Офіційний веб сайт

Екологія водно-болотних угідь і збереження їх біорізноманіття

м28

Представлено Інститутом агроекології і природокористування НААН України.

Автор: д.б.н. Коніщук В.В.

Автором обґрунтовано науково-теоретичні основи гелології (болотознавства), вдосконалено понятійно-термінологічний апарат, вперше введено нові терміни. Запропоновано наукову методику палеоекологічних досліджень відкладів, розроблено екологічну паспортизацію боліт і торфовищ. Розроблено карти торфоболотного районування, заторфованості, заболоченості території України.

З’ясовані основні сучасні фактори болотоутворення, зокрема це заростання аквакомплексів інвазійними гідрофітами, активне замулення, обміління водойм, поширення сфагнових мохів у затінених лісових улоговинах із порушеним дренажем, визначено спрямованість сукцесій. Доведено найбільшу автохтонність фіторізноманіття незмінених боліт у порівнянні з іншими екосистемами. Досліджено процеси генезису водно-болотних екосистем, визначено їх типи, біосферну функцію та екосозологічне значення.

Наукове обґрунтування збереження раритетних видів флори застосоване при укладанні охоронних переліків Волинської, Київської областей, Червоної книги України. Описані нові фітоасоціації за методом Браун-Бланке.

Кількість публікацій:122, у т.ч. за тематикою роботи 12 монографій (2 - одноосібні), 2 посібники,75 статей (3 – у зарубіжних виданнях), 39 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 50 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 4. Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Коментарі

к.б.н., с.н.с. Майорова О.Ю.

Внаслідок впливу осушувально-меліоративних робіт, а також зміни клімату водно-болотні угіддя України зазнали суттєвих змін: скорочення площі, зникнення цінних видів водно-болотної флори та фауни тощо. Тому, на сьогоднішній день, актуальними є уніфікація понятійно-термінологічного апарату, вдосконалення методик, способів досліджень і розробки дієвих механізмів вирішення проблем збереження, відновлення та охорони водно-болотних угідь. Багаторічна праця Коніщука В.В. спрямована на обґрунтування науково-теоретичних основ гелології; розроблення екологічної паспортизації боліт і торфовищ, мапи торфоболотного районування, заторфованості, заболоченості території України; з’ясування основних сучасних факторів болото утворення та визначення спрямованості сукцесій; наукове обґрунтування збереження раритетних видів флори боліт тощо.
Коніщук В.В. є автором 122 наукових публікацій, серед яких монографії, посібники, статті у наукових фахових виданнях України та закордонних виданнях, авторські свідоцтва та ін.
Вважаю, що робота Коніщука В.В актуальна, науково обґрунтована, має важливе практичне значення, а її автор заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.
Майорова О.Ю., к.б.н., старший науковий співробітник лабораторії екології та біотехнології, асистент кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, лауреат премії Президента України для молодих вчених 2016 р.

Наконечний Ігор Володимирович, д.б.н. професор

Водно-болотні угіддя є одними із найбільш уразливих біотопів, які розташовані на межі суші та водного середовища. Саме болотам присвячено значну кількість перших системних досліджень екологічного плану - від легендарних "Хроніки піщаного царства" Алдо Леопольда до панєвропейських гідрологічних концепцій природного кругообігу води. При цьому водно-болотні біотопи до наявного часу є природним місцем існування тисяч видів специфічної рослинності, різноманітних видів тварин та комах і головне, що водно-болтні угіддя є ключовим елементом водонакопичення та водоочищення. Відповідно, будь які дослідницькі роботи в напрямку деталізації еколого-фітоценотичних параметрів боліт та водно-болотних ділянок є актуальними і важливими.
Ситуація з болотами на території України та більшості сусідніх країн (Білорусія, Польща) носить явні ознаки екологічного напруження і навіть катастрофічності, що в значній мірі зумовлено інтенсивною кампанією осушення боліт та перетворення їх в оранку та пасовища. Навіть непорушенні меліораторами болота також знаходяться під кліматичним пресингом і значно потерпають від біокліматичних змін останніх років.
Все це дозволяє підтримати проект В.В. Коніщука, який є обізнаним і добре підготовленим фахівцем в області болотознавства та охорони природи та рекомендувати поважній комісії надати увагу даному проекту.

д.б.н., проф. Домніч Валерій

Такі значні, багаторічні дослідження д.б.н. Коніщука В.В. мають велике значення не тільки для України, а і стають актуальними на міжнародному рівні. Робота має значну наукову і народно-господарську цінність і заслуговує премії президента України для молодих вчених за 2018 рік.
Завідуючий кафедрою біології лісу, мисливствознавства та іхтіології Запорізького національного університету д.б.н., проф. Домніч В.І.

Олександер Ковалів, доктор економічних наук

Ознайомившись з усіма авторами і їхніми роботами, які подано на присудження премії Президента України, логічно зупинитися лише на цьому комплексному і актуальному дослідженні, що має не лише неоціненну теоретичну, але й практичну, соціально-економічну і екологічну цінність.

Адже, в умовах глобального потепління і невпинного антропогенного наступу на довкілля, внесок талановитого і перспективного молодого українського вченого Василя Коніщука у дослідження водно-болотних екосистем як унікальних природних об’єктів права власності Українського народу, що є складовими основного національного багатства, і конституційно перебувають під особливою охороною держави (ст. 13,14), - є досить вагомим і тому робота заслуговує беззаперечного присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Ковалів Олександер Іванович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, голова Всеукраїнської секції використання і охорони земель Українського товариства охорони природи, Почесний землевпорядник України, Заслужений працівник сільського господарства України

д.б.н., проф. Царенко П.М.

Робота - актуальна, важлива у науковому та практичному аспекті, характеризується здобутками методичного, фітосозологічного та гелологічного напрямів. Розроблена екологічна паспортизація боліт та торфовищ має важливе значення для характеристики сучасного стану цих екосистем, а сформовані карти торфоболотного районування, заторфованості, заболоченості території України - ілюструють реальну картину її сьогодення і є показовими для раціонального природокористування та охорони ландшафтного та біотичного різноманіття.
Робота заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.
Завідувач відділу фікології, ліхенології та бріології Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України, чл.-кор. НАН України, доктор біологічних наук, професор Царенко Петро Михайлович

Іван Русєв, доктор біологічних наук, еколог

Робота В.В.Коніщука є актуальною, оскільки в Україні питанням болотознавства та збереженням водно-болотних угідь приділялося порівняно мало уваги, а також тому, що у зв’язку з жорстким антропогенним навантаженням, дуже важливо зберегти водно-болотні екосистеми з усім комплексом біоти. Цикл наукових робот автора, є комплексним дослідженням, яке включає різноманітні аспекти вивчення болотних систем: генезис боліт, їх відклади, палеоекологія, фітоасоціації, і , що не менш важливо, приділена увага раціональному використанню водно-болотних угідь та торфовищ. Вважаю, що праця В.В.Коніщука заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

д. с.-г. н, проф., член-кор. НААН Тарасюк С.І.

За сучасних глобальних, часто кризових, змін клімату водно-болотні угіддя залишилишаються важливим середовищем для забезпечення людства прісною водою, очищення та фільтрації поверхневих вод, поповнення водоносних горизонтів. Ці угіддя годують людство – їх використовують для рибальства і сільського господарства протягом тисячоліть. Вони забезпечують людей відновлюваними природними ресурсами для для природних промислів, будівництва та опалення. Також мають значні бальнеологічні ресурси та використовуються з рекреаційними цілями. Зберігають біорізноманіття та екологічну рівновагу та виконують багато багато інших важливих функцій.

У представленому циклі наукових праць доктора біологічних наук Коніщука В.В. вперше у вітчизняній науці обґрунтовано науково-теоретичні основи гелології, вдосконалено понятійно-термінологічний апарат, вперше введено нові терміни. Запропоновано наукову методику палеоекологічних досліджень водно-болотних і торфових відкладів, розроблено екологічну паспортизацію боліт і торфовищ, на вказані наукові твори отримано авторські свідоцтва. Вперше встановлено примежовий горизонт торфових відкладів Західного Полісся, що вказує на подібність умов заболочення півночі Європи і Поліської низовини.

Важаю, що його робота важлива та заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Тарасюк Сергій Іванович, доктор с.-г. н., професор, член-кор. НААН завідувач відділу молекулярно-генетичних досліджень Інституту рибного господарства НААН.

асп. Гуменюк

Вклад Василя Васильовича Коніщука у розвиток сучасної науки є комплексним та необхідним.Інноваціцним є те, що молодий доктор пропонує використання методики палеоекологічних досліджень водно-болотних угідь, вводить принципово нові терміни, розробляє сучасні карти торфо-болотного районування, заторфованості, заболоченості території України та знаходить нові фактори болотоутворення. Дана робота будучи дуже змістовною, сучасною та актуальною, містить наукову новизну, тому неодмінно заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

д. с.-г. н, проф. Слюсар І.Т.

За сучасних глобальних, часто кризових, змін довкілля наукове обґрунтування засад збалансованого розвитку торфових боліт, які є важливим елементом ландшафтоутворення, гідроакумуляції, осередками цінного біорізноманіття, депонування парникових газів набуває особливої актуальності.
Значний доробок молодого доктора наук Коніщука В.В. у вигляді циклу наукових праць щодо функціювання, збереження та раціонального використання водно-болотних угідь свідчить про глибинність, різноплановість, вагому науково-методичну та практичну цінність досліджень, тому вважаю, що його робота заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Слюсар Іван Тимофійович, д. с.-г. н., професор, головний науковий співробітник відділу сівозмін і землеробства на меліорованих землях Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН»

н.с. Ільчук Володимир

Результати наукових досліджень,які отримані у циклі наукових праць «Екологія водно-болотних угідь і збереження їх біорізноманіття»,а саме:
- еколого-генетична класифікація торфовищ і водно-болотних екосистем;
- наукове обґрунтування засад їх збалансованого розвитку,раціонального використання та відтворення;
- укладення карти заторфованості та заболоченості території України;
- екологічна паспортизація водно-болотних угідь і торфовищ;
- формування колекції «Торфосапропелетека і гербарій», аналоги якої відсутні в Європі;
- створення гербарію агроландшафтів стають необхідною базовою умовою економічної оцінки екосистемних послуг водно-болотних угідь та їх інноваційного забезпечення.
Робота д.б.н., с.н.с. Коніщука Василя Васильовича цілком і безаперечно заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Дем'янюк О.С., заслужений працівник сільського господарства

Безсумніву цикл праць молодого доктора біологічних наук В.В. Коніщука заслуговує високої оцінки наукової спільноти і присудження Премії Президента України для молодих учених за 2018 рік. Про це свідчить значний науковий доробок автора, актуальність тематики для нашої країни з огляду на виконання низки міжнародних конвенцій, ініціатив і зобов"язань, а також практичне втілення результатів досліджень.

d.geogr. n., prof. Tatiana Solovey

Due to environmental hazards, climate change and anthropopressure wetlands protection and conservation is one of the most important scientific issues at the time.
Suggested scientific scope of the proposal is worth continuation and Author`s experience is a guarantee that the planned activities will be implemented accoring to the highest standards.

TATIANA SOLOVEY Ph.D., PGI-NRI Associate Prof., Manager Hydrogeology Department Polish Geological Institute - National Research Institute
4 Rakowiecka St., 00-975 Warszawa

Валентин Серебряков

Торфовища - це одні з найцініших екосистем нашої біосфери. Вони захищають біосферу і в той же час захищають організми, які в них проживають. Вони є "чорними дірами", що захоронюють вуглець і тим самим зменшують його вміст в атмосфері. Вони запасають прісну воду і регулюють рівень води в річках. Україна сама багата держава на торф у Європі. І це найкраще знає В.В.Коніщук, який всю свою наукову діяльність присвятив цим водно-болотним угіддям. Немає сумнівів,що його праця має бути відзначена Стипендією Президента.

Професор,д.б.н.,еколог Серебряков Валентин Валентинович

Олександр Мудрак

Проблема збереження водно-болотних угідь з кожним роком стає актуальнішою в Україні та на міжнародному рівні. Реальна загроза незворотних змін водно-болотних екосистем зростає з 60-х років після прийняття Державної програми, коли осушувальні меліорація на Поліссі завдала нищівного удару по біорізноманіттю. За наступні десятиліття ресурси ряду цінних видів гігро- та гідрофітів тут зменшились у десятки разів і відновленню не підлягають. Під загрозою зникнення раритетних видів біорізноманіття, а в деяких локалітетах вони вимерли.

Внесок Василя Коніщука у дослідження водно-болотних угідь, моніторинг стану популяцій цінних видів рослин великий і він активно розвиває цей напрямок досліджень, тому робота заслуговує присудження премії Президента україни для молодих вчених 2018 року.
Зав.кафедри екології, природничих та математичних наук КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти", д.с.г.н., професор Олександр Мудрак

к.б.н.,с.н.с. Гавриленко Віктор

В результаті таких досліджень ми, накінець, знаходимо глмбоке наукове обгрунтування необхідності збереження боліт як резерватів прісної води для значної території нашої держави, як місць локалізації значного видового різноманіття, у тому числі і рідкіснного, ми отримали методологію дослідження сукцесій болотних екосистем. Робота має, безумовно, значну науково-методичну і народногосподарську цінність і заслуговує присвоєння премії Президента України за 2018 рік.

Директор Біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна, к.б.н.,с.н.с., почесний професор ХДАУ та ДДАЕУ, заслужений природоохоронець України

Валентина Мінарченко, д.б.н., професор

З дослідженнями водно-болотних угідь Василя Коніщука знайома безпосередньо з початку його наукових досліджень, брали участь у спільних експедиціях, обговоренні проблем та шляхів збереження водно-болотних угідь.
Проблема збереження водно-болотних угідь з кожним роком стає актуальнішою в Україні та на міжнародному рівні. Реальна загроза незворотних змін водно-болотних екосистем зростає з 60-х років, коли осушувальні меліорація на поліссі завдала нищівного удару по біорвзноманіттю цього регіону. За наступні десятиліття ресурси ряду цінних видів гігро- та гідрофітів тут зменшились у десятки разів і відновленню не підлягають. Під загрозою зникнення раритетних видів біорізноманіття, а в деяких локалітетах вони вимерли.

Внесок Василя Коніщука у дослідження водно-болотних угідь, моніторинг стану популяцій цінних видів рослин великий і він активно розвиває цей напрямок досліджень, тому робота заслуговує присудження премії Президента україни для молодих вчених 2018 року.
Зав.кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, д.б.н., професор Валентина Мінарченко

Член-корреспондент РАЕН Исаченко А.П.

Родившись в Украинском Полесье и являясь дипломированным экспертом по землеустройству на территории Черниговской области - я на протяжении ряда лет с интересом знакомлюсь с результатами исследований Василия Васильевича Конищука, имеющими существенную практическую значимость.

Полагаю, что соискатель - может претендовать на получение в 2018 году Премии Президента Украины для молодых ученых, что могло бы поспособствовать успешному продолжению его актуальных исследований.

Руководитель секции «Научные основы землеустройства» Российской академии естественных наук (РАЕН), член-корреспондент РАЕН Исаченко Александр Петрович

пров. інж. Додь А.В.

Вважаю, що дана робота є актуальною, виконана на високому науковому рівні, має хороше та зрозуміле подання матералу. Буде цікавою не тільки для представників високоспеціалізованих інститутів, але й для широкої аудиторії учнів, студентів, аспірантів що працюють або навчаються по напрямку "Екологія". Робота заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.
Пров.інж. лабораторії НБС НАНУ Додь А.В.

Ремезова Олена, д.геол.н.

Робота є комплексним дослідженням, яке включає різноманітні аспекти вивчення болотних систем:генезис боліт, їх відклади, палеоекологія, фітоасоціації, і , що не менш важливо, приділена увага раціональному використанню водно-болотних угідь та торфовищ. Остання проблема є надзвичайно актуальною, тому що торф використовується в нашій країні недостатньо, на відміну від сусідніх країн: Білорусі, Польщі, Литви. Досвід передових країн спрямований на глибоку переобку торфу із виробництвом широкої номенклатури продукції.
Крім того, торфяники є цікавим об'єктом для оцінки кліматичних змін в антропогені, адже за станом фітоценозів, дослідженнями спорово-пилкових комплексів це можна зробити. Це дозволить чітко усвідомити ті екологічні зміни, що відбуваються в голоцені, порівняти їх із змінами клімату в сусідних країнах, які знаходяться в сфері впилву переносу повітряних мас з Атланики.Цікавою є авторська методика палеоекологічних досліджень водно-болотних і торфових відкладів.
Також автором розроблена еколого-генетична класифікація торфовищ і водно-болотних екосистем, яка є універсальною та найбільш адекватною у теоретико-прикладних завданнях екологічної оцінки, районування, використання і збереження біотичних ресурсів гелоландшафтів.
Враховуючи нові підходи щодо дослідження боліт та парктичне значення роботи, вона заслуговує на здобуттяпремії Президента України для молодих вчених 2018 року.
О.О.Ремезова, завідувачка відділу геології корисних копалин ІГН НАН України, доктор геол.н., доцент, чл.кор.Академії гірниих наук України

к.с.-г.н. Паньковська Галина

Болота – це акумулятори та регулятори запасів вологи. Впродовж станніх десятиліть популяції прісноводних видів флори і фауни значно зменшились, а ділянки дикої природи водно-болотних угідь зазнають деградації. Коніщук В.В. уже багато років вивчає проблемами водно-болотних угідь, досліджує їх флору та рослинність. Неодноразово надавав свою кваліфіковану допому в дослідженні боліт.
Вважаю, що дана робота є актуальною, виконана на високому науковому рівні та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.
Провідний науковий співробітник відділу науки Національного природного парку "Північне Поділля", к.с.-г.н., Паньковська Галина

к.б.н. Ліана Онук

Надзвичайно важливими екосистемами Землі є водно-болотні угіддя. Розуміння їх біосферного значення, функціонування й необхідності охорони прийшло лише у другій половині ХХ століття. До цього періоду болота та водно-болотні екосистеми розглядалися, головним чином, як неугіддя – землі, непридатні для користування, котрі слід повністю осушити. Такий підхід завдав надзвичайно великої шкоди цінним екосистемам, призвів до надмірного скорочення їх площ, що знайшло своє відображення у змінах кліматичних та погодних умов. Таким чином важливість проведених досліджень не викликає сумнівів та є дуже актуальними.
Цінним у роботі автора є з’ясування сучасних болотоформуючих факторів та розробка методів раціонального і сталого використання торфових екосистем. Робота містить вагомі дані по флорі та рослинності водно-болотних угідь України. Дослідження мають наукову новизну і практичну значущість та, загалом, заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.
Завідувач відділу фітосозології Кременецького ботанічного саду, к.б.н Л.Л.Онук

Гість

у сучасних маштабах трансформації оточуючого середовища, конче важливим є збереження природних біотопів, створення на базі нетрансформованих екосистем заповідних ділянок, організація моніторингових досліджень шляхів та результатів еволюції екосистем. Роботи Коніщука В.В. надають базу для таких досліджень стосовно боліт північно-західної частини України, надають можливісь викорисмтовувати надбання циклу робіт у якості методологічнгої бази щодо вивчення водно-болотних угідь інших регіонів.
Для території України на сьогодні робота є надто важливою і заслуговує уваги.
к.б.н., с.н.с.

Капштик Михайло

Результати досліджень водно-болотних угідь є надзвичайно актуальними, адже стан водно-болотних комплексів визначає умови розвитку багатьох видів природокористування, і таким чином тісно пов'язане з життям людей.
Дуже цінним у роботі автора є підхід до палеоекологічних досліджень водно-болотних і торфових відкладів, що дозволяє визначати особливості седиментогенезу торфових екосистем.
Робота має наукову новизну і практичну цінність, та загалом заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Заступник директора з наукової роботи та інноваційного розвитку Інституту агроекології і природокористування НААН, д.е.н., с.н.с., Лауреат премії Президента для молодих вчених за 2017 р. Шкуратов Олексій.

Шатковський Андрій Петрович, докт. с.-г. наук

Безумовно, представлена робота заслуговує на присудження Премії Президента для молодих вчених. Підтвердженням цього є її актуальність, наукова новизна та широка апробація. Положення роботи висвітлено у понад 120 наукових працях, загальна кількість посилань на які - 164, h-індекс = 6.
Пропоную роботу "Екологія водно-болотних угідь і збереження їх біорізноманіття" підтримати.
А.Шатковський, заст. директора з наукової роботи, Інститут водних проблем і меліорації НААН.

Проф., д.б.н. Протасов О.О.

Робота є актуальною, автор є вже знаним фахівцем в галузі болотознавства. Підтримую висунення автора роботи на отримання Премії.
Не маю сумніву в тому, що це буде сприяти подальшім плідним дослідженням.

Провідний науковий співробітник Інституту гідробіології НАНУ

Бєдункова Ольга

Масштабні багаторічні дослідження водно-болотних комплексів Полісської зони України, проведені автором представленої роботи, є вкрай актуальним питанням з точки зору збереження унікальних природних комплексів та їх біорізноманіття. Особливого значення цей напрямок набуває в умовах глобальних змін клімату, що сьогодні позначається на всіх рівнях біосфери. Науковий доробок Коніщука В.В. забезпечує комплексний детальний підхід до розуміння процесів генезису водно-болотних екосистем, механізмів їх сукцесійних змін та екосозологічне значення. Запропоновані автором нові термінологічні поняття сприяють розвитку сучасної екології та розширюють уявлення про біосферне значення боліт, а проведена екологічна паспортизація боліт і торфовищ та наукове обґрунтування збереження їх флори має суттєву практичну цінність для ведення природоохоронної діяльності.
Високий науковий рівень, сучасні підходи та повнота апробації роботи Коніщука В.В. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне) Бєдункова Ольга Олександрівна

к.с.-г., професор Прищепа А.М.

Робота є актуальною, має теоретичне та практичне значення, адже збереження генетичних ресурсів рослинного та тваринного світу водно-болотних угідь є одним із стратегічних завдань формування екологічної безпеки регіонів та сталого розвитку держави. Автором обґрунтовано створення нових об’єктів природно-заповідного фонду (національний природний парк «Західне Побужжя», Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, заказник «Троянівські болота», ботанічна пам’ятка природи «Болітце», заповідне урочище «Імшане»), вдосконалено схему екомережі Поліського екокоридору. Значний інтерес представляє запропонований алгоритм концепції збалансованого розвитку боліт і торфовищ.
Робота заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.
Директор навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою Національного університету водного господарства та природокористування, к.с.-г.н., професор Прищепа А.М.

к.с.-г.н. Коваль Світлана

Дана робота є досить клопіткою в отриманні даних;чітко, детально й доступно поданий матеріал; це унікальний результат довготривалих досліджень, проведених проведених автором; використаний сучасний мультидисциплінарний підхід для вивчення особливостей водно-болотних угідь та збереження їх біорізноманіття. Робота виконана на високому науково-методичному рівні, є актуальною та заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, докторант Інституту агроекології і природокористування НААН Коваль Світлана Іванівна

к.б.н., с.н.с.

В епоху широкомасштабного антропогенного впливу на природне середовище проблеми вивчення закономірностей генезису, динаміки рослинності боліт і заболочених територій, де зосереджене унікальне біорізноманіття набуває все більшого значення. Крім того, з огляду на швидкі темпи глобальних змін клімату не викликає сумніву і важливість ролі боліт у необоротному вилученні техногенної вуглекислоти з атмосфери. Дослідження сучасної рослинності боліт презентоване в роботах В.В. Коніщука сприяють поглибленню наших знань про біосферну функцію та екосозологічне значення боліт, дають можливість розробки наукових основ раціонального використання болотних комплексів і їх охорони. Робота заслуговує присудження премії Президента україни для молодих вчених 2018 року.

д-р с.-г. н., проф. В.Л. Мєшкова

Робота є актуальною, оскільки в Україні взагалі питанням болотознавства приділялося порівняно мало уваги, а також тому, що у зв’язку зі зміною клімату та антропогенним навантаженням дуже важливо зберегти водно-болотні екосистеми з усім комплексом біоти. Особливий інтерес представляють вдосконалення класифікації торфових боліт, запропонований автором алгоритм концепції збалансованого розвитку боліт і торфовищ, врахування природоохоронних аспектів під час обґрунтування розвитку торфовидобування, глибоке вивчення рослинних асоціацій боліт, складання регіональних червоних списків, а також введення нових наукових понять.
Робота заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.
Завідувач лабораторії захисту лісу Українського НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, доктор сільськогосподарських наук, професор Мєшкова Валентина Львівна.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.