Ви є тут

Застосування низьких температур для створення девіталізованих судинних скафолдів


Номер роботи - M 26 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автор: Бизов Д.В., к.м.н.

 

Представлена Інститутом проблем кріобіології та кріомедицини НАН України.

Існуючі методи протезування артерій малого діаметру (≤ 6мм) мають ряд суттєвих недоліків. Кількість аутологічних судинних протезів обмежена, їх виділення збільшує тривалість оперативного втручання, а травматичне отримання значно підвищує ризик інфекційно-запальних ускладнень.

Автором викладено результати з розробки девіталізованих біологічних судинних протезів малого діаметру на основі ксеногенних артерій. З метою девіталізації, тобто усунення основних носіїв антигенності – клітинних компонентів, використано вплив фізичних чинників: низькі температури та іонізуюче опромінення, які дозволили значно знизити імуногенність ксеноартерій при збереженні адекватних біомеханічних властивостей. Великою перевагою методу є можливість повної відмови від агресивних цитотоксичних хімічних реагентів, залишки яких сприяють ускладненню реендотелізаціі і тромбоутворенням.

Представлено дані гістологічних методів дослідження, електронної мікроскопії, біомеханічних властивостей артерій після впливу досліджуваними факторами окремо та в поєднанні один з одним. Представлено результати ксеноімплантаціі ділянок девіталізованих артерій експериментальним тваринам з метою визначення ступеню імуногенності.

Наведено результати експериментального протезування сегмента аорти із використанням девіталізованих ксеногенних артерій. Показано, що девіталізовані ксеногенні артерії адекватно функціонують в організмі реципієнта щонайменш протягом 3 років, поступово зазнаючи ремоделювання, тобто заміщення власними тканинами реципієнта. Враховуючи високу вартість медичної біотехнологічної продукції, створення банку серцево-судинних біопротезів є надзвичайно перспективним з економічної точки зору

.Кількість публікацій:  монографія ( у співавторстві), 8 статей,  14 тез доповідей, отримано патент України на корисну модель.