Офіційний веб сайт

Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес

р5

Представлено Інститутом філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.

 

Автори: Попович М.В., Пролеєв С.В., Гардашук Т.В., Губерський Л.В., Ільїн В.В., Бакіров В.С., Андрущенко В.П., Рафальський О.О.

 

Мета роботи полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні соціально-політичної та економічної необхідності розвитку України шляхом європейської інтеграції; сутнісні риси даного цивілізаційного вибору засновані на історико-культурному, духовному та ментальному досвіді української нації.

Авторами на основі теоретичних досліджень та інтелектуальних практик розроблено зміст стратегії цивілізаційного поступу України, який полягає в практичній реалізації соціальних, фінансово-економічних, екологічних, владно-урядових, національно-культурних завдань, поставлених часом.

Концептуально визначено оптимальні сценарії процесу входження України в систему європейських цінностей, сформовано методи і намічені шляхи імплементації соціально-політичних інститутів та державних структур України в інституції західної цивілізації. Створено наукові основи цивілізаційного вибору України як багатофакторної моделі, що означає постійне оновлення якості життя, високу креативність індивідуального та соціального поступу до комфорту і добробуту.

Запропоновано системні поетапні дії в соціально-гуманітарній сфері, які дозволяють введення конкретних реформаційних проектів в систему суспільних трансформацій, осягнення сенсу загального процесу цивілізаційного вибору, залучення в структуру державних стратегій розвитку характеристик глобального світу у відповідності до розробленої концептуальної моделі.

Результати дослідження впроваджено у освітньо-педагогічний процес ВНЗ України, науково-дослідні програми соціогуманітарних інститутів НАН України, в рекомендації для громадських організацій та культурних закладів.

 

Кількість публікацій: 115 монографій, 21 підручник, 236 статей. За даною тематикою захищено 98 докторських та 119 кандидатських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбудеться 19 вересня 2017 року о 14.00 на засіданні Вченої ради Одеського національного університету імені І.І.Мечникова за адресою: м. Одеса,  вул. Дворянська, 2 (зала засідань).

Надіслати коментар

Коментарі

Сакун А.В.

Цивілізаційний вибір Україна вже зробила, але потрібно його наповнити економічним змістом. Тому фінансово-економічний аспект проекту має важливе значення для розвитку життя більшості українців.Рівень життя є найбільшим здобутком цивілізації.

Ліпін М., к. філос. н., доц.

Здається, цивілізаційний вибір наше суспільство вже здійснило, тепер, для того, щоб покладені ідеали не залишились абстрактними гаслами необхідною є робота щодо створення простору публічного обговорення шляхів і практичних способів їх здійснення. Автори влучно зазначають, що цивілізаційний поступ повинен здійснюватись на основі культурного та історичного досвіду. Втім, поза створенням соціально-економічного та політичного інструментарію цей досвід навряд чи має шанси на подальше існування. Саме спроба застосувати комплексний підхід до теоретичного аналізу цивілізаційного вибору України робить цей проект актуальним і цікавим.

А.Мельник, к.ф.н.

Кожна цивілізація - це насамперед система цінностей, до яких входить не тільки політична свобода, але й економічна. Актуальність цивілізаційного вибору полягає в першу чергу у вирішенні не геополітичних, а господарських питань. Наповнювати життя конкретним змістом - в цьому сенс і призначення проекту.

науковець

яка ганьба і це висунення а особливо всі ці коментарі з "прогибом", яка ж невмируща совдепія у кожному слові.

Віталій

Ганьба у чому? Може ганбляться ті, хто кричить: "ганьба", не утруднюючи себе наведенням хоч якихось аргументів? Та які там аргументи, для початку спробували б опанувати пунктуацію.

Гість

Шановані автори колективу у 2013 році отримали державну премію. Виходить у нашій країні є умови для отримання державних премій, які за 4 роки можуть подати 115 монографій, 21 підручник, 236 статей, захистити 98 докторських дисертацій та 119 кандидатських. За відкритими джерелами: Державна премія України в галузі освіти 2013 року — у номінації «наукові досягнення в галузі освіти» за цикл наукових праць «Філософія освіти: пошук пріоритетів» (у складі колективу) — Андру́щенко Ві́ктор Петро́вич, Ільїн Володимир Васильович , Губерський Леоныд Васильович

Кочан Наталія, к. філос. н., провідн. н.с.

Монографія дає переконливі аргументи на користь зміни парадигми розвитку Україні з кліше «між Сходом і Заходом» на прозахідну, питомо (центрально-)європейську, насамперед, у політичній та соціально-економічній площинах. Автори не бачать іншої альтернативи для успішної реалізації проекту «Українська держава» і ґрунтовно опрацьовують поетапні кроки на цьому шляху.

д.філо.н., доц. Сакун А.В.

Тільки тоді, коли існує поліфонія думок, можна говорити про силу ідеї. Одночасно це означає створення необхідних засобів її дослідження. Насамперед - інтелектуальних. В цьому сила авторів "Цивілізаційного вибору України".

Антон Л., кандидат економічних наук

Цінність концепції "цивілізаційного вибору" не в тому, що її представники - відомі вчені, а в тому, що вона є синтезом різних поглядів на проблему подальшого поступу України.

Олег Калакура, професор, доктор політичних наук

Відзначу значення результатів дослідження «Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес» в осмисленні ролі української культури, національної культурної традиції. Історичний досвід європейських народів, у т. ч. східноєвропейських, засвідчив, що євроатлантичний цивілізаційний вибір забезпечує фундамент для розвитку національної культурної самобутності, розширює її можливості. У спільному векторі цивілізаційного руху Україна зможе зняти певні суперечності з народами сусідами, які по’вязані з оцінкою минувшини, трагічними сторінками національної пам’яті.

Самчук Зореслав, д. філос. н., с. н. с.

Ключовим у рефлексіях щодо цивілізаційної проблематики є аспект вибору: саме він слугує тим маркером, який засвідчує суб’єктний рівень розвитку мисленнєвої та праксеологічної діяльності. Лише повноцінний суб’єкт може собі дозволити розкіш і водночас відповідальність мислити в категоріях цивілізаційного вибору; якщо ж ти – неповноцінний суб’єкт (об’єкт, квазі- суб’єкт, псевдо-суб’єкт etc.), то тобі робити вибір зась: за тебе його роблять інші – ті, хто відповідає змістовним ознакам справжнього суб’єкта. В такій системі світоглядно-аргументаційних координат обґрунтування цивілізаційного вибору України безперечно заслуговує на всіляку підтримку й заохочення.
Треба визнати, що змістовний акцент проекту бездоганно виразний: корелятивна зумовленість перспектив соціального прогресу здійсненим цивілізаційним вибором вочевидь не підлягає сумніву. Частково можна зрозуміти іронію, а подекуди й сарказм окремих коментарів, у яких зауважена кричуща невідповідність високого рівня наукового усвідомлення цивілізаційного вибору практичному стану речей у країні. Втім, зрозуміти іронію та поділяти її – не завжди одне й те ж саме, адже зрозуміти можна будь-що: не лише змістовну адекватність, а й помилку, ваду, ґандж, недосконалість мисленнєвої процедури, тенденційність і т. ін.
У цьому контексті варто звернутись до легендарного афоризму: не існує нічого більш практичного, ніж хороша теорія. На жаль, наукова ойкумена функціонально не уповноважена втілювати свої теоретичні напрацювання на практиці: сфера її відповідальності обмежується авргументаційною, методологічною і фактологічною переконливістю теоретичних надбань. Відтак, не вина науковців, а біда політико-управлінської вертикалі, що коефіцієнт втілення на практиці теоретичної евристики і креативу не відповідає навіть елементарним вимогам здорового глузду. Для оптимізації стану речей у цьому задзеркаллі зусиль наукового середовища вочевидь недостатньо: тут, як влучно зауважив один з інтелектуальних керманичів українства, треба «громадою обух сталить». Побажаймо ж послідовності, непоступливості й натхнення всім нам на цьому тернистому шляху.

Кочубей Л.О., доктор політ. наук, професор

Цінність представленого проекту полягає у запропонованій системній поетапній стратегії, яка має як теоретичну, так і практичну значущість. Включення до структури дослідження вивчення ментального досвіду української нації дозволить глибше зрозуміти сутністні особливості суспільних трансформацій і буде важливим кроком для України, для політичної науки та політичної історіі.

Викладач

Цікава та актуальна тема для вітчизняного соціально-гуманітарного простору. Проблема цивілізаційного розвитку України давно повинна стати предметом публічної дискусії перш за все науковців. Поза теоретичним аналізом даної проблеми годі очікувати появи адекватних практичних результатів. Українське суспільство дійсно потребує всебічного обговорення стратегії розвитку, тому можна тільки вітати науковий доробок присвячений розробці усвідомленого проекту розвитку, навколо якого виникає можливість раціонального єднання громадян.

Олександр Майборода, д.і.н., професор

Цикл праць гідний державної премії. Він є частиною глобальної, загальносвітової наукової дискусії про подільший шлях людства, яке зараз перебуває у роздумах про пошук балансу між технічною раціональністю і соціальним гуманізмом. Досвід еволюції цивілізаційних особливостей кожної країни важливий для розширення теми цієї дискусії. В цьомцу полягає висока наукова вага виконаного проекту.

Брехаря С.Г., к. політ. наук

Одна з найбільш актуальних тем сьогодення. Якою є ціннісна матриця європейського вибору? чи відповідає вона цінностям українського суспільства? як привести українське суспільство до нового цивілізаційного стану? Якщо залишати ці питання поза увагою науки, ми ризикуємо істотньо уповільнити цивілізаційну самоідентифікаціію українського суспільства.

Савченко В.А.- канд. пед. наук, доцент, м. Харків

Для того, щоб йти, потрібно знати дорогу. На мій погляд, теоретичне обгрунтування цивілізаційного вибору України, наданого авторами проекту, і є тією дорогою. Це вже не слова, а конкретна справа, яка може зрештою привести до поставленої мети.

Ільченко Г.В., кандидат філософських наук, доцент, м.Черкаси

Важливість кожного наукового, культурного, економічного досягнення визначається тим, хто його здійснює. Чим більш вагоміші результати. Колектив проекту "Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес" - відомі вчені і мислителі, які складають гордість держави. Їх роботи і можуть стати теоретичною основою реалізації проекту.

Ляшенко Т.М., д.політ.н.

Говорячи про актуальність даної праці, варто наголосити на соціальній складовій теми, яку дослідив авторський колектив. Для сучасної України саме тільки подолання економічного відставання від високорозвинених європейський країн не може бути самоціллю. Адже відсутність "соціалізації" держави призведе до соціальної, а відтак і політичної нестабільності.

Шайгородський Ю. Ж., д.політ.н., професор

Проблема, дослідженню якої присвячено науковий доробок авторів проекту, є вкрай актуальною. Всебічний аналіз передумов, сучасного стану й перспектив цивілізаційного поступу України має не лише теоретичне, але й практичне значення. Наукові праці авторів (монографії, публікації в періодичних виданнях) вирізняються новизною, мають комплексний і системний характер.
Актуальність, теоретична і практична значущість наукового проекту «Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес» є вагомою підставою для присудження колективу його авторів Державної премії України в галузі науки і техніки.

Ковалевський В., Ph.D

Праць такого спрямування і рівня сьогодні справді не вистачає. Цивілізаційний вектор України практично відсутній у політичному дискурсі, а у науковому, на жаль, багато спекуляцій (історичних, філософських, псевдопатріотичних). А ці питання є вкрай актуальними для сучасності і майбутнього України, адже це фундамент для сталого розвитку. Тому, зрозуміло, що такі роботи заслуговують на вивчення та підтримку.

ish-yurij@yandex.ua

Безумовно, важливим меседжем проекту є теза про те, що умовою соціального прогресу українського суспільства є забезпечення екологічної безпеки та екологічної справедливості. Успіх суспільного поступу залежить від того, наскільки влада зможе реалізувати обраний нею курс на реалізацію Цілей сталого розвитку, а населення – скористатися своїми конституційними правами. Також, важливим є блок, що стосується проблем вищої освіти, в якому належну увагу слід було б придфлити філософській і , ширше, гуманітарній освіті.

Проф.О.Білий

За логікою пана O_Smirnoffa цивілізаційний вибір країни визначається наявністю злочинців у владі . У такому випадку сучасна Німеччина зробила свій цивілізаційний вибір руками таких людей, як звинувачений у доведеному плагіаті колишній міністр оборони ФРН - барон Карл-Теодор цу Гуттенберг. А цивілізаційний вибір сучасної Італії - корумпованими елітами півдня країни. Варто й нагадати, що у нацистській Німеччині рівень корупції був найнижчим у Європі, проте це не завадило створенню концтаборів. Не було корупції й у Кампучії Пол-Пота. Свій вибір Україна зробила завдяки Героям небесної сотні, добровольцям, які ще на самому початку війни взяли на себе тягар протистояння російській агресії, захисниками Донецького Аеропорту, нинішніми воїнами, мільйонами людей, які підтримали майдан у 2013. У тому числі Україна робить свій вибір завдяки науковцям, чий доробок добре знаний у світі. Гадаю, таким "знавцям" науки, як пан Smirnoff не пощастило жити поряд з народом, який не виправдав сподівань, цілком можливо, і сподівань самого пана Smirnoffa, на крах української держави.

проф. О. Фісун

Проект «Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес» є надзвичайно актуальним для транзитивного українського суспільства, яке поєднує елементи напівтрадиційного та раціонально-бюрократичного панування та соціальної організації. Як відомо, саме для транзитивних суспільств характерним є формування гібридної моделі економічного, соціально-політичного та соціокультурного розвитку, особливо в умовах внутрішньої соціально-політичної кризи та гострих міжнародних та/або військових конфліктів. На мою думку, принциповою вадою багатьох українських дискусій щодо українського майбутнього є відсутність широкої порівняльно-історичної перспективи аналізу проблеми, яка розміщувала б український «казус» у добре вивчений простір компаративних студій переходів до демократії та формування суспільства Модерну в різних регіонах світу (Західній Європі, Азії, Африці і Латинській Америці). Виходом може бути саме звернення до історичних закономірностей формування європейських національних держав і раціонально-бюрократичної трансформації періоду раннього Нового часу, або аналогічних інверсійних умов розвитку (формування модерної держави після досягнення незалежності) у державах Азії й Африки в другій половині ХХ сторіччя. Наприклад, фахівці, що вивчали «провали» процесу політичної модернізації в різних країнах «третього світу», досить переконливо продемонстрували, як в умовах постколоніальної ситуації демократичні інститути, виконуючи роль зовнішнього фасаду системи, підкорялися й адаптувалися до напівтрадиційної логіки свого функціонування, у якій основну роль відіграють не офіційні, а неформальні відносини й зв’язки клієнтарно-патронажного типу. В цьому контексті проект «Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес» є важливим вкладом у пошук оптимального сценарію реформування українських соціально-политічніх інститутів та прогнозування їх майбутніх траєкторій розвитку.

Антон Л., кандидат економічних наук

Це прекрасна ідея. Нарешті професіонали теоретично обгрунтовують надію України - цивілізаційну стратегію розвитку. Залишилося головне - впровадити її в життя.

Сергій

Якби як у випадку природничих наук вимагалось хоч якесь реальне впровадження,
то всі ці "труди" одразу потрапили б в макулатуру. Але справжнього впровадження,
чи визнання світовою наукою цій роботі не потрібно.
Головне довідку про впровадження до справи докласти і можна премію давати.
Мені моторошно стало від однієї думки, що по цій болтології 98 докторів наук захистилось. Люди добрі, це ж 98 "вчених", які будуть довічно отримувати надбавку за ступінь фактично не маючи справжніх наукових результатів! Тут треба, скоріше, збитки рахувати, а не премію присуджувати.

Віталій

І знов ця дискусія між фізиками і ліриками. Знов нам "гуманітаріям" розказують, які ми нікчеми. Дійсно, хіба соціальне конструювання - це серйозно? Хіба імплементація в суспільство моделей, які сприятимуть його ефективному розвитку на засадах солідарності, відповідальності, кращих зразках культури (у тому числі правової, політичної, економічної і т.д.) варте утримання аж 98 докторів наук? Хіба варте чогось знання власної історії, адже її нам розкаже "старший брат"? Ви маєте ницу політичну еліту, Ви її й матимете, якщо заощаджуватимите на людях, які є моральними авторитетами нації.

ярослав мовчан, д.б.н., завлаб екобезпеки НДЧ НАУ

Проект заслуговує на підтримку. Сильною стороною проект є те, що в ньому екологічна безпека розглядається як визначальний критерій цивілізаційного вибору України, а втілення екологічної парадигми цивілізаційного поступу в Україні спирається на аналіз взаємодії екологічних, економічних та етичних чинників. В якості індикатора цивілізаційного розвитку автори проекту пропонують розглядати інтегральний показник якості життя, який включає умови вільного розвитку особистості, екологічну безпеку та екологічну справедливість, високу тривалість життя та його змістовну насиченість, ґрунтовану на методології Індексу щасливої планети (Happy Planet Index), де щастя інтерпретується як етична, екологічна та економічна категорія.

О. Перепелиця, д.філос.н., доц.

Автори проекту навряд потребують додаткового визнання. На мою думку, присудження Державної премії проекту «Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес» має свідчити про визнання і державну підтримку тих меседжів, які заявлені в їх роботі. З огляду на постійний процес реформування нашої освіти, зокрема освітня складова роботи заслуговує на особливу увагу. Ця складова у міждисциплінарному проекті «Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес» чітко репрезентована: актуалізація ролі філософії і загалом гуманітарних дисциплін, що мають забезпечувати “креативність освіти” і формувати “ціннісні засади життєдіяльності людини і суспільства” і зрештою втілювати в життя наш “цивілізаційний вибір”, готуючи “молоде покоління до участі в демократичному соціумі”.

І. В. Карпенко, д.філос.н., проф.

Трішки сумно читати тут деякі коментарі, від яких повіяло чимось знайомим із середини минулого століття і поки що не забутим. Втім, аргумент від оцінки автора до оцінки його праці, хоча і виглядає дещо сумнівним, має право на існування. Проте при бажання, аби воно тільки було, з ними (авторами роботи) можна було би познайомитись: і з ідеями, які вони висловлюють, і з їхніми справами, де ці ідеї втілюються. Адже всі автори надзвичайно публічні люди і широко представлені в публічному, мас-медійному просторі. Особисто я можу сказати, що знайомий з ними усіма і пишаюсь цим. Хтось із них мої Вчителі, хтось – мої Колеги, а всі вони надзвичайно фахові і компетентні спеціалісти і по справжньому мудрі люди.
І для них «цивілізаційний вибір України» і «соціальний прогрес» це не тільки концепти з якими вони фахово працюють, але і імперативи їх власного життя і діяльності. Бо, вибачайте за пишномовність, цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес здійснюється (чи пролягає) не стільки у владно-політичному вимірі, скільки (скоріше) у вимірі людського розуму і серця, розуму і серця особистості.
І тут я процитую фрагмент із реферату роботи під кожним словом якого я готовий підписатися: «університет має вписатися в реалії сьогодення (з наявними вимогами прагматизації навчання, утилітарного ефекту освіченості, фахової мобільності тощо). Відповідно освіта стає постійним творчим процесом, у якого з’являється і нове, надзвичайно відповідальне і вагоме суспільне покликання – бути основою збереження, відтворення та розвитку ціннісних засад життєдіяльності людини і суспільства (які завантажені суто утилітаристськими контекстами існування в сучасному світі). У забезпеченні цього актуального покликання університету особливо вагому роль відіграє філософія та загалом комплекс гуманітарних дисциплін. І саме гуманітарна складова освіченості, яка часто сьогодні піддається невиправданій сегрегації та дискримінації, забезпечує високу креативність освіти, дозволяє особі набути саме тих якостей не-ангажованості та евристичності мислення, гнучкості розуміння, вправності інтелектуальної комунікації тощо, які конче необхідні для успішної самореалізації в сучасному світі мобільності. В незалежній Україні оновлена філософія в освітньому процесі повинна готувати молоде покоління до участі в демократичному соціумі, до активної діяльності для досягнення гідного життя – суспільного та індивідуального».
І як на цьому тлі не пригадати всього того, що відбувається у вітчизняному освітньому просторі з гуманітарною складовою освітнього процесу. Як не пригадати горезвісне «Польза философии не доказана, а вред от нее возможен». Правда звучить це сьогодні не так одіозно, аргументація «осучаснена», проте все рівно сумно. Сумно не для філософії, сумно для тих, кого позбавляють можливості долучитися до неї в роки навчання, роки формування особистості, особистості, яка має робити вибір.

Це лише один із фрагментів багатопланової, фундаментальної, змістовно глибокої роботи «Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес» і вона дійсно заслуговує визнання.

Д.В. Петренко, к.філос. н., доцент

Прочитав основні положення проекту та деякі коментарі до нього. Не можу не висловити свою думку. Україна зараз знаходиться у так званій "точці біфуркації", невизначеності основних векторів цивілізаційного розвитку. Саме тому надзвичайно гостро постає питання, що знаходиться в центрі уваги проекту "Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес" за авторством М.В. Поповича, С.В. Пролеєва, Л.В. Губерського, В.С. Бакірова та ін. Варто підкреслити: авторський колектив цього проекту - це інтелектуали з великим культурним і науковим досвідом, володарі дум нашого часу - часу криз і викликів. Тому надзвичайно важливо, що відомі українські інтелектуали та освітяни чітко визначають пріоритети щодо цивілізаційного вибору України. Адже вибір у напрямку інтеграції до європейської спільноти, на мій погляд, є безальтернативним.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.