Ви є тут

Премії Президента

4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M44 Дуальність та одиничність у мисленні і мові (німецько-український феномен) (Кількість коментарів: 7)
M46 Цикл наукових праць "Девіртуалізація віртуального: на вершині падіння" (Кількість коментарів: 3)
M46 Теорія і практика запобігання корупції в органах Національної поліції України: адміністративно-правове дослідження (Кількість коментарів: 82)
M46 Наукова освіта на засадах цифровізації суспільства. Теорія і практика. (Кількість коментарів: 33)
M46 Формування дивідендної політики акціонерного товариства (Кількість коментарів: 0)
M46 Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій (Кількість коментарів: 34)
M46 Цикл наукових праць "Оніми в літературній мові українського народу" (Кількість коментарів: 2)
M47 Трансформації на ринку зерна в контексті розширення ємності внутрішнього ринку продовольства та експортного потенціалу України (Кількість коментарів: 0)
M47 Цикл наукових праць “Бухгалтерське відображення еколого-економічних процесів у контексті сталого розвитку: теорія, методологія, організація” (Кількість коментарів: 39)
M48 Державне управління освітніми змінами в Україні: теоретичні засади (Кількість коментарів: 136)
M48 Єдність судової влади (Кількість коментарів: 7)
M48 Оптимізація інвестицій в проекти та програми соціально-економічного розвитку регіону (Кількість коментарів: 0)
M48 Кримськотатарська мова в етнокультурному середовищі Криму (Кількість коментарів: 0)
M48 Пенітенціарна система України: теоретико-прикладна модель (Кількість коментарів: 27)
M49 Населення Гетьманщини XVIII ст.: соціально-демографічна історія (Кількість коментарів: 12)
M50 Цикл наукових праць "Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України" (Кількість коментарів: 11)
M50 Монографія "Запитання соціологічної анкети: методологічні проблеми конструювання" (Кількість коментарів: 4)
M51 Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду: міжетнічне (спів)життя та соціокультурні трансформації. (Кількість коментарів: 0)
M51 Творча взаємодія батьків і дітей як чинник гармонізації сімейних стосунків (Кількість коментарів: 0)
M51 Культурологічний вимір лінгвістичних і перекладознавчих студій: дослідження й викладання (Кількість коментарів: 17)
M51 Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства (Кількість коментарів: 20)
M52 Регіональна промислова політика в стратегії забезпечення економічної безпеки України (Кількість коментарів: 7)
M52 Детермінанти розвитку біржового ринку агропродовольчої продукції в Україні (Кількість коментарів: 106)
M52 Економічні імперативи розвитку та комерціалізації інтелектуальної власності в Україні (Кількість коментарів: 20)
M52 Теоретичні та методичні засади інвестиційного забезпечення промислової діяльності регіону (Кількість коментарів: 7)
M53 Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем (Кількість коментарів: 22)
M53 Цикл наукових праць "Проблеми формування сталого способу життя в Україні" (Кількість коментарів: 13)
M54 Цикл наукових праць "Правове регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу: досвід для України" (Кількість коментарів: 21)
M54 Юридичні факти в доктрині приватного права України (Кількість коментарів: 54)
M54 Психологія емоційної сфери дітей з когнітивними порушеннями (Кількість коментарів: 4)
M55 Цикл наукових праць “Формування адаптивної моделі інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління економікою України в умовах виходу з економічної кризи” (Кількість коментарів: 2)
M55 Механізми державного управління безперервним розвитком освіти в умовах глобальних викликів (Кількість коментарів: 80)
M56 Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки (Кількість коментарів: 22)
M56 Непідприємницькі юридичні особи в приватному праві України (Кількість коментарів: 0)
M56 Забезпечення правопорядку в прикордонній сфері України (Кількість коментарів: 76)
M56 Система комбінованого навчання майбутніх фахівців з програмної інженерії (Кількість коментарів: 19)
M57 Формування логістичної стратегії авіакомпанії в умовах глобалізації (Кількість коментарів: 2)
M57 Цикл наукових праць «Проблеми підвищення ефективності національної інноваційної системи України» (Кількість коментарів: 7)
M57 Цикл наукових праць "Управління правами інтелектуальної власності та їх комерціалізація в Україні" (Кількість коментарів: 8)
M57 Дипломатія Королівства Русі у європейських латиномовних пам’ятках ХІІІ–XV століть (Кількість коментарів: 7)
M58 Модельні правові акти: теорія та практика реалізації (Кількість коментарів: 0)
M59 Економічна ефективність діяльності підприємств олійно-жирового підкомплексу (Кількість коментарів: 0)
M59 Розвиток регіонального ринку нерухомості в рекреаційних територіях України (Кількість коментарів: 4)
M59 Динаміка особових імен Центральної Донеччини (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) (Кількість коментарів: 1)
M59 Протидія злочинам у сфері державних закупівель (Кількість коментарів: 0)
M60 Формування організаційно-економічного забезпечення розвитку державно-приватного партнерства (Кількість коментарів: 0)
M60 Народні традиції випікання хліба в українців: генетичний, семантико-семіотичний та структурний аналіз (Кількість коментарів: 0)
M60 Цикл наукових праць "Етнолінгвістична ідентичність як чинник регуляції міжособової взаємодії" (Кількість коментарів: 0)
M60 Концептуальні засади сталого розвитку соціально-економічних систем (Кількість коментарів: 68)
M61 Цикл наукових праць "Звернення до Європейського суду з прав людини як реалізація права на правосуддя" (Кількість коментарів: 3)
M61 Фінансова ефективність інвестиційно-інноваційної діяльності нафтогазових підприємств в умовах концесії (Кількість коментарів: 14)
M61 Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності (Кількість коментарів: 4)
M61 Цикл наукових праць "Проблеми юрисдикції Суду Європейського Союзу" (Кількість коментарів: 0)
M61 Цикл наукових робіт "ІКТ підтримка підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін" (Кількість коментарів: 0)
M62 Цикл наукових праць "Екологозбалансоване водокористування в системі соціально-економічного розвитку України" (Кількість коментарів: 3)
M62 Ювелірне мистецтво України XX–XXI століть (Кількість коментарів: 0)
M63 Формування механізму реструктуризації аеропортів (Кількість коментарів: 0)
M63 Інклюзивне бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами та формування мультимедійних бібліотечних фондів з врахуванням нозологій (Кількість коментарів: 96)
M63 Диференціація грошових доходів населення: аналіз, прогноз та механізм регулювання (Кількість коментарів: 0)
M63 Походження людської мови на основі ностратичної теорії (Кількість коментарів: 8)
M63 Мораль і право як соціальні регулятори у сфері публічно-приватних правовідносин (Кількість коментарів: 18)
M64 Формування управлінської культури майбутніх учителів у діяльності органів студентського самоврядування (Кількість коментарів: 0)
M64 Тактичні засади застосування криміналістичного прогнозування у досудовому розслідуванні (на прикладі органів Національної поліції України) (Кількість коментарів: 9)
M64 Цикл наукових праць "Судові системи країн Європейського Союзу та України: порівняльно-правовий аналіз" (Кількість коментарів: 10)
M65 Залучення осіб до конфіденційного співробітництва підрозділами національної поліції України (Кількість коментарів: 0)
M66 Інноваційні технології зміцнення здоров’я студенток в процесі фізичного виховання (Кількість коментарів: 0)
M66 Насильницькі злочини, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ України: кримінологічна характеристика, детермінація та попередження (Кількість коментарів: 0)
M67 Цикл праць „ Теоретико-методичні основи реабілітаційної роботи з соціально дезадаптованими підлітками ” (Кількість коментарів: 0)
M67 Вирішення проблем морального виховання сучасної молоді (на досвіді матеріалів другої половини ХХ століття) (Кількість коментарів: 0)
M67 Семіотика права як парадигма сучасного праворозуміння (Кількість коментарів: 40)
M67 Організаційно-правові засади діяльності міліції в системі правоохоронних органів держави (Кількість коментарів: 15)
M67 Цикл наукових праць "Соціально-економічний розвиток Київської губернії (1861 – 1917)" (Кількість коментарів: 13)
M68 Історичне дослідження австрійських діалектів (Кількість коментарів: 0)
M68 Населення Гетьманщини XVIII ст.: соціально-демографічна історія (Кількість коментарів: 8)
M68 Нові аспекти адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів та впровадження їх результатів у правотворчу діяльність та навчальний процес (Кількість коментарів: 3)
M68 Соціальна політика у відповідь на виклики демографічного старіння (Кількість коментарів: 0)
M68 Цикл наукових праць "Системний аналіз в політології: теорія, методологія, практика" (Кількість коментарів: 24)
M69 Галицьке суспільство та економіка: соціально-економічна візія митрополита Андрея Шептицького (Кількість коментарів: 10)
M70 Наукові товариства на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: полілог учених і епох (Кількість коментарів: 12)
M70 Синтез інноваційних технологій обробки та аналізу даних для забезпечення сталого розвитку суспільства (Кількість коментарів: 8)
M71 Цикл наукових праць "Модернізація управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня" (Кількість коментарів: 20)
M71 Дитячі освітні видання: до проблеми підготовки майбутніх редакторів (Кількість коментарів: 1)
M71 Цикл наукових праць "Небанківські фінансові установи у фінансовому забезпеченні інноваційних проектів" (Кількість коментарів: 30)
M71 Синтетичні образи в поетичній творчості Павла Тичини та стратегії їх перекладу англійською мовою (Кількість коментарів: 5)
M71 Сільське господарство України першої чверті ХХ століття та його науково-освітнє забезпечення в контексті діяльності професора А.Г.Терниченка (Кількість коментарів: 28)
M72 Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування (Кількість коментарів: 28)
M72 Теоретико-правові проблеми охорони, використання та відтворення рослинного світу України (Кількість коментарів: 20)
M72 Регіональна промислова політика в стратегії забезпечення економічної безпеки України (Кількість коментарів: 5)
M73 Філософський модус загальної теорії управління (Кількість коментарів: 31)
M74 Сучасна концептологія: концепт життя в українській фраземіці (Кількість коментарів: 0)
M74 Державні сільськогосподарські інспекції в Україні: стан та можливості удосконалення правового регулювання (Кількість коментарів: 19)
M74 Шляхи розвитку місцевого самоврядування України в контексті досвіду держав Європейського Союзу (Кількість коментарів: 0)
M74 Ярмарок в системі традиційної культури українців (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (Кількість коментарів: 0)
M75 Моделювання інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі України (Кількість коментарів: 0)
M75 Цикл наукових праць "Екологоорієнтоване управління соціально-економічним розвитком адміністративної території" (Кількість коментарів: 1)
M76 Цикл наукових праць "Синергія облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання" (Кількість коментарів: 0)
M76 Трансформація політичної безпеки масових комунікацій в умовах посилення боротьби з тероризмом (Кількість коментарів: 1)
M76 Відродження галузі м’ясо-молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах у контексті забезпечення національної продовольчої безпеки (Кількість коментарів: 22)
M76 Цикл наукових праць «Об’єкт іпотечного правовідношення» (Кількість коментарів: 1)
M78 Організаційно-економічний механізм державного регулювання розвитку регіонів: теорія та практика (Кількість коментарів: 5)

Сторінки