Офіційний веб сайт

Адаптування технологій виготовлення добрив з вуглецевмісних відходів для відтворення гумусового стану ґрунтів України

м24

Представлено Національним науковим центром "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського" НААН України.

Автор: к.с.-г.н. Гетманенко В.А., к.с.-г.н. Кутова А.М.

Мета роботи – науково-технологічне обґрунтування способів виготовлення органічних та органо-мінеральних добрив з відходів та їх застосування для високоефективного регулювання гумусового стану ґрунтів.  Авторами  обґрунтовано процеси виготовлення органічних та органо-мінеральних добрив (ОМД) на основі відходів та їх застосування за традиційної та органічної системи землеробства. Розроблено і стандартизовано номенклатуру показників їх якості. В основу інтеграційних технологічних рішень покладено концептуальну модель формування гумусових сполук як інфраструктурної основи для виготовлення ОМД у процесі регульованого біокондиціонування сировини. Запропоновано зональний підхід до виготовлення добрив, визначено норми їх внесення, доведено ефективність їх дії.

 Розроблено патентозахищені технології виготовлення органічних добрив на основі вуглецевмісних відходів шляхом біоконверсії, що забезпечують високі удобрювально-меліоративні характеристики продукту. Висвітлено та стандартизовано науково-методичні основи виготовлення та застосування добрив в умовах ведення органічного землеробства.

Наукові розробки впроваджено в агроформуваннях різної форми власності України при промисловому виробництві нових видів добрив та їх застосуванні (на площі понад 100 тис. га). Економічний ефект від впровадження досягає 3100 грн./га.

Кількість публікацій: 52, у т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 22 статті (4 – у зарубіжних виданнях), 4 рекомендації, 7 державних стандартів України. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 9 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2. Отримано 2 патенти України на корисну модель.

Коментарі

Гаража О.П., к.е.н., доцент

Виконана науково-дослідна робота має важливе наукове та практичне значення і в органічному землеробстві і в аграрній галузі в цілому. В процесі характеристики родючості ґрунту необхідно практично враховувати її біологічну складову. Мінералізація класичних органічних добрив потребує більше часу порівняно з запропонованими новими активованими органічними добривами, виробництво яких являється низько затратним. Вирішення екологічних проблем з охорони навколишнього середовища можливе за рахунок екологобезпечної переробки вуглецевмісних відходів.
Наукова робота має цінність і для науки, і для виробництва, тому вважаю, що вона заслуговує на здобуття Премії Президента України в галузі науки та техніки для молодих вчених.

В.В. Дегтярьов, д. с.-г. н.

Наукова робота пропонує технологічні підходи до виготовлення органічних і органо-мінеральних добрив, що дозволить одержати значний економічний ефект від впровадження запропонованих у роботі інновацій і сприятиме розвитку традиційного і органічного землеробства.
Вагомим науково-практичним здобутком роботи є оцінка складу добрив згідно з потенціалом до гумусоутворення, що буде сприяти стабілізації та підвищенню вмісту гумусу в ґрунтах України.
Представлена робота має високу наукову та практичну цінність, а її автори заслуговують на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.
Доктор сільськогосподарських наук, професор,
завідувач кафедри ґрунтознавства
Харківського національного аграрного
університету ім. В.В. Докучаєва В.В. Дегтярьов

Шевчук М.Й., д. с.-г. наук

У роботі дана агрохімічна оцінка місцевої органічної сировини різного походження, обґрунтовано процеси виробництва якісних органічних добрив з цієї сировини. Обґрунтовано теоретичні та технологічні положення одержання органічних і органо-мінеральних добрив, досліджено умови їх ефективного застосування в сільськогосподарському виробництві.
Крім того, розглянуто адаптування технологій виготовлення добрив з вуглецевмісних відходів та їх застосування в органічному землеробстві. Органічне виробництво сільськогосподарської продукції ґрунтується на принципі відтворення родючості ґрунтів методами, які оптимізують їх біологічну активність, забезпечують збалансоване постачання рослинам поживних речовин. На вирішення цих питань спрямовані розроблені авторами наукової роботи нормативно-методичні та технологічні основи виготовлення та застосування добрив в умовах ведення органічного землеробства.
Основні положення теоретичних і експериментальних досліджень використовуються для промислового виробництва нових видів добрив.
Робота Гетманенко В.А., Кутової А.М. «Адаптування технологій виготовлення добрив з вуглецевмісних відходів для відтворення гумусового стану ґрунтів України» характеризується значною науковою-практичною цінністю та заслуговує на здобуття Премії Президента України в галузі науки та техніки для молодих вчених.
Шевчук М.Й., д. с.-г. наук
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

О.Є. Орел, В.о. директора Харківської філії ДУ «Інститут охо

В.о. директора Харківської філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» О.Є. Орел

Робота являє собою закінчений цикл наукових досліджень щодо застосування органічних відходів для поліпшення гумусового стану ґрунтів та є актуальною та своєчасною.
У роботі розроблено номенклатуру показників і критерії, які характеризують органічну речовину ґрунтів і дозволяють аналізувати механізми процесів гумусонакопичення та методи контролю їх якості.
Поповнено нормативно-методичну базу України в галузі визначання якості органічних та органо-мінеральних добрив. Результати досліджень щодо виробництва і застосування органічних та органо-мінеральних добрив увійшли до 7 державних стандартів України, серед яких 2 стандарти у сфері органічного виробництва. Перспектива цього напряму підкреслюється положеннями Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини».
Розробки широко впроваджено в агроформуваннях різних форм власності та мають істотну економічну ефективність.
Наукову роботу Гетманенко В.А., Кутової А.М., «Адаптування технологій виготовлення добрив з вуглецевмісних відходів для відтворення гумусового стану ґрунтів України» вважаю достойною для відзначення щорічною Премією Президента України для молодих вчених.

В.В. Волкогон

ВІДГУК
на наукову роботу Гетманенко В.А., Кутової А.М.
«Адаптування технологій виготовлення добрив з вуглецевмісних відходів
для відтворення гумусового стану ґрунтів України»,
подану на здобуття Премії Президента України для молодих вчених

Проблема оптимізації гумусового стану є однією з актуальних у сучасному землеробстві України. У сучасних умовах ведення сільськогосподарського виробництва за недостатнього внесення органічних добрив та недотримання структури науково обґрунтованих сівозмін у ґрунтах інтенсивно проходять процеси дегумусування, що спричиняє погіршення агрономічних властивостей ґрунтів і в цілому зниження рівня їх родючості.
Під час розробки заходів щодо запобігання втратам органічної речовини важливе практичне значення мають органічні добрива. У роботі запропоновано вирішення питання від’ємного балансу гумусу через залучення вуглецевмісних відходів в якості добрива. Технології їх переробки в органічні та органо-мінеральні добрива дозволяють отримати нові добрива з визначеним складом поживних речовин, при цьому враховуються біологічні особливості конкретних культур і ґрунтово-кліматичні умови їх вирощування.
Елементи наукової новизни роботи доповнюють існуючі основи екологічно безпечного рільництва на чорноземах.
Пропозиції виробництву, що базуються на численних експериментальних даних, теоретично та практично узагальнених висновках, дозволяють ефективніше використати наявні агроресурси на новій методологічній, нормативній і технологічній основі.
Враховуючи актуальність, наукову новизну, отримані важливі практичні результати, вважаю, що колектив авторів у складі Гетманенко В.А. та Кутової А.М. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Директор Інституту сільськогосподарської
мікробіології та агропромислового
виробництва НААН, доктор с.-г. наук,
професор, член-кореспондент НААН В.В. Волкогон

Круподеря Ю.О.,к.с.-г.н., доцент кафедри АТтЛГ ЧНТУ

Представлена наукова робота на здобуття премії торкається важливих питань екології (утилізація відходів) та підтримання продуктивності сільськогосподарських угідь (нові форми органо-мінеральних добрив). Молоді вчені розглянули різні способи та методики створення ОМД з вуглецевмісних відходів, провели ряд досліджень та спостережень. Представлений обсяг роботи торкається не лише теоретичного вирішення поставлених питань, а презентує шляхи практичного впровадження розробки з отриманням позитивних результатів. Дослідження проведені на різних ґрунтах, при вирощуванні різної продукції та з вибором способу та норми внесення, що дає змогу розширити спектр можливості застосування запропонованих ОМД.
Впровадження нових технологій на площі понад 100 тис.га та законодавчо схвалене їх використання в органічному виробництві підтверджує важливість досягнень Гетманенко В.А. та Кутової А.М. та доцільність підтримання даної наукової роботи.

Корсун Світлана Георгіївна, д.с-г.н., ННЦ «ІЗ НААН»

Відгук на наукову роботу «Адаптування технологій виготовлення добрив з вуглецевмісних відходів для відтворення гумусового стану ґрунтів України» авторів Гетманенко В.А. і Кутова А.М. для відзначення Премією Президента України для молодих вчених/

Нагальною проблемою сучасності є накопичення органічних відходів різного походження. Токсикологічно безпечні відходи можуть послуговуватись сировиною для створення різних композицій органічних добрив для аграрного комплексу. В умовах дефіциту органічних добрив розроблення технологічних прийомів, які здатні забезпечити трансформування відходів у органічне добриво з відповідними агрохімічними і санітарно-гігієнічними властивостями в різних регіонах України є надзвичайно своєчасним і актуальним. Важливо, що за результатами роботи сформовано 7 державних стандартів, а розробки захищені патентами на корисну модель. Впровадження розробки в агроформуваннях різної форми власності та отримання економічного ефекту підтверджує доцільність проведеної наукової роботи. Перелічене дає підстави рекомендувати роботу «Адаптування технологій виготовлення добрив з вуглецевмісних відходів для відтворення гумусового стану ґрунтів України» авторів Гетманенко В.А. і Кутова А.М. для відзначення Премією Президента України для молодих вчених.

Корсун Світлана Георгіївна, доктор с-г. наук, ННЦ "Інститут

Нагальною проблемою сучасності є накопичення органічних відходів різного походження. Токсикологічно безпечні відходи можуть послуговуватись сировиною для створення різних композицій органічних добрив для аграрного комплексу. В умовах дефіциту органічних добрив розроблення технологічних прийомів, які здатні забезпечити трансформування відходів у органічне добриво з відповідними агрохімічними і санітарно-гігієнічними властивостями в різних регіонах України є надзвичайно своєчасним і актуальним. Важливо, що за результатами роботи сформовано 7 державних стандартів, а розробки захищені патентами на корисну модель. Впровадження розробки в агроформуваннях різної форми власності та отримання економічного ефекту підтверджує доцільність проведеної наукової роботи. Перелічене дає підстави рекомендувати роботу «Адаптування технологій виготовлення добрив з вуглецевмісних відходів для відтворення гумусового стану ґрунтів України» авторів Гетманенко В.А. і Кутова А.М. для відзначення Премією Президента України для молодих вчених

Гамаюнова Валентина Василівна, д.с.-г.н., професор МНАУ

Відгук
на наукову роботу Гетманенко В.А., Кутової А.М.,
«Адаптування технологій виготовлення добрив з вуглецевмісних відходів для відтворення гумусового стану ґрунтів України»,
подану на здобуття Премії Президента України для молодих вчених

Гумус є інтегральним показником родючості ґрунту, джерелом біогенних елементів, важливим критерієм діагностики ґрунтів. У роботі обгрунтовано, що внесення у ґрунт кондиційованих органічних і органо-мінеральних добрив буде посилювати процеси гуміфікації, що сприятиме синтезу та накопиченню гумусу в ґрунтах, підвищенню їх родючості. Для характеристики органічної речовини ґрунту у роботі застосовано розширений набір показників, який дозволяє об’єктивніше її оцінити, особливо в контексті новітньої парадигми про полілабільність органічної речовини ґрунту.
Робота характеризується як масштабністю ідей, так і комплексним підходом до вирішення поставлених завдань. Наукова новизна роботи полягає в технологічному обґрунтуванні процесів виробництва органічних і органо-мінеральних добрив з місцевої сировини з визначенням та урахуванням еколого-агрохімічної ефективності їхнього застосування в коротко-ротаційних сівозмінах та розробленні нормативно-методичної бази щодо поводження з місцевою сировиною і добривами на їхній основі.
Одержані результати мають значну наукову та практичну значимість у порівнянні з відомими аналогами. Наукові здобутки авторів роботи впроваджено на площі більше 100 тис. га в різних областях України.

Господаренко Г. М., д.с.-г.н., проф., Уманський НУС

В умовах дефіциту органічних добрив, який нині можна спостерігати в Україні, виникає гостра необхідність збільшення виробництва усіх видів добрив, у тому числі нетрадиційних із органічних відходів різного походження. Для раціонального використання відходів необхідно проведення комплексних агроекологічних досліджень для розробки технологій їх переробки у якісні органо-мінеральні добрива. На вирішення цих питань спрямована представлена наукова робота.
Відходи органічного походження мають високий вміст легкодоступних органічних сполук і на помірних та підвищених фонах мінерального живлення стимулюють біогенну активність ґрунту, що сприяє трансформації органічної речовини та мінеральних елементів у ґрунті. Застосування запропонованих органо-мінеральних добрив у основне та припосівне (локальне) внесення в аграрному секторі України значно підвищує продуктивність сівозмін, покращує якість продукції та поліпшує родючість ґрунтів.
Проведено значний обсяг експериментальних досліджень. Дослідження виконано на високому методичному рівні. Робота має виражену науково-прикладну направленість та за сукупністю ознак дуже важлива як для практики сільського господарства, так і для охорони довкілля.
Безперечно, актуальність роботи, що присвячена вирішенню наукових та практичних задач, пов’язаних з проблемами дегумування ґрунтів, дефіциту органічних добрив та утилізації відходів, не викликає сумнівів. Це дозволяє рекомендувати роботу Гетманенко В.А., Кутової А.М. для відзначення Премією Президента України для молодих вчених.

Осадча Н.М., докт.геогр.наук, зав. відділу УкрГМІ

Дегуміфікація спричиняє не лише зменшення родючості ґрунтів та ефективності їх використання, але і веде до руйнування цілих екосистем. Теоретичне та технологічне обґрунтування виробництва і застосування органічних та органо-мінеральних добрив, що проведено у роботі, є надзвичайно важливим та актуальним завданням.
Отримано важливу інформацію про особливості структурних змін органічної речовини ґрунту, що зараз широко вивчають у світовому ґрунтознавстві у зв’язку з глобальними кліматичними змінами.
Наукове і практичне значення результатів дослідження полягає, перш за все, у впровадженні інновацій у сфері виробництва органічних та органо-мінеральних добрив. Робота має широке коло апробацій, наукова новизна одержаних результатів не викликає сумнівів та підтверджена патентами. Відмічається широке впровадження розробок авторів.
Базуючись на цьому, пропоную відмітити роботу Гетманенко В.А., Кутової А.М. премією Президента України для молодих вчених.

Доценко О.В., головний агрохімік СТОВ "Дружба-Нова"

Відсутність державної підтримки та дотацій на тваринницьку продукцію, і водночас високий попит на світовому ринку на зерно й олію вітчизняного виробництва зумовили формування гострого дисбалансу між рослинницькою та тваринницькою галузями агропромислового комплексу України. Для ліквідації від’ємного балансу гумусу та збільшення обсягів надходження в ґрунт органічних матеріалів аграрії за підтримки наукових закладів країни впроваджують ряд агрозаходів: заорювання нетоварної частини рослинницької продукції з компенсуючим застосуванням азотних добрив, сівба одно- або декілька компонентних сидератів, а також, безумовно, застосування органо-мінеральних добрив з вуглецевмісних відходів.
Представлена робота, крім вирішення нагальних для сільського господарства проблем з поліпшення гумусового стану ґрунтів та з переробки відходів різного походження, носить комплексний характер та має ознаки завершеної розробки починаючи від наукової ідеї, технологічних рішень з її втілення, польових досліджень у різних ґрунтово-кліматичних зонах, спрямованих на підвищення ефективності запропонованих агрозаходів і вдосконалення рецептур ОМД, та їхня успішна апробація і впровадження в господарствах різних форм господарювання, і в решті опрацювання та розробка нормативної документації, захист «ноу-хау» й інтелектуальної власності. Вважаю, що робота «Адаптування технологій виготовлення добрив з вуглецевмісних відходів для відтворення гумусового стану ґрунтів України» має як наукову цінність , так і практичну значимість, а авторський колектив в складі Гетманенко В.А. і Кутової А.М. заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Шкорбатов Ю.Г., д.б.н., проф. каф. мол. биол. та біотех ХНУ

Робота на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених «Адаптування технологій виготовлення добрив з вуглецевмісних відходів для відтворення гумусового стану ґрунтів України» Автори: Гетманенко Вікторія Анатоліївна, Кутова Анжела Миколаївна, присвячена дуже актуальній темі збереження та відтворення ґрунтів України. Авторам вдалося розробити методичні підходи до створення органо-мінеральних добрив (ОМД) та розробити технології виготовлення органічних добрив на основі вуглецевмісних відходів шляхом біоконверсії. Доказана економічна ефективність розробок авторів. З точки зору екології важливо, що запропоновані ОМД сприяють зниженню емісії парникових газів, вказують шляхи безпечної утилізації відходів. На мою думку, робота заслуговує на премію Президента України для молодих вчених.

Галушка С.В. Агрохімік корпорації Сварог Вест Груп

Дана робота висвітлює вкрай важливу тематику, яка торкається переробки відходів органічного походження. Особливе значення має адаптація виробництва органічних та ОМД до суворих вимог органічного землеробства. Без сумніву, дослідження в цьому напрямку вирішать важливі виробничі питання для багатьох підприємств, які займаються органічним землеробством і не лише. У тому числі і для нашого агрохолдингу.

Персіков Леонід

Дана наукова робота присвячена безперечно актуальному питанню вивчення способів виготовлення добрив з вуглецевмісних відходів та обґрунтуванню доцільності їх застосування для поліпшення гумусового стану ґрунтів.
Висвітлено науково-технологічні підходи до застосування органічних та органо-мінеральних добрив для регулювання гумусового стану ґрунтів. В умовах сьогодення значно посилюється меліоруючі значення добрив через помітну дегуміфікацію ґрунтів за умов інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Враховуючи актуальність теми, її наукову новизну та рівень дослідження колектив ТМ «СтимОрганік» вважає, що представлена робота Гетманенко В.А., Кутової А.М., заслуговує на здобуття Премії Президента України в галузі науки та техніки для молодих вчених.

Шумада Сергій

Наукові праці авторів Гетманенко В.А., Кутова А.М. заслуговують особливої уваги. Дані молоді працівники зробили неоціненний вклад в розвиток органічного сільськогосподарського виробництва. Що саме головне, в час коли наша країна потребує такої прогресивної молоді та їхніх наукових розробок в органічне виробництво та розвиток села, ми маємо, без перебільшення, таких молодих науковців. Хочу подякувати за співпрацю з нашим підприємством СП ГАЛИЧИНА. Розробки Гетманенка В.А., Кутова А.М. заслуговують на здобуття Державної премії Президента України. Нашу прогресивну молодь потрібно зацікавлювати та тримати в нашій країні для розвитку одної з найважливіших галузей України - сільськогосподарської.

Романов О. В., к. с.-г. н., доцент, декан

З розвитком сільського та комунального господарства різко зростають об'єми відходів, у тому числі і органічних, які за відповідної переробки можуть служити джерелами органічної речовини ґрунту і поживних елементів для сільськогосподарських культур. В той же час сільське господарство відчуває гострий дефіцит в органічних добривах. Тому на сьогодні є необхідність створення комплексу таких технологічних прийомів і процесів, що забезпечували б перетворення відходів сільськогосподарського виробництва та комунального господарства у органічні та органо-мінеральні добрива із сприятливими агрохімічними та санітарно-гігієнічними властивостями. За результатами роботи отримано 2 патенти на корисну модель та 7 державних стандартів України.
Вважаю, що робота «Адаптування технологій виготовлення добрив з вуглецевмісних відходів для відтворення гумусового стану ґрунтів України» є актуальною, а її автори Гетманенко В.А. і Кутова А.М. заслуговують на отримання Премії Президента України для молодих вчених 2018 р.

Крайнюков О.М., докт. геогр. н., проф. ХНУ ім. В.Н. Каразіна

У науковій роботі розроблено патентозахищені технології виготовлення органічних добрив, що буде сприяти їх швидкої окупності у порівнянні з діючими технологіями. Екологічний ефект роботи, а саме - безпечна утилізація відходів слід вважати важливою перевагою данної роботи.
Враховуючи актуальність теми, її наукову новизну та рівень дослідження вважаю, що робота Гетманенко В.А., Кутової А.М. заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Корчашкина Л.А., к.б.н., доц., Луганський НАУ

Визнання особливої ролі гумусу в екосистемі ґрунту і скорочення його запасів у ґрунтах сільськогосподарського призначення визначає необхідність розроблення сучасних агротехнологій його відтворення. Робота являє собою закінчений цикл комплексних наукових досліджень, спрямованих на вирішення проблеми виробництва органічних добрив і підвищення родючості ґрунтів України. З огляду на актуальність, високу наукову і практичну цінність роботи вважаю, що вона заслуговує присудження щорічної Премії Президента України для молодих вчених.

Морозов В.В.,к.с-г.н., професор, ХДАУ

Наукова робота спрямована на вивчення ряду актуальних питань сучасного землеробства. Дослідження були спрямовані на визначення ефективних підходів до виготовлення та застосування добрив із вуглецевмісних відходів. Впровадження положень представленої наукової роботи та комплексу стандартів сприятиме ефективному використанню відходів тваринництва, птахівництва, рослинництва, комунального господарства, як основної сировини для вироблення агрономічно цінних органічних добрив; Зважаючи на актуальність та новизну проведених досліджень, вважаємо, що робота «Адаптування технологій виготовлення добрив з вуглецевмісних відходів для відтворення гумусового стану ґрунтів України» представлена колективом авторів Гетманенко В.А., Кутовою А.М. заслуговує присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Михайлюк В.І., д.г.н., проф.ОДАУ

Останні роки в Україні вносять органічних добрив біля 5,5% від кількості у 1990 році. У чорноземах одеської області маємо за ці роки в орному шарі -0,5% гумусу. І основна проблема при дегуміфікації - це не втрата елементів живлення. Проблема в деградації агрофізичних (водно-фізичних) властивостей !!!, які для чорноземів є основним факторами родючості. Тому, безумовно, роботу підтримую і вона заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених

Булигін С.Ю, д.с.-г.н., проф., академік НААН України

У сучасних умовах дефіциту органічних добрив у аграрному виробництві України необхідно розглядати різні варіанти їх поповнення, адже за нестачі органічної речовини погіршуються агрономічні властивості ґрунтів та знижується родючість. Дана наукова робота присвячена безперечно актуальному питанню вивчення способів виготовлення добрив з вуглецевмісних відходів та обґрунтуванню доцільності їх застосування для поліпшення гумусового стану ґрунтів. Авторами доведено, що переробка органічної сировини шляхом біоконверсії дозволяє поліпшити меліоративні характеристики добрив, що обумовлює більш високу ефективність впливу компостованих матеріалів на органічну речовину ґрунту.
Наукове і практичне значення результатів дослідження полягає, перш за все, у впровадженні інновацій у сфері виробництва органічних і органо-мінеральних добрив, що сприятиме розвитку як традиційного так і органічного землеробства.
Результати наукових досліджень представлено в численних публікаціях, а також в державних стандартах України. Впровадження наукових розробок буде сприяти підвищенню та стабілізації родючості ґрунтів України, що дозволить підвищити рентабельність рослинництва та в подальшому підсилить продовольчу безпеку країни. Авторський колектив у складі Гетманенко В.А., Кутової А.М. заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Білогур І.С., канд.техн.наук, НТУ"ХПІ"

В роботі науково обґрунтовано і практично доведено екологічну доцільність та ефективність застосування органо-мінеральних добрив які виготовлені з вуглецевмісних відходів. Розроблені органо-мінеральні добрива містять певну кількість рухливих поживних речовин, макро- та мікроелементів, необхідних для рослини. А також в складі добрива є органічний вуглець, який дозволяє вирішити одну з важливіших проблем сучасного сільськогосподарського виробництва, це забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в грунті. Враховуючи актуальність теми, її наукову новизну та рівень дослідження вважаю, що представлена робота заслуговує на здобуття Премії Президента України в галузі науки та техніки для молодих вчених

Красєха Є.Н., д.б.н., проф., Біланчин Я.М., к.г.н., доц. ОНУ

Красєха Є.Н., д.б.н., проф., Біланчин Я.М., к.г.н., доц., Цуркан О.І., к.г.н., с.н.с., ОНУ імені І.І. Мечникова

Головна ідея роботи базується на розв'язанні надзвичайно важливих проблем і впровадженні розробок стосовно збереження родючості ґрунтів, відтворення їх екологічних та продукційно-формуючих функцій. Розроблені патентозахищені технології виготовлення органічних добрив на основі вуглецевмісних відходів та висвітлені науково-технологічні підходи до застосування органічних й органо-мінеральних добрив для оптимізації гумусового стану ґрунтів без сумніву є особливо значимими в сучасних ґрунтово-екологічних умовах. Позитивно, що більшість результатів досліджень авторів широко впроваджена, вони також достатньо висвітлені в наукових публікаціях різних рівнів та підтверджені патентами на корисні моделі. Вважаємо, що представлена наукова робота заслуговує високої оцінки та здобуття Премії Президента для молодих вчених.

Лопушняк В. І., д с.-г. н., проф. ЛНАУ

Наукова робота присвячена технологічним підходам до виготовлення органічних та органо-мінеральних добрив на основі вуглецевмісних відходів (осади стічних вод, солома, послід) для відтворення гумусового стану ґрунтів. Авторами запропоновано зональних підхід до виготовлення добрив використовуючи властивості амфіфільності біологічних макромолекул, яка є важливою передумовою формування органо-мінеральних комплексів у ґрунті. Результати наукових досліджень достатньо апробовані, представлені у 7 державних стандартах України.
Враховуючи актуальність теми, її наукову новизну та рівень дослідження вважаю, що робота Гетманенко В.А., Кутової А.М. заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Пузняк О.М., к.б.н., ВДСГДС НААН

Без сумніву - виконана науково-дослідна робота має важливе наукове та практичне значення в аграрній галузі виробництва. В існуючих системах землеробства практично ігнорується біологічна складова родючості ґрунтів. Заходи, спрямовані на відновлення ґрунтової родючості та підвищення ефективності агроекосистем, мають бути пов’язані насамперед з діяльністю безпечних елементів живлення для рослин та збереження екологічної рівноваги агроекосистеми. Крім того, подано ефективне використання вуглецевмісних відходів, що без сумніву важливо для безпеки навколишнього середовища.
Враховуючи цінність наукового доробку як для науки, так і виробництва вважаю, що представлена робота заслуговує на здобуття Премії Президента України в галузі науки та техніки для молодих вчених.

Биндич Тетяна , канд. біол. наук, ННЦ ІГА

Представлена робота присвячена вирішенню дуже актуального питання - відтворенню гумусового стану ґрунтів шляхом застосування добрив із вуглецевмісних відходів, яке представляє значний теоретичний та практичний інтерес для декількох аграрних наук - ґрунтознавства, агрохімії та агроекології. Робота виконана на високому науково-методичному рівні. Важливою перевагою цієї наукової роботи є комплексний підхід до вирішення наукового завдання, обґрунтованість використаних методів дослідження, логічність викладення та значний рівень опрацювання отриманих результатів. Особливою перевагою роботи можна вважати отримання двох охоронних документів, які підтверджують новизну та конкурентоспроможність технічних рішень, що розроблені молодими науковцями. Крім того, вражають значні об’єми впроваджень отриманих результатів у промисловому виробництві органічних та органо-мінеральних добрив.
З огляду на це вважаю, що представлена робота заслуговує на здобуття Премії Президента України в галузі науки та техніки для молодих вчених.

Куц О.В., к.с-г.н., с.н.с., ІОБ НААН

Виконана науково-дослідна робота має важливе наукове та практичне значення, особлива та її частина, що стосується впровадження розробки в органічному землеробстві. З причин тривалого часу на мінералізацію мікроорганізмами класичних органічних добрив в умовах органічного землеробства в початкові етапи розвитку с.-г. рослин формується дефіцит елементів живлення, що спричиняє подальше відставання рослин та зменшення продуктивності агроценозів. Впровадження нових видів активованих органічних добрив дозволить вирішити дану проблему, а маловитратне їх виробництво забезпечить швидке розповсюдження технології в виробничих умовах. Безумовно робота заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.