Офіційний веб сайт

Еколого-економічні імперативи розвитку органічного сільського господарства в Україні

м13

Представлено Інститутом агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

Автор: Шкуратов О.І., д.е.н., Чудовська В.А, к.е.н., Кипоренко В.В., к.е.н.,  Вдовиченко А.В. к.с.-г.н.

Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів розроблено еколого-економічні вимоги до ведення органічного сільського господарства, які представляють собою систему заборон і дозволів відносно сільськогосподарських технологій виробництва. Запропоновано методичний підхід до оцінювання потенціалу розвитку органічного сільського господарства на основі застосування індексів, що характеризують його величину в виробничому і споживчому аспекті та дають змогу виділити території залежно від їх потенційної ролі в цьому сегменті економіки.

Сформовано базові концептуальні засади розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції. Запропоновано модель оптимізації структури виробництва органічної сільськогосподарської продукції з урахуванням екологічної складової, яка передбачає взаємозв’язок між параметрами виробництва і змінами у процесах природно-ресурсного відтворення. Розроблено проект Стратегії розвитку органічного сільського господарства до 2020 року.

  Роботу впроваджено у «Дослідному господарстві "Сквирське". Економічний ефект від впровадження полягає у підвищенні ефективності виробництва органічної продукції; забезпеченні взаємозв’язку між параметрами виробництва і змінами у процесах природно-ресурсного відтворення, спрямованими на підвищення якості ґрунтів та максимізацію прибутку.

 

Кількість публікацій: 170, в т.ч. за тематикою роботи 4 монографії, 46 статей (4 – у зарубіжних виданнях), 48 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 41 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3. Отримано патент України на корисну модель.

Надіслати коментар

Коментарі

Ходаківська О.В., д.е.н.

Україна має значний потенціал для розвитку органічного сільськогосподарського виробництва. Нині ми спостерігаємо зростання сертифікованих за органічними стандартами площ, збільшення ємності внутрішнього споживчого ринку, підвищення обсягів реалізації виробленої продукції. Однак, вітчизняні підприємства стикаються з цілою низкою перешкод, які впливають на рівень насичення ринку такою продукцією. З огляду на це, обраний колективом авторів напрям наукових досліджень є надзвичайно актуальним та своєчасним. У поданій роботі досить вдало систематизовано фактори впливу на розвиток виробництва органічної сільськогосподарської продукції, що дозволяє віднайти механізми удосконалення організаційного механізму стимулювання подальшого розвитку органічного виробництва, диверсифікувати виробництво та завойовувати нові ринки збуту. У цьому зв'язку вважаю, що робота "Еколого-економічні імперативи розвитку органічного сільського господарства в Україні" заслуговує позитивної оцінки, а колектив авторів - присудження щорічної премії Президента України для молодих учених.
Завідувач відділу земельних відносин ННЦ "Інститут аграрної економіки", д.е.н. О.В. Ходаківська

Швейцарсько-український проект

Швейцарсько-український проект «Розвиток органічного ринку в Україні» високо оцінює цю публікацію, що представляє принципи органічного сільського господарства для широкого кола публіки. У публікації особливу увагу приділено екологічному та економічному потенціалу органічного сільського господарства, що також надає можливість краще зрозуміти цей напрямок та сприяє подальшому розвитку цього екологічного методу виробництва в Україні.
Важливо й надалі проводити більше дослідницької діяльності та підвищувати обізнаність щодо особливостей органічного виробництва в Україні, розвивати співпрацю між дослідницькими та освітніми закладами і органічними виробниками, що матиме позитивний вплив на розвиток органічного ринку в Україні (як у Швейцарії, Німеччині, Нідерландах та інших країнах).

The Swiss Ukrainian project “Organic Market Development in Ukraine” highly welcomes this paper as it introduces the principles of organic agriculture to a broader scientific and non-scientific audience. It addresses the ecological and economic potential of this kind of agriculture and contributes by this to a better understanding and further penetration of this ecological oriented production method in Ukraine.
It is important to do more research and awareness increase on organic in Ukraine as well as develop cooperation between science&education institutions and organic producers what will contribute positively to organic market development in Ukraine (like it is in Switzerland, Germany, the Netherlands, etc.).

Тетяна Зігг (координатор напрямку надавачів послуг, (Україна/Швейцарія)) від імені Тобіаса Айзенрінга (керівник проекту, Швейцарія), Наталії Прокопчук (менеджер проекту, Україна), Торальфа Ріхтера (експерт напрямку сільськогосподарських орних культур, Швейцарія) та Томаса Бернета (експерт напрямку місцевих надавачів послуг, Швейцарія)в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні», що фінансується Швейцарською Конфедерацією через Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) та впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія)

доктор с.-г. наук, професор Бородай Віталій Петрович

Погіршення екологічної ситуації останніми роками разюче впливає на економічний стан господарюючих суб’єктів, і на забезпечення населення якісним продовольством. Розроблені авторами пропозиції, щодо еколого-економічних засад розвитку органічного сільського господарства, які представляють собою систему імперативів сільськогосподарського виробництва є вагомим внеском у розвиток аграрної економічної науки.
Загалом за цикл наукових праць «Еколого-економічні імперативи розвитку органічного сільського господарства в Україні» автори, Шкуратов О.І., Чудовська В.А, Кипоренко В.В. та Вдовиченко А.В. заслуговують присудження Державної премії Президента України для молодих вчених.

доктор с.-г. наук, професор, Голова комітету з екологічної безпеки тваринництва ВГО «Асоціація агроекологів України» Бородай Віталій Петрович

Олена Березовська, Офіс Реформ МінАПК, ГС Органічна Україна

Потрібна робота для сьогодення, особливо в розрізі формування державної політики щодо органічного виробництва в реаліях питань змін клімату, втраті родючості грунтів і масовому, вибачте, збіднінню малих та середніх аграріїв. Хочу відмітити, на мій погляд, цікаві аспекти вище описаної наукової роботи:
1. Представленно вперше у вітчизняній науці за допомогою взаємозв’язку кластерного, проектного, програмно-цільового та інституціонального підходів, що, на відміну від існуючих, передбачають систематизацію потреб супутніх галузей та забезпечення екологічних вимог запропоновано нове бачення й вирішення актуальної та важливої наукової проблеми – щодо еколого-економічного забезпечення розвитку органічного сільського господарства України через ефективне функціонування системи контролю за дотриманням визначених вимог та реалізації стратегічних пріоритетів в даній сфері.
2. Обґрунтовано модель оптимізації структури виробництва органічної сільськогосподарської продукції з урахуванням екологічної складової, яка передбачає взаємозв’язок між параметрами виробництва і змінами у процесах природно-ресурсного відтворення, спрямованими на підвищення якості ґрунтів та максимізацію прибутку.

Бажаю працювати якомога більше з бізнесом))

Д.е.н., професор Дорош Ольга Степанівна

За останні десятиліття в ґрунтах накопичилась значна кількість хімічно синтезованих речовин, які негативно впливають на організм людини та забруднюють навколишнє середовище, що стало наслідком зростання обсягів виробництва продукції де якісна складова поступово відходила на другий план. З огляду на це досить актуальною є обрана тема, яка направлена на розвиток органічного сільського господарства України.
Вартими уваги є розроблена авторами процедура екологічного аудиту, яка передбачає контроль за документацією та натурні дослідження ґрунту, рослинної продукції, кормів, сировини для виготовлення органічної продукції.
Завідувач кафедри управління земельними ресурсами, д.е.н., професор Дорош Ольга Степанівна.

Тараріко О.Г., д.с-г н., проф., акад. НААНН

Органічне сільське господарство є загальносвітовим приоритетним напрямком виробництва безпечних продуктів харчування, формування збалансованого природного середовища та здоров'я населення. Особливо цінними в цьому відношенні є наукові розробки з обгрунтування економічного механізму розвитку органічного виробництва в нашій державі та широкого його впровадження у виробничу сферу. Тому цикл наукових праць О.І. Шкуратава, В.А. Чудовської, В.А. Кипаренко,А.В. Вдовиченко, присвячених вирішенню цих проблем, безумовно заслуговує на присудження преміі Президента Украіни для молодих вчених.

Тараріко О.Г.,заслуж. діяч науки і техніки, лауреат державноі премії в галузі науки і техніки України, д.с-г н.,проф.,акад. НААН

Гість

У даний час є багато наукових розробок, пов’язаних з органічним виробництвом. Однак ця науково-практична робота є надзвичайно вдалою і досить актуальною, що обґрунтовує еколого-економічні вимоги до ведення органічного сільського господарства. Багатогранність підходу і комплексність до вирішення проблем на всіх етапах багаторічних досліджень колективом молодих вчених заслуговують на високу оцінку. Робота має наукову новизну і практичну цінність, і тому я вважаю, що саме вона, заслуговує здобути премію Президента України для молодих вчених 2017 року.
Голова всеукраїнської секції охорони земель Українського товариства охорони природи, д.е.н., с.н.с., професійний експерт-дорадник у галузі земельних відносин, землеустрою, землевпорядкування, економіки природокористування, охорони довкілля та розвитку сільських територій, Почесний землевпорядник України, Заслужений працівник сільського господарства України Олександер Ковалів

Гістьд.с.г.н., професор Моклячук Л.І.

Сучасні тенденції якісних зрушень в українському суспільстві, європейська інтеграція та розвиток міжнародних напрямів співпраці у сфері гарантії якості життя і здоров’я людини обумовлюють пріоритетність досліджень у галузі органічного виробництва сільськогосподарської продукції.
Метою досліджень було науково-методичне обґрунтування еколого-економічних імперативів та пріоритетів розвитку органічного сільського господарства в Україні. Автори достойно справились з поставленими завданнями. Розроблені ними теоретичні та методичні положення логічно доведені до рівня конкретних пропозицій, придатних для практичного впровадження суб’єктами господарювання в сільському господарстві, а також у еколого-економічному обґрунтуванні механізму розвитку органічного сільського господарства.
На основі аналізу результатів досліджень можна зробити висновок , що за цикл наукових праць «Еколого-економічні імперативи розвитку органічного сільського господарства в Україні» автори Шкуратов О.І., Чудовська В.А, Кипоренко В.В. та Вдовиченко А.В. заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених.
Завідувач відділу екотоксикології Інституту агроекології і природокористування НААН, д.с.-г.н., професор Моклячук Лідія Іванівна

д.с.г.н., професор Шерстобоєва О.В.

Питання визначення сутності органічного сільського господарства, розглянуте авторами в циклі наукових праць є досить актуальним нині. З точки зору авторів органічне сільське господарство являє собою систему управління агроекосистемами, що включає оцінку потенційних екологічних і соціальних ризиків та встановлює порядок взаємовідносин економічних суб'єктів у процесі виробництва органічної сільськогосподарської продукції.
На думку авторів концептуальні положення розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції мають бути доповнені такими критеріями: якість життя населення, максимізація його багатства, екологічна безпечність продукції та збереження довкілля. Ці критерії мають бути визначальними для формування еколого-економічних засад та складових розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції.
Загалом вважаю, що за цикл наукових праць «Еколого-економічні імперативи розвитку органічного сільського господарства в Україні» автори Шкуратов О.І., Чудовська В.А, Кипоренко В.В. та Вдовиченко А.В. заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених.
Головний науковий співробітник відділу агроекології і біобезпеки Інституту агроекології і природокористування НААН, д.с.-г.н., професор Шерстобоєва Олена Володимирівна

Коніщук В.В. д.б.н.

Розвиток органічного агровиробництва надзвичайно актуальна і пріоритетна компонента сучасного наукового пошуку. На основі теоретичних досліджень і експериментів авторами розроблено еколого-економічні вимоги до ведення органічного сільського господарства, які представляють собою систему заборон і дозволів відносно сільськогосподарських технологій виробництва. Цикл праць заслуговує на премію Президента України для молодих вчених.
Завідувач відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання Інституту агроекології і природокористування НААН, м. Київ,
Голова комітету з питань охорони природних ресурсів, екомережі та заповідної справи Громадської ради Міністерства екології та природних ресурсів України
д.б.н., с.н.с. Коніщук В.В.

д.е.н., професор, чл.-кор. НААН Добряк Дмитро Семенович

З представлених матеріалів можна зробити висновок про важливість досліджень Шкуратова О.І., Чудовської В.А, Кипоренка В.В. та Вдовиченка А.В. Авторами розроблено вимоги до ведення органічного сільського господарства, які представляють собою систему заборон і дозволів відносно господарської діяльності та сільськогосподарських технологій отримання органічної продукції. Відповідно до визначених вимог створено електронну базу технологій виробництва сільськогосподарської продукції з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов їх застосування.
Цикл наукових праць вищезгаданих авторів, безумовно,заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених за 2017 рік.
д.е.н., професор, чл.-кор. НААН, заслужений діяч науки і техніки України Добряк Дмитро Семенович.

Лицур Ігор Миколайович

Дуже цінним у роботі авторського колективу є те, що комплексно охоплено всі процеси від технологій до організації виробництва в сфері органічного сільського господарства. Їх масштабна реалізація у виробництво дасть можливість вивести нашу державу на вищі щаблі країн-експортерів органічної продукції. Багаторічні комплексні дослідження перспективного колективу молодих вчених заслуговують на підтримку. Робота має наукову новизну та практичну цінність, підкріплена низкою монографій, статей, патентом тощо, та заслуговує позитивної оцінки і підтримки щодо висунення на здобуття премії Президента України для молодих вчених 2017 року.
д.е.н., професор Ігор Лицур

Оксана Дребот

Наведені результати дослідження беззаперечно представляють теоретико-методичний та практичний інтерес у сфері розвитку органічного сільського господарства, надаючи змогу реалізації концепції сталого розвитку не лише аграрного сектора, а й всієї економіки країни, збалансуванню екологічних, соціальних, економічних, культурних, національних складових тощо. Тому, на мою думку, колектив авторів роботи «Еколого-економічні імперативи розвитку органічного сільського господарства в Україні» безумовно гідний присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.