і практичних результатів, широке впровадження в Україні та інших країнах свідчить про те, що дана робота та її автори заслуговують здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році.
Фіалко Н.М., член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор, лау-реат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач відділу теплофізики енергоефективних теплотехнологій Інституту теплофізики НАН України

Чорний О.П.

Актуальність даної роботи не викликає сумнівів. Авторами розв’язаний комплекс наукових і практичних задач, отримана низка нових наукових і технічних підходів з удосконалення електротермічної технології виготовлення ізоляції, що забезпечило розробку базових концептуальних засад створення електротехнологічного комплексу виробництва конкурентоздатних кабельних систем на напруги до 400 кВ. Створення такого комплексу є не просто економічно доцільним, це вимога часу, адже розроблений та створений електротехнологічний комплекс виробництва сучасних кабельних систем на надвисоку напругу забезпечує всі потреби України в кабельній продукції світового рівня, дозволяє реалізувати як імпортозаміщення такої інноваційної продукції, так і її експорт в інші країни, зміцнюючи таким чином економіку і позитивний імідж нашої держави.
Вважаю, що автори роботи «Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг» за отримані нові наукові результати з дослідження взаємозв'язаних мультифізичних процесів у полімерній ізоляції надвисоковольтних кабелів, створені технології виготовлення вітчизняних кабелів на надвисокі напруги заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Чорний О.П., д.т.н., проф., директор Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Алекберов Фахреддин Аманулла оглы

В работе “Электротехнологический комплекс производства кабельных систем сверхвысокого напряжения”, на базе прогрессивных разработанных методов расчета и математических моделей предложены и внедрены усовершенствованные технологии производства инновационной продукции наивысшего качества. Её результаты являются выдающимися и заслуживающими уважения на мировом энергетическом рынке, так как достигнута главная цель любого производителя – внедрение передовых технологий обеспечивающих высокое качество продукции с наименьшими затратами, и широкой перспективой дальнейшего внедрения.

Выпуск такой уникальной и наукоемкой продукции, создает положительный имидж Украинской науке и Украинскому производителю кабеля "ЗАВОДУ ЮЖКАБЕЛЬ” на мировом кабельном рынке. Работа и авторский коллектив достойны Государственной премии Украины в области науки и техники 2018 года.

Алекберов Фахреддин Аманулла оглы, директор "Энергетик", Азербайджан, г. Баку.

Болгарин Михаил Федорович

Реализованные на практике результаты работы “Электротехнологический комплекс производства кабельных систем сверхвысокого напряжения” обеспечивают готовые решения целого ряд современных научно-технических задач связанных с модернизацией и созданием новых эффективных Европейских электрических кабельных сетей.

О колоссальной практической ценности работы говорят 5 млрд. грн достигнутого экономического эффекта, что позиционирует Украину как страну с высокими мировыми технологиями и передовой наукой.

Считаю, что работа и ее авторский коллектив заслуживают на получение Государственной премии Украины в области науки и техники 2018 г.

Болгарин Михаил Федорович, директор S.R.L "СEGOLTAR", г. Кишенев, Молдова.

Батигін Юрій Вікторович, професор, д.т.н.

Щиро підтримую висунення роботи на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Запропонований електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг є результатом значного обсягу теоретичних та експериментальних робіт проведених як академічним інститутом так і представниками вищих навчальних закладів разом з виробниками кабельної продукції, що дозволило отримати високий науковий рівень цієї комплексної роботи. Робота супроводжувалась створенням обладнання та експериментальної бази для виготовлення необхідних електротехнічних матеріалів. Створення запропонованого електротехнологічного комплексу дозволяє вітчизняним виробникам кабельної продукції стати на один рівень якості та надійності кабельних систем надвисоких напруг з кращими світовими фірмами та підвищити конкурентну спроможність на світових ринках.

Вважаю, що ця робота та колектив її авторів заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

Батигін Юрій Вікторович, професор, д.т.н., завідувач кафедри фізики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Матвеенко Игорь Леонидович

В 2010 году сотрудники СЗАО «Белтелекабель» совместно с ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ» и другими организациями выполнили работу по созданию новой кабельной линии сверхвысокого напряжения 330 кВ на одной из крупнейших тепловых электростанций Березовской ГРЭС, входящей в структуру «Брестэнерго» республики Беларусь. При её строительстве было использовано более 10 км современного кабеля произведенного «Южкабелем». Следует отметить, что этот проект стал знаковым, так как была спроектирована, построена, испытана и успешно пущена в эксплуатацию первая в Белоруссии кабельная система сверхвысокого напряжения.

Сложность и положительный результат выполненной работы, является убедительным аргументом в пользу признания коллектива авторов достойным государственной премии Украины в области науки и техники 2018 года.

Матвеенко Игорь Леонидович, заместитель генерального директора СЗАО «Белтелекабель», Беларусь, г. Минск

Костіков Андрій Олегович, член-кореспондент НАН України

Подана робота безумовно є актуальною, містить оригінальні наукові рішення і має велику практичну значущість. Слід відмітити значний обсяг впровадження результатів роботи і їх істотний економічний ефект.

Виконані колективом авторів теоретичні та експериментальні дослідження дозволили вирішити наукову проблему підвищення пропускної спроможності та надійності надвисоковольтних кабелів шляхом урахуванням нелінійних взаємних залежностей між параметрами їхніх елементів і спрощення технології їх виготовлення. Це дало змогу запропонувати вдосконалені технології виробництва і розробити базові засади створення енергоефективних електротехнологічних комплексів з виробництва сучасних надвисоковольтних кабельних систем.

Правільність отриманих наукових результатів та обраних технічних рішень підтверджується організацією на ПАТ "Завод Південкабель" електротехнологічного комплексу виробництва сучасних кабельних систем на напругу до 400 кВ, який повністю забезпечує потреби України в такій кабельній продукції та дозволяє виробляти її на експорт.

Зважаючи на викладене, вважаю, що колектив авторів роботи «Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Костіков Андрій Олегович,
д-р техн. наук, член-кореспондент НАН України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
заступник директора з наукової роботи
Інституту проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України

Бржезицький Володимир Олександрович, д.т.н., професор

Робота присвячена розробці та створенню сучасного високотехнологічного комплексу з виробництва високовольтних і надвисоковольних електричних кабелів, який забезпечує всі потреби України у високовольтній кабельній продукції світового рівня та дає можливість експортувати її за кордон. До складу комплексу входить новітня і унікальна за своїм технічним рішенням екструзійна лінія для нанесення на струмопровідну жилу полімерної ізоляції та декілька важливих додаткових систем, зокрема систем для виготовлення високоякісних струмопровідних жил та для випробування високовольтної продукції.
Створенню зазначеного комплексу, як випливає з поданих документів, передувало проведення низки наукових досліджень, спрямованих на підвищення електричної і термічної міцності полімерної ізоляції та розробку оригінальних технологій її нанесення, наноструктурного зміцнення та випробування. Використання розробленої математичної моделі, що враховує нелінійні характеристики зшитої полімерної ізоляції в сильних електричних полях і детерміновані та стохастичні процеси її деградації, забезпечило визначення умов зменшення інтенсивності цих процесів і підвищення ефективності технології виробництва високовольтних кабелів. Розроблено нові рецептури ізоляційних матеріалів, які за умовами їх створення та експлуатаційними характеристиками не мають аналогів у світі. Окрім цього, авторами роботи розроблено інноваційні технології виготовлення струмопровідних, діелектричних і напівпровідних матеріалів для екрануючих і захисних оболонок кабелю.
В результаті проведених досліджень науковцями Інституту електродинаміки НАН України, Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" на ПАТ "Завод Південкабель" розроблено та створено сучасний комплекс для виробництва високовольтних кабелів зі зшитою поліетиленовою ізоляцією напругою до 400 кВ включно з електротехнічною системою випробування кабельних систем напругою до 500 кВ.
За новизною та оригінальністю наукових, технічних і технологічних рішень, а також за показниками якості кабельної продукції зазначений комплекс перевершує кращі на сьогодні досягнення в світі у цій області. На мою думку, представлена робота та її автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Бржезицький В.О., в. о. кафедри техніки та електрофізики високих напруг НУТУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", доктор технічних наук, професор

Науменко Олексій Антонович, к.т.н.

Об’єднання вітчизняної електроенергетичної системи з електроенергетичною системою країн Євросоюзу є одною з найнеобхідніших умов інтеграції України в загальноєвропейський економічний простір. При цьому, існуючі у нас електромережі повинні досягти рівня світових стандартів, в першу чергу по таких основних показниках, як надійність, безпека експлуатації та екологічність. На сучасному етапі всезростаючої концентрації електричних потужностей це практично неможливо здійснити без модернізації існуючих та розробки нових систем передавання електричної енергії до споживачів за рахунок впровадження новітніх кабельних систем, в першу чергу, надвисоких напруг. Тому створення електротехнологічних комплексів виробництва кабельних систем надвисоких напруг, що дозволяє виробляти необхідну елементну базу для широкомасштабної модернізації існуючих та створення нових електроенергетичних мереж, які б повністю задовольняли сучасним вимогам, є надзвичайно актуальною проблемою не тільки для всієї України в цілому, але й на світовому рівні.
В науковому плані в запропонованій роботі вирішено цілий спектр наукових задач. Вони починаються з розробки вимог до кабельних систем на напругу до 400 кВ, дослідження роботи ізоляції із зшитого поліетилену з метою забезпечення її триінгостійкості в умовах дії надвисоких напруг, розв’язання задач забезпечення необхідного ресурсу екологічності та пожежної безпеки і в першу чергу таких якостей як негорючість та низьке газодимовиділення. Центральною проблемою є дослідження з метою створення сучасних електротехнологічних комплексів виробництва кабелів надвисокої напруги з допомогою похилих екструзійних ліній в середовищі стиснутого газу при температурі вулканізації більш ніж 400 градусів Цельсія. Наукова проблематика роботи логічно завершується теоретичним та експериментальним дослідженням виготовлених зразків кабелів резонансними системами мегавольтного діапазону та дослідженням часткових розрядів в ізоляції за таких умов.
Практичне значення роботи полягає в освоєнні випуску на створених електротехнологічних комплексах вітчизняних зразків кабельної продукції, що за своїми основними показниками надійності, пожежобезпеки та екологічності повністю задовольняють всім вимогам світових стандартів. Це дозволило налаштувати виготовлення кабельних систем на напругу до 400 кВ не тільки для потреб вітчизняної електроенергетики, але й придатних для експорту у країни близького та далекого зарубіжжя, зокрема кабелів із зшитого поліетилену в свинцевих оболонках для прокладання у воді, в шахтах та в умовах пустельних грунтів. Останнє відкриває нові горизонти експорту такої продукції, в тому числі і до країн Близького Сходу, з якими Україна останнім часом значно розвиває економічні відносини. Серед безумовних переваг роботи слід відзначити її цілісність, патентоздатність результатів та хорошу апробацію, в тому числі і в існуючих наукометричних виданнях. Основні результати роботи доведені до рівня сучасної наукоємної технології.
Загалом, запропонована робота, на мій погляд, за своєю актуальністю, науковим рівнем та практичною цінністю повністю відповідає вимогам до робіт, що висуваються на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Доцент по кафедрі електроізоляційної та кабельної техніки, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Науменко О.А.

Невлюдов І.Ш., д.т.н., проф.

Комплексна наукоємна та високоефективна розробка, яка досягнута шляхом вирішення надзвичайно складних задач. По рівню технічних рішень роботи авторів відповідають, чи навіть перевершують кращі світові досягнення. Включає наукові дослідження, масштабні інженерно-технічні та організаційні рішення, доведені до промислового впровадження та отримання високого економічного ефекту в Україні так і реалізацією продукції за кордоном. Робота, на наш погляд, заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Невлюдов Ігор Шакирович, д.т.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри КІТАМ, Харківського національного університету радіоелектроніки

Козлов Сергій Петрович, заслужений енергетик України.

Працюючи тривалий термін начальником служби філії «Кабельні мережі Київенерго» мені часто доводилося вирішувати практичні завдання щодо забезпечення безаварійної роботи мереж міста. Поява нових підходів і технічних рішень при створенні сучасних вітчизняних кабельних систем високої і надвисокої напруги, безумовно, виводять енергетику України на новий світовий рівень і сприяють безпеці, а також надійності експлуатації енергетичних систем великих міст.

Робота заслуговує присудження державної премії України у галузі науки і техніки.

Козлов Сергій Петрович, заслужений енергетик України. Начальник відділу ТОВ "ЕНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ"

Майданов Сергій Вікторович

Наше підприємство давно працює у галузі атомної енергетики з колективом ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ».
Даний колектив володіє творчим потенціалом, що дозволяє довгі роки бути у числі передових розробників нових технологій, освоєння сучасної і перспективної номенклатури продукції необхідної споживачам.
Особливо хочеться відзначити роботу «Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем сверхвисоких напруг», результати якої дозволили отримати продукцію, що у повній мірі відповідає світовому рівню енергетики і забезпечити економічність і безпеку передачі електроенергії у електричних мережах і системах.
Колектив авторів гідний бути претендентом на присудження державної премії України за 2018 рік.

Майданов Сергій Вікторович, комерційний директор ПрАТ «Завод Елокс», смт Слобожанське

Ніщета Олександр Володимирович

Прогрес у розвитку вітчизняної і світової енергетики неможливий без ретельного вивчення і задоволення потреб ринку, дотримання підвищених вимог екологічної безпеки, а також впровадження нових науково обґрунтованих технологічних рішень. Важливо, що в роботі «Електротехнологiчній комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг» враховано подальший розвиток експлуатації альтернативних джерел енергії та створення надійних кабельних систем, які застосовуються в атомній енергетиці. Промислове впровадження результатів роботи дозволяє її авторам і колективам організацій, які вони представляють стати гідними претендентами на отримання державної премії України в 2018 році.

Ніщета Олександр Володимирович, генеральний директор ТОВ «Електропівденмонтаж», м. Харьків

Бузько Світлана Василівна, к.т.н.

Робота зі створення вітчизняного комплексу кабельних систем надвисоких напруг заслуговує присудження державної премії України. Особливо важливим вважаю комплексний підхід, застосований виконавцями роботи при вирішенні унікальних завдань, що стоять перед енергетиками, який стосується не тільки кінцевого етапу впровадження нової високотехнологічної продукції, а й глибокого, наукового опрацювання питань стосовно характеристик використовуваних матеріалів (в тому числі електропровідних і ізоляційних матеріалів підвищеної чистоти), виробництва, тестування і прогнозованості термінів служби кабельних систем надвисоких напруг, що дозволяють інтегрувати енергетичні системи України в Європейські.

Бузько Світлана Василівна, к.т.н., інженер з автоматизації систем керування виробництвом ВП "Північна ЕС" ДП "НЕК "Укренерго".

Шумілов Юрій Миколайович, лауреат Державної премії України

Робота свідчить про велику перемогу твердої полімерної електроізоляції в області високовольтної потужної енергетики, що підвищує надійність і пропускну здатність ліній електропередачі в регіонах України, в яких через бойові дії пошкоджено магістральні електромережі.
Виробництво заводом "Південкабель" сучасних кабелів на напругу 220 кВ для підстанції "Кремінська" в Луганській області, дозволить синхронізувати систему електропостачання зазначених регіонів з об'єднаною енергосистемою України та забезпечити Північнодонецькому об'єднанню "Азот" і Лисичанському нафтопереробному заводу стійкі умови для роботи на повну потужність.
Підтримую дану роботу та її авторів у здобутті Державної премії України в галузі науки і техніки.

Заступник директора Слов'янського заводу високовольтних ізоляторів, д.т.н., професор Шумілов Ю.М.

Стахів Петро Григорович, д.т.н., професор

Урахування збурень електричного, механічного і температурного полів мікронеоднорідностями полімерній ізоляції стало науковим підґрунтям для удосконалення конструкцій і технологій виготовлення вітчизняних надвисоковольтних кабельних систем та підвищення їхніх показників при різних умовах експлуатації. На основі аналізу взаємодії змінного електричного поля і індукованих зарядів на поверхні мікровключень ізоляції та урахування її нелінійних властивостей у сильних полях, у роботі визначено нові закономірності її деградації. Ці результати розвивають дослідження відомих вчених L.A. Dissado та J.C. Fothergill (Standard Telecommunication Laboratories Ltd., England).
Використання виявлених закономірностей для удосконалення конструкцій і технологій виготовлення надвисоковольтних кабелів та нормативної бази їх випробувань і експлуатації забезпечили отримання нових наукових і практичних результатів. Серед них слід виділити обґрунтування доцільності використання установок катенарного типу для виготовлення полімерної ізоляції кабелів надвисоких напруг, що забезпечило підвищення енергоефективності процесу виготовлення.
Результати роботи мають наукову цінність і промислове використання, спрямоване на підвищення стійкості та безпеки енергосистеми України.
Представлена робота та її автори достойні Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.

Завідувач кафедри теоретичної і загальної електротехніки Національного університету "Львівська політехніка", д.т.н., професор, Стахів П.Г.

Яримбаш Дмитро Сергійович, д.т.н.

Підтримую висунення роботи на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Її автори – відомі у науковому середовищі фахівці, які створили унікальний за своїм складом і технічними можливостями комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг світового рівня. Важливо зазначити, що цей комплекс дозволяє не тільки повністю забезпечити нашу країну сучасною високовольтною кабельною продукцією, але й експортувати її за кордон. Переконаний, що за новизною і оригінальністю технічних і технологічних рішень представлена робота перевершує відомі аналогічні досягнення у світі в цій області.
Вважаю, що ця робота та колектив її авторів заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Яримбаш Д.С., завідувач кафедри електричних машин Запорізького національного технічного університету, д.т.н.

Гудим Василь Ількович, професор, д.т.н.

Перш за все, хочу поздоровити колег з України – авторів роботи – з високим науковим і технічним досягненням – створенням унікального технологічного комплексу з виробництва високовольтних і надвисоковольтних кабелів високої якості. Знаю, що виробництво на сучасному рівні такої відповідальної продукції – це достатньо складна проблема, яка потребує вирішення цілої низки наукових, технічних, технологічних і організаційних задач. Радий за авторів роботи, які спромоглися це зробити. Вражає достатньо високий науковий рівень цієї комплексної роботи. Авторами отримано нові наукові результати в різних галузях науки і техніки, зокрема в електротехніці, енергетиці, хімії, металургії, ливарному виробництві, обробці металів та ін., про що свідчить достатньо вагомий і обширний обсяг публікацій (статей і монографій) та патентів, отриманих в ході виконання цієї роботи. Приєднуюсь до думки авторів попередніх коментарів в тім, що подана робота безумовно заслуговує присвоєння їй Державної премії України в галузі науки і техніки.

Гудим Василь, професор "Краківської політехніки" (Польща)

Денисов Юрій Олександрович, проф., д.т.н.

Позитивно оцінюю представлену роботу по створенню електротехнологічного комплексу з виробництва високовольтних електричних кабелів зі зшитою поліетиленовою ізоляцією. Зазначений комплекс дозволяє виробляти кабелі високої якості на високі напруги (до 400 кВ), забезпечуючи всі потреби України в кабельній продукції світового рівня та її експорт за кордон. За останні роки впроваджено більше 1100 км кабелів напругою 110–400 кВ виробництва ПАТ "Завод Південкабель" зі значним економічним ефектом. Враховуючи високий науковий рівень представленої роботи, важливе практичне значення для економіки країни, вважаю, що ця робота заслуговує присвоєння Державної премії України в галузі науки і техніки.

Денисов Ю.О., завідувач кафедри Чернігівського державного технологічного університету, професор, д.т.н.

Васько Петро Феодосійович, д.т.н.

Створення в Україні власного виробництва високовольтної кабельної продукції надзвичайно важлива і актуальна проблема, яка забезпечує підвищення енергетичної безпеки країни за рахунок збільшення пропускної спроможності нових високовольтних кабельних ліній зі зшитою поліетиленовою ізоляцією, виникнення додаткових маневрових потужностей та підвищення стійкості енергосистем. Авторами роботи на основі проведених наукових досліджень розроблено унікальний електротехнологічний комплекс для виробництва високовольтних і надвисоковольтних кабелів напругою до 400 кВ. Основним і в той же час оригінальним елементом цього комплексу є лінія з виготовлення кабелю у вигляді похилої екструзійної установки висотою (всього!) 12 м, затрати на створення і експлуатацію якої в декілька разів менші, ніж установок вертикального типу відомих зарубіжних фірм, висота яких сягає 100 м. Заслуговує також уваги і високої оцінки створена електротехнічна система випробування готової кабельної продукції напругою до 500 кВ.
Представлена робота безперечно заслуговує присудження їй Державної премії України в галузі науки і техніки.

Васько П.Ф., завідувач відділу Інституту відновлюваної енергетики НАН України, д.т.н.

Сидорець Володимир Миколайович, д.т.н., професор

Приємно вражають досягнення авторів роботи. У цей складний для України час, коли закриваються діючі підприємства, вони створили нове унікальне високотехнологічне виробництво, яке знаходиться на рівні кращих світових зразків, а по багатьом параметрам їх перевершує. Розроблений колективом авторів, що представляють Інститут електродинаміки НАН України, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" та ПАТ "Завод Південкабель", електротехнологічний комплекс з виробництва електричних кабельних систем надвисокої напруги дозволяє у повній мірі забезпечити потреби України у високовольтній кабельній продукції високого ґатунку, а також експортувати її за кордон.
Вважаю, що ця робота та колектив її авторів заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Сидорець В.М., провідний науковий співробітник відділу фізики газового розряду і техніки плазми Інституту електрозварювання НАН України, професор, д.т.н.

Шведчикова І.О.

Розробка та створення в Україні власного імпорто-незалежного виробництва кабельних систем на напругу до 400 кВ, на якій здійснюється інтеграція енергосистем країн Європи, є запорукою енергетичної безпеки країни. З огляду на це, конкурсна робота «Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг» є актуальною та інноваційною за змістом. Авторами розроблено інноваційну технологію виготовлення жил перерізом до 2000 мм2, яка замінює жилу перерізом 2500 мм2, зменшуючи на 25% масу всіх витратних матеріалів. Розроблено нові інноваційні рецептури ізоляційних матеріалів, які за експлуатаційними характеристиками і умовами їх створення не мають аналогів у світі. Це дозволяє більш гнучко враховувати проектні вимоги та збільшувати надійність і ресурс надвисоковольтних кабельних систем в нестандартних умовах їх експлуатації.
Значна кількість вагомих наукових публікацій в авторитетних наукових виданнях свідчать про високу наукову цінність і практичне значення роботи. Подальше впровадження результатів роботи буде сприяти покращенню позитивного іміджу нашої країни.
Вважаю, що дана робота та колектив її авторів заслуговують на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р.

Шведчикова І.О., професор кафедри електроніки та електротехніки Київського національного університету технологій та дизайну, професор, д.т.н.

Станіслав Трохимович Толмачов

З використанням наукових і практичних результатів роботи р32 в Україні розроблені стратегічно важливі технології, на основі яких створено Електротехнологічний комплекс виробництва сучасних надвисоковольтних кабельних систем (далі Комплекс), у тому числі на напругу 400 кВ, на якій здійснюється інтеграція енергосистем країн Європи. Реалізація даної науково-технічної розробки була б неможливою без вирішення низки складних наукових проблем щодо урахування нелінійних взаємних залежностей між параметрами елементів кабелів, вирішення нестаціонарних задач з комплексним урахуванням тривимірного розподілу електромагнітних, теплових і механічних полів у нелінійних середовищах цих елементів. Удосконалені технології виробництва струмопровідних жил, електротермічної екструзії і нанозміцнення полімерної ізоляції надвисоковольтних кабелів та їхніх сертифікаційних випробувань. Науково-технічні результати членів авторського колективу пройшли широку апробацію, зокрема відображені в чисельних наукових публікаціях, світовий рівень яких підтверджується активним цитуванням в найбільш авторитетних наукометричних базах.
Вважаю, що наукові і технічні результати потужного колективу авторів Комплексу є не лише вагомим внеском в розвиток науки і техніки України в галузі електроенергетики і суміжних областей, а й свідченням високого потенціалу науковців України в розробці високих технологій. Це дає підстави вважати, що робота та її авторський колектив заслуговують на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р.

Станіслав Трохимович Толмачов, д.т.н., професор.

Стяжкін В.П., к.т.н.

Кабельна продукція заводу "Південкабель" (м. Харків) викликає великий інтерес та отримує призи на республіканських і міжнародних виставках сучасних електротехнічних виробів. Ця продукція знайшла широке впровадження в енергетичних і промислових підприємствах України та інших країн,що підтверджується значним соціальним та економічним ефектом, отриманим в останні роки.
Освоєння в Україні випуску конкурентоздатних кабельних систем надвисоких напруг є визначним науковим і технологічним досягненням, спрямованим на підвищення стійкості та безпеки вітчизняної електроенергетики. Створення цієї інноваційної електротехнічної продукції базується на визначних наукових результатах авторів роботи з Інституту електродинаміки НАН України, НТУ "Харківський політехнічний інститут", НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" та ПАТ "Завод Південкабель".
Матеріали роботи відображають всі підстави для здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р.

Директор науково-технічної фірми "ТЕМС", к.т.н. Стяжкін В.П.

Кускова Н.І., д.т.н., професор

У роботі використовуються нові наукові підходи та моделі для оцінки детермінованих і стохастичних електрофізичних процесів деградації твердої полімерної ізоляції з урахуванням її гетерогенної неоднорідності та нелінійних властивостей, виникаючих у сильних електричних полях. Отримані результати узгоджені з теоретичними та експериментальними дослідженнями таких відомих науковців, як S.A. Bogs (Electrical Insulation Research Center University of Connecticut, USA) та T. Tokoro (Gifu National College of Technology, Japan), Світовий рівень наукових досліджень авторів роботи підтверджує їхній високий індекс цитування у міжнародній базі даних Scopus. Важливо, що отримані результати впроваджено в промислових технологіях розробки нових полімерних матеріалів для виробництва інноваційної наукоємної електротехнічної продукції світового рівня.
Вважаю, що робота і автори заслуговують здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р.

Професор кафедри імпульсних процесів і технологій Національного університету кораблебудуваня ім. адм. Макарова, д.т.н., професор Кускова Н.І.

Володимир Вікторович Козирський

Робота колективу вчених, що представлена інститутом електродинаміки НАН України має надзвичайно важливі наукове і практичне значення, так як розроблені авторами наукові основи вирішення нестаціонарних задач тривимірного розподілу електромагнітних, теплових і механічних полів у нелінійних середовищах елементів кабелів обумовили можливість вирішити важливу проблему - підвищення пропускної спроможності та надійності надвисоковольтних кабелів шляхом урахуванням нелінійних взаємних залежностей між параметрами їхніх елементів і спрощення технології їх виготовлення. Важливими є результати роботи для економіки України - вміст міді у катанці власного виробництва досягнуто 99,99% замість 99,9%, вміст кисню – 0,0005% замість 0,04%. Рівень часткових розрядів у вітчизняних кабелях є вдвічі меншим допустимого. За останні 10 років впроваджено більше 1100 км кабелів на напруги 110–400 кВ виробництва ПАТ "Завод Південкабель". Економічний ефект від впровадження результатів роботи склав понад 4,7 млрд. грн.
Отримані колективом авторів результати роботи - Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг є дуже важливими для науки і економіки України, вважаю,що автори даної роботи заслуговують присудження Державної премії України.

Володимир Вікторович Козирський, д.т.н., професор

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.