Ви є тут

Премії Президента

3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M15 Роль генетичних, кардіогемодинамічних і метаболічних механізмів у розвитку коморбідної патології – гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу (Кількість коментарів: 10)
M15 Цикл наукових праць "Похідні планарних гетероциклічних систем як перспективні противірусні агенти широкого спектру дії та індуктори інтерферону" (Кількість коментарів: 2)
M16 Цикл наукових праць "Отримання фармацевтично-цінних білків в рослинах та вивчення стійкості трансгенних рослин до фітопатогенних вірусів" (Кількість коментарів: 0)
M16 Відтворення гетерозиготного генотипу рослин (Кількість коментарів: 2)
M17 Ароматичність та конформаційна гнучкість шестичленних циклів: вплив гетероатомів і замісників (Кількість коментарів: 3)
M17 Цикл наукових праць "Властивості та модуляція хлорних каналів у нейронах головного мозку" (Кількість коментарів: 4)
M18 Біологічні особливості культивування лікарських грибів роду Ganoderma Karst. та їх застосування в лікувально-профілактичних цілях (Кількість коментарів: 8)
M19 Спрямований синтез похідних тіазолідину з поліфармакологічними властивостями як потенційних лікарських засобів (Кількість коментарів: 11)
M19 Підвищення якості та продуктивного потенціалу культурних рослин на основі фізіолого-генетичних та агрохімічних заходів (Кількість коментарів: 5)
M20 Фазові рівноваги у системах з оксидами рідкісноземельних елементів (Кількість коментарів: 11)
M20 Особливості біохімічних та функціональних порушень в серцево-судинній системі за умов цукрового діабету 2 типу на тлі гіпоестрогенії (експериментальне дослідження) (Кількість коментарів: 0)
M22 Комплексний підхід до оцінювання генетичної специфічності та резистентності великої рогатої худоби (Кількість коментарів: 9)
M22 Розробка аналітичних біотехнологій для потреб імунологічної діагностики (Кількість коментарів: 18)
M22 Керований синтез біонанокомпозитів, їх структура та морфологія (Кількість коментарів: 8)
M23 Поліфункціональні магніточутливі нанокомпозити та наноматеріали медико-біологічного призначення (Кількість коментарів: 17)
M24 Цикл наукових праць "Розроблення наноструктурованих каталізаторів нового покоління для промислових процесів та захисту навколишнього середовища" (Кількість коментарів: 6)
M24 Цикл наукових праць "Розроблення наноструктурованих каталізаторів нового покоління для промислових процесів та захисту навколишнього середовища" (Кількість коментарів: 0)
M24 Роль брасиностероїдів у формуванні вторинних посередників в процесі регуляції адаптації метаболізму рослин до дії абіотичних стресів (Кількість коментарів: 15)
M25 Створення альтернативних біопалив з поновлювальної сировини (Кількість коментарів: 13)
M25 Хірургічні методи лікування захворювань порожнини носа і глотки у дітей з використанням електрозварювальних технологій (Кількість коментарів: 15)
M25 Цикл наукових праць "Синтез, властивості та практичне застосування нанокристалічних феромагнітних, літій провідних і надвисокочастотних оксидних систем" (Кількість коментарів: 15)
M25 Посттравматичний стресовий розлад у учасників АТО/ООС (механізми формування, терапія, профілактика, реабілітація хворих) (Кількість коментарів: 25)
M26 Науково-теоретичне обґрунтування технології та стандартизації фітопрепаратів для корекції патологічних станів щитоподібної залози (Кількість коментарів: 0)
M26 Цикл наукових праць "Нові біоаналітичні системи медичного призначення" (Кількість коментарів: 17)
M26 Метаболіти бактерій і дріжджів та їх функціональна активність (Кількість коментарів: 13)
M26 Сигнальні мережі, залучені до розвитку фенотипу ракових стовбурових клітин: роль адаптерних протеїнів та розробка протипухлинної терапії на основі наноматеріалів (Кількість коментарів: 6)
M26 Науково-теоретичне обґрунтування технології та стандартизації фітопрепаратів для корекції патологічних станів щитоподібної залози (Кількість коментарів: 0)
M26 Застосування низьких температур для створення девіталізованих судинних скафолдів (Кількість коментарів: 0)
M26 Донори гідроген сульфіду як потенційні лікоподібні сполуки з протизапальною активністю (Кількість коментарів: 5)
M27 Цикл наукових праць "Розробка та біо-тестування нових сполук з противірусною та протипухлинною активністю" (Кількість коментарів: 15)
M27 Нові шляхи кардіоротекції при артеріальній гіпертензії і старінні (Кількість коментарів: 7)
M27 Комплексне оцінювання генетичних наслідків забруднення навколишнього середовища і шляхи їхнього попередження (Кількість коментарів: 0)
M27 Цикл наукових праць “Модуляція секреторного процесу за участі глутаматних транспортерів та рецепторів” (Кількість коментарів: 7)
M28 Цикл наукових праць "Молекулярні механізми функціонування білків, залучених до перебігу нейродегенеративних захворювань" (Кількість коментарів: 16)
M28 Цикл наукових праць "Доставка генетичного матеріалу та ліків до клітин еукаріотів за допомогою наноносіїв" (Кількість коментарів: 28)
M28 Багатофункціональні матеріали зі спіновим переходом (Кількість коментарів: 10)
M28 Бактеріофаги фітопатогенних і промислово цінних ентеробактерій: особливості вірус-клітинної взаємодії, геноміка та специфіка морфогенезу (Кількість коментарів: 17)
M28 Генетична гетерогенність та оптимізація лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки в дітей (Кількість коментарів: 13)
M29 Прогнозування ефективності системного лікування метастатичного раку молочної залози у хворих в менопаузі (Кількість коментарів: 12)
M29 Нові аспекти щодо біологічної ролі клітинного пріона в організмі (Кількість коментарів: 0)
M29 Вогнегасна речовина для підвищення ефективності роботи систем водяного пожежогасіння висотних будинків (Кількість коментарів: 0)
M29 Метаболічна інженерія дріжджів з метою конструювання ефективних продуцентів біологічно активних сполук та біопалива (Кількість коментарів: 9)
M29 Пригнічення злоякісності пухлинних клітин як шлях підвищення ефективності терапії онкологічних хворих (Кількість коментарів: 14)
M30 Метаболітний, білковий та фітогормональний статус бобово-ризобіальних систем як потенційний маркер адаптивних реакцій до стресових чинників навколишнього середовища (Кількість коментарів: 11)
M30 Гігієнічна оцінка біобезпеки при одержанні та застосуванні наносрібла (Кількість коментарів: 11)
M30 Підвищення стійкості бобово-ризобіального симбіозу сої до дії посухи (Кількість коментарів: 5)
M30 Бактеріальні біоплівки як форма взаємодії бактерій із навколишнім середовищем (Кількість коментарів: 19)
M31 Цикл наукових праць «Наукові основи біоконверсії відходів агропромислового комплексу вищими грибами та використання її продуктів у функціональному харчуванні» (Кількість коментарів: 23)
M31 Цикл наукових праць “Удосконалення методів синтезу функціональних наночастинок срібла та вивчення їх фізико-хімічних характеристик і механізмів біологічної дії” (Кількість коментарів: 0)
M32 Дисфункції іонних каналів: від молекулярних механізмів до новітніх стратегій корекції (Кількість коментарів: 46)
M32 Цикл наукових праць "Фундаментальні основи створення нових поліфункціональних наноматеріалів з інтерфероногенною та противірусною активністю" (Кількість коментарів: 14)
M34 Хемографічний метод візуалізації гетерогенних процесів малої і надмалої інтенсивності (Кількість коментарів: 0)
M34 Інноваційні технології харчових продуктів спеціального призначення в контексті продовольчої безпеки України (Кількість коментарів: 5)
M34 Будова та фотоніка мероціанінів як підґрунтя для розробки світлочутливих матеріалів (Кількість коментарів: 8)
M35 Клініко-рентгенологічні та імуногенетичні особливості виникнення рецидиву туберкульозу легень (Кількість коментарів: 20)
M36 Підвищення якості та безпеки яблучного соку для дитячого і дієтичного харчування (Кількість коментарів: 3)
M36 Діагностика та лікування ішемічної хвороби серця з діастолічною дисфункцією міокарда у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень (Кількість коментарів: 1)
M36 Синтез, характеристика та вивчення металовмісних макроциклічних комплексів (Кількість коментарів: 3)
M36 Розробка неорганічних та органо-неорганічних сорбційних матеріалів для селективного вилучення компонентів із водних середовищ (Кількість коментарів: 26)
M37 Тяжкі негоспітальні пневмонії різної етіології: клінічні, диференційно-діагностичні та прогностичні критерії (Кількість коментарів: 0)
M38 Спрямований синтез та хімічні трансформації нових азото- та кисневмісних гетероциклічних сполук біоаналітичного та фармакологічного призначення (Кількість коментарів: 41)
M39 Біотехнологічна методика лікування дегенеративно-дистрофічних ушкоджень хрящової тканини міжхребцевих дисків (Кількість коментарів: 2)
M39 Цикл наукових праць "Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів" (Кількість коментарів: 14)
M39 Безцементне ендопротезування кульшового суглоба в залежності від форми каналу стегнової кістки (Кількість коментарів: 15)
M39 Мікробні і молекулярно-генетичні біотехнології для збереження, біоремедіації та підвищення продуктивності агроекосистем (Кількість коментарів: 8)
M39 Молекулярні механізми регуляції міжклітинних взаємодій (Кількість коментарів: 10)
M40 Серцево-судинні події та якість життя у хворих на фібриляцію-тріпотіння передсердь (Кількість коментарів: 35)
M40 Цикл наукових праць "Дослідження відтворення популяцій коропових риб та шляхів рибогосподарської експлуатації Запорізького водосховища" (Кількість коментарів: 21)
M41 Флуоровмісні амінокислоти, аміни та діазоалкани: синтез та застосування в медичній хімії і агрохімії (Кількість коментарів: 23)
M41 Неорганічні іоніти нового покоління для селективної сорбції іонів-токсикантів (Кількість коментарів: 22)
M42 Одержання нових циклоалкенільних сульфовмісних похідних ізооксазолу реакціями метатезису із закриттям циклу (Кількість коментарів: 0)
M43 Біопрепарат комплексної дії РИЗОГУМІН у сучасних технологіях вирощування бобових культур (Кількість коментарів: 7)
M44 Цикл наукових праць "Синтез та властивості перспективних біологічно активних субстанцій – нітрогеновмісних естерів тіосульфокислот" (Кількість коментарів: 1)
M44 Оптимізація хірургічного лікування хворих на вікову катаракту (Кількість коментарів: 13)
M44 Цикл наукових праць "Структурні особливості взаємодії купрум(І) галогенідів з функціональними похідними термінальних алкінів" (Кількість коментарів: 0)
M45 Нові сполуки з рослинних флаваноїдів та субстанцій наночастинок срібла та золота (Кількість коментарів: 13)
M45 Лікування жінок репродуктивного віку з патологією ендометрія (Кількість коментарів: 16)
M47 Неінвазивна оцінка пружно-еластичних властивостей артерій та камер серця (Кількість коментарів: 14)
M47 Цикл наукових праць "Проблема біорізноманіття перлівницевих (mollusca, bivalvia, unionidae) в умовах антропогенної трансформації гідроценозів України" (Кількість коментарів: 0)
M47 Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину (Кількість коментарів: 1)
M48 Клініко-морфологічне обґрунтування комплексного лікування патологічних рубців, що локалізовані в ділянках голови та шиї (Кількість коментарів: 31)
M48 Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину (Кількість коментарів: 8)
M48 Розробка та застосування технологій in vitro для розмноження і збереження біологічного різноманіття (Кількість коментарів: 6)
M49 Вдосконалення хірургічного лікування хворих на рак ободової кишки шляхом впровадження мультимодальної програми швидкого відновлення (Кількість коментарів: 0)
M49 Діагностика вугільних пластів за параметрами масопереносу флюїдів у вугіллі (Кількість коментарів: 0)
M49 Дослідження сфероїдогенезу та пластичності клітин наднирників в культурі in vitro та розробка способів їх довгострокового зберігання (Кількість коментарів: 0)
M49 Особливості біорізноманіття ґрунтової мікрофлори забруднених радіонуклідами територій та її вплив на доступність радіонуклідів рослинам (Кількість коментарів: 25)
M50 Створення нового оригінального лікарського засобу на основі дослідження синтетичних, фізико-хімічних та біологічних властивостей похідних 4-моно- та 4,5-дизаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіону (Кількість коментарів: 11)
M51 Експресія та міжмолекулярні взаємодії білків родин інтерсектинів та верпролінів, задіяних в метастазуванні ракових клітин (Кількість коментарів: 3)
M51 Конструювання арилзаміщених гетероциклічних сполук з біологічною активністю та для потреб оптоелектроніки (Кількість коментарів: 17)
M52 Цикл наукових праць "Створення та апробоція високоефективних флуоресцентних зондів для медико-біологічних досліджень" (Кількість коментарів: 12)
M53 Роль диспластичних деформацій кісткових компонентів колінного суглоба у формуванні гонартрозу, прогноз його розвитку (Кількість коментарів: 19)
M54 Вплив брасиностероїдів на стійкість рослинної складової природних екосистем (Кількість коментарів: 1)
M55 Клітинно-молекулярні механізми коригувальної дії вітаміну D3 за глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу (Кількість коментарів: 8)
M55 Ефекти вихрових імпульсних магнітних полів на вищі центри вегетативної регуляції (Кількість коментарів: 0)
M55 Особливості репродукції вірусів герпесу в умовах змішаної інфекції та розробка перспективних засобів антивірусної дії (Кількість коментарів: 27)
M56 Цикл наукових праць "Нові біологічно активні полімерні матеріали для застосування в медицині" (Кількість коментарів: 0)
M56 Прісноводні молюски фауни України: поширення, сучасний стан популяцій, біоценотичні зв’язки, проблеми збереження різноманіття (Кількість коментарів: 0)
M56 Активність антиоксидантних ферментів та інтенсивність оксидативного стресу при застосуванні кластерних сполук ренію з алкільними лігандами як протипухлинних засобів (Кількість коментарів: 0)
M57 Цикл наукових праць "Епігенетичні основи і причини взаємозв’язку диференціації клітин, канцерогенезу та старіння" (Кількість коментарів: 1)

Сторінки