Офіційний веб сайт

Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу

м11

Представлено Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут".

Автор:  д.т.н. Мірошниченко Д.В.

Метою роботи є вирішення важливої науково-технічної проблеми - на основі розширення наукових уявлень про процес окиснення коксівного вугілля різного ступеня метаморфізму і вивченні зміни його властивостей при зберіганні і підготовці до коксування розробити науково-обґрунтовані рекомендації щодо раціонального використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу.

Встановлено, що процес окиснення коксівного вугілля незалежно від ступеня його метаморфізму, гранулометричного складу, температури окиснення і тривалості окиснення складається з трьох основних стадій: початкової, інтенсивного окиснення і насичення, які характеризуються різними значеннями констант швидкості процесу окиснення. Визначено, що процес природного окиснення вугілля при його зберіганні в штабелях відкритого складу в літній і зимовий періоди за температурою від –12 до +33оС описується експоненціальним рівнянням гетерогенних реакцій Аврамі-Єрофєєва.

 Вперше доведено, що вугілля середньої стадії метаморфізму на початковій стадії окиснення покращує свою коксівність за показниками механічної міцності отриманого коксу.

 Сформульовано і експериментально підтверджено гіпотезу, що поліпшення коксівності вугілля середньої стадії метаморфізму при його частковому окисненні відбувається внаслідок збільшення в'язкості утвореної окисненим вугіллям пластичної маси, а також збільшення обсягу продуктів деструкції, що призводить до збільшення внутріпластового тиску і тиску розпирання.

 Розроблені, затверджені УНПА «Укркокс» і передані коксохімічним підприємствам України «Методичні рекомендації щодо використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу», які регламентують зберігання, оцінку ступеню окислення, способи підготовки до коксування та допустимий вміст у вугільних шихтах. Основні положення «Методичних рекомендацій ...» внесені до Правил технічної експлуатації коксохімічних підприємств України.

Кількість публікацій: 177,  у т.ч.  за тематикою роботи 41 стаття (23 – у зарубіжних виданнях), 2 глави в Довіднику коксохіміка,  3 ДСТУ та 13 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science– 19/3; Scopus–135/8; Google Scholar – 146/7. Отримано 2 патенти України корисну модель.

Коментарі

Dr. Jozef Mikulec, Slovakia

Petroleum and Coal is an international scientific journal devoted to the problems of research and processing, petro-chemistry, analytical chemistry of petroleum and coal, chemical engineering, ecology and toxicology of petroleum.
Because it is an open access journal, papers published in Petroleum and Coal receive very high publicity. This journal is indexed and abstracted very rapidly by the leading indexing and abstracting services including Scopus.
As a principal editor of Petroleum and Coal journal, I can admit that Miroshnichenko D.V. is a constant author our journal. Now, he has nine publications devoted to quality of coal and coke, including many articles about oxidation of coal.
I think that Miroshnichenko D.V. has to be awarded the prize of President of Ukraine for young scientists 2018.
Dr. Jozef Mikulec, Principal Editor of Petroleum and Coal journal, Bratislava, Slovakia

Карпин Г.М.

«Кокс и химия» является одним из ведущих мировых журналов, освещающих научные разработки и практическую деятельность в области: обогащения и подготовки углей к коксованию; процессов коксования; конструкции коксовых печей и оборудования; улавливания и переработки химических продуктов коксования, получения из них чистых продуктов; механизации и автоматизации технологических процессов; экологии и экономики.
Журнал переводится на английский язык («Coke and Chemistry») и индексируется в наукометрических базах «Scopus» и «Web of Science».
Мирошниченко Д.В. является постоянным автором, а также членом редакционной коллегии нашего журнала, его статьи вызывают живой интерес у многочисленной профессиональной аудитории наших читателей.
В последнее время Мирошниченко Д.В. много внимания уделяет вопросам окисления углей, в частности, оценки степени их окисленности, научно-обоснованным срокам хранения углей различной степени метаморфизма и петрографической однородности, рациональным схемам подготовки, условиям коксования, а также качеству полученных продуктов коксования (кокс, смола, бензол и т.д.).
Учитывая изложенное, прошу отметить Мирошниченко Д.В. премией Президента Украины для молодых ученых 2018 года.
Карпин Г.М., главный редактор журнала «Кокс и химия», д.т.н., проф.

Зублєв Д.Г., к.т.н.

Компанія «Губахінський кокс» - сучасний високотехнологічний комплекс з повним коксохімічним циклом. Цех вуглепідготоки, коксовий цех, а також цех з переробки хімічних продуктів коксування - це складне переплетіння промислових виробництв, які працюють в єдиному технологічному ланцюжку. На заводі діють дві коксові батареї, проектна потужність заводу - 1 млн. 300 тис. тон валового коксу на рік.
Продукція компанії «Губахінський кокс» - кокс металургійний і хімічні продукти коксування - поставляються провідним підприємствам металургійного комплексу і хімічної промисловості. Надійність і висока якість продукції є основою високої репутації заводу у компаній-партнерів.
Для дотримання високих вимог до якості продукції, що виробляється, необхідно з особливою увагою ставиться до технологічних властивостей вугільної сировини, насамперед, окисненного вугілля.
Мірошниченко Д.В. виконав велику роботу з визначення впливу ступеня окиснення вугілля на його властивості та поведінку під час коксування. Результати роботи «Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу» мають високу наукову і практичну цінність, що підтверджується публікаціями автора в рейтингових журналах, що входять до наукометричних баз WebofScience і Scopus, а також фактом їх впровадження на українських і закордонних коксохімічних підприємствах.
Вважаю за необхідне відзначити молодого, але досить відомого вченого премією Президента України для молодих вчених 2018 року.
Зублєв Д.Г., к.т.н., начальник коксового цеху компанії «Губахінський кокс»

Мирошниченко И.В., Гиль Д.Г., Фатенко С.В.

Правила технической эксплуатации коксохимических предприятий (ПТЭ) излагают основные организационные и технические положения по эксплуатации объектов коксохимического производства и направлены на обеспечение надежной, безопасной и рациональной эксплуатации оборудования, эффективного использования материальных и энергетических ресурсов, максимального сохранения в исправленном состоянии основных производственных фондов предприятия (зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций) и охраны окружающей природной среды.
ПТЭ распространяются на все коксохимические предприятия и производства (включая коксохимпроизводство ЧАО «МК «Азовсталь»), входящие в состав металлургических комбинатов, независимо от формы собственности, а также на все проектные и научно-исследовательские организации, выполняющие работы в области коксохимического производства.
В новой редакции ПТЭ (2017 г.) результаты работы «Эффективное использование окисленных углей при производстве доменного кокса» отражены в разделе: 2. Основное производство. Глава 7. Подготовка углей для коксования.
В частности, приведены предельные рекомендуемые сроки хранения угля различных технологических марок («Г», «Ж», «К», «ОС») на открытых и закрытых складах, а также указана необходимость контроля, поступающих на предприятие и хранящихся на складе углей по показателю его окисленности, согласно ДСТУ 7611:2014.
Учитывая, что эти нововведения в ПТЭ были следствием проведенных Мирошниченко Д.В. крупномасштабных лабораторных, опытно-промышленных и промышленных исследований, просим стимулировать автора работы «Эффективное использование окисленных углей для производства доменного кокса» премией Президента Украины для молодых ученых 2018 года.
Мирошниченко И.В., заместитель директора ЧАО «МК «Азовсталь» по коксохимпроизводству
Гиль Д.Г., начальник коксового цеха ЧАО «МК «Азовсталь»
Фатенко С.В., начальник цеха улавливания ЧАО «МК «Азовсталь»

Бехтер А.А., Ткалич Г.М. ЧАО "ЗАПОРОЖКОКС"

ЧАО «ЗАПОРОЖКОКС» является одним из крупнейших производителей доменного кокса для металлургии (в первую очередь, для ЧАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ») и одним из крупнейших экспортеров химической продукции в Украине. Основной продукцией ЧАО «ЗАПОРОЖКОКС» является: доменный кокс, коксовый орешек, коксовая мелочь, сульфат аммония, бензол сырой, сера газовая, пластификаторы бетона, пек каменноугольный электродный, сырье коксохимическое для производства высокоструктурного технического углерода, топливо котельное.
Менеджмент ЧАО «ЗАПОРОЖКОКС» уделяет особое внимание качеству исходного угольного сырья, в особенности, степени его окисленности. В Центральной заводской лаборатории внедрен и успешно эксплуатируется метод по определению окисленности углей (ДСТУ 7611:2014 "Уголь каменный. Метод определения окисленности и степени окисленности"), а основные цеха завода сверяют свою работу с «Методическими рекомендациями по использованию окисленных углей при производстве доменного кокса», разработанными при участии Мирошниченко Д.В.
Считаем необходимым отметить работу «Эффективное использование окисленного угля для производства доменного кокса» (автор Мирошниченко Д.В.) премией Президента Украины для молодых ученых 2018 года.
Бехтер А.А., директор по производству ЧАО «ЗАПОРОЖКОКС»
Ткалич Г.М., начальник ПТО ЧАО «ЗАПОРОЖКОКС»

Хакимова И. В.

Обогатительная фабрика «Свято-Варваринская» является одним из самых больших и современных предприятий, построенных в Украине за годы независимости. Проектная мощность фабрики – 7895 тыс. тонн угля в год или 1112 тонн/час. Фабрика перерабатывает рядовые угли ш/у «Покровское» марки «К». Это высококачественный низкосернистый концентрат, применяемый для производства кокса улучшенного качества, соответствующего лучшим мировым требованиям.
Учитывая большие объемы переработки, на фабрике особое внимание уделяется вопросам недопущения снижения качества товарной продукции вследствие ее окисления. Специалисты ОФ «Свято-Варваринская» хорошо знакомы и используют рекомендации по граничным срокам хранения угля марки «К», которые получены в работе «Эффективное использование окисленных углей при производстве доменного кокса».
Исходя из факта внедрения результатов работы в реальное производство, просим наградить Мирошниченко Д.В. премией Президента Украины для молодых ученых 2018 года.
Хакимова И.В., заместитель директора по качеству ООО «Обогатительная фабрика «Свято-Варваринская».

Андронатий Н.Р.

Исходя из реферата и презентации работы «Эффективное использование окисленных углей при производстве доменного кокса», ее автор выполнил огромную экспериментальную и теоретическую работу.
Существенным положительным фактором является то, что Мирошниченко Д.В. не только использовал в своей работе самое современное лабораторное оборудование (термогравиметрический анализатор, сера-углерод-анализатор, петрографический комплекс, калориметрический комплекс, дилатометр Одибера-Арну, пластометр Гизелера), но и явился разработчиком оригинального метода по оценке окисленности углей.
Использование такого инструментария позволило ему в лабораторных и промышленных условиях провести уникальные эксперименты, результаты которых имеют фундаментальное значение для мировой науки. Об этом красноречиво свидетельствует количество публикаций по тематике работы в периодических изданиях, реферируемых в наукометрических базах Scopus и Google Scholar.
Учитывая изложенное, а также факт внедрения и экономического эффекта от результатов работы «Эффективное использование окисленных углей при производстве доменного кокса», считаю необходимым отметить ее автора премией Президента Украины для молодых ученых 2018 года.

Академик АН Молдовы, Андронатий Н.Р.
Доктор-хабилитат технических наук,
профессор

Рєзцов В.Ф.

Однією з найважливіших складових сталого розвитку України є її енергетична незалежність, тому що енергетична безпека – це фундамент, на якому будується майбутнє української економіки, і від якого буде залежати рівень життя українців. Результати роботи Мірошниченка Д.В. націлені на вирішення цієї важливої проблеми, а саме, на використання в енергетичній та металургійній промисловості України менш дефіцитного та більш дешевого окисненого вугілля. Задля цього Мірошниченко Д.В. провів великий комплекс лабораторних, дослідно-промислових та промислових досліджень, результатом яких є впровадження у виробництво рекомендацій щодо використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу.
Вважаю, що результати роботи «Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу»є корисні для енергобезпеки України, а її автор Мірошниченко Д.В. заслуговує премії Президента України для молодих вчених 2018 року.
Заступник директора з наукової роботи Інституту відновлюваної енергетики НАН України, завідувач відділу сонячної енергетики, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Рєзцов Віктор Федорович.

Чорноусова Олена Петрівна

Використання окисненного вугілля дозволить підприємствам правильно та економічно-обгрунтованно оцінювати сировинну базу, особливо в умовах дефіциту на якісне вугілля в Україні. Тому використання результатів дослідницької роботи Мірошниченка Д.В. «Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу» є сучасною потребою для коксохімічних підприємств. Враховуючи актуальніть данної теми вважаю що її автор - Мірошниченко Д.В. заслуговує нагороди премії Президента України для молодих вчених 2018 року.
Чорноусова О.П. начальник центральної лабораторії коксохімвиробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Мукіна Н.В.

Коксохімічне виробництво ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є одним з найбільших виробників доменного коксу в Україні і Східній Європі. На виробництві ведеться переробка кам’яного вугілля з отриманням доменного коксу, коксового газу і хімічних продуктів коксування. В наступний час експлуатуються коксові батареї №1-4 з традиційною технологією підготовки вугільної шихти і коксові батареї №5-6, які розраховані на коксування трамбованої вугільної шихти. Річна потреба у збагаченому вугіллі для коксохімвиробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» складає більше 3 млн. т, причому переважна більшість цього вугілля постачається з-за кордону.
Враховуючи вищезгадане, використання результатів роботи «Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу» автора Мірошниченка Д.В. дозволяють науково-обґрунтованим чином кваліфіковано переробляти вугілля, яке тривалий час піддавалося процесу окиснення, тим самим нівелюючи його негативний вплив на якість доменного коксу та отриманого з нього чавуну. В підсумку, це підвищує обороноздатність країни.
Вважаю необхідним нагородити Мірошниченка Д.В. премією Президента України для молодих вчених 2018 року.
Мукіна Н.В., начальник технічного відділу коксохімвиробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Кошкаров Д.А., директор коксохімвиробництва ПрАТ «Дніпр

Дуже важливо, щоб наукові доробки молодих вчених України впроваджувалися у виробництво, тим самим підвищуючи наукоємний потенціал української промисловості. У цьому зв’язку, дуже приємно відмітити роботу «Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу» автора Мірошниченка Д.В., результати якої вже зараз використовуються на багатьох коксохімічних підприємствах України, зокрема на коксохімвиробництві ПрАТ «Дніпровський металургійний завод». Зважаючи на велику кількість закордонного вугілля, яке використовується при виробництві доменного коксу, наукові та практичні доробки Мірошниченка Д.В. значно полегшують технологічний процес його виробництва, а також сприяють здешевленню товарної продукції.
З огляду на неабияку актуальність досліджень, а також їх впровадження у виробництво, вважаю, що робота «Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу» заслуговує нагороди – премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Дунаєвська Н.І., Чернявський М.В.

Роботу Д.В.Мірошниченка «Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу» слід розглядати як комплексну. Серед її практичних результатів – розроблення і впровадження методу визначення ступеню окиснення, рекомендації щодо використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу, низка нормативних документів, що в сукупності вирішують важливу проблему використання окисненого вугілля для виробництва якісного доменного коксу.
Але, на наш погляд, наукова складова роботи виходить за рамки досягнутих практичних результатів. Це, насамперед, встановлений зв'язок між окисненням вугілля та його пористістю, вологістю, насипною густиною, кількістю та розміром радикальних фрагментів, які утворюються на стадії термічної деструкції вугільної речовини. Для коксівного вугілля останнє визначає вихід і механічну міцність одержаного коксу. Для енергетичного вугілля процеси, що відбуваються на стадії термічної деструкції вугільної речовини, визначають як склад та умови займання летких речовин, так і реакційну здатність коксового залишку, від чого, в свою чергу, залежать швидкість горіння та глибина вигоряння вугільної частинки. Тому можна очікувати, що фундаментальні наукові дослідження автора дадуть практичні результати і в інших галузях використання вугілля в Україні та за її межами.
Загалом, представлена робота Д.В.Мірошниченка виконана на високому науковому рівні, має міжнародне визнання і важливе практичне значення для України, свідчить про високу кваліфікацію автора і, безперечно, заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Дунаєвська Н.І., директор Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, к.т.н.
Чернявський М.В., завідувач лабораторією паливних проблем енергетики, к.т.н.

Tatiana ROZHKOVA

Currently Miroshnichenko D.V. is a prominent expert in the field of assessment of processes occurring during the oxidation of coals. His investigations are well known to European scientists. He developed a unique method for evaluating the oxidation of coals by determining their ignition temperatures. With the help of this method Miroshnichenko D.V. studied in the laboratory and industrial conditions the kinetic parameters of the oxidation of coals of various stages of metamorphism, and also determined the effect of various stages of coal oxidation on the quality of blast-furnace coke. Taking into account the originality and high level of the results, I recommend to reward Miroshnichenko D.V. by prize of the President of Ukraine for young scientists.

Tatiana Rozhkova,
Research engineer
Centre de Pyrolyse de Marienau,
Forbach, France

Malyi Evgen

На мій погляд дуже важливо, щоб наукові розробки молодих українських вчених були втілені у виробництво. Виходячи з цього, приємно, що результати роботи Мірошниченка Д.В. «Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу» знайшли своїх кінцевих споживачів серед українських коксохімічних та металургійних підприємств.
Доробки Мірошниченка Д.В. дійсно вражають: розроблений та стандартизований метод визначення окиснення вугілля впроваджено на 7 коксохімічних підприємствах України; розроблені та затверджені УНПА «УКРКОКС» методичні рекомендації щодо використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу використовуються на всіх коксохімічних підприємствах України; розроблені державні стандарти України щодо класифікації та технічних умов на неокиснене вугілля; економічний ефект від впровадження результатів роботи на коксохімічних підприємствах України склав майже 23 млн. грн.
Практичні та теоретичні результати роботи Мірошниченка Д.В. безперечно заслуговують премії Президента України для молодих вчених 2018 року.
Малий Євген Іванович, доктор технічних наук, доцент, кафедра металургійного палива та вогнетривів, Національна металургійна академія України

Бойченко С.В.

Приємно зазначити, що в роботі Мірошниченка Д.В. заздалегідь неочікуваним є те, що вугілля марки «Ж» на початковій стадії окиснення покращує свою коксівність за показниками механічної міцності отриманого з нього коксу. Мірошниченком Д.В. сформульовано і експериментально підтверджено гіпотезу, що поліпшення коксівності жирного вугілля при його часткового окисненні відбувається внаслідок збільшення в’язкості утвореної окисненим вугіллям пластичної маси та об’єму продуктів деструкції, що, в кінцевому підсумку, веде до зростання внутрішньо-пластичного тиску і тиску розпору.
Це дозволило Мірошниченку Д.В. розробити унікальні технічні прийоми поліпшення коксівності окремих марок вугілля через його окиснення.
Вважаю цілком необхідним відзначити Мірошниченко Д.В. премією Президента України для молодих вчених 2018 року.
Бойченко С.В., доктор технічних наук, професор, академік Української нафтогазової академії, завідувач кафедри екології, науковий керівник Українського науково-дослідного та навчального центру хіммотології та сертифікації ПММ і ТР Національного авіаційного університету, м. Київ

Кузнецов П.Н.

Мирошниченко Д.В., несмотря на достаточно молодой возраст, в настоящее время является признанным специалистом в области физико-химических процессов, происходящих при окислении угля. Об этом свидетельствуют его многочисленные публикации в передовых журналах по этой тематике (Coke and Chemistry, Solid Fuel Chemistry, Petroleum and Coal, Chemistry and Chemical Technology), издаваемых по всему миру.
Вызывает уважение общее количество статей Мирошниченко Д.В., включенных в наукометрическую базу Scopus (53 документа), общее количество цитирований его работ (152) и индекс Хирша (7).
Необходимо подчеркнуть, что результаты исследований, посвященные разработанному методу оценки окисленности углей, а также влиянию степени окисленности угольных шихт на качество полученного из них доменного кокса, внесены в фундаментальное 6-ти томное издание Справочника коксохимика, широко используемое не только в Украине, но и за ее пределами.
Учитывая изложенное, прошу отметить Мирошниченко Д.В. премией Президента Украины для молодых ученых 2018 года. Уверен, это придаст мощный толчок его дальнейшим исследованиям.
Кузнецов Петр Николаевич, доктор химических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории гидрометаллургических процессов Института химии и химической технологии СО РАН, Россия.

Kułazyński Marek

In research work ‘Effective using of oxidized coals in the production of the blast-furnace coke’ changes of coals properties due to weathering and its impact on the properties of derived cokes were investigated. Samples of the coking coals collected from Ukrainian coal mines were stored for half a year in order to simulate weathering conditions. Samples of fresh and weathered coals were analyzed in terms of different coking properties, e.g. fluidity, contraction, thickness and gas permeability of the plastic layer. Results showed that the fluidity clearly decreased with elongation of the storage time. Other coking properties of coals also changed with the storage time in different ways depending on their rank and initial fluidity.
I believe that this work deserves to be accepted as appropriate for the Ukrainian President award.
Prof. Marek Kulazynski, Department of Fuels Chemistry and Technology, Wroclaw University of Science and Technology, Poland

Полулях О.Д.

На мій погляд, дуже важливим є те, що Мірошниченко Д.В. досить ретельно дослідив вплив окиснення вугілля на його флотуємість. Зроблено важливий практичний висновок о необхідності оцінки окиснення вугілля, яке надходить на флотацію. Це дозволяє своєчасно коригувати процес збагачення шляхом підбору найбільш ефективних реагентів для підвищення виходу концентрату і зольності відходів флотації. У разі отримання окисненого флотоконцентрату Мірошниченко Д.В. пропонує його подальше використання як сировину для спалювання на ТЕС або як присадку до вугільної шихти для виробництва доменного коксу невисокої якості.
Необхідно підкреслити, що у якості методу оцінки ступеня окиснення вугілля, що присутнє у живленні флотації, автор рекомендує використовувати розроблений за його участю ДСТУ 7611:2014 «Вугілля кам’яне. Метод визначення окиснення і ступеня окиснення», який успішно використовується на багатьох коксохімічних підприємствах України.
Наукові здобутки Мірошниченка Д.В. у частині флотаційного збагачення різного ступеня окиснення знайшли своє відображення у деяких положеннях Правил технічної експлуатації (ПТЕ) коксохімічних підприємств України.
Вважаю, що автор заслуговує на здобуття премії Президента України для молодих вчених 2018 року.
О.Д. Полулях, д-р техн. наук, проф, головний науковий співробітник
ВП «Укрндівуглезбагачення» ДП «НТЦ «Вуглеінновація»

Лялюк Віталій Павлович

Відомо, що собівартість чавуну значною мірою складається з собівартості доменного коксу. Тому, раціональне використання значно дешевшого окисненого вугілля при виробництві доменного коксу дозволяє суттєво підвищити економічну ефективність роботи металургійних підприємств України та зробити їх кінцеву продукцію конкурентоспроможною на світових ринках. Вважаю, що розроблені та впроваджені у виробництво наробки Мірошниченка Д.В. щодо використання окисненого вугілля заслуговують присудження йому премії Президента України для молодих вчених 2018 року.
Лялюк В.П., доктор технічних наук, професор, лауреат премії НАНУ ім. З.І. Некрасова, завідувач кафедри металургійних технологій Криворізького металургійного інституту Національної металургійної академії України

Walentyna Zubkowa

Badania realizowane przez Miroshznichenko D.V. są związane z oznaczeniem stopnia utlenienia koksujących się węgli na jakość otrzymywanego koksu. Prace Pana Miroshznichenko są znane naukowcom z całego świata.
Dowodem aktualności jak również wartości naukowej i praktycznej jego badań są liczne cytowania jego publikacji umieszczonych w bazie Web of Science.
Biorąc pod uwagę powyższe, proszę odznaczyć Miroshznichenko D.V nagrodą Prezydenta Ukrainy dla młodych naukowców 2018 r.
Dr hab. inż. prof. UJK Walentyna Zubkowa,
Kierownik Zakładu Technologii Chemicznej
Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach, Polska

Bemgba Bevan Nyakuma

The aim of the work is to develop scientifically grounded recommendations on the rational using of oxidized coals for the production of the blast furnace coke. In my opinion, the task of the investigation was completely solved by Miroshnichenko Denis. I am happy to collaborate with Miroshnichenko Denis and would therefore highly recommend him to be awarded with the Ukrainian President award for young scientists.

Bemgba B.Nyakuma (MSc),
Centre of Hydrogen Energy,
Institute of Future Energy (IFE),
Universiti Teknologi Malaysia,
Johor Bahru,
Malaysia.

Збиковський Євген Іванович

Автором виконано критичний аналіз використання окисненого вугілля при виробництві коксу, розроблено та впроваджено в дію ДСТУ 7611:2014 «Вугілля кам’яне. Метод визначення окиснення та ступеня окиснення» та стандартний зразок з фіксованою температурою займання, проведені досить змістовні дослідження процесу окиснення вугілля різного ступеню метаморфізму в лабораторних та промислових умовах, що дозволило зробити науково-обґрунтоване розмежування ступенів окиснення вугілля, а також довести різний механізм зміни спікливості та коксівності вугілля різного ступеню метаморфізму в процесі його окиснення.
Це, а також суто практичні результати роботи, що охоплюють низку виробничих прийомів використання окисненого вугілля при виробництві коксу, мають значний науково-практичний інтерес та заслуговують на присудження їх автору Мирошниченко Д.В. премії Президента України для молодих вчених 2018 року.
Завідувач кафедри «Хімічні технології» ДВНЗ ДонНТУ, к.т.н., доц. Збиковський Євген Іванович

Сагайдак-Нікітюк Р.В., Шульга І.В.

В сучасних умовах коксохімічна промисловість України імпортує велику кількість вугілля зі США, Канади, Австралії та інших країн. Через велику тривалість транспортування це вугілля надходить на підприємства вже значною мірою окисненим, що може призводити до погіршення якості отримуваної продукції. Автором роботи на підставі ґрунтовних наукових досліджень переконливо засвідчена можливість одержання з вугільних шихт, що містять окиснене вугілля, коксу належної якості для сучасних доменних печей, в тому числі тих, де вдувають пиловугільне паливо. Отримувана металопродукція необхідна як для внутрішнього споживання, так і для експорту.
Важливо відзначити, що розроблені та впроваджені рішення дають можливість виробляти не лише кокс, а й хімічні продукти (смолу, арени, аміак тощо), що знаходять застосування при отриманні широкого кола продуктів з великою доданою вартістю, зокрема, лікарських препаратів, значну кількість яких Україна зараз закуповує за імпортом.
Таким чином, робота має велике значення для поліпшення балансу зовнішньої торгівлі країни. Дослідження виконано на високому науковому рівні, про що свідчать публікації в провідних фахових виданнях світу, велика кількість посилань на ці публікації та значний для прикладного дослідження h-індекс.
Вважаємо, що Денис Вікторович Мірошниченко гідний присудження йому премії Президента України для молодих вчених.
Зав. кафедри процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв Національного фармацевтичного університету, д.фарм.н., професор Р.В. Сагайдак-Нікітюк.
Доцент кафедри, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, к.т.н., доц., с.н.с. І.В. Шульга.

Соловйов М.О.

Робота «Ефективне використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу» автора Мірошниченка Д.В. містить нові цікаві результати, пов’язані з розробкою науково-обґрунтованих рекомендацій щодо раціонального використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу.
За результатами виконаних досліджень для ПрАТ «Авдіївський КХЗ», КХВ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» і КХВ ПАТ «Євраз-Дніпровський металургійний завод» розроблено та впроваджено Інструкції з обліку залишків вугільних концентратів у силосах закритого складу вугілля і дозувальних відділень.
Неабияке практичне значення має встановлений автором факт, що попередній відсів найбільш окисненого класу (менше 0,5 мм) з наступним тонким подрібненням надрешітного продукту від розсіву окисненого вугілля дозволяє практично нівелювати негативний вплив окиснення на якість доменного коксу.
Вважаю, що робота Мірошниченка Д.В. «Ефективне використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу» безумовно заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених за 2018 рік.
М.О. Соловйов, заступник головного інженера ДП «Гіпрококс», кандидат технічних наук, лауреат Державної премії Україні в галузі науки і техніки.

Пиш'єв С.В.

В умовах безперервного розвитку коксової галузі та збіднення вітчизняних покладів коксівного вугілля у шихтах коксохімічних заводів України все більше використовується закордонне вугілля, постачання якого безпосередньо на підприємства, зважаючи на значну віддаленість постачальників, триває досить довго. Тому це вугілля надходить до споживача зі зміненими властивостями (відносно початкових), що відбувається внаслідок окиснення вугілля під час контакту з повітрям. Виходячи з вищесказаного відзначаю актуальність роботи "Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу" та підтримую присудження Мірошниченку Д.В. премії Президента України для молодих вчених 2018. Д.т.н., проф. кафедри хімічної технології переробки нафти та газу Національного університету «Львівська політехніка», проф. Пиш’єв Сергій Вікторович.

Ковальов Є.Т.

Робота молодого вченого Мірошниченка Д.В. присвячена розробці науково-обґрунтованих рекомендацій щодо раціонального використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу.
Приємно зазначити, що результати роботи використовуються на всіх без винятку коксохімічних підприємствах України. Зокрема, розроблені, затверджені УНПА «УКРКОКС» та передані коксохімічним підприємствам України «Методичні рекомендації щодо використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу», які регламентують терміни його зберігання, оцінку ступеню окиснення, способи підготовки до коксування та допустимий вміст у вугільних шихтах. Основні положення «Методичних рекомендацій…» внесені до Правил технічної експлуатації коксохімічних підприємств України.
Враховуючи актуальність, оригінальність та наукову новизну роботи, великий обсяг проведених досліджень та одержані при цьому важливі практичні результати, вважаю, що її автор заслуговує присудження йому премії Президента України для молодих вчених.
Директор ДП «УХІН», доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Ковальов Євген Тихонович.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.