Офіційний веб сайт

Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики

м5

Представлено Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака

Автор: Гриняк А. Б., д.ю.н.

 На основі норм чинного законодавства та положень доктрини цивільного та господарського права обґрунтовано концепцію механізму цивільно-правового регулювання зобов’язань із виконання робіт, а також створено основи для удосконалення відповідного законодавства України та практики його застосування.

Сформульовані нові положення щодо вироблення загальних ознак, що об’єднують усі підрядні договірні зобов’язання в договірний тип із виконання робіт, системи договорів, що опосередковують зобов’язання із виконання робіт, критеріїв розмежування договорів підряду та інших договірних конструкцій.

Визначено оптимальні структури договірних зв'язків у цих правовідносинах та вироблено підходи щодо справедливого розподілу ризиків між контрагентами у договірному порядку.

Результати роботи впроваджено у законотворчу та правозахисну діяльність, у навчальний процес,зокрема, використано у роботі над проектами законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання договірних відносин у сфері будівельної діяльності", "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо удосконалення правового регулювання відносин із виконання робіт", "Про внесення змін до § 4 глави 61 Цивільного кодексу України щодо удосконалення правового регулювання відносин із проведення пошукових робіт", при підготовці науково-правових висновків на запити Конституційного Суду України та Верховного Суду України.

 

Кількість публікацій: 69, в т.ч. за тематикою роботи 8 монографій, навчальний посібник, 32 статті, 24 тези доповідей, 2 коментарі законодавства. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 57 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 5.

Надіслати коментар

Коментарі

Яцишин Михайло Михайлович, д.ю.н., професор

Гриняк Андрій Богданович є перспективним та зрілим молодим науковцем, що заслуговує на підтримку з боку наукової спільноти. Цикл праць, представлений на здобуття Премії Президента України для молодих вчених безумовно є цілісною розробкою, що має як теоретичний так і прикладний характер. Очевидно, що договірне право - це серцевина цивільного права як галузі українського права, а договір - одна з найдавніших правових конструкцій. У наукових пошуках Андрій Богданович прагнув і проаналізував загальнонаукові засади договірних зобовязань з виконання робіт. Вважаємо, що дане дослідження сприятиме удосконаленню правового регулювання правовідносин у даній сфері.

Яцишин Михайло Михайлович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Фатхутдінова О.В., к.ю.н., д.ф.н., професор

Безумовно, хотілося б підтримати д. ю. н. А. Б. Гриняка, який є автором циклу наукових праць «Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики», на здобуття ним Премії Президента України для молодих вчених. Відзначаємо вагомий внесок, який зробив автор у розвиток вітчизняної цивілістики, адже вказаний цикл праць є комплексним фундаментальним дослідженням не лише аспектів правового регулювання підрядних відносин в Україні, а й проблем договірного, сімейного, корпоративного права. Зокрема, А. Б. Гриняком досліджено такі питання, як договірне регулювання підрядних відносин у підприємницькій діяльності, відшкодування шкоди, завданої невиконанням чи неналежним виконанням договору, цивільно-правовий договір як підстава виникнення права спільної власності фізичних осіб та багато іншого. Висновки, зроблені автором, є важливими для вдосконалення чинного законодавства України. Тому вважаю, що Премію Президента України для молодих вчених варто присудити А. Б. Гриняку.
Фатхутдінова Олена Василівна, кандидат юридичних наук, доктор філософських наук, професор, Заслужений юрист України, декан юридичного факультету Київського університету туризму, економіки і права.

Боднар Т. В.

Динамічний розвиток ринкових відносин в Україні, світові інтеграційні процеси у всіх сферах суспільного життя, прагнення нашої держави відповідати високим європейським стандартам – усі ці аспекти вимагають від українського законодавця вчасно реагувати на зміни, що відбуваються у суспільстві, і приводити нормативно-правову базу у відповідність із сучасними реаліями. Однак доводиться констатувати, що українське законодавство в переважній більшості не відповідає рівню розвитку відносин, що виникають у суспільстві. До них можна віднести і відносини з виконання робіт. Д. ю. н. А. Б. Гриняк, присвячуючи свою увагу дослідженням теоретичних та практичних проблем правового регулювання підрядних відносин, відзначає існування значної кількості неузгодженостей на законодавчому рівні.
Констатуючи недосконалість чинного законодавства у сфері регулювання підрядних відносин, А. Б. Гриняк у своїх дослідженнях розробив слушні та доцільні пропозиції щодо підвищення ефективності правового регулювання відносин із виконання робіт, які, безумовно, доцільно розглянути та врахувати вітчизняному законодавцеві при внесенні змін до нормативно-правових актів. Загалом зазначений цикл праць є важливим як для цивілістичної доктрини, так і для практичної сфери, характеризується комплексним та ґрунтовним характером.
З огляду на викладене вважаю, що д. ю. н. А. Б. Гриняк заслуговує на присудження йому Премії Президента України для молодих вчених.

Боднар Тетяна Валеріївна, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Великанова Марина Миколаївна, к.ю.н., доцент

Номінування д.ю.н., старшого наукового співробітника Андрія Богдановича Гриняка на здобуття премії Президента України для молодих вчених як автора циклу праць «Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики» безсумнівно є заслуженим визнанням внеску молодого вченого у розвиток доктрини цивільного права. Значним здобутком автора є вироблення цілісної концепції регулювання відносин з виконання робіт, яка базується на сучасних підходах до розуміння права та регулювання суспільних відносин. Складність юридичних конструкцій договорів з виконання робіт, неоднозначність доктринальних підходів до їх вивчення, специфічність предметів таких договорів створює труднощі не тільки для ефективного застосування таких договірних конструкцій, а й для розвитку цього правового субінституту. У цьому контексті наукові здобутки Андрія Богдановича вирішують не тільки теоретичні проблеми договірного регулювання виконання робіт, а й мають практичне значення. Тим більше, що науковець у своїх працях не обмежується дослідженням лише національного досвіду регулювання зазначених відносин, а й аналізує напрацьовані підходи до впорядкування таких відносин у Швейцарії, Німеччині, Франції та ін. Це свідчить про ґрунтовність проведеного молодим науковцем дослідження та важливе значення отриманих результатів не тільки для вдосконалення правового регулювання відносин з виконання робіт, а й їх гармонізації із європейськими стандартами.
У зв’язку із викладеним, вважаю за доцільне підтримати кандидатуру д.ю.н., старшого наукового співробітника Гриняка Андрія Богдановича в здобутті Премії Президента України для молодих вчених.
Великанова Марина Миколаївна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри правознавства Київського національного університету культури і мистецтв.

Олюха Віталій Георгійович, д.ю.н., доцент

Наукова робота «Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики», автором якої є д. ю. н., старший науковий співробітник, Гриняк Андрій Богданович, безсумнівно, є чималим внеском у розвиток науки цивільного права. Заслуговує уваги новаторський погляд дослідника на зобов’язання з виконання робіт як комплексні правовідносини, що складаються: між замовником і підрядником на підставі укладеного між ними договору (внутрішні відносини); між підрядником і субпідрядником, що виникають при проведенні складних робіт (зовнішні відносини). Як внутрішні, так і зовнішні відносини засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників, а також наділені властивими лише їм ознаками (матеріалізованому результаті робіт, покладення ризику на підрядника), які відрізняють їх від інших договірних зобов’язань, що виникають на підставі норм цивільного права у зв’язку з появою (настанням) передбаченого ними юридичного факту. Цікавим є висновок, що договори, які укладаються у порядку, передбаченому Законом України «Про здійснення державних закупівель», і опосередковують підрядні зобов’язання, належать до типу договору із виконання робіт і не є самостійним типом цивільно-правових договорів чи різновидом певного договору підряду.
З огляду на вищевказане, а також на теоретичну та практичну вагомість проведених доктринальних досліджень, вважаю, що д.ю.н. А. Б. Гриняк заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Олюха Віталій Георгійович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного, міжнародного та приватного права Криворізького факультету «Одеська юридична академія»

Федорченко Н.В., д.ю.н., доцент, професор КУТЕП

Серед номінованих на Премію Президента України наукових робіт хотілося б окремо відзначити цикл праць доктора юридичних наук Гриняка А. Б. на тему «Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики». Він вміщує в себе чималу кількість наукових публікацій, присвячених розробкам нових концептуальних підходів до договірного регулювання відносин з виконання робіт. Автором розглянуто значне коло проблемних питань, серед яких важливе значення має якість у підрядних договірних зобов’язаннях. На основі порівняльно-правового аналізу норм чинного законодавства та Європейського договірного права зроблено слушний висновок про те, що поняття якості робіт пропонується визначати як відповідність власних характеристик результату робіт, що закладаються у процесі виконання роботи, вимогам, які встановлені замовником у договорі та завданнях до нього або ж передбачені у різнорівневих нормативно-правових актах. Крім того, Гриняком А. Б. зроблено цілу низку інших висновків та рекомендацій, які заслуговують на окрему увагу. З огляду на вищенаведене рекомендую кандидатуру науковця на здобуття Премії Президента України для молодих учених.
Федорченко Наталія Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного права та правового забезпечення туризму Київського університету туризму, економіки і права.

Коструба Анатолій Володимирович

На основі аналізу робіт претендента на здобуття Премії Президента України для молодих вчених Гриняка Андрія Богдановича доцільно констатувати, що вченому вдалось: а) виробити концептуальні підходи щодомеханізму правового регулювання підрядних відносин; б) визначити та охарактеризувати систему договорів, що опосередковують зобов’язання ізвиконання робіт; в) встановити доктринальні підходи та виробити чіткікритерії щодо розмежування договорів підряду та інших договірнихконструкцій; г) виробити підходи щодо справедливого розподілу ризиків міжконтрагентами у договірному порядку; д) класифікувати правопорушення усфері договірних підрядних відносин; е) визначити умови, підстави і межіцивільно-правової відповідальності суб’єктів підрядних відносин;є) розробити пропозиції щодо внесення змін у чинне законодавство Українизадля удосконалення правового регулювання підрядних договірних відносин,що відобразилось у підготовці трьох законопроектів. Все це свідчить про важливість для вітчизняної науки циклу праць «Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії і практики», щодає змогу підтримати кандидатуру д. ю. н. Гриняка А. Б. в отриманні Премії Президента України для молодих вчених.

Коструба Анатолій Володимирович, доктор юридичних наук, доцент,
Начальник відділу зв’язків з державними органами і міжнародними організаціями Управління планування і координації правовихдосліджень в Україні апарату Президії Національної академії правових наук України

Жорнокуй Юрій Михайлович, доктор юридичних наук, доцент

Важливість досліджуваної А. Б. Гриняком тематики важко переоцінити, адже, по-перше, договори з виконання робіт є одними з найбільш поширених на практиці цивільно-правових договорів, а, по-друге, на сьогодні існує чимало проблем, пов’язаних із правовим регулюванням підрядних відносин в Україні. Це, зокрема, прогалини у цивільному законодавстві, неузгодженість між собою норм Цивільного та Господарського кодексів України та ін. Цикл праць «Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики» спрямований саме не вирішення вказаних проблем і, тим самим, вдосконалення механізму правового регулювання підрядних відносин. Тому д. ю. н. Гриняк А. Б. заслуговує на присудження йому Премії Президента України для молодих вчених.
Жорнокуй Юрій Михайлович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ.

Шишка Роман Богданович, доктор юридичн их наук, професор

Хочу підтримати Гриняка Андрія Богдановича як претендента на здобуття Премії Президента України для молодих вчених, зважаючи на те, що він є: а) знаним дослідником проблематики правового регулювання підрядних відносин; б) з аспірантських часів і до сьогодні працює в структурі Національної академії правових наук України, що й дозволило претенденту протягом всього того часу фахово займатись розробкою цієї проблематики. Вважаю, що досліднику вдалось сформувати науково обґрунтовану концепцію цивільно-правового регулювання підрядних відносин, наслідком чого стала розробка практичних пропозицій щодо удосконалення законодавства в сфері виконання робіт.
Зважаючи на це, не викликає сумніву номінування д.ю.н. Гриняка А. Б. на здобуття такої поважної наукової нагороди, тому й вважаю за необхідне підтримати кандидатуру д. ю. н. Гриняка А. Б. в отриманні Премії Президента України для молодих вчених.

Шишка Роман Богданович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Вівчаренко О. А., Заслужений юрист України, д. ю. н.

Необхідно відзначити, що цикл праць «Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики» є важливим здобутком для доктрини цивільного права. Цикл включає в себе значну кількість наукових праць, які є результатом ґрунтовних досліджень широкого спектру проблемних аспектів, що виникають у сфері правового регулювання відносин із виконання робіт. А. Б. Гриняком розроблено цілком слушні рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства, зокрема, зміни до Цивільного, Господарського, Сімейного кодексів України, які, без сумніву, повинні бути розглянуті законодавцем для приведення чинної нормативної бази у відповідність із сучасними реаліями. Тому висловлююся в підтримку А. Б. Гриняка у здобутті ним Премії Президента України.

Вівчаренко Олег Антонович, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, заступник директора Юридичного інституту ДВНЗ "Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника", професор кафедри трудового, екологічного, аграрного права.

Нагорняк Михайло Миколайович, доктор політ. наук, професор

Робота є вельми цікавою та актуальною, адже присвячена дослідженню проблемних аспектів одного з найпоширеніших на практиці цивільно-правових договорів – договору підряду. Автор у своєму дослідженні охопив значне коло питань – від визначення місця договорів з виконання робіт в систематиці договірних зобов’язань до правових наслідків порушення підрядних договорів. Висновки, зроблені за результатами вивчення вказаних питань, є лаконічними, зрозумілими, безсумнівно, обґрунтованими, з огляду на що матеріали циклу праць «Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики» використовуються під час підготовки фахівців в інституті післядипломної освіти та дистанційного навчання ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника». Беручи це уваги, висловлююсь за нагородження Гриняка А. Б. Премією Президента України для молодих вчених.

Нагорняк Михайло Миколайович, доктор політ. наук, професор, член-кореспондент Української академії політичних наук, директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання, професор кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника».

Пленюк Мар"яна Дмитрівна, кандидат юридичних наук

У висунутому на здобуття Премії Президента України для молодих вчених циклі праць під назвою «Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики» відображено важливі правові позиції щодо удосконалення механізму правового регулювання зобов’язань з виконання робіт та запропоновано нові концептуальні підходи до їх правового регулювання. Поєднання теорії та аналіз практики судів України, дозволив автору зробити ряд необхідних та важливих на сьогодні наукових пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства та практики його застосування.
Заслуговує позитивної оцінки й те, що автор характеризуючи підрядні договори наводить ознаки, що дає змогу об’єднати підрядні договори в окрему групу, серед яких індивідуалізований результат праці підрядника; залучення інших осіб до виконання роботи; підписання акта-прийому передачі результату робіт; виконання таких робіт на власний ризик; розмежування у часі виконання робіт та споживання її результату.
Окремої уваги заслуговують висновки автора щодо строків і термінів у регулюванні підрядних договірних відносин, серед яких «негайно», «розумний строк» тощо. Адже правильне визначення строків (термінів) відіграє важливу роль у забезпеченні безперебійної роботи учасників підрядних відносин. Відповідно до цього автор наводить: а) строки виконання робіт; б) строки прийняття роботи; в) гарантійні строки; г) строки виявлення неналежної якості роботи; д) строки позовної давності для вимог, пропонованих у зв’язку з неналежною якістю роботи; е) строки служби; є) пільгові строки. При цьому цілком слушною є думка, що визначати той чи інший строк «розумним» для конкретних умов підрядних правовідносин в змозі лише судова практика. Зважаючи на це, та багато інших позитивних нових підходів запропонованих автором вважаю за доцільне підтримати д.ю.н., старшого наукового співробітника А. Б. Гриняка в отриманні Премії Президента України для молодих вчених.

Пленюк Мар’яна Дмитрівна, адвокат, кандидат юридичних наук

Сворак Степан Дмитрович, д. ю. н., д. і. н., професор

Неможливо не відзначити внесок д. ю. н. Гриняка А. Б. у розвиток української цивілістики. Науковець є автором вражаючої кількості наукових праць, присвячених дослідженням не лише проблем договірного, а й сімейного, підприємницького, деліктного права. Цикл праць «Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики» містить цілу низку аргументованих висновків, пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення механізму правового регулювання відносин з виконання робіт. Зокрема, важливим є висновок щодо співвідношення норм ЦК та ГК у частині регулювання підрядних відносин. Так, на основі проведеного порівняльно-правового аналізу основних договорів на виконання робіт встановлено, що вони регулюються двома різними кодифікованими актами: ЦК та ГК України (у ЦК – через правочин та цивільне зобов’язання; у ГК – через угоду та господарське зобов’язання), а також те, що поза межами правового регулювання опинилась низка інших договорів (договір на проведення ремонтних робіт, договір на проведення незалежного аудиту, договір на проведення агротехнічних, меліоративних робіт тощо). Крім того, цікавим є висновок про те, що перелік правових наслідків, передбачений ст. 611 ЦК, не є вичерпним і можуть бути встановлені й інші правові наслідки невиконання чи неналежного виконання підрядних зобов’язань. Зокрема, до них також можна віднести звернення стягнення на предмет застави та його реалізацію, виконання поручителем обов’язку боржника, спонукання до виконання зобов’язання у натурі, притримання тощо. У роботі присутні чимало інших не менш важливих висновків, кожен з яких заслуговує на окрему увагу. Тому вважаю, що доктор юридичних наук А. Б. Гриняк заслуговує на здобуття Премії для молодих учених.

Сворак Степан Дмитрович, д. ю. н., д.і.н., професор, міський голова м. Тисмениця.

Марчук В. В., д. і. н., професор

Ознайомившись із науковою працею А. Б. Гриняка «Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики», можна із впевненістю стверджувати про її винятковий комплексний та фундаментальний характер, адже, крім вагомих правових досліджень, автор здійснив також історичний екскурс у розвиток правового регулювання підрядних відносин, починаючи від римського права і закінчуючи радянським законодавством, на підставі чого зроблено досить ґрунтовні висновки та наведено цікаві дані, що можуть бути використані при вивченні курсу історії держави і права. Тому з огляду на вищенаведене, підтримую кандидатуру А. Б. Гриняка на отримання Президентської Премії для молодих вчених.

Марчук Василь Васильович, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політології Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника

Коссак Володимир Михайлович, д.ю.н., професор

Цикл наукових праць під авторством д. ю. н. А. Б. Гриняка, присвячених проблемам теорії та практики підрядних договірних зобов’язань, без сумніву є актуальним на сьогодні, адже зумовлений динамічним розвитком суспільних відносин у приватній сфері, який випереджає їх правове забезпечення. Незважаючи на те, що законодавець присвятив правовому регулюванню відносин з виконання робіт цілу низку норм у Цивільному кодексі України та інших законодавчих та підзаконних нормативно-правових актах, доводиться констатувати невідповідність чинного законодавства тому рівню розвитку підрядних відносин, який на сьогодні склався в Україні. Такий стан справ вимагає розроблення і нормативного закріплення сучасних механізмів, які б могли забезпечити ефективне правове регулювання відносин із виконання робіт, а також повноцінний захист прав та законних інтересів як підрядників, так і замовників. З огляду на це цикл праць «Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики» є, безумовно, важливим внеском у розвиток вітчизняної цивілістичної науки, адже його результати та висновки перш за все спрямовані на удосконалення чинного законодавства у сфері регламентації підрядних правовідносин та приведення його у відповідність із реаліями сьогодення. Тому вважаю, що А. Б. Гриняк заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Коссак Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри цивільного права і процесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Грабар О. В., начальник ГТУЮ в Житомирській області

Цикл наукових праць д. ю. н. А. Б. Гриняка «Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики» присвячений фундаментальним дослідженням широкого спектру питань, пов’язаних із правовим регулюванням підрядних відносин в України. Варто відзначити, що, крім вітчизняного законодавства, автор чималу увагу приділив вивченню особливостей регламентації досліджуваних відносин і у високорозвинутих європейських країнах, зокрема, у Німеччині, Франції, Швейцарії. Не менш важливою є практична сторона наукової роботи, яка охоплює аналіз судової практики справ, що виникають у сфері договірного виконання робіт, а також розроблені автором рекомендації, спрямовані на приведення чинного законодавства у відповідність із сучасним рівнем розвитку підрядних правовідносин. Зважаючи на це, вважаю за необхідне рекомендувати д. ю. н. А. Б. Гриняка на здобуття Премії Президента України для молодих учених.

Грабар Олександр Володимирович, начальник ГТУЮ в Житомирській області.

Харитонов Євген Олегович, доктор юридичних наук, професор

Даючи високу позитивну оцінку циклу наукових праць д. ю. н. Гриняка А. Б. «Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики», варто наголосити не лише на їх значній теоретичній, а й практичній значущості. Чимало уваги автор присвятив дослідженню проблем, що виникають у площині застосування правових норм, що регулюють підрядні відносини в Україні. Зокрема, здійснено аналіз судової практики розгляду справ, пов’язаних із договірним виконанням робіт. Також науковець у своїх працях дослідив іноземний досвід правового регулювання підрядних відносин, зокрема, таких країн, як Швейцарія, Німеччина, Франція та ін. Крім того, не можна не відзначити розроблені на основі досліджень практичні рекомендації щодо вдосконалення механізму правового регулювання відносин із виконання робіт, що ще раз вказує на важливе значення циклу праць «Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики». Тому, без сумніву, є всі підстави стверджувати, що Гриняк А. Б. достойний бути лауреатом Премії Президента України для молодих вчених.

Святослав Сліпченко, д.ю.н., професор

Цикл наукових праць «Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики» є комплексним доктринальним дослідженням, у межах якого розроблено нові та вдосконалено існуючі теоретичні та методологічні підходи до правового регулювання відносин із виконання робіт, а також а також вироблено на цій основі практичні рекомендації до вдосконалення та оптимізації положень вітчизняного цивільного законодавства з метою підвищення ефективності здійснення та захисту прав і законних інтересів учасників підрядних правовідносин. Автором здійснено значний обсяг наукових досліджень, розглянуто численні як теоретичні, так і практичні аспекти регламентації договірних зобов’язань з виконання робіт, на що вказує кількість публікацій під авторством А. Б. Гриняка, а саме 69, серед них 8 монографій, навчальний посібник, 32 статті, 24 тези доповідей, 2 коментарі законодавства. Це в першу чергу свідчить про ґрунтовний підхід науковця до вивчення існуючих проблем, що виникають у сфері підрядних правовідносин, а також про значні зусилля автора, вкладені у їх вирішення. Беручи до уваги вищевказане, можна із впевненістю стверджувати, що А. Б. Гриняк заслуговує на одержання Премії Президента України для молодих учених.
Сліпченко Святослав Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ.

Сигидин Віталій Михайлович, заступник начальника ГТУЮ Києва

Високо оцінюючи підготований А. Б. Гриняком цикл праць на тему "Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики", перш за все, безумовно, необхідно констатувати значний внесок А. Б. Гриняка у розвиток вітчизняної науки цивільного права з огляду на наявність чималої кількості теоретично значущих положень та висновків, що стосуються проблематики підрядних відносин в Україні. Однак як людина, що в силу професійної діяльності безпосередньо пов'язана зі здійсненням державної рестрації, не можу не наголосити і на практичності досліджень та одержаних результатів. Зокрема, дослідником проаналізовано державну реєстрацію як юридичний факт у механізмі правового регулювання підрядних правовідносин. Крім того, розроблено чимало пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері виконання робіт. Так, як вказує А. Б. Гриняк, зі змісту ч. 5 ст. 853 ЦК України не можливо встановити, в якій формі має відбуватися попередження про закінчення робіт – письмово чи усно. Щоб уникнути непорозумінь з доказуванням того, попереджав чи не попереджав підрядник замовника, автор цілком доречно пропонує виправити це упущення шляхом внесення змін до ч. 5 ст. 853 ЦК України, а саме: «Якщо замовник протягом одного місяця ухиляється від прийняття виконаної роботи, підрядник має право після дворазового письмового попередження продати результат роботи, а суму виторгу, з вирахуванням усіх належних підрядникові платежів, внести в депозит нотаріуса на ім’я замовника, якщо інше не встановлено договором». Також дослідником констатується наявність неузгодженостей між положеннями ЦК України та ГК України і також пропонується усунення таких недоліків чинного законодавства. Зокрема, з метою виправлення суперечностей у законодавчому підході щодо правового регулювання між ст. 883 і 886 ЦК України та ч. 1 ст. 322 ГК України запропоновано внести корективи у ч. 1 ст. 322 ГК України у такій редакції: «За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором підряду на капітальне будівництво винна сторона сплачує (передає) штрафні санкції, а також відшкодовує другій стороні збитки (зроблені другою стороною витрати, втрату або пошкодження її майна, неодержані доходи) в повному обсязі, якщо інший порядок не встановлено законом". Беручи до уваги вищезазначені аргументи, вважаю за необхідне підтримати А. Б. Гриняка у здобутті Премії Президента України для молодих учених.

Заcтупник начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальник Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві Сигидин Віталій Михайлович

Кудрявцев Валерій Іванович, Президент МЮК«KV GROUP.Inc»

Наукова робота «Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики», автором якої є д. ю. н., старший науковий співробітник, Гриняк Андрій Богданович, безсумнівно, є чималим внеском у розвиток науки цивільного права. Вона містить у собі ґрунтовні дослідження цілого спектру найбільш актуальних проблем зобов’язального і, зокрема, договірного права, а висновки здійснені вченим на основі детального аналізу норм чинного цивільного законодавства не лише України, а й таких високорозвинутих європейських держав, як Швейцарія, Німеччина, Франція та ін. Крім того, позитивно сприймається той факт, що автором у своїх дослідженнях використано Принципи Європейського договірного права, які є самостійним джерелом правового регулювання в країнах ЄС і можуть бути зразком для удосконалення вітчизняного цивільного законодавства. Такий комплексний підхід до вирішення проблем вдосконалення правового регулювання підрядних відносин є особливо необхідним сьогодні, коли інтеграційні процеси характеризуються значною динамічністю, а прагнення досягнути високих європейських стандартів є пріоритетним завданням нашої держави.
З огляду на вищевказане, а також на теоретичну та практичну вагомість проведених доктринальних досліджень, вважаю, що д.ю.н. А. Б. Гриняк заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Майданик Роман Андрійович

Цикл праць, присвячених вивченню теоретичних та практичних проблем договірних зобов’язань з виконання робіт, безумовно, є важливим здобутком вітчизняної науки цивільного права, адже вміщує в собі велику кількість досліджень, присвячених різноманітним аспектам правового регулювання підрядних правовідносин. Зокрема, окрему увагу А. Б. Гриняк присвячує аналізу таких питань, як предмет договору підряду, ціна як його істотна умова, особливості суб’єктного складу, розмежування договорів підряду та інших договірних конструкцій та ін. Крім глибокого теоретичного осмислення, автор у роботі здійснює детальний аналіз судової практики, що склалась у сфері підрядних правовідносин, а також розкриває особливості правового регулювання відносин із виконання робіт у зарубіжних законодавствах, що особливо важливо сьогодні, коли пріоритетним завданням України є прагнення досягнути високих європейських стандартів.
Тому вважаю за доцільне підтримати кандидатуру д. ю. н., старшого наукового співробітника Гриняка А. Б. в отриманні Премії Президента України для молодих вчених.

Майданик Роман Андрійович,
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дзера О.В., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН Україн

Хотілося б відзначити Гриняка Андрія Богдановича як успішного науковця, який, незважаючи на свій достатньо молодий вік, зробив вагомий внесок у розвиток української цивілістики. Яскравим прикладом цьому є висунутий на здобуття Премії Президента України для молодих вчених цикл праць під назвою «Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики». Проведені Гриняком А. Б. комплексні фундаментальні дослідження особливостей правового регулювання підрядних відносин містять цілу низку важливих теоретичних висновків, а також практичних пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері виконання робіт. Зокрема, на мою думку, важливе значення мають визначені автором об’єднуючі ознаки усіх підрядних договорів : 1) предметом договору підряду є індивідуалізований результат праці підрядника, який набуває тієї чи іншої матеріалізованої форми; 2) право підрядника, якщо інше не передбачено договором, залучати до виконання роботи інших осіб (субпідрядників); 3) виконання робіт підрядником на власний ризик; 4) обов’язковість за чинним законодавством підписання акта прийняття-передачі результату робіт; 5) розмежування у часі виконання робіт та споживання її результатів. Також цікавими є висновки щодо існування непойменованих прав сторін договору підряду, перелік яких є невичерпним; щодо доцільності розуміння ризику в договірних підрядних відносинах як специфічного елементу діяльності в умовах невизначеності і неминучого вибору; щодо того, що укладення підрядних договорів залежить від виду підрядного договору, правового становища його сторін, умов тощо, з огляду на що при укладенні підрядних договорів рекомендується використовувати і так звану інформаційну стадію, на якій слід спробувати дізнатися найбільше інформації про свого контрагента, що сприятиме уникненню спірних ситуацій у майбутньому. Крім того, у роботі міститься чимало інших цікавих та обґрунтованих висновків, які, на жаль, в одному коментарі навести неможливо.
Тому, беручи до уваги все вищевказане, вбачаю за доцільне підтримати А. Б. Гриняка в його прагненні здобути Премію Президента України для молодих вчених.
Дзера Олександр Васильович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лаба Оксана Василівна, к.ю.н, доц.

Незважаючи на значне оновлення цивільного законодавства України, найбільшу за обсягом частину якого становить зобов’язальне право, його не можна охарактеризувати як таке, що забезпечує належне та ефективне їх регулювання. Зокрема виконання договірних зобов’язань з виконання робіт без відповідного теоретичног осмислення можуть спричиняти негативні наслідки, а відтак потребує з’ясування питання щодо можливості застосування загальних положень про тип договірних зобов’язань з вконання робіт. Саме на розв'язання даного завдання спрямована наукова робота "Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики" під керівництвом доктора юридичних наук Гриняка Андрія Богдановича. На нашу думку дане дослідження є сучасним, сповненим новітніх ідей, саме таким, яке потребує сучасна цивілістика! З огляду на це, колектив юридичного факультету Східноєвропейського національного університету підтримує кандидатуру Андрія Богдановича на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Декан юридичного факультету Східноєвропейського національного університету кандидат юридичних наук, доцент Лаба Оксана Василівна.

Довгерт Анатолій Степанович, д.ю.н., професор

Перш за все хотілося б відзначити, що я знайомий з науковою діяльністю д. ю. н. Гриняка А. Б. досить давно, адже вчений є автором та співавтором значної кількості теоретичних доробків, присвячених дослідженню договірного права. Тобто можна із впевненістю стверджувати про вагомий внесок дослідника у збагачення вітчизняної цивілістичної доктрини.
Ознайомлення зі змістом циклу праць «Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики» під авторством А. Б. Гриняка свідчить про фундаментальний і комплексний характер проведених досліджень та про значущість та практичність рекомендацій, розроблених вченим на їх основі. Зокрема, увага акцентується на наявності великої кількості законодавчих прогалин у регулюванні відносин з виконання робіт, а також суперечностей між положеннями Цивільного та Господарського кодексів України, їх порівнянні з положеннями Цивільного кодексу 1963 р., оскільки все це має велике значення для правильного й однозначного застосування норм ЦК та їх гармонізації зі стандартами ЄС.
Окрема увага присвячена претендентом на здобуття Премії Президента України для молодих учених міжнародному досвіду регулювання підрядних відносин. Особливістю нормативно-правового регулювання підрядних відносин є відсутність конвенційного регламентування на міжнародному рівні. У зв’язку з цим правовідносини з виконання робіт регулюються на рівні: а) міжнародних договорів; б) національного законодавства відповідних країн (в першу чергу держави, на території якої виконуються роботи), включаючи матеріальні та колізійні правові норми, інструкції, стандарти тощо; в) рекомендацій та типових форм контрактів, розроблених у рамках неурядових міжнародних організацій (формулярне право); г) міжбанківських договорів, укладених із країною, де відбувається виконання робіт, що регулюють порядок надання кредитів і проведення розрахунків; ґ) звичаїв міжнародного ділового обороту, що склалися у цій сфері.
Крім цього, робота містить чимало інших важливих теоретичних та практичних положень, які змістовно наповнюють українську цивілістику, з огляду на що, безумовно, А. Б. Гриняк заслуговує на отримання Премії Президента України для молодих учених.
Довгерт Анатолій Степанович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Гетманцев Олександр Валентинович, к.ю.н., доц.

Динамічний розвиток сфери будівельної діяльності та інфраструктури, поява чималої кількості нових об’єктів нерухомості вимагає від вітчизняного законодавця створення належної нормативної бази, здатної забезпечити ефективну правову регламентацію відносин із виконання робіт. Однак доводиться констатувати значну невідповідність сучасного стану законодавства тому рівню розвитку відносин, який склався на сьогодні. Усвідомлюючи об’єктивну потребу в проведенні комплексних доктринальних досліджень правовідносин, що складаються у сфері виконання робіт, та розробленні на їх основі нових концептуальних підходів до договірного регулювання відносин з виконання робіт, д. ю. н. А. Б. Гриняком підготовлений цикл праць під назвою «Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики». Вказана наукова робота складається із великої кількості досліджень найбільш актуальних проблем, що складаються у підрядних правовідносинах, а також містить чимало важливих практичних пропозицій та рекомендацій щодо приведення вітчизняного цивільного законодавства у відповідність із сучасним станом справ у цій сфері.
З огляду на все вищезазначене, хотілося б висловитись у підтримку кандидатури д. ю. н., с. н. с. Гриняка Андрія Богдановича на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Гетманцев Олександр Валентинович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правосуддя Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці).

Стефанчук Руслан Олексійович, д.ю.н., професор

Здобуток, який А. Б. Гриняк, вніс і продовжує вносити у розвиток української цивілістичної доктрини, важко переоцінити. Вчений є автором чималої кількості наукових праць, присвячених дослідженню не лише договорів з виконання робіт, а й проблемним аспектам договірного права. При цьому результати вказаних досліджень апробовані на різноманітних конференціях, круглих столах та інших наукових заходах.
Що стосується безпосередньо циклу праць «Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики», то перш за все слід зауважити, що вказане дослідження є доволі актуальним у сучасних умовах динамічного розвитку ринкових відносин, які прийшли на зміну адміністративно-плановій економіці. Це зумовило стрімке розширення багатьох сфер матеріального виробництва, у тому числі й сфери проектування та будівництва. Своєю чергою успішність будівельної діяльності значною мірою залежить від ефективності правового регулювання підрядних відносин. При цьому А. Б. Гриняк слушно вказує на недосконалість чинних нормативних положень, а також на наявність значної кількості неузгодженостей та прогалин на законодавчому рівні, що, безумовно, негативно відображається у правозастосовчій практиці. З огляду на це науковець робить успішну спробу розробки нових концептуальних підходів до договірного регулювання відносин з виконання робіт, а результати проведених досліджень містять чималу кількість доцільних рекомендацій з удосконалення чинного законодавства. Беручи до уваги зазначене, хотілося б підтримати кандидатуру д.ю.н. Гриняка А. Б. у присудженні йому премії Президента України для молодих учених.
Стефанчук Руслан Олексійович доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Борисова Валентина Іванівна, к.ю.н., професор

Насамперед хотілося б звернути увагу на те, що Премія Президента України, на яку номінований д. ю. н. Гриняк Андрій Богданович, призначена для нагородження молодих учених, тобто науковців, які, незважаючи на свій молодий вік, зробили вагомий внесок у розвиток тієї чи іншої галузі вітчизняної науки.
На моє глибоке переконання, А. Б. Гриняк заслуговує на підтримку, зважаючи, що він є науковцем за покликанням, свідченням чого є велика кількість публікацій під його авторством. Цикл праць «Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики», на мою думку, є важливим внеском дослідника у розвиток вітчизняної науки цивільного права, що містить важливі концептуальні положення як з теоретичної, так і з практичної точок зору. Вченому вдалось визначити основні концептуальні ідеї, що відобразились у: а) обґрунтуванні можливості самостійного врегулювання поведінки учасників підрядних відносин, що здійснюється безпосередньо учасниками таких відносин з урахуванням їх інтересів; б) закріплення у законодавстві стимулюючого підходу з метою розширення сфери виконання різного роду робіт; в) встановлені потреби у запровадженні більш жорстких превентивних заходів, пов’язаних із недопущенням шкідливих наслідків діяльності, що пов’язана із виконанням робіт; г) необхідності регулювання підрядних відносин на основі здійснення права на спілкування в тому числі із безпосереднім виконавцем робіт. З огляду на вищезазначені аргументи, підтримую кандидатуру А. Б. Гриняка на отримання Премії Президента України для молодих вчених.

Борисова Валентина Іванівна, кандидат юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Кілова Олена Сергіївна, д.ю.ню, професор

Ознайомлення зі змістом наукової роботи «Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики» під авторством д. ю. н. Андрія Богдановича Гриняка дозволяє стверджувати про чималий внесок дослідника у розвиток вітчизняної юриспруденції. При цьому слід звернути увагу не лише на теоретичне, а й практичне значення результатів проведених науковцем досліджень. Йдеться про обґрунтовані та доцільні рекомендації щодо вдосконалення чинного цивільного законодавства у сфері правової регламентації відносин щодо виконання робіт, вироблені А. Б. Гриняком на основі аналізу як вітчизняної судової практики, так і норм цивільного законодавства високорозвинутих європейських держав, зокрема, Німеччини, Франції, Швейцарії на ін.
Високо оцінюючи наукові здобутки дослідника у галузі договірного права, неможливо не згадати й про чималий потенціал, який А. Б. Гриняк проявляє у дослідженнях актуальних проблем сімейного, корпоративного, житлового та ін. галузей права. Це, зокрема, роботи, присвячені аналізу результатів робіт як об’єкта права спільної власності подружжя, компенсації моральної шкоди внаслідок визнання недійсними підрядних договорів, пошуку шляхів реформування житлово-комунального господарства тощо. Зважаючи на такий широкий спектр наукового інтересу, а також вагомі здобутки дослідника у науковій сфері, безперечно, підтримую кандидатуру д. ю. н. А. Б. Гриняка на отримання Премії Президента України для молодих вчених.
Кізлова Олена Сергіївна, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри завідувач кафедри цивільного та господарського права і процесу Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса)

Єрмоленко Дмитро Олександрович, д.ю.н., професор

Наукова діяльність доктора юридичних наук Гриняка Андрія Богдановича вражає своєю багатоаспектністю: будучи успішним фахівцем у сфері договірного права, вчений активно займається дослідженнями й інших проблем вітчизняної цивілістики, при цьому апробовуючи результати досліджень на різноманітних наукових заходах, що проводились Запорізьким національним університетом. В стінах Університету Андрій Богданович є частим гостем. Претендентом спільно з професором Шишкою Р. Б. нещодавно була проведена відкрита лекція для магістрантів юридичного факультету щодо договірної відповідальності учасників цивільних правовідносин.
На мою думку, цикл праць «Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики» є блискучим прикладом симбіозу натхнення, цілеспрямованості та клопіткої праці Гриняка А. Б., а результати, здійснені на основі проведених досліджень, є вагомим внеском науковця у розвиток цивілістичної доктрини, не кажучи вже про цілу низку практичних пропозицій щодо усунення численних прогалин українського законодавства. Саме тому глибоко переконаний, що Гриняк А. Б. заслуговує на перемогу у здобутті Премії Президента України для молодих учених.

Єрмоленко Дмитро Олександрович, доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри цивільного права Запорізького національного університету

Ситнік Олена Миколаївна, суддя Вищого спеціалізованого суду

Вважаю за доцільне підтримати кандидатуру Гриняка Андрія Богдановича на присудження йому Премії Президента України для молодих учених. Вперше познайомилася з роботами Андрія Богдановича, працюючи над проблематикою договору побутового підряду. Вже тоді здивувало те, що лише в Україні (якщо порівнювати з іншими країнами СНД) на фундаментальному рівні досліджується проблематика правового регулювання відносин в сфері виконання робіт, естафету в якій розпочала Наталя Семенівна Кузнєцова та Володимир Михайлович Коссак, а згодом (після прийняття ЦК України) її підхопив Андрій Богданович.
Особливо цінною та цікавою для мене є монографія, що входить до циклу праць: «Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики», «Теоретичні та практичні аспекти розгляду судами спорів, що виникають із договорів підряду», в якій зроблено спробу вирішити практичні проблеми правового регулювання підрядних відносин з метою зменшення кількості судових помилок при розгляді цієї категорії справ. Оскільки загальновідомо, що під час розгляду справ із даної категорії непоодинокими є випадки допущення помилок при застосуванні норм, які регулюють правовідносини, що виникають із договорів підряду. Свідченням цього є зміни, що вносяться під час перегляду конкретних справ вищими судовими інстанціями, правові позиції Верховного Суду України, спрямовані на усунення таких помилок та недопущення їх у майбутньому.
Зважаючи на це, вважаю за необхідне підтримати Гриняка Андрія Богдановича як претендента на здобуття Премії Президента України для молодих учених.
Ситнік Олена Миколаївна, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, кандидат юридичних наук

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.