Офіційний веб сайт

2017, Премії Президента

4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номеріконка для сортування Назва роботи Презентація
м1 Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії
(Коментарів/Комментариев/Comments: 63)
м10 Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства
(Коментарів/Комментариев/Comments: 43)
м14 Факторинг як інструмент підвищення ефективності господарювання: економіко-правовий аспект
(Коментарів/Комментариев/Comments: 2)
м20 Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки
(Коментарів/Комментариев/Comments: 33)
м23 Шлюб і сім'я у Гетьманщині XVIII століття
(Коментарів/Комментариев/Comments: 33)
м26 Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах
(Коментарів/Комментариев/Comments: 40)
м36 Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України
(Коментарів/Комментариев/Comments: 44)
м4 Маркетинг у механізмах державного управління
(Коментарів/Комментариев/Comments: 63)
м40 Формування продовольчого комплексу та природно-техногенної безпеки регіону
(Коментарів/Комментариев/Comments: 37)
м42 Психологічні умови розвитку дослідницьких здібностей обдарованих учнів
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м46 Формування дивідендної політики акціонерного товариства
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м49 Населення Гетьманщини XVIII ст.: соціально-демографічна історія
(Коментарів/Комментариев/Comments: 12)
м5 Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики
(Коментарів/Комментариев/Comments: 41)
м51 Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства
(Коментарів/Комментариев/Comments: 20)
м56 Система комбінованого навчання майбутніх фахівців з програмної інженерії
(Коментарів/Комментариев/Comments: 19)
м59 Економічна ефективність діяльності підприємств олійно-жирового підкомплексу
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м6 Психологія міжособистісного спілкування осіб похилого віку
(Коментарів/Комментариев/Comments: 22)
м60 Формування організаційно-економічного забезпечення розвитку державно-приватного партнерства
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м78 Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка та “Молодої Музи”. Семантика й поетика.
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м81 Роль інформаційної демократії та електронного урядування для розвитку політичної системи та громадянського суспільства в Україні
(Коментарів/Комментариев/Comments: 43)
м9 Етнокультурна спадщина кримських татар в новітній історії України
(Коментарів/Комментариев/Comments: 4)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номеріконка для сортування Назва роботи Презентація
м11 Молекулярно-генетичні та клінічні дослідження пост-Чорнобильського і спорадичного папілярного раку щитоподібної залози
(Коментарів/Комментариев/Comments: 17)
м29 Нові аспекти щодо біологічної ролі клітинного пріона в організмі
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м3 Особливості проведення регенеративно-реконструктивних втручань при генералізованому пародонтиті у хворих на цукровий діабет 2 типу
(Коментарів/Комментариев/Comments: 35)
м39 Молекулярні механізми регуляції міжклітинних взаємодій
(Коментарів/Комментариев/Comments: 10)
м41 Флуоровмісні амінокислоти, аміни та діазоалкани: синтез та застосування в медичній хімії і агрохімії
(Коментарів/Комментариев/Comments: 23)
м45 Нові сполуки з рослинних флаваноїдів та субстанцій наночастинок срібла та золота
(Коментарів/Комментариев/Comments: 13)
м48 Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину
(Коментарів/Комментариев/Comments: 8)
м53 Роль диспластичних деформацій кісткових компонентів колінного суглоба у формуванні гонартрозу, прогноз його розвитку
(Коментарів/Комментариев/Comments: 19)
м54 Вплив брасиностероїдів на стійкість рослинної складової природних екосистем
(Коментарів/Комментариев/Comments: 1)
м63 Використання мініінвазивних втручань під ультразвуковою навігацією при захворюваннях підшлункової залози, ускладненої обмеженими скупченнями рідини
(Коментарів/Комментариев/Comments: 4)
м64 Нові шляхи кардіопротекції при артеріальній гіпертензії і старінні
(Коментарів/Комментариев/Comments: 12)
м67 Конформаційна гнучкість циклів як новий вимір ароматичності: роль структурних факторів
(Коментарів/Комментариев/Comments: 9)
м70 Наукові засади створення нових жароміцних сплавів титану, ніобію та молібдену, зміцнених боридами
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м71 Морфофункціональні особливості острівцевого апарату підшлункової залози в залежності від її фіброзної трансформації при хронічному панкреатиті
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м73 Створення високотехнологічних композиційних матеріалів для роботи в екстремальних умовах та потреб аерокосмічної промисловості
(Коментарів/Комментариев/Comments: 12)
м74 Створення нових наноструктурованих цеоліт- та вуглецьвмісних матеріалів для процесів і технологій сталого розвитку
(Коментарів/Комментариев/Comments: 3)
м75 Розробка та створення нового лікарського засобу на основі похідного адамантану для терапії гострої ішемії головного мозку та серця
(Коментарів/Комментариев/Comments: 18)
м77 Молекулярні механізми коригувальної дії нікотинаміду та холекальциферолу за метаболічних порушень індукованих цукровим діабетом
(Коментарів/Комментариев/Comments: 19)
1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номеріконка для сортування Назва роботи Презентація
м12 Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції
(Коментарів/Комментариев/Comments: 36)
м15 Оцінювання граничного стану і залишкового ресурсу елементів конструкцій енергетичного і транспортного обладнання
(Коментарів/Комментариев/Comments: 14)
м16 Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)
(Коментарів/Комментариев/Comments: 43)
м18 Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам
(Коментарів/Комментариев/Comments: 35)
м19 Підвищення рівня кібернетичного захисту інформаційно-комунікаційних систем методами комплексного стегоаналізу цифрових зображень
(Коментарів/Комментариев/Comments: 7)
м2 Мобільні туристичні інформаційні технології з рекомендаційною безпековою компонентою
(Коментарів/Комментариев/Comments: 47)
м31 Створення нових систем на основі вуглецевих наноматеріалів для енергетики
(Коментарів/Комментариев/Comments: 8)
м32 Створення металоматричних композитів інструментального призначення
(Коментарів/Комментариев/Comments: 6)
м33 Математичне та комп’ютерне моделювання процесів дифузії у стохастично неоднорідних шаруватих структурах
(Коментарів/Комментариев/Comments: 10)
м38 Задачі стабілізації та планування руху для багатовимірних динамічних систем з некерованим лінійним наближенням
(Коментарів/Комментариев/Comments: 19)
м43 Перспективна інтегрована навігація безпілотних авіаційних систем
(Коментарів/Комментариев/Comments: 28)
м47 Розмірні ефекти в тонкоплівкових матеріалах для термоелектричного перетворення енергії
(Коментарів/Комментариев/Comments: 8)
м50 Дослідження нових макро- та наноструктурованих функціональних матеріалів різної фізико-хімічної природи
(Коментарів/Комментариев/Comments: 10)
м52 Моделювання напружено-деформованого стану кусково-однорідних пружно-пластичних структур з міжконтактними зазорами та тріщинами
(Коментарів/Комментариев/Comments: 16)
м58 Інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань при створенні нових конструкцій ракетно-космічної техніки
(Коментарів/Комментариев/Comments: 22)
м62 Системи плівкового охолодження лопаток високотемпературних газових турбін
(Коментарів/Комментариев/Comments: 22)
м65 Розвиток теорії та комп’ютерне моделювання просторово обмежених об’єктів м’якої речовини
(Коментарів/Комментариев/Comments: 13)
м66 Піроліз вуглеводневих газів у електротермічному псевдозрідженому шарі
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м68 Створення нових надтвердих керамічних матеріалів на основі карбіду вольфраму, субоксиду бору та боридів молібдену для роботи в екстремальних умовах
(Коментарів/Комментариев/Comments: 31)
м69 Термопружність шаруватих термочутливих тіл за складного теплообміну з довкіллям
(Коментарів/Комментариев/Comments: 2)
м72 Застосування нових операторно-функціональних підходів до побудови ефективних чисельних методів розв'язування сучасних задач природознавства
(Коментарів/Комментариев/Comments: 16)
м76 Методи оцінювання роботоздатності елементів конструкцій енергетичного обладнання за наводнювання
(Коментарів/Комментариев/Comments: 20)
м79 Умови формування самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації у межах Західної Волині
(Коментарів/Комментариев/Comments: 7)
м80 Застосування методів мультимасштабного моделювання до дослідження систем під опроміненням
(Коментарів/Комментариев/Comments: 15)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номеріконка для сортування Назва роботи Презентація
м13 Еколого-економічні імперативи розвитку органічного сільського господарства в Україні
(Коментарів/Комментариев/Comments: 26)
м22 Оцінка та отримання нових форм міскантусу толерантних до абіотичних стресових факторів в умовах in vitro
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м24 Автоматизоване керування технологічними комплексами харчової промисловості з використанням інтелектуальних методів та комп’ютерних технологій
(Коментарів/Комментариев/Comments: 11)
м25 Формування основних показників якості стевії та її комплексна переробка
(Коментарів/Комментариев/Comments: 24)
м27 Ресурсозбережувальні та екологобезпечні заходи з відтворення родючості ґрунтів з підвищеною кислотністю
(Коментарів/Комментариев/Comments: 8)
м28 Обґрунтування пріоритету селекційно-технологічних розробок для сталого виробництва сої в Україні
(Коментарів/Комментариев/Comments: 12)
м55 Енергоефективні системи у спорудах закритого ґрунту
(Коментарів/Комментариев/Comments: 12)
м57 Розробка технології теплового оброблення для раціонального використання деревини
(Коментарів/Комментариев/Comments: 15)
м7 Інноваційні технології харчової продукції, одержаної шляхом сферифікації
(Коментарів/Комментариев/Comments: 20)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номеріконка для сортування Назва роботи Презентація
м17 Стійкий до відмов енергоощадний електропривод змінного струму
(Коментарів/Комментариев/Comments: 34)
м21 Алгоритми цілісної оцінки річкових та лиманних екосистем України
(Коментарів/Комментариев/Comments: 26)
м30 Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України
(Коментарів/Комментариев/Comments: 24)
м34 Геоенергетика, фізико-хімія та гідрогеомеханіка техногенезу льосових масивів як основа інженерної протидії їхній деградації
(Коментарів/Комментариев/Comments: 17)
м35 Підвищення енергетичної ефективності дизель-генераторних електромеханічних систем транспортних засобів
(Коментарів/Комментариев/Comments: 14)
м37 Підвищення паливної ефективності та екологічності газотурбінних і газопоршневих двигунів застосуванням плазмохімічних та термосорбційних технологій
(Коментарів/Комментариев/Comments: 19)
м44 Просторове моделювання впливу сміттєзвалищ на складові довкілля із застосуванням дистанційних методів та геоінформаційних систем
(Коментарів/Комментариев/Comments: 7)
м61 Вплив радіонуклідного забруднення зони відчуження Чорнобильської АЕС на біорізноманіття бактерій і молекулярну фізіологію рослин
(Коментарів/Комментариев/Comments: 33)
м8 Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі
(Коментарів/Комментариев/Comments: 26)
Всього коментарів: 1485