Офіційний веб сайт

Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві

р26

Представлено Інститутом мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України.

Автори: чл.к. Іутинська Г.О., д.с.-г.н. Волкогон В.В., д.б.н. Курдиш І.К., д.б.н. Федоренко В.О., д.б.н. Гончар М.В., д.б.н. Циганкова В.А., к.б.н. Білявська Л.О., к.б.н. Смуток О.В.

 Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено біосинтетичний потенціал мікроорганізмів різних таксономічних груп, генетичну і фізіологічну регуляцію біосинтезу нових антибіотиків, ферментів, біорегуляторів рослин, вплив наноматеріалів на продукування мікроорганізмами біологічно активних речовин та каталітичні властивості ферментів.

Створено наукові основи генетичної, метаболічної та білкової інженерії для конструювання мікробних надпродуцентів цінних речовин, отримання і застосування безпечних і ефективних мікробних препаратів для рослинництва. Сформовано базові концептуальні засади використання ферментів, синтезованих сконструйованими мікробними продуцентами, у біосенсорному і ферментативному аналізі, отримання мікробних біопрепаратів на основі біологічно активних речовин і мікроорганізмів – продуцентів цих сполук для їх практичного застосування. Запропоновано біотехнології отримання надпродуцентів антибіотиків і ферментів, використання наноматеріалів у нових біопрепаратах і аналітичних наборах, одержання нових ліній клітин із генетично опосередкованою стійкістю до патогенів.

Реалізовано наукову продукцію у біотехнологіях восьми екологічно безпечних біопрепаратів для рослинництва, десяти аналітичних наборів для біорозпізнавання важливих для практики речовин, двох нових клітинних ліній рослин.  Сконструйовані надпродуценти ферментів за певними ознаками переважають описані зарубіжні аналоги. Впровадження розробок здійснюється за ліцензійними угодами (9 – в Україні, 1 − в США), також препарати виготовляються Інститутом сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України та на підприємстві "Львівдіалік". Ефект від впровадження за економічними розрахунками складає  понад 1,6 млрд.грн. 

Кількість публікацій: 16 монографій, 3 підручники, 286 статей (122 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science– 1404/21; Scopus – 1549/21; Google Scholar –3036/32. Отримано 11 патентів України на винахід та  патент США. За даною тематикою захищено 4 докторських та 38 кандидатських дисертацій.

  Громадське обговорення роботи відбудеться 17 вересня 2018 р. о 14.00 годині на засіданні Вченої ради ННЦ "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченко за адресою:  м.Київ, пр. ак. Глушкова, 2, аудиторія 212.

Надіслати коментар

Коментарі

Моложавая Ольга Станиславовна

Фундаментальні дослідження, представлені в комплексі робіт "Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві", що виконані авторським колективом: чл.к. Іутинська Г.О., д.с.-г.н. Волкогон В.В., д.б.н. Курдиш І.К., д.б.н. Федоренко В.О., д.б.н. Гончар М.В., д.б.н. Циганкова В.А., к.б.н. Білявська Л.О., к.б.н. Смуток О.В. є надзвичайно актуальними і сучасними. Створення нових біотехнологій є нагально необхідним для наукового і виробничого потенціалу України, для сільського господарства, ветеринарії, медицини. В результаті багаторічних досліджень автори отримали нові штами дріжджів-надпродуцентів ферментів, актиноміцети-продуценти антибіотиків та інших біологічно активних речовин, створені нові біопрепарати, які є основою для високоефективної корекції біотичних процесів у сучасному аграрному виробництві. Слід відмітити,що розробки авторів впроваджено у виробництво, не мають аналогів і є екологічно безпечними. Вважаю, що автори циклу робіт заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Моложава О.С., доцент кафедри мікробіології та імунології ННЦ "Інститут біології та медицини" КНУ імені Тараса Шевченка

Колибо Д.В., головний науковий співробітник ІБХ

Важливим напрямком сьогодення є збереження навколишнього природного середовища, раціонального використання ґрунтів, забезпечення раціонального використання та відтворення природних ресурсів, отримання екологічно чистої органічної продукції та покращення основних показників стану здоров’я населення. Глобальні кліматичні зміни і забруднення навколишнього природного середовища токсичними відходами промислового виробництва (аерозолі, хімічні речовини, важкі метали, синтетичні поверхнево-активні речовини (ПАР), пластмаси) та засобами захисту рослин хімічного походження (грунтові фуміганти, нематициди, фунгіциди, пестициди, мінеральні добрива) належать до ключових факторів, які негативно впливають на ріст і розвиток сільськогосподарських культур, внаслідок чого знижується їх урожайність, якість отриманої продукції та стійкість до захворювань, що викликають патогенні мікроорганізми і шкідники. Для вирішення цих глобальних проблем широко застосовуються методи сучасної біотехнології, які базуються на традиційній та молекулярній селекції рослин та генетичній інженерії рослин з метою отримання нових сортів рослин з генетично покращеними комерційно важливими властивостями такими як підвищена продуктивність та стійкість до несприятливих факторів абіотичного та біотичного характеру. В останні роки значну увагу викликають інтенсивні технології вирощування рослин, що базуються на застосуванні екологічно безпечних регуляторів росту рослин, створених на основі сировини природного походження, за допомогою яких можливо знизити забруднення навколишнього середовища та отримати органічну сільськогосподарську продукцію, підвищити врожайність сільськогосподарських культур, посилити імуно-захисні властивості рослин від широко розповсюджених грибних, бактеріальних, вірусних та паразитичних організмів при скороченні використання високотоксичних хімічних засобів захисту, підвищити стійкість рослин до стресових факторів: посухи, засоленості ґрунтів, екстремальних температур, високої інтенсивності сонячного опромінення та дефіциту поживних речовин. Грунтуючись на зазначеному вище, вважаю, що авторами роботи представлено інноваційні розробки у галузі сільського господарства. Найбільш вагомим надбанням авторів є створені нові екологічно безпечні регулятори росту рослин мікробіологічного походження (Аверком, Аверком-нова 2, Фітовіт і Віолар), що містять продукти метаболізму (антибіотики антипаразитарної дії, фітогормони, ліпіди та вітаміни) селекціонованих в ІМВ НАН України штамів грунтових стрептоміцетів, які покращують ріст та розвиток рослин в умовах антропогенного навантаження та підвищують імунний захист рослин проти патогенних та паразитичних організмів шляхом індукції у клітинах рослин процесу РНК-інтерференції, тобто шляхом підвищення синтезу у клітинах рослин ендогенних малих регуляторних si/miРНК, що виявляють імуно-захисні від шкідників властивості. Значний теоретичний та практичний інтерес представляє також розроблена авторами біотехнологія застосування регуляторів росту рослин мікробіологічного походження (Аверком, Аверком-нова 2, Фітовіт і Віолар) в умовах in vitro для отримання нових ліній рослин з покращеними морфо-генетичним потенціалом та підвищеними імуно-захисними властивостями проти паразитичних нематод. Вважаю, що представлена робота має вагоме теоретичне та практичне значення, а її автори заслуговують присудження Держаної премії України в галузі науки і техніки.

Ткаченко Світлана Валентинівна

Комплекс робіт "Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві" виконаний авторським колективом складі: чл.к. Іутинська Г.О., д.с.-г.н. Волкогон В.В., д.б.н. Курдиш І.К., д.б.н. Федоренко В.О., д.б.н. Гончар М.В., д.б.н. Циганкова В.А., к.б.н. Білявська Л.О., к.б.н. Смуток О.В. є актуальним, в ньому наведені результати багаторічних фундаментальних і експериментальних робіт, присвячених синтезу мікроорганізмами біологічно активних сполук і практичному використанню отриманих біотехнологічних продуктів. Робота має вагоме значення для вирішення низки актуальних задач сучасної біотехнології. Представлені в роботі препарати (Азогран, Аверком, Аверком нова, Фітовіт, Віолар, Ризогумін, Мікрогумін і Біогран) є основою високоефективної корекції біотичних процесів в агроекосистемах, що сприяють формуванню високопродуктивних мікробно-рослинних систем у сучасному аграрному виробництві. Вважаю, що колектив авторів, який представив дану роботу заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки
Ткаченко Світлана Валентинівна, к.б.н., старший викладач кафедри хімії Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка

Гість

Фундаментальні роботи з отримання антибіотиків є надзвичайно важливими для рослинництва, ветеринарної та гуманної медицини, зважаючи на зростання резистентності мікроорганізмів до існуючих діючих речовин протимікробної дії. Запропоновані біотехнології отримання надпродуцентів антибіотиків і ферментів, використання наноматеріалів у нових біопрепаратах і аналітичних наборах, одержання нових ліній клітин із генетично опосередкованою стійкістю до патогенів мають дуже важливе значення для розвитку фундаментальної науки і практичного використання в сільському господарстві, ветеринарії і медицині. Автори мають достатньо значне цитування у базі Scopus і Google Scholar. Однак, варто би було уточнити які саме препарати вироблялися чи плануються виробляти на підприємстві Львівдіалік. Відповідно до інформації в інтернеті на Львівдіаліку
"Призупинено виробництво ЛЗ у формі: розчинів для інєкцій в ампулах, розчинів для інфузій у пляшках, рідин у флаконах; діагностичних лікарських засобів у формі розчинів від 16.06.2011"

к.б.н., ст.н.сп. ІБК НАНУ Смуток Олег

На підприємстві "Львівдіалік" виготовлялись аналітичні набори: "Алкотест", "Діаглюк" та "Діаглюк-2". Всього підприємством "Львівдіалік" було виготовлено і реалізовано (в межах СНД) більше 1 млн цих аналітичних наборів. В даний момент, відповідні аналітичні набори виготовляються на потужностях відділу аналітичної біотехнології Інституту біології клітини НАН України і реалізуються через Госпдоговори різним підприємствам. Так, для прикладу, в межах господарських договорів із Львівським Приватним Акціонерним Товариством "Ензим", укладених за останні роки, було реалізовано наборів "Аькотест" на загальну сумі більше 75 тис. грн.
З повагою, Олег Смуток - к.б.н, ст.н.сп. відділу аналітичної біотехнології Інституту біології клітини НАН України.

Демченко Наталія РостиславівнаГість

Цикл робіт «Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві», є актуальним, оскільки у сучасній світовій науці все більше уваги приділяється отриманню природним біологічним шляхом низки біологічно активних сполук для потреб біотехнології і аграрного виробництва. Представлена робота переконливо демонструє успіхи біологічної науки в Україні у галузі застосування молекулярно-генетичних, фізіологічних, мікробіологічних підходів для вивчення біосинтетичного потенціалу мікроорганізмів, отримання генетично сконструйованих надпродуцентів ферментів, які використані авторами у біосенсорах високої чутливості. Отримані авторами мікроорганізми, що синтезують широке коло біологічно активних сполук (фітогормони, ліпіди, стероли, амінокислоти) використані для розробки новітніх екологічно безпечних біологічних препаратів, що мають фітостимулювальний, фітозахисний та імуномодулювальний вплив на рослини. У роботі переконливо доведено, що впровадження нових біопродуктів є економічно ефективним (що підтверджує вагомий економічний ефект розробки) і екологічно доцільним.
Вважаю, що авторський колектив (чл.к. Іутинська Г.О., д.с.-г.н. Волкогон В.В., д.б.н. Курдиш І.К., д.б.н. Федоренко В.О., д.б.н. Гончар М.В., д.б.н. Циганкова В.А., к.б.н. Білявська Л.О., к.б.н. Смуток О.В.) який представив дану роботу заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Думченко Наталія Ростиславівна, доцент кафедри біології Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка, к.б.н.

Третяк Олександр Петрович

Цикл робіт «Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві», виконаний авторським колективом у складі: чл.к. Іутинська Г.О., д.с.-г.н. Волкогон В.В., д.б.н. Курдиш І.К., д.б.н. Федоренко В.О., д.б.н. Гончар М.В., д.б.н. Циганкова В.А., к.б.н. Білявська Л.О., к.б.н. Смуток О.В., успішно поєднує фундаментальні і прикладні дослідження. Серед беззаперечних досягнень слід відмітити такі, що відповідають розробкам світового рівня, зокрема, уперше в світі показано, що використання метаболічної інженерії дозволяє отримати генетично модифіковані клітини дріжджів і створити мікробні сенсори з унікально високою селективністю до цільового аналіту. На основі вивчення регуляторних генів, промоторів, термінаторів, розроблено нові системи пошуку продуцентів антибіотиків-тіопептидів і ландоміцинів. Виділено нові штами ґрунтових стрептоміцетів що проявляють антагоністичну активність до фітопатогенних мікроміцетів, бактерій і фітонематод. Вперше показано, що одним з механізмів підвищення стійкості рослин до патогенів є генетично-опосередковане перепрограмування геному рослин під впливом біорегуляторів у напрямку активації експресії генів, які контролюють ріст і розвиток рослин, а також підвищення синтезу малих регуляторних si/miРНК із імуно-захисною від патогенних та паразитичних організмів активністю. Розроблено і впроваджено у рослинництві новітні екологічні комплексні біопрепарати на основі біологічно активних речовин, синтезованих ґрунтовими мікроорганізмами і живих культур- продуцентів Азогран, Аверком, Аверком нова, Фітовіт, Віолар, Ризогумін, Мікрогумін і Біогран. Препарати є основою корекції біотичних процесів в агроекосистемах, сприяють поліпшенню функціонування мікробних ценозів ґрунту і формуванню високопродуктивних мікробно-рослинних систем в аспекті біологізації аграрного виробництва. Вважаю, що колектив авторів, який представив дану роботу заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Третяк Олександр Петрович, декан природничо-математичного факультету Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка, к.б.н., доцент

Асауленко Лариса Григорівна

Актуальність циклу робіт «Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві» не викликає сумніву, оскільки у роботі показано, як сучасна мікробіологія і біотехнологія дозволяють новітніми методами отримувати промислово важливі продукти економічно вигідними і екологічно безпечними шляхами.
За допомогою генетичної і метаболічної регуляції синтезу біологічно активних речовин вирішено питання підвищення активності продукування мікроорганізмами біологічно активних речовин, зокрема, антибіотиків, ферментів, фітогормонів, ліпідів, вільних амінокислот та ін. Ці роботи є дуже необхідними, але до нинішнього часу були мало опрацьованими.
Позитивної оцінки заслуговує практична значимість роботи. Показано перспективність застосування ферментів у аналітичній біотехнології для визначення наявності і вмісту продуктів, важливих у медичній і екологічній галузях. Дуже важливими для сільськогосподарського виробництва є розроблені авторами біопрепарати на основі штамів мікроорганізмів- продуцентів біологічно активних речовин. Завдяки їхній ефективності і екологічній безпечності застосування таких біотехнологічних продуктів дає значний економічний ефект, що дуже важливо для розвитку сільського господарства в Україні. Вважаю, що Державної премії України в галузі науки і техніки цілком достойний колектив авторів: чл-кор. НАНУ Іутинська Г.О., чл-кор.НААН Волкогон В.В., д.б.н. Курдиш І.К., д.б.н. Федоренко В.О., д.б.н. Гончар М.В., д.б.н. Циганкова В.А., к.б.н. Білявська Л.О., к.б.н. Смуток О.В.
Асауленко Л.Г., к.б.н., мікробіолог

Бабич Анатолій Григорович

Робота “Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві” представлена Інститутом мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України (автори: чл.к. Іутинська Г.О., д.с.-г.н. Волкогон В.В., д.б.н. Курдиш І.К., д.б.н. Федоренко В.О., д.б.н. Гончар М.В., д.б.н. Циганкова В.А., к.б.н. Білявська Л.О., к.б.н. Смуток О.В.) є актуальною, оскільки аворами створено наукові основи генетичної, метаболічної та білкової інженерії для конструювання мікробних надпродуцентів цінних речовин, отримання і застосування безпечних і ефективних мікробних препаратів для рослинництва. Сформовано базові концептуальні засади використання ферментів, синтезованих сконструйованими мікробними продуцентами, у біосенсорному і ферментативному аналізі, отримання мікробних біопрепаратів на основі біологічно активних речовин і мікроорганізмів – продуцентів цих сполук для їх практичного застосування. Запропоновано біотехнології отримання надпродуцентів антибіотиків і ферментів, використання наноматеріалів у нових біопрепаратах і аналітичних наборах, одержання нових ліній клітин із генетично опосередкованою стійкістю до патогенів.
Вважаю що робота "БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ МІКРОБНОГО СИНТЕЗУ В НОВІТНІХ БІОТЕХНОЛОГІЯХ І СУЧАСНОМУ АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ" , виконана Іутинською Г.О., Волкогоном В.В., Курдишем І.К., Федоренком В.О., Гончаром М.В., Циганковою В.А., Білявською Л.О., Смутком О.В. заслуговує на присудлження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.

Бабич Анатолій Григорович. Завідувач кафедри інтегрованоо захисту та карантину рослин Національного Університету Біоресурсів і Природокористування України, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Мовчан Валентина Олексіївна

Комплекс робіт " Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві", представлений колективом вчених Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, заснований на підсумках багаторічної наукової праці в напрямку застосування біологічно активних речовин (антибіотиків і ферментів), отриманих в результаті мікробіологічного синтезу, в практичному аспекті. Штами Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 і Bacillus subtilis ІМВ В-7023 є антагоністами фітопатогенів і пригнічують розвиток фітофагів.
Важливою є нова стратегії створення біопрепаратів для рослинництва з необхідним для практичного використання комплексом продуктів різної біологічної дії в одному технологічному процесі. Ці біотехнологічні продукти слід віднести до препаратів нового покоління, які діють на рослини клітинному і молекулярно-генетичному рівнях. Створені високоефективні мікробні препарати для рослинництва: Азогран, Біогран, Аверком, Віолар та інщі. Впровадження таких препаратів дає значний економічний ефект.
Досліджені авторами генетичні і фізіологічні механізми регулювання біосинтезу нових антибіотиків, ферментів, біорегуляторів рослин можуть бути застосовані також для одержання нових ліній клітин із генетично опосередкованою стійкістю до патогенів.
Цикл робіт "Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві", виконаний Іутинською Г.О., Волкогоном В.В., Курдишем І.К., Федоренком В.О., Гончаром М.В., Циганковою В.А., Білявською Л.О., Смутком О.В., цілком заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Чеботар С.В.

Комплексний цикл науково-дослідних робіт «Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві» поданий на Державну премію колективом авторів чл.к. Іутинською Г.О., д.с.-г.н. Волкогоном В.В., д.б.н. Курдишем І.К., д.б.н. Федоренком В.О., д.б.н. Гончаром М.В., д.б.н. Циганковою В.А., к.б.н. Білявською Л.О., к.б.н. Смутоком О.В. є взірцем кропіткої, наполегливої, наукової праці спрямованої на розвиток мікробіологічної біотехнології в Україні. Без сумніву тематика даного циклу наукових досліджень є надзвичайно актуальною з огляду на те, що за останні десятиріччя виникли штами мікроорганізмів стійки до більшості відомих антибіотичних препаратів та загострилася потреба у відкритті нових антибіотичних, протипухлинних сполук й створенні штамів надпродуцентів цих сполук. Не менш важливим є конструювання штамів надпродуцентів ферментів біоаналітичного призначення, створення біосенсорів та залучення нанокомпозитних матеріалів до складу біосенсорів, розробка нових біопрепаратів для застосування у сільському господарстві з метою захисту від фітопатогенів і підвищення врожайності сільськогосподарських культур та зменшення об’ємів використання мінеральних добрів.
Авторами зроблений вагомий внесок у розвиток фундаментальних знань, що стосуються генетичних механізмів регуляції біосинтезу антибіотиків, генетичних факторів, що впливають на біосинтез антибіотиків та протиракових сполук. Авторами розроблено багато ефективних методів клонування, нокаутування та регуляції експресії генів низки мікроорганізмів, що стало вагомою складовою нового напряму сучасної біотехнології – метаболічної інженерії.
За актуальність і масштабність досліджень, наукову новизну, теоретичне і практичне значення отриманих результатів авторський колектив, що представив цикл науково-дослідних робіт «Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві» на конкурс, заслуговує надання Державної премії.
Завідувачка кафедри генетики і молекулярної біології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова – член-кор. НААН, д.б.н., с.н.с. С.В. Чеботар

Лісова Галина Михайлівна

Комплекс робіт " Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві", представлений колективом науковців Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, містить результати багаторічної наукової роботи в актуальному напрямку - застосування біологічно активних речовин (антибіотиків і ферментів), як результату мікробіологічного синтезу, в теоретичному і практичному напрямках. Розроблені авторами підходи і створені на їх основі біопрепарати мають успішне практичне втілення. Результати роботи містять дані, які відповідають світовому науковому рівню і, зокрема, дозволяють створювати безреагентні біосенсери "третього покоління", здатність гриба Botrytis allii до синтезу, мало вивченого ферменту, дуже важливого для біоаналітичних технологій. Для практичного втілення в різних галузях є актуальними результати виділення декількох нових штамів ґрунтових стрептоміцетів, що проявляють різноспрямовану антагоністичну активність як до фітопатогенних мікроміцетів, бактерій, так і до фітонематод, а застосування з цих штамів стероїдних сполук в агротехнологіях підвищує стійкість рослин до фітопатогенів. Перспективним для фітоімунології є вперше виявлений механізм підвищення стійкості рослин до патогенів - генетично-опосередковане перепрограмування геному рослин під впливом біорегуляторів з активацією експресії генів, які контролюють ріст і розвиток рослин, а також підвищення синтезу малих регуляторних si/miРНК із імуно-захисною дією до патогенних та паразитичних організмів. Встановлено, що штами Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 і Bacillus subtilis ІМВ В-7023 є антагоністами фітопатогенів і пригнічують розвиток ряду фітофагів. Встановлено значну роль штаму Bacillus subtilis ІМВ В-7023 в пригніченні фітопатогенних мікроорганізмів та розвитку личинок фітофагів.
Отже, авторському колективу вдалось провести широкомасштабне наукове дослідження , яке дало результати і перспективні розробки цінні для наукового і виробничого потенціалу України.
Всі представлені результати багаторічної науково-дослідної роботи колективу авторів свідчать про те, що весь цикл робіт " Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві" заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Лісова Г.М., кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідуюча лабораторією імунітету сільськогосподарських рослин до хвороб Інституту захисту рослин НААН

Дзядевич Сергій Вікторович

Робота авторського колективу у складі Іутинської Г.О., Волкогона В.В., Курдиша І.К., Федоренка В.О., Гончара М.В., Білявської Л.О., Смутка О.В. «Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві», що представлена на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки є високоякісною фундаментальною розробкою, що вирішує ряд дуже важливих завдань сучасності. На основі фундаментальних досліджень фізіолого-біохімічних властивостей високоактивних штамів селекціонованих мікроорганізмів, їх метаболічної активності, генетичних особливостей авторами представленої роботи розроблено ряд новітніх біотехнологій, в тому числі створено ряд високоактивних штамів мікроорганізмів, на основі яких створені високоефективні мікробні препарати для рослинництва: Азогран, Біогран, Аверком, Віолар та інщі, що успішно виготовляються за ліцензійними угодами на підприємствах України, та в США. Робота заслуговує присудження її авторам Державної премії України в галузі науки і техніки.
Доктор біологічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
головний науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
Дзядевич С.В.

Dr Konstantin Blyuss

It gives me great pleasure to support the application of Prof Iutynska an colleagues for a State Prize of Ukraine in Science and Technology. One of the biggest problems facing global food security is the ability to protect crops against parasites. With the demise of traditional pesticides, the poly-component biostimulants developed over a number of years by the authors of this application provide a safe and efficient alternative for control of nematode infestation and robust protection of vital agricultural crops. In terms of the methodological approach, this work is at the very front of current research efforts in plant genetics and molecular biology. The results of this work have published in leading international peer-reviewd journals and delivered at a number of major international meetings. Most importantly, the authors have clearly demonstrated that their work is not just a theoretical or experimental exercise, but has a clear and demonstrable wide-ranging effect on practical agriculture. For all these reasons, I have no hesitation in supporting this application for a State Prize with my strongest recommendation.

Dr Konstantin Blyuss
Reader in Mathematics
Department of Mathematics
University of Sussex
Falmer, Brighton,
United Kingdom

Пилипенко Л.А., чл-кор. НААН, д.б.н., НААН

Наразі в Україні актуальним лишається завдання підвищенні рівня екологічної безпеки сільськогосподарського виробництва, досягнення якого можливе (в тому числі) за рахунок зменшення його залежності від імпорту пестицидів та кардинального покращення фітосанітарної ситуації в агробіоценозах. Ця мета може бути досягнута за рахунок підвищення рівня біологізації агровиробництва. Проведені колективом науковців Іутинською Г.О., Волкогоном В.В., Курдишем І.К., Федоренком В.О., Гончаром М.В., Циганковою В.А., Білявською Л.О. та Смутком О.В. комплексні наукові дослідження знайшли практичниій вихід у створенні та впровадженні у рослинництві новітніх поліфункціональних біопрепаратів Азогран, Аверком, Аверком нова, Фітовіт, Віолар, Ризогумін, Мікрогумін і Біогран. Їхнє застосування дозволяє зменшити норми внесення пестицидів і мінеральних добрив, що сприяє заощадженню енергоресурсів і покращенню екологічного стану довкілля. Вагомим досягненням колективу є напрацьована відповідна науково-технічна документація для створення біопрепаратів фітозахисної, рістстимулювальної і адаптогенної дії, що пройшла успішну апробацію та впровадження на біотехнологічних підприємствах України за ліцензійними угодами з ДП «Ензим», ТОВ «Аграрні біотехнології», ПП «Агро-Адмірал», ПП «Біохім-Сервіс», Херсонським державним підприємством - біологічна фабрика, тощо. Цикл робіт "Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві", виконаний Іутинською Г.О., Волкогоном В.В., Курдишем І.К., Федоренком В.О., Гончаром М.В., Циганковою В.А., Білявською Л.О., Смутком О.В., цілком заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Стрельников Леонід Семенович

Цикл робіт " Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві" є актуальним, в ньому наведені результати багаторічних фундаментальних і експериментальних робіт, присвячених синтезу мікроорганізмами біологічно активних сполук і практичному використанню отриманих біотехнологічних продуктів. На сьогоднішній день, коли біосинтез практично важливих продуктів реалізується в промисловому масштабі, питання отримання і регуляції біосинтезу дозволить реалізувати біотехнологічні процеси з найвищою ефективністю. Автори роботи успішно вирішують ці питання різними шляхами: генетичним конструюванням надпродуцентів ферментів, регуляцією біосинтезу антибіотиків із використанням надекспресії генів позитивних регуляторів (активаторів) і, навпаки, спрямованою інактивацією негативних регуляторів вторинного метаболізму актиноміцетів, а також фізіологічною регуляцією метаболізму з використанням попередників синтезу антибіотиків. Робота є важливою для спеціалісті різних галузей: мікробіологів, біотехнологів, спеціалістів в галузі аналітичної біотехнології, клітинної біології, рослинництва. Цілком підтримую цю роботу, яка заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Завідувач кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету, д.фарм.н., проф. Стрельников Леонід Семенович

Щербак Олена Валентинівна

Після ознайомлення з рефератом і презентацією роботи "Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві", слід охарактеризувати її як надзвичайно актуальну, що відповідає рівню сучасної науки і потребам біотехнології і аграрного виробництва. На основі багаторічних фундаментальних досліджень автори отримали значні практичні результати, серед яких слід відмітити нові штами дріжджів-надпродуцентів ферментів, актиноміцети-продуценти рідкісних і мало досліджених антибіотиків, стрептоміцети, що продукують широкий спектр біологічно активних речовин (антибіотики, фітогормони, стероли, ліпіди та ін.) в одному біотехнологічному процесі. З використанням наноматеріалів створено нові біопрепарати з підвищеною стійкістю біоагентів до несприятливих факторів середовища. Розроблено нові біопрепарати, які враховують фітогормональний статус рослин. Розробки впроваджено у виробництво із значним економічним ефектом. Вважаю, що автори цього циклу робіт заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Щербак О.В., к.с.-г.наук, с.н.с., доцент, декан факультету біотехнології та природокористування Харківської державної зооветеринарної академії.

Гетман Надія Яківна

Серед основних регулюючих факторів, які істотно впливають на формування урожаїв сільськогосподарських культур, є фіксація бульбочковими бактеріями азоту атмосфери. Вказана наукова проблема є особливо важливою в період недостатньої забезпеченості галузі рослинництва мінеральними азотними добривами та високою їх вартістю. Тому протягом останніх років підвищення симбіотичної фіксації азоту з атмосфери стало основною задачею біологічної та сільськогосподарської науки. Застосування новітніх інокулянтів у всіх природно-кліматичних зонах України дозволяє вирішувати проблему підвищення родючості деградованих ґрунтів, а, відповідно, й забезпеченості рослин азотом в усі фази їх росту й розвитку.
Високо оцінюючи працю наукових співробітників Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, яка виконана в указаному напрямку, вважаю, що представлені наукові праці мають високу значимість, а їх автори заслуговують на присудження Державної премії в галузі науки і техніки 2018 року.

Гетман Н.Я., д.с.н., с.н.с, головний науковий співробітник Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України

Гість

Zaprezentowany i nominowany do nagrody cykl prac z zakresu "Developing the fundamental principles of microbial synthesis of industrially important biologically active substances and their application in biotechnology and agricultural production” stanowi ogromnie cenne ujęcie produkcji nowych metabolitów, na których jest duże zapotrzebowanie w gospodarce człowieka. Sądzę, że o jakości przedstawionych prac naukowych świadczy ogromy potencjał autorów, co doskonale widać w ich dorobku, zarówno publikacyjnym jak i wartości patentowej. Obecnie, ciągle ważnym jest umiejętne wykorzystanie nowych technologii jakie niesie rozwój nauki i aplikacja otrzymanych produktów/rezultatów w określonych dziedzinach przemysłu. Uważa, że praca ta zasługuje na uznanie i nagrodę.
M.Kus-Liśkiewicz, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Симочко Віталій Вікторович

Результати наукових досліджень авторів-претендентів на Державну премію є багатогранними. Вони створюють передумови концептуально нових підходів застосування продукції біотехнології у широкому спектрі галузей народного господарства, від виробництва аграрної продукції до медицини. Важливим аспектом є розробка технологій виділення біологічно активних речовин з мікроорганізмів, можливості керування синтезом цих речовин в клітині на генетичному рівні.
Представлений цикл робіт має не лише практичне, а й теоретичне значення, оскільки суттєво примножує фундаментальні відомості біотехнології, мікробіології, фізіології мікроорганізмів тощо.
Науковий доробок авторів висвітлено у значному обсязі наукових публікацій, які за базами Scopus та Web of Sciencе мають високий індекс цитування. Отримано патенти на винаходи і розробки, які апробовані та активно впроваджуються у виробництво.
Вважаю, що цикл наукових робіт «Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві» заслуговує на відзначення, а колектив авторів у складі: Іутинської Г.О., Волкогона В.В., Курдиша І.К., Федоренко В.О., Гончара М.В., Циганкової В.А., Білявської Л.О., Смуток О.В. – присудження Державної премії в галузі науки і техніки України.
Симочко В.В., к.б.н., доцент, в. о. завідувача кафедри плодоовочівництва і виноградарства ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Гість Новиков Дмитро Олексійович

Відгук на цикл робіт "Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві", представлений Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Робота є актуальною за напрямом досліджень, оскільки і всьому світі нині звертають значну увагу на отримання промислово важливих продуктів екологічно безпечними і дешевими способами, до яких можна віднести біологічний синтез з використанням мікроорганізмів-продуцентів. Автори роботи мають значні успіхи як у виділенні перспективних штамів, так і у регулюванні синтезу біологічно активних сполук на генетичному і фізіологічному рівні. як результат ними отримані і запропоновані виробництву надпродуценти ферментів, антибіотиків, штами, що одночасно в одному біотехнологічному процесі синтезують комплекс біологічно активних сполук, що мають позитивний вплив на рослини. Робота важлива у фундаментальному плані і корисна для практичного використання.

Новиков Дмитро Олексійович доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедрі фармації, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Микола Мірошниченко

Наукова робота колективу авторів: чл.-кор. НАН України Іутинська Г.О., д.с.-г.н. Волкогон В.В., д.б.н. Курдиш І.К., д.б.н. Федоренко В.О., д.б.н. Гончар М.В., д.б.н. Циганкова В.А., к.б.н. Білявська Л.О., к.б.н. Смуток О.В "Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві" відображує багато аспектів одного з найкращих за економічністю рішення проблем оптимізації мінерального живлення рослин, підвищення їхньої стійкості до абіотичних стресів та фітопатогенів. Використання коренево-мікробіологічної взаємодії дозволяє поступово перейти до конструювання біотичних систем у різосфері із очікуваною та певною мірою керованою інтенсивністю обігу речовин. У цьому відношенні створені препарати можуть розглядатися як перший крок у цьому напрямі, але крок вже дуже добре опрацьований та надійний. Наші багаторічні спостереження за окремими з розроблених препаратів доводять їхню необхідність та високу ефективність у інтегрованих системах удобрення. Переконаний, що ця робота заслуговує бути відзначеною Державною премією.
М.Мірошниченко, д.б.н., ННЦ "Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського"

Новіков Володимир Павлович

Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України представлений цикл робіт "Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві", який підсумовує надзвичайно актуальні питання вивчення біосинтетичного потенціалу мікроорганізмів, регуляції синтезу окремих промислово важливих продуктів і їхнього практичного застосування. Молекулярно-генетичні підходи дали можливість створити нові рекомбінантні надпродуценти ферментів біоаналітичного призначення. Розроблено фізіологічні основи регуляції синтезу антибіотиків. Важливою є нова стратегії створення біопрепаратів для рослинництва з необхідним для практичного використання комплексом продуктів різної біологічної дії в одному технологічному процесі. Ці біотехнологічні продукти не мають аналогів, їх слід віднести до препаратів нового покоління, які діють на рослини клітинному і молекулярно-генетичному рівнях. Впровадження таких препаратів дає значний економічний ефект, що також є аргументом на користь підтримання цієї роботи.
Вважаю, що колектив авторів чл-кор. НАНУ Іутинська Г.О., чл-кор.НААН Волкогон В.В., д.б.н. Курдиш І.К., д.б.н. Федоренко В.О., д.б.н. Гончар М.В., д.б.н. Циганкова В.А., к.б.н. Білявська Л.О., к.б.н. Смуток О.В. заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки

Заслужений діяч науки і техніки України, д.х.н., проф. Новіков В.П., завідувач кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

Л.В. Центило

ВІДГУК
на цикл наукових робіт «Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві», виконаний авторським колективом у складі: Іутинської Г.О., Волкогона В.В., Курдиша І.К., Федоренко В.О., Гончара М.В., Циганкової В.А., Білявської Л.О., Смуток О.В. і представлений на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Працюючи все свідоме життя в сільському господарстві, як ніхто розуміємо, що необхідність відновлення біологічного потенціалу ґрунтів уже давно назріла. Сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур вже не можуть обходитись без агрохімікатів. При цьому в агроценозах знищуються дрібні тварини, корисні комахи, найпростіші, черв’яки, мікроорганізми – та біота, що обумовлює перебіг нормальних ґрунтотворних процесів. Паралельно з цим не вносимо на поля гною (через відсутність тваринництва), не вирощуємо багаторічних трав (бо ж немає потреби), спалюємо солому ті інші післяжнивні рештки (так простіше). Отже, мало того, що сьогодні ми не забезпечуємо біоту органічною речовиною, так ми її ще й знищуємо засобами захисту рослин. Але ж природа не терпить пустоти. Екологічну нішу, яку завжди займали корисні організми, використовують шкідливі. Це глухий кут, з якого потрібно знайти вихід.
Пропонований до розгляду цикл наукових праць відомих в Україні дослідників значною мірою вирішує зазначені проблеми. По-перше, застосування новітніх біопрепаратів для рослинництва, які включають не лише агрономічно цінні мікроорганізми, але й фізіологічно активні речовини в оптимальних для забезпечення продукційного процесу сільськогосподарських культур кількостях, створює ефект корекції складу угруповань мікроорганізмів у ґрунтах. Наслідком цього є формування активних рослинно-мікробних асоціацій та симбіозів, які характеризуються високою азотфіксуючою та фосформобілізівною активностями, потужною поглинальною здатністю, що забезпечує зростання ступенів засвоєння рослинами поживних речовин. По-друге, формуючи симбіози й асоціації з рослинами, інтродуковані в агроценоз мікроорганізми тривалий час не допускають розвитку представників патогенної мікробіоти. Це позитивно впливає на урожайність сільськогосподарських культур, на якість отримуваної продукції, на екологічний стан агроценозів.
У зазначених питаннях ми тісно співпрацюємо з Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України та Інститутом сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН не перший рік. Пересвідчилися у високій ефективності новітніх біопрепаратів та запропонованих науковцями підходів щодо відтворення родючості ґрунтів і забезпечення сільськогосподарських культур необхідними умовами. За підтримки цих інститутів створили у себе в агрофірмі лабораторію мікробіології, де системно проводимо тестування зразків ґрунту, відібраних з полів.
Високо цінуємо працю науковців і вважаємо, що представлений цикл наукових робіт заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Директор агрофірми «Колос»
(Київська обл.) кандидат
сільськогосподарських наук Л.В. Центило

Sîrbu Tamara

Микроорганизмы являются основой для развития промышленной микробиологии, биотехнологии, медицины, и генной инженерии. Интенсификация сельскохозяйственного производства предполагает в качестве обязательного компонента интегральной защиты растений использование микробиометодов. Основу биопрепаратов могут составить как сами микроорганизмы, так и продукты их жизнедеятельности – биологически активные метаболиты. Поэтому комплексные научные исследования «Биологически активные вещества микробного синтеза в новейших биотехнологиях и современном аграрном производстве» являются весьма актуальными и перспективными. На основе живых микроорганизмов и их метаболитов, авторы этих работ разработали биологические активные соединения (ферментов, антибиотиков и т.д.), серию биопрепаратов (Аверком, Виолар, Фитовит, Азогран, Ризогумин и др.) для экологизации растениеводства, а также тест-систем для диагностики. Полученные биопрепараты производятся и применяются уже с успехом в сельском хозяйстве.
В результате выполнения большого комплекса научно-исследовательских и биотехнологических исследований, проведения опытно-промышленных и производственных испытаний было доказано экономическая эффективность этих биопрепаратов в частности при выращивании зерновых, овощных и технических культур. Полученные патенты авторами за результаты представленных разработок и внедрение их в сельском хозяйстве доказывают их научную новизну, изобретательный уровень, техническую эффективность.
Считаю, что представленный цикл работ имеет большое фундаментальное и практическое значение для развития микробиологии и биотехнологии, а авторы заслуживают высокой оценки и присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Сырбу Т.Ф., доктор биологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Национальной Коллекции Непатогенных Микроорганизмов, Института Микробиологии и Биотехнологии
Кишинэу, Молдова

Січкар Вячеслав Іванович

Підтримую комплекс наукових робіт "Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві", представлений в 2018 році на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. Ця робота гармонійно поєднує високоякісні фундаментальні дослідження метаболічної активності перспективних для біотехнологічного застосування штамів мікроорганізмів з розробкою біотехнологій їх практичного вмкористання. Препаати Азогран, Аверком, Біогран та інші успішно застосовуються в аграрному виробництві.
Вважаю,що автори цієї роботи: Іутинська Г.О., Волкогон В.В., Курдиш І.К., Федоренко В.О., Гончар М.В., Циганкова В.А., Білявська Л.О., Смуток О.В. заслуговують присудження Державної премії Ураїни в галузі науки і техніки.
Доктор біологічних наук,
професор Вячеслав Іванович Січкар.

М.О. Носко

ВІДЗИВ
на цикл наукових робіт «Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві», виконаний авторським колективом у складі: Іутинської Г.О., Волкогона В.В., Курдиша І.К., Федоренко В.О., Гончара М.В., Циганкової В.А., Білявської Л.О., Смуток О.В. і представлений на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Представлений цикл робіт є наслідком тривалих досліджень групи вчених, відомих в Україні та за її межами своїми фундаментальними та прикладними розробками. Авторським колективом визначено потенціал синтезу фізіологічно активних речовин представниками різних таксономічних груп мікроорганізмів, обґрунтовано шляхи регулювання біосинтезу ферментів, антибіотиків, фітогормонів. У ході досліджень розроблено наукові основи генетичної, метаболічної та білкової інженерії для конструювання мікробних надпродуцентів цінних речовин, отримання і застосування безпечних і ефективних мікробних препаратів для рослинництва.
Авторами сформовано базові концептуальні засади використання ферментів, синтезованих сконструйованими мікробними продуцентами, у біосенсорному і ферментативному аналізі, отримання мікробних біопрепаратів на основі біологічно активних речовин і мікроорганізмів – продуцентів цих сполук для їх практичного застосування.
Розроблені авторами біопрепарати для рослинництва та технології їх виробництва не мають аналогів і відрізняються від існуючих позитивним впливом на рослини на біохімічному, молекулярно-генетичному і організменному рівнях, збереженням стабільності складу за несприятливих умов середовища.
Пріоритетність розробок підтверджено численними патентами України і одним патентом США.
Наукові розробки широко впроваджуються у виробництво, мають значний економічний ефект.
Результати досліджень опубліковано в 16 монографіях, 3 підручниках, 286 статях (з них 122 у зарубіжних виданнях).
Представлений цикл робіт є наочним підтвердженням значного внеску вітчизняних науковців у здобутки світової науки.
Вважаємо, що автори циклу наукових робіт «Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві» заслуговують на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.
Відзив розглянуто та затверджено на засіданні вченої ради Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (протокол від 25 квітня 2018 р., №10).

Голова вченої ради,
ректор Національного університету
«Чернігівський колегіум»
імені Т.Г. Шевченка,
професор, дійсний академік
НАПН України М.О. Носко

Volosciuc Leonid

SUPPORT
cycle of works "Biologically active substances of microbial synthesis in new biotechnologies and modern agricultural production", presented for the State Prize in the field of science and technology in 2018 by the team of authors: Iutinskaya G.A., Volkogon V.V., Kurdish I.K., Fedorenko V.A., Gonchar N.V., Tsigankova V.A., Belyavskaya L.A., Smutok O.V.
Against the backdrop of deepening and expanding environmental problems in modern agricultural production, scientific developments aimed at the development and application of biotechnological methods and means of microbiological synthesis are of exceptional relevance. That is why the presented cycle of works "Biologically active substances of microbial synthesis in modern biotechnologies and modern agricultural production" does not raise any doubts of relevance due to the complex scientific approach and the breadth of application of new strains of microorganisms for the development of industrial microbiology.
Authors during the long-term research have obtained valuable theoretical studies that allowed to substantiate the synthesis of a wide range of biologically active substances: antibiotics, proteins, enzymes, lipids, phytohormones, steroids. On the basis of original methodological approaches and methodological developments, super-producers of valuable biologically active substances that have found wide application in different branches were obtained by creative collective. Among the many important it is necessary to note the creation of biopreparations Avercom, Violar, Phytovit, Azogran, Rizogumin, proposed for the greening of crop production.
The presented project is characterized by deep theoretical development, scientific novelty, and technological efficiency. This ensured wide application of the results obtained in various fields and increased the efficiency and safety of agricultural production and ensured a high ecological and economic effect.
It should be noted the wide coverage of the results in the scientific literature: 363 publications, including 16 monographs, 3 textbooks, 286 articles (122 in foreign publications), 4 doctoral and 38 candidate dissertations are defended on this topic.
I believe that the presented cycle of works has a great fundamental and practical significance for the development of the world's biological science, and the authors deserve high praise and award of the State Prize of Ukraine in the field of science and technology.
Volosciuc Leonid T.
Head of the Laboratory of Phytopathology and Biotechnology,
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
doctor habilitat of biological sciences, professor.
Signature of doctor (habilitat) of biological sciences Volosciuc L.T. is assure:
Scientific Secretary of the Institute,
Doctor of biological sciences,
Dobynda Eugeniya

Климишин Н. І., Стасик О. Г.

Цикл робіт авторського колективу у складі Іутинської Г.О., Волкогона В.В., Курдиша І.К., Федоренка В.О., Гончара М.В., Білявської Л.О., Смутка О.В. «Фундаментальні основи мікробного синтезу біологічно активних речовин і їх застосування у біотехнологіях і аграрному виробництві», представлений на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, має надзвичайно вагоме значення для вирішення низки актуальних задач сучасної біотехнології. Роботи цього циклу присвячені дослідженню генетичних і фізіологічних механізмів регулювання біосинтезу та отримання нових антибіотиків на основі клітин актиноміцетів, біорегуляторів росту та метаболізму рослин, а також розробці нових високочутливих біосенсорів на основі рекомбінантних ферментів та імобілізованих клітин мікроорганізмів. Ці роботи вже здобули міжнародне визнання, що підтверджують індекси цитувань за базами даних Scopus та Web of Science. Завдяки проведеній експериментальній роботі та інтелектуальному потенціалу авторів наукова спільнота отримала якісне джерело важливої інформації та можливість практичного застосування її як дорожньої карти виконання прикладних досліджень у галузі біотехнології. Викладений у циклі праць матеріал беззаперечно може використовуватись у навчальному процесі та при професійній підготовці майбутніх біотехнологів.
Ми вважаємо, що представлений цикл робіт заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Климишин Н. І., доцент кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент, кандидат біологічних наук
Стасик О. Г., доцент кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент, кандидат біологічних наук

Тетяна Тодосійчук

Цикл робіт авторського колективу у складі чл.к. Іутинська Г.О., д.с.-г.н. Волкогон В.В., д.б.н. Курдиш І.К., д.б.н. Федоренко В.О., д.б.н. Гончар М.В., д.б.н. Циганкова В.А., к.б.н. Білявська Л.О., к.б.н. Смуток О.В.«Фундаментальні основи мікробного синтезу біологічно активних речовин і їх застосування у біотехнологіях і аграрному виробництві», представлений на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, є надзвичайно важливим для розв’язання ряду практичних завдань сучасної біотехнології та аграрного сектора.
Керований синтез біологічно активних сполук мікробними продуцентами дозволяє отримати сьогодні препарати для різних галузей промисловості, а в аграрних технологіях беззаперечну перевагу мають біопрепарати широкого спектру дії. Розробка технологій мікробних препаратів, біологічно активних речовин та способів їх застосування можлива лише на основі знань механізмів регулювання біосинтезу та інших фундаментальних основ розвитку мікробних популяцій. Саме цьому, а також розробці нових високочутливих біосенсорів на основі рекомбінантних ферментів та імобілізованих клітин мікроорганізмів й присвячений доробок авторів.
Важливим свідченням практичної цінності циклу робіт є вже розроблені та працюючі у аграрному виробництві мікробні препарати та отримані патенти на винаходи. А наукову та фундаментальну цінність роботи підтверджують чисельні індекси цитувань за базами даних Scopus, Web of Science та видані монографії і підручники. Тому вважаю, що представлений цикл робіт безсумнівно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Зав. кафедри промислової біотехнології КПІ ім. Ігоря Сікорського,
д.т.н., доц. Тодосійчук Т.С.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.