Ви є тут

Збереження і відновлення рослинного різноманіття України


Номер роботи - P 19 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним ботанічним садом імені М.М.Гришка НАН України.

Автори:
1. ЗАІМЕНКО Наталія Василівна – член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, директор Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка НАН України;
2. ЦАРЕНКО Петро Михайлович – член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, завідувач відділу Інституту ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України;
3. ВИНОГРАДОВА Оксана Миколаївна – доктор біологічних наук, заступник директора Інституту ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України;
4. КЛИМЕНКО Світлана Валентинівна – доктор біологічних наук, завідувач відділу Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка НАН України;
5. ГЕЛЮТА Василь Петрович – доктор біологічних наук, завідувач відділу Інституту ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України;
6. МИХАЛЬСЬКА Людмила Миколаївна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізіології рослин і генетики НАН України;
7. НЕЦВЄТОВ Максим Вікторович – доктор біологічних наук, заступник директора Інституту еволюційної екології НАН України;
8. МИХАЙЛЮК Тетяна Іванівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України.

Авторами запропоновано інформаційно-ресурсну концепцію збереження, відновлення та раціонального використання рослинного різноманіття для інноваційного розвитку України.

Розроблено унікальну систему альгофлористичного районування України, упроваджено методологію з гармонізації національної стратегії щодо збереження та охорони рідкісних і зникаючих видів спорових рослин та грибів. Засновано низку об’єктів природно-заповідного фонду на Поліссі, у Лісостеповій і Степовій зонах. Узагальнено теоретичні засади і практичні аспекти інтродукції, селекції та використання рослинного різноманіття для створення стійких культурфітоценозів, запропоновано параметричну модель оцінювання селекційного матеріалу. Розроблено концепцію магніторецепції рослинних організмів, визначено індикаторні ознаки їхньої стійкості до стрес-факторів для впровадження сучасних технологій фіторемедіації.

Створено єдину методологію з оцінювання впливу глобальних змін на резервуари і потоки парникових газів за наземними вимірюваннями та супутниковими спостереженнями. Розроблено засади космічного ґрунтознавства, запропоновано технологію вирощування рослин в умовах космічного польоту. Розкрито механізми формування стабільних форм гумусу та визначено індикаторні ознаки для оцінювання процесів гумусоутворення, розроблено технологію рекультивації порушених та деградованих ґрунтів. Розроблено фізіологічно обґрунтовані та екологічно безпечні шляхи підвищення продуктивності агрофітоценозів, оптимізовано використання азотних та органо-мінеральних добрив для зменшення емісії парникових газів та мінералізації органічної складової ґрунтів, впроваджено технології для зниження вмісту мікотоксинів у збіжжі. Для експрес-оцінки стану компонентів фітоценозів розроблено та впроваджено цифрові технології з управління процесами росту і розвитку рослин.

Громадське обговорення роботи  відбудеться 04 листопада 2020  року об 11 годині на засіданні Вченої ради Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України.

У зв’язку із пандемією засідання відбудеться у дистанційній формі у вигляді відеоконференції на платформі "Zoom".

Заявку для попередньої реєстрації надсилати на електронну пошту:  ndp.sofievka@gmail.com,  запрошення на відеоконференцію буде надіслано на Вашу електронну пошту.

Громадське обговорення роботи відбулося. Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету. 

Кількість публікацій: 259, у т.ч. 20 монографії (10 – видані за кордоном), 10 підручників (каталогів), довідник, 202 статті (57 – у англомовних журналах з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складають відповідно: Web of Science – 539/19, Scopus – 549/19, Google Scholar – 2413/47. Отримано 16 патентів України на винахід, патент США. За даною тематикою захищено 2 докторських та 24 кандидатських дисертацій.