Офіційний веб сайт

Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу

м11

Представлено Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут".

Автор:  д.т.н. Мірошниченко Д.В.

Метою роботи є вирішення важливої науково-технічної проблеми - на основі розширення наукових уявлень про процес окиснення коксівного вугілля різного ступеня метаморфізму і вивченні зміни його властивостей при зберіганні і підготовці до коксування розробити науково-обґрунтовані рекомендації щодо раціонального використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу.

Встановлено, що процес окиснення коксівного вугілля незалежно від ступеня його метаморфізму, гранулометричного складу, температури окиснення і тривалості окиснення складається з трьох основних стадій: початкової, інтенсивного окиснення і насичення, які характеризуються різними значеннями констант швидкості процесу окиснення. Визначено, що процес природного окиснення вугілля при його зберіганні в штабелях відкритого складу в літній і зимовий періоди за температурою від –12 до +33оС описується експоненціальним рівнянням гетерогенних реакцій Аврамі-Єрофєєва.

 Вперше доведено, що вугілля середньої стадії метаморфізму на початковій стадії окиснення покращує свою коксівність за показниками механічної міцності отриманого коксу.

 Сформульовано і експериментально підтверджено гіпотезу, що поліпшення коксівності вугілля середньої стадії метаморфізму при його частковому окисненні відбувається внаслідок збільшення в'язкості утвореної окисненим вугіллям пластичної маси, а також збільшення обсягу продуктів деструкції, що призводить до збільшення внутріпластового тиску і тиску розпирання.

 Розроблені, затверджені УНПА «Укркокс» і передані коксохімічним підприємствам України «Методичні рекомендації щодо використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу», які регламентують зберігання, оцінку ступеню окислення, способи підготовки до коксування та допустимий вміст у вугільних шихтах. Основні положення «Методичних рекомендацій ...» внесені до Правил технічної експлуатації коксохімічних підприємств України.

Кількість публікацій: 177,  у т.ч.  за тематикою роботи 41 стаття (23 – у зарубіжних виданнях), 2 глави в Довіднику коксохіміка,  3 ДСТУ та 13 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 145 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 7 та 292 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 8. Отримано 2 патенти України корисну модель.

Надіслати коментар

Коментарі

Tatiana ROZHKOVA

Currently Miroshnichenko D.V. is a prominent expert in the field of assessment of processes occurring during the oxidation of coals. His investigations are well known to European scientists. He developed a unique method for evaluating the oxidation of coals by determining their ignition temperatures. With the help of this method Miroshnichenko D.V. studied in the laboratory and industrial conditions the kinetic parameters of the oxidation of coals of various stages of metamorphism, and also determined the effect of various stages of coal oxidation on the quality of blast-furnace coke. Taking into account the originality and high level of the results, I recommend to reward Miroshnichenko D.V. by prize of the President of Ukraine for young scientists.

Tatiana Rozhkova,
Research engineer
Centre de Pyrolyse de Marienau,
Forbach, France

Malyi Evgen

На мій погляд дуже важливо, щоб наукові розробки молодих українських вчених були втілені у виробництво. Виходячи з цього, приємно, що результати роботи Мірошниченка Д.В. «Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу» знайшли своїх кінцевих споживачів серед українських коксохімічних та металургійних підприємств.
Доробки Мірошниченка Д.В. дійсно вражають: розроблений та стандартизований метод визначення окиснення вугілля впроваджено на 7 коксохімічних підприємствах України; розроблені та затверджені УНПА «УКРКОКС» методичні рекомендації щодо використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу використовуються на всіх коксохімічних підприємствах України; розроблені державні стандарти України щодо класифікації та технічних умов на неокиснене вугілля; економічний ефект від впровадження результатів роботи на коксохімічних підприємствах України склав майже 23 млн. грн.
Практичні та теоретичні результати роботи Мірошниченка Д.В. безперечно заслуговують премії Президента України для молодих вчених 2018 року.
Малий Євген Іванович, доктор технічних наук, доцент, кафедра металургійного палива та вогнетривів, Національна металургійна академія України

Бойченко С.В.

Приємно зазначити, що в роботі Мірошниченка Д.В. заздалегідь неочікуваним є те, що вугілля марки «Ж» на початковій стадії окиснення покращує свою коксівність за показниками механічної міцності отриманого з нього коксу. Мірошниченком Д.В. сформульовано і експериментально підтверджено гіпотезу, що поліпшення коксівності жирного вугілля при його часткового окисненні відбувається внаслідок збільшення в’язкості утвореної окисненим вугіллям пластичної маси та об’єму продуктів деструкції, що, в кінцевому підсумку, веде до зростання внутрішньо-пластичного тиску і тиску розпору.
Це дозволило Мірошниченку Д.В. розробити унікальні технічні прийоми поліпшення коксівності окремих марок вугілля через його окиснення.
Вважаю цілком необхідним відзначити Мірошниченко Д.В. премією Президента України для молодих вчених 2018 року.
Бойченко С.В., доктор технічних наук, професор, академік Української нафтогазової академії, завідувач кафедри екології, науковий керівник Українського науково-дослідного та навчального центру хіммотології та сертифікації ПММ і ТР Національного авіаційного університету, м. Київ

Кузнецов П.Н.

Мирошниченко Д.В., несмотря на достаточно молодой возраст, в настоящее время является признанным специалистом в области физико-химических процессов, происходящих при окислении угля. Об этом свидетельствуют его многочисленные публикации в передовых журналах по этой тематике (Coke and Chemistry, Solid Fuel Chemistry, Petroleum and Coal, Chemistry and Chemical Technology), издаваемых по всему миру.
Вызывает уважение общее количество статей Мирошниченко Д.В., включенных в наукометрическую базу Scopus (53 документа), общее количество цитирований его работ (152) и индекс Хирша (7).
Необходимо подчеркнуть, что результаты исследований, посвященные разработанному методу оценки окисленности углей, а также влиянию степени окисленности угольных шихт на качество полученного из них доменного кокса, внесены в фундаментальное 6-ти томное издание Справочника коксохимика, широко используемое не только в Украине, но и за ее пределами.
Учитывая изложенное, прошу отметить Мирошниченко Д.В. премией Президента Украины для молодых ученых 2018 года. Уверен, это придаст мощный толчок его дальнейшим исследованиям.
Кузнецов Петр Николаевич, доктор химических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории гидрометаллургических процессов Института химии и химической технологии СО РАН, Россия.

Kułazyński Marek

In research work ‘Effective using of oxidized coals in the production of the blast-furnace coke’ changes of coals properties due to weathering and its impact on the properties of derived cokes were investigated. Samples of the coking coals collected from Ukrainian coal mines were stored for half a year in order to simulate weathering conditions. Samples of fresh and weathered coals were analyzed in terms of different coking properties, e.g. fluidity, contraction, thickness and gas permeability of the plastic layer. Results showed that the fluidity clearly decreased with elongation of the storage time. Other coking properties of coals also changed with the storage time in different ways depending on their rank and initial fluidity.
I believe that this work deserves to be accepted as appropriate for the Ukrainian President award.
Prof. Marek Kulazynski, Department of Fuels Chemistry and Technology, Wroclaw University of Science and Technology, Poland

Полулях О.Д.

На мій погляд, дуже важливим є те, що Мірошниченко Д.В. досить ретельно дослідив вплив окиснення вугілля на його флотуємість. Зроблено важливий практичний висновок о необхідності оцінки окиснення вугілля, яке надходить на флотацію. Це дозволяє своєчасно коригувати процес збагачення шляхом підбору найбільш ефективних реагентів для підвищення виходу концентрату і зольності відходів флотації. У разі отримання окисненого флотоконцентрату Мірошниченко Д.В. пропонує його подальше використання як сировину для спалювання на ТЕС або як присадку до вугільної шихти для виробництва доменного коксу невисокої якості.
Необхідно підкреслити, що у якості методу оцінки ступеня окиснення вугілля, що присутнє у живленні флотації, автор рекомендує використовувати розроблений за його участю ДСТУ 7611:2014 «Вугілля кам’яне. Метод визначення окиснення і ступеня окиснення», який успішно використовується на багатьох коксохімічних підприємствах України.
Наукові здобутки Мірошниченка Д.В. у частині флотаційного збагачення різного ступеня окиснення знайшли своє відображення у деяких положеннях Правил технічної експлуатації (ПТЕ) коксохімічних підприємств України.
Вважаю, що автор заслуговує на здобуття премії Президента України для молодих вчених 2018 року.
О.Д. Полулях, д-р техн. наук, проф, головний науковий співробітник
ВП «Укрндівуглезбагачення» ДП «НТЦ «Вуглеінновація»

Лялюк Віталій Павлович

Відомо, що собівартість чавуну значною мірою складається з собівартості доменного коксу. Тому, раціональне використання значно дешевшого окисненого вугілля при виробництві доменного коксу дозволяє суттєво підвищити економічну ефективність роботи металургійних підприємств України та зробити їх кінцеву продукцію конкурентоспроможною на світових ринках. Вважаю, що розроблені та впроваджені у виробництво наробки Мірошниченка Д.В. щодо використання окисненого вугілля заслуговують присудження йому премії Президента України для молодих вчених 2018 року.
Лялюк В.П., доктор технічних наук, професор, лауреат премії НАНУ ім. З.І. Некрасова, завідувач кафедри металургійних технологій Криворізького металургійного інституту Національної металургійної академії України

Walentyna Zubkowa

Badania realizowane przez Miroshznichenko D.V. są związane z oznaczeniem stopnia utlenienia koksujących się węgli na jakość otrzymywanego koksu. Prace Pana Miroshznichenko są znane naukowcom z całego świata.
Dowodem aktualności jak również wartości naukowej i praktycznej jego badań są liczne cytowania jego publikacji umieszczonych w bazie Web of Science.
Biorąc pod uwagę powyższe, proszę odznaczyć Miroshznichenko D.V nagrodą Prezydenta Ukrainy dla młodych naukowców 2018 r.
Dr hab. inż. prof. UJK Walentyna Zubkowa,
Kierownik Zakładu Technologii Chemicznej
Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach, Polska

Bemgba Bevan Nyakuma

The aim of the work is to develop scientifically grounded recommendations on the rational using of oxidized coals for the production of the blast furnace coke. In my opinion, the task of the investigation was completely solved by Miroshnichenko Denis. I am happy to collaborate with Miroshnichenko Denis and would therefore highly recommend him to be awarded with the Ukrainian President award for young scientists.

Bemgba B.Nyakuma (MSc),
Centre of Hydrogen Energy,
Institute of Future Energy (IFE),
Universiti Teknologi Malaysia,
Johor Bahru,
Malaysia.

Збиковський Євген Іванович

Автором виконано критичний аналіз використання окисненого вугілля при виробництві коксу, розроблено та впроваджено в дію ДСТУ 7611:2014 «Вугілля кам’яне. Метод визначення окиснення та ступеня окиснення» та стандартний зразок з фіксованою температурою займання, проведені досить змістовні дослідження процесу окиснення вугілля різного ступеню метаморфізму в лабораторних та промислових умовах, що дозволило зробити науково-обґрунтоване розмежування ступенів окиснення вугілля, а також довести різний механізм зміни спікливості та коксівності вугілля різного ступеню метаморфізму в процесі його окиснення.
Це, а також суто практичні результати роботи, що охоплюють низку виробничих прийомів використання окисненого вугілля при виробництві коксу, мають значний науково-практичний інтерес та заслуговують на присудження їх автору Мирошниченко Д.В. премії Президента України для молодих вчених 2018 року.
Завідувач кафедри «Хімічні технології» ДВНЗ ДонНТУ, к.т.н., доц. Збиковський Євген Іванович

Сагайдак-Нікітюк Р.В., Шульга І.В.

В сучасних умовах коксохімічна промисловість України імпортує велику кількість вугілля зі США, Канади, Австралії та інших країн. Через велику тривалість транспортування це вугілля надходить на підприємства вже значною мірою окисненим, що може призводити до погіршення якості отримуваної продукції. Автором роботи на підставі ґрунтовних наукових досліджень переконливо засвідчена можливість одержання з вугільних шихт, що містять окиснене вугілля, коксу належної якості для сучасних доменних печей, в тому числі тих, де вдувають пиловугільне паливо. Отримувана металопродукція необхідна як для внутрішнього споживання, так і для експорту.
Важливо відзначити, що розроблені та впроваджені рішення дають можливість виробляти не лише кокс, а й хімічні продукти (смолу, арени, аміак тощо), що знаходять застосування при отриманні широкого кола продуктів з великою доданою вартістю, зокрема, лікарських препаратів, значну кількість яких Україна зараз закуповує за імпортом.
Таким чином, робота має велике значення для поліпшення балансу зовнішньої торгівлі країни. Дослідження виконано на високому науковому рівні, про що свідчать публікації в провідних фахових виданнях світу, велика кількість посилань на ці публікації та значний для прикладного дослідження h-індекс.
Вважаємо, що Денис Вікторович Мірошниченко гідний присудження йому премії Президента України для молодих вчених.
Зав. кафедри процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв Національного фармацевтичного університету, д.фарм.н., професор Р.В. Сагайдак-Нікітюк.
Доцент кафедри, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, к.т.н., доц., с.н.с. І.В. Шульга.

Соловйов М.О.

Робота «Ефективне використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу» автора Мірошниченка Д.В. містить нові цікаві результати, пов’язані з розробкою науково-обґрунтованих рекомендацій щодо раціонального використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу.
За результатами виконаних досліджень для ПрАТ «Авдіївський КХЗ», КХВ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» і КХВ ПАТ «Євраз-Дніпровський металургійний завод» розроблено та впроваджено Інструкції з обліку залишків вугільних концентратів у силосах закритого складу вугілля і дозувальних відділень.
Неабияке практичне значення має встановлений автором факт, що попередній відсів найбільш окисненого класу (менше 0,5 мм) з наступним тонким подрібненням надрешітного продукту від розсіву окисненого вугілля дозволяє практично нівелювати негативний вплив окиснення на якість доменного коксу.
Вважаю, що робота Мірошниченка Д.В. «Ефективне використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу» безумовно заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених за 2018 рік.
М.О. Соловйов, заступник головного інженера ДП «Гіпрококс», кандидат технічних наук, лауреат Державної премії Україні в галузі науки і техніки.

Пиш'єв С.В.

В умовах безперервного розвитку коксової галузі та збіднення вітчизняних покладів коксівного вугілля у шихтах коксохімічних заводів України все більше використовується закордонне вугілля, постачання якого безпосередньо на підприємства, зважаючи на значну віддаленість постачальників, триває досить довго. Тому це вугілля надходить до споживача зі зміненими властивостями (відносно початкових), що відбувається внаслідок окиснення вугілля під час контакту з повітрям. Виходячи з вищесказаного відзначаю актуальність роботи "Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу" та підтримую присудження Мірошниченку Д.В. премії Президента України для молодих вчених 2018. Д.т.н., проф. кафедри хімічної технології переробки нафти та газу Національного університету «Львівська політехніка», проф. Пиш’єв Сергій Вікторович.

Ковальов Є.Т.

Робота молодого вченого Мірошниченка Д.В. присвячена розробці науково-обґрунтованих рекомендацій щодо раціонального використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу.
Приємно зазначити, що результати роботи використовуються на всіх без винятку коксохімічних підприємствах України. Зокрема, розроблені, затверджені УНПА «УКРКОКС» та передані коксохімічним підприємствам України «Методичні рекомендації щодо використання окисненого вугілля для виробництва доменного коксу», які регламентують терміни його зберігання, оцінку ступеню окиснення, способи підготовки до коксування та допустимий вміст у вугільних шихтах. Основні положення «Методичних рекомендацій…» внесені до Правил технічної експлуатації коксохімічних підприємств України.
Враховуючи актуальність, оригінальність та наукову новизну роботи, великий обсяг проведених досліджень та одержані при цьому важливі практичні результати, вважаю, що її автор заслуговує присудження йому премії Президента України для молодих вчених.
Директор ДП «УХІН», доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Ковальов Євген Тихонович.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.