Ви є тут

Застосування пуповинної крові в хірургії критичних вроджених вад серця новонароджених в перші години життя


Номер роботи - P 47 ПОДАНА

 

Автори:

Ємець І.М., Руденко Н.М., Жовнір В.А., Коен Г.А., Люен М.Б.

 

Представлена Держаною установою "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України".

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему хірургічного лікування пренатально діагностованих складних критичних вроджених вад серця (ВВС) у перші години життя новонароджених із застосуванням аутологічної пуповинної крові (ПК) при штучному кровообігу.

Вперше в світі впроваджена програма невідкладної хірургічної допомоги новонародженим з критичними вадами серця в перші години життя з використанням аутологічної ПК, яка краще впливає на адаптаційні процеси та процеси репарації у післяопераційному періоді, ніж чужорідна донорська кров. Рівень Hsp60 в сироватці крові новонароджених з критичними ВВС вико-ристовується як маркер безпеки застосування кордової крові в процесі комплексного хірургічного лікування. Аналогів таких досліджень немає в світі.

Розроблено і впроваджено перинатальну тактику ведення вагітності при критичних ВВС у плода, близько 80% вагітних з діагнозом критичних ВВС у плода народжували у м. Києві що дозволило знизити кількість невідкладних транспортувань новонароджених у критичному стані з віддалених регіонів України, збільшити кількість кардіохірургічних втручань у новонароджених, знизити післяопераційну летальність.

Світовий рівень досліджень підтверджено на міжнародних форумах в США, Європі ,Таїланді, Індії, Туреччині, Кореї, Росії.

Економічний ефект від впровадження: витрати на лікування хворих в перші години життя з використанням ПК на 50,2% нижчі ніж у пацієнтів, оперованих за стандартною методикою.

 

Кількість публікацій: 154,  2 монографіії,  152 статті ( в т.ч. 46 за кордоном). Новизну та конкурентоспроможність захищено 10 патентами та 2 свідоцтвами про реєстрацію авторського права на твір. За даною тематикою захищено 3 кандидатських дисертацій.