Ви є тут

нагороджена, Премії Президента, 2022

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M5 Нанорозмірні плівкові структури з магнітними і немагнітними шарами для сучасних технологій спінтроніки та наноелектроніки (Кількість коментарів: 15)
M8 Новітні технології створення функціональних напилених покриттів, матеріалів та способів їх з’єднання у суднобудуванні (Кількість коментарів: 24)
M10 Магнон-магнонні та магнон-фононні процеси в елементах магнітоелектроніки та магнітокалорики (Кількість коментарів: 8)
M14 Наукові основи вибору сталей для сірководневих середовищ та розроблення методів їх протикорозійного захисту (Кількість коментарів: 21)
M20 Екстремальні проблеми і алгебраїчно-аналітичні методи комплексного та гіперкомплексного аналізу (Кількість коментарів: 5)
M24 Концептуальні основи вибору хімічного складу сталі для залізничних коліс з підвищеною стійкістю (Кількість коментарів: 25)
M27 Матеріали і технології для адитивного формування і зварювання полімерних виробів (Кількість коментарів: 19)
M32 Низьковимірні напівпровідникові металооксиди для газової сенсорики (Кількість коментарів: 21)
M38 Функціональні мікро- і наноструктуровані багатошарові матеріали (Кількість коментарів: 17)
M39 Інноваційні технології саморозповсюджувального високотемпературного синтезу (Кількість коментарів: 21)
M43 Цифрова трансформація засобів керування процесами економіко-виробничих систем (Кількість коментарів: 20)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
M2 Обґрунтування параметрів способу використання геотермальної енергії для інтенсивної рекультивації деградованих територій (Кількість коментарів: 19)
M13 Електромагнітні методи при вивченні рудопроявів корисних копалин (Кількість коментарів: 39)
M16 Розробка наукових засад виробництва і використання нанорідин для підвищення безпеки та ефективності енергетичного обладнання, зокрема ядерних реакторів (Кількість коментарів: 13)
M17 Формування стійких урбоекосистем з автохтонних та алохтонних деревних рослин (Кількість коментарів: 21)
M34 Науково-технологічні засади підвищення екологічної безпеки при експлуатації водоочисних об'єктів (Кількість коментарів: 46)
M45 Електромеханічні системи підвищеної енергоефективності для об'єктів промисловості та транспорту (Кількість коментарів: 15)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M6 Синтез та дослідження неорганічних і органо-неорганічних матеріалів для систем перетворення та зберігання енергії (Кількість коментарів: 39)
M19 Мікробні технології для біоремедіації та підвищення продуктивності агроекосистем (Кількість коментарів: 37)
M21 Молекулярний дизайн функціоналізованих аміноантрахінонів як перспективних сполук фармацевтичного призначення (Кількість коментарів: 12)
M22 Створення нових поліфункціональних каталізаторів процесів "зеленої хімії" для отримання промислово важливих органічних продуктів з відновлювальної сировини (Кількість коментарів: 51)
M31 Синтез, термодинамічні властивості та фазові рівноваги халькогенідних та халькогалогенідних систем різного функціонального застосування (Кількість коментарів: 18)
M35 Нові мультифункціональні монокристалічні та полікристалічні матеріали для акумуляторів, накопичувачів водню, сенсорної техніки та електроніки (Кількість коментарів: 14)
M40 Антирефлюксна терапія у хворих на плоскоклітинний рак гортані (Кількість коментарів: 1)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M7 Дитина в епоху війн і соціальних катаклізмів: історико-антропологічний аналіз моделі дитинства в Гетьманщині (Кількість коментарів: 21)
M23 Розвиток життєстійкості та зміцнення етнонаціональної ідентичності української молоді (Кількість коментарів: 24)
M30 Інвестиційна та інноваційна складові розвитку агропромислового виробництва (Кількість коментарів: 36)
M33 Міграційна активність населення України: соціально-економічні виклики та механізми регулювання (Кількість коментарів: 12)
M48 Правовий статус адвоката в умовах становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні (Кількість коментарів: 25)
M51 Правове забезпечення енергетичної безпеки України (Кількість коментарів: 15)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
M4 Агробіологічні особливості підвищення генетичної спроможності формування продуктивності сортів зернових колосових культур (Кількість коментарів: 14)
M49 Інноваційні технології ресайклінгу об'єктів громадської та виробничої інфраструктури з використанням композиційних матеріалів (Кількість коментарів: 34)