Офіційний веб сайт

Екосистемні сервіси в умовах глобальних змін клімату та стійкий розвиток природничого потенціалу України

р31

Представлено Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара.

Автори: д.б.н. Пахомов О.Є., к.б.н. Булахов В.Л., д.с.-г.н. Пісаренко П.В., д.б.н. Жуков О.В., к.б.н. Кунах О.М., к.б.н. Голобородько К.К., к.б.н. Гассо В.Я., к.б.н. Бригадиренко В.В.

У роботі вирішена наукова проблема типізації, формалізації та кількісної оцінки екосистемних сервісів, що дозволяє застосовувати цей концепт у плануванні раціонального природокористування в умовах глобальних змін клімату. Результати роботи у просторовому масштабі охоплюють територію України, у часовому вимірі поширюються на прогнозований історичний період часу.

В роботі розроблена типологія екосистемних сервісів для умов природних та техноагроекосистем України, визначені основні режими їх функціонування в умовах глобальних змін клімату. Встановлені залежності кількісних характеристик екосистемних сервісів від просторових чинників із застосуванням ГІС-технологій та даних дистанційного зондування Землі, інформаційно цінні кількісні показники, які повно характеризують екосистемні сервіси.

Визначені режими управління екосистемними сервісами як основи інноваційного менеджменту екосистемами, встановлені характеристики таксономічного, філогенетичного та функціонального різноманіття угруповань живих організмів як фактору їх стійкості. Розроблено екоморфічний підхід для аналізу екосистемних сервісів, встановлені важливі структурні та функціональні характеристики угруповань тварин, які забезпечують екосистемні сервіси у природних, техногенних та агроекосистемах.

Оцінено біотичні потенціали агроекосистем за різних технологій ведення сільського господарства.

Кількість публікацій: 16 монографій, 68 статей (39 у закордонних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 147/7; Scopus – 95/4; Google Scholar – 4750/21.

Коментарі

Theo van der Sluis, Project Lead EU Biogeographical Process

I hereby strongly support the nomination of the work “Ecosystem Services in the Context of Global Climate Change and Sustainable Development of Ukraine 's Natural Potential” for the Science and Technology State Prize of Ukraine – 2018. The authors have propelled the concept of ecosystem services in a period in which ecosystem services research was just developing, and they have furthered the application of ES in planning and policy.
Their work has also further integrated regional experiences in the European science community. For this they definitely deserve the recognition through this prestigious prize!

Dr. Theo van der Sluis
Dep. Biodiversity and Policy
Wageningen Environmental Research (ALTERRA)
The Netherlands

Блюсс Б.О.,д.т.н.,проф.,Директор Придніпр. наук. центру НАНУ

Залучення природних механізмів до відновлення навколишнього середовища на порушених промисловістю та сільським господарством територіях дозволяє мінімізувати витрати на підтримання екологічної рівноваги та комплексне відновлення порушених екосистем. Лише в окремих промислово розвинених країнах починають використовувати екосистемні сервіси певних видів живих організмів (рослин, тварин, мікроорганізмів), але комплексно ця складна наукова проблема досі не вирішена. Представлений на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки цикл наукових праць дозволяє стверджувати, що цю наукову проблему в Україні вирішено, розроблено наукові основи та виявлено механізми відновлення навколишнього середовища із залученням біотичної складової екосистем.
У циклі робіт вирішено важливі наукові проблеми формалізації та оцінювання екосистемних сервісів, узагальнено підходи до раціонального природокористування в умовах глобальних змін клімату. Результати охоплюють всі кліматичні зони України. Розроблена авторами типологія екосистемних сервісів для природних, техно- та агроекосистем допомагає визначити основні режими їх функціонування. Встановлені залежності екосистемних сервісів від просторових чинників із застосуванням ГІС-технологій та даних дистанційного зондування Землі, виявлені інформаційно цінні показники, які характеризують ступінь антропогенної трансформації, визначено режими управління порушеними екосистемами, охарактеризоване таксономічне, філогенетичне та функціональне різноманіття угруповань живих організмів як фактор їх стійкості. Застосовано екоморфічний підхід для аналізу порушених екосистем, встановлені важливі індикаторні структурні та функціональні характеристики угруповань тварин природних, техногенних та агроекосистем. Оцінено біотичний потенціал агроекосистем за різних технологій ведення сільського господарства. Науковий колектив, який претендує на отримання Державної премії, удвічі збільшив площу природно-заповідного фонду Дніпропетровської області, опублікував 580 наукових публікацій, у тому числі 16 наукових монографій і 39 статей у міжнародних наукових журналах, які індексуються у базах даних Scopus і Web of Science. Кількість посилань на публікації цього авторського колективу перевищує 4,5 тисячі, з них близько 100 посилань у базі Scopus і 150 – у Web of Science. За результатами досліджень захищено 3 докторські та 15 кандидатських дисертацій.
Зважаючи на все наведене вище, вважаю за необхідне рекомендувати присудити Державну премію України Пахомову О. Є., Булахову В. Л., Пісаренку П. В., Жукову О. В., Кунах О. М., Голобородьку К. К., Гассо В. Я., Бригадиренку В. В. за цикл наукових праць «Екосистемні сервіси в умовах глобальних змін клімату та стійкий розвиток природничого потенціалу України».

Директор Придніпровського наукового
центру НАН України і МОН України,
д-р техн. наук, проф., лауреат Державної
премії України у галузі науки і техніки Б. О. Блюсс

Федоряк Марія Михайлівна

Розробка концепції екосистемних послуг триває протягом останніх десятиліть і потребує розвитку та популяризації в Україні. У цьому напрямку спрямовані зусилля групи фахівців Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара під керівництвом О.Є. Пахомова, зокрема, на вирішення наукової проблеми типізації, формалізації та кількісної оцінки екосистемних сервісів. Застосування ГІС-технологій, даних дистанційного зондування Землі, сучасних методів статистичної обробки і моделювання посилюють науковість досліджень. Отримані результати важливі, зокрема, в аспекті планування раціонального природокористування в умовах глобальних змін клімату.

Федоряк Марія Михайлівна, д.б.н., професор кафедри екології та біомоніторингу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заслужений працівник освіти України.

Klaus Henle

I hereby would like to strongly support the nomination of the work “Ecosystem Services in the Context of Global Climate Change and Sustainable Development of Ukraine 's Natural Potential” for the Science and Technology State Prize of Ukraine – 2018. The authors have advanced the concept of ecosystem services in a period in which ecosystem services research was not yet in the mainstream. The present work is visionary and one of the most comprehensive works on this theme. I especially appreciate the combination of publishing the results of the work both in English / international literature and in Ukrainian/Russian / national literature as this facilitates not only advances in international science and collaboration but also serves policy makers within Ukraine.

Протопопова В.В., Шевера М.В.

Результати досліджень на тему «Екосистемні сервіси в умовах глобальних змін клімату та стійкий розвиток природничого потенціалу України», без сумніву, є актуальними. Науковий доробок колективу науковців Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, що включає розробку типології екосистемних сервісів для умов природних та техноагроекосистем України, з’ясування основних закономірностей їхнього функціонування в умовах глобальних змін клімату, оцінку біотичного потенціалу агроекосистем за різних технологій ведення с/г господарства тощо, має як теоретичне, так прикладне значення. Роботи, на яких базуються представлені матеріали, загально відомі та визнані, характеризуються оригінальністю та комплексністю досліджень.
Вважаємо, що представлений цикл наукових праць заслуговує номінування на Державну премію України в галузі науки і техніки.

В.В. Протопопова, докт. біол. наук, проф., лауреат Державної премії України,
провідний науковий співробітник,
М.В. Шевера, канд. біол. наук, ст.н.с., лауреат Державної премії України,
провідний науковий співробітник,

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Беліцька Е.М., д.м.н., проф. лауреа державної премії України

Промислове та аграрне виробництво супроводжується руйнуванням природних екосистем, порушенням ландшафтів, забрудненням середовища існування людини, на відновлення якого треба витрачати майже такі самі кошти, як і на виробництво корисної продукції. Заощадити велику частину цих коштів можна, використовуючи природні механізми, ті самі екосистемні сервіси, які забезпечують популяції живих організмів. Живі істоти – надзвичайно потужна геологічна сила, яка перетворила протягом останніх мільйонів років обличчя планети, зробила середовище придатним для існування людини. Тому розумно використати цю потужну силу на користь людській цивілізації ще раз. Але механізми відновлення довкілля різні для різних регіонів планети, у них беруть участь різні види живих істот, тому регіональні дослідження у цьому сенсі надзвичайно необхідні.
Авторський колектив цього циклу наукових праць добре відомий в Україні та за кордоном. Напрацювання авторів «зібрали» близько 5000 цитувань у світовій науковій літературі. Важливо підкреслити, що публікації з цієї тематики видані в англомовних міжнародних журналах і добре відомі нашим закордонним колегам, а монографії стали протягом останнього десятиліття широко використовуватися у практичній діяльності багатьох державних природоохоронних установ і організацій. Окремо треба відзначити господарське значення проведених досліджень: проаналізовано сотні пробних ділянок поблизу потужних українських виробництв, виявлено та формалізовано, кількісно оцінено екосистемні сервіси, що дозволяє впровадити активність живих організмів у планування раціонального природокористування, зокрема під час глобальних змін клімату, які зараз спостерігаються.
Зважаючи на істотне наукове та господарське значення проведених досліджень, вважаємо, що Пахомов О. Є., Булахов В. Л., Пісаренко П. В., Жуков О. В., Кунах О. М., Голобородько К. К., Гассо В. Я., Бригадиренко В. В. заслуговують на присудження Державної премії у галузі науки і техніки за цикл наукових праць «Екосистемні сервіси в умовах глобальних змін клімату та стійкий розвиток природничого потенціалу України».

БЕЛИЦЬКА Елеонора Миколаївна,
д.м.н., професор, завідувач кафедри
загальної гігієни ДВНЗ «Дніпропетровська
медична академія», лауреат
Державної премії України в галузі науки
і техніки

Stefan Schindler

Ecosystem Services are the most important concept to solve challanges with more and more conflicting land uses and thus optimizes future human well-being. This is particularly relevant for the Ukraine, a large country that strongly depends on ist natural capital. The work of Pakhomov et al. is a highly relevant baseline for assessments of ecosystem services and predictions and scenarios for future ecosystem service supply and demand.
I worked in the past with authors of Pakhomov et al. on ecosystem Services at teh EUropean Level (Schindler et al. 2014, Multifunctionality of floodplain landscapes: relating management options to ecosystem services, Landscpae Ecology; Schindler et al. 2016, Multifunctional floodplain management and biodiversity effects: a knowledge synthesis for six European countries, Biodiversity and Conservation) and highly appriciated the collaboration with them, bringing into my work very important Ukrainian aspects and providing me with knowledge about Ukrainian ecosystems and ecosystem services.

д.б.н. Толстанова Ганна Миколаївна

Робота "Екосистемні сервіси в умовах глобальних змін клімату та стійкий розвиток природничого потенціалу України " яка представлена колективом екологів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара на чолі з відомим вченим-екологом проф., д.б.н. Пахомовим О.Є. є актуальним та своєчасним твором, що представляє собою готову інноваційну еколого-економічну стратегію природокористування України, прогнозування дії несприятливих чинників і відповідно її корекції для збереження одного з найголовніших скарбів нашої держави агроекосистеми.
В представленій роботі наведений методологічний інструментарій для розв’язання складних науково-практичних завдань пов’язаних з екологізацією та оптимізацією агропромислового виробництва південного сходу України. Наведені підходи дозволяють математично розрахувати та відповідно спрогнозувати, з урахуванням кліматичних змін, дію окремих несприятливих чинників і, відповідно, розробити дієві заходи раціонального природокористування, збереження та відновлення родючості ґрунтів України, біологічного різноманіття тощо.
Екосистемний менеджмент, який є невідємною частиною ефективного екологічного управління, нерозривно пов’язаний з функціонуванням екосистемних сервісів і є основою стратегічного екологічного планування світового рівня і має бути адаптоване до українського природоохоронного законодавства.
Доробок авторського колективу свідчить про визнання їх теорій, концепцій та підходів не тільки в Україні, а і за кордоном, про що свідчать англомовні публікації у міжнародних наукових журналах, індексованих наукометричними базами даних Scopus і Web of Science. Наукові монографії колективу екологів, представлені на отримання Державної премії України, є узагальненням досліджень екологів Придніпровського регіону ХХ століття, що є невід’ємним етапом у розвитку української екологічної науки.
Вважаю, що робота "Екосистемні сервіси в умовах глобальних змін клімату та стійкий розвиток природничого потенціалу України " яка представлена Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара; автори: д.б.н. Пахомов О.Є., к.б.н. Булахов В.Л., д.с.-г.н. Пісаренко П.В., д.б.н. Жуков О.В., к.б.н. Кунах О.М., к.б.н. Голобородько К.К., к.б.н. Гассо В.Я., к.б.н. Бригадиренко В.В. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.
Г.М. Толстанова, д.біол.н., ст.н.сп., лауреат Держаної премії України в галузі науки і техніки, начальник Науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Никифоров Володимир Валентинович, д-р біол. наук, проф.

Сільське господарство – стратегічна галузь України, яка нині, нажаль, не вважається основним джерелом екологічної небезпеки для навколишнього середовища. Тому еколого-економічну сільськогосподарську діяльність досі не розглядають як одне з першочергових завдань, що починає проявлятися в не контрольованому використанні природних ресурсів і застосуванні окремих видів ресурсів, що забруднюють довкілля. Тому колектив учених на чолі з доктором біологічних наук, професором Пахомовим О.Є. розробив самостійний методологічний інструментарій для розв’язання складних наукових і науково-практичних завдань, пов’язаних з оптимізацією та екологізацією агропромислового виробництва південного сходу України. Просторово-екологічний підхід дозволив авторам знайти функціональний зв’язок між едафічними властивостями ґрунтового покриву, геоморфологією території, на якій знаходиться агроекосистема. Саме на цьому інструментарії базується запровадження оптимальної еколого-економічної стратегії подальшого розвитку сільського господарства та вдосконалення структури екологічного управління аграрним виробництвом, запропановані науковцями ДНУ, що розширить можливості управління ним, підвищить рівень екологічної безпеки тощо.

Особисто вважаю, що авторський колектив здобувачів заслуговує на прсудження Державної премії України в галузі науки і техники.

Медведев М. И.

Работа коллектива ученых Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара, несомненно, является актуальной и своевременной. Представленная в ней инновационная программа природоиспользования выполнена с учетом требований мировых стандартов и имеет большое прикладное значение для восстановления природного потенциала Украины.
Считаю, что данная работа и ее авторы заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2018 году.
Медведев М.И., д.т.н., с.н.с. Национальной металлургической академии Украины.

Гість

Считаю своим долгом выразить свое мнение по поводу работы Вашего коллектива, выдвинутой на соискание государственной премии Украины. Работа, выполненная сотрудниками кафедры зоологии и экологии Днепропетровского национального университета под руководством доктора биологических наук, профессора Пахомова Александра Евгеньевича, актуальна и имеет глобальную значимость, представляет практический интерес. Я лично знаком с доктором биологических наук, профессором, заведующим кафедрой зоологии и экологии Александром Евгеньевичем Пахомовым, а также с его трудами. Между нами имеется тесное сотрудничество в научно-технических исследованиях в области зоологии и экологии.
Доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой общей и прикладной математики Азербайджанского Технического Университета Мудафиа Джамилович Махмудов

В.В. Швартау, член-кор. НАН України, проф.

Робота "Екосистемні сервіси в умовах глобальних змін клімату та стійкий розвиток природничого потенціалу України " представлена Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара (автори - відомі фахівці - екологи: д.б.н. Пахомов О.Є., к.б.н. Булахов В.Л., д.с.-г.н. Пісаренко П.В., д.б.н. Жуков О.В., к.б.н. Кунах О.М., к.б.н. Голобородько К.К., к.б.н. Гассо В.Я., к.б.н. Бригадиренко В.В.). Представлена робота є актуальною, оскільки колективом авторів вирішена наукова проблема типізації, формалізації та кількісної оцінки екосистемних сервісів, що дозволяє застосовувати ці підходи у плануванні раціонального природокористування в умовах глобальних змін клімату. Результати роботи у просторовому масштабі охоплюють територію України, у часовому вимірі поширюються на прогнозований історичний період часу.
В роботі розроблена типологія екосистемних сервісів для умов природних та техноагроекосистем України, визначені основні режими їх функціонування в умовах глобальних змін клімату. Встановлені залежності кількісних характеристик екосистемних сервісів від просторових чинників із застосуванням ГІС-технологій та даних дистанційного зондування Землі, інформаційно цінні кількісні показники, які повно характеризують екосистемні сервіси.
Представлена робота є унікальною щодо формування обґрунтованого погляду на формування екосистем, а підходи, що запропоновані авторами дозволяють оцифрувати вплив окремих чинників й досягти високої точності у прогнозуванні розвитку, наприклад, шкодочинних хвороб та шкідників в агрофітоценозах; забезпечити збереження та відновлення родючості ґрунтів України тощо.
Необхідно відзначити, що колективом науковців кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара представлений вагомий доробок у сучасну екологічну науку. Добре відомі підручники, монографії, численні статті членів колективу, й, відповідно, авторів активно цитують.
Вважаю що робота "Екосистемні сервіси в умовах глобальних змін клімату та стійкий розвиток природничого потенціалу України " яка представлена Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара; автори: д.б.н. Пахомов О.Є., к.б.н. Булахов В.Л., д.с.-г.н. Пісаренко П.В., д.б.н. Жуков О.В., к.б.н. Кунах О.М., к.б.н. Голобородько К.К., к.б.н. Гассо В.Я., к.б.н. Бригадиренко В.В. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.
В.В. Швартау, член-кор. НАН України, проф., лауреат Держаної премії України в галузі науки і техніки, зав. від. фізіології живлення рослин Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

Julius Oszlanyi, Slovak Academy of Sciences

Herewith I strongly support the nomination of Mr. Viktor Gasso for the Science and Technology State Prize of Ukraine 2018. I find the scientific work „ Ecosystem Services in the Context of Global Climate Change and Sustainable Development of Ukraine´s Natural Potential“ excellent and unique. Congratulations!
Julius Oszlanyi, lead senior scientist, Slovak Academy of Sciences, Institute of Landscape Ecology, Bratislava, Stefanikova 3 , Slovak Republic

Janusz Uchmanski

The main application of ecological sciences is management of ecological systems. Nominated work is dedicated exactly to this subject. It explains this issue in connection with global changes, what is also very important, and using possibility of modern scientific methods (like for instance ecological monitoring and remote sensing etc.). Main natural ecosystems of Ukraina serve as examples for this considerations. I think this book fulfil all neccessary condition to obtain the prize.

prof. dr hab. Janusz Uchmanski
Institute of Ecology and Bioethics
Faculty of Christaian Philosophy
Cardinal Stefan Wyszynsdki University
Warsaw, Poalnd

Мазур А.Ю., к.б.н., с.н.с., Лауреат Державної премії України

Глобальні кліматичні зміни найближчими десятиліттями чинитимуть загрозливий вплив на природні та, що особливо важливо, антропогенно трансформовані екосистеми України. Відновлення порушених територій з урахуванням природних механізмів підтримання рівноваги – всесвітньо відомих екосистемних сервісів – пріоритет рекультиваційної діяльності людини на порушених територіях. Посилення аридності, зменшення кількості опадів, їх нерегулярне надходження до ґрунту спричинять зменшення стійкості природних процесів на ділянках рекультивації, тому комплексні дослідження, здійснені колективом науковців під керівництвом проф. О.Є. Пахомова, справді актуальні та своєчасні.
Колектив екологів Дніпровського національного університету відомий своїми напрацюваннями не тільки в Україні, а і за кордоном, про що свідчать їх численні англомовні публікації у міжнародних наукових журналах, індексованих у базах даних Scopus і Web of Science. Численні наукові монографії претендентів на отримання Державної премії стали етапом у розвитку української екологічної та зоологічної науки, підбили підсумок дослідженням екологів ХХ століття у Придніпровському регіоні. Вражає загальна кількість публікацій цього потужного наукового колективу, а також сумарна кількість посилань на наукові праці колективу пошукачів Державної премії.
Практичне значення проведених наукових досліджень також свідчить на користь претендентів: опрацьовано відвали, ділянки рекультивації, шламосховища більшості найбільших промислових підприємств південної України, порівняно процеси відновлення екосистем цих ділянок з екосистемами еталонних зональних моніторингових стаціонарів. У результаті співпраці з державними органами влади розширено мережу природно-заповідного фонду на десятки тисяч гектарів.
Зважаючи на все вищевикладене, вважаю що д.б.н. Пахомов О.Є., к.б.н. Булахов В.Л., д.с.-г.н. Пісаренко П.В., д.б.н. Жуков О.В., к.б.н. Кунах О.М., к.б.н. Голобородько К.К., к.б.н. Гассо В.Я., к.б.н. Бригадиренко В.В. заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл наукових праць «Екосистемні сервіси в умовах глобальних змін клімату та стійкий розвиток природничого потенціалу України».

Старший науковий співробітник
Криворізького ботанічного саду НАН України,
к.б.н., с.н.с.,
Заслужений діяч науки і техніки України,
Лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки Мазур Антоніна Юхимівна

Чорна В.І.

Представлена робота має важливе теоретичне і практичне значення у плануванні раціонального природокористування в умовах глобальних змін клімату. Колектив авторів під керівництвом відомого вченого професора Пахомова О.Є. внесли вагомий вклад у прогнозування та оцінки біотичного потенціалу агроекосистем із застосуванням екосистемних сервісів. Робота є важливою і заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Дніпровського державного аграрно-економічного університету,Д.Б.Н, професор, Чорна В.І.

Володимир Іваниця

Багаторічні дослідження екологами Дніпропетровського університету імені Олеся Гончара дозволили створити наукову школу по кількісній оцінці екосистемних сервісів, що має велике значення в плануванні та раціональному природокористуванні.Представлений колективом науковців доробок є вагомим внеском у сучасну екологічну науку. Ці роботи отримали широке визнання і поряд з фундаментальними знаннями мають велике практичне значення, що особливо актуально для нашої країни. Вважаю, що колектив авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
д.б.н., проф., чл.-кор. НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України Володимир Іваниця

Петро Савченко

Робота «Екосистемні сервіси в умовах глобальних змін клімату та стійкий розвиток природничого потенціалу України», яка представлена авторським колективом під керівництвом проф. О.Є.Пахомова на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року, присвячена вирішенню актуальної проблеми - типізації, формалізації та кількісної оцінки екосистемних сервісів, що є передумовою забезпечення стійкості, екологічної збалансованості і збереження екосистем та безпеки життєдіяльності людини. Розробляються такі складні питання, як: концепція активізації екосистемних сервісів як теоретична основа створення стійких екосистем на промислово порушених територіях, основа розробки практичних інструментів управління екосистемними сервісами, екоморфічний аналіз екосистемних сервісів та ін., які є достатньо актуальними напрямками екологічних досліджень для умов природних та техноагроекосистем України, зокрема в умовах глобальних змін клімату і неухильного зростання питомої ваги техногенних ландшафтів, спричинених виробничою діяльністю гірничорудних комплексів і переробних підприємств. Вважаю, що дана робота, виконана співробітниками кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, чиї розробки широко відомі в Україні та за її межами, має вагоме теоретичне і практичне значення та цілком заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Савченко П.П. доктор философии, керівник і професор Міжнародного науково-дослідного центру медицини й речовини, академік Української академії наук та Нью-Йоркської академії наук, почесний професор Львівського університету «Львівський Ставропігіон»

Лихолат Ю.В., д-р біол. наук, проф.

Робота виконана на пробних ділянках Присамарського міжнародного біосферного стаціонару імені О.Л. Бельгарда, ділянках рекультивації найбільших промислових підприємств України. Висновки конкретні, ґрунтовні. Закономірності виявлені в процесі досліджень узагальнюють особливості біологічного етапу рекультивації та дозволяють використовувати їх як в нашій державі, так і за її межами. Підтримую присудження Державної премії України у галузі науки і техніки колективу пошукачів ДНУ.

Лихолат Ю.В., д-р біол. наук, проф., зав. каф. фізіології та інтродукції рослин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Григорюк Іван Панасович

На здобуття Державної премії у галузі науки і техніки – 2018 цілком обгрунтовано представлено проект представників широковідомої Дніпровської школи екології, яка вже десятки років вважається науковим лідером в галузі природокористування, "Екосистемні сервіси в умовах глобальних змін клімату та стійкий розвиток природничого потенціалу України". В роботі, виконаної науковим колективом кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара під керівництвом відомого вченого-еколога проф. О.Є. Пахомова, розроблена типологія екосистемних сервісів для умов природних та техноагроекосистем України, визначені основні режими їх функціонування в умовах глобальних змін клімату. Встановлені залежності кількісних характеристик екосистемних сервісів від просторових чинників із застосуванням ГІС-технологій та даних дистанційного зондування Землі, інформаційно цінні кількісні показники, які повно характеризують екосистемні сервіси. Комплексні дослідження авторів є важливим внеском у розвиток сучасної екологічної науки та вирішення проблем збереження навколишнього середовища, а також корисним джерелом для складання науково-освітніх програм для учнівсько-студентської молоді. Вважаю, що колектив авторів безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Григорюк І.П., д.б.н., професор, чл.-кор. НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки;
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Сурядна Н.М.

Представлена робота, безумовно інноваційна, має надзвичайно важливу фундаментальну та практичну цінність. Базується на комплексних дослідженнях з використанням широкого спектру методів і підходів в просторово-часовому екологічному аспекті, що дозволяє, на засадах сталого розвитку розробити дієві заходи раціонального природокористування, відновлення та збереження природних ресурсів, біологічного різноманіття, з урахуванням кліматичних змін. Ефективне екологічне управління, зокрема, екосистемний менеджмент, нерозривно пов’язані з функціонуванням екосистемних сервісів, що є основою стратегічного екологічного планування європейського рівня і мусить бути адаптоване до українського природоохоронного законодавства. Фаховий колектив авторів цілком обгунтовано представив всі практичні інструменти щодо активізації екосистемних сервісів, показані базові механізми становлення та розвитку якісно нової ідеології управління прродоохоронною діяльністю на засадах пертинентної біогеоценології.
Вважаю, що представлена робота "Екосистемні сервіси в умовах глобальних змін клімату та стійкий розвиток природничого потенціалу України", цілком і безперечно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Наталія Миколаївна Сурядна, канд.біол.наук, доцент, зав. кафедри екології та інформаційних технологій Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій Універсистету «Україна».

Ulrich sinsch

I support the nomination of the work “Ecosystem Services in the Context of Global Climate Change and Sustainable Development of Ukraine 's Natural Potential” for the Science and Technology State Prize of Ukraine – 2018. Their contributions add considerably to our understanding of ecosystem services, sustainable development and biodiversity conservation. It would be a distinctive recognition of their long-term scientific work.

Трифанова М.В.

Научная работа коллектива ученых-экологов Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара актуальна и своевременна. В ней разработана инновационная программа природопользования, результаты исследований имеют практическое и прикладное значения для сохранения и восстановления природного потенциала нашей страны в частности и Земли в целом. Считаю, что научная работа «Екосистемні сервіси в умовах глобальних змін клімату та стійкий розвиток природничого потенціалу України» заслуживает высокой оценки, а авторский коллектив проекта – присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Трифанова М.В., к.б.н., заместитель директора Природного заповедника «Днепровско-Орельский» по научной работе.

Benedikt Schmidt

I hereby would like to support the nomination of the work “Ecosystem Services in the Context of Global Climate Change and Sustainable Development of Ukraine 's Natural Potential” for the Science and Technology State Prize of Ukraine – 2018. Their work contributed substantially to our knowledge on ecosystem services. Ecosystem services play an increasingly important role in sustainable development and biodiversity conservation.

Зеленська Любов Іванівна

Наукова спільнота фахівців України в галузі природничих наук усвідомлює необхідність практичного впровадження принципів концепції сталого ( збалансованого) розвитку, які були проголошені на міжнародних самітах,де сформульовані завдання для усіх країн світу. На жаль, Україна через об’єктивні та суб’єктивні причини не виконує достатньою мірою ці завдання. Проект, що підтримується нами, є прикладом наукових розробок секторальної екологічної програми, яка базується на застосування сучасних досягнень ґрунтознавства, зоології, дистанційного зонування земної поверхні, геоморфології та інших напрямків природничих наук, які пропонують наукові підходи щодо вирішення проблем, що пов’язані зі станом земельних ресурсів. Відомо, що показник розораністі території України в 5 разів перевищує середньосвітовий,однако ефективність використання земель є низькою. До того ж, фіксується високий рівень аеротехногенного забруднення ґрунтів. Можна наводити багато «кричущих» прикладів негативного впливу антропогенного навантаження на довкілля, що призводить до зменшення біо- і ландшафтного різноманіття. Сподіваємось, що проект є вдалим алгоритмом розв’язання секторальних екологічних проблем і заслуговує на державну відзнаку в галузі науки і техніки.
Зеленська Л.І.- зав. квф.фізичної і економічної географії Дніпровського національного університета ім.Олеся Гончара, д.п.н.,проф.

Jurgen Tack, Scientific Director ELO

I hereby would like to support the nomination of the work “Ecosystem Services in the Context of Global Climate Change and Sustainable Development of Ukraine 's Natural Potential” for the Science and Technology State Prize of Ukraine – 2018. The authors have further developed the concept of ecosystem services in a period that ecosystem services research was not yet fully recognized as the way forward. The present work does not only show the visionary work they did but is up to today one of the most complete works on this theme. The work shows a high qualitative approach to the problem and is directly relevant for other scientists and policy makers within Ukraine and within the whole of Europe.

Dr. Jurgen Tack, Scientific Director European Landowners Organization, Advisor Ecosystem Services to the European Commission, Trierstraat 67, 1040 Brussels, Belgium.

д.б.н. Т. З. Москалецьь

Робота, що подана на Державну премію колективу авторів кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара на чолі з Пахомовим О.Є. "Екосистемні сервіси в умовах глобальних змін клімату та стійкий розвиток природничого потенціалу України" є актуальною, оскільки несе в собі важливе фундаментальне та прикладне значення щодо розробки концепції з використанням методів відновлення природного потенціалу біоценозів антропічно змінених екосистем. Розробка і впровадження моніторингових програм для запобігання негативних наслідків антропогенної діяльності, розробка зоогенних механізмів оптимізації довкілля є надзвичайно актуальним чинником природної регуляції натуральних і трансформованих екосистем в умовах сучасних змін клімату.
Численні праці авторів: підручники, навчальні посібники, монографії, статті є підтвердженням багатогранного наукового напрацювання з питань збереження й природовідтворення на прикладі різних регіонів України. Розроблена методологія відновлення природокористування, створення серії регіональних і національних програм та структури для їх реалізації, а також запропонована типологія екосистемних сервісів для умов природних та техноагроекосистем України, визначення режимів їх функціонування, встановлення залежності їх кількісних характеристик від просторових чинників із застосуванням ГІС-технологій та даних дистанційного зондування є важливим внеском у розвитку сучасної екологічної науки, вирішенні проблем збереження навколишнього середовища.
Вважаю, що робота має вагоме теоретичне і практичне значення та цілком заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Завідувач лабораторії селекції та технології вирощування ягідних культур Інституту садівництва НААН, д.б.н. Т. З. Москалець.

Can Ali Agca, PhD, Bingol University

Science project that presented to the competition state prize in science and technics is a result of combined researcher work as well as in-depth study wide number ecosystems. The methods proposed in this project are usable for global monitoring of various ecosystems of modern world, especially for anthropogenic polluted areas in industrial developed country. The project is actual and effective for a control of environment pollution and to keep bioresources. The project deserves a special attention science society as well as an award. Can Ali Agca, PhD, Bingol University.

Білько Надія Михайлівна, проф., докт.мед.наук, зав. каф. ла

Перед нами багаторічна праця шановного колективу вчених, які розробили методи та принципи просторової агроекології.Концепція пертиненції в їх роботі виступає як об’єкт управління, дієвий інструмент за умов її формалізації. Екоморфічні матриці – методологічний інструмент, який дозволяє перейти до кількісних і якісних оцінок пертиненції на різних ієрархічних рівнях просторової структури агроекосистем. Таким чином, просторова агроекологія – наукова основа пертиненції в техногенних ландшафтах південного сходу України, яка повною мірою може бути використана агросферою. Результати досліджень знайшли відображення у багатьох друкованих працях і монографіях. Висновки наукової праці роблять вагомий фундаментальний і практичний внесок у розвиток просторової агроекології. Вважаю, що робота "Екосистемні сервіси в умовах глобальних змін клімату та стійкий розвиток природничого потенціалу України", виконана співробітниками кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара під керівництвом відомого вченого і організатора проф.О.Є. Пахомова, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Надія Михайлівна Білько, професор, докт.мед.наук, зав. кафедри лабораторної діагностики біологічних систем Національного університета "Києво-Могилянська академія", керівник Центру молекулярних і клітинних досліджень НаУКМА, Заслужений працівник освіти.

Чернобай Ю.М.

Концепція екосистемних сервісів, яка сформульована групою авторів під керівництвом проф.О.Є.Пахомова,несе окремий інноваційний зміст для усіх рівнів созологічного менеджменту та інших галузей природокористування. Передусім найважливішою рисою цього напряму є створення ефективної комунікаційної мережі між результатами екологічних досліджень та планами практичних дій на глобальному (кліматичні зміни), національному (природничий потенціал України)та регіональному (степові території Придніпров'я) рівнях. У разі впровадження даної концепції загальна екологічна стратегія нашої держави отримає значне методологічне підсилення. Вважаю,що авторський колектив проекту "Екосистемні сервіси в умовах глобальних змін клімату та стійкий розвиток природничого потенціалу України" заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Чернобай Ю.М.,Заслужений діяч науки і техніки України,д.б.н.,професор, директор Державного природознавчого музею НАН України

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.